ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/10/2017

תקנות המתווכים במקרקעין (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017, בדבר הפחתה באגרות

פרוטוקול

 
éøåùìéí,

éøåùìéí,

Raya Eigel

2017-09-19mojתקנות המתווכים במקרקעין (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו- 19 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996

, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

תיקון תקנה 12

1.

בתקנה 12 לתקנות המתווכים במקרקעין, התשנ"ז-1997

(להלן- התקנות העיקריות), אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(א1) חייל מילואים פעיל ישלם מחצית מסכומי האגרות הקבועות בתקנת משנה (א); סכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מטה;
בתקנת משנה זו, "חייל מילואים פעיל" – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008

, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שניתנה לו בידי צבא הגנה לישראל ושפרטיו הועברו למשרד המשפטים באופן ממוחשב על ידי משרד הביטחון.".

תחילה

2.

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).

____________

איילת שקד

שרת המשפטים

___________ התשע"ז

( ___________ 2017)

(חמ 3-2797 ת1)

(2017-11605)

דברי הסבר

שתי החלטות ממשלה הטילו על שרת המשפטים לבחון מתן פטור מאגרות הקבועות בתקנות שונות שבסמכותה למי שהינם חיילי מילואים פעילים. מדובר בהחלטת ממשלה מס' 1447 מיום 8.5.2016 ובהחלטה מס' 2607 מיום 14.4.2017. בהתאם לכך, ולאחר דיונים תקציביים, החליטה שרת המשפטים לקבוע הפחתה של 50% בשיעור כלל האגרות שמשלמים משרתי מילואים פעילים, כהגדרתם בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 ובהחלטות הממשלה.

הגדרת חייל מילואים פעיל הנה חייל מילואים שמחזיק תעודת "משרת מילואים פעיל". תעודה זו ניתנת על ידי הצבא למי ששירת מכסת ימים מסוימת בתקופה נתונה. ככלל – 20 ימים לפחות בשלוש השנים הקודמות, וכפי שנקבע בהחלטות הממשלה 4712 מיום 3.6.2012 והחלטה 1447 מיום 8.5.2016.

על מנת לאפשר את המהלך הונחה אגף מערכות מידע במשרד המשפטים להטמיע במערכות המחשוב של רשם המתווכים במקרקעין ממשק לקובץ המעודכן של משרתי המילואים הפעילים המועבר ממשרד הביטחון, כפי שמתקיים במשרד התחבורה לגבי ההנחות למשרדי מילואים פעילים באגרות רישיון נהיגה.

ההפחתה באגרות נועדה לסייע למתווכים במקרקעין שהינם משרתי מילואים פעילים, המשרתים מספר רב של ימי מילואים בשנה, וכן למשרתי מילואים פעילים הניגשים לבחינות הרשם, וזאת בשל תרומתם למדינה, ולנוכח הפסד ימי העבודה והלימוד שלהם עקב ההתייצבות לשירות המילואים.

כדי להימנע ממצב של תשלום אגרה בשברי שקלים, מוצעת הוראת עיגול לסכומי האגרה שיושלמו לאחר ההנחה.

קוד המקור של הנתונים