ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/10/2017

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (מידע שעל בעל רישיון סחר במוצרי תעבורה לפרסם באינטרנט), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
ðåñç îúå÷ï ìàçø ùéìåá úé÷åï áðåùà àâøú àðâìéú

ðåñç îúå÷ï ìàçø ùéìåá úé÷åï áðåùà àâøú àðâìéú

levyr

2017-09-19MOTתקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (מידע שעל בעל רישיון סחר במוצרי תעבורה לפרסם באינטרנט), התשע"ז–2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 125(א)(2) ו-239 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו – 2016

(להלן – החוק), באישור וועדת הכלכלה אני מתקין תקנות אלה:

מידע שעל בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה לפרסם באינטרנט
1.

(א) המידע שעל בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה לפרסם באתר האינטרנט שלו או באמצעות אתר אינטרנט של עוסק אחר (בתקנה זו – אתר האינטרנט) לפי סעיף 125(א)(2) לחוק הוא כמפורט להלן:
(1) פרטים אלה בנוגע לעצמו: שם, כתובת, מספר טלפון ומספר רישיון;
(2) את קובץ מוצרי התעבורה ומחירו העדכני, במועד הפרסום, של כל מוצר תעבורה שהוא משווק, באופן הזה:
(א) קובץ מוצרי התעבורה יכלול את המחיר הכולל לצרכן של כל מוצר תעבורה (להלן – קובץ המוצרים);
(ב) שם קובץ המוצרים יכלול חתימת זמן (TIME STAMP) הכוללת את המועד ואת השעה של משלוח הקובץ;
(ג) קובץ המוצרים יהיה במבנה אחיד ויכלול את כל השדות המפורטים בתוספת, ואותם בלבד;
(ד) קובץ המוצרים יכלול את כל מוצרי התעבורה שמשווק בעל הרישיון לסחר במוצרי תעבורה;
(ה) קובץ המוצרים יהיה במבנה XML.
(ב) בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה יעדכן את קובץ המוצרים באתר האינטרנט כמפורט להלן:
(1) ביום הראשון לכל חודש ובלבד שמדובר ביום עסקים; היה היום הראשון בחודש יום שאיננו יום עסקים, יבוצע העדכון ביום העסקים הראשון הבא אחריו;
(2) על אף האמור בפסקה (1), בכל מקרה של שינוי בפרטי מוצר תעבורה, מהפרטים המופיעים באתר האינטרנט, או במקרה של הוספת רשומה של מוצר תעבורה חדש או הסרת רשומה של מוצר תעבורה שהופסקה מכירתו – בתוך 48 שעות ממועד השינוי, ההוספה או ההסרהכאמור.
(ג) בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה יאפשר נגישות לפרסום באתר האינטרנט באופן הזה:
(1) תתאפשר הורדת קובץ המוצרים במבנה xml, אקסל, Gzip ו-Deflate וכן הדפסתו;
(2) כל גולש יוכל לשלוף את קובץ המוצרים באופן שוטף; לצורך כך תסופק קיבולת מספקת של משאבי המחשב לצורך רישום, אחסון ושליפת הקובץ;
(3) זמינות אתר האינטרנט תהיה ברמה של 99.5% לפחות.
(ד) בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה ישמור את קובץ המוצרים, לרבות עדכוניו, לתקופה של שלושה חודשים ממועד פרסומם.
תחילה

2.

תחילתן של תקנות אלה 90 יום מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 1(א)(2)(ג))

קובץ מוצרי תעבורה ומחירם

שם שדה

אורך תווים

מבנה

הערות

מספר היבואן

5

בספרות

ספרת ביקורת

1

בספרות

שעת עדכון מחיר מוצר התעבורה

6

HH/MM/SS

לפי 24 שעות

מספר קטלוגי של מוצר התעבורה – שניתן על ידי היבואן

כפי שמוטבע על גבי מוצר התעבורה - 32

בספרות

מספר קטלוגי של מוצר התעבורה – שנתן יצרן מוצר התעבורה

32

בספרות

המספר הקטלוגי של מוצר התעבורה אצל יצרן המוצר

מספר קטלוגי של מוצר התעבורה – שנתן יצרן הרכב (מספר OEM, OES)

32

בספרות

המספר הקטלוגי של מוצר התעבורה אצל יצרן הרכב (למטרת התאמת מוצר התעבורה לדרישות יצרן הרכב); אם נקבעו לגבי אותו מוצר תעבורה מספרי זיהוי שונים בידי יצרני רכב שונים, נדרש לפרסם את מספרי הזיהוי שנתנו כל יצרני הרכב המתאימים לאותו מוצר תעבורה

שם מוצר התעבורה שנתן היצרן

50

בספרות ואותיות

תיאור מילולי

שם היצרן או קוד היצרן

50

בספרות ואותיות

ארץ ייצור

20

בספרות ואותיות

תיאור מוצר התעבורה

50

בספרות ואותיות

יחידת המידה

10

בספרות ואותיות

יחידות, קילוגרם, 100 גרם וכיוצא באלה, לפי תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה) התשס"ח-2008

ותקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים), התשנ"א-1991המחיר הכולל של מוצר התעבורה (כולל מע"מ)

2, 5

בספרות

בשקלים ואגורות

סוג מוצר התעבורה

5

במילים

מקורי/ חליפי/משומש

קיים/לא קיים במלאי

1

בספרות

1 – קיים במלאי
0 – לא קיים במלאי

תקופת האחריות והיקפה

50

באותיות

יש לפרט תקופת האחריות ועיקרי היקפה

סטאטוס רשומה

1

בספרות

0 – הסרת מוצר התעבורה שהופסקה מכירתו
1 – עדכון מחיר מוצר התעבורה
2 – הוספת מוצר תעבורה

_____________ התשע"ז

(____________ 2017)

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

(חמ 3-5428)
דברי הסבר
חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 והתקנות המוצעות להלן, מבקשים, בין היתר, להחליף את צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1982, ואת הנהלים שהוסדרו מכוחו ולקבוע בחקיקה וחקיקת משנה מעודכנות ומפורטות את ההוראות הנוגעות לייצור, ייבוא וסחר במוצרי תעבורה. זאת, תוך שאיפה להרחבת התחרותיות בשווקים אלו - בהתאם למסקנות ועדת זליכה וועדה מקצועית נוספת שהתכנסה לדיון במסקנות.

על פי התקנות המוצעות בעל רישיון סחר במוצרי תעבורה, יידרש להציג באתר האינטרנט שלו פירוט מוצרי התעבורה שהוא מוכר, מחירם הכולל לצרכן ופרטים נוספים והכל בפורמט דיווח דיגיטאלי, שיאפשר את "משיכת" הנתונים מאתר האינטרנט ע"י צדדים שלישיים, לצורך השוואה בין מחירי מוצרי תעבורה אצל בעלי רישיונות סחר שונים, במטרה להגביר את התחרות בשוק זה ולהגדיל את רווחת הצרכן.

התקנה המוצעת מאמצת הסדר סטאטוטורי דומה להסדר שנקבע במסגרת תקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים), תשע"ה-2014, לאותה מטרה, בהתאמות המתחייבות.

תקנה 1

מוצע לקבוע את פרטי המידע שנדרש בעל רישיון סחר במוצרי תעבורה להציג באתר האינטרנט ואת מועדי עדכונם. פרטי המידע שיידרש לפרסם בעל רישיון סחר במוצרי תעבורה באתר האינטרנט שלו יכללו את כתובתו ודרכי תקשורת לבעל הרישיון; מחירי מוצרי התעבורה שהוא מוכר; ופרטים בדבר מוצרי התעבורה שהוא מוכר (כמפורט בתוספת).

תקנה 2

מוצע ליתן לבעלי רישיונות סחר במוצרי תעבורה 3 חודשי היערכות ליישום התקנה.

קוד המקור של הנתונים