ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/09/2017

הודעה בדבר הסכום שישלם סטודנט לארגון הסטודנטים הארצי היציג ואופן עדכונו

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 470

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, ט"ו באלול התשע"ז (06 בספטמבר 2017), שעה 9:30
סדר היום
הודעה בדבר הסכום שישלם סטודנט לארגון הסטודנטים הארצי היציג ואופן עדכונו
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
מוזמנים
רפרנטית מו"פ והשכלה גבוהה - אג"ת, משרד האוצר - מיכל רעות גלברט

עוזרת ראשית מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - הדיל יונס

לשכה משפטית, מל"ג - עמרי גולן

מנהלת קשרי ממשל, התאחדות הסטודנטים - מירב סלע
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מ"מ מנהל/ת הוועדה
רבקה וידר
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה

הודעה בדבר הסכום שישלם סטודנט לארגון הסטודנטים הארצי היציג ואופן עדכונו
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם ובוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום ה-6 לספטמבר 2017, ט"ו באלול תשע"ז. הנושא שעל סדר-היום הוא הודעה בדבר הסכום שישלם סטודנט לארגון הסטודנטים הארצי היציג ואופן עדכונו.

אם אני לא טועה, ולהזכירכם – תזכירי לי, גברתי היועצת המשפטית –בעקבות תיקון שעשינו בזמנו לחוק קיימת חובת היוועצות עם כל הגורמים. היה דיון והתברר שלא קוימה חובת היוועצות עם המועצה להשכלה גבוהה, והיום אנחנו משלימים את ההיוועצות. עד כאן דייקתי?
מירב ישראלי
המועצה להשכלה גבוהה קבעה את ההודעה. היא צריכה להתייעץ עם שר האוצר ואתנו. בעבר ניסו להביא את זה לא בצורה פורמלית והיום מביאים את זה בצורה פורמלית.
היו"ר יעקב מרגי
לכן, יש הודעה כתובה שחתום עליה יו"ר המל"ג.
מירב ישראלי
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
מי יקריא אותה?
מירב ישראלי
עמרי יכול להקריא. אני רק אגיד את המסגרת של החוק ואקריא את הסעיף. אנחנו בדיון במסגרת סעיף 21ח לחוק זכויות הסטודנט שהוא התיקון שעליו אדוני דיבר. המועצה להשכלה גבוהה לפי הצעת הוועדה שהוסמכה לפי סעיף 17א לחוק המועצה להשכלה גבוהה שזה הוות"ת לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת – שזה הדיון שמתקיים עכשיו – תקבע את הסכום שישלם סטודנט לארגון הסטודנטים לארגון היציג. בסעיף זה – תשלום לארגון ואת אופן עדכונו. זאת אומרת, נקבע ארגון סטודנטים יציג, ואני מבינה שהוא כבר הוכרז כארגון סטודנטים?
עמרי גולן
הוכרז, כן.
מירב ישראלי
הוכרז. התאחדות הסטודנטים הוכרזה כארגון יציג, נכון?
עמרי גולן
כן, כן. ב-9 ליולי 2017 הוכר הארגון על-ידי מנכ"ל המל"ג.
מירב ישראלי
זאת אומרת, יש לנו ארגון יציג. זו הפרוצדורה בחוק. עכשיו צריך לקבוע כמה כל סטודנט ישלם לו עבור הייצוג שהוא מייצג אותו כארגון יציג - זאת המסגרת.

עמרי, אולי תציג.
היו"ר יעקב מרגי
ובלבד שייצג אותו.
עמרי גולן
ייצג, כן – אנחנו מקווים.
היו"ר יעקב מרגי
לפעמים הם נעדרים-נוכחים.
עמרי גולן
כן. כפי שאמרה מירב, באמת מבחינת סעיף 21ח(א) זו הפרוצדורה. בחודש מאי השנה המליצה הוות"ת למל"ג כי הסכום שישלם סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה - אגב, למעט סטודנטים לתואר שלישי אשר הם לא משלמים שכר לימוד ואין איזושהי מערכת התחשבנות מולם במוסדות אז הם לא משלמים את הסכום - כל סטודנט, למעט אותם סטודנטים לתואר שלישי ישלמו לארגון הסטודנטים הארצי היציג 10 שקלים.

הנימוקים להחלטה הזו הם שלושה בעיקרם: סכום של 10 שקלים מהווה 0.1% מגובה שכר הלימוד לתואר ראשון שזה פרומיל. אם נשווה את זה למה שמשלם תלמיד במערכת החינוך – שם משלמים שקל וחצי – זה מהווה 0.15% מסך תשלומי ההורים. אז זה אפילו פחות מזה – זה נימוק אחד.
היו"ר יעקב מרגי
חיפשתם משענת קנה רצוץ להישען עליה.
עמרי גולן
הנימוק השני הוא שלטובת יישום המטרות המוטלות בחוק על ארגון הסטודנטים הארצי היציג הוא צריך להיות בעל תקציב מינימום קבוע. התקציב הזה הומלץ לפי צילום של תקציב התאחדות הסטודנטים בפועל.

הנימוק השלישי הוא שהסכום הזה הוא למעשה כל כך נמוך שהוא לא יפגע באוכלוסיית הסטודנטים והנגישות להשכלה הגבוהה. אלה הנימוקים העיקריים.

בנוסף לכך, ות"ת המליצה כי הסכום יוצמד לשינויים במדד המחירים לצרכן וכי הסכום יעוגל בשקלים שלמים בלבד. זה באמת יהיה 10 שקלים עגולים. את ההמלצה של ות"ת בסוף חודש מאי אימצה המל"ג והיא ציינה כי ההחלטה מותנית בהיוועצות עם שר האוצר ועם ועדת החינוך.
מירב ישראלי
כפי שנקבע בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
נקבעה תדירות העדכון?
מירב ישראלי
צריך לקרוא את ההודעה.
עמרי גולן
אפשר לקרוא את ההודעה ואחר כך לראות אם יש את עניין העדכון. תיכף נגיע לזה.

החומרים האלה הועברו לשר האוצר בחודש - - -, ובחודש אוגוסט התקיימה שיחה בין גדי פרנק מנכ"ל המל"ג לבין שר האוצר במסגרתה הבהיר שר האוצר כי עמדת הוות"ת מקובלת עליו וכי מבחינתו ההתייעצות עמו בנושא הושלמה וכי אין מניעה להמשך קידומו של הליך ההיוועצות עם ועדת החינוך.
מירב ישראלי
אני לא רוצה לעכב את זה בגלל שנת הלימודים וכו'. בדרך כלל אנחנו דורשים שזה יהיה בכתב כי צריך להיות בכתב. כיוון שהמנכ"ל כתב לנו את זה במכתב וגם אני אבקש מנציגת האוצר להגיד את זה פה בעל-פה אז לפנים משורת הדין אנחנו נקבל את זה. אבל בפעם הבאה זה צריך להיות בכתב, בסדר?
היו"ר יעקב מרגי
נציגת האוצר, בבקשה.
מיכל גלברט
אני מאשרת את הדברים, ואכן קוימה השיחה הזו. מבחינת השר, אין מניעה ל- - -
היו"ר יעקב מרגי
נציגת הסטודנטים רוצה לומר משהו?
מירב סלע
לא.
היו"ר יעקב מרגי
אז את מברכת אותם.
מירב סלע
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אני אגיד לך את האמת, את צריכה לברך את חברת הכנסת מירב בן ארי ואת המל"ג. דעתי לא היתה כל כך נוחה מההסכם הזה כי התקציב של הארגון היה צריך לבוא יותר מהוות"ת כי להשית על הסטודנטים גם אם זה 10 שקלים. אני ניהלתי בזמנו קרב מאסף ולא הצלחתי. ניצלו נישה שלא הייתי בה. נתתי את הסמכות לניהול הדיון ולחקיקת החוק, אבל בסוף נכנעתי. אני חושב שהסטודנטים משלמים די והותר בתחומים רבים, יש עליהם עול כבד. למרות שזה 10 שקלים, לא ראיתי לנכון שהתמורה לחקיקת החוק או להסכמת חקיקת החוק היתה - - -. זה נעשה כמו דיל וזה קומם אותי. אבל אנחנו אחרי זה.

אמרתי את מה שיש לי לומר ואנחנו נאשר. מבחינת הוועדה ומבחינתנו אפשר לומר ש - - -
מירב ישראלי
רק אולי תקריא את ההודעה.
עמרי גולן
אני אקריא גם את ההודעה, אבל אני צריך לציין עוד דבר שאני חושב שזה חשוב והוא שהגבייה של התשלום תהיה החל מתחילת שנת הלימודים שלאחר הפעם הראשונה בה הכיר מנכ"ל המל"ג בארגון הסטודנטים הארצי היציג. כמו שאמרנו, הארגון הוכר ביולי אז כבר מהשנה הקרובה יתחילו ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
היה ברור, אמרה זאת היועצת.
עמרי גולן
כן. אני מבין שזה נעשה דרך המוסדות עצמם, נכון? - - - במסגרת שכר הלימוד.
מירב ישראלי
כן. החוק קובע: המוסדות להשכלה גבוהה יגבו מהסטודנטים הלומדים בהם את התשלום לארגון בעבור ארגון הסטודנטים היציג. כמובן שסעיף קטן (ג) קובע שזה ישמש לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים. זה לא שאפשר להשתמש בסכום הזה ל - - -
עמרי גולן
נכון.

אקריא את ההודעה שניסחנו שתפורסם ברשומות. היא צריכה עוד לעבור את אישור משרד המשפטים, את הנסחית איילת - - - . אנחנו נעשה את זה מיד אחרי הישיבה כאן.
מירב ישראלי
כן, בסדר גמור.
עמרי גולן
"בתוקף סמכותה לפי סעיף 21ח(א) לחוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-2007, ולאחר היוועצות עם שר האוצר ועם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, מתקינה ומודיעה המועצה להשכלה גבוהה לאמור:

1. הסכום שישלם כל סטודנט הלומד במוסד כהגדרתו בסעיף 1(1)- 1(3) לחוק, לתואר בוגר, מוסמך או אינג'ינר כהגדרתם בסעיף 2(1) – 2(3) לכללי המועצה להשכלה גבוהה, (תארים מוכרים), תשכ"ד - 1964, לארגון הסטודנטים הארצי היציג, יעמוד על סך של 10 שקלים לשנה.

2. הסכום שישלם סטודנט הלומד לארגון הסטודנטים הארצי היציג, יוצמד לשינויים במדד המחירים לצרכן בין חודש יולי של השנה הקודמת ובין חודש יולי של השנה הנוכחית (שמתפרסם בתאריך 15 באוגוסט בכל שנה) ויעוגל בשקלים שלמים בלבד." - זה מנגנון העדכון.

זהו, זו ההודעה.
מירב ישראלי
התייעצו אתנו.
היו"ר יעקב מרגי
מבחינתו, קוימה חובת ההתייעצות.

הצבעה

בעד – פה אחד

ההודעה בדבר הסכום שישלם סטודנט לארגון הסטודנטים הארצי היציג ואופן עדכונו, אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מאשרים את ההודעה פה אחד.
עמרי גולן
תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45.

קוד המקור של הנתונים