ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/08/2017

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ז-2016, בדבר תפקידי קצין הבטיחות

פרוטוקול

 
ú÷ðåú äúòáåøä (úé÷åï îñ'

ú÷ðåú äúòáåøä (úé÷åï îñ'

romanod

2017-07-27MOTתקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70(23א) לפקודת התעבורה

(להלן-הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי הסעיף האמור, אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 579

בתקנה 579 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961

(להלן- תקנות התעבורה) –

בהגדרת "מפעל", בפסקה (1)-

ברישה, המילים "או מנהל" – יימחקו;

במקום פסקאות משנה (א) ו- (ב) בטבלה יבוא:

טור א'

טור ב'

"(א)

רכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו הוא פרטי או שצוין ברישיונו כמרכב אחוד, לרבות רכב החכר; רכב מסוג N1,O1, O2,OT L, T

40

(ב)

אמבולנס, מונית, רכב סיור, רכב מדברי, רכב עבודה, רכב מסוג M2 למעט אוטובוס ומונית הפועלת בקו שירות, רכב מסוגM3, N2 , O3, O4

20"

אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:

טור א'

טור ב'

"(ד)

מונית הפועלת בקו שירות ואוטובוס

1"

בהגדרת "כלי רכב", המילים "למעט אופנוע" יימחקו ובסופה יבוא "למעט רכב שאינו חייב ברישום וברישוי לפי הפקודה אלא אם כן הרכב הוא מסוג מכונה ניידת הרשומה לפי חוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957

;

אחרי הגדרת "כלי רכב" יבוא:

""משרה מלאה" – 5 או 6 ימים בשבוע בהתאם למספר ימי העבודה, כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

, הנהוגים במפעל ;

"רכב החכר" – רכב שנרשמה ברישיונו המילים "השכרה -החכר"

;

"שירותי בטיחות" – פיקוח על סדרי הבטיחות התחבורתיים במפעל לפי חלק זה;

"תאונת דרכים" – ארוע שבו היה מעורב כלי רכב במהלך נסיעה או חניה שכתוצאה ממנו נגרמה פגיעה באדם, בבעל חיים או ברכוש."

תיקון תקנה 580

בתקנה 580 לתקנות העיקריות –

בכותרת השוליים, במקום "העסקת" יבוא "התקשרות עם";

בתקנת משנה (א) –

במקום "יעסיק במפעלו קצין בטיחות" יבוא "יקבל שירותי בטיחות מקצין בטיחות";

בסופה יבוא "באישור הרשות לפי תקנה 584א";

בתקנת משנה (ב) –

אחרי "לרשות המפעל בלבד" יבוא "בכל שעות העבודה המקובלות במפעל";

המילים "אלא באישור הרשות" – יימחקו;

בתקנת משנה (ג) -

במקום "העסקת אותו קצין בטיחות" יבוא "לקצין בטיחות לתת שירותי בטיחות";

בסופה יבוא "לפי תקנה 584ב".

במקום תקנת משנה (ד) יבוא:

"(ד)

היו ברשות המפעל כלי הרכב במספר העולה על המספר הנקוב בתוספת הארבע עשרה כמספר המחייב התקשרות עם קצין בטיחות במשרה מלאה, או היו למפעל כלי רכב המופעלים במקומות שונים, רשאית הרשות לקבוע למפעל חובה להעסיק קציני בטיחות נוספים ולקבוע לו הסדרי פיקוח נוספים, כל זאת כפי שתקבע לאותו מפעל.

הוספת תקנה 580א

א

אחרי תקנה 580 לתקנות העיקריות יבוא:

"יחסי עבודה בין בעל מפעל לקצין בטיחות

580א

על אף האמור בתקנה 580(א) ובתקנה 2(ב) לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001

(להלן-תקנות שירותי הובלה), בעל מפעל המקבל שירותי בטיחות מקצין בטיחות בהיקף משרה של 3 ימי עבודה לפחות בשבוע כמפורט בתוספת הארבע עשרה יקבל שירותי בטיחות באמצעות העסקת קצין הבטיחות בדרך של יחסי עבודה בין קצין הבטיחות למפעל."

החלפת תקנה 581

ב

במקום תקנה 581 לתקנות העיקריות יבוא:

"חובת הודעה

581.

(א) בעל מפעל יודיע לרשות בכתב על סיום
קבלת שירותי בטיחות מקצין בטיחות במפעלו, 30 ימים לפחות לפני
הסיום; בהודעה יפרט בעל המפעל את שמו ופרטיו האישיים של קצין הבטיחות וכן את פרטי כתב הסמכתו וסיבת הפסקת קבלת השירותים.

(ב) בעל מפעל יודיע בכתב לרשות על אי קבלת שירותי בטיחות בשל היעדרות של קצין הבטיחות העולה על 30 ימים ויודיע מי קצין הבטיחות שיחליפו במפעל בתקופת ההיעדרות כאמור.

(ג) קצין בטיחות יודיע בכתב לרשות על הפסקת מתן שירותי בטיחות למפעל, 30 ימים לפני סיום תפקידו, וכן יודיע על היעדרות העולה על 30 ימים; מבלי לגרוע מהאמור בכל תקופת היעדרות יוודא קצין הבטיחות כי הסדרי הבטיחות מתקיימים כתיקנם בתקופת היעדרותו.

(ד) הודיע בעל מפעל או קצין בטיחות על סיום מתן שירותים מקצין הבטיחות כאמור בתקנה זו, תבטל הרשות את האישור שנתנה לבעל המפעל לפי תקנה 584א."

תיקון תקנה 582

בתקנה 582 לתקנות העיקריות –

במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) הוא סיים שתים עשרה שנות לימוד לפחות;"

בפסקה (3) –

במקום "ובידו" יבוא "וכן בידו";

בסופו יבוא " או שהשלים קורס מקביל שאישרה הרשות";

במקום פסקה (4) יבוא:

"(4) הוא בעל רשיון נהיגה דרגה C1 ומעלה, ובנוסף לכך עבר בהצלחה מבחן עיוני לרישיון נהיגה מדרגה זו ומעלה בתקופה של 6 חודשים קודם למועד הגשת הבקשה למתן כתב הסמכה והמציא לרשות אישור על כך;"

בפסקה (8), בסופה יבוא "לקציני בטיחות שאושר על ידי הרשות";

האמור בה יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב)

לא יתקבל אדם לקורס קציני בטיחות כאמור בתקנת משנה (א)(6) אלא אם כן הוכיח להנחת דעת הרשות עמידה בהוראות תקנות משנה (א)(1) עד (3).

(ג)

על קצין הבטיחות לעבור השתלמות מקצועית, שתוכנה אושר על ידי הרשות, אחת לשנה, וכן לעבור כל השתלמות מקצועית נוספת כפי שתורה לו הרשות." .

תיקון תקנה 583א

בתקנה 583א לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא :

"(ב)

קבלת כתב הסמכה או חידושו ייעשו בידי מבקש כתב ההסמכה או בעל כתב הסמכה, לפי העניין, בכפוף לתשלום אגרה כמפורט בפרט 11 בחלק א' לתוספת הראשונה, ובלבד שהוא מקיים את כל הוראות תקנה 582 וכן כל תנאי שקבעה לו הרשות לחידוש התעודה."

הוספת תקנות 584א עד 584ג

אחרי תקנה 584 לתקנות העיקריות יבוא:

"אישור
למתן שירותי
בטיחות ולקבלתם

584א.

בעל מפעל לא יקבל שירותי בטיחות מקצין בטיחות אלא אם כן ניתן לו אישור לכך מהרשות, וקצין בטיחות לא ייתן שירותי בטיחות למפעל אלא אם כן ניתן לו אישור לכך מהרשות, זאת לאחר שמצאה כי מתקיימות הוראות חלק זה; אל האישור יצורף פירוט של מספרי הרישוי של כלי הרכב שבאחריות קצין הבטיחות.

לשם קבלת אישור כאמור בתקנת משנה (א), יגיש בעל המפעל לרשות בקשה בכתב ויכלול בה פרטים אלה:

שם המפעל, כתובתו ומספר מזהה שלו;

מספר כלי הרכב במפעל וסוגם, מספרי הרישוי של כלי הרכב שבאחריות קצין הבטיחות, סוגם והמקום שממנו הם פועלים;

סוג רישיון הנהיגה שברשות קצין הבטיחות;

היקף הימים והשעות שבהם מבקש המפעל לקבל שירותי בטיחות מקצין הבטיחות.

תצהיר מטעם בעל המפעל, מאומת בידי עורך דין, באשר לסוג יחסי העבודה המתקיימים בין בעל המפעל לבין קצין הבטיחות.

הרשות רשאית לתת אישור כאמור בתקנת משנה (א), ולהתנותו בתנאים."

חל שינוי במצבת כלי הרכב או בנסיבות שעליהן התבסס מתן האישור לפי תקנת משנה (א), לרבות שינוי הנוגע לתנאים שנקבעו באישור לפי תקנת משנה (ג), יודיעו בעל המפעל וכן קצין הבטיחות לרשות על השינוי עם קרות השינוי וללא דיחוי; קיבלה הרשות הודעה על שינוי כאמור רשאית היא לשנות או לבטל את האישור בהתאם."

אישור למתן שירותי בטיחות בהיקף חלקי

584ב.

הרשות רשאית לאשר לקצין בטיחות לתת שירותי בטיחות למפעל בחלק מימי הפעילות במפעל וכן לאשר לו לתת שירותי בטיחות למפעל נוסף כאמור בתקנה 580(ג), בהתחשב, בין היתר, במספר כלי הרכב במפעל ובסוגיהם, בפריסה הגיאוגרפית של פעילות המפעל, באמצעים העומדים לרשותו לצורך מתן שירותי הבטיחות במפעל ובזמן הפנוי העומד לרשותו כמפורט בתוספת הארבע עשרה.

לשם קבלת אישור כאמור בתקנת משנה (א), יגיש קצין בטיחות לרשות בקשה בכתב ויכלול בה פרטים אלה:

שם המפעל, כתובתו ומספר מזהה שלו;

סוג רישיון הנהיגה שברשותו;

מספר כלי הרכב במפעל, סוגם והמקום שממנו הם פועלים;

פירוט המפעלים שבהם הוא מבקש לתת שירותי בטיחות והיקף הימים והשעות של מתן השירותים בכל מפעל;

הזמן המוקדש לעבודה נוספת בעסק או במשלח יד במהלך השבוע.

על אף האמור בתקנת משנה (א), לא יינתן אישור לקצין בטיחות לתת שירותי בטיחות למפעל נוסף, אם ניתן לו אישור לשמש קצין בטיחות במשרה מלאה במפעל.

מתן אישור שירותי בטיחות במפעל ומחוצה לו

584ג.

קצין הבטיחות ייתן שירותי בטיחות למפעל ולשם כך יוקצה לו משרד במפעל.

הוראות תקנת משנה (א), לא יחולו על קצין בטיחות הנותן שירותי בטיחות למוביל מסוג א או ה כמשמעותם בתקנה 4 לתקנות שירותי הובלה, ובלבד שהוכיח להנחת דעת הרשות, כי לרשותו מקום מתאים אשר ממנו ייתן את שירותי הבטיחות וכן ציוד כמפורט להלן:

מקום שאינו משמש למגורים ואשר שטחו 16 מ"ר לפחות, שיאפשר לשמור תיקים ומסמכים ולקבל קהל בהתאם לכמות כלי הרכב הנמצאים תחת פיקוחו של קצין הבטיחות;

מחשב ותוכנה לניהול צי רכב;

מכשיר טלפון, פקסימיל'ה ומכונת צילום או סורק;

אוגדן דיני תעבורה מעודכן."

תיקון תקנה 585

בתקנה 585 (א) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (8) יבוא:

"(9)

לפקח על כך שרישיון הנהיגה של הנוהג ברכב של המפעל בתוקף ומתאים לסוג הרכב שבו הוא נוהג;

(10)

לפקח על כך שרישיון המוביל כמשמעותו בפרק השני לתקנות שירותי הובלה שניתן לגבי רכב של המפעל בתוקף;

(11)

לקיים פגישות אישיות עם אדם שעיקר עיסוקו במפעל הוא נהיגה או שעיסוקו במפעל מחייב נהיגה במשך רוב שעות העבודה שלו (להלן-נהג מקצועי) אחת לשלושה חודשים ולתעד את תוכנן בכתב;

(12)

לוודא ביצוען של הדרכות מקצועיות לפי תקנה 587ב(ט) ויודיע על ביצוען לרשות;

(13)

לפקח שמערכות הבטיחות בכלי הרכב של המפעל יתוקנו רק במוסך שניתן לו רישיון לפי סעיף 127 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016

;

(14)

לאשר בכתב, אחת לחודש, את דבר תקינות מערכות המכונאות, החשמל, ההגוי, הבלמים, הצמיגים, המרכב ואבזרי העזר שבאוטובוס, ברכב ציבורי, וברכב מסחרי החייב ברשיון מוביל, לפי הטופס המתאים לסוג הרכב כפי שמובא בתוספת החמש עשרה, וזאת לאחר שנערכה לרכב בדיקת תקינות על ידי קצין הבטיחות או על ידי מוסך כמפורט בפסקה (13) או על ידי מכון רישוי, ובתום הבדיקה לאשר בחתימתו על גבי רישיון ההפעלה או רישיון המוביל, לפי סוג הרכב, את תקינות הרכב;

(15)

לבצע בדיקת תקינות לרכב אחר מזה שפורט בפסקה (14), למעט רכב מסוג M1 שהוא רכב החכר, אחת לשלושה חודשים, ולאשר בכתב את דבר תקינות מערכות הבלמים, ההגוי, המתלים, התאורה והצמיגים לפי הטופס המתאים לסוג הרכב כפי שמובא בתוספת החמש עשרה;

(16)

לבדוק את דיסקות הטכוגרף המותקנות ברכב, לפענח ולטפל בחריגות כדי לפקח על שעות הנהיגה והמנוחה ועל מהירות הנסיעה של הנהגים במפעל ולאסוף ולשמור את הדיסקיות או צילום שלהן במשרדו במשך 180 ימים לפחות;

(17)

לערוך תיעוד בדבר ביצוע ההמלצות בנושאי בטיחות שמסר לבעל המפעל לפי תקנה 587א1 ולדווח לרשות על אי ביצוען;

(18)

לערוך תחקירי תאונות דרכים והפקת לקחים ולבצע מעקב אחר ישומם;

(19)

להכין הוראות נוהל בטיחות פרטניות לפעילות התעבורתית של כלי הרכב במפעל;

(20)

לפעול בהתאם להנחיות הרשות והוראותיה ולמלא כל תפקיד שהוטל עליו על ידי הרשות ולפי כל דין".

תיקון תקנה 587

בתקנה 587 לתקנות העיקריות –

בכותרת השוליים, במקום "הודעה על ליקויים" יבוא "דוח על שינוי והודעה על הפרה";

האמור בה יסומן (ב) ולפניו יבוא:

"(א)

קצין הבטיחות ידווח בכתב לבעל המפעל על שינוי במצב כשירות הנהגים ובמצב כלי הרכב במפעל, אחת לשלושה חודשים.";

אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

"(ג)

מצא קצין בטיחות, לאחר שבדק את דיסקות הטכוגרף ברכב שמופעל במפעל, כי נהג המפעל הפר את הוראות תקנה 168 יודיע על כך בכתב לבעל המפעל וימליץ בפניו על הדרך המתאימה למניעת ההפרה כאמור בעתיד;

(ד)

מצא קצין הבטיחות כי נהג המפעל מפר את הוראות תקנה 168 בשלוש ביקורות רצופות, יודיע על כך לרשות ויצרף להודעתו את ההודעות שמסר לבעל המפעל בעניין.

(ה)

קצין הבטיחות ידווח לרשות על כל תאונת דרכים שבה נהרג אדם שבה היה מעורב רכב שתחת פיקוחו תוך 24 שעות מקרות התאונה."

הוספת תקנה 587א1

אחרי תקנה 587א לתקנות העיקריות יבוא:

"הודעה על ליקוי במערכות הבטיחות ברכב

587א1

הודיע קצין בטיחות בכתב לבעל המפעל כי קיים ליקוי בטיחות באחת ממערכות הבטיחות ברכב יצרף להודעתו המלצה על הדרך המתאימה לטיפול בליקוי.

סבר קצין בטיחות כי ליקוי הבטיחות שמצא באחת ממערכות הבטיחות ברכב מסכן את הבטיחות ויש לאסור את השימוש ברכב בשל הליקוי כאמור ימליץ לבעל המפעל בכתב לא להשתמש ברכב ויחתים את בעל המפעל על המלצתו כאמור.

סירב בעל מפעל לחתום על המלצת קצין הבטיחות כאמור בתקנת משנה (ב), יודיע על כך קצין הבטיחות לרשות בכתב."

תיקון תקנה 587ב

האמור בתקנה 587ב לתקנות העיקריות יסומן (י) ולפניו יבוא:

"(א)

בעל המפעל יביא לידיעת העובדים את דבר מינויו של קצין הבטיחות במפעל ותפקידיו.

(ב)

בעל המפעל יספק לקצין הבטיחות את כל האמצעים הדרושים למילוי תפקידו ויאפשר לו למלא את תפקידו כיאות לפי הוראות כל דין.

(ג)

בעל המפעל יקים ועדת בטיחות פנים-מפעלית בראשותו בשיתוף קצין הבטיחות, אשר ישמש כמזכיר הוועדה; הועדה תתכנס אחת לחודשיים ותדון בנושאי הבטיחות במפעל.

(ד)

בעל המפעל לא יאפשר נהיגה ברכב מפעל, לנהג שלגביו הודיע לו קצין הבטיחות בכתב כי רישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף או שדרגת רישיונו אינה מתאימה לסוג הרכב המופעל במפעל.

(ה)

בעל המפעל יעדכן את קצין הבטיחות בדבר נהג מקצועי חדש שבכוונתו להעסיק במפעל ויקבל את חוות דעתו בדבר התאמתו לנהיגת כלי הרכב במפעל, טרם העסקתו כאמור.

(ו)

בעל המפעל לא יאפשר נהיגה ברכב מפעל, שלגביו הודיע לו קצין הבטיחות בכתב כי קיים בו ליקוי בטיחות המסכן את הבטיחות כאמור בתקנה 587א1(ב), שטרם תוקן;

(ז)

בעל המפעל יבטיח כי תיקון מערכות הבטיחות של כלי רכב במפעל ייעשה במוסך כאמור בתקנה 585(א)(13);

(ח)

בעל המפעל יבטיח את פעילות הנהגים בהתאם לתקנה 168 לעניין שעות הנהיגה והמנוחה של הנהגים במפעל.

(ט)

בעל המפעל יכין אחת לשנה תוכנית הדרכות מקצועיות שנתית לנהגים במפעל, יגישה לאישור הרשות ויתקנה לפי דרישת הרשות עד לקבלת אישורה; התוכנית תכלול הדרכות מקצועיות פעמיים בשנה לפחות, שאחת מהן תתקיים לקראת החורף ואחת מהן תתקיים לקראת הקיץ; משך כל הדרכה לא יפחת משלוש שעות והיא תתועד בתיק הדרכות ובתיק הנהג.

הוספת תוספות ארבע עשרה וחמש עשרה

אחרי תוספת שלוש עשרה לתקנות העיקריות יבוא:

"תוספת ארבע עשרה
חובת מתן שירותי בטיחות במשרה מלאה
או מתן אישור לקצין בטיחות לתת שירותי בטיחות בחלק מימי פעילות המפעל
או לתת שירותי בטיחות למפעל נוסף
(תקנה 580(ד), 580א ו-584ב(א))
בתוספת זו-
"יום עבודה" - שמונה שעות עבודה לפחות שלא יחלו לאחר השעה 14:00 אם קדמו להן שעות עבודה נוספות באותו יום;
"רכב החכר" – כהגדרתו בתקנה 579;
"רכב השכרה" – רכב שנרשמה ברישיונו המילה "השכרה".
1.
2.3.

סוג הרכב או סוג המפעל
כמות כלי הרכב במפעל
מספר ימי עבודה בשבוע הנדרשים לפיקוחכלי רכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו הוא פרטי או שצוין ברישיונו כמרכב אחוד, רכב מסוג ,N1,O1,O2,OT, T,L , לרבות רכב החכר לגבי מפעל החוכר את כלי הרכב, ולמעט כלי רכב או מפעל שמתקיים לגביו המפורט בפרט 2 5 או 7, לפי העניין
40 עד 44
45 עד 70
71 עד 80
81 עד 100
101 עד 2501
2
3
4
משרה מלאהמפעל שהוא מוביל מסוג א ו- ה כמשמעותם בתקנה 4 לתקנות שירותי הובלה, שבו חלק מכלי הרכב מהסוגים המפורטים בפרט 1
1 עד 5
6 עד 15
16 עד 25
26 עד 40
41 עד 70
71 עד 120
היקף משרה כפי שתקבע הרשות לקצין הבטיחות ולמפעל בהתאם לכמות כלי הרכב במפעל ולסוגם
1
2
3
4
משרה מלאהכלי רכב מסוג M1, M2 ו- M3 שסיווג המשנה שלהם הוא אוטובוס פרטי או אוטובוס ציבורי או מונית הפועלת בקו שירות
1 עד 15
16 עד 25
26 עד 40
41 עד 71
72 עד 1201
2
3
4
משרה מלאה

4.

כלי רכב מסוג O3, N3 - למעט רכב מסיווג משנה רכב עבודה, ו-N2, למעט לגבי מוביל כהגדרתו בחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997

(להלן-חוק שירותי הובלה)

20 עד 60
61 עד 80
81 עד 120
121 עד 150

2
3
4
משרה מלאה

5.

כלי רכב מסוג O4, וכן מפעל שהוא מוביל כהגדרתו בחוק שירותי הובלה ובלבד שלא מתקיים לגביו כל המפורט בפרט 2

1 עד 56 עד 15
16 עד 25
26 עד 40
41 עד 70
71 עד 120

היקף משרה כפי שתקבע הרשות לקצין הבטיחות ולמפעל בהתאם לכמות כלי הרכב במפעל ולסוגם
1
2
3
4
משרה מלאה

6.

אמבולנס, מונית למעט מונית הפועלת בקו שירות, רכב סיור, רכב מדברי, רכב עבודה

20 עד 40
41 עד 60
61 עד 90
91 עד120
121 עד 180

1
2
3
4
משרה מלאה

7.

רכב השכרה ורכב החכר לגבי מפעל המחכיר את כלי הרכב

30 עד 40
41 עד 60
61 עד 90
91 עד 120
121 עד 180

1
2
3
4
משרה מלאה

תוספת חמש עשרה
(תקנה 585(א) (14) ו-15)

טופס א

טופס בדיקת תקינות לרכב פרטי ומסחרי עד 9,999 ק"ג

מס' רכב

סוג

קריאת מונים

שם מוסך

תאריך

מס'

המערכת / החלק הנבדק

תקין

טעון תקון – ציין הערותיך בקיצור

1.

בדיקת מערכת הבלמים, רפידות, דיסקיות, זרנוקים, נזילות ומרווח דוושת הבלם

2.

בדיקת מפלס נוזל בלמים במשאבה המרכזית, צינורות הוואקום במגבר בלם ובלם היד

3.

בדיקת מערכת היגוי – תפוחים, שחיקת צמיגים (כוון גלגלים), המפלס במש' ההגה

4.

בדיקת קפיצים, בולמי זעזועים, תושבות מנוע, תיבת הלוכים וכו'

5.

בדיקת סדקים כשלדה, גלי נעה, חופש בצלבים ובכיסויי הגומי

6.

בדיקת מערכת הקירור כולל נזילות, מהמצנן, זרנוקים, מאוורר, מזגן ורצועות

7.

בדיקת נזלות שמן מהמנוע, מתיבת ההילוכים, סרנים, משאבת הגה, במערכת המזגן

8.

בדיקת מערכת הדלק – כולל נזילות, מסנן הדלק, מסנן האוויר

9.

בדיקת אורות – אורות ראשיים, פנסי בלימה, אורות חנייה, אורות ערפל, מחוונים

10.

בדיקת צמיגים, עומק חריצים, סדקים, התאמת מידות הצמיג, לחצי אוויר

11.

בדיקת פעולת המנוע – כולל סיבובי סרק, צבע העשן, צריכת שמן דלק, רעשים

12.

בדיקת אבזרי בטיחות – מטף כיבוי, אפוד זוהר, משולש אזהרה

13.

נסיעת מבחן, היגוי, משיכת הגה, בלימה, מחוונים (שעונים אורות בקורות)

אישור קצין הבטיחות _________________________________________

שם ומשפחה תפקיד חתימה וחותמת תאריך
הערות
מוסך יבצע התיקונים הדרושים והחלפת חלקים רק באישור קצין הבטיחות או מנהל צי הרכב.

אם היצרן הורה על בדיקות מיוחדות נוספות לאלה מפורטות לעיל, יש לבצען.
החלטת קצין הבטיחות
הרכב כשיר לנסיעה / לא כשיר לנסיעה

חתימת קצין הבטיחות:___________

טופס ב

טופס בדיקת תקינות לאוטובוסים ולמוניות

מספר סידורי

מס' הרכב _______ מד אוץ _________ שם הנהג _________ תאריך ______

תקין

לא תקין

תקין

מספר

תוצר הרכב

סוג

קריאת מונה ק"מ

שם/חברה

תאריך בדיקה
מס"ד

מהות הטיפול

שיטת הביצוע

תקין

לא תקין

תוצאות הבדיקה
2

מרכב
בדוק שלמות ותקינות
1. דלתות, מראות,מושבים, ריפוד, חגורות בטיחות.

2. פגושים.

3. התקן גלגל חילוף.

4. שמשות.

5.מגני בוץ.

6. מחזירי אור.

7. מרכב לפי סוג הרכב הנבדק.

מסגרת וגחון

1. בדוק ויזואלית פגיעות (תאונה)

2. בדוק אי המצאות סדקים בקורות אורך ורוחב.

3. בדוק הידוק ושלמות וו גרירה/צלחת והבטחות נעילה ובטחון.

מס"ד

מהות הטיפול

שיטת הביצוע

תוצאות הבדיקה
4

מתלים וסרנים
בדוק
1. סרנים.

2. קפיצים, פינים מרכזיים ונזמים.

3. בולמי זעזועים.

4. אתר נזילות בטבורים.

5. שלמות גומיות וגרמושקות.
מתלי אויר/כריות אויר.

5

צמיגים ואופנים

1. בדוק התאמת גודל הצמיגים בהתאם לרישיון הרכב.

2. בדוק שלמות ותקינות הצמיגים והחישוקים (עובי צמיגים, סדקים וכדומה).

3. בדוק ויזואלית לחץ אויר (כולל באופן חילוף).

4. בדוק מדגמית את לחץ האוויר בצמיגים לפי מדיד וודא התאמתם להוראות יצרן.

5. בדוק הידוק אומי אופנים.

6

מערכת היגוי

1. בדוק שלמות והידוק תיבת כוח.

2. בדוק ויזואלית צנרת גמישה וקשיחה לאיתור דליפות, נזילות ונזקים במערכת הגה כוח.

3. בדוק הימצאות ושלמות גומיות אבק.

4. בדוק שלמות וחופשים בחיבורי הגה.

5. בדוק שלמות אבחות אומי.

6. בדוק מוט חיבור מקשר גלגל הגה (צלבים).

מס"ד

מהות הטיפול

שיטת הביצוע

תקין

לא תקין

תוצאות הבדיקה
2. בדוק מהלך חופשי בדוושת הבלם.

3. גומיות פדלים.

4. בדוק צינורות גמישים לאיתור סדקים, נזקים ודליפות אויר.

5. בדוק תקינות בלם חניה.

6. בדוק שסתומי ניקוז ממיכלי אוויר.

7. בדוק הידוק ושלמות מיכלי אוויר.
מס"ד

מהות הטיפול

שיטת הביצוע

תקין

לא תקין

תוצאות הבדיקה
2. מד אויר בלמים

3. לחץ שמן

4. חום מנוע

5. טעינה

6. בלם חניה

7. מד דלק

8. בקרת אור גבוהה

9. נורית בקרה – מערכת ABS

10. נורית אור ערפל

11. אור אזהרה וזמזם למערכת בלמים

12. כפתור תפריט ראשי לגבי היסטוריית תקלות

מס"ד

מהות הטיפול

שיטת הביצוע

תקין

לא תקין

תוצאות הבדיקה
1. פנסי חנייה, אורות פניה (מהבהבים)

2. עמם אורות

3. פנסים אחוריים

4. אור בלם

5. תאורת רוחב

6. אורות בתא הנהג

7. אור אזהרה וזמזם למערכת בלמים

8. אור צופר וזמזם לאחור

9. אור ערפל

10

דופן הרמה אחורית
בדוק:הימצאות שני פנסים מפיצי אור בגוון כתום

מס"ד

מהות הטיפול

שיטת הביצוע

תקין

לא תקין

תוצאות הבדיקה
2. מתזי מים

3. מראות

4. תיק עזרה ראשונה

5. מטף כיבוי אש
5.1 בדוק שלמות נצרה
5.2 שעון לחץ

5.3 אי הימצאות חלודה
6. וודא הימצאות ותקינות מגבה וידית הפעלה, מפתח גלגלים ומשולש אזהרה

7. בדוק הימצאות שדות עצירה

8. אפוד זוהר

12

טכוגרף
בדוק תקינות ושלמות
מגופות
שעון זמן
13

מערכת הדלק והמנוע

1. בדוק שלמות מיכל הדלק

2. בדוק ויזואלית צנרת גמישה וקשיחה ורכיבי מערכת הדלק לאיתור דליפות, נזילות ונזקים

3. בדוק כמות עשן מצינור פלט

4. בדוק נזילות שמן ומים

מס"ד

מהות הטיפול

שיטת הביצוע

תקין

לא תקין

תוצאות הבדיקה
2. אבזרי ריתום וקשירה

3. מנעולי הצמדה

15.

בדיקת רכב בזמן נסיעה (יבוצע אחת לרבעון)
בדוק
1. רעידות הגה

2. סטייה מנתיב תוך כדי בלימה

3. תקינות מאטים תוך כדי נסיעה

4. נורות פיקוד ובקרה ושליטה

5. הפעלת מתגים

16

חומרים מסוכנים – ייבדק ברכב המוביל חומרים מסוכנים

1. ערכת מיגון לנהג להובלות חומרים מסוכנים בהתאם לתקנות שירותי הובלה

2. שילוט בהתאם לחומר המוביל ב-3 הדפנות

מס"ד

מהות הטיפול

17

דיסקות טכוגרף
נבדקו _______ דיסקות טכוגרף.
נמצא כי
1. חריגות במהירות – ________________________________________________________________________________________________________________________________2. חריגות בשעות עבודה ומנוחה בהתאם לתקנה 168 לת"ת - _____________________________________________________________________________________________________3. אי סימון תקין של דיסקות טכוגרף - ____________________________________________________________________________________________________________________

הערות קצין בטיחות בתעבורה/הוראות תיקון

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

רישיון מוביל הוחתם על ידי קצין בטיחות - כן / לא (הקף בעיגול)

תוקף האישור עד - _____/___/___

תוקף רישיון כלי הרכב – _____/___/___

תוקף ביטוח כלי הרכב – _____/___/___

תוקף תעודת כיול לטכוגרף – _____/___/___

תוקף היתר לנהג להובלת חומרים מסוכנים– _____/___/___

תוקף רישיון מוביל לכלי הרכב- _____/___/___
אם אבצע טיפולים תקופתיים, תיקון ליקויים או תיקונים אחרים למשאית, איידע את קצין הבטיחות על כך ואמציא לו חשבוניות תיקון המאשרות כי המשאית טופלה במוסך שניתן לו רישיון לפי סעיף 127 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016.
פרטי נהג
נהג קבוע ברכב

כן / לא

תעודת זהות

שם ומשפחה

תוקף רישיון נהיגה

חתימת נהג מלאה
פרטי קצין הבטיחות
שם ומשפחה

חתימה וחותמת

אתר בדיקה

דף ליקויים נמסר ל ___________________

טופס ד

טופס בדיקת תקינות לנתמך/גרור

מספר נתמך/גרור

סוג

שם/חברה

תאריך בדיקה

מס"ד

מהות הטיפול

שיטת הביצוע

תקין

לא תקין

תוצאות הבדיקה
2. הידוק מיכל אויר

3. מוטות הפעלה

4. מגברי בלם

5. חיבורי אויר

6. צינורות גמישים לאיתור סדקים, נזקים, דליפות אויר

7. יעילות בלם חניה

2

אורות ופנסים
בדוק תקינות ושלמות
1. פנסי חנייה, אורות פניה (מהבהבים)

2. אור וצופר נסיעה לאחור

3. פנסים אחוריים

4. אור בלם

5. תאורת רוחב

3

מתלים
בדוק תקינות ושלמות
1. ברנים וציריות

2. קפיצים, פינים מרכזיים ונזמים

3. ברגי צלחת אבטחות וחופים בפין מרכזי
מס"ד

מהות הטיפול

שיטת הביצוע

תקין

לא תקין

תוצאות הבדיקה
2. התקן גלגל חילוף

3. מגיני בוץ

4. שרשרת בטחון

5. מחזירי אור

5

צמיגים ואופנים

1. בדוק תקינות ושלמות צמיגים וחישוקים

2. בדוק ויזואלית לחץ אויר כולל אופן חילוף

3. בדוק שלמות עובי סוליית צמיגים

הערות קצין בטיחות בתעבורה/הוראות תיקון

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

רישיון מוביל הוחתם על ידי קצין בטיחות - כן / לא (הקף בעיגול)

תוקף האישור עד - _____/___/___

תוקף רישוי – _____/___/___

תוקף ביטוח – _____/___/___

תוקף טכוגרף – _____/___/___

תוקף חומ"ס נהג – _____/___/___

תוקף רישיון מוביל - _____/___/___
אם אבצע טיפולים תקופתיים, תיקון ליקויים או תיקונים אחרים למשאית, איידע את קצין הבטיחות על כך ואמציא לו חשבוניות תיקון המאשרות כי המשאית טופלה במוסך שניתן לו רישיון לפי סעיף 127 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016.
פרטי נהג
נהג קבוע ברכב

כן / לא

תעודת זהות

שם ומשפחה

תוקף רישיון נהיגה

חתימת נהג מלאה
פרטי קצין הבטיחות
שם ומשפחה

חתימה וחותמת

אתר בדיקה

דף ליקויים נמסר ל ___________________"

תחילה ,תחולה והוראת מעבר

תחילתן של תקנות אלה תשעה חודשים מיום פרסומן (להלן-יום התחילה).

תקנה 583א(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 6 לתקנות אלה, תחול על בקשות לקבלת כתב הסמכה או לחידושו שהוגשו לרשות החל ביום התחילה ואילך.

____________ התשע"ז ישראל כ"ץ

(___________ 2016) שר התחבורה והבטיחות בדרכים

(חמ 3-83 – ת1)

דברי הסבר

כללי

פרק י' בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה) מסדיר את העיסוק של קציני הבטיחות בתעבורה. הסדרה זו כוללת:

קביעת חובה על מפעל שעל שמו רשומים כלי רכב או שהוא מפעיל או מנהל כלי רכב בהיקף המפורט בתקנות להעסיק קצין בטיחות שבידיו כתב הסמכה מאת הרשות;

סמכות הרשות למתן כתב הסמכה לקצין בטיחות העומד בתנאים המפורטים לכך;

קביעת תפקידי קצין הבטיחות, חובותיו וסמכויותיו בביצוע תפקידו;

סמכות הרשות למנות ועדת הסמכה להסמכת קציני בטיחות שתפקידה להמליץ לרשות על עניינים הנוגעים להסמכת קציני בטיחות והדרכתם;

קביעת חובות דיווח של בעל המפעל;

קביעת חובה להדבקת מדבקה לעניין דיווח על נהיגתו של נהג;

חובות מסירת דיווח תקופתי לרשות;

סמכויות הרשות לתת הוראות לבעל מפעל וקצין בטיחות ולערוך בירור לעניין קיום הוראות התקנות.

בחלוף השנים עלה צורך לערוך תיקון להסדרת עיסוק קציני הבטיחות, להבהרת תפקידי קצין הבטיחות והליך מינויו, ובהתאם לכך נערך תיקון תקנות לפרק י' לתקנות התעבורה, אשר נדון בועדת הכלכלה של הכנסת הקודמת בשנים 2013 ו- 2014. לאחר שועדת הכלכלה סיימה לדון בכל סעיפי התיקון לרבות ברביזיות שהוגשו לגביו, התפזרה הכנסת טרם ניתן אישורה של ועדת הכלכלה לתיקון.

גוף התקנות

תיקון תקנה 579 –

(א) מוצע לערוך תיקון של הגדרת המפעלים החייבים בהעסקת קציני בטיחות כלהלן:

(1) מחיקת החובה הקבועה כיום לגבי מפעל המנהל קציני בטיחות ודי בהחלטת החובה על בעל כלי הרכבים ומפעילם. לפיכך, מוצע למחוק את החובה הקבועה כיום לגבי המנהל.

(2) הותאמו מספרי הדרגות בהתאם לתיקון דרגות ההסמכה הקבועות בתקנות העיקריות שנכנס לתוקף בשנת 2007.

(3) נקבע כי גם כלי רכב מסוג אופנועים, טרקטורים ומכונות ניידות יכללו בין כלי הרכב אשר בעליהם או מפעילם חייבים בקצין בטיחות.

(ב) בוטלה ההחרגה בהגדרת כלי רכב לגבי אופנועים כך שגם סוג רכב זה יכלל בין סוגי הרכבים אשר בעליהם או מפעילם חייב בקצין בטיחות. עם זאת נקבע מפורשות כי רכב שהינו מכונה ניידת הרשום לפי חוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957 אינו נכלל בגדר כלי רכב לעניין החובה בקצין בטיחות.

תיקון תקנה 580 – במסגרת תקנה זו בוצעו התיקונים הבאים:

(1) למען הבהירות הובהר בתקנה כי נדרשת התקשרות בלבד עם קצין בטיחות והוחלפה המילה "העסקה" שעשויה להתפרש בגדר חובת העסקה במסגרת יחסי עובד מעביד.

(2) העסקת קצין בטיחות במפעל במסגרת תקנה 580 נעשית מזה שנים בכפוף לקבלת אישור בכתב מאת הרשות לפי פרק י' להעסקת קצין הבטיחות באותו מפעל וזאת מתוקף הוראות התקנה ובהתאם להנחיות הרשות. אישור זה מאשר כי קצין הבטיחות ישמש ככזה במפעל המבקש. למען הסר ספק הובהר באופן מפורש בתקנה 580 כי לצורך העסקה של קצין בטיחות חובה לקבל אישור למינוי של קצין הבטיחות מאת הרשות לפי פרק י' כפי שנעשה כיום ומזה שנים רבות.

(3) הסמכות לעסוק בשני תפקידים במפעל איננה מיושמת בפועל ולא ניתן לכך אישור על ידי הרשות ולכן יש מקום למחוק אותה. בהתאמה נמחקה סמכות הרשות להתיר העסקה כאמור במפעל.

(4) למען הסר ספק מוצע לקבוע כי לרשות מוקנית סמכות לחייב מפעל שלו מספר כלי רכב גבוה בקציני בטיחות נוספים ובהסדרי פיקוח נוספים. למען הבהירות צוין כי מספר כלי הרכב כאמור יהיה בהתאם למספר כלי הרכב הנקוב בתוספת הארבע עשרה כחייב העסקת קצין בטיחות במשרה מלאה.

הוספת תקנה 580א – לפי המלצת ועדת הכלכלה בכנסת הקודמת, אשר כאמור לא אישרה את תיקון התקנות, מפעלים בעלי כמות רכבים מסוימת המעסיקים קצין בטיחות יהיו חייבים בהעסקת קצין בטיחות ביחסי עובד מעביד. בהתאם לכך, מוצע לקבוע תקנה לפיה מפעל המעסיק כמות רכבים המחייבים קצין בטיחות בהיקף משרה העולה על 3 ימים כמפורט בטבלה בתוספת הארבע עשרה יעסיק את קצין הבטיחות ביחסי עובד מעביד. מספרי הרכבים שנקבעו המחייבים העסקת קצין בטיחות נקבעו לאחר ישיבות שערך משרדנו בחודש יוני 2016 עם קציני בטיחות מענף ההובלה וענף ההיסעים, איגוד קציני הבטיחות השכירים ואיגוד קציני הבטיחות העצמאיים, מנכ"ל יו"ר מועצת המובילים ומנכ"ל ארגון חברות ההסעה בישראל, וכן על בסיס המלצות הועדה שבחנה את נושא היקפי המשרות בענפים השונים בחודש נובמבר 2012 בראשות סמעאן שנארה.

תיקון תקנה 581 –

(1) בוצעה התאמה לחובה בצורך בקבלת שירותי קצין בטיחות, ללא התייחסות לחובה בקיום יחסי עובד מעביד אשר מוסדרת בתקנה 580א.

(2) מאחר שתחילת העסקת קצין בטיחות במפעל מוסדרת בתקנה החדשה המוצעת לעניין חובה לקבלת כתב מינוי לא נדרשת החובה הקבועה כיום בתקנה לעניין הודעה על תחילת עבודת קצין בטיחות ובהתאמה חובה זו נמחקה מהתקנה.

(2) מוצע להסדיר בתקנות את החובה על בעל המפעל וקצין בטיחות להודיע לרשות על סיום של העסקה של קצין בטיחות, כפי שנעשה כיום הלכה למעשה. במסגרת זו מוצע לקבוע כי תמסר הודעה גם על היעדרות של קצין בטיחות העולה על 30 ימים. עם קבלת הודעה על סיום ההעסקה תבטל הרשות את כתב המינוי שניתן על ידיה למפעל.

תיקון תקנה 582 –

(1) בפסקה (1) - כיום אין בתי ספר מקצועיים המלמדים מכונאות רכב ולכן קיום דרישה בדבר לימוד שלוש שנים בבית ספר מקצועי לא אפשרי בפועל. יצוין כי הדרישה המפורטת בפרט (3) לעניין החזקה בתעודת סוג 2 במכונאות רכב מקיימת כיום הלכה למעשה את הצורך בלימוד ובניסיון מעשי שקבוע בפרט (1). בהתאם לכך מוצע למחוק דרישה זו בפרט (1) ולהותיר את החובה לסיום שתים עשר שנות לימוד בלבד כפי שקבוע כיום.

(2) בפסקה (2) – מאחר שכיום אין בתי ספר מקצועיים שמכשירים לקבלת תעודת סוג 2 במכונאות רכב, הכשרה הכוללת את כל ההבטים הנדרשים בתחום המכונאות רכב ונדרשים לתפקיד קצין בטיחות, מוצע להוסיף לציבור הרחב אפשרות ללמוד במסגרת מקבילה להכשרה זו אשר תחליף את הדרישה לתעודה לסוג 2. יודגש כי לצד החובה בתעודת סוג 2 או בהכשרה מקבילה נותרה הדרישה כי המבקש עסק במשך שלוש שנים רצופים באחד מהמקצועות בתחום התחבורה.

(3) בפסקה (4) – דרגת הרישיון הותאמה לדרגות הנהיגה החדשות הקיימות כיום לפי התקנות וכן נקבע כי המבקש נדרש להוכיח כשירות לנהיגה בכלי רכב להנחת דעת הרשות (בדומה לקיים כיום לגבי הוראת נהיגה).

(4) בפסקה (8) – מבחן האישיות שנערך כיום בהתאם לפסקה זו מאושר כיום על ידי הרשות על מנת לוודא שהוא נעשה בהתאמה לדרישות תפקיד קצין הבטיחות. למען הסר ספק מוצע לקבוע באופן מפורש בתקנות כי מבחן האישיות הינו מבחן המותאם לתפקיד קציני בטיחות שאושר על ידי הרשות.

(5) כיום נדרש לצורך לימוד בקורס קציני בטיחות כי הלומד עומד בדרישות המקצועיות ודרישות הנסיון הנדרשים לצורך קבלת כתב הסמכה. בהתאמה מוצע לקבוע דרישה זו באופן מפורש בתקנות כי תנאי ללימוד בקורס חובה לעמוד בדרישות הקבועות בפסקאות (1) עד (3).

(6) על מנת להבטיח את כשירותו המקצועית של קצין הבטיחות נמצא כי מקום לחייב קציני בטיחות בהשתתפות בהשתלמות מקצועית כתנאי לחידוש כתב ההסמכה ולצורך רענון ועדכון ידיעותיו המקצועיות. בהתאם לכך מוצע לקבוע בתקנה כי בסמכות הרשות לחייב את קצין הבטיחות להשתתף בהשתלמות מקצועית כתנאי לחידוש כתב ההסמכה.

תיקון תקנה 583א –

על מנת להבהיר כי תשלום האגרה הינה תנאי לחידוש הרישיון נערך תיקון נוסח בהתאמה למען הסר ספק. הנוסח הותאם לנוסח הקבוע כיום בתקנה 174 לתקנות התעבורה לעניין רשיונות נהיגה.

כמו כן הוסף כי חידוש הרישיון יעשה בהתקיים כל התנאים שנקבעו לכך על ידי הרשות.

הוספת תקנה 584א – כפי שנקבע בתקנה 580 קבלת שירותי בטיחות של קצין בטיחות במפעל מחייבים קבלת אישור מהרשות. בהתאם לסעיף זה ניתן על ידי הרשות מזה שנים רבות אישור לקצין בטיחות לשמש במפעל. בהתאם לכך מוצע להסדיר במסגרת תקנה זו את הליך מתן אישור בכתב על ידי הרשות.

הוספת תקנה 584ב – לפי תקנה 580(ב) ו-(ג) הרשות רשאית לאשר לקצין בטיחות לשמש קצין בטיחות גם במפעלים נוספים. בהמשך לסמכות זו מוצע להסדיר את מתן אישור זה ולקבוע את השיקולים שעל הרשות לשקול בעת מתן אישור זה. בין שיקולים אלו נכללים שיקולי היקף משרתו במפעל בו אושר לו לתת שירותי בטיחות.

יובהר כי לקצין בטיחות אשר עוסק במשרה מלאה לא יותר לתת שירותי בטיחות למפעל נוסף וזאת בשל מחסור בזמן מספק לביצוע חובותיו המקצועיות ובהתאם לתקנות מאחר שהוא נדרש לספק שירותים למפעל בו הוא עובד במשרה מלאה במשך כל שעות השבוע לרבות במקרי חירום ובמקרים מיוחדים בהם הוא נדרש לתת מענה למפעל בו הוא מחויב.

הוספת תקנה 584ג – על מנת להבטיח סביבת עבודה נאותה של קצין הבטיחות בעבודתו במתן שירותי בטיחות, מוצע לקבוע כי קצין בטיחות יקבל משרד במפעל בו הוא פועל אשר בו יוכל לתת את שירותיו. עם זאת לגבי מובילים קטנים להם היקף כלי רכב עד 5 משאיות מוצע לאפשר לקצין הבטיחות לספק שירותי בטיחות במסגרת משרד חיצוני ובלבד שיוכיח לרשות כי משרד זה עובד בתנאים הקבועים בתקנה המאפשרים את מילוי תפקידיו באופן ראוי.

תיקון תקנה 585 – חובות קצין הבטיחות מפורטות בתקנה 585 כאשר הפירוט בדבר חובות אלו קבועים כיום בנהלי הרשות המפרטים את כל הבדיקות שעל קצין בטיחות לבצע. למען הבהירות ועל מנת להבהיר ולחדד את תפקידי קצין הבטיחות מוצע לפרט בתקנה 585 פירוט נוסף בדבר חובות אלו שעיקרן מוטל על קצין הבטיחות כבר כיום שנמצא שיש מקום לשלבן במסגרת התקנות כגון: ביצוע תדירות הביקורות בכלי רכב השונים ואישור תקינות הרכבים, בדיקת דיסקיות טכוגרף, תחקור תאונות דרכים, לוודא ביצוען של הדרכות לנהגים, הכנת הוראות נהלים ספציפיים לבטיחות הרכבים במפעל וכדו'.

תיקון תקנה 587 – התקנה קובעת כיום חובה על קצין הבטיחות לדווח בכתב לבעל המפעל על כל ליקוי שנמצא ברכב או בפעילות נהג. מוצע להרחיב חובה זו ולקבוע כי קצין הבטיחות יהא חייב לדווח לבעל המפעל על כל שינוי במצב הנהגים וכלי הרכב אחת לשלושה חודשים. כן מוצע לקבוע כי במקרה שנמצאה הפרה של הוראות תקנה 168 בדבר שעות נהיגה ומנוחה של הנהגים יודיע על כך קצין הבטיחות לבעל המפעל תוך המלצה על הדרך המתאימה למניעת הפרות בעתיד ובמקרה שמדובר בהפרה מתמשכת יודיע על כך גם לרשות. בנוסף מוצע לקבוע כי במקרה של תאונה בה נהרג אדם יודיע קצין הבטיחות לרשות על התאונה תוך 24 שעות.

הוספת תקנה 587א1 – מוצע להוסיף תקנה הקובעת חובת דיווח על ליקויים בטיחותיים ברכב והמלצה על הדרך המתאימה לטיפול, חובה שקיימת על קצין הבטיחות כיום ונובעת מתפקידיו לפי תקנה 585. כמו כן מוצע לקבוע כי בעל המפעל יחתום על המלצת קצין הבטיחות ובמידה שלא עשה כן תוטל על קצין הבטיחות אחריות לדיווח לרשות.

תיקון תקנה 587ב – מוצע לפרט בהרחבה את חובות בעל המפעל בכל הנוגע לאופן העסקת קצין הבטיחות במפעל, הקמת ועדה פנים מפעלית שתדון בנושאי הבטיחות במפעל, חובות בעל המפעל לעניין הנהגים במפעל ודיווח לקצין הבטיחות על הנהגים ועל כל ליקוי בטיחות שמצא שטרם תוקן, וכן חובת בעל המפעל לוודא כי תיקון מערכות הבטיחות ברכב יעשה במוסך מורשה וכי הנהגים מקיימים את הוראות תקנה 168.

הוספת תוספת 14 – היקף משרה של קצין בטיחות נקבע כיום על ידי הרשות. על מנת להבטיח וודאות לקציני הבטיחות והמפעלים מוצע לקבוע במסגרת התקנות את היקף המשרה כפי שנקבע כיום עלי די הרשות. כפי שצוין לעיל משרדנו ערך בחודש יוני 2016 ישיבות עם קציני בטיחות מענף ההובלה וענף ההיסעים, איגוד קציני הבטיחות השכירים ואיגוד קציני הבטיחות העצמאיים, מנכ"ל יו"ר מועצת המובילים ומנכ"ל ארגון חברות ההסעה בישראל, לצורך קביעת מספר כלי הרכב שיחייב פעילות קצין בטיחות במשרה המלאה. בהמשך לישיבות אלו ועל בסיס המלצות הועדה שבחנה את נושא היקפי המשרות בענפים השונים בחודש נובמבר 2012 בראשות סמעאן שנארה הותאמו היקפי המשרות המחייבים קצין בטיחות בהתאם לסוגי כלי הרכב ומספרם.

הוספת התוספת ה- 15 – במסגרת תוספת זו מוצע לצרף את טופסי הבדיקה לכלי הרכב השונים לסוגיהם אותם נדרש קצין הבטיחות למלא בבדיקת כלי רכב. יצוין כי הטפסים לכלי הרכב הפרטיים והמסחריים עד ל- 9,999 ק"ג ואוטובוסים ומוניות הינם בהתאם לנוסחם הנהוג כיום. נוסח הטפסים לרכבים מעל 10,000 ק"ג ולגרורים ונגררים נערכו בהתאם להמלצות ועדה לבחינת נושא משרדים למתן שירותי בטיחות ברשות מר אברהם ישעיהו, מנהל תחום קציני בטיחות במשרד התחבורה והרשות לפי חלק י' לתקנות, בו השתתפו נציגי משרד התחבורה, איגוד קציני הבטיחות העצמאיים, איגוד קציני הבטיחות השכירים ומועצת המובילים וההסעים.

קוד המקור של הנתונים