ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/07/2017

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 470

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ב' באב התשע"ז (25 ביולי 2017), שעה 11:00
סדר-היום
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16) (חישוב ארנונה כללית), התשע"ז–2017.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

אכרם חסון
חברי הכנסת
דוד ביטן
מוזמנים
איתי טמקין - רכז מאקרו באג"ת, משרד האוצר

אביעד נימקובסקי - עוזר ראשי, מחלקה משפטית, משרד האוצר

רעות פרקש - עו"ד, לשכה משפטית, משרד הפנים

גליה כהן - ממונה מיסוי עירוני, אגף תקצוב ופיתוח, משרד הפנים

שרון רוברטס - עוזרת ראשית, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

איתי חוטר - סמנכ"ל כלכלה, מרכז שלטון מקומי

גלית שניידר מימרן - מנהלת אגף הכנסות עיריית כפר-סבא, מרכז שלטון מקומי

מירה סלומון - יועמ"ש, מנהלת מחלקת משפט, מרכז שלטון מקומי

יוחאי דמרי - מ"מ ר"צ ארנונה והיטלים, ייעוץ וחקיקה, עיריית ירושלים

יהושע שלמה זוהר - שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ ), מייצג/ת את פורום ה-15 הערים העצמאיות

יובל אלגד - שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג), מייצג/ת את לשכת שמאי מקרקעין בישראל (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: עיריית ירושלים)
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16) (חישוב ארנונה כללית), התשע"ז–2017
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב מירה, בוקר טוב איתי את איתי.
איתי טמקין
בוקר טוב.
איתי חוטר
בוקר טוב.
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, בוקר טוב, חבר הכנסת ביטן.
דוד ביטן (הליכוד)
כן, כבוד היו"ר, מה?
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16) (חישוב ארנונה כללית), התשע"ז–2017, 2835/20, כ/730, של חבר הכנסת אמסלם דוד. בבקשה.
תומר רוזנר
חבר הכנסת ביטן רוצה להציג את ההצעה?
דוד ביטן (הליכוד)
איזו הצעה? זה שלי זה?
היו"ר דוד אמסלם
לא.
תומר רוזנר
על עיגול הארנונה. אז אני אסביר.
דוד ביטן (הליכוד)
עיגול הארנונה, אני חתמתי על זה?
היו"ר דוד אמסלם
לא.
תומר רוזנר
אה, סליחה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה כבוד היו"ר, היו"ר המיתולוגי של ועדת הפנים. בגלל שהוא מצטיין אנחנו שמים אותו לכל הכנסות הבאות. איך?
תומר רוזנר
אנחנו רוצים אותו בממשלה.
דוד ביטן (הליכוד)
אה, בממשלה. אז אנחנו נעביר את הוועדה לממשלה.
היו"ר דוד אמסלם
תאמין לי, טוב לי פה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה יהיה תקדים, יושב-ראש הוועדה ושר הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להגיד לך משהו, טוב לי פה. יש לי אחלה אנשים.
דוד ביטן (הליכוד)
קח אותם למשרד.
היו"ר דוד אמסלם
רק אל תפריע לנו, טוב לנו פה.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה רשאי לבחור את היועץ המשפטי של המשרד.
תומר רוזנר
הצעת החוק אושרה אמש בקריאה ראשונה.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל תקדם גם את הסגן. אם כבר אז עד הסוף.
היו"ר דוד אמסלם
אדם, תתכונן להוציא אותו עוד כמה דקות.
דוד ביטן (הליכוד)
אני במקרה פה. מי שהכניס אותי זה תומר.
היו"ר דוד אמסלם
אני יודע שאתה במקרה פה.
תומר רוזנר
הצעת החוק אושרה אמש בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. קיימנו עליה דיון ביום חמישי בין הכנתה לקריאה טרומית לקריאה ראשונה. אני לא אאריך בדברים. הצעת החוק באה בעצם כמענה לפסק דין של בית-המשפט העליון שקבע שעל הרשויות המקומיות לפעול בשיטה המדויקת, קרי; בחישוב לפי סנטימטרים החל מ-1 בינואר 2018.

בעצם, ההצעה נועדה לקבוע כברירת מחדל את שיטת העיגול כלפי מעלה וכלפי מטה לפי המטר הקרוב, ולאלץ את אותן רשויות שפועלות בשיטה של רק עיגול כלפי מעלה לחדול מהשיטה הזו, ולאפשר לרשויות שמעגלות כלפי מטה או מודדות בשיטה מדויקת להמשיך לבחור בשיטות האלה כשיטות שבהן הן ימשיכו לפעול.

אני מציע שנקריא את הצעת החוק, אחר כך אני אדבר על כמה שינויים שצריך לעשות בה, לדעתנו, מה שנציע לוועדה, ונשמע את הערות האחרים.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
גלעד קרן
"הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס׳ 16), התשע״ז–2017

תיקון סעיף 8 בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ״ג–1992 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 8 –

(1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא ״בכפוף להוראות סעיף קטן (ב1) לעניין אופן חישוב שטחו של נכס״:

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

״(ב1) (1) חישוב שטחו של נכס לעניין הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים: הארנונה הכללית שתוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע.

(2) בחישוב שטחו של נכס לפי פסקה (1) יעוגל כל חלק של מטר רבוע למטר השלם הקרוב: מחצית מטר רבוע תעוגל כלפי מטה.

(3) על אף האמור בפסקה (2), חישבה רשות מקומית, ערב פרסומו של חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס׳ 16), התשע״ז–2017, את שטח הנכסים שבתחומה, כולם או חלקם, לעניין הטלת ארנונה כללית, כך שכל חלק של מטר רבוע חויב באופן יחסי לפי מספר הסנטימטרים או כך שכל חלק של מטר רבוע עוגל למטר השלם כלפי מטה, רשאית מועצת הרשות המקומית לקבוע בהחלטתה בדבר הטלת ארנונה כללית כי תמשיך לחשב את שטחי הנכסים שבתחומה באותה דרך.״

2. הוראות מעבר –

(א) על אף האמור בסעיף 8(ב1)(2) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, חישבה רשות מקומית, ערב פרסומו של חוק זה, את שטח הנכסים שבתחומה, כולם או חלקם, לעניין הטלת ארנונה כללית, כך שכל חלק של מטר רבוע עוגל למטר השלם כלפי מעלה, רשאית מועצת הרשות המקומית לקבוע בהחלטתה בדבר הטלת ארנונה כללית כי תמשיך לחשב את שטחי הנכסים שבתחומה באותה דרך עד תום שנת הכספים 2021.

(ב) על אף האמור בכל דין, לעניין הטלת ארנונה כללית בשנת הכספים 2018 רשאית מועצת רשות מקומית כאמור בסעיף 8(ב1)(3) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, או מועצת רשות מקומית כאמור בסעיף קטן (א), לפי העניין, להחליט על דרך חישוב שטח הנכסים שבתחומה, כאמור באותם סעיפים, עד ליום י״ב בחשוון התשע״ח (1 בנובמבר 2017)."
תומר רוזנר
ההערה המרכזית שיש לנו בהקשר הזה, היא התקבלה גם ממרכז השלטון המקומי וגם מכמה רשויות שפנו אלינו, בעצם לאותן רשויות שנמצאות בתהליך שכבר החלו לחייב חלק מהנכסים שלהן בשיטה לפי סנטימטרים, וחלק מהן ממשיכות לחייב לפי השיטה של עיגול מכיוון שאין להן את הנתונים. לאותן רשויות צריך לתת את האפשרות להחליט אם הן רוצות להמשיך במדידה, ובסופו של דבר להגיע לשיטה אחידה של חיוב לפי סנטימטרים, או לחדול מהמדידה. לחדול לפחות מהחיוב של אותם נכסים שהן בחרו ללכת לפי סנטימטרים, לעבור לחיוב בשיטת העיגול. זאת אומרת, לחזור על כל הנכסים. כך שבסוף תקופה של ארבע או חמש שנים – הן ביקשו חמש שנים, השלטון המקומי ביקש חמש שנים – בסוף התקופה תהיה שיטה אחידה כזאת או אחרת. זאת אומרת, בכל הרשות המקומית או שיטה של לפי סנטימטרים או שיטה של עיגול כלפי מעלה או מטה.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, לתת חמש שנים לרשויות להתארגן.
תומר רוזנר
להשלים את המדידה אם הן רוצות.
היו"ר דוד אמסלם
זה למישהו שיש לו אנדרוגינוס.
תומר רוזנר
בדיוק. זה בעצם משהו שאנחנו מבקשים להוסיף להצעה בעקבות הבקשה של השלטון המקומי.
היו"ר דוד אמסלם
כן, רבותי. מירה.
מירה סלומון
שלום.
היו"ר דוד אמסלם
לא, חייב, דרך אגב.
מירה סלומון
אנחנו מבקשים גם בנוסף בפסקה (3) - - -
תומר רוזנר
רגע, את הבקשה שלכם הצגתי בסדר? זה מה שאתם רוצים בעצם.
מירה סלומון
זמן ההתארגנות?
תומר רוזנר
כן, לאותן רשויות שכבר התחילו לחייב.
מירה סלומון
נכון. היועץ המשפטי של הוועדה הציג נכון את בקשתנו, ותודה.
היו"ר דוד אמסלם
איתי, אתה מבין מאיפה בא לי החמש שנים? זה מזה.
איתי טמקין
כן.
מירה סלומון
הבקשה הנוספת שאנחנו מבקשים זה לשנות בסעיף קטן (3) בסעיף 1 את ההחלטה של המועצה. כלומר, כל עוד המועצה התחילה לבצע מדידת - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, אני מקבל את זה, סיכמתי את זה. זאת אומרת, הרי המועצה בזמנו קיבלה החלטה לגבי סוג המדידה, אם היא רוצה לשנות אז היא תביא החלטה נוספת. כל עוד, אז היא נשארת במצב שלה.
תומר רוזנר
בסדר, לשנות את ברירת המחדל.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק. ברירת המחדל זה המצב הקיים.
תומר רוזנר
ואם היא תרצה לשנות אז היא צריכה לקבל החלטה. בסדר גמור.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק.
איתי חוטר
נכון.
מירה סלומון
זה מה שרצינו לבקש. יש לנו את הסוגיה של הגנה מפני תביעות בקשר לשיטה שגם את זה ביקשנו. יש לנו נוסח מוצע שאנחנו מבקשים. זה למעשה סוג של העתקה מפסק הדין שאומר שכאשר אנחנו נערכים ועושים את המדידות ומבצעים, וכרגע כשאנחנו נשארים על המדידות של עיגול מעלה מטה, שלא תהיה בעיה מבחינת תביעות כנגד רשויות מקומיות בקשר למדידות. הנוסח הוא: התקבלה החלטת מועצה – למעשה, לא התקבלה, אלא נעשו מדידות בצורה כזו או אחרת לפי סעיף 8(ב1)(3) – לא יוגשו תובענות שנושאן הוא עיגול שטחים בגין חיוב שהוטל.
תומר רוזנר
לא, אי-אפשר להגיד "לא יוגשו תובענות". בוודאי שאי-אפשר להגיד.
היו"ר דוד אמסלם
בן-אדם יכול להגיש מה שהוא רוצה.
מירה סלומון
זה משהו שבית-המשפט העליון למעשה אמר בפסק הדין שלו.
תומר רוזנר
אני לא ראיתי שהוא אמר שלא יוגשו תובענות.
מירה סלומון
אני אמצא את ההחלטה המדויקת.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול , באופן טכני, מירה, בן-אדם יכול להגיש כל תביעה שהוא רוצה, גם הזויה. אתה לא יכול להגיד לבן אדם אל תגיש תביעה. אתה יכול להגיד שהחוק לא – אני לא יודע איך לנסח.
מירה סלומון
שלא תהיה עילה. לא יוגשו תובענות, זה בסדר, אבל שלא ייחשב כעילה העובדה שיש עכשיו מדידות.
לתומר רוזנר
את מדברת על אלה שבתהליך?
מירה סלומון
על אלה שבתהליך, למעשה. שזה יהיה מעלה מטה, מדויק. לא מעלה מטה – מטה, מדויק ומעלה, סליחה.
תומר רוזנר
אני עוד לא הבנתי. אלה שבתהליך, את רוצה להגן עליהם כי? לכתוב מה? שלא תהיה עילה למה?
מירה סלומון
שלא תהיה עילה לתביעה כנגדם בגין העבודה שעכשיו יש - - -
תומר רוזנר
יש תהליך.
מירה סלומון
בגין העובדה שיש עכשיו שינוי במדידות.
איתי טמקין
ואלה שלא בתהליך?
איתי חוטר
אני רוצה לחדד את זה, אדוני היושב-ראש.
תומר רוזנר
לא כל כך הבנתי.
היו"ר דוד אמסלם
מירה, את מדברת אתי על התהליך עצמו או שבכלל באופן כללי שלא יהיה?
מירה סלומון
אנחנו מדברים על התהליך עצמו.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, עיר שהתחילה במדידות, נניח, מדויקות, והיא לא סיימה, אז שלא יקרה מצב שמישהו שאין לו מדידה מדויקת ילך ויתבע אותה.
גלעד קרן
יש הוראת מעבר.
תומר רוזנר
מה הוראת המעבר אומרת?
גלעד קרן
שיש להם חמש שנים.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שאמרת.
תומר רוזנר
הוא אומר שיש הוראת מעבר. עכשיו מישהו פרטני שלא יתבע, זה מה שהיא אומרת.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אפשרנו בהוראת המעבר הזאת חמש שנים לעבור משיטה א' ל-ב'.
מירה סלומון
נכון, אנחנו רק מבקשים שזה גם יחודד שזאת לא תהיה עילה לתביעה – למה החלטתי להתחיל מפה ולא משם, למה עוד לא נכנסתי לפה ולשם. שלא תהיה עילה כנגדנו העובדה - - -
היו"ר דוד אמסלם
ברגע שיש הוראת מעבר אז אני מניח שזה מכסה את הכול.
תומר רוזנר
זה גם מכסה את זה.
היו"ר דוד אמסלם
הרי זה מה שהמדינה מעבירה, זה החוק. מה אומר משרד המשפטים?
שרון רוברטס
אני מסכימה, אני לא רואה צורך בזה. אני מסכימה אתכם.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. זה שינוי, מותר פעם.
שרון רוברטס
זה קורה. אני אחזור על זה, אני מסכימה.
מירה סלומון
אולי אם נתחיל לראות את הנוסח של הוראת המעבר נבין שזה באמת מיותר.
תומר רוזנר
תקריא אותו עוד פעם.
מירה סלומון
זאת אומרת, אם יש איזשהו משהו שהכנסת בעניין.
היו"ר דוד אמסלם
אמרנו עכשיו שכדי להתאים את עצמכם לשיטה החדשה חמש שנים תהיה אופציה.
גלעד קרן
יש הוראת מעבר שאומרת, שהיא כתובה גם עכשיו, שמי שהוא כלפי מעלה יש לו חמש שנים לעבור לשיטה של מעלה מטה; ומי שהוא בשיטה המדויקת או בשיטה של כלפי מטה יש לו חמש שנים להחליט האם הוא נשאר רק בשיטה הזאת לגבי כל הרשויות או שהוא עובר לשיטה המדויקת. אז בכל מקרה יש את החמש שנים האלה.
תומר רוזנר
ובלבד שהיא תהיה אחידה לכל הרשויות.
איתי חוטר
אדוני, בדיון הקודם שאלתי את היועץ המשפטי אם יש איזושהי חשיפה לרשות מקומית שנהגה לחייב לפי שיטת העיגול מעלה מטה, והיא מטבע הדברים ממשיכה בשיטה הזו, ואין בידיה את הנתונים המדויקים. האם עצם החקיקה הזו שעוברת מחר בבוקר מייצרת את הלגיטימציה לאותו נישום לבוא ולדרוש את הנתון המדויק של המדידה שנעשתה לפני עשר שנים?
תומר רוזנר
לא.
איתי חוטר
כדי לדעת האם למעשה הרשות המקומית אכן מעגלת למטה ולמעלה בהתאם לכללי החוק שנקבע.
יוחאי דמרי
למה לא?
תומר רוזנר
יש לו את הזכות הזאת בלי קשר לחוק.
איתי חוטר
אז אם כן, אז אנחנו עוד פעם חוזרים ללופ - -
תומר רוזנר
אבל לא בגלל החוק.
איתי חוטר
- - שלרשות המקומית אין את הנתונים להציג, ואז היא חשופה בפני תביעות.
תומר רוזנר
זה לא קשור לחוק. שוב, זה לא קשור לחוק. נניח שהחוק הזה לא היה עובר, ואתה, רשות מקומית, נוהג לפי שיטת העיגול מעלה מטה, ואתה ממשיך לנהוג כך, אז בוודאי שאם אני כתושב אומר: על סמך מה קבעת לי? אם אין לך את הנתון אתה חשוף לתביעה.
גלעד קרן
זה לא קשור לחוק.
תומר רוזנר
וזה לא קשור לחוק.
איתי טמקין
אז פה אולי אפשר להכניס סעיף שהרשות תוכל להתארגן ולהשיג מדידה מדויקת, כך שהיא לא תהיה חשופה.
תומר רוזנר
זה מה שאמרנו. אם היא מחליטה ללכת למדידה מדויקת.
היו"ר דוד אמסלם
אמרנו, עד חמש שנים.
איתי טמקין
אני חוזר למקרה שהציג פה איתי. רשות עושה מעלה מטה ואין בידיה את הנתונים המדויקים, כי הם נגרסו. אנחנו לרשויות מהסוג הזה שאין בידיהן את הנתונים אומרים: מצד אחד הן חשופות לתביעה כדי למנוע את הדבר הזה - - -
תומר רוזנר
לא, זה לא קשור לזה, זה לא קשור לחוק הזה.
גלעד קרן
אנחנו לא נמנע משהו שקיים והם יכולים, ומחר הם לא יוכלו לחזור אחורה.
תומר רוזנר
נכון, לא נבטל עילה קיימת.
איתי טמקין
אני לא מבטל עילה. אני אומר שרשויות יוכלו בתקופה שאתה מדבר עליה להיערך במדידות.
תומר רוזנר
שוב פעם, אני מגן על הרשות בזה שאני אומר שאת יכולה להמשיך בפרקטיקה שאת נוהגת בה היום, זה הכול.
איתי חוטר
לא כל כך הבנתי טוב. אבל אם במשך עשר שנים הרשות המקומית מחייבת אותי על 123 מטרים, ואף פעם לא טענתי כנגד העיגול הזה.
תומר רוזנר
אתה יכול לטעון גם היום.
איתי חוטר
אני יכול לטעון היום כנגד העיגול הזה בלי החוק שלך?
יוחאי דמרי
זה מה שהוא אמר. למה לא?
תומר רוזנר
התשובה היא כן. אני אסביר. יש הבדל בין מה שאומר החוק היבש לבין מה שהפסיקה אומרת. החוק היבש אומר שאם לא טענת טענה נגד חיוב ארנונה בשנה פלונית תוך 90 יום מהיום שקיבלת את השומה אין לך תביעה. יחד עם זאת, בשנת 1992 קבע בית-המשפט העליון שארנונה שנגבתה ביתר צריך להחזיר. קרי; ביטל את הוראת ההתיישנות הזאת, ואומר שאתה יכול לתבוע את העירייה אחורה. ויש בתי-משפט שאפילו נתנו יותר, יש פסק דין שאפילו חייב את העירייה להחזיר 12 שנים אחורה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אין שום סיבה שלא. הרי למה, הרציונל, אני לא יודע איזה שופט קבע את זה, אבל אני מניח שהסיפור של ה-90 יום זה באופן כללי, נכון?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
בן-אדם שמקבל ארנונה, אזרח מן השורה, הוא לא מודד, הוא מקבל, משלם בתום לב. יכול להיות שהוא חטף איזה קריזה, שמע איזה מישהו אחרי כמה שנים: אתה יודע, אצלך גובים כך וכך.
תומר רוזנר
בשביל הפרגולה. הגגון בכניסה.
היו"ר דוד אמסלם
בשביל זה, אז הוא מתעצבן ואומר שהוא רוצה לראות את זה. ואז אומרים לו: תשמע, אין מדידה. ואז הוא הולך פרינציפ. הרי בסך הכול בסוף מדובר על שקלים בודדים בשנה.
איתי חוטר
כל התביעה הזאת נולדה משקלים בודדים בשנה, כל התביעה שהגיעה לבית-משפט.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר, איתי, אתה לא אתי. האזרח בסופו של דבר שמחליט ללכת פרינציפ עם העירייה זה על חמישה שקלים.
איתי חוטר
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
איתי חוטר
על העיקרון.
היו"ר דוד אמסלם
בגלל שמרגיז אותו משהו אחר.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, בית-המשפט אמר: את זה מטבע הדברים בן-אדם רגיל לא בודק.
איתי חוטר
אדוני היושב-ראש, זה מה שאני שואל. אם אנחנו מחוקקים פה חוק שמייצר את ברירת העיגול מעלה מטה כברירת מחדל, כדבר הנורמטיבי הראוי הנכון לעשות, למה לא לסגור פה כבר בהזדמנות הזאת - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני עכשיו עושה עוד פעם דיון על הדיון על הדיון. אמרנו מה עשינו. מבחינתי הייתי קובע חקיקה אחת וגומר את העניין לגבי שיטת מדידה אחת וזהו.
איתי חוטר
נכון.
תומר רוזנר
אבל אתם ביקשתם.
היו"ר דוד אמסלם
אתם ביקשתם. תשמע, כבר התחלנו פה, זה שם, אז אמרנו: אתה יודע מה, יאללה, בסדר. בחוק הזה אנחנו באים בעיקר לאפשר לערים לא להיכנס עכשיו למדידה ממחר בבוקר. וממה זה נולד? אותו פסק דין, מה הוא עשה? הוא הכריח עכשיו באופן מעשי ערים שאין להן את הנתונים והן אמורות לצאת עכשיו ולעשות מדידה. המדידות האלה, אם אני עושה אקסטרפולציה של כל המדינה, זה למעלה ממיליארד שקל.
תומר רוזנר
חמישה מיליארד, אנחנו בדקנו.
היו"ר דוד אמסלם
תומר מתקן אותי, חמישה מיליארד. אני מניח שהחיסכון הוא אפס, כי פעם זה יהיה למעלה, פעם זה למטה מתחת לחצי, אז זה מתקזז.
איתי חוטר
זה מתקזז.
היו"ר דוד אמסלם
אז אתה פתאום מוצא את עצמך בגלל איזה פרינציפ שמישהו עשה בשביל איזה שלושה שקלים, מוציא חמישה מיליארד שקל. משהו הזוי. הרי בסוף אין הצר שווה בנזק המלך, גם כשאתה חושב שאזרח נניח צודק בארבע אגורות, לא מפעילים מערכות במיליונים להחזיר לו את הארבע אגורות. יש בסוף גם פרופורציות של מה שנקרא רווח מול תועלת. זה לא הגיוני.

לכן, אני חושב שפסק הדין הזה ברמה שלי, בהבנה שלי אני לא מצליח להבין אותו, אבל אני לא שם. לכן, אנחנו מנסים לסייע לכם בעניין הזה. היות שאנחנו עכשיו לא רוצים לעשות את המהפכה, אני בעצם עושה אותה עם משרד הפנים בכל הנושא של הארנונות, משיטת המדידה, לא רק אחרי הנקודה.
תומר רוזנר
הצ'ופצ'יק. לא רק הצ'ופצ'יק.
היו"ר דוד אמסלם
אלא השיטה עצמה, ברוטו ברוטו, ברוטו נטו, זה הרבה יותר דרמטי מזה, כל הנושא של התעריפים. לכן, ישבנו כבר, עשינו שלושה-ארבעה דיונים בעניין, משרד הפנים מתחיל להתכנס לכיוון, שם הסיפור של הארנונה הרבה יותר עמוק. לכן, בגדול כרגע אנחנו רוצים להקפיא מצב מבחינת הרשויות, לתת להן כמעט את כל טווח הפעולה שהן עשו עד היום, רק פשוט כרגע לא לגרום להן להוצאה מיותרת לגבי המדידות. זה כל הסיפור שלנו פה.
איתי חוטר
בסדר גמור.
איתי טמקין
אפשר להציע בהקשר הזה איזושהי הצעה?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
המדידות לא נכנסות לחוק עכשיו.
תומר רוזנר
לא.
מירה סלומון
אם אפשר להגיד משפט. זה מתייחס למה שנאמר על-ידי הייעוץ המשפטי, זה לא כדי לנסות לשכנע. אני אתחיל ואומר שההתייחסות של הייעוץ המשפטי מניחה את דעתי משפטית, זה רק נועד כדי להבהיר נקודה שנאמרה כאן על-ידי הייעוץ המשפטי. אני מקריאה מפסק דין עמר, מפסק הדין של העליון שדובר בו. נאמר ביחס לרשויות שלא עשו מדידות מדויקות.
גלעד קרן
איזו פסקה?
מירה סלומון
פסקה (49). נאמר שם: "המסקנה הפרשנית שאליה הגענו, וקביעתנו בהיבט התחולה בזמן, מוליכות לתוצאה כי אין עילה להגשת תובענה ייצוגית נגד העירייה בנושא עיגול השטחים בגין גבייה שנעשתה בעבר, או גבייה שתיעשה בתקופת המעבר על פי אמות המידה שהתווינו." כלומר, היכולת שהייתה כנגד רשויות שפעלו בשיטת עיגול מעלה מטה, למרות שבית-המשפט העליון פסק שזאת הייתה שיטה שגויה, הוא עדיין יצר להן הגנה מפני תביעה, קבע שאין עילה לתבוע כנגדן.
יוחאי דמרי
תביעה ייצוגית.
תומר רוזנר
כל תביעה.
מירה סלומון
זו תובענה ייצוגית, נכון מאוד.
יוחאי דמרי
תביעה פרטנית זה לא פוטר.
מירה סלומון
זו תובענה ייצוגית, ולכן, אנחנו סבורים שעל אחת כמה וכמה משנה שהוועדה כאן תקבע את השיטה החוקית כעיגול מעלה מטה. בוודאי יש לרשויות המקומיות חסינות מפני תובענות ייצוגיות בסוגיה הזו. הוראת המעבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה? מירה, אני רוצה להתקדם. מה הטענה?
תומר רוזנר
היא אומרת לפרוטוקול.
היו"ר דוד אמסלם
מה את אומרת?
מירה סלומון
אמרתי. הסברתי. התחלתי ואמרתי שההתייחסות של הייעוץ המשפטי מניחה את דעתנו, פשוט היינו צריכים להבהיר את הדברים לפרוטוקול.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. הכול טוב.
תומר רוזנר
יש נקודה שחשוב שהוועדה תדע שהטרידה אותנו. יש פה לכאורה שאלה של שוויון, שגם עלתה בפסק הדין המדובר. השיטה, ברירת המחדל שדובר בה לכאורה יוצרת איזשהו חוסר שוויון בין נישומים, כשבנכס מסוים אתה תמיד מחויב כלפי מעלה, ואני בנכס אחר מחויב תמיד כלפי מטה. לכאורה נוצר בינינו חוסר שוויון בשיטת החיוב בין הדברים. אז הנושא הזה באמת הטריד אותנו, ובדקנו אותו, והתשובה שלנו היא כפולה לעניין הזה.

אחד, שההפרשים שבהם מדובר הם הפרשים כמעט אפשר לומר זניחים.
היו"ר דוד אמסלם
בטלים בשישים.
תומר רוזנר
והם בטלים בשישים. בהפרש הגבוה ביותר, לקחנו את יחידת החיוב הגבוהה ביותר שהיא של בנקים וחברות ביטוח, ובמחיר המקסימלי האפשרי שהתקנות מאפשרות, ההפרש בין הנישומים יכול להגיע לכדי כ-600 או 700 שקל בשנה בין הנישומים האלה. בין הנישומים הנפוצים של מגורים ההפרשים מגיעים לעשרות שקלים בודדים. ולכן, מדובר בהפרשים כמעט זניחים. זו תשובה אחת.

והתשובה השנייה שלנו לטרדה הזאת הייתה שלא בהכרח אדם מחזיק באותו נכס כל חייו, ויש להניח - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, לא הצלחת להבין את הסיפור של החישוב, טעיתם בחישוב. אני אסביר לך למה. זה לא קשור כרגע לגודל המבנה.
גלעד קרן
לא, רק למטר האחרון.
תומר רוזנר
רק את המטר האחרון.
היו"ר דוד אמסלם
בסוף אנחנו באים למטר האחרון - - -
תומר רוזנר
רק למטר האחרון.
היו"ר דוד אמסלם
אז המטר האחרון, כמעט בקטע המקסימלי, בהנחה שזה היה 0.1 - - -
גלעד קרן
רק למטר הזה.
תומר רוזנר
נכון, זה מה שעשינו.
היו"ר דוד אמסלם
לקחת מטר.
גלעד קרן
חצי מטר.
היו"ר דוד אמסלם
תיקח מטר אפילו.
תומר רוזנר
מטר זה 1,300 שקל הכי הרבה.
היו"ר דוד אמסלם
במה?
תומר רוזנר
בבנקים ובביטוח, בתעריף הכי גבוה האפשרי.
היו"ר דוד אמסלם
בבנקים.
תומר רוזנר
במגורים זה בערך 100 שקל לשנה.
היו"ר דוד אמסלם
100 שקל?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
פלוס מינוס. 100 שקל למעלה, 100 שקל למטה.
היו"ר דוד אמסלם
איך?
תומר רוזנר
לא, 50 למעלה, 50 למטה.
איתי חוטר
הלכת על המקסימלי.
גלית שניידר מימרן
הלכת על המקסימלי.
תומר רוזנר
מקסימלי שבמקסימלי, כן.
היו"ר דוד אמסלם
לדעתי זה אפילו 60 שקל מקסימום.
גלית שניידר מימרן
פחות.
יוחאי דמרי
זה חצי מטר, קרוב לחצי מטר.
גלית שניידר מימרן
זה חצי, זה לא מטר.
תומר רוזנר
100 שקל לשנה, כן?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תומר רוזנר
זו תשובה אחת. והתשובה השנייה היא שבעצם יש להניח שהנוהג הישראלי הוא לא להחזיק באותו נכס – רוב האנשים לא מחזיקים באותו נכס כל חייהם ומחליפים נכסים.
איתי חוטר
זה מתקזז להם על פני טווח ארוך.
איתי טמקין
בין הדורות זה מתקזז.
תומר רוזנר
בין הדורות. והתשובה השלישית היא שבבדיקה שעשינו, אז שיטת העיגול נהוגה בדיני המס בהקשרים רבים, בין היתר בעיגול תקופות בחיובי מס שבח, בעיגול סכומים בכל דיני המס של נושא של סכומי המס ושל בסיס המס, וטעמי היעילות והחיסכון גוברים כאן.

ולבסוף, גם השיטה שבית-המשפט העליון דיבר עליה, שהיא חיוב לפי סנטימטרים, בסופו של דבר יוצרת איזשהו אי-שוויון, כי לי מחייבים סנטימטר יותר ולך סנטימטר פחות, ולכן באותו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה יכול לבקש גם את המילימטרים, אתה יודע.
תומר רוזנר
זה נכון.
היו"ר דוד אמסלם
בוא נפתור את זה באינדוקציה ונגמור את העניין.
תומר רוזנר
זה כמו שאדוני תמיד מזכיר את התרנגול שעומד על הקו של ה-60 אמה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, תחום שבת.
תומר רוזנר
תחום שבת.
היו"ר דוד אמסלם
רגל פה, רגל פה.
תומר רוזנר
רגל פה, רגל פה, בדיוק.
גלית שניידר מימרן
אפשר לשאול שאלה?
היו"ר דוד אמסלם
ראיתי את היד. אני אתן לך לדבר.
תומר רוזנר
אז נחה דעתנו שעיקרון השוויון לא נפגע.
היו"ר דוד אמסלם
נחה דעתנו, ובגדול. בבקשה.
גלית שניידר מימרן
אחד, אני מברכת על ההצעה. יש לי שתי שאלות. לגבי התחולה, בתור עירייה ש-30% מהנכסים הם כבר נכסים מדויקים, אם נרצה לעגל, כמה זמן יש לנו כדי להיערך לעיגול? כי גם זה דורש היערכות.
תומר רוזנר
התשובה היא שאתם צריכים להחליט על כך במועצה.
גלית שניידר מימרן
נחליט, ואז?
תומר רוזנר
אני אתן לך תשובה מלאה, סליחה, אם את רוצה לשמוע.
גלית שניידר מימרן
כן, תומר, אני שומעת.
תומר רוזנר
תצטרכו להחליט על זה במועצה עד 1 בנובמבר, וב-1 בינואר 2018 אתם צריכים לחייב לפי השיטה. זה הרי עניין מחשובי.
גלעד קרן
אבל אם הם רוצים להמשיך בשיטה של - - - חצי חצי.
תומר רוזנר
אם אתם רוצים להמשיך בשיטה – בוא נגיד ככה, יש שתי אפשרויות החלטה לגבי שנת 2018. אם לא תחליטו כלום, תוכלו להמשיך בשיטה הנוכחית בתנאי שתמשיכו לעשות את המדידות.
מירה סלומון
ולזה יש חמש שנים.
גלית שניידר מימרן
ולזה חמש שנים.
תומר רוזנר
נכון. אם אתם רוצים לעבור לשיטת העיגול, אתם יכולים לקבל החלטה עד נובמבר 2017 שאתם עוברים לשיטת העיגול. הרי זה עניין מחשובי פשוט כי הנתונים נמצאים אצלך ואת צריכה רק לתת למחשב הוראה לעגל. אז את חיובי ארנונה לינואר 2018 תצטרכי להוציא מעוגלים.
גלית שניידר מימרן
אוקיי.
יוחאי דמרי
בסופו של דבר, רק באמת הבהרה שהיא קצת ברחה לי, בסוף נתכנס לשיטה אחת בכל הרשויות?
גלעד קרן
לא בהכרח.
תומר רוזנר
לא בהכרח. רצינו, אבל הם ביקשו שלא.
היו"ר דוד אמסלם
הם ביקשו שלא.
שרון רוברטס
יש לי שתי הערות לגבי סעיף 2(א), להצעה שמדברת על העיגול כלפי מעלה. אחד, זה אם רשות מקומית עיגלה כלפי מעלה ותוך כדי היא עושה את המדידות כדי לעגל כלפי מעלה מטה, אז מה קורה במהלך הזה? היא יכולה עד 2021 לעגל כלפי מעלה או שזה מחייב?
היו"ר דוד אמסלם
לא.
תומר רוזנר
לגבי נכסים שיש לה כבר את הנתונים היא צריכה לעגל לפי מעלה מטה.
שרון רוברטס
אני חושבת שזה לא עולה מהנוסח פה. וגם בנוסח כתוב: רשאית מועצת הרשות לקבוע שהיא תמשיך לחייב. אז בעצם זה אולי חושף באמת לשאלות פרשניות מה הסבירות של ההחלטה שלה.
תומר רוזנר
את מציעה להבהיר בעצם - -
איתי חוטר
שכל נכס שנמדד יעבור לשיטה המדויקת.
תומר רוזנר
- - שנכס שנמדד בתקופה הזאת יעבור לשיטת המעלה מטה.
שרון רוברטס
ובעצם לקבוע איזה משהו שהיא מחייבת לפי מה שיש לה, אלא אם כן היא מדדה.
תומר רוזנר
מעלה מטה.
גלעד קרן
אבל אם עד היום יש להם שני נכסים שהיא במדויקת ו-98% מהנכסים שלהם הם במעלה, כביכול לפי הסעיף שכתוב כרגע הם יכולים להמשיך באותה שיטה בדיוק במשך החמש שנים האלה, ובתום החמש שנים יצטרכו להחליט האם הם - - -
תומר רוזנר
לא, אבל עכשיו הם מדדו אחרי שיש להם - - -
איתי חוטר
לחדד שזה רק כלפי נכסים שעוד לא נמדדו.
תומר רוזנר
בשנה הזאת הם מדדו עוד שני נכסים, אז אומרת שרון, ובצדק, לאותם נכסים שהם כבר מדדו אז לא יכולים להמשיך לחייב אותם על כלפי מעלה.
גלעד קרן
אבל יכולים מדויקת או שהם יכולים רק מעלה מטה?
איתי חוטר
לא, רק מעלה מטה.
מירה סלומון
אם אפשר. השאלה של כולם או חלקם היא הרלוונטית, כי הרי אם מדובר ברשות מקומית שכבר התחילה להתכנס למהלך של מעלה מטה, היא לכאורה נכנסת תחת פסקה (3), זה צריך להיות כולם. רק אם היא עדיין נשארה בשלה ועדיין מעגלת מעלה ולא התחילה לפעול בשום דרך, רק אז הסעיף הזה צריך לחול עליה. כי אחרת היא לכאורה נכנסת בסעיף קטן (3), ולכאורה יש לה את שיקול הדעת להמשיך במדידות מדויקות ולהישאר במדויק.
תומר רוזנר
אז מה את מציעה?
מירה סלומון
למחוק את "חלקם". לומר כך: "על אף האמור בסעיף 8(ב1)(2) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, חישבה רשות מקומית, ערב פרסומו של חוק זה, את שטח הנכסים שבתחומה", "לעניין הטלת ארנונה כללית, כך שכל חלק של מטר רבוע עוגל למטר השלם כלפי מעלה", זאת אומרת, את כל הנכסים שבתחומה, אז לא רשאית מועצת הרשות המקומית, אלא אז - -
איתי חוטר
תחייב
מירה סלומון
- - תמשיך לחשב את שטחי הנכסים שבתחומה באותה דרך עד תום שנת 2021, תבצע מדידות ותתכנס - - -
תומר רוזנר
אני לא אומר תבצע מדידות. לא, אני אומר שהיא תוכל להמשיך בשיטה הזאת לגבי הנכסים האלה עד 2021. מה שהיא תעשה בינתיים, אני לא אומר לה מה לעשות. היא תחליט מה היא רוצה, אם היא רוצה לעשות מדידות או לא לעשות מדידות. ובסוף התקופה היא חייבת לעבור לשיטה של מעלה מטה.
גלית שניידר מימרן
מעלה מטה זו לא ברירת המחדל.
תומר רוזנר
זו ברירת המחדל.
גלית שניידר מימרן
לא, אבל אתם משנים את זה למדויק ברירת מחדל.
איתי חוטר
לא משנים.
תומר רוזנר
לא, לא משנים.
גלעד קרן
לא משנים.
מירה סלומון
לא, לא.
תומר רוזנר
ברירת המחדל היא מעלה מטה.
שרון רוברטס
כדי לעבור מעלה מטה אתה חייב שיהיו לך מדידות.
תומר רוזנר
אני לא יודע, אולי יש להם שיטה אחרת. אולי יש להם נתונים מהקבלנים והם לא צריכים לעשות מדידות. אני לא מכריח אותם לעשות משהו. יכול להיות שיש להם נתונים. נגיד שכול הבנייה שם היא בנייה חדשה, נגיד עיר בשם מודיעין.
מירה סלומון
אז כבר הכול מדויק.
תומר רוזנר
עיר מסוימת שהייתה נגיד בשיטה של עיגול כלפי מעלה.
איתי חוטר
מי? מי העיר הזאת? אנחנו מתים מסקרנות כבר לדעת.
תומר רוזנר
אני יכול להגיד לך. אתה רוצה שאני אגיד לך? אני אגיד לך אחר כך, אבל מישהו שאתה פוגש מדי יום. בכל מקרה, מכיוון שזאת עיר חדשה יש בידיה את הנתונים מאתרי הבנייה, שהיא יכולה להסתמך עליהם שהם נתונים מדויקים.
איתי חוטר
אבל אתרי הבנייה זה לא המטרז' של הארנונה.
שרון רוברטס
אז בעצם אתם משאירים את זה לשאלת סבירות.
תומר רוזנר
היא יכולה להסתמך עליהם.
איתי טמקין
יש הבדל בין מטרז' לתכנון ובנייה לבין מטרז' לארנונה.
שרון רוברטס
תומר, אז אתה משאיר את זה לשאלת סבירות?
תומר רוזנר
לאיזה שאלת סבירות?
שרון רוברטס
שיתקפו את הרשות, ויאמרו: יש לך את הנתונים? את מחליטה לעשות כלפי מעלה. אם זה סביר ההחלטה שלך שאת ממשיכה לחייב כלפי מעלה.
תומר רוזנר
בהחלט. אני משאיר את זה לשאלת סבירות. כלומר, רשות מקומית שיש לה את הנתונים וממשיכה לחייב רק כלפי מעלה, אז זה באמת לא סביר. זה באמת לא סביר.
מירה סלומון
אבל זה לעניין בית-משפט.
תומר רוזנר
אבל זה עניין עובדתי, בדיוק.
איתי חוטר
אתה משאיר את זה פתוח, זה לא טוב.
תומר רוזנר
אני אומר שזה עניין עובדתי לבדוק באמת אם יש לה את הנתונים ובאמת אם היא מתעלמת מהם. אבל זאת כבר שאלה עובדתית. ויכולה להיות טענה של העירייה, נגיד: יש לי את הנתונים מהיתרי הבנייה אבל אני לא - - -
מירה סלומון
זו לא שיטה שהיא אמורה לעשות בה שימוש.
תומר רוזנר
נכון, אבל זו שאלה עובדתית בכל מקרה פרטני.
מירה סלומון
ההערות שלנו מתייחסות באמת ל"כולם או חלקם". לדעתנו זה צריך להיות רק אם היא עוד לא התחילה, כי אחרת אם היא התחילה היא נכנסת בגדרי פסקה (3).
גלעד קרן
לא, לא נכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, אני רוצה להתקדם.
תומר רוזנר
רגע, אנחנו רוצים להבהיר את הנקודה.
היו"ר דוד אמסלם
מה השאלה?
מירה סלומון
ביחס לרשויות מקומיות - - -
גלעד קרן
היא אומרת מה קורה עם מישהו שחלק למעלה וחלק - - -
היו"ר דוד אמסלם
כל היום: למעלה, למטה. דיברנו, נו. מה אתם עכשיו מסבכים את העניינים? לא הבנתי.
איתי טמקין
אפשר עוד הערה, בבקשה, היושב-ראש?
היו"ר דוד אמסלם
אמרנו דבר כזה, מי שרוצה ללכת ולעגל, שיטת העיגול - - -
תומר רוזנר
זו ברירת המחדל.
היו"ר דוד אמסלם
שיטת העיגול היא השיטה הנכונה ביותר. מי שעושה מדידות אז שהוא יעשה את שיטת העיגול. אם הוא נמצא במצב של מדויק, שימשיך במדויק, אם הוא רוצה. זה כל הסיפור שלנו כאן. מי שעיגל למעלה - -
תומר רוזנר
הוא חייב לשנות.
היו"ר דוד אמסלם
- - הוא יהיה חייב לשנות כי בעצם שבגללו נהיה כל הסיפור. זהו, זה כל הסיפור. לכן לא הבנתי עכשיו מה ההתפלספות. אני רוצה פשוט להצביע, לסיים את הסאגה הזאת. בבקשה, איתי.
איתי טמקין
הצעה לגבי הסיפור של המדידה. אמר היושב-ראש קודם בצדק שלא סביר עכשיו שהרשויות יוציאו באופן מצרפי חמישה מיליארד שקל על מדידות כרגע. מצד שני, יש רשויות שהציגו גם בדיון הקודם פה וטענו את זה וגם בשיחות שקיימנו אתן, שהמדידות מהוות פרויקט כלכלי עבורן כי יש להן נכסים חדשים, הן יכולות להגדיל שטחים ולא רק בסיפור של חצאי המטר.

ההצעה שלנו היא כזאת, שרשויות יחויבו במדידה, אלא אם כן שר הפנים ושר האוצר פטרו אותן מהחובה הזאת, ואז באופן הזה בעצם הלחץ וההחלטות חוזרות לממשלה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך משהו, חשבתי על מה שאתה אומר, על מה שאמרת לי אתמול.
איתי טמקין
זו הצעה שלא הצעתי אתמול, זו הצעה חדשה שנרקחה הבוקר.
היו"ר דוד אמסלם
תקשיב, איתי, אני לא אוהב את זה, אני אגיד לך למה. ראשי הרשויות יכולים למדוד, אף אחד לא אמר להם לא. אם הם מפחדים מהתושבים שלהם זו בעיה שלהם, אני בוודאי לא. אז אם הממשלה רוצה להגיש הצעת חוק שתגיש.
איתי טמקין
למרות שהפלטפורמה פה היא הצעת חוק פרטית שלכאורה הנושא הזה לא מתאים, אז אנחנו עושים סדר.
היו"ר דוד אמסלם
בוא נתקדם.
איתי טמקין
חבר הכנסת אמסלם, בכל זאת, שנייה.
איתי חוטר
טמקין, תביא את זה בחוק ההסדרים.
היו"ר דוד אמסלם
שמעתי אותך, איתי.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
איתי, שמעתי אותך. תגיד לשר האוצר שיגיש הצעה, נו, מה הבעיה? מה, אני קבלן ביצוע עכשיו של כל דבר? מרגיז אותי העיקרון.
איתי טמקין
אנחנו בתור הממשלה פה מבקשים להכניס לתוך הערכאה הזאת – כמו שהממשלה עושה הרבה בחקיקות פרטיות שהיא מוסיפה על החקיקה הפרטית דברים – אנחנו מבקשים פה בתור ממשלה להוסיף את זה. בעיני זה סביר.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני אסביר מה, אגיד לך מה הבעיה שלי, מה מפריע לי. אין לי בעיה ברמה האישית, מפריע לי הרעיון. זאת אומרת, מה שאתה אומר לי, יש ראש רשות שמפחד מהתושבים שלו ולא רוצה. אז אני אומר, אז מה הוא מבקש ממני? כאילו שהוא יגיד להם: תשמעו, חבר'ה, זה לא אני, יש אחד שקוראים לו דודי אמסלם.
איתי טמקין
אז אני אומר פה לא דודי אמסלם, אני אומר פה שתיתן אפשרות לשר האוצר ולשר הפנים להחריג אותו מזה, ואז זה לא דודי אמסלם. אם הוא לא רוצה למדוד יפנה לשר האוצר ולשר הפנים ויפטרו אותו מהדבר הזה.
תומר רוזנר
אפילו הוא מחייך, זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
תביא לי את האישור של שר הפנים שהוא מוכן. הרי מה אתה עושה? עכשיו יבוא אל שר הפנים, אז מי שיבוא הוא יפטור אותו.
איתי טמקין
אם הוא יפטור אותו אז זה בסדר, אם ראש רשות לא רוצה ושר הפנים ושר האוצר יפטרו אותו.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. אמרתי בגדול שאני לא חושב שזה נכון בפרינציפ. אין לי בעיה ברמה האישית, מעצבנת אותי הגישה. דרך אגב, למה אתה מעגל? ראש עיר שלא עושה את זה תשלח אותו הביתה.
איתי טמקין
החיים קצת יותר מורכבים מהדבר הזה.
יוחאי דמרי
בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
ואם ראש עיר לא רוצה לגבות ארנונה? יבואו אליך, תגיד לו: אדוני, למה אתה לא עושה מדידה?
איתי טמקין
היושב-ראש, החיים טיפה יותר מורכבים מזה. אנחנו חושבים שההסדר הזה, אם יש אפשרות לממשלה - - -
היו"ר דוד אמסלם
כשאתה אומר לי יותר מורכבים, סימן שאין לך תשובה.
איתי טמקין
נכון, מסכים. נכון, הרבה פעמים אין תשובה. יש פה משהו שלא נאכף. באמת אין פה תשובה.
היו"ר דוד אמסלם
כשאני אומר מורכב, כי ראש עיר – הרי ממה נפשך? אם הוא לא בא לבקש ממך כסף, זב"שו, מה שנקרא.
תומר רוזנר
אגב, בהסכמי גג היו מכניסים - - -
היו"ר דוד אמסלם
ואם הוא בא לבקש ממך כסף, תגיד לו: אדוני, לפני שאתה מבקש ממני תמדוד.
איתי טמקין
הבעיה שגם רשויות שלא באות לבקש מאתנו כסף יכולות לגבות באופן יותר זה ולהגדיל את רמת השירותים שלהם, בעיני זה גם דבר מבורך.
היו"ר דוד אמסלם
למה? אז הוא יוריד את גובה הארנונה.
איתי טמקין
גם טוב, אם הוא גובה אותם משטחים יותר נכונים ומוריד את הארנונה הכללית, זה גם בעיני מבורך. אבל אני אומר שאם בסוף - - -
היו"ר דוד אמסלם
בגדול, זה לנגוע בשוליים של השוליים.
איתי טמקין
אני רק חוזר, נקודה אחרונה.
איתי חוטר
זה מובנה בתוך נוסחת האיזון.
תומר רוזנר
נכון.
איתי חוטר
אם הוא לא גובה והוא לא משפר את - - -
היו"ר דוד אמסלם
טוב, לא חשוב, בוא נפסיק.
איתי טמקין
אם אפשר רק פעם אחרונה, חבר הכנסת אמסלם.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, איתי.
איתי טמקין
על זה אם אתם אחרי זה אומרים לי לא, אני לא הצלחתי לשכנע, בסדר. אני אומר את הדבר הבא, אני חושב שההצעה שאנחנו מציעים פה מייתרת את הסיפור של הלחץ שדובר פה קודם שכאילו החקיקה הזאת תואשם בדבר הזה. ברגע שראש רשות יכול לפנות לשר האוצר ולשר הפנים ולבקש החרגה שהוא לא יצטרך למדוד הסיפור הזה יורד מסדר-היום. הוא לא קשור, זה חוזר למשחק פנים ממשלתי, ואז בעיני ההצעה שאנחנו מציעים היא סבירה, נגיד ככה. לא שכנעתי, תגיד לי שלא שכנעתי.
היו"ר דוד אמסלם
עשית מאמץ, איתי, אבל אני חייב להגיד לך, הרי אני אדיש לעניין. דסקסנו בבוקר על הנושא הזה.
איתי טמקין
אוקיי, ומה? ומה היה בדיסקוס?
היו"ר דוד אמסלם
אז הסברתי לך, אתה חוזר על עצמך.
איתי טמקין
תומר אמר לי אתמול: אני אשן על זה בערב. אני חשבתי שנבוא פה באווירה חיובית.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. הוא ישן, אני ישנתי.
תומר רוזנר
חיובי, חיובי.
היו"ר דוד אמסלם
וקמנו בבוקר, והחלטנו שאני לא קולע ברקים של הממשלה ולא מוציא הערמונים של ראשי הערים. מי שאין לו אומץ להתמודד עם מה שצריך שלא יהיה ראש עיר.
איתי טמקין
שנייה, אבל לכן גם אני ישנתי, ואמרתי שאולי לא נכניס את הרכיב הזה, את הסיפור הזה של ההחרגה של שר האוצר ושר פנים. אני לא מצליח להבין למה הדבר הזה זה – באמת אני שואל את הייעוץ המשפטי פה של הוועדה בהקשר הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר לך. שר האוצר ושר הפנים - - -
איתי חוטר
זה אסטרטגי - - -
תומר רוזנר
חוטר, תזהר.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. אם אני שר הפנים, לא מסכים לזה בכלל.
איתי טמקין
מה זה?
היו"ר דוד אמסלם
אם אני שר הפנים, לא מסכים לזה. הרי מה אתה עושה? אתה עכשיו מעביר את הלחצים לשר הפנים ולשר האוצר, אז בעיקר הם יבואו לשר הפנים. שר האוצר מה אכפת לו.
איתי טמקין
צריך אישור של שני השרים בהצעה הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
אז בכלל להביא הסכמה של שני שרים זה סיפור.
איתי טמקין
בסדר, אז שימדדו. אז יש להם את מי להאשים, את השרים, לא את הוועדה ולא אף אחד. יאשימו את השרים שלא אישרו להם.
היו"ר דוד אמסלם
להפעיל עכשיו לחצים על אנשים ותעשה ופה, עזוב, בשביל מה? אני חושב שזה נראה לי דבר הזוי ביותר בשביל איזה משהו בהחלטה של ראש העיר – אם הוא רוצה שיעשה.
תומר רוזנר
אני רוצה לענות לו משהו, דבר אחד.
היו"ר דוד אמסלם
תענה, בבקשה.
תומר רוזנר
כיוון שיושב-ראש הוועדה כבר ציין שאנחנו מקווים שהמהלך שמשרד הפנים מוביל בימים אלה לקביעת שיטת מדידה אחידה בכל הארץ תסתיים, אז באמת תהיה הצדקה לבוא ולומר שכל הרשויות צריכות למדוד מחדש לפי השיטה האחידה שתיקבע, ברוטו ברוטו, ברוטו נטו, ומה שלא יהיה. לפי השיטה האחידה שתיקבע אז תהיה הצדקה עניינית לומר: כן, עכשיו יש הצדקה שתוציאו עכשיו הרבה מאוד כסף בשביל למדוד מחדש את כל הנכסים. ואנחנו מקווים שהדבר הזה, השיטה האחידה הזאת תסתיים בתוך מספר חודשים לא רב, לפי מה שנמסר לוועדה על-ידי מנכ"ל משרד הפנים.

לכן, אני חושב שלומר עכשיו שמחייבים במדידה, ובעוד כמה חודשים כשתיקבע שיטה ארצית אחידה לומר עוד פעם: תמדדו עוד פעם, כי מדדתם לפי שיטת נטו נטו בתל-אביב ועכשיו צריך למדוד לפי ברוטו נטו, אז תמדדו עוד פעם, פעם שנייה מחדש, זה לא הגיוני. לכן, אני חושב שהמקום להצעה שלך – ובהחלט יש מקום לדרוש מדידה חדשה לכשתהיה שיטה אחידה ארצית שתיקבע ותאומץ על-ידי משרד הפנים.
איתי טמקין
אבל זה יכול לקחת חמש שנים עד שתהיה שיטה חדשה, אתה מבין את זה.
היו"ר דוד אמסלם
זריז, אני רוצה להצביע.
רעות פרקש
רציתי להעיר כמה הערות, דיברתי על זה גם עם גלעד אתמול. זה לא כל כך ברור בסעיף (ב1)(3), קודם כול שההחלטה צריכה להיות חד-פעמית. הכוונה שלכם שכל שנה הרשות יכולה להחליט פתאום – פעם אחת היא מחליטה שהיא לא משנה, היא ממשיכה, ופעם אחת היא - - -
תומר רוזנר
זה הפך להיות ברירת המחדל.
גלעד קרן
עכשיו תיקנו את הסעיף ואמרנו שככל שהיא לא מחליטה אחרת היא ממשיכה בשיטה שהיא נוהגת בה היום, קרי; או מדויקת או כלפי מטה, היא יכולה להחליט - - -
רעות פרקש
לא, אבל אם היא עושה גם גם? כי זה המצב הקיים.
תומר רוזנר
אמרנו, התייחסנו גם לזה. היא לא מקשיבה כנראה.
גלעד קרן
אז היא ממשיכה בקיים.
רעות פרקש
אבל מתי זה הופך למשהו אחיד ברשויות?
גלעד קרן
אמרנו שתוך חמש שנים הם צריכים לאחד את כל הנכסים.
היו"ר דוד אמסלם
יש עוד שאלות? איתי, יש עוד משהו?
איתי טמקין
לא. מאוכזב, אבל מה אני יכול לעשות. בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
אהה, אתה מאוכזב מדברים כאלה? אתה יודע מה יש לנו עוד להתקדם?
איתי טמקין
אני אסיים עם הקלף האחרון, יש לי יום הולדת היום ואכזבתם. אתה יודע מה זה?
היו"ר דוד אמסלם
אה, יום הולדת?
איתי טמקין
יש לי יומולדת, ובכל זאת אכזבתם אותי.
קריאות
מזל טוב.
היו"ר דוד אמסלם
לא, דקה, עלה כאן שיקול, רק שנייה, יום הולדת של איתי.
איתי חוטר
איפה אתה גר? אני יכול לסדר לך מתנה מדידות.
היו"ר דוד אמסלם
אז הוא רוצה שנחזיר לו את הסעיף, מה אתה אומר?
תומר רוזנר
אבל אנחנו בין המצרים.
איתי טמקין
כמתנה ליום הולדת, מה אתה אומר?
היו"ר דוד אמסלם
אמר תומר שאנחנו לא חוגגים בין המצרים.
איתי טמקין
אבל יש אנשים שנולדו והתאריך העברי שלהם ז' באב, וקורה הרבה פעמים - - -
היו"ר דוד אמסלם
הם דוחים את יום ההולדת, איתי. רק ברית לא דוחים.
תומר רוזנר
אחרי בין המצרים.
היו"ר דוד אמסלם
הברית שלך לפי חשבוני יצאה אחרי בין המצרים.
תומר רוזנר
בט"ו באב, לא סתם.
מירה סלומון
בתשעת הימים.
איתי טמקין
יש לי הרגשה שתמיד תהיה לי יום הולדת בפגרה בוועדה הזאת.
גלעד קרן
הבהרה אחרונה כדי שאחרי זה לא יתעוררו שאלות. אנחנו רוצים לכתוב לגבי רשות שחייבה כלפי מעלה חלק מהנכסים שלה, אז היא תוכל להמשיך רק לגבי אותם נכסים שהיא חייבה עד היום כלפי מעלה, בתקופת הביניים היא תוכל לגבות כלפי מעלה. לגבי נכסים שהיא גבתה אחרת היא תמשיך לגבות בשיטה שהיא גבתה היום. להבהיר שהיא לא יכולה עכשיו להגיד שכל הנכסים גובים כלפי מעלה במשך חמש שנים.
תומר רוזנר
זה בעקבות הערה של משרד המשפטים שזה באמת לא יהיה סביר.
שרון רוברטס
ואם היא מדדה אז היא יכולה גם עדיין להמשיך כלפי מעלה?
גלעד קרן
יש לה חמש להתארגן, אנחנו לא נכנס לכל נכס ונכס.
מירה סלומון
כפי שאמר היועץ המשפטי, זה עניין של בירור עובדתי בבית-המשפט.
תומר רוזנר
זה עניין של סבירות, כן, אם היא מתעלמת מנתונים.
יוחאי דמרי
אם מדדת וחייבתם אחרי חודשיים זה בסדר.
תומר רוזנר
אני אומר, וגם מה שאמרה גב' סלומון, במקרה הזה, במקרה שיש לה נתונים מדויקים היא גם נכנסת לברירה של עירייה שיש לה חלק מהנתונים כנתונים מדויקים, ואז באמת היא תצטרך, כמו שאמר גלעד, כל עוד היא חייבה כלפי מעלה היא יכולה להמשיך לגבי אותו נכס. אבל אם יש לה נתונים מדויקים והיא מתעלמת מהם זה יהיה קצת לא סביר, אני חושב. לפחות על פני הדברים מבלי לקבוע מסמרות.
מירה סלומון
בלי להיכנס.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו יכולים להצביע? רבותי, מי בעד החוק כפי שהוקרא כולל התיקונים, שירים את ידו. זה רק אני, רבותי.
תומר רוזנר
פה אחד.
היו"ר דוד אמסלם
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16) (חישוב ארנונה כללית), התשע"ז–2017, אושרה.
היו"ר דוד אמסלם
אני קובע שהחוק עבר. עכשיו, תראו, כשעשינו את זה לפני שבוע ואף אחד לא בא האשימו אותי – ראיתי איזו כתבה בעיתון שהעברתי את החוק לבד עם עצמי. אז מה אני יכול לעשות, חבר'ה, להביא אנשים? יכול להיות שלא. פעם הבאה נלך לחפש כמה אנשים בחוץ, נביא אותם שיהיה לנו מניין להצבעה.
תומר רוזנר
תבקש רוויזיה.
היו"ר דוד אמסלם
בכל מקרה, איתי, אנחנו מאחלים לך שיהיה לך יום הולדת שמח.
איתי טמקין
תודה. למרות שבין המצרים.
היו"ר דוד אמסלם
אל תדאג, אמרתי לך, אנחנו נצ'פר אותך בדברים משמעותיים, לא בשטויות. שיהיה לנו המשך יום טוב. ואני בעצם מבקש רוויזיה. אנחנו נקבע אותה.
תומר רוזנר
או שלא.
היו"ר דוד אמסלם
מתי הדיון הבא?
תומר רוזנר
בינתיים אל תקבע.
מירה סלומון
רוויזיה על הצעת החוק הזו?
גלעד קרן
כשזה יהיה מוכן.
תומר רוזנר
כשזה יהיה מוכן אז נביא את הרוויזיה.
היו"ר דוד אמסלם
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:19.

קוד המקור של הנתונים