ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/07/2017

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקוני חקיקה - שידורי ספורט והפצת שידורים באינטרנט), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
á÷ùåú ôéöåì ùééãåðå áéùéáú äååòãä á-25.7.17

á÷ùåú ôéöåì ùééãåðå áéùéáú äååòãä á-25.7.17

ëåëé ùáúàé

2017-07-23Elad Systemsבקשות פיצול שיידונו בישיבת הוועדה ב-25.7.17
להלן בקשות הפיצול
1. מתוך סעיף 18 להצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן: הצעת חוק התכנית הכלכלית) - פסקאות (16) ו-(17) בנושא חובת הגורם המפעיל להפיץ את השידורים הפתוחים ברשת האינטרנט: סעיף 13ג (כמספרו בהצעת החוק התכנית הכלכלית) בחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012 וההפניות לסעיף זה.

2. מתוך סעיף 28 להצעת חוק התכנית הכלכלית (ס' 1 בנוסח הממשלה לה"ח הצעת חוק התקשורת (שידורי ספורט) (תיקון מס'....), התשע"ז-2017 -פסקה (6) בנושא חובת מתן רישיון לעניין מפעל ספורט משמעותי: סעיף 6סד (כמספרו בהצעת החוק התכנית הכלכלית) בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וההפניות לסעיף זה.

קוד המקור של הנתונים