ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/07/2017

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 48), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 466

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, א' באב התשע"ז (24 ביולי 2017), שעה 11:06
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 48) (בחירות במוסדות ובבתי חולים), התשע"ז-2017

הצעתם של חברי הכנסת דוד ביטן, דוד אמסלם, יואב בן צור

הצעה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף
חברי הכנסת
דוד ביטן

יואב בן צור

אוסאמה סעדי
מוזמנים
אירית לבנה אלירז - סגנית המפקח הארצי על הבחירות, משרד הפנים

בינה רונן - עו"ד, עוזרת ראשית, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

רון אלמוג - עו"ד, הפיקוח על הבחירות, משרד הפנים

אלי רגב - משרד הפנים

מעין ספיבק - רפרנטית פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

מתן יגל - רפרנט ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

עמיחי דוד - רפרנט ביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

אסף שירמן - רפרנט שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

עמי ברקוביץ - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יוסף חיים זינגר - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אסנת חיטרון - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שמרית גולדברג - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

גיל שפירא - עו"ד, הסניגוריה הציבורית, משרד המשפטים

ישי שרון - עו"ד, הסניגוריה הציבורית, משרד המשפטים

רונית ירדן - סמנכ"ל משאבי אנוש, המשרד לביטחון פנים

אסתר כהנא - ראש אגף אכיפה וחקיקה, המשרד לביטחון פנים

יוסי הראל פיש - המדען הראשי, המשרד לביטחון פנים

יואל הדר - עו"ד, היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים

רויטל גור - עו"ד, המשרד לביטחון פנים

חגי ברוש - הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול

בישארה אלי פראן - עו"ד, עוזר ליועץ המשפטי, נציבות שירות המדינה, משרד ראש הממשלה

קרן רוט איטח - מנהלת היחידה למניעת סמים, משרד החינוך

אהרון שבי - מנהל שירות לטיפול בהתמכרויות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שמעון שי שלום גז - מפקח ארצי, שירות לאזרחים ותיקים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

רון אשכנזי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

פרדי סולומון - אגף גריאטריה, משרד הבריאות

פיני קבלו - סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

מזל נייגו - עו"ד, ממונת חקיקה, לשכת עורכי הדין

רון עוזרי - יו"ר א.ב.א - אגוד בתי האבות ודיור מוגן בישראל

משה טולדו - מזכיר א.ב.א - אגוד בתי האבות ודיור מוגן בישראל

גלי קרן - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 48) (בחירות במוסדות ובבתי חולים), התשע"ז-2017

הצעתם של חברי הכנסת דוד ביטן, דוד אמסלם, יואב בן צור

הצעה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 48) (בחירות במוסדות ובתי חולים), התשע"ז-2017, פ/2612/20 ו-כ/725 של חבר הכנסת דוד ביטן, חבר הכנסת דוד אמסלם וחבר הכנסת יואב בן צור, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
תומר רוזנר
ההצעה שמונחת בפניכם היא ההצעה כפי שאושרה בקריאה ראשונה עם שינויים קלים שמופיעים כאן ב-עקוב אחרי השינויים בגוף ההצעה.

ההצעה מבקשת ליצור שני הסדרים. הסדר אחד שנוגע לבחירות במוסדות של קשישים בעיקר, בתי דיור מוגן ומעונות לקשישים, והחלק השני נועד להסדיר בחירות בבתי חולים.

החלק הראשון של בחירות במוסדות הוא בחירות בתחום הרשות המקומית. זאת אומרת, קשיש שנמצא במוסד לקשישים או בדיור מוגן בתחום הרשות המקומית יוכל להצביע בקלפי שתוצב במוסד ולא יהיה חייב ללכת לקלפי שליד מקום מגוריו הקבוע. הבחירות בבתי חולים הן בחירות במישור הארצי. זאת אומרת כל מי ששוהה בבית חולים יוכל להצביע לרשות המקומית אליה הוא שייך בלי קשר למיקום בית החולים. זה הסדר שקיים בבחירות לכנסת והסדר שקיים בבחירות לרשויות המקומיות לגבי חיילים ולאחרונה גם לגבי אסירים.

כפי שאמרתי, ההצעה שמונחת בפניכם דומה במרביתה להצעה כפי שאושרה בקריאה ראשונה עם מספר שינויים קלים. אני מציע שנקריא את ההצעה ואם יהיה צורך נסביר את השינויים.
גלעד קרן
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 48) (בחירות במוסדות ובבתי חולים), התשע"ז-2017

הוספת פרקים ח'2 ו-ח'3

בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, אחרי סעיף 84ג יבוא:

84יד. הגדרה – פרק ח'2

בפרק זה, "מוסד" – מקום שבו שוהים לפחות חמישים אנשים ששמם נכלל בפנקס הבוחרים של הרשות המקומית שהמקום נמצא בתחומה, והוא אחד מאלה:

בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012.

מעון לזקנים כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965.

84טו. קלפיות לשוהים במוסדות

1) לא יאוחר מהיום ה-53 שלפני יום הבחירות לכל המועצות כאמור בסעיף 4, ימסור שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשר רשימה של כל המוסדות ויציין לגביהם פרטים נוספים כפי שייקבע בתקנות.

מנהל הבחירות יקבע לפי סעיף 31א את המוסדות שבהם יוצבו קלפיות לשוהים במוסדות מתוך הרשימה האמורה בפסקה (1). (בפרק זה – מקום קלפי לשוהים במוסדות).

על אף האמור בפסקה (2), לא יקבע מנהל הבחירות מקום קלפי לשוהים במוסדות במוסד בבעלות פרטית אלא בהסכמת המחזיק במקרקעי המוסד.

נקבע מקום קלפי לשוהים במוסדות שיש בו ואליו סידורי גישה והצבעה מתאימים לאנשים המוגבלים בניידות, יראו אותו כמקום קלפי כאמור בסעיף 31א אם קבע אותו מנהל ה-... לפי הסעיף האמור ויחולו עליו הוראות אותו סעיף לעניין הצבעת אנשים המוגבלים בניידות.

שוהה במוסד ששמו נכלל בפנקס הבוחרים של רשות מקומית מסוימת רשאי להצביע בבחירות לכל המועצות כאמור בסעיף 4, במקום קלפי לשוהים במוסדות באותה רשות מקומית במוסד שהוא שוהה בו, על פי כללים שיקבע השר. מקומות הקלפי יובאו לידיעת השוהים במוסדות ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע השר, לפי המלצת שר הבריאות ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

84טז. סידורי הצבעה

השר, בהתייעצות עם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, יקבע הוראות בדבר סדרי הפעלתם ועבודתם של מקומות הקלפי לשוהים במוסדות, ובכלל זה שעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסוימת, וכן הוראות לעניין פרסום רשימות המועמדים לרשות המקומית שאושרו כאמור בסעיף 41.

ביום הבחירות, לפני פתיחת הקלפי במוסד, ייתן המוסד לכל שוהה אישור בכתב בדבר היותו שוהה במוסד לפי טופס שייקבע בתקנות.

שוהה במוסד המבקש להצביע במקום קלפי לשוהים במוסדות יזהה את עצמו כאמור בסעיף 60 ויציג אישור כאמור בסעיף קטן (ב).

על הצבעת שוהים במוסדות במקום קלפי לשוהים במוסדות יחולו הוראות סעיף 31א(ו) עד (ח), בשינויים המחויבים.
תומר רוזנר
אני אסביר את השינויים העיקריים. בהגדרה של מוסד הורדנו את פסקה (3) שהגדירה גם מוסד סיעודי כמוסד שיחול עליו ההסדר הזה כיוון שמהערות שקיבלנו משרדי הממשלה התברר שבעצם המוסדות הסיעודיים נחשבים בתי חולים. כיוון שאנחנו יוצרים כאן הסדר של בתי חולים, כדי שלא תהיה כפילות, אנחנו מורידים אותם מההגדרה הזאת.

דבר שני שהובהר בנוסח הוא שבעצם הקלפיות שיוצבו במוסדות הם חלק ממכסת הקלפיות הרגילה שצריך להציב בכל רשות מקומית, ואם תיקבע הקלפי כקלפי שנגישה גם למוגבלים בניידות, היא יכולה להיקבע כקלפי שנגישה למוגבלים בניידות, גם אז היא תבוא במקום קלפי למוגבלים בניידות במכסה שצריכה להציב רשות מקומית.

הדבר השלישי שנעשה כאן, העיקרי, הוא שבעצם הורדנו את שר הבריאות מחובת ההתייעצות כיוון שהוא לא נוגע למוסדות האלה ככל שאינם מוסדות סיעודיים, כפי שאמרתי, שהם נחשבים לבתי חולים.
רון עוזרי
יושב ראש איגוד בתי אבות. אכן כן, אנחנו שותפים לדעתכם. בדקנו. גם המוסדות הסיעודיים וגם המוסדות לתשושי נפש וגם שיקום וכדומה, הם תחת רישיון של משרד הבריאות, של בית חולים. כך שלעניין החוק הזה, מבחינתנו בהחלט מקובל וזה תיקון נכון.
דוד ביטן (הליכוד)
יש בעיה עם משרד הפנים.
תומר רוזנר
בואו נדבר קודם על המוסדות.
בינה רונן
משרד הפנים, הלשכה המשפטית. לפי הבנתנו קיים סיכום בין שר הפנים ליושב ראש הקואליציה חבר הכנסת דוד ביטן לגבי פיצול הפרק שעוסק בבתי חולים.
תומר רוזנר
עוד לא הגענו לזה.
היו"ר דוד אמסלם
נקריא את זה ואחר כך נשמע גם למה אתם מתנגדים לעניין. יכול להיות שנצא לתקשורת עם זה שאתם מתנגדים לזה שחולים יצטרכו להצביע בבתי חולים. אסירים כן, הכול כן, רק חולים לא. אם שר הפנים יודע להסביר את זה ציבורית, בבקשה.
עמי ברקוביץ
לגבי מוסד שאינו מופעל על ידי המדינה, בהסכמת המחזיק במקרקעי המוסד. אנחנו מבקשים להבין את היחס בין המעמד של מחזיק במקרקעי המוסד לבין בעל הרישיון. משרדי הממשלה יצטרכו להפעיל את ההסדר הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר שהמפעיל לא בהכרח בעל רישיון.
עמי ברקוביץ
אז השאלה אם המחזיק יוכל לכפות על בעל הרישיון.
תומר רוזנר
כיוון שמבחינת דיני הקניין, המחזיק הוא בעל השליטה הבלעדי.
היו"ר דוד אמסלם
בגדול הרעיון הוא שיכול להיות שיבוא בעל הבית ויגיד שהוא לא רוצה אצלו בבניין. קשה מאוד לכפות את זה עליו.
תומר רוזנר
לא תמיד יש זהות בין המפעיל.
היו"ר דוד אמסלם
לפעמים הבניין שייך למישהו.
עמי ברקוביץ
אני לא בא להתנגד. אם המחזיק יסכים, זה יהיה או לא יהיה?
תומר רוזנר
המחזיק הוא בעל השליטה הבלעדית במקרקעין במובן הקנייני.
היו"ר דוד אמסלם
הלכה למעשה, זה לא יקרה. בבתי אבות מתגוררים אנשים מבוגרים. זה האינטרס של המפעיל, של בית האבות. אלה הקליינטים שלו. במקום לנייד אותם.
רון עוזרי
לא רק זה. באים שאטלים של מפלגות. באים כל מיני מושחתים.
היו"ר דוד אמסלם
במקום זה, הוא אומר שנרכז כאן קלפי, נעשה הפנינג סביב העניין הזה, במקום לקחת אותם, כל אחד, למקום מגוריו, אחד גר בהרצליה, אחד ברעננה, אחד בירושלים. במקום זה, נביא להם קלפי למקום. דרך אגב, זה גם יעלה יותר זול למדינה כי צריך היום צריך לתת לכל אחד את ההסעה. תאר לך שכל אחד בבית החולים ירצה לממש את זכות הצבעתו, יצטרכו להביא לו אמבולנס. לך שלם להם אלפיים שקלים לאמבולנס, העיקר שלא תשלם מאה שקלים. אתה מבין? כך עובדת המדינה. היא תחסוך מאה שקלים אבל לא אכפת לה להוציא מאתיים אלף דולר, העיקר לחסוך את המאה שקלים.

לכן בסופו של עניין יש לנו כאן דבר שהוא מושכל, גם שירותית וגם כלכלית.
דוד ביטן (הליכוד)
אפשר לכתוב בחוק שבמקום זה תממנו אמבולנס. זה יותר טוב לכם?
היו"ר דוד אמסלם
בסוף אי אפשר להכריח בעל נכס שהוא חייב לעשות את זה. אם אתה שואל אותי, ברגע שהמפעיל ירצה, זה יקרה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני מדבר על מכסת הקלפיות.
דוד ביטן (הליכוד)
זאת קלפי ניידת.
תומר רוזנר
לא. זאת לא קלפי ניידת. זאת קלפי למוגבלים בניידות. היא לא ניידת. אצל החיילים יש קלפי ניידת.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה בא על חשבון המכסה?
דוד ביטן (הליכוד)
המכסות קיימות. בכל הקלפיות הניידות בארץ, יש לך מכסות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
ואיך זה יהיה עכשיו?
דוד ביטן (הליכוד)
אין תוספת של קלפיות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
עד עכשיו הסתדרו בלי תוספת של קלפיות. עכשיו אתם רוצים שכל אחד יוכל להצביע בקלפי הזה של בית אבות?
תומר רוזנר
לא כל אחד.
משה טולדו
לא הסתדרו עד עכשיו. הזקנים שיושבים בבתי אבות ולא מסוגלים להגיע, לא הייתה לנו זכות הצבעה וצריך לתת להם את הזכות כמו לאסירים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
ממה שאני יודע, אצלנו באזור הסתדרו.
משה טולדו
אדוני הנכבד, בדבוריה, המנהל הוא שותף לנושא הזה והוא גם בא בגלל הנושא הזה.
היו"ר דוד אמסלם
זה בסדר. בסך הכול אין לו התנגדות לעניין. הוא רוצה הבהרות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אין בעיה של קלפיות, אבל לא כל אחד יכול להצביע בקלפי הזאת.
תומר רוזנר
יש שתי אפשרויות.
היו"ר דוד אמסלם
יש רשימה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני שמעתי כאן שכל אחד יכול להצביע שם.
תומר רוזנר
לא.
גלעד קרן
אם זאת קלפי למוגבלים בניידות, כל מוגבל בניידות יכול להצביע בה ובנוסף אנשים השוהים במוסד, גם אם הם לא מוגבלים בניידות, יוכלו להצביע שם. אם זאת קלפי רגילה, אנשים של אותו אזור.
תומר רוזנר
אם יש אנשים שגרים בסביבה.
גלעד קרן
במקום שהקלפי תהיה בבית הספר, זאת תהיה קלפי בבית אבות.
היו"ר דוד אמסלם
נניח שיש עוד קלפי במקום ויש 800 אנשים אבל הם פתחו קלפי קבועה. הם יאמרו, בוא נחלק את ספר הבוחרים, נגיד שיש לנו מאה במוסד, נוסיף להם עוד מאתיים מהשכונה.
תומר רוזנר
במקום בבית הספר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני חושב שזה לא מוצדק. אני חושב שלא יצביעו בקלפי של בתי אבות אנשים מחוץ לבתי אבות, אפילו אם הם מוגבלים.
דוד ביטן (הליכוד)
אם אלה לא מוגבלים ומוגבל, הוא יכול להצביע.
היו"ר דוד אמסלם
למה אתה נכנס לזה? למה זה חשוב?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה חשוב. אני לא אומר עכשיו למה זה חשוב אבל זה חשוב מאוד.
דוד ביטן (הליכוד)
ועדת הבחירות קובעת את זה. אנחנו לא נכנסים לזה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אבל אתה עושה חוק ואתה מרשה לאנשים להצביע בבית אבות.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא נכנסים לזה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
שלא יהיה מוזכר.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר. בגדול, ועדת הבחירות מחליטה איך לעשות את הבחירות במדינת ישראל, כולל חלוקת הקלפיות. אנחנו מבקשים שבבתי אבות תהיה קלפי, או ניידת או קבועה. הם יכולים בכל ורסיה להחליט מה שהם רוצים. הטענה שלך היא טענה מסוימת שאני מניח שיש לך סיבה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
סיבה מוצדקת.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה, אבל בגדול, כפי שאמרתי, זה שיקול דעת של ועדת הבחירות ולא שלנו. הוא אומר כאן מכסה של חמישים איש או משהו כזה - - -
תומר רוזנר
מינימום.
היו"ר דוד אמסלם
מינימום.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה כן.
היו"ר דוד אמסלם
נניח שיש בית אבות שיש בו ארבעה אנשים, אז לא תביא לשם, או שמישהו יחליט שהוא ואשתו מהווים בית אבות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
השאלה שלי אחרת. מה ששמעתי כאן זה שלכל אחד מותר להצביע בבית אבות.
היו"ר דוד אמסלם
הסברתי. זה דבר שכרגע לא בחוק.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אבל כתוב. הנה. כתוב.
גלעד קרן
ככל שהקלפי באותו מוסד היא קלפי למוגבלים בניידות, קלפי שיש אליה סידורי גישה, אותם אנשים מאותה רשות מקומית שהם לא בהכרח - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אופציה.
תומר רוזנר
שלא גרים שם.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא. אני לא רוצה שהאופציה הזאת תהיה. אני מסתייג ממנה. זאת אופציה של זיופים, של אי הגינות. בו נדבר על זה. אנשים שיבואו לבית אבות להצביע, והם לא מתגוררים בבית האבות, זה כבר פותח דלת לזיופים.
תומר רוזנר
זה יכול לקרות גם בבית הספר.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להסביר. לא הצלחתי להבין את הרציונל. נניח שיש לנו בית אבות ולידו בית ספר. נניח שבבית האבות יש מאה מצביעים ובבית ספר יש קלפי גדולה עם 800 אנשים. נגיד עכשיו בא משרד הפנים ומבין שהוא צריך לפתוח קלפי בבית אבות. הוא יפתח קלפי ואז הוא יגיד שבמקום שכאן יהיו מאה וכאן 800, אנחנו נחלק את ספר הבוחרים. זה לא שאחד יבוא לאן שהוא רוצה, או לכאן או לכאן אלא אנחנו נקבע שכאן מצביעים אלה שגרים בבית אבות - - -
תומר רוזנר
מי שגר שם.
היו"ר דוד אמסלם
מי שגר שם פלוס אנחנו נעביר חלק מספר הבוחרים לכאן. זאת אומרת, אותו אדם לא יוכל ללכת לבית הספר, הוא יהיה חייב לבוא רק לכאן. איזה זיופים? לא הצלחתי להבין. יש שם מזכיר, יש שם נציגים, יש הכול.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
יש בעל בית אבות, יש מנהל בית אבות ויש לו שליטה. בוא לא נסגור עיניים ולא נהיה תמימים. אני מכיר את העניין טוב מאוד ולכן אני אומר לכם שזה דבר שיפתח פתח לזיופים, סליחה על הביטוי. זה יהיה. ראינו את זה בבחירות קודמות. זה פתח לבחירות לא הגונות ולא נכונות.
רון עוזרי
אם יש אזורים או מגזרים בהם יש זיופים, יש בכל הקלפיות. אם. אני לא חושב שיש. אני לא מכיר את זה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני חושב שיש.
רון עוזרי
אני רוצה לומר משהו מהניסיון.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
יש שליטה של בעל בית האבות.
רון עוזרי
היום כבר יש אישור הצבעה לבחירות הכלליות, כבר עשרים שנים יש אישור לבתי אבות. יש לנו ניסיון טוב מאוד עם זה בקלפיות לבחירות כלליות בבתים שיש בהם מחלקות סיעודיות. יש אישור. מעל חמישים סיעודיים. יש לנו שם קלפיות. אני אומר לך באחריות מלאה, כיושב ראש איגוד בתי אבות, מעולם לא היה פירור או טענה של ניצול או דברים לא ישרים ולא כשרים, בכל אופן לא בקלפיות של בתי אבות. לא היה. יש כבר ניסיון. עובדים עם זה שלושים שנים, בבחירות הכלליות במקומות שיש סיעודיים. לבוא ולהכפיש – חבל.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני לא מכפיש. אני אומר שזה יוצר פתח. אני משתתף בבחירות בכל השלבים באופן אקטיבי, הרבה שנים, עשרות שנים ואני יודע מה קורה ואני גם יודע מה קורה בבתי האבות בסקטור היהודי. אני יודע טוב.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לראשות העיר.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אופציה שקיימת. אני מבין מה אתה אומר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה לראשות העיר. קול אחד לראשות העיר, מפיל ראש מועצה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להתקדם. עבדאללה, אם אתה רוצה הסתייגות על זה, בבקשה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן.
תומר רוזנר
מה ההסתייגות המבוקשת?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
ההסתייגות היא שקלפי של בתי אבות היא אך ורק לדיירים בבתי אבות.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר שזאת אופציה. הרי בסך הכול, כמו שאתה אמרת, אנחנו לא באים להכתיב למשרד הפנים מה לעשות. הוא יכול להחליט שהקלפי היא רק לדיירים או להחליט שזאת קלפי ניידת והוא יכול להחליט על קלפי קבועה.
דוד ביטן (הליכוד)
אם יש שם הרבה אנשים.
היו"ר דוד אמסלם
אם יש שם וגם בסביבה. לכן אני לא נכנס לזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה מחקתם מוסד סיעודי?
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט אני אסביר.
תומר רוזנר
זה עבר לבתי חולים.
היו"ר דוד אמסלם
הם מגדירים את זה בית חולים.

עבדאללה מתנגד. אני מכבד אותו. אני חושב שבמקרה הזה הוא לא צודק. אנחנו צריכים להשאיר את האופציה למשרד הפנים להחליט. הוא זה שמחליט. אם יש חמישים אנשים כאן ואלף אנשים שם, זה לא הגיוני.
דוד ביטן (הליכוד)
הם מחליטים.
היו"ר דוד אמסלם
הם מחליטים. לא אנחנו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מנהל הבחירות יקבע את המוסדות בהם יוצבו קלפיות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא על זה מדובר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אלה מעטפות כפולות.
דוד ביטן (הליכוד)
זה בכל עיר. אם אני גרר בהרצליה, אבל הקלפי בראשון, אני מצביע במעטפה כפולה.
תומר רוזנר
לא. לא תוכל להצביע.
היו"ר דוד אמסלם
הקלפיות הניידות הן במעטפות כפולות?
תומר רוזנר
הקלפיות למוגבלים בניידות. אבל זה עדיין בתחום אותה רשות מקומית.
היו"ר דוד אמסלם
מה קורה בממשלה? בעצם זה לא משנה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה משנה לעניין היכן סופרים את הקול. זה כפול כדי שלא תצביע פעמיים.
היו"ר דוד אמסלם
כאן זה כפול כי אתה צריך להצביע לראש עיר אחר.
גלעד קרן
כאן אתה לא מצביע לראש עיר אחר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בכל מקרה זה חייב להיות במעטפה כפולה.
היו"ר דוד אמסלם
אם זאת קלפי ניידת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא. אתה אומר כאן מוסד, מקום שבו שוהים לפחות חמישים אנשים ששמם נכלל בפנקס הבוחרים.
היו"ר דוד אמסלם
באותה רשות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
באותה רשות. יש לך פנקס. אני רשום למשל בבית צפפא. אחרי כן אני נמצא במוסד. אז אני יכול ללכת לקלפי בבית צפפא, כי השם שלי רשום שם. בכל מקרה אתה צריך מעטפה כפולה.
דוד ביטן (הליכוד)
למה אתם מתנגדים לזה?
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לשאול את השאלה ששאל אוסאמה. בן אדם, אלא אם כן הוא מעביר את הכתובת שלו למוסד.
תומר רוזנר
אז אין בעיה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא מעבירים. הרוב לא מעבירים.
היו"ר דוד אמסלם
אז זה חייב להיות במעטפה כפולה. אין אופציה אחרת. אוסאמה צודק.
תומר רוזנר
הוא מצביע במעטפה כפולה, כמו בקלפי למוגבלים בניידות.
היו"ר דוד אמסלם
בואו נסכם. היות וזאת מעטפה כפולה, קשה מאוד לזהם את הדבר הזה.
תומר רוזנר
זה גם לא נספר במקום.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא נספר במקום אלא נשלח למקום אחר. מוודאים שהבן אדם לא הצביע במקום שלו.
דוד ביטן (הליכוד)
אני חייב לעלות למעלה. מה לגבי משרד הפנים?
היו"ר דוד אמסלם
לגבי הנושא של בתי חולים.
דוד ביטן (הליכוד)
בוא נדבר עקרונית.
שמעון שי שלום גז
לגבי המחזיק במקרקעין. אנחנו רוצים לוודא שיהיה ברור – אולי בפרוטוקול. אנחנו לא רוצים ליצור מצב שהמחזיק במקרקעין הוא לא בעל הרישיון, והמחזיק קובע לבעל הרישיון שזה אפשרי ובעל הרישיון הוא בשטח, הוא עם הדיירים והוא יודע שהמבנה כן מתאים או לא מתאים.
היו"ר דוד אמסלם
מה השאלה?
שמעון שי שלום גז
אנחנו רוצים לוודא שההגדרה של מחזיק במקרקעין לא שוללת את האפשרות של בעל הרישיון להביע את עמדתו.
היו"ר דוד אמסלם
בעל הרישיון תמיד יכול להביע את עמדתו. אנחנו לא עוסקים כאן בהבעת עמדה.
תומר רוזנר
אנחנו מבהירים את זה לפרוטוקול.
שמעון שי שלום גז
זה לא כתוב.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. זה ברור. אני אמרתי את זה. יש לי בניין, השכרתי אותו למישהו כדי שיפתח בית אבות. מי שמפעיל את הסיפור הזה, זה המפעיל. הרי מי שמפעיל את בית האבות זה בעל העניין.
שמעון שי שלום גז
אבל זה לא מה שכתוב.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר הלכה למעשה. לכן החוק מתייחס רק לבעלים והוא לא יכול להתייחס למפעיל. לכן אנחנו מתייחסים לבעלים אבל בסופו של דבר ברור לך שהמפעיל הוא הבן אדם שמפעיל את כל הסיפור הזה.
שמעון שי שלום גז
זה שהוא מפעיל, נכון, אבל צריך את ההסכמה שלו.
היו"ר דוד אמסלם
ברור לנו. בסדר.
תומר רוזנר
עכשיו עוברים לבתי חולים.
היו"ר דוד אמסלם
משרד הפנים.
בינה רונן
בהמשך לסיכום עם יושב ראש הקואליציה חשוב לי לומר שלמשרד הפנים אין התנגדות עקרונית להסדר.
היו"ר דוד אמסלם
אם כן, מה הבעיה?
דוד ביטן (הליכוד)
הם תומכים. הם אמרו שהם לא יכולים להתארגן.
היו"ר דוד אמסלם
באופן עקרוני, הטענה שלכם, לטעמי, היא אבסורדית ואני אסביר לכם למה אתם בוודאי לא צריכים לטעון את זה כמשרד הפנים. תשאירו את זה אולי למשרד האוצר. אתם לא צריכים להתנגד. אנחנו חוקקנו כאן חוק והסדרנו את זה בבתי סוהר. עכשיו אנחנו עושים חוק לבתי אבות. דרך אגב, היחידים אותם אנחנו עכשיו מחריגים, אלה החולים. אמרתי שלפי החוק אתה צריך לשלם לחולה עבור הנסיעה. בסופו של דבר אתה לא תוציא אמבולנסים ממקום למקום בארץ. לכן אל תתנגדו, אתם כמשרד הפנים. אתם הרי אמורים לתת שירות לתושבים.
דוד ביטן (הליכוד)
הם אומרים שהם לא יכולים להתארגן.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים על עוד בחירות. לא על אלה אלא על הבאות.
דוד ביטן (הליכוד)
נעשה את זה ב-2023.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי בתי חולים, נגיד שזה יהיה בבחירות הבאות. יש כאן מצב שהוא אבסורד. אתם מונעים מאנשים, מאזרחי מדינת ישראל שיכולים להצביע, להצביע. זה נשמע לכם הגיוני? שר הפנים מתנגד לזה?
בינה רונן
כמו שאמרתי, שר הפנים לא מתנגד.
דוד ביטן (הליכוד)
אמרנו שש שנים.
היו"ר דוד אמסלם
עזבי פורמליסטיקה. אנחנו יודעים מהי ועדת שרים.
דוד ביטן (הליכוד)
היא לא התנגדה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו עכשיו בדיון כאן בכנסת. אנחנו יכולים להגיד לכם שאין בעיה ולהתקדם. אני חושב שזה דבר לא נכון, לא מוסרי ולא הגיוני.
בינה רונן
אנחנו לא חולקים.
היו"ר דוד אמסלם
היות ואנחנו עכשיו מתעסקים בחוק הזה, אני לא רוצה להביא אותו עוד פעם ועוד פעם. אם יש לכם בעיה להתארגן, אין לי מושג למה. כמה בתי חולים יש במדינת ישראל?
דוד ביטן (הליכוד)
הם הסבירו לי.
היו"ר דוד אמסלם
כמות הקלפיות שאתם מגדילים היא פי אלף יותר. האוכלוסייה הרי גדלה ואתם פותחים עוד קלפיות. כך זה עובד. יש לכם עשרים בתי חולים בארץ עם עשרים קלפיות לאנשים זקנים, מוגבלים וחולים.
בינה רונן
לפי נתונים שקיבלנו מוועדת הבחירות לכנסת מדובר בכמאתיים מוסדות.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה? לא הבנתי.
תומר רוזנר
מתוך ארבעים אלף.
היו"ר דוד אמסלם
יש לכם ארבעים אלף אתרים. רק בירושלים יש לכם מאות, אם לא אלפים.
דוד ביטן (הליכוד)
אין בעיה לדחות את זה.
היו"ר דוד אמסלם
תן לי רגע. אני רוצה להבין את הרציונל. אתם כאן עושים דבר שלטעמי אסור לכם לעשות אותו. זה לא הגיוני. בן אדם מקבל הקרנות, לאן הוא ילך? לפחות באותו יום זה מוציא אותו קצת מהלופ של עצמו, הוא הולך, מצביע, שוכח את הצרות שלו. בן אדם עם אינפוזיה, איך תיקחו אותו? באמבולנס?
דוד ביטן (הליכוד)
דודי, אל תמשוך. אני צריך לעלות.
היו"ר דוד אמסלם
אז תעלה. אני כבר אעביר את זה. תעלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בוא נצביע.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לחדד את העניין הזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו מסכימים לשש שנים.
דוד ביטן (הליכוד)
כולם מסכימים. מה הבעיה?

אני עולה. אני חייב לעלות.
היו"ר דוד אמסלם
אני מדבר על התפיסה. אתם קמים בבוקר ואמורים לדאוג לאזרחי מדינת ישראל. זה לא אני ודוד ביטן.
דוד ביטן (הליכוד)
הם מסכימים.
היו"ר דוד אמסלם
תבינו איך זה עובד. אני מסביר לכם. אני מסמן לכם שהעיקרון של הבחירות הוא עיקרון יסוד. לא מזמן העברנו את הסיפור של האסירים, ובוודאי האסירים הם לא אזרחים יותר טובים מחולים. אני מנסה לסמן לכם, חבר'ה, תחשבו ואתם אומרים לי ועדת שרים.

בואו נקריא. אנחנו נביא את זה לא לבחירות הקרובות אלא לבחירות שלאחר מכן. בשנה וחצי הקרובות תוכלו לצאת לחופש ויהיה לכם פחות לחץ בחזה. זה לא יהיה עכשיו.
משה טולדו
אני לא יודע אם הקשישים יחיו עד הפעם הבאה, לצערנו.
היו"ר דוד אמסלם
אתה חושב שכל החולים יחיו?
משה טולדו
אתה צודק.
תומר רוזנר
חזקה על משרד הפנים שבמהלך שש השנים הקרובות, אם ימצא צורך לתקן איזשהו פגם בחקיקה, תהיה לו הזדמנות גם ליזום הצעת חוק.
גלעד קרן
פרק ח'3: בחירות בבתי חולים

לפני ההקראה נאמר שאנחנו מציעים שהפרק הזה של בחירות בבתי חולים יחול גם בבחירות למועצות האזוריות. מכיוון שעכשיו יום הבחירות הוא יום מאוחד, אין סיבה שבבחירות למועצות האזוריות זה לא יהיה.
תומר רוזנר
גם זה כמובן רק ל-2023.
גלעד קרן
ח'3 הגדרות

84יז. בפרק זה, "בית חולים" ו"מאושפז" – כהגדרתם בסעיף 116יב לחוק הבחירות לכנסת.

84יח. קלפיות למאושפזים

מאושפז רשאי להצביע בבחירות לכל המועצות כאמור בסעיף 4, בקלפי למאושפזים המוצבת בבית חולים שבו הוא מאושפז.

בקלפי למאושפזים יהיו רשאים להצביע גם שוטרים המוצבים בה לשם שמירת הסדר, וכן עובדי הצוות הרפואי של בית החולים, אם נוכח מנהל בית החולים או מי שמנהל בית החולים הסמיכו לכך, כי קרוב לוודאי שאותו עובד לא יוכל לממש את זכות ההצבעה שלו בדרך אחרת. לעובד כאמור יינתן אישור בכתב, המעיד על זכאותו להצביע בקלפי למאושפזים, לפי טופס שייקבע בתקנות.

לא יאוחר מהיום ה-53 שלפני יום הבחירות לכל המועצות כאמור בסעיף 4, ימסור שר הבריאות לשר רשימה של כל בתי החולים ויציין לגביהם פרטים נוספים כפי שייקבע בתקנות.

השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, יקבע, לא יאוחר מהיום השלושים שלפני יום הבחירות, את בתי החולים שבהם יוצבו קלפיות למאושפזים. הקלפי תעמוד, במידת האפשר, במקום מרכזי בבית החולים שהוא נוח לגישה למאושפזים. השר יקבע את מקום הקלפי בתוך בית החולים, לאחר התייעצות עם שר הבריאות או מי שהוא מינה לכך, ורשאי הוא לקבוע כי בבית חולים יוצבו יותר מקלפי אחת או שקלפי אחת תוצב במקומות שונים בבית החולים או בבתי חולים שונים, בשעות שייקבעו על ידו .

84יט. הרכב ועדות הקלפי

לכל קלפי למאושפזים תמונה ועדת קלפי בת שני חברים שהם עובדי המדינה וכן ימונה מזכיר ועדת קלפי. אחד מחברי ועדת הקלפי שמונה כאמור יהיה היושב ראש. דרכי מינוים של חברי ועדות הקלפי למאושפזים ומזכיריהן ייקבעו בהוראות לפי סעיף 84כ.

על ועדות קלפי למאושפזים לא יחולו הוראות סעיף 34(ה).

84כ. סדרי ההצבעה

השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, יקבע הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות למאושפזים, ובכלל זה שעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסוימת, וכן הוראות בדבר דרך הפרסום בבתי החולים של שעות ההצבעה ושל מקום הקלפי בבית החולים.

ביום הבחירות, לפני פתיחת הקלפי בבית החולים, ייתן בית החולים לכל מאושפז אישור בכתב בדבר היותו מאושפז לפי טופס שייקבע בתקנות. מאושפז שהתקבל לבית החולים ביום הבחירות עד לשעות שיקבע השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות או מי שהוא מינה לכך, יקבל אישור כאמור עם אשפוזו.

מאושפז המבקש להצביע בקלפי למאושפזים יזהה את עצמו כאמור בסעיף 60 ויציג אישור כאמור בסעיף קטן (ב).

על הצבעת מאושפזים בקלפיות למאושפזים יחולו הוראות סעיפים 82, 83, 84 ו-84ח(ה) בשינויים המחויבים.

84כא. תעמולת בחירות

חומר תעמולה לא יודבק ולא ייתלה בבית חולים.

תעמולת בחירות ברבים, בעל פה, על כל צורותיה, אסורה בבית חולים.

84כב. סמכויות מיוחדות לעניין בחירות בבתי חולים

הוראות סעיף 61א יחולו, בשינויים המחויבים, על הבחירות בבתי חולים.

תיקון חוק המועצות האזוריות ומועד בחירות כלליות

בחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) התשנ"ד-1994, בסעיף 4א:

בכותרת השוליים, אחרי "הביטחון" יבוא "הצבעה בבתי חולים".

במקום פרק ח'1, יבוא "ח'1 ו-ח'3".
היו"ר דוד אמסלם
הערות. דרך אגב, אני רוצה לומר לגבי הנושא של ההתארגנות. משרד הפנים כאן לא צריך להתארגן. אני מניח שהבחירות גם כאן הם במעטפות כפולות.
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
בית החולים מסדיר את הקלפי וכולי. הוא צריך לשלוח מזכיר קלפי ועוד שני חברים.
תומר רוזנר
לא. להפך. משרד הפנים אחראי לכל הלוגיסטיקה שקשורה בקלפיות האלה. הוא אחראי לקלפיות. בית החולים אך ורק נותן את המקום.
היו"ר דוד אמסלם
כן. אני אומר שבמצב רגיל משרד הפנים גם צריך לדאוג למקום. כאן זה להפך, זה קל, הכול משתלב. גם בית החולים רוצה, הוא יארגן לו כבר את המקום בטלפון אחד ונגמר הסיפור. היות וגם אין כאן ספר בוחרים, אלא אלה מעטפות כפולות, לכן יש רק רשימות שבית החולים מוציא.
תומר רוזנר
יש כאן התארגנות מסוימת.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל לא בשמיים. אמרתי, לארגן לעצמכם קלפי אחד, זה הרבה יותר מסובך. כל שנה אתם מגדילים את מספר הקלפיות, לדעתי כמעט בעשרה אחוזים לפי גודל האוכלוסייה. אם לא עשרה אחוזים, אז בשלושה אחוזים, בחמישה אחוזים.
אלי רגב
בו זמנית גם מבצעים את כל הבחירות למועצות האזוריות.
היו"ר דוד אמסלם
נקרע לי הלב. כואב לי. אני אתן לכם תוספת של עשרים אחוזים. עוד שתי דרגות.
משה טולדו
אפשר שאלת הבהרה?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
משה טולדו
בתי חולים למחלות ממושכות, אלה בתי חולים סיעודיים והם בדרך כלל נמצאים במתחם אחד עם מעונות ועם דיור מוגן. במידה ודוחים בשש שנים את בתי החולים, זה אומר שיהיה מתחם אחד של בית אבות שיש לו גם סיעודיים ולאוכלוסייה הבריאה יותר יאמרו כן להצביע ואלה הסיעודיים לא יצביעו. יושב כאן נציג משרד הבריאות וגם הוא גיחך על כך. לכן אני אומר שיכול להיות שלבתי החולים הסיעודיים תהיה החרגה שלהם ויאמרו שבתי חולים סיעודיים, כן יתקיים עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. הוא אומר שבתוך בית האבות יש חלק שנמצאים בקטע היותר סיעודי. חלקם משתמשים באותה פעילות. הרי בסך הכול כשיש זמרים, מביאים את כולם. יקרה מצב אבסורד. זה שהולך לבד עם הרגליים, יוכל להצביע, וההוא שצריך להביא אותו, יאמרו לו שהוא לא יכול להצביע אלא תצביע בבית לשם תגיע במונית. אולי צריך להחריג.
גלעד קרן
הבחירות בבתי חולים, בחירות מקומיות לאותה רשות ספציפית, כולל מוסדות סיעודיים, לכל המועצות ביחד.
היו"ר דוד אמסלם
אמרנו שגם שם אלה מעטפות כפולות.
גלעד קרן
בכל מקרה יהיו אנשים בתוך אותו מוסד שלא יוכלו להצביע.
היו"ר דוד אמסלם
זה נושא אחר. אני מדבר כרגע על אותה רשות.
תומר רוזנר
אלה בודדים. המצב הזה אכן יכול לקרות. אפשר להתגבר עליו אם משרד הפנים ירצה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר שהיות והקלפי כבר נמצאת, הוא לא צריך עוד קלפי, ולכן בואו נסכם בינינו שבבית אבות שיש לו מחלקה סיעודית, גם המחלקה הסיעודית תוכל להצביע באותה קלפי.
רון עוזרי
לרשות בה נמצא בית האבות.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. אנחנו מדברים רק על אותה רשות. אמרנו שהמצב נכון לעכשיו הוא שהיות וזה מוגדר כבית חולים, לכן הוא לא יכול להצביע.
קריאה
הקלפי שתוצב בבית האבות היא קלפי שלא תשרת רק את המצביעים שם.
גלעד קרן
גם את המוגבלים בניידות. הם יוכלו להצביע שם.
תומר רוזנר
הם יוכלו להצביע שם כי הם מוגבלים בניידות.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. אומר תומר שבדרך כלל הם יוכלו להצביע שם כי הם מוגבלים בניידות וממילא זה קלפי למוגבלים.
גלעד קרן
במערכות הבאות הם יוכלו להצביע לכל.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, יש לכם הערות? לא. בואו נסכם. לגבי בתי האבות, אנחנו עושים את זה מהבחירות הקרובות. לגבי בתי החולים אנחנו עושים את זה מהבחירות הבאות.
תומר רוזנר
ב-2023.
היו"ר דוד אמסלם
ב-2023. בסדר. מקובל? אם תרצו גם לעשות לפני כן, אנחנו לא מונעים זאת מכם.

בוא נכניס סעיף שאם מצא לנכון משרד הפנים להקדים את זה, הוא יוכל לעשות זאת גם לבחירות הבאות.
תומר רוזנר
אפשר. שר הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
כן. שר הפנים.
קריאה
באישור שר האוצר.
תומר רוזנר
שר הפנים יכול לקבוע את הדבר הזה בצו. הוא יפרסם צו שהוא מחיל את זה על הבחירות הקרובות.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. תרשום את זה.
קריאה
אנחנו מבקשים שזה יהיה באישור שר האוצר. אם זה יוקדם, שזה יהיה באישור שר האוצר. אם יש לזה עלות תקציבית ב-2018, ראוי שיהיה אישור שר האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. בהסמכת שר האוצר לגבי 2018.

אנחנו מצביעים.

מי בעד אישור הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 48) (בחירות במוסדות ובבתי חולים), התשע"ז-2017 כפי שהוקרא? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 48) (בחירות במוסדות ובבתי חולים), התשע"ז-2017, נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הצעת החוק אושרה. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:46.

קוד המקור של הנתונים