ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/07/2017

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
ðåñç úé÷åï ìú÷ðåú äøéùéåðåú - îéåîðåú áùôä äàðâìéú (3)

ðåñç úé÷åï ìú÷ðåú äøéùéåðåú - îéåîðåú áùôä äàðâìéú (3)

levyr

2017-07-11MOTצו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התשע"ז – 2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(4) ו- 57 לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז – 1977

בהתייעצות עם מועצת הרשות, באישור שר הבטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 3

בסעיף 3 לצו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה), התש"ן– 1989

(להלן – הצו), במקום "עד יום כ"א בתמוז התשע"ז (15 ביולי 2017) או עד יום הפעלת שדה התעופה תמנע על שם אילן ואסף רמון, לפי המוקדם מביניהם" יבוא "עד תום 120 ימים מיום תחילת הפעילות התעופתית המסחרית בשדה התעופה רמון"; שר התחבורה והבטיחות בדרכים יפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הודעה על מועד פקיעת תוקף הצו.
תחילה

תחילתו של צו זה ביום כ"ב בתמוז התשע"ז (16 ביולי 2017).
_______________ התשע"ז
(______________ 2017)

_______________________
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

נתאשר:______________
אביגדור ליברמן
שר הבטחון(חמ 3-1797)

קוד המקור של הנתונים