ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/07/2017

הפינויים מדירות הדיור הציבורי - דו"ח הוועדה הציבורית, בראשות אלוף (מיל') אורנה ברביבאי

פרוטוקול

 
òîåúú éãéã ôåòìú îæä çîù ùðéí ìîòï äòöîú ùëáåú çìùåú áàåëìåñééä åäâáøú äñåìãéøéåú äçáøúéú áéï çæ÷éí ìçìùéí

òîåúú éãéã ôåòìú îæä çîù ùðéí ìîòï äòöîú ùëáåú çìùåú áàåëìåñééä åäâáøú äñåìãéøéåú äçáøúéú áéï çæ÷éí ìçìùéí

matty

2016-11-07yadid‏07/11/2016

לכבוד

אורנה ברביבאי

יו"ר הועדה לטיפול בפינויים של דירות הדיור הציבורי

משרד השיכון

ירושלים

שלום רב,

הנדון: עמדת עמותת "ידיד" לסוגיית הטיפול הממשלתי בפולשים לדירות דיור ציבורי

כללי

עמותת "ידיד" רואה בהתייחסות הממשלתית לסוגיות השונות הנוגעות לדיירי וזכאי הדיור הציבורי את אחד הנושאים החברתיים החשובים ביותר העומדים לפיתחה של ממשלה המבקשת לטפל בבעיית הדיור ההולכת וגדלה.

אין ספק שיצירת סל רחב של פתרונות דיור לאוכלוסיות השונות המרכיבות את החברה הישראלית הוא צורך קריטי אשר משפיע על מאות אלפי ישראלים.

צריך לזכור כי חובתה של ממשלת ישראל לדאוג לקורת גג ראוייה לכל אחד מאזרחיה ותושביה שאינם מסוגלים לעשות זאת בעצמם. ההגדרה של קורת גג ראוייה הולכת ומתרחבת בשנים האחרונות והיא אינה כוללת אך ורק את ארבעת הקירות והגג אלא גם את סביבת המגורים, המרקם האנושי, הנגישות לתחבורה ציבורית, מוסדות ציבור ומוסדות חינוך ואף שטחים ירוקים.

מיהו קהל היעד הנוגע לסוגיית הפינויים מדירות הדיור הציבורי

בבואינו לבחון את הסוגייה העומדת על הפרק אנו חייבים, בראש ובראשונה, להבין מי הם המשפחות והיחידים הפולשים לדירות הדיור הציבורי ובהתאם לכך לבחון את הדרך להתמודד עם הפלישות.

זכאי דיור ציבורי (בעלי תעודת זכאות) הממתינים זמן רב לדירה

דיירים המוגדרים כפולשים בשל חובות שונים לחברות הדיור הציבורי.

דיירים ממשיכים אשר בשל הקריטריונים והנוהלים הנוגעים להגדרת "דייר ממשיך" נתפסים על ידי המערכת הממשלתית כלא זכאים ובשל כך מתוייגים באופן אוטומטי כפולשים לדירות בהן הם מתגוררים, לעיתים אף שנים רבות.

מקבלי סיוע בשכר דירה אשר גובה הסיוע שהם מקבלים אינו מאפשר להם לשכור דירה בשוק החופשי בסביבת מגורים המתאימה לצרכיהם.

מחוסרי דיור שאינם מקבלים סיוע כל שהוא ואשר זקוקים לקורת גג ובשל כך מבצעים פלישה לדירה השייכת למאגר הדירות הציבוריות.

עמדת "ידיד" בנוגע לסוגי הפולשים והפעולות שיש לנקוט/לא לנקוט

עמדתה העקרונית של "ידיד" היא כי אסור לפנות משפחות ויחידים שפלשו לדירות דיור ציבורי אם לא נמצא להם פתרון ראוי לקורת גג לתקופה ארוכה. "ידיד" העוסקת בנושא הדיור הציבורי מזה שנים ארוכות היא אחד מהגופים המקצועיים ביותר בכל הנוגע לסוגיות הנוגעות לזכויות הדיירים והזכאים הממתינים לדירה. נשמח להעמיד את המידע והידע שצברנו במהלך 20 השנים האחרונות לרשות הועדה.

אנו סבורים כי יש לייצר סל של פתרונות אשר יקל להתמודד עם תופעת הפלישות לדירות ואף יצמצם אותם למינימום. בין ההצעות לפתרונות שאנו מציעים:

טיפול מיידי, בדגש על זכאים המחזיקים בתעודת זכאות יותר מ- 5 שנים. לאחרונה פעל משרד השיכון להקצות סכום כסף העומד על יותר ממאה מליון ש"ח לצורך רכישת דירות לזכאים הממתינים בתור תשע שנים ומעלה. אנו ממליצים להקצות תקציבים מתאים ומיידי כדי לרכוש דירות חדשות ובהיקף גדול יותר מזה המתבצע כיום.

פיתוח שוק להשכרה ארוכת טווח ומפוקחת המיועדת לזכאים המחזיקים בתעודת זכאות וכן למקבלי סיוע בשכר דירה. עד לבניית שוק שכזה מומלץ כי משרד השיכון ישכור בעצמו מספר מסויים של דירות אשר יועמדו לרשות משפחות המתגוררות בעיקר באיזורי הביקוש ואשר שכר הדירה שהן מקבלות אינו מספיק לצרכיהן בשל יוקר מחירי הדיור.

שינוי הנוהלים והקריטריונים בכל הנוגע להגדרת "דייר ממשיך" אשר יביאו בחשבון סוגיות שונות כמו מעמדו של בן ממשיך אשר המחזיק בדירה נאלץ להתאשפז במוסד סיעודי וכו'.

יצירת מאגר של דירות להשכרה המיועדות לשמש מחוסרי דיור בגיל מבוגר אשר הסיוע שהם מקבלים ממשרד השיכון אינו מאפשר להם לשכור לעצמם קורת גג בסיסית וראוייה. הרעיון המוצע הוא לאכלס בדירות שיושכרו על ידי משרד השיכון 2-4 מחוסרי דיור. משרד השיכון יעביר את סכומי הסיוע בשכר דירה המגיעים לדיירים היחידים אל המשכיר ובכך יבטיח את שכר הדירה מחד ויאפשר לכל אחד מהזכאים להתגורר בדירה מסודרת בה יהיה להם חדר משלהם.

בניית מערכת מתכללת ותומכת של משרדי הממשלה הרלוונטיים לצורך תמיכה במחוסרי הדיור – התמיכה חייבת להיות תמיכה תעסוקתית, חברתית, תמיכה של ביטחון תזונתי ובריאותי וכד'. אנו מציעים לפתח מודל אשר יבדק כפיילוט במספר מצומצם של ערים – איזור ביקוש, פריפריה, מגזר המעוטים.

חישוב מחודש של חובות הדיירים המוגדרים כפולשים וכן עדכון ותיקון חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי – חוק שבעטיו ישנם דיירים שאינם משלמים את שכר הדירה שלהם באשר הם טוענים לזכויות המגיעות להם ואשר אינם מקויימות על ידי חברות הדיור הציבורי.

בניית מערכת של ערבות מדינה שתינתן למקבלי הסיוע בשכר דירה ואשר תאפשר להם לשכור דירות בשוק החופשי ביתר קלות. הצעת חוק שכזו נכתבה על ידי עמותת "ידיד" והונחה לאחרונה על שולחן הכנסת על ידי ח"כ רועי פולקמן. נשמח להעביר את ההצעה לעיונכם באשר נדמה לנו שהיא יכולה לייצר פתרונות דיור רבים.

אשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ובכל מידע שתבקשי וכן לסייע בביצוע בפועל של המודלים השונים.

בברכה,

רן מלמד

סמנכ"ל[pic]

קוד המקור של הנתונים