ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/07/2017

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 549

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"ז בתמוז התשע"ז (11 ביולי 2017), שעה 12:30
סדר היום
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה:
איתן כבל – היו"ר
מוזמנים:
סמנכ"ל בכיר תנועה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - אבנר פלור

סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - חוה ראובני

מנהל אגף הרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - משה ויצמן

מנהל אגף רישוי ופיקוח, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - משה קירמאייר

ראש תחום שירותי תחזוקה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - רפי אלישע

רפרנט תחבורה באג"ת, משרד האוצר - אליהו מורגנשטרן

רפרנט-פיקוח על הביטוח אגף שוק ההון, משרד האוצר - אלעד אלקובי

מרכז בכיר-מח' ביטוח שוק ההון, משרד האוצר - אוהד מעודי

יועמ"ש המועצה הישראלית לצרכנות, משרד התמ"ת - זאב פרידמן

משפטן במח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - דרור וגשל

נשיא איגוד יבואני הרכב - יעקב אנוך

מנכ"ל איגוד יבואני הרכב - יעקב יהודה רודד

מנכ"ל איגוד המוסכים - אריה אשד

יו"ר איגוד המוסכים - רונן לוי

חבר איגוד המוסכים - אמיר בננו

יו"ר וועדה מקצועית ארצית רכב, איגוד השמאים - אורי גורביץ

יו"ר ענף רכוש באיגוד, איגוד השמאים - יהודה יגן

מנהל קשת ליס, חברות ליסינג - רון מלכה

מנכ"ל שלמה SIXT - דידי רוזנפלד

שמאי שלמה SIXT - שלמה זקצר

יועץ משפטי, שלמה SIXT - טל שרם

סמנכ"ל רגולציה ותקשורת, איגוד חברות הביטוח - גיל סלומון

מנכ"ל משותף גלובל אוטו מקס בע"מ, יבואני כלי רכב - דניאל לוי

מנכ"ל הארגון להשכרת רכב וליסינג - נמרוד הגלילי

בעל מוסך - אמיר בננו

נכים למען נכים - דן קדרון

נציג לשכת סוכני הביטוח - אריאל מונין

שדלן/ית (משרד עורכי דין -פישר בכר חן וול אוריון ושות' ), מייצג/ת את כלמוביל - יורם בונן

שדלן/ית (עו"ד אינגריד הר אבן), מייצג/ת את איגוד המוסכים - אינגריד הר אבן

שדלן/ית (משרד עורכי דין -פישר בכר חן וול אוריון ושות'), מייצג/ת את כלמוביל - שיר דיין

שדלן/ית (עו"ד גויסקי-קשרי ממשל, ייעוץ ושירותי חקיקה), מייצג/ת את איגוד המוסכים - ענת אלון

שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג), מייצג/ת את קבוצת שלמה SIXT - איתן אלון

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את איגוד חברות הביטוח בישראל - טל אלוביץ

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ ), מייצג/ת את איגוד יבואני הרכב בישראל - נועה גונן

שדלן/ית (קונטקטי בע"מ), מייצג/ת את איגוד חברות הביטוח בישראל - קרן ברק

שדלן/ית - לירן בן הרוש

שדלן/ית - סיגלית בן ששון

שדלן/ית - אהוד שניידר

שדלן/ית - שלמה תוסייה כהן
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעון

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב), התשע"ז-2017
היו"ר איתן כבל
חברים, אני פותח את הישיבה הבאה בנושא: תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב), התשע"ז–2017. בבקשה, בואו נתקדם בעניין הזה.
איתי עצמון
אלה תקנות, אדוני, שכבר נדונו בוועדה בינואר האחרון, נשמעו הערות ואתה ביקשת מכל הגורמים להעביר הערות. גם אני העברתי את ההערות שלי והנוסח שמונח כרגע על שולחן הוועדה אמור לכלול התייחסות להערות שנשמעו כאן.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, חוה.
חוה ראובני
תודה. גם כאן מדובר בתקנות שהיה לוח זמנים להגיש לוועדה ולכן הן מקדימות את תקנות השמאים.
היו"ר איתן כבל
תודה.
חוה ראובני
"תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב), התשע"ז–2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 159(ב) לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו–2016 (להלן-החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב

1. (א) אלה המעשים או המחדלים המהווים השפעה אסורה על שיקול הדעת של שמאי רכב לעניין עריכת שומת רכב:".

אני מבקשת להסביר כאן שמחקנו את המילים "בעל רישיון לפי החוק" כיוון שהן נובעות מהחוק. עלתה גם שאלה במסדרון בחוץ. החוק אוסר השפעה אסורה. החוק הזה, סעיף 159, אוסר השפעה אסורה על שמאי, רק על בעלי רישיונות מכוח החוק. אנחנו לא מדברים כאן על לקוחות ועל הציבור הרחב ובעלי הרכב, לא מדברים כאן על חברות ביטוח. אך ורק על בעלי רישיונות מכוח החוק, זה נובע מהחוק, והתקנות רק פורטות את הפרטים של מהם המעשים האסורים על אותם בעלי רישיונות.
איתי עצמון
אני רק אשלים את הדברים שאמרת. המחיקה של התיבה "בעל רישיון לפי החוק" נובעת אכן מהוראות החוק שחלות גם על אדם שנותן שירות רכב שמחויב ברישיון אם הוא פועל בלא רישיון לפי חוק, כלומר, אם הוא מפר את הוראות החוק. לכן, חשבנו שעדיף לכתוב "אלה המעשים או המחדלים המהווים השפעה אסורה" על פעולת שמאי רכב.
חוה ראובני
"(1) פנייה לשמאי רכב, לרבות בקשה, המלצה, הנחיה, הצעה או דרך אחרת שיש בה משום הפעלת לחץ, המביאה שמאי רכב לערוך שומת רכב באופן שיגדיל את הכנסתו או את הכנסתו של אחר בכסף או בשווה כסף או באופן שישיג טובת הנאה אחרת לעצמו או לאחר;

(2) פנייה לשמאי רכב, לרבות בקשה, המלצה, הנחיה, הצעה או דרך אחרת שיש בה משום הפעלת לחץ, המביאה שמאי רכב לשנות את שומת הרכב כך שהרכב ייקבע כרכב באובדן גמור או לא ייקבע כאמור; לעניין זה, "רכב באובדן גמור" - כהגדרתו בתקנה 266 לתקנות התעבורה, התשכ"א–1961.

(ב) אין באמור בתקנת משנה (א), כדי לאסור על מנהל מקצועי של מוסך או ממלא מקומו לפי סעיף 143(ג) לחוק, בעת שהוא ממלא את מקומו, לבקש בכתב משמאי רכב לשנות את האומדן הראשוני של הנזק שערך לצורך הכנת שומת הרכב, אם מצא כי פירוט התיקון בה שגוי וכי אין בה כדי לאפשר את תיקונו של הרכב, ויודיע על כך לבעל הרכב; הסכים שמאי הרכב לשנות את האומדן הראשוני כאמור, יציין בשומת הרכב כי נערך שינוי על פי הבקשה כאמור, ויפרט אותה ואת נימוקיה.".

אני חושבת שהוסבר בפעם הקודמת. אם לא, נסביר גם עכשיו. אנחנו מרחיבים לא רק בקשות מפורשות אלא בקשות יכולות להתבצע בכל מיני דרכים שאינן בדיוק ישירות, אבל אי אפשר לסרב להן או שרצוי שלא לסרב להן או שזה פוגע בשיקול הדעת של השמאי בכל דרך שהיא.

המטרה בפסקה (1) היא להגדיל את הכנסתו של הפונה או של מישהו אחר בכסף או בשווה כסף: יותר לקוחות וכיוצא בזה, מוצרי תעבורה שמקנים לו יותר רווח.

דבר שני, יכול להיות אינטרס לגורמים כאלה ואחרים לקבוע רכב כאובדן גמור או להיפך, שהרכב לא ייקבע באובדן גמור, קביעה שהיא לחלוטין באחריותו ובסמכותו של שמאי רכב. לחץ על שמאי שיקבע או שלא יקבע כאובדן גמור, גם מוצע לקבוע שפנייה זה היא השפעה אסורה.

תקנת משנה (ב) באה לומר שאיזשהו דין ודברים בין המנהל המקצועי של המוסך ושל השמאי בהקשר המקצועי לעניין הדרך הנכונה לתקן את הרכב, התיקונים הנדרשים, מוצרי התעבורה המתאימים לצורך זה, אינם אסורים כל עוד יש שקיפות וברור מה נעשה, מה שמאפשר לבקר שזה אכן נעשה משיקולים מקצועיים ראויים.
איתי עצמון
אני אזכיר שלצד ההפרות האלה יש סנקציה פלילית שקבועה בחוק. ככל שמדובר על שמאי רכב, חל עליהם גם דין משמעתי לפי החוק.
היו"ר איתן כבל
כן, אדוני, בבקשה.
שלמה תוסייה כהן
כל התיקונים שמופיעים כאן, אנחנו חושבים שהם תיקונים טובים וצעד בכיוון הנכון ואין אתם שום בעיה. הבעיה שלנו היא שכל התקנות האלה כפי שהן מופיעות הן צעד קדימה, כי עד היום לא הייתה שום הסדרה במעמד מול המוסכים או מול בעלי רישיונות אחרים - - -
היו"ר איתן כבל
אנחנו הוספנו את זה בזמנו.
שלמה תוסייה כהן
נכון. אבל אנחנו מפחדים שבסופו של יום הם יהוו צעד אחורה, ואני אסביר למה. כיום יש הסדרה של מערכת היחסים למניעת לחץ משמאים מצד חברות הביטוח, חוזר שהוציא המפקח על הביטוח. החוזר הזה הרבה יותר ספציפי והרבה יותר מדויק ונותן הגנה יותר גדולה לשמאי ממה שיש פה בתקנות. הערנו את זה גם בפעם שעברה.

למשל, בחוזר הזה כתוב שבהליך הערכת נזק, אסורה מעורבות כלשהי של כל גורם זולת שמאי הרכב. נכון שיש פה את סעיף (3) שמוזכר כאן שנותן איזשהו חריג. אבל האמירה הכללית שאסורה כל מעורבות, לא רק דרישה או לחץ, פשוט שיתנו לשמאי לעבוד בלי שאף אחד יפריע לו בעבודה שלו.

או למשל, האמירה שלאחר מסירת הצעת התיקון או השומה רשאי כל צד להעלות בפני השמאי הערה בעניין טכני בלבד, היא הערה שלא נמצאת כאן. אני חושש מהשלב הבא. אם מהמוסך אנחנו דורשים רמה נמוכה כל כך של אי מעורבות ואי השפעה ומרשים לו להשפיע בדברים – אני מניח שהצעד הבא יהיה פנייה של חברות הביטוח ויגידו: מדוע עלינו צריכה להיות חובה גבוהה יותר?

אנחנו סבורים שצריך לתת את החובה הגבוהה הזאת, אם היא נכונה - - -
היו"ר איתן כבל
שלמה, מה אתה מציע?
שלמה תוסייה כהן
לקחת את הסעיפים שהופיעו, כפי שכתבנו וכפי שגם העברנו לוועדה בחומר. הסעיפים שהופיעו בחוזר 8-1-2007 שהיום נמצא כחלק מהחוזר המיוחד, ולהחיל אותם גם במערכת היחסים עם בעלי הרישיונות האחרים. כמו שאסור לחברת הביטוח להשפיע על שמאי, גם למוסך אסור להשפיע על השמאי.
היו"ר איתן כבל
זה ברור.
שלמה תוסייה כהן
למעט החריג הקטן שכתוב בסעיף (3) ומקובל עלינו.
חוה ראובני
התקנות האלה אינן באות במקום התקנות שהוזכרו כאן. היחסים - - -
היו"ר איתן כבל
אני מסכים שביחסים המתקיימים בין התקנות לבין החוזר - - -
רונן לוי
זה חוזר? זה יכול להשתנות כל דקה.
היו"ר איתן כבל
חברים, תודה שאתם משלימים אותי. הרי פתחתי ואמרתי שתקנות וחוזרים הם לא יותר חזקים מזה. חלק גדול מהמאבקים שלנו מול צווים זה בדיוק סביב העניינים האלה. יכול לבוא שר אחר, מפקח אחר, ממונה אחר ויכול לשנות את זה בלי בעיה. אנחנו לא נעכב את זה. הרי זה לא בא במקום.
שלמה תוסייה כהן
לא אדוני. אני מפחד שמכיוון שקבעו סטנדרט שונה, הסטנדרט שצריך להיקבע כאן הוא הסטנדרט הגבוה ולא הסטנדרט הנמוך. למה אנחנו - - -
חוה ראובני
מערכת היחסים - - -
שלמה תוסייה כהן
הסטנדרט היותר נמוך במערכת היחסים מול המוסך מאשר הסטנדרט - - - חברת ביטוח? אם לחברת הביטוח אסור לעשות מעשה מסוים, למה שלמוסך יהיה מותר?
היו"ר איתן כבל
שלמה, סליחה - - -
חוה ראובני
אלה מערכות יחסים בעלי מאפיינים שונים ותמריצים שונים.
קריאה
- - - ובעל מוסך הוא איש טכני. אתה יושב ואתה מדבר אתו טכנית. על מה אתה מדבר?
שלמה תוסייה כהן
גם בחברת הביטוח יש - - -
קריאה
לא. אין טכני - - -
היו"ר איתן כבל
החבר'ה, אני גם התייעצתי כאן עם איתי היועץ המשפטי. אני לא מקבל את העמדה שלכם. זה לא אמור לבוא במקום, זה לא אמור לייצר מצב שמטשטש – אני יכול הגיד לך שהלוואי וכל הגורמים היו מתייחסים לחוזרים כמו שהמפקחת על הבנקים - - -
לאה ורון
ביטוח.
היו"ר איתן כבל
ביטוח. סליחה, טעות. לא כמו הבנקים, כמו הביטוח. הרי גם בדיונים אחרים כשאנחנו רוצים שהפיקוח של הביטוח יחול גם על מקומות אחרים כי שם, הפיקוח אל מול הרגולטורים האחרים – אתה יכול לה את זה, ראיתי אותה היום – הוא מספיק. הוא לא מספיק, אבל הוא הרבה יותר חזר והרבה יותר מתקדם.

שלמה, עזוב. חבל על הדיבור.
שלמה תוסייה כהן
אז אומר כמה מילים ואם ירצו, יקבלו. אם לא ירצו – זכות הצבעה אין לי כאן.
היו"ר איתן כבל
מי יודע?
שלמה תוסייה כהן
עדיין. לא יודע מה יהיה בעתיד.

אנחנו נרצה, אם כך, להיכנס לסוגיה של הסעיף ספציפית. אני חושב שהוא נכון ברמה המהותית, לא בגלל שהוא מגיע מתוך חוזר המפקח. יש גם את ההצדקה שאמרתי כדי לקבוע את - - -
היו"ר איתן כבל
תמקד אותנו.
שלמה תוסייה כהן
לאחר מסירת הצעת התיקון או השומה הסופית רשאי להעלות כל גורם בפני שמאי הרכב הערה בעניין טכני בלבד אשר אין בה השפעה כלשהי על שיקול דעתו המקצועי של השמאי. לעניין זה: הערה בעניין טכני – הערה בדבר טעות לשון, טעות בחישוב, השמטה מקרית. מצא השמאי כי יש בסיס להערה שהועלתה, יפרט כפי שכתוב בסעיף 3.
דניאל לוי
דיון מקצועי-טכני, לא כלכלי, לא כספי.
שלמה תוסייה כהן
רק הערות טכניות: יש לי טעות בחישוב. אבל לא הערות מהותיות שנועדו לשנות - - -
איתי עצמון
זו הוראה שאתה מציע שתבוא במקום תקנת משנה (ב)?
שלמה תוסייה כהן
במקום (א)(1) שמדבר על פנייה שבאה להגיד לי רק כדי להעלות את המחיר או להוריד את המחיר. זה נכנס לשאלה מה תהיה עכשיו המחשבה של מי שביקש ומה המחשבה של מי ששמע. אנחנו רוצים לאסור באופן מוחלט כל פנייה לשמאי אלא בעניין טכני.
רונן לוי
אם אתה תגיד לי לשים ברקסים משומשים, אז אני חייב לשים?
זאב פרידמן
איתי, בכל מקרה, כדאי לשים לב שכאן אנחנו מדברים על פניות - - -
שלמה תוסייה כהן
אתה יכול לערער.
רונן לוי
בינתיים אני אשים ברקסים משומשים? הבנתי.
שלמה תוסייה כהן
אפשר לערער על - - -
רונן לוי
פתאום נהייתם בעלי מקצוע? מה קרה?
לאה ורון
רגע, אתם מדברים יחד. היושב-ראש יצא – הפסקה של 5 דקות בדיון.
רונן לוי
לא הגזמתם. פתאום התחלתם לדעת לתקן מכוניות.
היו"ר איתן כבל
כן, רונן.
רונן לוי
אני שמח שהמקצוע שלנו כל כך אהוב וכמה אנשים מתפרנסים ממנו. אנחנו מתקנים אתץ המכוניות בפועל. אני רואה את כל הידיים - - -
היו"ר איתן כבל
רונן, תמיד יש לך נטייה למור"קים לפני כן. אולי פעם אחת תגיע לדלת ותפתח אותה מיד? דבר, אל תעלה במדרגות.
רונן לוי
אתה מבלבל אותי עכשיו. אני עושה מור"ק בשביל - - -
היו"ר איתן כבל
הבנתי. לחמם את עצמך.
רונן לוי
כל אחד והמוח שלו. אין מה לעשות.

קודם כל, אנחנו מתקנים את המכוניות ולא השמאים. השמאים ברובם, בטח החדשים שבהם, לא כל כך מבינים במכוניות החדשות, ולהביא לנו איזה נייר שעל פיו נתקן את האוטו בלי שאנחנו נגיד מה צריך לעשות, ועל זה הם - - - כי כך היה החוק הקודם וכך צריך להיות.

הנייר שהם מוציאים הוא על בסיס חוות הדעת המקצועית שלנו ולא הפוך. פה בלבלו את היוצרות. אנחנו קובעים איך מתקנים רכב ולא שמאי. שמאי עושה אומדן על פי הקביעה שלנו. פה בלבלו את היוצרות. מכיוון שכבר התרגלו ללחוץ על השמאים לעשות שומות מוטות והמפקח על הביטוח נתן הרבה קנסות על זה להרבה חברות ביטוח על הלחץ של השמאים לצמצם את השומות.

עכשיו כבר מבלבלים את היוצרות ורוצים לעשות על זה חוק. רוצים לבוא למוסך ולתקן על פי משהו לא מקצועי ועוד להביא לי חוק פלילי שאני חייב לתקן את האוטו לא מקצועי ולא בטיחותי, באמת זו פעם ראשונה שאני נתקל בזה. אין דב רכזה בשום מקום בעולם ועכשיו אפשר לחפש, אולי ימצא איזו חברת ביטוח "אביבה" באנגליה. אני לא מכיר דבר כזה בשום מקום בעולם ואני מכיר. זה אחד.

שתיים, אין לנו בעיה עם שהקביעה נגד השפעה לעשות הונאת ביטוח תיכנס, וידובר פה במפורש על הונאת ביטוח. לא להגדיל את ההכנסה. אין שום בעיה שאני אגדיל את ההכנסה. כמו שחברת ביטוח רוצה להרוויח גם המוסך צריך להרוויח. הוא לא אמור להתפרנס מהפסד כסף. אני לא מבין מה העניין הזה של להגדיל את הכנסתו או הפרשנויות שנותנים.

לכל אחד שפותח עסק מותר לו להרוויח כסף. אני לא מצליח להבין את הניסוחים ואת המילים פה. אחרת אנחנו כולנו ניכנס להפחדות פליליות וכל שמאי שייכנס למוסך וירצה להנמיך את הבטיחות של הרכב יכריח אותנו לעשות את זה, ואם לא הוא ישלח עכשיו מכתב למשרד התחבורה שאנחנו פליליים. זה לא הגיוני.

אז כל מה שקשור בהונאת ביטוח זה עכשיו צריך לחול על כולם. סוכני ביטוח מתקשרים לשמאי ואומרים לו: תשמע, אם לא תעשה אחד, שתיים, שלוש, אנחנו לא נזמין אותך יותר. ואז השמאי בלחץ. סוכן הביטוח צריך לדעת שהוא פלילי אם הוא רוצה שתהיה הונאת ביטוח כי היום, רוב השומות בשדה ג', רוב העלויות של שדה ג', 20% מהן כמעט הן עמלות.
היו"ר איתן כבל
מה אתה מציע?
רונן לוי
אני מציע שיהיה כתוב שזו הונאת ביטוח. כל מי שמשפיע על שמאי בשביל לבצע הונאת ביטוח כזו או אחרת – אין שום בעיה. תהיה סנקציה פלילית. לדבר על עבודה שוטפת שהיא הופכת להיות הונאת ביטוח? זה הזוי. זה לא הגיוני.

לגבי הסעיף השני. גם מבקרה מדינה מצא את זה, חברות הביטוח דוחפות את השמאים לעשות למכוניות אובדן להלכה במקום טוטל לוס. כשהנזק עולה על 60% אז השומה הופכת להיות כמו פלסטלינה, אתה רושם בעבודה, במקום 1,000 שקל, 500 שקל שהשמאי קובע. עכשיו אתם רוצים לתת כוח כזה לשמאי?

אז זה נהיה אוטו שמוכרים אותו אחר כך לציבור, שמשקמים אותו. זו גרוטאה כזו שחוזרת לציבור. פתאום אובדן להלכה נעלם פה מהשפעה. זאת אומרת, זה עדיין מותר, מותר למחזר מכוניות, 20,000 מכוניות להחזיר לציבור, גרוטאות שיסכנו את הבטיחות. זה לא הגיוני שהכנסת תחוקק חוקים נגד הציבור.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור. חוה, בבקשה.
רונן לוי
הרק עוד העניין של הביטוח בכתב. אין בחוק הנוכחי הגדרה של אובדן נזק ראשוני. לא קיימת. אתם ממציאים בתקנות משהו שלא קיים בחוק. לא קיימת הגדרה. יש הגדרה של אומדן נזק ראשוני, זה קיים בחוזר של המפקח שאמור להשתנות עכשיו.

לכן כתבתי מכתב וביקשתי לדחות את זה כי זה צריך להיות ביחד. כל העניין של השפעה על שמאי צריכה להיות יחד עם החוזר כדי שנוודא שגם חברת הביטוח לא משפיעה וגם סוכן הביטוח לא משפיע. שכל מי שמשפיע על שמאים לעשות עבירות או להגדיל את הנזקים, יבוא בחבילה אחת, לא שקודם כל, במצב הנוכחי שכמו שהוא אמר אולי יהיו בג"צים. הוא מר שיהיו בג"צים, זה ייקח עוד שנה. חבר כנסת בוועדת הכלכלה אמר לי שחברות הביטוח ינסו עכשיו לדחוף את זה 5 שנים.

יכול להיות שלא יקרה העניין של מוסכי ההסדר מחר, בינתיים אנחנו מחר – כי התקנה הזו תעבור – הופכים להיות פליליים במצב הנוכחי. עכשיו השומות יהיו מוטות עוד יותר כלפי מטה ואנחנו נצטרך לבצע תיקונים מסוכנים כי השמאי, יפחידו אותו שהוא ייצא מהרשימה אם הוא לא ירשום 50 שקל ולא 100 שקל, ואנחנו נתחיל להשיג כל מיני חלקים למכוניות, נהיה קבלני תיקונים.
היו"ר איתן כבל
תודה.

כן, חוה.
חוה ראובני
התקנות האלה חיות לצד חוזר המפקח על הביטוח וכל ההשפעות האסורות שקבועות שם ממשיכות להתקיים. פסקה (א)(1) מדברת על מניעת עריכת שומת רכב באופן שיגדיל הן את הכנסתו של הפונה או את הכנסתו של אחר.
איתי עצמון
יכול להיות שנצטרך להבהיר את זה בנוסח.
חוה ראובני
כל פניה שמטרתה לעשות שומה שהיא לא שומה מקצועית, נקיה, כשהמטרה שלה זה שמישהו יעשה מזה הכנסה יתרה, היא אסורה לפי (א)(1) הזה.
אינגריד הר אבן
אבל למה רק אובדן גמור ולא אובדן להלכה?
חוה ראובני
אובדן להלכה זה מונח של א קיים, לא בתקנות התעבורה, לא בחוק רישוי שירותים לרכב. זה לא סטטוס סטטוטורי, אז אני לא יכולה להתייחס אליו בתקנות. אני לא יכולה להגיד אובדן להלכה. אובדן להלכה זה עניין הסכמי.
אינגריד הר אבן
סליחה. זה בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח. זה בפוליסה התקנית. על מה אתם מדברים. אין את זה בחוק?
רונן לוי
אומדן ראשוני דווקא לא נמצא.
אינגריד הר אבן
עשיתם פה תיקון לתקנה 309 - - -
היו"ר איתן כבל
רגע. לאט לאט. בבקשה, חוה.
אינגריד הר אבן
כמה דיונים היו פה על האובדן להלכה רק בוועדה הזו?
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת שאני לא יותר מהמלצה עבורך פה? כך זה נראה.
רונן לוי
זה בגנים.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, חוה.
חוה ראובני
בראיה של עולם דיני התעבורה, אובדן להלכה הוא לא משחק תפקיד כי זה עניין בעל אופי יותר מסחרי. דיני התעבורה קובעים את הקטגוריה, או שרכב הוא אובדן גמור והוא מבוטל ולא קיים, זה בסמכותו הבלעדית של שמאי לקבוע. או שהוא רכב נוסע. רכב נוסע אולי עם כוכבית אזהרה כזאת של ירידת ערך משמעותית וכיוצא בזה או שיש בפוליסה התקנית את הנושא של פיצוי, אבל בסוף - - -
אינגריד הר אבן
אבל אפילו אם קבעת רישום ברישיון, איך את קוראת לזה עניין מסחרי?
היו"ר איתן כבל
תני לה לסיים. די.
חוה ראובני
מבחינת סטטוס הרכב, הוא רכב שנוסע או רכב שכבר לא נוסע והוא אובדן גמור.
היו"ר איתן כבל
התקנות שמונחות פה הן לא רעות. יש ויכוח אם הן מספיק טובות, האם צריך להוסיף את מה שתוסייה כהן אומר או מה שרונן - -
אינגריד הר אבן
אינגריד ברגמן/הר אבן.
היו"ר איתן כבל
אני מתנצל. אני יכול שלם בחיי על זה שלא זכרתי.

- - ואינגריד אומרים, זה לא אומר שמה שמונח כאן הוא לא טוב. אתם אומרים שצריך להוסיף, כל אחד מהמקום שלו. יש כאן את העניין של טוטל לוס מצד אחד, שהוא חלק בלתי נפרד מהתקנות, ואתם מדברים על מדרגה נוספת שהיא אובדן להלכה.

כל השאלה שאני לא יודע לתת עליה תשובה, אני אבקש מהיועץ המשפטי, שהוא מבחינתי אמור לייעץ לי, האם אובדן להלכה הוא באמת חלק מהתקנות.
רונן לוי
309.
היו"ר איתן כבל
אני לא יודע. פעם ניסיתי להגיד לך איך לתקן אוטו?
רונן לוי
עכשיו. ברגע זה מנסה. אתה הולך להעביר תקנה שתגיד לי איך לתקן אוטו. בלי לשים לב אתה הולך לעשות - - -
היו"ר איתן כבל
יכול להיות. בשל זאת אני זהיר. אני זהיר כיוון שאינני בטוח בדברים האלה ויכול להיות שמה שאה ואמר הוא נכון כי אולי לא שמו לב במשרד התחבורה לעניין הזה. תוסייה ואינגריד ואחרים ורונן, הדברים שמניחים פה לפנינו הם דברים שאני רוצה להעביר אותם. אם צריך להוסיף דברים נוספים, אנחנו נוסיף.

בבקשה, מעודי.
אוהד מעודי
לגבי הנושא של אובדן להלכה, כמו שהיא אמרה, זה בתחום הביטוח. קודם כל, אנחנו מברכים על התקנות פה כי זה נכון שלא יהיו השפעות על השמאי מכל גורם שהוא. במקרה הזה זה של בעלי רישיון: שמאי אחר או מוסך. בהיבט של הביטוח יש את האיסורים המאוד ברורים כמו שתוסייה כהן ציין.

לגבי העניין של מוסך וחברת ביטוח, צריך להבין שבסוף אלה שני צדדים שכל אאחד מנסה למשוך לצד שלו ולכן האיסורים אצלנו מאוד ברורים וגם מתבצעת על זה אכיפה. אני חושב שבמקרה הזה של התקנות צריך לייצר נוסח שהוא די ברור ולא פתוח לפרשנויות.

הדבר השני, כמו שציינו גם בדיון בהתחלה, האכיפה היא מאוד קריטית. אם לא תהיה אכיפה, יהיה פה פתח ובסוף, בשטח, ניסיון לנפח ולא עשינו כלום.
היו"ר איתן כבל
אז מה אתה מציע, מעודי?
אוהד מעודי
אני אומר שצריך לראות שהנוסח סגור. לגבי הנושא של האובדן להלכה - - -
לאה ורון
מה זאת אומרת "צריך"? איזו הערה זו. תקרא את הנוסח, אם הוא סגור מבחינתך, זה טוב. אם לא, תעיר הערות לנוסח.
אוהד מעודי
לגבי הנושא של אובדן להלכה, אם יש השפעה מצד חברות הביטוח, אז בהיבט שלנו יש איסור מוחלט, וגם בנושא הזה.
היו"ר איתן כבל
תודה.

דידי אחרון הדוברים. גם רונן, גם אינגריד.
דידי רוזנפלד
אדוני היושב-ראש, לפי מה שכתוב פה, השמאי הוא סמכות העל ולאף אחד אסור לדבר אתו. אני אתן לך דוגמה: בא שמאי שאין לו מושג באופנועים, בחיים שלו לא רכב על אופנוע, אבל הוא ייתן הערכה על אופנוע. הוא לא - - -
היו"ר איתן כבל
אני לא חושב - - -
דידי רוזנפלד
לא? איפה כתוב שלא? אני אומר לך שלא כתוב ששום דבר, ושמאי רכב רשאי לבדוק אופנוע, רשאי לבדוק צמ"ה, רשאי לבדוק מנופים ואין לו מושג בהם. אם הוא הוגן, הוא לא יבדוק. אבל יש כאלה שהם פחות הוגנים והם יבדקו.
שלמה תוסייה כהן
- - - אם תדבר אתו, דידי, אז הוא מיד - - -
רונן לוי
חברת הביטוח תשפיע עליו, תשלח עלי תלונה. אתה יודע את זה.
דידי רוזנפלד
אני בזכות דיבור. תגן עלי.
היו"ר איתן כבל
רונן, מסכן האזרח אם אתם רבים ביניכם ככה. איך לא תפרקו אותו? אלה רבים עם אלה, ומי אוכל אותה?
רונן לוי
שיפתחו מוסכים, ניתן להם לתת הערות.
היו"ר איתן כבל
רונן, אנחנו נעשה את הכול רנדומלי.
דידי רוזנפלד
לפי מה שכתוב כאן, אם לבעל המוסך אסור לדבר עם השמאי ולהסביר לו את הנושאים הטכניים, לאן נגיע? - - - ברקסים משומשים, אני יכול להראות לך דבר ים עוד יותר - - -
היו"ר איתן כבל
העניין ברור. תודה.
אמיר בננו
אני רוצה להעיר הערה לאוהב מעודי, בבקשה. נכון שאנחנו משני צדי המתרס – חברת ביטוח ומוסכים – זה נכון. זה נכון שמדובר בכסף. אבל למוסך יש יתרון שהוא אחראי על הבטיחות של הרכב וכאן לא מדובר על כסף אלא איך הרכב ייסע בפועל על הכביש.

אנחנו לא משני צדי המתרס – כסף זה נכון – אבל אם הבטיחות לא תהיה כמו שצריך – אני לומד 12 שנה כדי לקבל תעודת הסמכה, ובא שמאי שלומד שנתיים. עם כל הכבוד שלי אליו - - -
יהודה יגן
איפה לומד שנתיים?
אמיר בננו
4 שנים. אני גם שמאי. יש לי רישיון שמאות 741. למדנו. אתה מבקש ותק של 12 שנה.
היו"ר איתן כבל
תודה, תודה.
אורי גורביץ
בסוף האחריות המקצועית היא שלנו, מה לעשות?
אמיר בננו
חס וחלילה. אני לא מזלזל. אתה רק לא יכול תת לי טכנית - - -
היו"ר איתן כבל
די, די. יצאתם מכלל שליטה.
גיל סלומון
רק שאלת הבהרה. כשמדובר על בקשה בכתב לשנות אומרן ראשוני, זה אומדן ראשוני של מפרט טכני? אומדן ראשוני של כסף? גם וגם? יש פה לקונה.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור. תשובה, חוה.
חוה ראובני
הכוונה היא לפירוט התיקונים. אנחנו לא מדברים על ההתחשבנות הכספית. אנחנו מדברים על פירוט. אם אתה קורא את ההמשך של המשפט: "כי פירוט התיקון בה שגוי". מדברים על הפירוט של התיקון. אני מבקשת לחדד.
היו"ר איתן כבל
א', תחדדי. ב', אני מבקש שתנסחו שלא תהיינה פרשנויות יתר.
חוה ראובני
הדיבור ביניהם לא אמור להיות על המחירים אלא על פרטי התיקונים. יחד עם זאת, אם הדיבור על פרטי התיקונים – איזה עבודות ואיזה חלפים צריך להשתמש בהם ישתנה, ממילא ישתנו גם המחירים. אבל הדיבור ביניהם הוא דיבור - - -
קריאות
- - -
רונן לוי
אמרתי שזו מציאות מדומיינת. הם לא יודעים על מה הם מדברים.
חוה ראובני
אבל פה לא מדברים על - - -
רונן לוי
- - - זה פשוט לבנות מציאות - - -
חוה ראובני
לא מדברים כאן על - - -
היו"ר איתן כבל
גיל, רונן, חברים. אבנר, חוה, תקשיבו: אני אוהב את התקנות, אבל מבחינתי הן לא מספיק מחודדות. התקנות מבחינתי הן בסדר גמור, רק הן עדיין זקוקות לעוד איזה שיוף. אז אחת מהשתיים: או שאני מעביר אותן עכשיו, אבל אני כבר מודיע לכם וכבר הודעתי ליועץ המשפטי שיקבל את העניין.

אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אין לי מושג. אני לא רוצה להגיד. שיעבירו בכתב את שתי הטענות שלכם לגבי אובדן להלכה. הצעות לנוסח, מה שאתה שאלת וביקשת הבהרה, גיל; ומה שמעודי אמר, לא מור"קים, לא סיפורים להראות כמה שאתם יודעים לעשות יותר טוב ממשרד התחבורה, אלא משהו ענייני נקודתי. זה הכול.

כיוון שכך, אם היועץ המשפטי שלי והוא הסמכות העליונה בעניין הזה מבחינתי, יגיד לי: יש צדק בטענות המשפטיות – אנחנו עוסקים עכשיו בעניין המשפטי בלבד – אם יאמר לי עורך הדין עצמון שצריך לקיים דיון מחדש ולהוסיף את התוספות האלה, אני אעשה את זה בלב פתוח ובנפש חפצה.

זאב, משפט אחד.
זאב פרידמן
אני מבקש רשות גם להגיב להצעות הנוסח בשתי נקודות משפטיות.
היו"ר איתן כבל
קצר ממש, זאב.
זאב פרידמן
אני מתכוון גם להעביר אותן אחר כך לוועדה.
היו"ר איתן כבל
כן. אני מעדיף ככה.

חוה, תקריאי את סעיף 2. את תקנה 2.
חוה ראובני
"2 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.".
היו"ר איתן כבל
אוקיי. אני מעלה להצבעה.

הצבעה

בעד התקנות – פה אחד

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב), התשע"ז–2017, נתקבלו.
היו"ר איתן כבל
אני מאשר את התקנות בכפוף להודעה של היועץ המשפטי לגבי הטענות שיועברו. שבוע אני נותן לכם. מי שלא העביר – נחשב כמת. לא להעביר לי פה חוברות. להעביר עניינים משפטיים קונקרטיים. זאב, מעודי, גיל סלומון, אינגריד ורונן.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00.

קוד המקור של הנתונים