ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/06/2017

תקנות הנמלים (תיקון), התשע"ז-2017 , בדבר ניהול התעבורה הימית בנמלים, הענקת סמכויות לרב חובל הנמל והניתוב בנמלים

פרוטוקול

 
äöòú ú' äðîìéí (úé÷åï) úé÷åðéí ìàçø äéåòöåéåú 23.6.2013

äöòú ú' äðîìéí (úé÷åï) úé÷åðéí ìàçø äéåòöåéåú 23.6.2013

billyb

2017-06-21MOTתקנות הנמלים (תיקון), התשע"ז- 2017
בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א – 1971

, לפי הצעת רשות הספנות והנמלים על פי סעיף 32 לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004

(להלן- חוק רשות הספנות והנמלים), אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1

1.

בתקנה 1 לתקנות הנמלים, התשל"א –1971

(להלן – התקנות העיקריות)-
אחרי ההגדרה "בעל כלי שיט" יבוא:
""גלנוע" (Roll-on/Roll-off) - שיטת ניטולם של כלי רכב על גבי גלגליהם ממקום חנייתם בכלי השיט דרך פתח אחורי, צדדי או קדמי שבו אל מקום בנמל כפי שיורה מנהל הנמל;"

אחרי ההגדרה "הוראות מסירה" יבוא:

""המכלה" - מילויין של יחידות מטען לתוך מכולה או ריקונן של יחידות מטען מתוך מכולה, לרבות מכולה שאינה רגילה;"

"הפלגה בין- לאומית" – "הפלגה במסע בין- לאומי, כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג - 1982

;"

(3)
אחרי ההגדרה "ימי מנוחה" יבוא:
""כלי רכב מוביל" - כלי רכב המשמש להובלת מטענים בשיטת גלנוע לרבות גרור (trailer), גרור נתמך (semi-trailer) וגרור גל- נוע (roll-trailer); לענין זה, "גרור גל- נוע" (roll-trailer) - גרור המיועד להובלת מטענים באניות גל- נוע, ושאינו מורשה לנוע מחוץ לתחומי הנמל;

"כלי רכב מובל" - מכונית או טרקטור על גלגלים המנוטל בגלנוע והמהווה מטען יבוא, מטען יצוא או מטען בשטעון;

"מטען במעבר אוירי" - (Cargo in Sea-Air Transit) - מטען  שנתקיימו לגביו שני אלה:
(1) הוא נפרק מכלי שיט באחד מנמלי הרשות ומיוצא בדרך האוויר מחוץ לישראל או מגיע בדרך האוויר לארץ ומועבר לטעינה בנמל מנמלי הרשות;
(2) הוא הוצהר כמטען במעבר אווירי לפני פריקתו מכלי השיט או לפני כניסתו לנמל לצורך טעינה;"

(4)

אחרי ההגדרה "מטען יבוא מיוצא לחוץ לארץ" יבוא:

""מיתקני נמל יעודים"- מיתקנים מתמחים המשמים לפריקה או לטעינה של: דלק, תבואות, נוזלים בנשפך, פחם, פוספטים ודשנים אחרים וכן רציף המשמש לפריקה או טעינה של חומר נפץ;

"מכולה" (freight container) - יחידת ציוד לתובלה ושינוע מטענים שנתקיימו בה כל אלה:
(1) מבנה יציב בזוויות ישרות;
(2) היא מתוכננת במיוחד לשימוש חוזר בתובלה ושינוע של יחידות מטען ללא צורך בפריקת יחידות אלה בשלבי הביניים של התובלה;
(3) היא מצוידת באבזרים המאפשרים שינועה השוטף והעברתה מאמצעי תובלה אחד למשנהו במוט מרווח (spreader) ובציוד אחר הקיים בנמל, להנחת דעתו של מנהל הנמל;
(4) מידותיה אחידות והן:
(א) רחבה 8 רגל;
(ב) גבהה עד 9 רגל;
(ג) ארכה 20 רגל או 40 רגל;
(5) הוצהרה כמכולה במסמכי המטענים;

"מכולה שאינה רגילה" - מכולה שארכה אינו 20 רגל או 40 רגל;"

(5)

בהגדרה "נמל", במקום "או נמל אילת" יבוא ",נמל אילת ונמל אשקלון";

(6)

אחרי ההגדרה "נמל" יבוא:

""סיור כלי רכב" - פריקת יחידות טובין מתוך כלי רכב מוביל או טעינת יחידות טובין אל תוך כלי רכב מוביל;"

(7)

אחרי ההגדרה "קברניט" יבוא:

""רב חובל נמל" – כהגדרתו בתקנות ניהול התעבורה הימית;

""תקנות הספנות ימאים" – תקנות הספנות (ימאים), התשס"ב – 2002

;

"תקנות ניהול התעבורה הימית" – תקנות הנמלים (ניהול התעבורה הימית), התשע"ז- 2017

;

"תצפית נמל" – כהגדרתה בתקנות ניהול התעבורה הימית."

(8)

ההגדרות "כלי שיט", "מטען במעבר אווירי", "מיתקני נמל יעודים", "מכולה", "מכולה שאינה רגילה", "המכלה", "גלנוע", "כלי רכב מוביל", "כלי רכב מובל" ו-"סיור כלי רכב"- ימחקו.

תיקון תקנה 21

2.

בתקנה 21 לתקנות העיקריות, המילים "אלא ברשות מנהל הנמל" – יימחקו.

תיקון תקנה 23

3.

בתקנה 23 לתקנות העיקריות, במקום "מנהל הנמל" יבוא "רב חובל הנמל".
תיקון תקנה 32

4.

בתקנה 32 לתקנות העיקריות, במקום "מנהל הנמל" יבוא "רב חובל הנמל".
תיקון תקנה 33

5.

בתקנה 33 לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "מנהל הנמל" יבוא "רב חובל הנמל".
תיקון תקנה 34

6.

בתקנה 34 לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "מנהל הנמל" יבוא "רב חובל הנמל".
תיקון תקנה 35

7.

בתקנה 35 לתקנות העיקריות -

(1)

ברישה, בכל מקום, אחרי "מנהל הנמל" יבוא "או רב חובל הנמל";

(2)

בפסקה (1), אחרי "למנהל הנמל" יבוא "או לרב חובל הנמל".

תיקון תקנה 37

8.

בתקנה 37 לתקנות העיקריות -

(1)

בהגדרה "ועדת רישוי נתבים", "הועדה", במקום "מנהל אגף" יבוא "מנהל רשות", ובמקום "נציג רשות הנמלים" יבוא "נציג רשות הספנות והנמלים";

(2)

במקום ההגדרה "המעסיק" יבוא:
"המעסיק" – כל אחד מאלה
נציג התאגיד המספק שירותי ניתוב - בנמל המפורט בתקנה 289 לתקנות אלה;

הממונה על הנמלים – בכל נמל אחר;

נתב העוסק בפועל בניתוב בנמל שבו המועמד לקבלת רישיון נתב עתיד להיות מועסק".

הוספת תקנה
39א.

9.

אחרי תקנה 39 לתקנות העיקריות יבוא:

"תנאי כשירות כללית

39א.
תנאי הכשירות הכללית לתפקיד נתב הם:
(1)

הוא בעל תעודת הסמכה מוכרת ותקפה לרב חובל, לפי תקנה 20(1)(א) ופרק ד' לתקנות הספנות ימאים;

(2)

שירת באנייה בתפקיד קברניט כלי שיט, שתפוסתו ברוטו עולה על 3,000 טון ועסק בהפלגות בין - לאומיות במשך 30 חודשים לפחות או שירת בתפקיד קברניט בכלי שיט כאמור במשך חמישה עשר חודשים לפחות ובנוסף לכך שירת במשך 30 חודשים לפחות בתפקיד קברניט גוררת.

(3)

הוא בעל תעודה רפואית תקפה מאת רופא מורשה או מוסד רפואי מוסמך, המעידה על כושר גופני מתאים של המבקש לשמש בתפקיד נתב, ומתקיימות בו דרישות תקנה 43א.

לעניין זה - "מוסד רפואי מוסמך" ו"רופא מורשה" כהגדרתם בתקנה 52 לתקנות הספנות ימאים.

תיקון תקנה 40

10.

בתקנה 40 לתקנות העיקריות –
(1)

במקום פסקה (1) יבוא : "(1) מסמכים המעידים על עמידתו של המבקש בתנאי הכשירות הכללית כמפורט בתקנה 39א.

(2)

פסקאות (4) ו-(5)- יימחקו.

תיקון תקנה 41

11.

בתקנה 41 לתקנות העיקריות, בפסקה 3, במקום "כאמור בתקנה 40(4)" יבוא "כאמור בתקנה 39א(3)".


תיקון תקנה 42

12.
בתקנה 42 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:
"(4)

לייעץ לשר בדבר קביעת תנאי הכשירות הכלליים הנדרשים לתפקיד נתב;

(5)

לייעץ לשר בדבר הצורך בהשתלמויות מקצועיות;

תיקון תקנה 42א.

13.

בתקנה 42א לתקנות העיקריות-
(1)

בכל מקום, במקום "מנהל אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה" יבוא "מנהל הרשות";

(2)

בתקנת משנה (א) -

(א)
במקום "על אף האמור בתקנה 40(5) יבוא " על אף האמור בתקנה 39א(2)";

(ב)

במקום "מסמכים המעידים כי שירת בתפקיד קברניט בכלי שיט שתפוסתו ברוטו יותר מ- 500 טון במשך שנתיים רצופות" יבוא "מסמכים המעידים כי שירת בתפקיד קברניט בכלי שיט שתפוסתו ברוטו עולה על 3,000 טון ועסק בהפלגות בין – לאומיות במשך 24 חודשים לפחות, או שירת בתפקיד קברניט בכלי שיט כאמור במשך 12 חודשים לפחות ובנוסף לכך שירת במשך 24 חודשים לפחות בתפקיד קברניט גוררת".

תיקון תקנה 45

14.

בתקנה 45 לתקנות העיקריות –
(1)

בכותרת השוליים, במקום "התליית רישיון או ביטולו" יבוא "סירוב ליתן רישיון, התלייתו או ביטולו";

(2)

ברישה אחרי "לאחר שהועברו אליו המלצות הוועדה," יבוא "לסרב ליתן רישיון או" ;

(3)

בפסקה (1) במקום "בעבירה שיש עמה קלון" יבוא "בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק בניתוב, או אם הוגש נגדו כתב אישום בעבירה פלילית כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו, ובלבד שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו".

הוספת תקנה 45א
15.

אחרי תקנה 45 לתקנות העיקריות יבוא:


"התלייה לאלתר

45א.

אם יש לשר יסוד סביר להניח כי מתקיימת לגבי נתב עילה מן העילות המפורטות בתקנה 45, והוא שוכנע כי יש צורך דחוף בהתליית רישיונו לשם הגנה מידית על בטיחות השיט, רשאי הוא להתלות את הרישיון לאלתר, לתקופה שלא תעלה על שישים ימים, בתנאים או ללא תנאים, עוד בטרם נמסרו לו המלצות הוועדה, ובלבד שייתן לנתב הזדמנות לטעון את טענותיו בהקדם האפשרי לאחר ההתליה, ולא יאוחר מתום 30 ימים ממועד ההתליה."

ביטול תקנות 47 עד 49

16.
תקנות 47 עד 49 לתקנות העיקריות– בטלות.

תיקון תקנה 55

17.

בתקנה 55 לתקנות העיקריות, במקום "מנהל הנמל" יבוא "רב חובל הנמל".

תיקון תקנה 56

18.

בתקנה 56 לתקנות העיקריות, במקום "מנהל הנמל" יבוא "רב חובל הנמל" ובסופה יבוא "ולצורך ניסוי מערכות לפני הפלגה (Testing Gear)".

החלפתתקנה 57

19.
במקום תקנה 57 לתקנות העיקריות יבוא:
"כוח ההנעה של כלי השיט

57.

הקברניט של כלי שיט המונע בכוח מכני חייב לוודא את כשירותו ותקינותו המלאה של כוח ההנעה העיקרי בכלי השיט כל עוד כלי השיט נמצא בנמל, אלא אם כן קיבל רשות בכתב מאת רב חובל הנמל לשינוי האמור, ובלבד שסוכן האנייה הציג לו אישור של המנהל הכללי של התאגיד המפעיל את הרציף שלידו עוגן כלי השיט לאותו שינוי".

תיקון תקנה 58

20.

בתקנה 58 לתקנות העיקריות, במקום "מנהל הנמל הסכים מראש אחרת" יבוא "רב חובל הנמל הסכים מראש אחרת; רב חובל הנמל יתייעץ עם המנהל הכללי של התאגיד המפעיל את הרציף שלידו עוגן כלי השיט הנוגע בדבר או מי שהוא מינה לעניין זה."

תיקון תקנה 60

21.

בתקנה 60 לתקנות העיקריות, במקום "מנהל הנמל" יבוא "רב חובל הנמל".

תיקון תקנה 61

22.

בתקנה 61 לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "מנהל הנמל" יבוא "רב חובל הנמל".

תיקון תקנה 62

23.

בתקנה 62 לתקנות העיקריות, במקום "מנהל הנמל" יבוא "רב חובל הנמל".

תיקון תקנה 63

24.

בתקנה 63 -

(1) בפסקה (א), במקום "מנהל הנמל ולתקופת ההיתר" יבוא "רב חובל הנמל, לתקופת ההיתר ובהתאם לתנאיו";
(2) בפסקה (ב), במקום "מנהל הנמל" יבוא "רב חובל הנמל".

תיקון תקנה 64 (ז).

25.

בתקנה 64(ז) לתקנות העיקריות, במקום " מאת מנהל הנמל ולתקופת ההיתר" יבוא " מאת רב חובל הנמל, לתקופת ההיתר ובהתאם לתנאיו".

תיקון תקנה 72

26.

בתקנה 72 לתקנות העיקריות -

(1) במקום "מנהל הנמל" יבוא "רב חובל הנמל";

(2) אחרי "רשאי הוא" יבוא "בתיאום, ככל האפשר, עם מנהל הנמל".

תיקון תקנה 116

27.

בתקנה 116 לתקנות העיקריות -

(1) במקום "למנהל הנמל" יבוא "לרב חובל הנמל".

(2) במקום "ולרשות הכבאות כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט – 1959" יבוא : "רב חובל הנמל יודיע למנהל הנמל ולרשות הכבאות לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012 8 ".

תיקון תקנה 118

28.

בתקנה 118 לתקנות העיקריות, במקום "מנהל הנמל" יבוא "רב חובל הנמל, בתיאום, ככל האפשר, עם מנהל הנמל".

החלפת תקנה 119

29.
במקום תקנה 119 לתקנות העיקריות יבוא :
"הגשת עזרה למנהל נמל או לרב חובל הנמל

119א.

קברניט כלי שיט שפרצה בו דליקה יגיש למנהל הנמל או לרב חובל הנמל, לפי העניין, כל עזרה אפשרית הדרושה לצורך הפעלת הסמכויות הנתונות להם לפי תקנות 117 או 118".

תיקון תקנה 126(ב)

30.

בתקנה 126(ב) לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "מנהל הנמל" יבוא "רב חובל הנמל".

תיקון תקנה 132(ב)

31.

בתקנה 132(ב) לתקנות העיקריות, במקום "מנהל הנמל" יבוא "רב חובל הנמל".

תיקון תקנה 139

32.

בתקנה 139 לתקנות העיקריות, במקום "מאת מנהל הנמל ובהתאם לתנאיו." יבוא "מאת רב חובל הנמל ולפי לתנאיו; ובלבד שסוכן האנייה הציג בפניו אישור מאת המנהל הכללי של התאגיד המפעיל את הרציף שלידו עוגנת האנייה לעניין פירוק המנוע ואי קיום הכוח המניע של האנייה".

תיקון תקנה 161

33.

בתקנה 161 לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "או למי שהוא הסמיכו לכך" יבוא "ולרב חובל הנמל".

תיקון תקנה 163

34.

בתקנה 163(ג) לתקנות העיקריות, במקום "או מי שהוא הסמיכו לכך" יבוא: "בתיאום, ככל האפשר, עם מנהל הנמל".

תיקון תקנה 164

35.

בתקנה 164 לתקנות העיקריות –

בתקנת משנה (א), במקום "מנהל הנמל או מי שהוא הסמיכו לכך" יבוא "רב חובל הנמל";

בתקנת משנה (ב), במקום "למנהל הנמל או למי שהוא הסמיכו לכך" יבוא "לרב חובל הנמל";

בתקנת משנה (ג), במקום "מנהל הנמל" יבוא "רב חובל הנמל";

בתקנת משנה (ד), במקום "מנהל הנמל או ממי שהוא הסמיכו לכך" יבוא "רב חובל הנמל".

תיקון תקנות, 166

37.

בתקנה 166 לתקנות העיקריות, במקום "מנהל הנמל " יבוא "רב חובל הנמל".

תיקון תקנה 170א.

38.

בתקנה 170א לתקנות העיקריות –

(1) בתקנת משנה (א), במקום "מנהל הנמל " יבוא "רב חובל הנמל";

(2) בתקנת משנה (ב), במקום "מנהל הנמל או ממי שהוא הסמיכו לכך" יבוא "רב חובל הנמל".

תיקון תקנה 170יז

39.

תקנה 170יז לתקנות העיקריות, במקום "מנהל הנמל" יבוא "רב חובל הנמל".

הוספת תקנה 287א

40.
אחרי תקנה 287 לתקנות העיקריות יבוא:
"דיווח לתצפית נמל

287א.

כל מקום בתקנות אלה שמוטלת בו חובת דיווח או העברת מידע, פרטים או נתונים (להלן – המידע) לרב חובל הנמל, יראו בדיווח או בהעברת המידע לתצפית הנמל, מילוי אותה חובה".

תיקון תקנה 289

41.

בתקנה 289 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "בנמל אשקלון יחולו תקנות אלה למעט תקנה 88 ופרק שבעה עשר."

תיקון תקנה 291

42.

בתקנה 291 לתקנות העיקריות, במקום "בנמלי רשות הנמלים חיפה, אשדוד או אילת" יבוא "בנמלי חיפה, אשדוד, אילת ואשקלון".

תחילה

43.

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות הנמלים (ניהול התעבורה הימית), התשע"ז – 2017.

__________ התשע"ז

ישראל כ"ץ

(_________ 2017)

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

(חמ 3-137-ת1)

קוד המקור של הנתונים