ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/06/2017

חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 437

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ד' בתמוז התשע"ז (28 ביוני 2017), שעה 9:30
סדר היום
הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - איחוד שילוט בחנויות קטנות), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

אכרם חסון
מוזמנים
ראש אגף רישוי עסקים, משרד הפנים - חוה מונדרוביץ

עו"ד בלשכה המשפטית משרד הפנים, משרד הפנים - שחר פרלמוטר

ע' יועמ"ש בט"פ, המשרד לביטחון פנים - לימור יקיר

ר' חוליית מניעה והסברה נוער, המשרד לביטחון פנים - ויקי אלעמרי

ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - הגר סלקטר

עוזרת ראשית, בריאות הציבור, משרד הבריאות - נינא כהן-קרן

מנהלת מחלקה בכירה, הרשות להגנת הצרכן והס, משרד הכלכלה - אילנה מזרחי

סטודנט בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה - נעם דשא

כלכלן, המועצה הישראלית לצרכנות - גיל ברגפוינד

נציגת ארגון להב - לילי לאה בורוכוב

יו"ר עמותת מזון ומכולת, להב, לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים - אתי סתוי

מנכ״ל, איגוד המסעדות - שי ברמן

סמנכ"לית רגולציה, פז חברת נפט - מירי שאול

עו"ד במחלקה המשפטית, פז חברת נפט - קרן זילברשטיין

מנהלת מחלקת חברה, מ.שלטון מקומי - רות דיין מדר

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את פז - עדן קנובסקי
ייעוץ משפטי
לירון אדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - איחוד שילוט בחנויות קטנות), התשע"ז-2017
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום: הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – איחוד שילוט בחנויות קטנות), התשע"ז-2017, של חבר הכנסת אכרם חסון ושלי ועוד כמה חברי כנסת, הכנה לקריאה ראשונה.
לירון אדלר
הצעת החוק הוגשה בהתחלה כהצעת חוק לתיקון חוק רישוי עסקים. יש היום כל מיני חוקים שקובעים חובה של התקנת שלטים מכל מיני סוגים בעסקים ויש תקנות שקובעות בדיוק מה השלט צריך לכלול, מה יהיה הנוסח, מה יהיה גודל השלט, מה יהיה גודל האותיות. בעצם התקנות קובעות את הסטנדרט הזה ואי-אפשר לחרוג ממנו.

נוצר מצב שבחנויות, בעיקר קטנות, יש בעיה שהחנות קטנה, יש הרבה שלטים שהם צריכים לתלות וזה יוצר נטל שלא קל לעמוד בו.

לכן עלתה הצעת החוק, שבעצם מאפשרת לשר הכלכלה לקבוע תקנות שיקבעו הוראות לעניין שלט מאוחד שיכול לאחד בתוכו כמה שלטים. התקנות האלה יהיו מתירות. זאת אומרת, עסק שירצה לקחת את השלט המאוחד, יוכל לקחת את השלט המאוחד. עסק שירצה, יוכל להישאר עם השלטים כמו שהם כיום.

בסופו של דבר, אחרי הערות שקיבלנו ממשרדי הממשלה, נראה לנו נכון יותר שזה לא יהיה בחוק רישוי עסקים. בסופו של דבר יכולים להיכנס לפה עסקים שהם לא בתוך חוק רישוי עסקים. עשינו את זה כחוק נפרד. נקריא עוד מעט את השם שלו ואת ההוראות שלו. שר הכלכלה יהיה כאמור ממונה על החוק הזה.

בעצם, יש בחוק תוספת שבה כתובים כל החוקים והתקנות הרלוונטיים. שר הכלכלה יוכל, בהתאם לצרכים, לקחת את החוקים האלה מהתוספת ולקבוע שלט אחד או כמה שלטים, שלט שמתאים אולי רק למקום שמוכרים בו מוצרי מזון, שלט שמתאים למקומות שמגישים בהם מוצרי מזון. האפשרות היא לקחת את ההוראות שבתוספת, כולם או חלקם. כלומר, או את כל החוקים שכתובים שם או חלק מהם ולעשות את השלטים לפי הצרכים שעולים. בהמשך, אפשר כמובן להוסיף חוקים נוספים, ככל שיעלה הצורך, בהסכמת השרים שממונים על אותם חוקים ובהסכמת הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.

נקריא את החוק ואחרי זה נשמע את המשרדים.
לירון אדלר
הצעת חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט), התשע"ז–2017

1. הגדרות

בחוק "חוק רישוי עסקים – חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968. "

עסק" – כל מקום שחלה עליו חובת הצבת שלט לפי חיקוק המפורט בתוספת, אף אם אינו טעון רישוי לפי חוק או שאינו פועל לשם הפקת רווח.

שלט" – לרבות מודעה, הודעה כרזה וכיוצא באלה, שמטרתם אזהרה, הכוונה או מסירת מידע והחובה להציבם קבועה בחיקוק המופיע בתוספת.

יש כאן איזו תוספת קטנה לנוסח בעקבות הערות של משרד המשפטים. אני אקריא עם התוספת:

איחוד שילוט בעסקים

א. על אף האמור בכל חיקוק המנוי בתוספת, שר הכלכלה רשאי לקבוע הוראות המתירות לעסקים לאחד את השלטים שחובה להציבם על-פי חיקוקים המפורטים בתוספת, כולם או חלקם לשלט אחד (בחוק זה – שלט מאוחד) בדרך הקבועה בחוק זה.

ב. בהוראות כאמור בסעיף קטן (א) יקבע שר הכלכלה, בהסכמת השרים הממונים על החיקוקים המנויים בתוספת, את גודל השלט המאוחד, תוכנו ועיצובו, ורשאי הוא לקבוע כאמור הוראות נוספות הנוגעות לשלט, לרבות הוראות בדבר מקום הצגתו ואופן הצגתו.

שינוי התוספת

3. שר הכלכלה רשאי לשנות בצו את התוספת בהסכמת השרים הממונים על החיקוקים המנויים בתוספת או בהסכמת השרים הממונים על החיקוקים שהוא מבקש להוסיף בה ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

הצבת שלט מאוחד בעסק

4. נקבעו הוראות לעניין שלט מאוחד והוצב בעסק שלט מאוחד בהתאם לאותן הוראות, יראו בכך כאילו מולאה חובת הצבת השילוט הקבועה בכל חיקוק שהשלט כולל אותה בהתאם להוראות כאמור.

הוצב שלט מאוחד אשר אינו עומד בהוראות שנקבעו, יראו בכך כאילו הופרה חובת הצבת השילוט האמורה.

ביצוע ותקנות

5. שר הכלכלה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תוספת סעיף 1

(1) שילוט איסור מכירת אלכוהול משעה 23:00 לפי סעיף 2(ג)(1) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968;

(2) שילוט אזהרה מפני סכנת שתיית אלכוהול לפי סעיף 2(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968;

(3) שילוט לעניין התקן מד רעש לפי סעיף 2(ו) לחוק רישוי עסקים.

(4) שילוט לעניין עשיית כתובות קעקע או ניקוב חורים בגוף לצורף ענידת תכשיטים לפי סעיף 2(ז) לחוק רישוי עסקים.

(5) שילוט איסור מכירה, השכרה או השאלה של מוצר טבק או מוצר המשמש לעישון טבק לקטינים, לפי סעיף 8א לחוק הגבלת הפרסומות והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג–1983;

(6) שילוט איסור מכירת אלכוהול לקטינים לפי סעיף 193א(ד) לחוק העונשין, התשל"ז–1977."

הפריט האחרון שמופיע כאן זה שילוט מכוח חוק הגנת הצרכן לגבי מדיניות החזרת מוצרים. לאחר שיחה עם הרשות להגנת הצרכן עלה שזה פחות מתאים כי כל עסק יש לו את מדיניות החזרת מוצרים שלו ולא מדובר באופן אחיד ולכן הפרט הזה לא ייכנס לתוספת.

ההוראות ששר הכלכלה קובע לגבי הנוסח של השלט המאוחד זה הוראות שייקבעו כמובן בתקנות, בהסכמת השרים שאחראים על אותם חיקוקים.

אנחנו קראנו לכל דבר כאן חיקוק במקום חוק כדי לכלול גם תקנות. בחלק מהמקרים יש חוק שמשרד מסוים אחראי עליו אבל דווקא על התקנות של השלט אחראי שר אחר בתוך אותו חוק. לכן הכוונה פה לכלול את כל הסיטואציות, אבל אם יהיה איזה שינוי בנוסח והאם יקראו לזה חוק או חיקוק, אנחנו נחליט סופית בשלב הניסוח.
היו"ר דוד אמסלם
משרד הכלכלה נמצא פה?
נעם דשא
אני ממשרד הכלכלה, מהסוכנות לעסקים קטנים.

אנחנו כמובן תומכים בהצעת החוק ובעיקרון שלה. אנחנו תומכים בזה כי זה יקל על העסקים בהרבה מובנים. אנחנו מסכימים גם עם זה שהחוק ינוסח כאפשרות ולא כחובה כי בסוף אנחנו לא רוצים ליצור עול על העסקים.
היו"ר דוד אמסלם
מי שרוצה לשים 7 שלטים שישים.
נעם דשא
בדיוק.

לגבי הפרטים, זה הכול ייקבע בתקנות עם המשרדים הרלוונטיים.
היו"ר דוד אמסלם
משרד המשפטים.
הגר סלקטר
אני ממשרד המשפטים.

אנחנו חושבים שההצעה הזאת ראויה. אין לנו הערות נוספות מעבר למה שהעברנו לייעוץ המשפטי.
היו"ר דוד אמסלם
יש למישהו הערות?
רות דיין מדר
אני ממרכז השלטון המקומי.

ככלל, זה נראה שזה מגדיל את הבירוקרטיה והרגולציה ולא מקטין אותה, אז לא כל-כך מתכתב עם מדיניות הממשלה החדשה.
היו"ר דוד אמסלם
למה, אנחנו מדברים על משהו שהוא וולונטרי.
רות דיין מדר
יש סעיף בחוק רישוי עסקים, ששר הפנים רשאי לקבוע בתקנות פורמט של שילוט אחיד בו יירשמו מלוא האזהרות על-פי דברי חקיקה החלות על עסק למעט מכוח חוק מניעת עישון במקומות ציבוריים.

אני מקריאה את הדברים כדי שהדברים ייאמרו במדויק מבחינה משפטית.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל באופן כללי. אני לא נכנס למילה פה מילה שם אלא על העיקרון.
רות דיין מדר
אפשר להוסיף סעיף בחוק רישוי עסקים ולא צריך לסבך עם שר הכלכלה. שר הכלכלה ידבר עם שר הפנים ושר הפנים יכתוב את הדברים.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, את מבקשת ששני השרים ידברו. את מדברת על הפרוצדורה ולא על המהות.
רות דיין מדר
אני אומרת שכרגע יש הליך שדרכו ניתן לבצע את זה ולא צריך ללכת על חקיקה ראשית נוספת כדי לבצע את האמור. אני אומרת מבחינת המדינה.
לירון אדלר
איזה סעיף את קוראת?
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין את העיקרון. עד היום לכל שלט יש את התקנות שלו. אז יש 6-8 סוגי שלטים. יש שלט שכותב שאסור למכור אלכוהול לילד מתחת לגיל 18. יש שלט שאומר שהעישון מזיק לבריאות. אתה נכנס לפיצוציה אתה רואה שמונה שלטים. בהתחלה אתה חושב שזה סוג של טפט.

באנו אכרם ואני ואנחנו מציעים עוד אופציה. הרי בעל הפיצוצייה אומר שהוא לא צריך 7 שלטים, זה מכער את הפיצוצייה. אדם שבא לקנות סיגריות צריך לקרוא 7 שלטים. אמרנו לאפשר עוד אופציה, שלט אחד שיסדר את העניין. אם אתה אוהב 7 שלטים, אז תישאר ב-7 שלטים. אם אתה רוצה לעשות שלט אחד, תעשה שלט אחד. נכון להיום הוא לא יכול לרכז את כולם בשלט אחד כי כך המדינה התנהלה.

הדיון שמתקיים כאן עשו אותו 7 פעמים. פעם זה היה על הפיצוצייה, פעם אחרת על הסיגריות, פעם אחת על האלכוהול. כל פעם התכנסו פה אנשים מכובדים כמוכם ודיברו על השלט כמה שעות. אז אני רוצה להוריד את כל הפיאסקו הזה ושלא יבואו לפה יותר ולא נדון יותר בנושא. רבותי, תעשו שלט אחד. תחליטו מה אתם רוצים לכתוב בשלט. אם מחר המדינה או משרד הכלכלה יחליטו שהם רוצים להכניס משהו אחר, שיכניסו ולא צריך לבוא שוב לכנסת. השלט כבר נמצא, הפונטים כבר קבענו, את כל הנושאים אפשר להכניס בשלט אחד. ככה לא צריך לבוא לכאן עוד פעם לדיון.

איזה שר זה יהיה, מה זה עניינכם?
רות דיין מדר
פשוט אמרנו שיש חקיקה קיימת.
לירון אדלר
החקיקה שהקראת מאיפה היא?
רות דיין מדר
מחוק רישוי עסקים בפקודת העיריות. זה סעיף שבעצם שר הפנים קובע בתקנות פורמט של שילוט ובעצם להגיד שכל הדברים האלה ייכנסו. כך אפשר להימנע מעוד חקיקה ואפשר יהיה גם לאכוף אותה. שם יש לך מנגנון אכיפה. פה אין לך מנגנון אכיפה. אני רק שמה על השולחן.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין את ההערה. אני לא מקבל אותה בעיקרון. כרגע אני נמצא כבר בשוונג ולא אכפת לי שיהיו שני חוקים אותו דבר בשני מקומות שונים. זאת כבר שאלה שלהם, אני בא לתכלית.

העסק הזה כבר בושל כך. אם שני אנשים עושים את אותה פעולה, לא נורא. בעיקרון, את צודקת. אם לירון היתה עולה על זה, אני מניח שהיתה מביאה את זה.
לירון אדלר
אנחנו נבדוק את העניין הזה. לגבי הנושא של האכיפה, הכוונה שהאכיפה נשארת אותה אכיפה של המשרדים. כל משרד אוכף את התקנות השילוט שלו כמו שהוא אכף אותם עד היום. כמו שכתבנו בסעיף 4, דהיינו, אם יש שלט מאוחד שהוצב בהתאם לתקנות שנקבעו, אז יראו בזה כאילו מילאו את אותן תקנות, גם התקנות המקוריות של אותו משרד.

אם יש תקנות למשרד הבריאות על איסור מכירת טבק לקטינים אבל זה לא בתוך השלט הנפרד אלא בשלט המאוחד, והשלט המאוחד עומד בתנאים, יראו בזה כאילו מולאה החובה. אם לא, יראו בזה כאילו לא מולאה החובה. זה מהצד של האכיפה. אז אנחנו לא משנים את האכיפה הקיימת.
רות דיין מדר
לעניין האכיפה, כל משרד רואה לעצמו. הוא רשם טבק? הוא רשם משקאות קלים? עדיין יש שבעה פקחים לשבעה נושאים עבור שלט אחד. זה כאילו עצרנו בחשיבה עד עניין האכיפה.
לירון אדלר
זה מגיע מחוקים שונים כי זה מגיע מאינטרסים שונים שמשרדים שונים מופקדים עליהם.
רות דיין מדר
6 משרדים שונים צריכים לשלוח מפקח אחד לאותו קיוסק לראות שבאותו שלט שבו כתובים כל הדברים, כל אחד רשם את החלק שלו ועושה את הוי שלו. אם מחוקקים את החוק, אולי יש אפשרות לחשוב על משהו שהוא מעבר לזה. אולי, ואולי לא.
היו"ר דוד אמסלם
ההערה של רותי היא הערה טובה. היא גם הפתיעה אותי בהערה.
לירון אדלר
האמת שגם אנחנו. משרד הפנים מכירים את הסעיף?
היו"ר דוד אמסלם
ברמה התכליתית זה דבר שהוא יותר ליטוש. מבחינת האזרח אין לזה משמעות. אנחנו עכשיו נותנים שתי סמכויות, למרות שסיפור האכיפה הוא במסגרת פקודת העיריות. רותי, בסוף מי יאכוף את ז? משרד הכלכלה לא ייקח פקחים בשביל לבדוק שלטים.
רות דיין מדר
היועצת המשפטית אומרת שכן. כל משרד ממשלתי יהיה אחראי.
היו"ר דוד אמסלם
לא נראה לי.
רות דיין מדר
זה החוק הקיים כרגע. הרשויות המקומיות אחראיות רק בנושא שיש רישוי עסקים. כשאין דרישה של רישוי עסק, זה לא נכנס למסגרת הסמכות שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
יש שילוט שהוא לא דורש רישוי עסק?

למשל, מוסכים?
רות דיין מדר
יש עסקים שלא דורשים רישוי עסק אבל השילוט הזה נדרש בחלקו.
היו"ר דוד אמסלם
תני דוגמה.

באינסטינקט שלי לא עברתי על כל הרשימה. בגדול, רוב העסקים שדורשים רישוי עסק הם עוסקים בנושא מזון.
רות דיין מדר
ספרות?
לירון אדלר
יש רישוי עסק.
היו"ר דוד אמסלם
יש לזה השלכות יותר של משרד הבריאות, כשיש חשש בריאותי לשלום הציבור, למשל במזון.
רות דיין מדר
גם כבאות.
היו"ר דוד אמסלם
כבאות זה משהו אחר. כבאות הם חלק מהתחנות של רישוי עסקים. כשאתה דורש רישוי עסק יש לך מספר תחנות לעבור: עירייה, מד"א, כל מיני.

אני יכול להגיד שבאופן מעסקי, חנות נעלים לא דורשת רישוי עסק, שימכור נעליים. ספרות זה יותר בגלל המספרים, הכימיה. אתה עלול להזיק לציבור. אם לא יפקחו עליך, יכול להיות שתצבע למישהו את השיער ועל הדרך תכניס לו חומצה לראש. אז אומרים שרוצים לבדוק שהמספריים שהוא משתמש הן סטריליות. אני מבין את ההיגיון.

בדרך-כלל, התחנה הכי חשובה ברישוי עסק של משרד הבריאות, בהיבט התפעולי הרגיל. בדרך-כלל רישוי העסק בפעם הראשונה – למשל, כיבוי אש רוצה לדעת האם יש מקום לכבאית. זה לא משתנה. רישוי העסקת מתחדש כל כמה שינוי ואם לא קרה שום שינוי זה נשאר אותו דבר.

מי שעושה את הבקרות כל ימות השנה זה משרד הבריאות. שם זה הסיפור האמיתי. אנשים מוכרים מזון על בסיס יומי. צריך לדעת שהמזון לא מסכן את הציבור. משם זה בא. לכן אני רואה את זה דווקא שם.

לכן מי שמפקח זה תברואן של העירייה ויש תברואן של משרד הבריאות. העירייה עושה את רוב הפיקוח בשוטף. יש כזאת מחלקה בעירייה וזאת העבודה שלו. למשרד הבריאות יש תברואן אבל הוא באזור יותר גדול וזה יותר מסובך ואני לא אלאה אותך.

לכן אני חושב שבעיקר האכיפה תיעשה על-ידי הרשות המקומית.
רות דיין מדר
זאת החקיקה כרגע.
לירון אדלר
אני רוצה לומר משהו. החוק הזה לא פוגע באכיפה של השלטים שהיתה עד היום. זאת אומרת, אם היום רשות מקומית היתה מגיעה היום לבדוק מכוח חוק רישוי עסקים הימצאות של שלטים, כי חלק מהשלטים האלה הם תנאי ברישיון העסק, אז היא תבוא לבדוק באותה צורה. היא רק תדע שאם השלט הוא לא נפרד אלא הוא בתוך השלט המאוחד, זה עונה על התנאים.

ההערה היתה מכיוון משרדי הממשלה להוציא את זה מחוק רישוי עסקים כי באופן עקרוני, החוק כמו שהוא כתוב, לא מונע גם בעתיד, הכנסת שלטים שיכולים להיות רלוונטית גם לעסקים שהם לא טעוני רישוי.

בנוסף, חלק מהשלטים האלה כבר היום הם לא תלויים ברישיון עסק. בסוף האכיפה של אי הימצאות השלט היא לא בעצם כוח חוק רישוי עסקים. למשל, מכירת טבק, יכול להיות שהאכיפה של אי הימצאות אותו שלט היא מכוח אותו חוק ולא מכוח חוק רישוי עסקים.

אם תוכלי, תפני אותנו לסעיף בפקודת העיריות. האמת שעשיתי חיפוש ולא מצאתי ואני מבינה שמשרד הפנים לא מכיר. אם יש סעיף קיים כזה, אנחנו לא ראינו סעיף כזה.

שוב, האכיפה לא אמורה להשתנות וזה לא אמור להגביר את נטל האכיפה בשום דבר.
היו"ר דוד אמסלם
לירון, כרגע אנחנו נמצאים בקריאה ראשונה. רותי, אני חושב שיש המון טעם בדברים שאמרת. הפתעת אותנו כי בדרך-כלל אין לנו הפתעות. זה לא קורה לנו הרבה שמישהו מחדש לנו על סעיף שישנו במקום אחר. זה יכול לקרות בשוליים.

אנחנו נקדם כרגע את ההצעה כפי שהיא. אתם תשבו יחד עם לירון. אם זה סגור והכול בסדר ואין טעם לעשות את העניין, אז אנחנו נעצור את זה.
רות דיין מדר
נגיע לאותה מהות בדרך אחרת.
היו"ר דוד אמסלם
אני בן אדם שהפרוצדורה פחות חשובה לי. חשובה לי המהות. חשוב לי להגיע ליעד ולא חשוב איך. אם תסגרו ביניכם, אין לי אידיאולוגיה בעניין.
חוה מודרוביץ
אני מרישוי עסקים במשרד הפנים.

אנחנו תומכים כמובן בהצעת החוק. אני מסתכלת בתוספת על רשימת השלטים. רוב השלטים עוסקים באלכוהול, עישון, רעש, שלטים שקשורים למקומות של פיצוציות, בארים וכדומה.

לפרוטוקול אני רוצה לומר ששלט מספר 4 הוא לא רלוונטי.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לדעת איזה שלטים.
חוה מודרוביץ
איסור מכירת אלכוהול, שילוט אזהרה מפני שתיית אלכוהול, התקן מד רעש שזה השלישי. שלט רביעי זה לעניין כתובות קעקע או ניקוב חורים בגוף, החמישי זה מכירה של עישון וטבק והשישי זה מכירת אלכוהול לקטינים.

השלט הרביעי הוא לא כל-כך רלוונטי לדעתנו למקומות ששם רלוונטיים שאר השלטים. זה יותר תחום נישתי של מקום שעושים קעקועים וניקוב חורים.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין מה שאת אומרת. היא צודקת. היא אומרת: הרי אנחנו רוצים לרכז את השלטים, זה כל הרעיון. בפיצוצייה לא עושים קעקועים. כל השלטים האלה שייכים למועדונים ודברים כאלה. קעקועים זה משהו ספציפי לקעקועים. בדרך-כלל הוא לא מוכר שתיה וסיגריות. הערה טובה.
לירון אדלר
זה נתון להחלטת הוועדה. אני רק אעיר שהצעת החוק התחילה מהכיוון הזה, שהיא הלכה לכיוון של פיצוציות ולמקומות שמוכרים בהם סיגריות ואלכוהול. אבל אין מניעה, כמובן, שיהיו שלטים שרלוונטיים לדברים אחרים.

שר הכלכלה בתקנות יכול לבחור חלק מהשלטים או כולם. יכול להיות מקרה של מקום שעושים בו קעקועים ומוכרים בו אלכוהול.
היו"ר דוד אמסלם
בואו נעשה סדר. אני הולך לבית חולים ויש שלט "זהירות רנטגן" ואנחנו לא מכניסים אותו לפה. הרציונל זה לאחד במקומות שזה קשור. לא נעשה צחוק מעצמנו. הרי יש עוד שלטים במדינה, אולי נכניס גם את התמרורים?
היא אומרת
בנושא מזון, אם זה אולמות, פיצוציות, מועדונים, אז זה שייך. אולי אחד מוכר אלכוהול ולא מוכר סיגריות. אני חושב שהסיפור של הקעקועים לא שייך ואני מציע להוריד אותו. הוא הרי קיים בחוק.
לירון אדלר
ככל שרואים משהו שהוא רלוונטי אפשר יהיה להכניס אותו גם אחר-כך. אנחנו חשבנו שבכל מקרה, אם הוא כרגע נמצא, אז ככל שהוא רלוונטי הוא יהיה בתוך השלט וככל שהוא לא יהיה רלוונטי אז אפשר יהיה להכניס אותו בעתיד אם ירצו. הכול להחלטת הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
נוציא את זה, אפילו ברמה ההגיונית.
לירון אדלר
בסדר. אני רק אעיר פה שההצעה הגיעה מכיוון מסוים של שלטים, אבל אין מניעה בהמשך החקיקה שאלה יהיו עסקים שלאו דווקא קשורים לעסקי מזון ואלכוהול אלא לעסקים אחרים.
נינא כהן - קרן
אני מהייעוץ המשפטי במשרד הבריאות.

היתה לי הערה ספציפית לגבי השלט הזה. לגבי כל הנושא של רישוי עסקים שההגדרה הרשמית שלהם היא עסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם, שזה בעצם אומר פירסינג וקעקועים, זה בעצם בסמכותנו. ספציפית, השלט הזה הוא באמת בסמכות שר הפנים באיזה תיקון לחוק רישוי עסקים. אני לא יודעת אם סעיף קטן 4 הזה ירד מהתוספת או לא. ככל שהוא לא ירד, אז אני גם - - -
לירון אדלר
הוא יורד.
היו"ר דוד אמסלם
רותי, קעקועים דורשים רישוי עסק?
נינא כהן - קרן
קעקועים ופירסינג כן, חוץ מניקוב חורים באוזניים.
היו"ר דוד אמסלם
חורים באוזניים עושים בכל חנות למכירת עגילים.
נינא כהן - קרן
בגלל זה.
גיל ברגפוינד
אני מהמועצה לצרכנות.

ביקשתי רשות דיבור כדי לוודא שסעיף 7 לתוספת יורד בנושא של מדיניות החזרת טובין. הבנתי ממה שהיועצת המשפטית אמרה, שזה יורד בוודאות, נכון?
לירון אדלר
כן.
גיל ברגפוינד
אם כך, אני מברך על ההצעה.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשבתי שיהיו כל-כך הרבה דוברים על ההצעה הזאת. טוב שאתם מדברים, מסתבר שבאמת יש על מה.
אלי סתוי
אני יושב ראש עמותה שמאגדת את כלל העסקים הקטנים בענף המזון. זאת יוזמה של משרד הכלכלה, על-מנת לסייע כמיטב יכולתנו לכושר ההישרדות והתחרותיות של העסקים הקטנים בענף המזון. אני מברך באופן עקרוני על כל יוזמה וחקיקה שנועדה לסייע.
היו"ר דוד אמסלם
אלי, תהיה קצר.
אלי סתוי
ברמה העקרונית, העסקים הקטנים בעיקר בענף המזון הם עולם הולך ונעלם. מ-15,000 עסקים לפני 10 שנים - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה אומר על השלטים?
אלי סתוי
אני אומר שבעיקרון כל דבר וכל סיוע שיעזור לעסק הקטן להתמודד מול העסק הגדול אני מברך. באתי לפה להודיע שאני מברך על היוזמה.
היו"ר דוד אמסלם
שי ברמן, בבקשה.
שי ברמן
תודה אדוני היושב ראש. אנחנו מברכים אותך ואת חבר הכנסת אכרם על הצעת החוק.

הנושא של שלט לאיסור עישון לא מופיע פה. צריך להבדיל בין הנושא של מכירת טבק, שאגב, היא לא רלוונטית אלינו במסעדות אבל רלוונטית לקיוסקים.

לגבי ההערה של חוה, אני דווקא חושב שאם אנחנו ננסה בחוק לייצר איזו אחידות רק לעסק אחד, זה דווקא יהיה עקב אכילס של החוק. בסוף צריך לעשות שכל עסק ישים את שלטים שרלוונטיים לגבי אותו תמהיל של עסק. אם נתחיל להפריט כל דבר זה לא יעבוד.

כמו שאמרתי, חסר פה הנושא של איסור עישון שרלוונטי לנו במסעדות.
היו"ר דוד אמסלם
מי מתנגד לאיסור עישון?
נינא כהן - קרן
התנגדנו שזה יאוחד.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
נינא כהן - קרן
באופן כללי, גם לגבי שלטים אחרים יש לנו הסתייגויות. כרגע אני לא מסתייגת כי זה ייקבע בתקנות בהסכמתנו.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי, אתם מסתייגים בגלל שאתם אוהבים להסתייג?
נינא כהן - קרן
אנחנו חושבים שיש שלטים שרלוונטי לאחד - - -
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי למה?
נינא כהן - קרן
בגלל שאנחנו חוששים שזה יסכן את המטרה של השלטים האלה. הרעיון של השלט זה לא רק הטקסט שמופיע בו. זה כל העיצוב, כל הצבע.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי את הרעיון. אתם יכולים להגיד שלגבי העישון הפונטים יהיו בצבע אדום. הכי לכאורה, אני יכול להקיש מדבריך, שילד ששותה אלכוהול מתחת לגיל 18, זה פחות גרוע מאשר עישון.
נינא כהן - קרן
ממש לא.
היו"ר דוד אמסלם
הרציונל שאת ניסית להסביר הוא כזה, אלא אם אני לא מבין. את אומרת: תראה, העישון הוא שונה מאלה. לכן אנחנו צריכים רק לו שלט מיוחד וגדול בכניסה. במה הוא שונה? הוא יותר מסוכן. הרי אתם משרד הבריאות וזה לא בגלל שזה לא נעים להריח.

אני שואל שאלה אחרת. נניח שהייתי הולך על הרציונל. אני מבין מכם שאלכוהול הוא פחות חמור ולכן הוא יכול לבוא עם כל הרצף האחר.
נינא כהן - קרן
הרציונל זה לא שזה פחות מסוכן. ספציפית, השלט שאומר שאסור לעשן, אז יש תקנות. יש טבלה שממש כתוב בה בכל עסק הוא צריך להופיע. אני חושבת שבחנויות הוא צריך להיות בכניסה. אנחנו חשבנו שהוא לא רלוונטי כי הוא לא מוצב באותו מקום שבו נמצאים שאר שלטים. הרבה פעמים הוא נמצא במקום אחר.
היו"ר דוד אמסלם
אתם כותבים איפה הוא צריך להיות?
נינא כהן - קרן
כן, זה מופיע במפורש בתקנות.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני אתקדם עוד צעד. למה החלטתם שסיגריות צריכות להיות הקופה ואלכוהול לילדים צריך להיות מאחור?
נינא כהן - קרן
לא, הפוך. דווקא סיגריות הרבה פעמים הם לא ליד הקופה אלא בכניסה לחנות.
היו"ר דוד אמסלם
למה לדעתך השלט של הסיגריות צריך להיות בכניסה לחנות והשלט שאסור למכור אלכוהול לילדים מתחת לגיל 18 לא צריך להיות בכניסה?
נינא כהן - קרן
השלט הזה ספציפית, אני לא חושבת שכתוב איפה הוא צריך להיות.
לירון אדלר
לגבי השלט של העישון, לגבי מסעדה, מזנון, בית קפה או חדר אוכל אחר, צריך לשים את השלט בכל חדר או אזור למעט חדר עישון. שלט אחד לכל 10 מ' אורך קיר, או שלט אחד רק לפי מספר השלטים הגדול יותר. כאן לא כתוב שהוא דווקא בכניסה. בתקנות על השלט של העישון יש ממש פירוט.
היו"ר דוד אמסלם
בסוף אני מפעיל את ההיגיון שלי. למה היה פה פירוט לגבי המרחקים? שלא תיכנס לשדה התעופה, בכניסה ישימו לך שלט קטן ותגיד שלא ראית. בדרך-כלל אין הרבה מרחבים שהם יותר מ-10 מטר רוחב, אבל אם נכנסת לטרמינל, לקניון, אז כל 10 מטרים צריך לשים.

כאן אנחנו מדברים על מכירה. עכשיו אני בא לאלכוהול. לא כתוב כאן שלקטין אסור לשתות אלכוהול. אנחנו מתייחסים למי שמוכר את האלכוהול.
נינא כהן - קרן
אגב, איסור המכירה זה בשעות מסוימות.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, אני רוצה להסביר.

לירון התייחסה למקומות העישון ולא למכירה. עכשיו אנחנו מדברים על הפיצוציות שבהם מוכרים סיגריות. אני מניח שמדובר פה גם על איסור של מכירה. בפיצוציה לא כתוב שאסור לעשן אלא שאסור למכור.
שי ברמן
אדוני היושב ראש, האיסור של המכירה הוא דווקא לעסקים כמו שלנו. לנו אסור למכור טבק במסעדות. פעם היו מכונות סיגריות. זה אסור לנו לפי החוק.
היו"ר דוד אמסלם
לפני המכונות, גם בפיצוציות היה אסור למכור סיגריות לילדים.
שי ברמן
זה תמיד אסור.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לעשות השוואה בין השלט של האלכוהול מתחת לגיל 18 לבין האיסור למכור סיגריות לילד מתחת לגיל 18.
לירון אדלר
זה יש.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה אין?
לירון אדלר
השלט שאסור לעשן. הטענה של משרד הבריאות היתה שזה שלטים שפחות מתאים להכניס אותם כי תולים אותם בכל מיני מקומות.
היו"ר דוד אמסלם
רק עכשיו הבנתי את ההערה. היא עושה הבחנה בין מקום המכירה למקום העישון. אנחנו מדברים על רישיון עסק.
לירון אדלר
השלט המאוחד יכול להיות רלוונטי כפי שהוא כרגע, למקומות שמוכר אלכוהול ולמקום שמגיש אלכוהול ואולי גם מקומות שמכירים נרגילות, זה גם נכנס פה.
היו"ר דוד אמסלם
שהוא גם מוכר וגם משכיר?
לירון אדלר
לא, אנשים שצורכים במקום. השלט המאוחד יכול להיות רלוונטי גם לפיצוציה וגם למקום כמו פאב.
היו"ר דוד אמסלם
הוא אומר שהחוק לא מאפשר להם למכור בגלל הסיפור של המכונות.
לירון אדלר
הוא רוצה שאפשר יהיה לאחד בתוך אותו שלט גדול של כל השלטים. משרד הבריאות אמרו שזה לא תמיד מתאים ובחלק מהקומות שצריך לשים את השלט בכניסה.

על זה אפשר לומר, שהתקנות של השלט המיוחד לא חייבות לכלול פה את כל המקרים. אפשר שהתקנות של השלטים של איסור עישון ייכללו בתוספת. בסופו של דבר כשיבואו להכין את השלט המאוחד יחליטו אם זה מתאים או לא.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. האמת שהייתי בהלם. בתכנית שלי היתה ישיבה של 10 דקות. אנחנו יושבים כבר 30 דקות.

שי, תסיים את מה שרצית לומר. אחר-כך נעבור ללילי, מירי, אכרם ואחרי זה אני אסכם.
שי ברמן
החוק הזה הוא חוק מבורך במידה ואפשר לאחד את כל השלטים. אם נתחיל לעשות הפרד ומשול ומשרד הבריאות יגיד זה כן וזה לא, לא עשינו בזה כלום וזה לא יתרום כלום.

לגבי הנושא של המפרט של השלטים. בסופו של דבר, אני מסכים עם עמדת היועצת המשפטית שאומרת, שצריכים להיות השלטים הרלוונטיים וכל עסק לפי רישיון העסק שלו.
היו"ר דוד אמסלם
לילי, בבקשה.
לילי לאה בורוכוב
בוקר טוב. אני לא מתכוונת להפתיע. אנחנו תומכים שכמה שיותר הוראות יהיו בתוך השלט המאוחד. אנחנו רק לא רואים סיבה שהאיסור לעישון לא יהיה חלק מהם.

אנחנו מברכים על הצעת החוק. כמו שלירון ציינה, חשוב שלעסק תהיה זכות הבחירה האם להישאר עם השלט.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו אישרנו שזה יהיה וולונטרי.
מירי שאול
אנחנו רצינו להתייחס לנושא של איסור עישון בחנות. אני מדברת בהיבט של חנויות הנוחות שפזורות בכל הארץ. תיכנס לחנות נוחות, לא תבין איזה שלט נמצא איפה. לפעמים הכניסה זה המקום הוא המקום שבו אתה הכי לא יכול לראות.

אני חושבת שיש מקום להוסיף את איסור העישון בחנות. תבליטו אותו בצבע אחר.
היו"ר דוד אמסלם
אז את בעמדה שזה יהיה בתוך השלט.
מירי שאול
לגמרי.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור.

חבר הכנס אכרם חסון, יוזם ההצעה.
אכרם חסון (כולנו)
בוקר טוב. אני רוצה להעיר לנציגת השלטון המקומי. הצעת החוק קיבלה תמיכת הממשלה וההערות היחידות שהיו לשר הפנים ולמשפטים של משרד הפנים, שהם ביקשו בהתחלה שהחוק יחול אך ורק על העסקים החדשים ובסוף הם גם ירדו מזה. הם לא העלו את נושא רישוי העסקים שאת העלית.

אני יכול להגיד לך מניסיוני כראש עיר לשעבר. הבירוקרטיה הכי גדולה נמצאת בעיריות ובמועצות. אם המצב היה טוב, אנחנו לא היינו באים ומעלים את החוק הזה גם מבחינת אכיפה.

אבל אנחנו לא הסתכלנו רק על האכיפה. אנחנו בדקנו את הנושא הזה עם רוב משרדי הממשלה וכולם בירכו מכמה סיבות. קודם כל, אנחנו רצינו לחסוך לעסק קטן, שכפי שאמר האדון כאן, הרבה עסקים נסגרו. כאן נחסכים לפחות 1,500 שקלים במחירי השילוט. כל שלט צריך גרפיקה ועיצוב. אנחנו אמרנו שאם ניקח 5 שלטים ונחסוך 1,500 שקלים לכל עסק, זה מבורך.

דבר שני. אני לא מכיר אזרח שנכנס בין חמש לעשר דקות לקיוסק או חנות והוא קורא על קיר באורך 20 מטר, 5 או 6 שלטים. זאת אומרת, אין כאן אפקטיביות. מה המטרה שלנו? אם אנחנו אומרים לצעיר שאתה לא יכול לקנות אלכוהול אחרי השעה 23:00 וגם אם הוא מתחת ל-18, שיקרא את זה בצורה ברורה. שלא יגיד שלא ראה.

אני מדליית אל כרמל ואני רואה לפעמים את המשטרה מגיעה לקיוסקים ולחנויות כדי לעשות אכיפה כי השילוט הוא לא אפקטיבי עד היום. היה בלגאן שלם. מצד שני, בעל העסק שהוא איבד קיר שלם, היום הוא יכול לקחת את הקיר הזה ולשים כמה מדפים וגם להגדיל את מעגל ההעסקה שלו. הוא יעסיק אנשים, יגדיל את ההכנסה שלו, זה גם מבורך.

קודם כל, לא הכרנו את ההערה שלך.
רות דיין מדר
אנחנו תומכים בחוק.
אכרם חסון (כולנו)
אני מבין, אבל לא הכרנו את הכלל הזה שאמרת עליו במסגרת רישוי עסקים. אני כראש עיר לא מכיר את זה אז כנראה משהו אצלנו לא בסדר.
רות דיין מדר
אני גם ממתינה ובאמת עדיין לא קיבלנו.
אכרם חסון (כולנו)
הדבר היחיד שבאמת עיצבן אותנו זה ההתניה של משרד הבריאות, בנושא העישון. לפי דעתי זה לא מוצדק. להיפך, מי שהכי יכול להפיק מזה תועלת זה משרד הבריאות ואנחנו לא יודעים למה הוא מתנגד. זאת התנגדות מוזרה ולא משכנעת.

בכל זאת, אני רוצה להודות גם לידידי יושב ראש ועדת הפנים, שמנע כל מיני בירוקרטיות והחוק הזה בא מהר מאוד כדי להעביר אותו בקריאה ראשונה. אנחנו נשמח לכל הערה כי המטרה שלנו, בסופו של דבר, נטו לעזור לעסקים הקטנים. תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
נסכם כך
אנחנו נביא את זה להצבעה כפי שזה.

לירון תעמוד מולכם בקשר כדי לשפץ ולשפר את מה שרינה ורותי אמרו.
לירון אדלר
השאלה האם אתם רוצים כבר עכשיו להכניס לתוספת את הנושא של השלטים של מניעת עישון?
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נשאיר את זה כמו שזה. אנחנו נוציא את הקעקועים שלא קשורים לעניין. אין שם שימושים מעורבים. זה שלט ספציפי. זה כמו שבבתי החולים יש שלט אזהרה לרנטגן, לא נכניס אותו לפה.

לגבי 7, אנחנו גם מורידים. בסופו של דבר, כפי שאמר אלי, אנחנו מנסים לעזור לעסקים, במקום 7 שלטים שיעשה אחד.

אגב, בזמנו עשיתי עבודה לא פשוטה בעירייה כדי לרכז את התמרורים. היום אתה הולך ברחוב כל כמה זמן יש תמרור כזה או אחר. המרחב הציבורי במדינת ישראל נראה כאילו לא מתוכנן. אתה הולך ברחובות ששדרגת אותם ואתה לא מוצא את עצמך מרוב שלטים. הם על עמודים, הם מפריעים לציבור ללכת. שמים עמוד חשמל, אחר-כך עמוד של רמזור, אחר-כך עמוד של תאורה דקורטיבית, אחרי זה שלט להולכי רגל ושלט לפנייה ימינה ושמאלה. אפשר לשים את כולם יחד.

אכרם, תודה על ההצעה.

אנחנו נביא את זה להצבעה ונוציא את שני הסעיפים שדיברנו עליהם. תשבו ותראו לגבי הנוסח.
לירון אדלר
לגבי השלטים של העישון נחליט לקראת קריאה שנייה ושלישית.
היו"ר דוד אמסלם
תלטשו את המחלוקות. תבדקו אם מה שרותי אמרה זה נכון. אם זה נמצא בתכולה של חוק אחר, אז יכול להיות שזה מיותר.
שחר פרלמוטר
אנחנו מאמינים שאין דברים בגו'. עדיין לא שמענו את מספר הסעיף.
היו"ר דוד אמסלם
אני מניח שרותי לא קמה בבוקר והמציאה משהו. יכול להיות שהיא טעתה, אבל היא הקריאה משהו שמישהו כתב.
שחר פרלמוטר
העירייה מוסמכת להסדיר את השילוט בתחומה. היא קובעת חוק עזר לעניין שילוט.
רות דיין מדר
נבדוק את זה.
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות שהיא הקריאה את זה מאיזה חוק עזר עירוני. לבדוק זה תמיד טוב.

מי בעד החוק כולל התיקונים?

הצבעה

בעד - רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט), התשע"ז–2017, נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
אני קובע שהחוק עבר בקריאה ראשונה.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים