ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/06/2017

תקנות המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף) (שינוי התוספת לחוק), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
éøåùìéí,

éøåùìéí,

Raya Eigel

2017-06-11mojתקנות המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף) (שינוי התוספת לחוק), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ"א-1991

(להלן – החוק) ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

שינוי התוספת לחוק

בתוספת לחוק -

בסעיף 3, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) החזר דמי הפיקדון יחושב לפי הקבוע בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לפיקדון בעד ציוד גז), התשע"ו-2015

.";

(2) אחרי סעיף 4 יבוא:

"אי החזרת דמי פיקדון במועד

5.

על דמי פיקדון שלא הוחזרו במועד כאמור בסעיף 3 תיתוסף בעד כל שבוע או חלק משבוע שלאחר המועד הקבוע לתשלום- תוספת של 1% מדמי הפיקדון (להלן - הפיצויים).
בית המשפט שאליו הוגשה תביעה לתשלום דמי פיקדון רשאי להפחית את הפיצויים או לבטלם אם ראה כי דמי הפיקדון לא שולמו במועד בשל טעות כנה או בשל סיבה שלספק הגז היוצא לא הייתה שליטה עליה או עקב חילוקי דעות בדבר עצם קיום החוב, שיש בהם ממש לדעת בית המשפט, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו."
איילת שקד
שרת המשפטים

______________ התשע"ו

(_______________ 2016)

(חמ 3-2511)

(2016-14903)

קוד המקור של הנתונים