ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/05/2017

אסדרת פעילות הדואר במסירת דואר בינלאומי, אסדרת פעילות הדואר במסירת דואר בינלאומי

פרוטוקול

 
îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà àñãøú ôòéìåú äãåàø áîñéøú ãåàø áéðìàåîé, äöòú çä"ë ôåì÷îï åéò÷á àùø

îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà àñãøú ôòéìåú äãåàø áîñéøú ãåàø áéðìàåîé, äöòú çä"ë ôåì÷îï åéò÷á àùø

t_dfus

2017-06-05knesset[pic]

ה כ נ ס ת

מסקנות

ועדת הכלכלה

בעקבות החלטה על דיון מהיר

הכנסת העשרים י"א בסיוון תשע"ז

מושב שלישי 4 ביוני 2017
בנושא
אסדרת פעילות הדואר במסירת דואר בין-לאומי
של חברי הכנסת
רועי פולקמן ויעקב אשר

ביום י"ב באייר תשע"ז, 8 במאי 2017, החליטו יושב-ראש הכנסת והסגנים להעביר לדיון מהיר בוועדת הכלכלה את הצעתם של חברי הכנסת רועי פולקמן ויעקב אשר בנושא: אסדרת פעילות הדואר במסירת דואר בין-לאומי.

ביום ד' בסיוון תשע"ז, 29 במאי 2017, קיימה הוועדה בראשות חבר הכנסת איתן כבל דיון בהצעה, בהשתתפות נציגי חברת דואר ישראל, משרד התקשורת, משרד האוצר ורשות החברות הממשלתיות.
החלטות הוועדה
הוועדה מציינת לחיוב את ההערכות של חברת הדואר למתן מענה לסחר האלקטרוני שבישראל הוא הגבוה ביותר בקרב מדינות ה- OECD, וכן את הטיפול בגידול הניכר במספר החבילות המגיעות לארץ מחברות בין-לאומיות.

הוועדה תובעת מחברת הדואר להעמיד לרשות מי שרוכשים פריטים הנשלחים בדואר בארץ ובחו"ל מידע מהימן על הטיפול בפריטים ולאפשר להם מעקב נאות אחריהם.

הוועדה מבקשת מחברת הדואר לפרסם באתר שלה מידע נגיש וידידותי לציבור על אופן האיתור של חבילה ועל הטיפול במקרים שבהם חבילות לא הגיעו ליעדן, ובכלל זה הפיצוי בעבורן.

הוועדה מבקשת לקבל בכתב עד ליום 10 ביוני 2017 נתונים מפורטים, בפילוח גיאוגרפי, על סכומי הפיצוי ועל מועד מתן הפיצוי בעבור חבילות שנשלחו בארץ ולא הגיעו ליעדן בשנת 2016 וברבעון הראשון של שנת 2017 ועל הליכי הבקרה שננקטו בנושא.
המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום
י"א בסיון תשע"ז

4 ביוני 2017

קוד המקור של הנתונים