ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/04/2017

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה דב הוז (תל אביב))(תיקון), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
ðåñç úé÷åï ìú÷ðåú äøéùéåðåú - îéåîðåú áùôä äàðâìéú (3)

ðåñç úé÷åï ìú÷ðåú äøéùéåðåú - îéåîðåú áùôä äàðâìéú (3)

levyr

2017-04-26MOTצו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה דב הוז (תל אביב)) (תיקון), התשע"ז – 2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(4) לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז – 1977

בהתייעצות עם מועצת הרשות, באישור שר הבטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 3

בסעיף 3 לצו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה דב הוז (תל אביב)), התש"ן– 1989

, במקום "עד יום ד' באייר התשע"ז (30 באפריל 2017)" יבוא
"עד למועד שבו שדה התעופה יחדל לשמש כשדה תעופה לתעופה צבאית, בהתאם להודעת שר הביטחון לפי סעיף 2(ב) לחוק שדה התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות), התשע"ז - 2017".
תחילה

תחילתו של צו זה ביום ה' באייר התשע"ז (1 במאי 2017).
_______________ התשע"ז
(______________ 2017)

_______________________
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

נתאשר:______________
אביגדור ליברמן
שר הבטחון(חמ 3-1797)

קוד המקור של הנתונים