ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/05/2017

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 65), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 492

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"ב באייר התשע"ז (08 במאי 2017), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 66) (שידורי חדשות בין-לאומיים שמקורם בישראל), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה:
איתן כבל – היו"ר

יעקב פרי
חברי הכנסת
נחמן שי
מוזמנים:
יונתן בייסקי - מנהל פרוייקטים, משרד התקשורת

חגית ברוק - לשכה משפטית, משרד התקשורת

מיכל רפאלי כדורי - סמנכלית רגולציה, חברת יס

אביגדור דנן - יועץ משפטי, תאגיד השידור הישראלי

משה רייניש רונן - אחראי חופש העיתונות, תאגיד השידור הישראלי

אוריאל בובלי - עו"ד המייצג את הערוץ, ערוץ I24 News

יוסי עבאדי - יועץ משפטי, ערוץ I24 News

זיו מאור - מנכ"ל, האגודה לזכות הציבור לדעת

נועה גונן

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע''מ), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר : HOT)

רחל כהן

שדלן/ית (עו''ד גויסקי- קשרי ממשל, ייעוץ ושירותי חקיקה), מייצג/ת את אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית

דפנה כהן איוניר

שדלן/ית (כהן-רימון-כהן) מייצג/ת את YES

אוריאל בובלי

שדלן/ית

אלון גלרט

שדלן/ית
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
שרון רפאלי

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 66) (שידורי חדשות בין-לאומיים שמקורם בישראל), התשע"ז-2017
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב לכולם. היום יום שני. אני שמח לפתוח את כנס הקיץ. תודה, גברתי מנהלת הוועדה, על המיקרופון החדש.
לאה ורון
אנחנו מנסים לחסוך ממך מאמצים בעניינים טכניים.
היו"ר איתן כבל
תודה.

גברתי, מנהלת הוועדה, היועצות המשפטיות, חברי חברי הכנסת, אני שמח לפגוש בכם כאן, ואני גם שמח שהנושא הראשון שאיתו אנחנו פותחים את כנס הקיץ הוא הצעת החוק של חבר הכנסת נחמן שי הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 66) (שידורי חדשות בין-לאומיים שמקורם בישראל), התשע"ז-2017.

אני רוצה להזכיר שב-21 במרס 2017 הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, ובעצם כבר בהכנה לקריאה הראשונה סיימנו, אם לא את הכול, אז את הרוב המכריע של כל העניינים שהונחו כאן לפתחנו. אנחנו באמת רואים חשיבות גדולה מאוד לסיים את העניין עכשיו ומהר. אינני מתכוון להתחיל לבלוס שוב את כל העניינים. בלסנו אותם די והותר מכל הכיוונים עם כל השאלות, גם של משרד המשפטים, גם של משרד התקשורת והאחרים.

חבר הכנסת פרי, רצית לומר כמה מילים בפתח הדיון הזה, בבקשה.
יעקב פרי (יש עתיד)
רציתי לומר שבתקופה האחרונה שהיתי תקופה ארוכה באיטליה, ונהניתי מאוד מהשידורים של I24 גם באנגלית וגם בערבית. אני מוכרח להגיד שמאוד ראוי שגם תושבי ישראל ייהנו מחלק מהתוכניות. אלה תכניות ראויות, מוגשות וערוכות בצורה יוצאת מן הכלל. לכן אני רוצה להביע גם את תמיכתי בחוק וגם לתת מחמאה לערוץ.
היו"ר איתן כבל
תודה, בוודאי על החלק הראשון. החלק השני - -
אתי בנדלר
הוא עשה אותנו פעמיים ירוקים: גם ששהה ממושכות באיטליה וגם שזכה ליהנות משידורי I24.
היו"ר איתן כבל
איך אנחנו מתקדמים מכאן? משרד התקשורת, בבקשה. אם אין הערות אנחנו נעבור להקראה ונצביע.
נחמן שי (המחנה הציוני)
היו לנו כמה סוגיות. הסברנו אותן. - - - למועצת הכבלים. היא אמרה שיש לה מכרז גדול. המכרז הסתיים. אני מניח שעוד נחזור למכרז הזה, אבל עכשיו הם פנויים. הם התבקשו להכין כללים.
קריאה
"פנויים" זאת הגדרה יחסית, ד"ר שי.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני אומר, הם סיימו אותו.
היו"ר איתן כבל
הצעת החוק לא מותנית בזה. חשוב להגיד את הנקודה הזאת שלא פתאום מישהו יתנפל על הרעיון הזה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
הוועדה ביקשה לטפל בניגוד עניינים.
היו"ר איתן כבל
חד-משמעית.

יש מישהו שמבקש לומר הערה כללית? מה שנקרא, הערה מחוזית. אם אין אז אנחנו נעבור להקראה.

כן, בבקשה, שם ותפקיד.
משה רייניש רונן
אני מארגון העיתונאים. אנחנו מברכים על ריבוי אמצעי תקשורת. ככל שירבו כן ייטב.
היו"ר איתן כבל
תודה. אנחנו עוברים להקראה. בבקשה, גברתי.
חגית ברוק
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' ...), התשע"ז–2017

הוספת סעיף 6כ3

1.

בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 6כ2 יבוא:

"שידורי חדשות בין-לאומיים שמקורם בישראל

6כ3.

(א) בסעיף זה –

"בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי" – משדר ערוץ חדשות בין-לאומי שקיבל רישיון מהמועצה לפי סעיף קטן (ג);

(ג) המועצה רשאית לתת רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי למשדר ערוץ חדשות בין-לאומי בהתקיים כל אלה:

(ה) על בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי יחולו הוראות סעיף 6כ2(ה) ו־(ז), בשינוי זה: במקום "מפיק חדשות עצמאי" יקראו "משדר ערוץ חדשות בין-לאומי".

(ו) בעל רישיון כללי לשידורי כבלים לא יפלה, בתנאי ההתקשרות ובתנאים לעניין העברת השידורים, בין בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי לבעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי אחר.

(ז) המועצה תקבע כללים כדי להבטיח –

(1) שמרב הזיקות של משדר ערוץ חדשות בין-לאומי אינן לישראל;

(2) את קיום הוראות סעיף 6כ2(ה) על ידי בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי או מבקש רישיון כאמור שבעל שליטה או בעל עניין בו הוא אחד מהמנויים בסעיף 6כ2(ג)(5).
אתי בנדלר
השאלה אם - - - של (ג)(5) או אולי רק את הסעיפים הרלוונטיים? אני חושבת שזה עניין של נוסח שנבדוק בהמשך.
נחמן שי (המחנה הציוני)
רציתי לוודא שהשידור הזה יוצע גם לבעל רישיון לשידורים בלוויין.
חגית ברוק
כמובן.
היו"ר איתן כבל
ברור. זאת אחת הנקודות שנוגעות גם לחקיקה אחרת שאנחנו עוסקים בה שאנחנו רוצים לפתוח ותהיה תחרות בין כל הפלטפורמות ולא לסגור את זה.

עורך דין יוסי עבאדי, בבקשה.
יוסי עבאדי
יש לי שאלה. בהגדרת "משדר ערוץ חדשות בין-לאומי" מנויות מספר זיקות לישראל שבין השאר מדובר בתאגיד שרשום בישראל ששידוריו הופקו ונערכו בישראל, שהשידורים בעברית מיועדים בעיקר לשידור בחו"ל. איך מאזנים בין הכללים?
היו"ר איתן כבל
אני חושב ששאלת את השאלה הזאת גם בפעם הקודמת.
יוסי עבאדי
לא. שאלתי לגבי העברית.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. אז בכל זאת זכרתי ששאלת.
יוסי עבאדי
כי צריך לקחת בחשבון שיש זיקות לישראל שהן מובנות בתוך הערוץ.
היו"ר איתן כבל
אני זוכר. לא לחינם כבר שמעתי שאלה כזאת כי שאלת אותה בדרך אחרת. אבל הכוונה היא אותה כוונה. כי יש תכניות, כמו שפרי לפני דקה עשה לכם קידום מכירות, ואמר שיש תכניות שראוי שהצופים בישראל יזכו לראות אותן. אני כבר אומר לכם את מה שאני רוצה לחדד: אם המשמעות של מה שאתה אומר לי זה סוג של דלת אחורית שבסוף אנחנו קצת מעקמים לעצמנו את החוק אני לא פותח את זה. אני אומר את זה כאן בצורה חד-משמעית.
יוסי עבאדי
זאת לא הכוונה.
היו"ר איתן כבל
אם לא הבנתי אתם פה כדי להסביר לי. אני רק כאן כדי לשים שלט "עצור". בסופו של עניין חלק מהעובדה שעבדכם מקדם את התהליך יחד עם חברי הכנסת בצורה מאוד אינטנסיבית היא באמת מתוך המקום שחבר הכנסת פרי, ובוודאי היוזם של הצעת החוק, שיש חשיבות מאוד גדולה. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אני גם לא רוצה שתהיה לי תחושה כזאת. אנחנו כל פעם נוגסים. יש כאן פלטפורמה. הפלטפורמה המרכזית היא שידורים לחוץ לארץ בשפות השונות. יום אחד המחוקק ירצה מסיבות כאלה ואחרות ששוק התקשורת ישתנה – לי אין בעיה; שייפתח בלי בעיה. אבל אם יש משהו שלא היה ברור תסביר לי.
יוסי עבאדי
אז קודם כול אני מבהיר שאני לא מעלה מחדש את השאלה שנחשבה בזמנו עקרונית, האם מופיע בחוק האם שידורים בעברית או לא. אנחנו לא מעלים את זה מחדש. גם לנו יש עניין שהדיון הזה יסתיים עכשיו, והכול יהיה בסדר. אני לא מעלה שאלה עקרונית. אני מעלה שאלה שאני יודע שנידרש לה כשהמועצה תבוא לנסח כללים על מרב הזיקות. ואז יש כל מיני זיקות שמרחפות בחלל האוויר, וארבע מהן כבר נמצאות בתוך החוק. איך המועצה תדע לנווט בין הדברים האלה? כי, למשל, זה שתאגיד רשום בישראל זאת זיקה לישראל. אז עכשיו צריך למצוא זיקה נגדית כדי שמרב הזיקות לא יהיו לישראל. יש פה משקלות מורכבים.
היו"ר איתן כבל
אני מקווה שהמשפט: "אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה" נוגע גם למועצת הכבלים והלוויין. זאת הנחת העבודה. אני לא חושב שלאורך כל הדרך מועצת הכבלים עשתה או אמרה משהו שהיה בו כדי למנוע או לעצור, חס וחלילה. לאורך כל הדרך יונתן בייסקי, נציג מועצת הכבלים והלוויין, דיבר בפתיחות. אני מודע למה שאתה אומר. אני גם מבין טוב יותר למה אדוני מכוון באמירה שלו, אבל אני לא יכול בחקיקה ראשית לתת את המענים לכל מה שאדוני מבקש. בסוף כל אחד צריך לעשות את עבודתו. למרות שבתקופתנו הרבה דברים השתבשו להם, וכבר אין על מי לסמוך ועל מה לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים – כך אני מקווה – שבסופו של עניין יש יותר מדי בעיות. אנחנו רואים דברים שנראים לכאורה ברורים מאליהם.
יוסי עבאדי
אז מה תעשו - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
יוסי מלין שמרב הזיקות כבר כיום - - - אבל הם לא יכולים להסיר את החוק.
יוסי עבאדי
אני פשוט חושש מהמצב שאנחנו עושים עבודה מאוד חשובה ויבואו - -
היו"ר איתן כבל
אני הבנתי.
יוסי עבאדי
לרבות - - - של צפייה בערוץ. אבל בסוף נגיע לכללים, ויתברר שאי אפשר.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, שם ותפקיד.
יונתן בייסקי
אני מנהל תחום בכיר, המועצה לשידור הכבלים והלוויין. אין לנו התנגדות להצעה של עורך דין עבאדי. בחוק יש כמה דברים, ובוודאי עניין הכתוביות שאנחנו חושבים שזה לא צריך להיות בחקיקה ראשית. ודאי שנעגן הכול בכללים. עניין השפה יהיה הכלל הראשון. ככל שחברי הכנסת יחליטו שצריכים שהחקיקה הראשית תהיה קצת פחות פרטנית ויותר כללית אנחנו לא מתנגדים.
אלידור בליטנר
אני מתנגדת להשמטה של סעיף השפה - -
היו"ר איתן כבל
אף אחד לא - -

זה בסדר, ההתפרצות שלך מובנת. זה אחד מאבני היסוד של החוק. אני גם מודה לכם על כל אשר עשיתם כדי שהחוק אכן יקודם.
אוריאל בובלי
הבהרה קטנה. קודם כול אני סמוך ובטוח שהמועצה עושה את עבודתה נאמנה, ואני מאוד התחברתי למה שאמרת בנוגע ל- - - מסיבה פשוטה. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה שאני בטוח שהמועצה תדע למצוא את הכללים, אבל שיהיה בפרוטוקול. אנחנו לדוגמה רוכשים תכניות דוקומנטריות מכל מיני מפיקים – בצרפתית, באנגלית, בערבית, ברוסית, בגרמנית וגם בעברית – בכל מיני שפות כדי לשדר אותם. בין היתר אנחנו לא - - - דברים שכבר שודרו שנים רבות בישראל. כדי שלא ייצא מצב שחלילה יגידו שאת המפיקים ישימו בצד כי הם עשו שידורים בעברית, אני סמוך ובטוח - -
היו"ר איתן כבל
הבנתי אותך, אוריאל. לדעתי, אין זאת הכוונה שלא תוכלו לרכוש ממפיקים ישראלים תכניות טובות ככל שתהיינה. אני לא חושב שזה יעלה בדעתו של מאן דהוא כי נקודת המוצא היא שידורים בעברית. הנחת העבודה היא שגם כשקונים תכניות מחו"ל אז הן באות בליווי תרגום כזה או אחר כי זאת הכוונה – החוצה ולא פנימה. אם נעבור עם פלס מים כל הזמן אז לא נצא מזה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אנחנו לא רוצים לפגוע בתכניות - - - בארץ.
היו"ר איתן כבל
הבעיה היא לא לפגוע בבעלי הערוץ, אלא לפגוע במפיקים הישראלים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
על זה אני מדבר.
היו"ר איתן כבל
כן, בעניין הזה זה אפילו יותר משמעותי.
יוסי עבאדי
איך פותרים את זה?
היו"ר איתן כבל
תדע לך, עד שלא העלית את זה לא העליתי את זה בדעתי. בייסקי, יש בעיה עם זה?
יונתן בייסקי
ככל שלא תעבירו את זה בחקיקה ראשית, ותשאירו לנו את זה בכללים תהיה לנו יותר גמישות לפתור בעיות ככל שהן יצוצו. כי תיקון כללים זה ודאי יותר פשוט מתיקון חקיקה ראשית.
נחמן שי (המחנה הציוני)
יפה. הבנת את רוח המפקד.
היו"ר איתן כבל
יוסי, העניין ברור. הדברים נאמרו.
יוסי עבאדי
הכוונה ברורה, אבל הנוסח. אין גמישות לפי הנוסח.
יונתן בייסקי
כיום בחוק, לפי ההצעה שמונחת לפניכם אין לי גמישות מבחינת השפה.
היו"ר איתן כבל
מה אתן מציעות?
יונתן בייסקי
להשאיר את זה בכללים. לשיקול המועצה. אנחנו נקבע את זה בכללים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
שהשפה תהיה עברית, אבל שיהיה לזה סאב-טייטל. אז מה הרעיון?
קריאה
- - -
היו"ר איתן כבל
בייסקי, אני רוצה לומר משהו. תקנו אותי, עורכי הדין. אני רוצה להתקדם ולא להתחיל לספר לי את הבעיות. הנחת העבודה שלנו כמחוקקים שהרוח שאנחנו מביאים אל תוך החוק הזה – אנחנו אומרים לכם כבר מראש שלא נפתח עכשיו את החוק, אבל אנחנו באים ומבקשים מכם ברוח החוק, וזה גם ייכתב בדברי ההסבר, שאנחנו מבקשים - -
אתי בנדלר
בנאום במליאה.
היו"ר איתן כבל
אני מתנצל. התכוונתי בנאום במליאה. פתאום אמרתי, רגע, מה קורה פה. אני יודע שאני עוד צריך לעמוד מעל הבמה.

אז בדברים שאני אומר בעת הצגת החוק בפני מליאת הכנסת ששם הדברים האלה ייאמרו. אני חושב שזה יהיה חץ מכוון וברור גם למועצת הכבלים והלוויין בשאלות האלה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני אוסיף עוד הערה, אם תרשה לי. כל תרומה שיכולה לתרום לשוק ההפקות במדינת ישראל ולתעסוקה של עיתונאים או בעלי מקצועות עיתונאיים היא מבורכת. בחדר אחר פה בבניין עכשיו מורידים את הגרזן על מאות בעלי מקצועות בתחום העיתונאות לכל סוגיהם. אז אם הערוץ הזה יתפתח – אין לי שום עניין - - - כמובן – ויעסיק יותר אנשים מתחום הזה של התקשורת והעיתונות זה ברוך ומכובד. לכן רכישת הפקות מישראל שדרושה לעודד הפקות ולהוסיף תעסוקה היא דבר טוב.
היו"ר איתן כבל
עלא כיפאק. תודה. תמשיכי, בבקשה את ההקראה.
חגית ברוק
(ח) המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי, ובכלל זה לעניין הליכים למתן רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי ולביטולו ולעניין חובותיו של בעל רישיון כאמור לדווח למועצה ואופן הדיווח."

תיקון סעיף 6נא1

2.

בסעיף 6נא1(ב) לחוק העיקרי, אחרי "סעיף 6כ2" יבוא "או 6כ3, לפי העניין,".
חגית ברוק
זה בעצם סעיף מראה לעניין בעל רישיון לשידורי לוויין.

תיקון חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות

3.

בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד–2013‏, בסעיף 4(ו), בהגדרה "גורם בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה", אחרי פסקה (8) יבוא:

"(9) בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי כהגדרתו בסעיף 6כ3(א) לחוק התקשורת;".

כללים ראשונים והוראת מעבר

4.

כללים ראשונים כאמור בסעיף 6כ3(ז) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ייקבעו בידי המועצה כהגדרתה בסעיף 6א לחוק העיקרי, לא יאוחר משלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה; המועצה לא תיתן רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי לפי סעיף 6כ3(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, אלא לאחר שקבעה כללים ראשונים כאמור.
אתי בנדלר
עכשיו המועצה התפנתה מהמכרז הידוע, ויהיה לכם הרבה זמן להכין - - -
יונתן בייסקי
חיכיתי לסעיף 4 בשביל להעיר לעניין לוחות הזמנים. אנחנו מבקשים לא לקבוע בחוק הראשי את עניין לוחות הזמנים.
היו"ר איתן כבל
אתה חוזר על עצמך מהפעם הקודמת.
יונתן בייסקי
אני חוזר על עצמי כי זה המצב.
היו"ר איתן כבל
על זה נאמר: "המביא דברים בשם אומרם, מביא גאולה לעולם". אבל זה חדש שבן אדם מביא גאולה דרך עצמו.
יונתן בייסקי
רק עד סוף החודש יש לנו להגיש תגובות לחמישה תיקים שפתוחים בבג"ץ. אחד מהם הגיש זיו מאור שנמצא כאן בחדר. אפשר לכתוב רישיון לערוץ - -

העניין של מרב הזיקות זה עניין מורכב, ואני לא יודע כמה זמן ייקח לכתוב את זה.
היו"ר איתן כבל
אפשר לתת לכם עוד חודש?
יונתן בייסקי
אני מתחייב בשם המועצה לעשות את זה כמה שיותר מהר.
היו"ר איתן כבל
לא. "כמה שיותר מהר" זה עניין יחסי מאוד.
יונתן בייסקי
אתם יכולים להפוך אותנו לעבריינים - - -
היו"ר איתן כבל
אני לא רוצה לתת לכם להיות עבריינים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
- - - זה לא נותן לנו שום דבר.
היו"ר איתן כבל
תנקוב בתאריך.
יונתן בייסקי
180 יום. נעשה הכול כדי לעמוד לפני זה.
היו"ר איתן כבל
לא, חבל לך על הזמן. גם אם ניסית אותנו זה ניסיון רע.
יונתן בייסקי
אנחנו במצוקה אמתית.
היו"ר איתן כבל
עשה לי טובה. חצי שנה – אפילו אני נחרדתי.
יונתן בייסקי
יש לי אינטרס שהערוץ - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
תן להם כוח אדם.
יונתן בייסקי
הלוואי. ש לי אינטרס שהערוץ הזה יעלה כי הוא הופך את הכבלים והלוויין לאטרקטיביים יותר וכן יש לי חברים שמועסקים שם. אין לי אינטרס לתקוע את זה.
היו"ר איתן כבל
זה לא עניין של אינטרס. אני רוצה שיהיה לכם מצפן. חצי שנה זה המון זמן. תחשוב על זה שאם היית מהמועצה והיית מבקש ממני, והייתי אומר לך, חצי שנה. היית נחרד.
יונתן בייסקי
זה המצב. יש לי היום שלושה עורכי דין.
היו"ר איתן כבל
ארבעה חודשים. סוף. גם כן, תאמין לי, אני עושה את זה מעל ומעבר.
קריאה
בסדר.
קריאה
גם עברנו כמה חודשים שאפשר לעבוד על זה.
חגית ברוק
לא יאוחר מארבעה חודשים.
היו"ר איתן כבל
לפני שאני מעלה להצבעה את הנוסח לקריאה שנייה ושלישית, יש כאן מישהו שרוצה לומר את דברו כמאמר החתונה הקתולית?
שכיב שנאן
אני מבקש להודות לך,
היו"ר איתן כבל
עוד לא. תודה לי אחרי שנעביר.
היו"ר איתן כבל
אני יכול להעלות להצבעה?
מיכל רפאלי כדורי
אנחנו מבקשים להחזיר לשלושה חודשים.
היו"ר איתן כבל
לא. ארבעה חודשים. די, גברתי. הוא הצליח בניסיון שלו. אני מודה.
אתי בנדלר
הוא אמר שיש לו חברים שהוא רוצה לדאוג להם אצלכם.
היו"ר איתן כבל
אני מעלה להצבעה את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית עם התוספות והשינויים כפי שאושרו כאן על-ידינו. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה.
היו"ר איתן כבל
הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית עם התוספות והשינויים.
לאה ורון
חבר הכנסת נחמן שי הצביע במקום חבר הכנסת יוסי יונה.
אתי בנדלר
אני מקווה שבשבוע הבא נוכל לשבת על זה. השבוע ודאי לא. נתחיל לעבוד על זה בשבוע הבא.
נחמן שי (המחנה הציוני)
בסדר. התחילה הספירה של ארבעה חודשים?
אתי בנדלר
לא. מרגע הפרסום.
היו"ר איתן כבל
קודם כול אני רוצה להודות לחבר הכנסת נחמן שי על הצעת החוק החשובה הזאת. תודה גם לחבר הכנסת פרי שהיה פעיל מאוד בדיון, וליווה את הדיון בוועדה.

כן, חבר הכנסת, שכיב שנאן, בבקשה.
שכיב שנאן
חבר הכנסת לשעבר.
היו"ר איתן כבל
לשעבר, סליחה. אתה חבר כנסת.
שכיב שנאן
אני גם מתכוון להיות בעתיד.
היו"ר איתן כבל
בעזרת ה'.
שכיב שנאן
אני מבקש להודות לך, לצוות הוועדה, לחבר הכנסת נחמן שי ולחבר הכנסת פרי על המחמאות ולכל חברי הכנסת שטרחו על הצעת החוק בקריאה הראשונה והשנייה. אני מקווה שנזכה לראות אותה עולה במהרה להצבעה במליאה. - - - בשם המנכ"ל, בשם צוות עורכי הדין שנמצאים ובשם כל העובדים שחבר הכנסת נחמן שי דיבר עליהם שהתחילו להיות מועסקים ובשם אלה שיועסקו בעתיד. תודה על הדאגה, ותהיו ברוכים על מעשה טוב שעשיתם.
היו"ר איתן כבל
תודה.
אתי בנדלר
ואלה שייהנו בעתיד.
היו"ר איתן כבל
כן, אלה שייהנו. זה הדבר הכי חשוב, שבסופו של דבר העבודה החשובה שהערוץ הזה עושה תיתן גם תפוקה וברכה למדינת ישראל.
זיו מאור
באותה רוח – להודות ולברך את הוועדה ואת היושב-ראש שהטלוויזיה בישראל משתנה בחודשים האלה בצורה בלתי רגילה. זאת ברכה לחופש הביטוי. הצעד הבא שצריך להיות שכל נציגי הממשלה שיושבים כאן יבינו שהמהלכים האלה צריכים להשתנות בצורה הרבה יותר ספונטנית והרבה יותר מלמטה עם מינימום התערבות בעניינים שנוגעים לתוכן. המהלכים שקורים בחודשים האחרונים הם יוצאים דופן, ואני מברך את הוועדה ואת כל מי שנוכח.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10.

קוד המקור של הנתונים