ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/07/2017

תקנות מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
ú÷ðåú ùçéèú áäîåú

ú÷ðåú ùçéèú áäîåú

efrata

2017-04-09Moagתקנות מחלות בעלי-חיים (תשלום פיצויים), התשע"ז - 2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16(ד), 16ב(ד) ו- 17(ג)(4) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה - 1985

(להלן - הפקודה), בהתייעצות עם שר האוצר - לעניין פרק ה', ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת למעט לעניין פרק ב', אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.

"בעל" - כהגדרתו בסעיף 16(א) לפקודה;
"בעל חיים שהומת" - בעל חיים שהומת לפי סעיף 7 לפקודה;
"בקשה" - בקשה שהוגשה לפי תקנה 2(א);
"הוועדה" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 16ב(א) לפקודה;
"מבקש" - מי שהגיש בקשה;
"משקיף" - המשקיף שמונה לפי סעיף 16ב(ב) לפקודה;
"שלוחה" - עופות לרביה, להטלה או לפיטום.

פרק ב': הגשת בקשה לתשלום פיצויים

הגשת בקשה

2.

(א) בעל בעל חיים שהומת רשאי להגיש לוועדה בקשה לקבלת פיצויים לפי סעיף 16(ב) לפקודה, בטופס הערוך לפי הנוסח שבתוספת.

(ב) בקשה תוגש לוועדה לא יאוחר מ- 90 ימים מיום המתת בעל החיים; הוועדה רשאית להאריך את המועד להגשת בקשה בתקופה או בתקופות נוספות, שלא יעלו יחד על 6 חודשים, אם סברה שמתקיימות נסיבות המצדיקות זאת ומטעמים שירשמו.

פרק ג': סדרי עבודתה של הוועדה

איחור בהגשת בקשה

3.

הוגשה בקשה לאחר המועד האמור בתקנה 2(ב), יהיה האיחור עילה מספקת לדחיית הבקשה; הוועדה תדון בבקשה על אף איחור בהגשתה, מטעמים שירשמו, ובלבד שהוכח להנחת דעתה כי האיחור נבע מסיבות שאינן תלויות במבקש.

מידע נוסף

4.

(א) הוועדה רשאית לדרוש ממבקש כל מידע או מסמכים נוספים על אלו שצורפו לה, אם נראה לה כי הדבר דרוש לצורך קבלת החלטה בבקשה.

(ב) לא מסר מבקש, בתוך 30 ימים, מידע או מסמכים נוספים לפי דרישת הוועדה לפי תקנת משנה (א), רשאית הוועדה להחליט בבקשה על יסוד המידע הקיים בפניה.

סדרי עבודת הוועדה

5.

(א) המניין החוקי בישיבות הועדה הוא רוב חבריה או ממלאי מקומם.

(ב) החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות חבריה; באין רוב לדעה אחת, תכריע דעת יושב ראש הוועדה.

(ג) הוועדה רשאית לדון ולהחליט בבקשה על יסוד מסמכים בלבד, ואולם לבקשת המבקש תיתן לו הוועדה, בתוך 45 ימים מבקשתו, הזדמנות לטעון את טענותיו בעל פה ולהציג לפניה ראיות.(ה) הוועדה רשאית להסתמך על מידע, מסמכים, חוות דעת והערכות שווי שהתקבלו לפי תקנה 11, נוסף על אלה שהגיש המבקש, ובלבד שתיתן למבקש הזדמנות לעיין בהם ולטעון את טענותיו לגביהם.

(ו) בכל עניין של סדר דין שאין לגביו הוראות בתקנות אלה, תנהג הוועדה בדרך הנראית לה צודקת ויעילה בנסיבות העניין.

פרוטוקול

6.

(א) יושב ראש הוועדה ינהל פרוטוקול בכתב של תמצית דיוניה והחלטותיה של הוועדה; הפרוטוקול ייחתם ביד יושב ראש הוועדה ויומצא לכל חבריה, למשקיף ולמבקש.

(ב) המסמכים שקיבלה הוועדה יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

החלטות הוועדה

7.

(א) הוועדה תיתן החלטה מנומקת מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מתום 60 ימים ממועד הגשת הבקשה או מהמועד שבו הומצאו לה, להנחת דעתה, כל המסמכים הנדרשים למתן ההחלטה, לפי המאוחר מביניהם; במניין הימים לא יבואו ימי שבת וחג; יושב ראש הוועדה רשאי להחליט על הארכת המועד הקבוע בתקנת משנה זו, מנימוקים שירשמו.

(ב) ההחלטה תיערך בכתב ותיחתם בידי כל חברי הוועדה.

(ג) ההחלטה תישלח למבקש בדואר רשום למען שנרשם בבקשה.

פרק ד': המשקיף

שמירת סודיות

8.

המשקיף ישמור בסוד על מידע שהגיע אליו מתוקף תפקידו בוועדה, ולא יעשה בו כל שימוש אלא לצורך תפקידו בוועדה.

מניעת ניגוד עניינים

9.

(א) המשקיף יימנע מהשתתפות בישיבות הוועדה אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כמשקיף לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; המשקיף לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות הוועדה.

(ב) התברר למשקיף כי נושא הנדון בישיבה עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש הוועדה.

(ג) לעניין תקנה זו, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

(ד) בתקנה זו -
"בעל עניין" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

;
"נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999

;
"עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו של המשקיף או של גוף שהמשקיף או קרובו נושאי משרה או בעלי עניין בו;
"קרוב" - בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו.

פרק ה': קביעת שוויים של בעל חיים שהומת ושל גווייה שנמצאה ראויה לשימוש

שווים של בעל חיים שהומת ושל גווייה שנמצאה ראויה לשימוש

10.

(א) הוועדה תיקבע את שוויו של בעל חיים שהומת ואת שוויה של גווייה שנמצאה ראויה לשימוש, לפי ערכם הכלכלי בשוק.

(ב) בבואה לחשב את ערכם הכלכלי בשוק של בעל חיים שהומת ושל גווייה שנמצאה ראויה לשימוש, תתחשב הוועדה, בין היתר, באחד או יותר מאלה, לפי העניין:

(1) סוגם, טיבם וייעודם של בעל חיים שהומת או של גווייה שנמצאה ראויה לשימוש;

(2) גילם של בעל חיים שהומת או של גווייה שנמצאה ראויה לשימוש;

(3) משקלם של בעל חיים שהומת או של גווייה שנמצאה ראויה לשימוש;

(4) המחיר הממוצע ששולם בשוק תמורת בעל חיים או תמורת גווייה שנמצאה ראויה לשימוש מאותו סוג, בשלושת החודשים שקדמו להמתה ובשלושת החודשים שלאחר ההמתה, אם המידע בעניין זה מצוי בידיעתה;

(5) המחיר הממוצע ששולם למבקש תמורת בעל חיים או תמורת גווייה שנמצאה ראויה לשימוש מאותו סוג בשלושת החודשים שקדמו להמתה, אם המידע בעניין זה מצוי בידיעתה.

(ג) שווים של בעל חיים שהומת או של גווייה שנמצאה ראויה לשיווק לא יגלמו אבדן הכנסה או רווחים עתידיים מבעל החיים או מתוצרתו, לרבות הכנסות או רווחים ממחקר או טיפוח.

חוות דעת והערכות שווי

11.

לצורך חישוב ערכם בשוק של בעל חיים שהומת ושל גווייה שנמצאה ראויה לשימוש, רשאית הוועדה לשמוע ולקבל חוות דעת מומחים והערכות שווי.

פרק ו': שלילת פיצויים ותשלום פיצויים בשיעור חלקי

הוראות מהותיות

12.

(א) ההוראות שלהלן הן הוראות מהותיות לעניין סעיף 17(ג) לפקודה, אלא אם כן הוכח להנחת דעתה של הוועדה כי הפרת הוראה מהותית מההוראות הבאות היא בעלת אופי טכני בלבד ולא נלווה לה סיכון להפצת מחלות:

(1) סעיף 4 לפקודה;

(2) הוראה לעניין המתת בעל חיים, שניתנה לפי סעיף 7 לפקודה;

(3) הוראה לעניין טיפול בגוויות, רפד פרש או מספוא, שניתנה לפי סעיף 8 לפקודה;

(4) הוראה לעניין בדיקה, חיסון, טיפול, סימון, טבילה, ריסוס, רחיצה או חיטוי של בעל חיים או לגבי החזקתו בהסגר, או איסור שימוש בדבר המופק מבעל חיים, שניתנה לפי סעיף 9 לפקודה;

(5) הוראה לעניין ניקוי או חיטוי של מקומות, מבנים או חפצים, או לעניין איסור שימוש בחפץ, במבנה או במקום, שניתנה לפי סעיף 10 לפקודה;

(6) הוראה לעניין איסור תצוגה של בעלי חיים או מכירתם או מכירת גוויותיהם, שניתנה לפי סעיף 12 לפקודה;

(7) הוראה לעניין אזורים נגועים, שניתנה לפי סעיף 20(א) לפקודה;

(8) הפרעה למפקח או לרופא ווטרינר ממשלתי לעשות שימוש בסמכויותיו לפי הפקודה, כאמור בסעיף 28(א) לפקודה, ובלבד שהפעלת סמכויותיו כאמור היתה נחוצה לשם מניעת התפשטותה של מחלה;

(9) תקנות 2(א) ו- 2א(ב) לתקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), התשמ"ב - 1982

;

(10) תקנות 2(א), 4, 5, 9(א) ו- (ג), 21, 22 ו- 24(א) עד (ג) לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים), התשל"ד - 1974

והוראה שניתנה לפי תקנות 5, 9(ד), 10, 17, 18, 21 או (ג) לתקנות האמורות;

(11) תקנות 2, 6 ו- 9 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), התשמ"ח - 1988

, אם הן נוגעות ליבוא והוראה שניתנה לפי תקנות 6 ו- 10 לתקנות האמורות;

(12) תקנה 2, למעט תקנות משנה (א) ו- (ב)(3) לתקנות מחלות בעלי חיים (האבסה והרמון), התשס"א - 2001

;

(13) תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים), התשל"ה - 1975

;

(14) תקנות 2, 4, 6, 10, 14(א), (ג) ו- (ד) ו- 16 לתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א - 1981

והוראה שניתנה לפי תקנות 7 או 8 לתקנות האמורות;

(15) תקנות 1 ו- 4 לתקנות מחלות בעלי חיים (תערוכות), התשכ"ט - 1969

.

(ב)

בנוסף על ההוראות המנויות בתקנת משנה (א), יחולו לגבי בהמות גם ההוראות שלהלן:

(1) תקנות 2, 3, 4, 6(ב)(3) עד (7) ו- (9)-7(1) עד (3) לתקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים), התש"ך - 1959

והוראה שניתנה לפי תקנה 5, 6(ב)(1), (2), (8), (10), (11) ו- 7(4) עד (6) לתקנות האמורות;

(2) תקנה 4 לתקנות מחלות בעלי חיים (בריכות טבילה ומיתקני ריסוס לצאן), התש"ך - 1959

;

(3) תקנות 2, 3, 5(א) ו-6(ב)(1), (2) ו- (5) עד (7) לתקנות מחלות בעלי חיים (ברוצלוזיס הבקר), התשל"ו - 1976

, והוראה שניתנה לפי תקנות 4, 6(ב)(3), (4), (8) ו- (9) ו-7(ב) לתקנות האמורות;

(4) תקנות 5(ב), 7(א), 8(א) ו- 10(1) ו- (2) לתקנות מחלות בעלי חיים (ביעור שחפת הבקר), התשכ"ה - 1964

, והוראה שניתנה לפי תקנות 5(א), 10(3) 12 או 13 לתקנות האמורות;

(5) תקנות 2(א) עד (ג), 15(א), 17 ו- 19 לתקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של בקר), התשל"ו - 1976

;

(6) תקנות 2, 4, 5, 12, 15, 16, 30(א), 32(א), (ב) ו - (ד), 33, 45 ו-55(א) לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד - 1964

והוראה שניתנה לפי תקנות 7 ו- 42 לתקנות האמורות;

(7) תקנה 4 לתקנות מחלות בעלי חיים (מכלאות), התשי"ט - 1958

והוראות שניתנו לפי תקנה 2 לתקנות האמורות;

(8) תקנות 2, 3 ו- 5(א) לתקנות מחלות בעלי חיים (בדיקה וטרינרית של בשר חזיר בר), התשל"ז - 1977

;

(9) תקנות 1א(א) ו-(ג) ו- 2(ב) לתקנות מחלות בעלי חיים (ביעור מחלת הברוצלוזיס בצאן), התשמ"ט - 1989

והוראה שניתנה לפי תקנה 3(ב) לתקנות האמורות;

10) תקנה 23(א) לתקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), התשנ"ט - 1998

;

(11) תקנות 2(ב), 4 ו- 9 לתקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), התשל"ט - 1978

.

(ג)

בנוסף על ההוראות המנויות בתקנת משנה (א), יחולו לגבי עופות גם ההוראות שלהלן:

(1) תקנות 5, 6, 7(ב) ו- (ג), 9 עד 13, 22 ו- 23 לתקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), התשמ"א - 1981

(להלן - תקנות רישוי עסקים) ומתקיימות בלול ההוראות הקבועות בתקנות 18 ו- 19 לתקנות האמורות, אלא אם כן ניתן פטור לפי תקנה 20;

(2) תקנות 2(א), 9(ב), 13, 15, 17, 18א, ו- 29 לתקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש"ך - 1960

;

(3) תקנות 2(א), 3, 7 עד 16, 20, 27, 28, 30 ו-31(א)(2) לתקנות תקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות), התשמ"א - 1981

והוראה שניתנה לפי תקנות 18 ו- 31(א)(1) ו- (ב) לתקנות האמורות;

(4) תקנות 2(א), 5(א) 6 עד 8, 10, 13, 18 עד 21, 27, 29 עד 31 ו-32(ב) לתקנות מחלות בעלי חיים (מדגריות), התשכ"ז - 1967

והוראה שניתנה לפי תקנות 11(א) ו-32(א) לתקנות האמורות;

(5) תקנות 1א(ב), 2, 3, ו- 5(ב)(4) , (5) ו- (7) לתקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הניוקסל), התש"ל - 1970

והוראה שניתנה לפי תקנות 1א(א), 4, 5(ב)(1) עד (3), (6) ו- (8) ו-7 לתקנות האמורות.

(ד)

בנוסף על ההוראות המנויות בתקנת משנה (א), תחול לגבי דבורים גם תקנה 2(א) לתקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מוצרי כוורת), התשמ"ב - 1982

.

אמות מידה לתשלום פיצויים בשיעור חלקי

13.

הוכח להנחת דעתה של הוועדה כי המפר הוראה מהותית לפי תקנה 12 פעל מידית לתיקון ההפרה ולצמצום הסיכון להפצת מחלות, תורה על תשלום פיצוי בשיעור חלקי לפי סעיף 17(ג)(2) לפקודה בשיעורים אלה -

(1)

אם ההפרה הפרה ראשונה - פיצוי בשיעור של 70%;

(2)

אם ההפרה אינה הפרה ראשונה - הפחתה מהפיצוי לפי פסקה (1) בשיעור של 20% על כל הפרה נוספת.

תחילה

14.

(א)

תחילתה של תקנה 12(ג)(1), לגבי תקנות 6, 22 ו- 23 ולהוראות הקבועות בתקנות 18 ו- 19 לתקנות רישוי עסקים לגבי שלוחת ההטלה, ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019).

(ב)

תחילתה של תקנה 12(ג)(1), לגבי ההוראות הקבועות בתקנות 18 ו- 19 לתקנות רישוי עסקים לגבי שלוחת הפטם, ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017).

תוספת
(תקנה 2(א))
טופס בקשה לקבלת פיצויים
תאריך: __________
לכבוד
הועדה לבדיקת בקשות לתשלום פיצויים
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
דרך המכבים ראשון לציון
ת.ד. 30
בית דגן 50250
הנדון: בקשה לקבלת פיצויים מכוח סעיף 16(ב) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה- 1985אני, החתום/ה מטה*, מבקש/ת בזה לקבל פיצויים בגין בעל/י חיים שהומת/ו לפי סעיף 7 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה – 1985 (להלן – הפקודה).פרטי המבקש:שם מלא: __________ תעודת זהות/ מספר תאגיד: __________
כתובת: __________ מספר משק: __________
מספר טלפון: __________ דואר אלקטרוני: __________ _____________
חתימת המבקש/ת
יש לצרף לבקשה, כתנאי לבחינתה, את המסמכים שלהלן:כללי-
□ צילום תעודת זהות/ תעודת רישום תאגיד
□ אישור על ניהול ספרים
□ אישור פטור מניכוי מס במקור
□ טופס פרטי בנק
□ צילום הוראת המתה לפי סעיף 7 לפקודה
בהמות -
□ אסמכתאות לעניין ביצוע חיסונים ומתן טיפול רפואי
□ דו"ח תמותה יומי
עופות-
□ אסמכתאות לעניין ביצוע חיסונים ומתן טיפול רפואי
□ דו"ח תמותה יומי והיסטורית מחלות
□ צילום תעודות משלוח
הצהרה והתחייבותאני החתום/ה* מטה _______________ תעודת זהות _______________ מצהיר בזה כי כל המסמכים שצורפו לבקשה זו נכונים וכי אני הבעלים של בעל/י החיים שהומת/ו לפי הוראת ההמתה המצורפת לבקשה זו/ וכי הבעלים של בעל/י החיים שהומתו לפי הוראת ההמתה המצורפת לבקשה זו הוא __________ מספר תאגיד __________**.
אני מסכים לכך/ אני מסכים לכך בשם __________*** שמשרד החקלאות ופיתוח הכפר ו/או מי מטעמו יבדקו בכל עת את נכונות ההצהרה דלעיל את נכונות המסמכים שצרפתי לבקשה**.
אני מתחייב/ אני מתחייב בשם __________*** להחזיר למשרד החקלאות, בכל עת שיידרש, כל סכום ששולם בהסתמך על הצהרתי והמסמכים שצרפתי לבקשה זו, אם יתברר כי הם אינם נכונים או אינם מדויקים**.כראיה להצהרתי ולהתחייבותי/ להצהרתי והתחייבותי בשם __________*** כאמור, באתי על החתום**:
תאריך : ____________________ חתימה: __________________
__________
*במקרה שהמבקש הוא תאגיד, רשאי לחתום רק מורשה חתימה של התאגיד
** מחק את המיותר
***שם התאגיד

____________ התשע"ז (___________ 2016)

(חמ_3-4853) _______________________

אורי יהודה אריאל הכהן

שר החקלאות ופיתוח הכפר

קוד המקור של הנתונים