ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/07/2017

צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו-17(ג) לפקודה) (מס' 3), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 565

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, א' באב התשע"ז (24 ביולי 2017), שעה 12:10
סדר היום
צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו-17(ג) לפקודה) (מס' 3), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יצחק וקנין

עבד אל חכים חאג' יחיא
חברי הכנסת
איתן ברושי

חיים ילין
מוזמנים
מנהל השירותים הווטרינרים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - שלמה גראזי

עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - אפרת ורד

רפרנטית חקלאות-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - הגר סיליקטר

וטרינר, ארגונים להגנה על בעלי חיים - דימטרי וולדוקו

אגודת צער בעלי חיים בישראל, ארגונים להגנה על בעלי חיים - נעמה רולניק

מנהל האיחוד החקלאי, תנועות ההתיישבות - ירון סולומון

מנכ"ל, המועצה לענף הלול - שמואל לויט

חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות - חן אסף

מנכ"ל, ארגון מגדלי עופות - מרדכי אלקבץ

חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות - שלמה שטרית

חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות - יוסי אדוני

חכ"ל, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל - אבשלום וילן

כלכלנית, התאחדות חקלאי ישראל - רחל בורושק

שדלן/ית (קונטקטי בע''מ) מייצג/ת את מועצת הלול - קרן ברק
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו-17(ג) לפקודה) (מס' 3), התשע"ז-2016
היו"ר איתן כבל
אנחנו עוברים לצו שלישי.
אפרת ורד
צו שלישי: "צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו-17(ג) לפקודה) (מס' 3),

התשע"ז - 2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק לתיקון פקודת מחלות בעלי חיים (מס' 6), התשע"ד-2013 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

דחיית מועד 1. תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו-17(ג) לפקודת מחלות בעלי חיים

[נוסח חדש], התשמ"ה-1985, כנוסחם בסעיפים 1 עד 3 לחוק, תידחה

ליום א' בכסלו התשע"ו (1 בדצמבר 2016).

תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ"ה באייר התשע"ו (2 ביוני 2016)."
היו"ר איתן כבל
הערות? מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו-17(ג) לפקודה) (מס' 3), התשע"ז-2016,

אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. אושר.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15.

קוד המקור של הנתונים