ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/07/2017

צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו-17(ג) לפקודה) (מס' 2), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
öå ôé÷åç òì îçéøé îöøëéí åùéøåúéí (îçéøéí îøáééí ìáéöé îàëì)(îñ' 2)

öå ôé÷åç òì îçéøé îöøëéí åùéøåúéí (îçéøéí îøáééí ìáéöé îàëì)(îñ' 2)

Moag

2017-04-09Moagצו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו-17(ג) לפקודה) (מס' 2), התשע"ז - 2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק לתיקון פקודת מחלות בעלי חיים (מס' 6), התשע"ד-2013 1 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:
דחיית מועד

1.

תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו-17(ג) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985

, כנוסחם בסעיפים 1 עד 3 לחוק, תידחה ליום כ"ה באייר התשע"ו (2 ביוני 2016).

תחילה

2.

תחילתו של צו זה ביום כ"א בכסלו התשע"ו (3 בדצמבר 2015).

_____________התשע"ז (_____________2016)
(חמ 3-3864)

____________________
אורי יהודה אריאל הכהן
שר החקלאות ופיתוח הכפר

קוד המקור של הנתונים