ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/03/2017

חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 49), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 234

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, כ"ג באדר התשע"ז (21 במרץ 2017), שעה 14:08
סדר היום
הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון תלונה של עובד משרד המבקר) (של ח"כ דוד ביטן), התשע"ו-2016 הכנה לקריאה שניה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: קארין אלהרר – היו"ר

דוד ביטן

בצלאל סמוטריץ
מוזמנים
ניצב (בדימוס) שי עמיחי - יועץ בכיר למבקר המדינה, משרד מבקר המדינה

ד"ר יצחק בקר - עוזר בכיר ליועץ המשפטי, משרד מבקר המדינה

אלון רודס - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד מבקר המדינה

ליאור עמר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד מבקר המדינה

שרית שפיגלשטיין - עו"ד, משרד המשפטים

הדיל יונס - עו"ד, משרד המשפטים

נוי חסון גורדון - עוזרת שרת המשפטים, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

שחר ששון - מתמחה
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון תלונה של עובד משרד המבקר) (של ח"כ דוד ביטן), התשע"ו-2016 הכנה לקריאה שניה ושלישית
היו"ר קארין אלהרר
אני פותחת את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. היום ה-21 במרץ 2017, כ"ג באדר התשע"ז. נושא הדיון הוא הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון תלונה של עובד משרד המבקר), התשע"ו-2016, של ח"כ דוד ביטן, כ/86, הכנה לקריאה שניה ושלישית.

תודה לכולם על ההקפצה. המציע אמור להופיע בעוד מספר שניות. אני מציעה שהיועץ המשפטי יקריא.

בצלאל, יש לך הערות להצעה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא.
תומר רוזנר
אני אומר בגדול במה עוסקת ההצעה. חוק מבקר המדינה מאפשר למבקר המדינה לברר תלונות של עובדים בגופים מבוקרים שטוענים לחשיפת מעשה שחיתות. במסגרת האפשרויות שיש לו לפי החוק, הוא יכול לתת להם סעדים שונים כמו צו הגנה וסעדים אחרים. ההצעה מתמודדת עם השאלה מה קורה אם עובד של משרד מבקר המדינה הוא זה שחושף את השחיתות או טוען לחשיפת שחיתות או להתנכלות מצד הממונה ומקימה מנגנון שבעצם מאפשר את בירור התלונה הזאת. כמובן שהתלונה לא יכולה להיות מבוררת על ידי מבקר המדינה עצמו ולכן ניתן כאן איזשהו מנגנון חלופי.

ההצעה עברה בקריאה ראשונה והיא מובאת לקריאה שנייה ושלישית. היא בעצם מאמצת את כל המנגנונים של בירור התלונות מהסוג הזה והיא מאפשרת למנות לצורך כך שופט מחוזי או עליון בדימוס על ידי יושב ראש הכנסת בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
האם יהיה מישהו קבוע או שבכל תלונה ימנו שופט?
תומר רוזנר
אנחנו נציע שלא אבל זאת החלטה שלכם כמובן.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שלא יהיה מישהו קבוע או שכן יהיה?
תומר רוזנר
שלא יהיה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ימנו אד הוק.
תומר רוזנר
כן. בוא נקווה שלא יהיו הרבה תלונות. אני מציע ששחר המתמחה שלנו יקריא את ההצעה ואחר כך נשמע הערות.
שחר ששון
הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 49) (תיקון תלונה של עובד משרד המבקר), התשע"ז-2017

הוספת סעיף 45א

בחוק מבקר המדינה התשי"ח-1958 (נוסח משולב), אחרי סעיף 45א יבוא:

"45א1 תלונה של עובד משרד מבקר המדינה שחשף מעשה שחיתות, הפרות חיקוק או פגיעה במינהל תקין

על אף האמור בסעיף 36, עובד משרד מבקר המדינה רשאי להגיש תלונה על מעשה כאמור בסעיף 37 שעשה מי שממונה עליו בתגובה על כך שהוא הודיע בתום לב ועל פי נהלים תקינים על מעשה שחיתות, הפרה חמורה של חיקוק או פגיעה חמורה במינהל תקין שבוצעו במשרד המבקר או על כך שסייע לאחר להודיע כאמור.

תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תבורר בידי שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי שימנה יושב ראש הכנסת לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ויחולו עליה הוראות פרק זה בשינויים המחויבים.

למי שמונה כאמור בסעיף קטן (ב), יהיו נתונות הסמכויות המסורות לנציב תלונות הציבור לעניין תלונות כאמור לפי פרק זה והוא יהיה רשאי להסתייע בביצוע תפקידיו באנשים מתאימים שאינם עובדים, נושאי משרה או ממלאי תפקיד בגוף מבוקר או במשרד מבקר המדינה אם ראה צורך בכך.

מי שמונה כאמור בסעיף קטן (ב) ואדם המסייע לו כאמור בסעיף קטן (ג), זכאים לקבל שכר והחזר הוצאות מאוצר המדינה והכול כפי שיקבע מנהל בתי המשפט".
היו"ר קארין אלהרר
תודה. הערות.
עמיחי שי
אנחנו מבקשים בסעיף קטן (ג), להעביר את הסעיף "אם ראה צורך בכך" יותר קדימה. בשורה שלישית יהיה כתוב: "יהיו נתונות סמכויות המסורות לנציב תלונות הציבור לעניין תלונות כאמור לפי פרק זה והוא יהיה רשאי אם ראה צורך בכך להסתייע בביצוע תפקידיו". כדי שלא יהיו ספקות לגבי זה שמדובר באנשים שאינם מגופים מבוקרים ולא במשרד מבקר המדינה.
היו"ר קארין אלהרר
המציע מתנגד?
דוד ביטן (הליכוד)
לא.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא הבנתי אותך. מה ההבדל?
עמיחי שי
ברגע שאתה אומר שהוא רשאי, אתה נותן לו למעשה את האפשרות שאם הוא ראה צורך בכך לגבי כל המשפט.
היו"ר קארין אלהרר
זה הגיוני.
דוד ביטן (הליכוד)
מקובל.
עמיחי שי
זה אומר שהוא יכול להסתייע באנשים, הוא יכול לא להסתייע באנשים, הוא יכול להסתייע באנשים כאלה או באנשים אחרים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה מרחיב. זה לא מצמצם.
עמיחי שי
לא מצמצם ולא מרחיב. זה מבהיר.
דוד ביטן (הליכוד)
אין לי בעיה עם זה.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני המציע, חבר הכנסת ביטן.
דוד ביטן (הליכוד)
לדעתי צריך לאשר את החוק. בקריאה הראשונה גיבשנו את רוב הבעיות. הייתה רק בעיה אחת עם נשיאת בית המשפט העליון. בואו נסיים את זה ונעביר את החוק בקריאה שנייה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הערה. אני חושב, הבנתי שתומר חושב אחרת וחשוב לי לשמוע את דעתו, שמוסדית יותר נכון שתהיה פונקציה קבועה. יש משהו שלא נראה טוב. יכול להיות שזה יהיה פעם בעשר שנים, הלוואי שלא יהיה בכלל, אבל זה לא נראה טוב בזה שאתה ממנה פונקציונר בעל תפקיד אד הוק לתלונה מסוימת.
דוד ביטן (הליכוד)
לא יהיו הרבה כאלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז לא יהיו.
היו"ר קארין אלהרר
אני שואלת, בהתייחס להערה של חבר הכנסת סמוטריץ'. מה קורה בין לבין? אתה משלם לו שכר או שהוא בכוננות?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה לא משלם לו שכר. מדובר על שופט.
היו"ר קארין אלהרר
אבל אתה אומר שהוא בכוננות. שהוא מחויב לך. הוא יכול לדרוש כוננות.
דוד ביטן (הליכוד)
אני דווקא מסכים שימונה אד הוק.
תומר רוזנר
שני דברים אני רוצה לומר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה ממנה אד הוק לתלונה ספציפית. זה נראה לא טוב. יש הרבה שופטים בדימוס שעושים תפקידים שהם לא בשכר. יש הרי המון ועדות בראשן עומדים שופטים בדימוס והם לא מקבלים על כך שכר. מקסימום הם מקבלים על שעה אבל יש פונקציה וזה הבן אדם שיודעים לפנות אליו. תיאורטית, אפילו עובד במשרד המבקר שרוצה לחשוף, הוא יודע מי הכתובת שלו. למי הוא יפנה עכשיו. הוא יפנה עכשיו ליושב ראש הכנסת?
תומר רוזנר
כן. זה בדיוק מה שאני רוצה להציע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
צריך לכתוב את זה שהוא יכול לפנות ליושב ראש הכנסת.
תומר רוזנר
בסעיף קטן (ב) אני מציע לתקן ולהבהיר מי היא הכתובת אליה פונה המתלונן. ברישא של הסעיף לומר שתלונה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש ליושב ראש הכנסת ובהמשך לומר: הוגשה תלונה כאמור, ימנה יושב ראש הכנסת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יושב ראש הכנסת בסוף הוא איש פוליטי. הוא לא אמור לטפל בתלונות ציבור.
היו"ר קארין אלהרר
זה נכון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רוצה שהעובדים ידעו שיש להם אל מי לפנות.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא לא ממנה. הוא רק ממנה את הבן אדם שבודק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא. זה לא נכון. הוא מקבל את התלונה. זה לא צריך להיות פוליטי. זאת צריכה להיות פונקציה.
דוד ביטן (הליכוד)
שלא ייווצר הרושם שהולכים להיות הרבה כאלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה זה קשור?
היו"ר קארין אלהרר
מראית העין.
דוד ביטן (הליכוד)
מראית העין היא גם חשובה, גם כלפי מבקר המדינה.
היו"ר קארין אלהרר
לא רק כלפי מבקר המדינה.
דוד ביטן (הליכוד)
מראית עין, כלפי כולם וגם כלפי מבקר המדינה, חשובה גם היא. אנחנו יודעים שלא יהיו כאן הרבה תלונות כאלה, ואם תהיה אחת, היא תהיה בדור. בכל זאת, זאת מערכת שיודעת לבקר את עצמה. אני חושב שכל הבעיה היא המינוי. צריך לצאת איזה נוהל שאם יש תלונה, הוא ממנה.
תומר רוזנר
צריך לכתוב את זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
צריכה להיות כתובת אליה אפשר לפנות.
תומר רוזנר
הפונה צריך לדעת למי הוא פונה.
דוד ביטן (הליכוד)
בסדר. תקן את זה בצורה הזאת אבל שיהיה הגיוני. להשאיר שופט באופן קבוע בעניין הזה, נראה לי שזה מוגזם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה? יש לך נציב תלונות ציבור שהוא קבוע.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא המצב.
היו"ר קארין אלהרר
יש משהו בזה שיושב ראש הכנסת, הגם שיהיה האובייקטיבי והצדיק יותר מכולם, בסוף יכולה לבוא טענה שהוא השתיק תלונה, הוא לא פנה, הוא לא עשה. אתה לא רוצה את זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא איש פוליטי.
היו"ר קארין אלהרר
אתה רוצה שזה יהיה הכי נקי.
דוד ביטן (הליכוד)
אני גם לא רוצה בן אדם שישב כל היום על הנושא הזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא לא ישב כל היום. הוא עושה משהו אחר.
היו"ר קארין אלהרר
בהתייחס לטענה שלך, שאני מבינה אותה, אבל אני מנסה לחשוב אם היו אומרים לי שאני ממונה על זה, יופי, אבל זה אומר שכל פעם שאתם מפנים אלי פנייה, אני צריכה להתייצב דום, בלי קשר האם אני יכולה, אני לא יכולה, מתאים לי או לא. אני לא יודעת איפה זה עובד כך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אפשר לבדוק דוגמאות. אני בטוח שיש גופים כאלה.
תומר רוזנר
יש דוגמאות כאלה ויש דוגמאות אחרות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני חושב שזאת לא יכולה להיות פונקציה פוליטית.
דוד ביטן (הליכוד)
אם זה שופט מכהן, אין בעיה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
צריך לדעת שיש גוף אובייקטיבי אליו פונים והוא לא מפחד לחשוף, כמו שיש לו את נציב תלונות הציבור והוא לא תלוי במעסיק שלו.
דוד ביטן (הליכוד)
כמה מקרים כאלה יהיו בשנה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה לא חשוב. אתה קובע עכשיו את העיקרון.
דוד ביטן (הליכוד)
העיקרון מתבסס על משהו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם אין הרבה מקרים, אל תעשה חוק.
היו"ר קארין אלהרר
משרד המשפטים, יש דבר כזה? מה מציע משרד המשפטים?
שרית שפיגלשטיין
משרד המשפטים אדיש בנקודה הזאת. זה משהו שאולי היה אפשר לשאול את בתי המשפט. אני מבינה שזה משעשע את עורך דין רוזנר. אין כאן שאלה משפטית.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אולי היועץ יעשה את זה?
דוד ביטן (הליכוד)
לא. היועץ לא יכול לעשות את זה.
יצחק בקר
אם יושב ראש הכנסת כבר מעורב, מה הבעיה שיקבל ישירות את התלונה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כי הוא גוף פוליטי.
יצחק בקר
בסדר, אבל הוא כבר מעורב.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם הוא ממנה, הוא ממנה חד פעמי. הרי מישהו בסוף צריך למנות.
היו"ר קארין אלהרר
יש בעיה למנות מישהו לתמיד?
דוד ביטן (הליכוד)
לדעתי זה סתם.
שרית שפיגלשטיין
איך נשנה את הנוסח?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא ממנים אד הוק.
דוד ביטן (הליכוד)
תעביר את זה. אין לי בעיה. אני חושב שלא צריך לעשות את זה מסורבל מדי. יש לקונה בחוק, טיפלנו בה. בואו נראה איך זה קורה בדרך.
יצחק בקר
הרעיון שתהיה פונקציה ייעודית למשרד מבקר המדינה בקטע הזה בצורה מוסדית קבועה, לדעתי הוא משהו בעייתי. הרי אין לאף גוף מבוקר אחר מישהו ייעודי שרק עליו אפשר להתלונן לאותו גוף.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
נציב תלונות השופטים. נציב תלונות על פרקליטים.
יצחק בקר
זה לא על איזה גוף ייעודי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה? נציב תלונות השופטים, זה רק על השופטים. נציב תלונות על הפרקליטים, זה רק על הפרקליטים.
דוד ביטן (הליכוד)
יש לי הצעה אחרת. בואו נכתוב שאם יושב ראש הכנסת ראה שיש באמת מספר תלונות שמחייב מינוי של מישהו קבוע, שימנה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שוב, לי יש בעיה בתחילת התהליך. אני שואל אותך, ביטן. אתה עכשיו עובד במשרד המבקר. אתה חושב שחשפת שחיתות ואומרים לך שתפנה ליושב ראש הכנסת והוא יטפל בך. אתה היית הולך? הוא איש פוליטי. כל הרעיון הוא שאני מייצר גוף שלעובד יש ביטחון מלא שהוא יכול ללכת ולחשוף שחיתות ולהיות מוגן.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא מסכים. זה בדיוק העניין. הוא פונה ליושב ראש הכנסת בתלונה והוא ממנה שופט. הוא יודע שהולך להתמנות שופט.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל הוא לא יפנה.
דוד ביטן (הליכוד)
למה שלא יפנה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אדם נורמלי לא סומך על פוליטיקאי.
דוד ביטן (הליכוד)
למה שלא יפנה? הגזמת. היום אין לי למי לפנות.
שרית שפיגלשטיין
זאת לא סיטואציה שמישהו רוצה להגיש תלונה ולא יודע למי לפנות. או שיש כבר שופט שמתנהל ומטפל בסוג כזה של תלונות.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא רואה הרבה מקרים כאלה.
היו"ר קארין אלהרר
הוא אומר שבסוף המטרה של התיקון הזה היא לייצר נתיב מקביל לבית הדין. הוא צודק באמירה הזאת שאם אני רוצה להתלונן, אני שואלת את עצמי האם יושב ראש הכנסת הוא בחיבור אם מבקר המדינה, הוא לא בחיבור עם מבקר המדינה.
דוד ביטן (הליכוד)
את רוצה ליצור מראית עין?
שרית שפיגלשטיין
לפי החוק הוא לא יכול לפנות לשופט ישירות.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם רוצים לתקן לפונקציה קבועה, אין לי בעיה עם זה. אני רוצה לגמור עם זה.
תומר רוזנר
כרגע זה לא כתוב.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רוצה שתהיה פונקציה קבועה אליה פונים. יש כתובת שאליה פונים.
יצחק בקר
אם החשש הוא שיושב ראש הכנסת מושפע או לא מושפע, אפשר לכתוב במפורש.
היו"ר קארין אלהרר
אפשר לכתוב שליושב ראש הכנסת לא יהיה שיקול דעת?
תומר רוזנר
בוודאי. הוא יעביר.
היו"ר קארין אלהרר
זה פותר את הבעיה.
תומר רוזנר
אנחנו נכתוב שתלונה כאמור תוגש ליושב ראש הכנסת והוא יעבירנה לשופט.
דוד ביטן (הליכוד)
אם כן, צריך למנות שופט באופן קבוע.
תומר רוזנר
לא. לשופט שימנה.
היו"ר קארין אלהרר
אין לו שיקול דעת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא לא מתייחס לתוכן התלונה. הוא קיבל תלונה, הוא חייב להעביר אותה.
דוד ביטן (הליכוד)
לך על זה.
היו"ר קארין אלהרר
בדיוק. אין לו שיקול דעת.
תומר רוזנר
אני חוזר. בסעיף קטן (ב) אנחנו נכתוב: תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש ליושב ראש הכנסת והוא יעבירנה לשם בירור למי שימנה ומה שכתוב בהמשך.
דוד ביטן (הליכוד)
בסדר. תודה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש לי עוד שאלה. מה המשמעות של החוק הזה על מקרים שהיו לפני חצי שנה? האם עובד שלפני חצי שנה הגיש תלונה, יכול עכשיו לפנות למנגנון הזה?
תומר רוזנר
למי הוא הגיש את התלונה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא הגיש.
היו"ר קארין אלהרר
אם מישהו פנה לבית הדין לעבודה, הוא ויתר. אי אפשר שזאת תהיה ערכאת ערעור. בעיני אלה מסלולים מקבילים.
תומר רוזנר
כן. מסלולים מקבילים.
היו"ר קארין אלהרר
מסלולים שלא נפגשים.
עמיחי שי
יש אפשרות להגיש בג"ץ. הנציב לא פתר את הבעיה, הוא יכול לפנות הלאה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
וזה יחול גם כאן.
היו"ר קארין אלהרר
כן.

בסדר. סיכמנו.

אני מעלה להצבעה. מי בעד אישור הצעת החוק עם הנוסח כפי שהצענו עם התיקונים? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר קארין אלהרר
אין נגד ואין נמנעים. הצעת החוק אושרה פה אחד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אפשר רשות דיבור?
תומר רוזנר
אני מניח שגם יושב ראש הקואליציה יבקש רשות דיבור.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אדבר.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:25.

קוד המקור של הנתונים