ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/04/2017

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו ותיווך בייבוא אישי) (תיקון), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
úé÷åï ú÷ðåú ééáåà øëá åùéåå÷å åúéååê áééáåà àéùé - ôèåøéí åàâøåú

úé÷åï ú÷ðåú ééáåà øëá åùéåå÷å åúéååê áééáåà àéùé - ôèåøéí åàâøåú

levyr

2017-03-30MOTנוסח לדיון בוועדה ב-3.4.17

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו ותיווך בייבוא אישי) (תיקון), התשע"ז–2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9, 31(א)(10), 36(ג), 43 ו-238 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו – 2016

(להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

לעניין תקנות 4 ו-5, ולאחר שהתקיים התנאי האמור בסעיף 31(א)(10) לחוק לעניין תקנה 2 לתקנות אלה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון שם התקנות

בכותרת תקנות אלה במקום "(ייבוא רכב ושיווקו ותיווך בייבוא אישי)" יבוא: "(ייבוא רכב ושיווקו, תיווך בייבוא אישי ואגרות)".

תיקון תקנה 2

1.בתקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו ותיווך בייבוא אישי), התשע"ז-2016

(להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 2, אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) בייבוא של רכב שאינו מסוג 1M, 1N ו – L - פטור מהדרישה כי מספר הקילומטרים של כלל נסיעות הרכב אינו עולה על 150, הקבועה בסעיף 32(5)(ב) ו- (6)(ב)(2) לחוק;".

הוספת תקנה 5א - "גורם לפי סעיף 31(א)(10) לחוק"
2.
אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:
"5א. הגורם שרשאי לקבל רישיון ייבוא רכב לפי סעיף 31(א)(10) לחוק הוא אדם המייבא אחד מאלה, ובלבד שהרכב לא מיובא למטרת שיווק רכב והמייבא איננו אחד מהמנויים בסעיף 31(א)(1) עד (9) לחוק:
(1) רכב מסוג הפטור מחובת רישום ורישוי לפי פקודת התעבורה, שאינו מהמנויים בסעיף 31(א)(7) לחוק;
(2) מעונוע כהגדרתו בסעיף 33(ג) לחוק."

הוספת תקנות 7א ו-7ב
"תנאים למתן פטור מהתנאים למתן רישיון ייבוא רכב"

3.

אחרי תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא: "7א. (א) התנאים שבהתקיימם רשאית הרשות המוסמכת לייבוא, בהחלטה מנומקת בכתב, לפטור מהתנאים למתן רישיון ייבוא רכב כאמור בסעיף 36(א) לחוק, כולם או חלקם, הם אחד או יותר מאלה:
(1) התנאים למתן רישיון ייבוא רכב הקבועים בסעיף 36(א) לחוק אינם מתאימים לרכב נושא הבקשה, מחמת ייעודו;
(2) הרכב נושא הבקשה אינו מיועד לנוע בכביש כהגדרתו בתקנות התעבורה;
הרכב נושא הבקשה הוא רכב תפעולי המיועד לפעול באזור רכב תפעולי בלבד;
לרכב נושא הבקשה יש מאפיינים ייחודיים שאינם מנויים בפסקאות משנה (1) עד (3) לעיל, המצדיקים מתן פטור כאמור.
(ב) לעניין תקנה זו-
"אזור רכב תפעולי" ו-"רכב תפעולי" – כהגדרתם בתקנה 95א לתקנות התעבורה

.

פטור מתנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף

7ב. סוגי המבקשים שלהלן יהיו זכאים לקבל רישיון יבואן ישיר או רישיון יבואן עקיף אף אם לא מתקיים בהם תנאי מהתנאים לקבלת רישיון כאמור הקבועים בסעיפים 41(א) (2)עד(5) או 42(א)(2)עד(5) לחוק, לפי העניין:
אדם המייבא רכב הפטור מחובת רישום ורישוי לפי פקודת התעבורה ולמעט רכב מסוג מכונה ניידת;
אדם המייבא רכב מסוג המנוי בסעיף 31(א)(7) לחוק, טרקטור משא או עגורן נייד, כהגדרתו בסעיף 31(א)(7) לחוק, ובלבד שכתנאי לקבלת רישיון יבואן ישיר או רישיון יבואן עקיף, ימציא המבקש כתב התחייבות שיכלול:
התחייבות המבקש לאפשר את מימוש אחריות היצרן לרכב שהוא מייבא, ככל שניתנה, בהיקף ולתקופה שלא תפחת מתנאי אחריות היצרן;
התחייבות המבקש, במקרה שיצרן הרכב יכריז על תקלת בטיחות סדרתית ברכב שייבא המבקש לישראל, לטפל בתקלת הבטיחות הסדרתית לפי סעיף 50 לחוק;
התחייבות המבקש לאפשר מתן שירותי תחזוקה לרכב שייבא לישראל.
"
תיקון תקנה 12

4.

בתקנה 12 לתקנות העיקריות -
(1)בתקנת משנה (א), המילים "לפי תקנות אלה" והסיפה– יימחקו.
(2)בתקנת משנה (ב), במקום "רשאי לשלם" יבוא "ישלם";
(3)אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ג1) בעל רישיון יבואן מסחרי המבקש לקבל בנוסף גם רישיון סוחר ברכב מיבואן לפי סעיף 89 לחוק או רישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן לפי סעיף 92 לחוק (בתקנת משנה זו –רישיון סחר) יהיה פטור מתשלום האגרה בעד רישיון הסחר; אולם אם סכום אגרת רישיון הסחר המבוקש גבוה מסכום אגרת רישיון היבואן המסחרי ששילם בעד השנה שבה הגיש את בקשת רישיון הסחר, ישלם בנוסף לאגרת רישיון היבואן המסחרי גם את ההפרש שבין סכום אגרת רישיון הסחר לבין סכום אגרת רישיון היבואן המסחרי ששילם;
(ג2) בעל רישיון סוחר ברכב מיבואן לפי סעיף 89 לחוק המבקש לקבל בנוסף גם רישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן לפי סעיף 92 לחוק יהיה פטור מתשלום האגרה בעד רישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן, למעט תשלום התוספת החד פעמית הקבועה בפרט משנה 6(3) לתוספת השלישית;"
(4)במקום תקנת משנה (ד) יבוא:
"(ד) הסכומים הנקובים בתוספת השלישית יתעדכנו ב-1 באפריל של כל שנה (להלן – יום העדכון) בהתאם לשיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון בשנה הקודמת, ולעניין יום העדכון הראשון- לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר 2016; הסכום האמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה; לעניין זה, "יום העדכון הראשון"- ט"ז בניסן התשע"ח (1 באפריל 2018) ו-"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה."

תיקון התוספת השלישית
5.

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות –
(1) בפרט 5, בטור א', בסופו יבוא "לכל שנה של תקופת תוקף הרישיון או חלק ממנה";
(2) אחרי פרט 5 יבוא:

טור א'
"6. אגרות בעד בקשה לרישיון סחר ברכב, לכל שנה של תקופת תוקף הרישיון או חלק ממנה:
לרישיון סוחר ברכב מיבואן
לרישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן
לרישיון סוחר ברכב מיבואן למי שהוא בעל רישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן (תוספת חד פעמית)

טור ב'
1,700
1,400 300 "
תחילה

6.

תחילתה של תקנת משנה 4(4) לתקנות אלה תהיה ביום ה' בניסן התשע"ז (1 באפריל 2017).

_____________ התשע"ז


ישראל כ"ץ

(____________ 2017)

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

(חמ 3-5315)

קוד המקור של הנתונים