ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/04/2017

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ה-2015, שינוי התוספת הששית בדבר ניקוד לעבירות

פרוטוקול

 
ú÷ðåú äúòáåøä (úé÷åï îñ' ), äúùñ"ä - 2005

ú÷ðåú äúòáåøä (úé÷åï îñ' ), äúùñ"ä - 2005

çååä

2017-03-29MOJתקנות התעבורה (תיקון מס' ...), התשע"ז – 2017

נוסח לקראת הדיון ביום 3.4.2107

בתוקף סמכותי לפי סעיף 69א לפקודת התעבורה1), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 3), אני מתקין תקנות אלה:

תיקון 1. בתוספת השישית לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 4) –

התוספת

הששית

(1) בחלק שכותרתו "2 נקודות" –

(א)

מס"ד 1 ו-3 עד 8 - יימחקו;

(ב)

במס"ד 2, במקום האמור בטור "תיאור מקוצר של העבירה" יבוא "נהיגה ברכב שבו נוסע לא חגור";

מס"ד
(ג)

בסופו יבוא:
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה


"10. 65ב(ג) אי לבישת אפוד זוהר".

___________________________

1) דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173 .

2) ס"ח התשי"ח, עמ' 69 ; התשס"א, עמ' 166.

3) ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

(2) בחלק שכותרתו "4 נקודות" –

(א) (א)

מס"ד 4, , 9, 10 ו-14 - יימחקו;

(ב)

אחרי מס"ד 3 יבוא:
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
"4א 28א(א) נהיגה ברכב שבו לא מנותקת בזמן הנסיעה תצוגה הנראית לנהג
5א 38(א) נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
5ב ;

(ג)

אחרי מס"ד 10 יבוא:
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
"10א 83ב(א) נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות"

(ד)

אחרי מס"ד 12 יבוא:
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
"12א 90(ו) גרירת רכב שלא בבטיחות
12ב 91(א) עד (ג),
(ו) ו-(ז) אי קיום סייגים בגרירה";

()

מס"ד
(3) בחלק שכותרתו "6 נקודות" –

(א)

מס"ד 2 - יימחק;

(ב)

אחרי מס"ד 5 יבוא:
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
"5א 22(א) פניות אסורות לפי תמרורים 428 עד 431";

(ד)

במס"ד 13, 39א(א), (ג) –ו-(ז), 39ג(א), (ג) ו-(ד), 39ד(א) ו-39ה (א) ו-(ג)בטור "תיאור מקוצר של העבירה" במקום "או טרקטורון" יבוא "טרקטורון, טרקטור משא או רכב שטח";

(ה)

אחרי מס"ד 14 יבוא:
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
"14א 56(ב)(2) אי פתיחה של חלון רכב או דלת אוטובוס, לפי העניין, בעצירה לפני מפגש מסילת ברזל
14ב 57 חציית אטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט או בטון";"

(ו)
במס"ד 16, תימחק השורה
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
"83א ילד לא רתום בהתקן ריסון";

()

מס"ד 1
להשלים את החצייה בטחה
קדימה


(ז)

במקום מס' סידורי 17 יבוא:
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
"17 83א הסעת ילד שאינו רתום
במושב בטיחות או במושב
מגביה, לפי העניין
83ב(א) נהג שאינו חגור בחגורת
בטיחות

(ח)

אחרי מס"ד 17 יבוא:
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
"17א 85(א)(5) הובלת מטען ברכב עד 10% מעל המשקל הכולל המותר ";

(ט)

אחרי מס"ד 18 יבוא:
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
"18א 95ד נהיגת רכב תיפעולי שלא באזור שנקבע או שלא
בהתאם להוראות
המפורטות בתקנה
18ב 119(ג) נהיגה או רכיבה על אופנוע בלי לחבוש קסדת מגן
(י)

;

(4) בחלק שכותרתו "8 נקודות" –(ב)

אחרי מס"ד 1 יבוא:
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
"1א 12א1(ב) נהיגת נהג חדש צעיר ללא מלווה
1ב 12א2 נהיגת נהג חדש צעיר עם מספר נוסעים העולה על המותר ללא מלווה
1ג 16(ב) הוראת נהיגה תוך שימוש בטלפון ללא דיבורית";

(ג)

אחרי מס"ד 2 יבוא:
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
"2א 62(2) נהיגה בקלות ראש או ברשלנות
2ב 62(11) שיבוש פעולת מיתקן מגביל מהירות";

(ד)

אחרי מס"ד 4 יבוא:
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
"4א 28(ב) נהיגה תוך שימוש בטלפון ללא דיבורית";

(ה)

אחרי מס"ד 11 יבוא:
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
"11א 67(א) אי מתן אפשרות להולך רגל
להשלים את החצייה בטחה";

(ו)

במס"ד 9 -
בטור "פקודה" יבוא "65(א)(1) ו-(3)";
בטור "תקנה", במקום "56(א)(1), (2), (3)ו-(4)" יבוא "56 (א)(1), (2) ו-(3)";
בטור "תיאור מקוצר של העבירה", בסופו יבוא "בנסיבות המפורטות בסעיף או בתקנה, לפי העניין";

(ז)

אחרי מס"ד 13 יבוא:
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
"13א 85(א)(5) הובלת מטען ברכב מעל 10% מעל המשקל הכולל המותר ועד 25%";"

(ח)

(5) בחלק שכותרתו "10 נקודות" –

(א)

במס"ד 1, בטור "מס' סעיף", בסופו יבוא "שחל עליו סעיף 64 לפקודה".

(ב)

אחרי מס"ד 1 יבוא:
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
"1א 10(א) נהיגת רכב בידי מי שלא
ניתן לו רישיון נהיגה לאותו
סוג רכב";

(ג)

אחרי מס"ד 2 יבוא:
מס' הסעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
"2א 64ד(א) סירוב לבדיקת שכרות;
2ב 65(א)(2) 56(א)(4) אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כשהמחסום נע;"

(ד)

במס"ד 10, בטור "תיאור מקוצר של העבירה", במקום "24.9%" יבוא "25%".

תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה עשרה חודשים מיום פרסומן.

ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

__________ התשע"ז

(_________ 2017)

(חמ 3-83-ת1)

G:\MSP\WORD\mishpatim\תקנות\תקנות תעבורה\תיקון שיטת הניקוד\תיקון תוספת ששית מאושר משפטים תיקונים 2-2017doc.doc

קוד המקור של הנתונים