ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/03/2017

חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 35), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 13

מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת ושל ועדת החוקה, חוק ומשפט

לדיון בהצ"ח מימון מפלגות

יום שני, כ"ב באדר התשע"ז (20 במרץ 2017), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 35) (גוף פעיל בבחירות), התשע"ז- 2017, (פ/2785/20) (כ/678), המשך הצבעות: בקשות לרביזיה, עניינים שנטען לגביהם נושא חדש וסעיפי הצעת החוק
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

ישראל אייכלר

דוד ביטן

יואב בן צור

ענת ברקו

יעל גרמן

יואל חסון

אורי מקלב

איילת נחמיאס ורבין

רויטל סויד

אוסאמה סעדי

רועי פולקמן

מיכל רוזין
חברי הכנסת
מנחם אליעזר מוזס

בצלאל סמוטריץ

יואל רזבוזוב
מוזמנים
יצחק בקר - עוזר בכיר ליועמ"ש, משרד מבקר המדינה

חנה רותם - מנהלת האגף לביקורת מימון מפלגות, משרד מבקר המדינה

דין ליבנה - ייעוץ משפטי, ועדת הבחירות המרכזית
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידה

הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 34) (גוף פעיל בבחירות), התשע"ז-2017, (פ/2785/20)(כ/678), המשך הצבעות: בקשות לרביזיה, עניינים שנטען לגביהם נושא חדש וסעיפי הצעת החוק
היו"ר יואב קיש
אנחנו פותחים את הישיבה, שלום לכם. לפני שנתחיל רוצה להציג פה חבר הכנסת מקלב נושא, וגם אני אציג. אתה יודע מה? אני אציג ראשון - בסדר? אני רוצה להציג נושא. מכיוון שחוק מימון מפלגות - אנחנו לא נוגעים בו. בדרך כלל מעט מאוד, אם בכלל. יש מספר שינויים שהתווספו מכיוון שהחוק באמת עולה פה להצבעה. נושא אחד שעלה בעקבות דוח המבקר על טענה שמפלגה או סיעה לא יכולה להלוות כספים לשלוחה שלה בהסתדרות שזה כביכול משהו שנעשה והיה בנורמה, ולמעשה לאחר בדיקה מאיזושהי סיבה המבקר טוען שזה לא קיים בחוק, אנחנו רוצים להסדיר את העניין הזה. הוספתי אני שני תיקונים. זה בעמוד האחרון לנוסח. נא להעביר נוסחים. מי לא חילק? נא להעביר נוסחים. עמוד אחרון לנוסח - אני אקריא את זה. ארבל, אני חוסך לך - בסדר?

הוספנו עמוד אחרון שיש בו שינויים שאנחנו עושים מכיוון שאנחנו דנים בחוק.

"אחרי סעיף 8 יבוא –

"תיקון סעיף 17 9. בסעיף 17 לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "והלוואה לסיעה בהסתדרות";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) סיעה או מפלגה רשאית לתת הלוואה לסיעה בהסתדרות העובדים הכללית החדשה הקשורה אליה ומזוהה עימה..."

רויטל, אני רוצה להסביר רגע מה קרה. חוק מימון מפלגות זה חוק שאנחנו נוהגים לשנות אותו במשורה ובמעט. כל הנושא של גוף פעיל בבחירות הוליך את כל השינויים האלה. במהלך הדברים האלה עלו דברים שאנשים העלו כרצון להוסיף ולתקן בחוק. תיכף מקלב יציג נושא נוסף בעניין הזה.

הנושא שאני מציג, נושא שעלה בעקבות הסיעות שלנו בהסתדרות שטענו שקיבלו הבהרה ממבקר המדינה לנוהג שהיה קיים עד היום שהמפלגות היו מלוות להם כספים לטובת הבחירות, שהדבר הזה לא מוסדר בחקיקה. ביקשו להסדיר את זה בחקיקה.

עשינו פגישה עם היועצת המשפטית. זה הניסוח שמדבר שמסדיר את העניין הזה בחקיקה.
יואב בן צור (ש"ס)
תסביר לי, זה עוזר לשלי או נגד שלי?
היו"ר יואב קיש
אני לא יודע. זה כל אחד לעצמו. אני יודע שזה עוזר לסיעות של המפלגות. רק סיעות שיש להם מפלגות, וזה דבר שהיה קיים בהסתדרות שנים. לא המצאנו משהו חדש, בסדר? זה חשוב לי להגיד.
רועי פולקמן (כולנו)
בניסוח כרגע זה סיעה וזה אומר סיעה שנבחרה. אנחנו מפלגה חדשה והקמנו סיעה בהסתדרות. אבל לפי הנוסח שכתוב כרגע היא כרגע לא נחשבת.
היו"ר יואב קיש
למה לא?
רועי פולקמן (כולנו)
כי היא לא נבחרה עדיין בבחירות. יכול להיות שצריך לדייק את זה: סיעה ורשימת מועמדים, כי יש תנאי סף מאוד ברורים בהסתדרות. למשל, 10,000 חתימות כדי להקים סיעה. אנחנו הקמנו - - -
ארבל אסטרחן
הוא צודק אם רוצים - - -
היו"ר יואב קיש
אין לי בעיה - שיהיה סיעה ורשימת מועמדים. רועי, בסדר. זה עושה שכל: סיעה ורשימת מועמדים.

אני מגדיר עוד פעם את התיקון ונא לכתוב בכתב את התוספת של רועי. אני מקריא את הסעיף:

"תיקון סעיף 17 9. בסעיף 17 לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "והלוואה לסיעה בהסתדרות";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) סיעה או מפלגה רשאית לתת הלוואה לסיעה או רשימת מועמדים בהסתדרות העובדים הכללית החדשה הקשורה אליה ומזוהה עימה, לצורך מימון הוצאות הבחירה שלה בהסתדרות זו; החזר ההלוואה יהיה צמוד להפרשי והצמדות ריבית."
באותו נושא יתווסף תיקון לחוק המפלגות
"תיקון חוק המפלגות 2. בחוק המפלגות, התשנ"ב, בסעיף 25(א), אחרי פסקה (2א) יבוא:

"(2ב) הפרשי הצמדה וריבית בשל הלוואה שנתנה המפלגה לסיעה או רשימת מועמדים הקשורה אליה ומזוהה איתה בהסתדרות העובדים הכללית החדשה לצורך מימון הוצאות הבחירות שלה בהסתדרות זו;"
ארבל אסטרחן
העירו לי שזה רשימת מועמדים בבחירות להסתדרות, לא רשימת מועמדים בהסתדרות.
רועי פולקמן (כולנו)
אוקי, בבחירות להסתדרות - בסדר.
היו"ר יואב קיש
לסיעה בהסתדרות או רשימת מועמדים לבחירות להסתדרות.
ארבל אסטרחן
המתמודדת בבחירות להסתדרות.
יואב בן צור (ש"ס)
יש לי שאלה ליועצת המשפטית.
היו"ר יואב קיש
בבקשה.
יואב בן צור (ש"ס)
לדוגמה, היתה סיעה שמזוהה עם גוף מסוים, ופתאום עכשיו הסיעה הזו והאנשים שם בהסתדרות החליטו שהם לא. מי קובע אם הסיעה הזו היא בעלת זיקה או לא?
ארבל אסטרחן
יש לי פה בעיה מסוימת. זה שאלה מאוד נכונה כי הסיעות בהסתדרות הם לא אישיות משפטית, הם לא כמו ברשויות המקומיות שיש סיעת בת של מפלגה שאנחנו יודעים בדיוק איך לעשות את זה. לכן, הוצע הניסוח הזה של: "קשורה ומזוהה".
יואב בן צור (ש"ס)
מה זה "קשורה ומזוהה"? עכשיו יש לי אנשים שנמצאים בהסתדרות, ופתאום - -
ארבל אסטרחן
יש סיעת ש"ס בהסתדרות?
יואב בן צור (ש"ס)
כן, כן.

- - ופתאום נגיד לצורך העניין, האנשים בסיעה החליטו: אנחנו יותר לא מזוהים עם ש"ס, או שהם נגד.
ארבל אסטרחן
ובכל זאת הם מבקשים שש"ס תיתן להם הלוואה?
יואב בן צור (ש"ס)
כן.
ארבל אסטרחן
והשאלה אם אפשר לעשות את זה. זה נכון, יכול להיות שמישהו צריך לקבוע האם הקיימת הזיקה הזו.
יואב בן צור (ש"ס)
מי קובע? אני רוצה שהוא יקבע. מזכיר המפלגה או יושב-ראש המפלגה יקבע.
ארבל אסטרחן
לא, יכול להיות שהקביעה צריכה להיות חיצונית.
יואב בן צור (ש"ס)
חיצונית - יושב-ראש מפלגת האם.
ארבל אסטרחן
לא. יכול להיות שמבקר המדינה צריך לקבוע האם זו הלוואה שהיא מותרת, האם באמת יש זיקה בין הסיעה בהסתדרות לבין הסיעה לכנסת. לא מספיק השם, אלא כמו שהוא קובע שיש גוף קשור לסיעה.
רועי פולקמן (כולנו)
הוא צודק כי זה יכול לייצר מעברים כאלה בין סיעות, זה נושא שדנו בזה פה בשבוע שעבר.
ארבל אסטרחן
כן. אז יכול להיות לפי קביעת מבקר המדינה, הוא זה שיקבע את הקשר והזיקה.
היו"ר יואב קיש
איך הוא יקבע? האם הם יפנו אליו?
ארבל אסטרחן
כן.
יצחק בקר
מן הסתם אם יהיה מצב שמצטייר כאילו שמדובר בהעברה פיקטיבית או ניסיון לעקוף את המגבלות על ההעברות, אנחנו נצטרך להעיר על כך בדוח.
יואב בן צור (ש"ס)
זה לא העברה פיקטיבית, זה העברה מהותית. יש לי אנשים שנמצאים בתוך התנועה בהסתדרות והם פתאום היו ש"ס ועכשיו הם לא ש"ס.
יצחק בקר
אז למה שתיתן להם כסף? זה מה שלא הבנתי.
יואב בן צור (ש"ס)
רוצה לתת לאחרים, להעביר את השם למישהו אחר. השאלה היא מה יהיה אז. אני אומר, אלה לא מזוהים שלי. אלה מזוהים שלי.
היו"ר יואב קיש
אתה לא תיתן למי שאתה לא רוצה.
ארבל אסטרחן
לא, אבל נניח שהוא רוצה להגיד למישהו שאסור לו.
יואב בן צור (ש"ס)
אני לא אתן למישהו שאני לא רוצה , אני רוצה לתת למישהו שהוא כן - - - שלי.
ארבל אסטרחן
הוא צודק.
היו"ר יואב קיש
אז הגדרנו: הקשורה אליה או מזוהה איתה.
יואב בן צור (ש"ס)
עוד פעם, מה זה "קשורה"?
היו"ר יואב קיש
זה שם.
ארבל אסטרחן
הוא צודק כי זה לא מינוח משפטי.
יואב בן צור (ש"ס)
הוא יגיד לך: אני מזוהה איתה, בטח שאני מזוהה. אני חרדי ספרדי, מזוהה איתה. אבל במציאות הוא לא מזוהה.
יצחק בקר
אז אל תעביר לו כסף.
היו"ר יואב קיש
אל תעביר לו כסף.
יואב בן צור (ש"ס)
אבל אני רוצה להעביר למישהו אחר.
היו"ר יואב קיש
אבל ההוא חייב להגיד שהוא מזוהה איתך. הוא יהיה חייב להגיד שהוא מזוהה איתך.
יצחק בקר
את השני, אם אנחנו נראה שאין באמת איזה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
מי יקבע שהשני הוא באמת הסיעה המזוהה שלי? מי קובע שם? מי האדם שיקבע לי שאכן - - - ?
היו"ר יואב קיש
בוא נתחיל מזה שמי שטוען שהוא ש"ס, ולתפיסתך הוא לא ש"ס, אתה לא תעביר לו כסף - נכון? אז אין לך בעיה. עכשיו אתה רוצה להעביר למישהו אחר שגם הוא טוען שהוא ש"ס ואתה אומר: כן, זה הש"ס שלי. אז אתה מעביר לו, ובזה נגמר העניין.
ארבל אסטרחן
לא, אנחנו לא רוצים לאפשר. נניח שש"ס רוצה להעביר למישהו שלא קשור. אנחנו לא רוצים שהחוק יאפשר את זה - - -
יצחק בקר
אם תעביר לו, ואם יהיו פרסומים שהוא באמת מזוהה עם ש"ס, אז מן הסתם הכול כשר. אם תעביר לו והוא - - -
יואב בן צור (ש"ס)
מה זה "פרסומים"? הוא יעשה פרסום, האם אני יכול למנוע ממנו?
יצחק בקר
לא, אנחנו מדברים על שני דברים שונים. אתה רוצה להעביר ממישהו שאין את הלוגו של ש"ס עליו, כן?
יואב בן צור (ש"ס)
כן, בגלל שהבן-אדם הזה תופס לי את הלוגו של ש"ס עכשיו.
יצחק בקר
אוקי. אם תעביר למישהו אחר והוא באמת יפרסם עם ההסכמה שלכם שהוא מזוהה אתכם, מן הסתם שזה סביר וכשר.
יואב בן צור (ש"ס)
אתה אומר "מן הסתם", היא לא אומרת. בסדר - שהיא תגיד את זה וייכתב אז זה בסדר.
ארבל אסטרחן
העניין הוא שזה ייבחן בדיעבד.
היו"ר יואב קיש
חברים, אני מציע כך. חבר הכנסת בן צור, זה יותר טוב משזה לא יהיה, אני כבר אומר לך. כי עכשיו אם לא נעביר את זה, זה לא יהיה. אני אומר לך שזה יאפשר לך את הגמישות להצהיר כמפלגה. אתה מתאר מצב שיכול להיות שהוא יקרה, אבל אנחנו - - -
יואב בן צור (ש"ס)
זה מציאות - - -
היו"ר יואב קיש
אז אתה לא תיתן להם כסף.
יצחק בקר
מדובר על הלוואה, כן?
יואב בן צור (ש"ס)
ברור.
יצחק בקר
בהסכם ההלוואה יכול להיות שאתם יכולים להבהיר מה הקשר.
היו"ר יואב קיש
לא יהיה יותר טוב, יואב.
יואב בן צור (ש"ס)
אם אנחנו יכולים להעביר, זה בסדר גמור.
היו"ר יואב קיש
ברור.
יואב בן צור (ש"ס)
לא. אתה אומר "ברור", היא לא אומרת "ברור".
היו"ר יואב קיש
ארבל, יש פה הגדרה שזה קשור אליה ומזוהה עימה - ברור, זה ברור.
ארבל אסטרחן
זה לא ניסוח משפטי אידיאלי.
היו"ר יואב קיש
זה לא משפטי, אבל אין משהו אחר.
ארבל אסטרחן
אם נגיד שמבקר המדינה יאשר את זה? את הקשר הזה?
היו"ר יואב קיש
לא, אני לא רוצה. יואב, או שזה הולך או שלא. אנחנו בדקה ה-99, עשינו את הדבר הזה.
ארבל אסטרחן
לא אמרת את 2?
היו"ר יואב קיש
אמרתי, הקראתי הכול. אתם לא הקשבתם.

אני אומר: תחילתו של סעיף זה עם פרסום החוק.
ארבל אסטרחן
רק הערה קטנה לנוסח. העירו לי שסעיף 17 שאותו אנחנו מתקנים, יש פה כבר הוראות שלא קשורות לענייננו על ההסתדרות, ושם זה נקרא: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל. זה המינוח הישן. עכשיו התווסף סעיף קטן (ג) עם המינוח החדש. עכשיו זה נקרא: הסתדרות העובדים הכללית החדשה. ברור שזה אותה הסתדרות. אני רק אומרת את זה שלא - - -
היו"ר יואב קיש
טוב.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מה עם ההסתדרות הלאומית?
היו"ר יואב קיש
כרגע לא.
ארבל אסטרחן
כרגע מוצע שזה יהיה רק ההסתדרות.
היו"ר יואב קיש
מקלב, אתה רוצה להציג רגע? אז תציג, בבקשה, את שלך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, תודה רבה לך.
היו"ר יואב קיש
סליחה, בוא נעשה הצבעה. מכיוון שכבר הגדלנו בזה, נצביע. ואז נדון נושא השני.

אני מעלה להצבעה את הסתייגות: אחרי סעיף 8, ההסתייגות שהקראתי עכשיו. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

ההסתייגות התקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות התקבלה.

אני אומר: תחילתו של סעיף זה עם פרסום החוק.

מקלב, בבקשה, תציג את הנושא.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני לא אעכב את הוועדה להרבה זמן. כתוב שבארץ-ישראל היו שש ערי מקלט ובחוץ-לארץ עוד שלוש. מדוע אדם שהרג בשוגג יכול לברוח לערי מקלט וגואל הדם לא יכול להרוג אותו? שם יש לו חסינות. עד מתי הוא יכול להיות שם? עד שהכוהן הגדול נפטר. כשהכוהן הגדול נפטר, כולם מקבלים חנינה. מה היו עושים כולם? היו מתפללים כל הזמן שהוא ימות. האימא של הכוהן הגדול נותנת להם אוכל כדי שהם לא יתפללו.

לא יכול להיות שאנחנו מדברים על גופי תומכי בחירות והחצי מיליון שקל פה וחצי מיליון שקל שם. לכן, אני מציע. נושאי יחידת המימון לא עלו מאז עודכנו, ואנחנו היום מדברים על שחיקה של מעל 20%. אני מציע להעלות את המימון השוטף. במקום 5% מיחידת המימון, 6%.

אני אקריא לך על מה מדובר: בסעיף 3(ג) לחוק העיקרי - - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו מקריאים את הסעיף. חברים, אחרי סעיף 2 יבוא תיקון סעיף 3. 3. בסעיף 3(ג) לחוק העיקרי בכל מקום במקום 5% מיחידת מימון, יבוא 6% מיחידת מימון. תחילתו של סעיף זה עם פרסום החוק.

חברים, תקשיבו. הנושא הזה הוא סעיף תקציבי. לכן, אנחנו נצטרך - - -
ארבל אסטרחן
הסעיף הזה - עלותו השנתי כ-22 מיליון שקל שכן הוא מעלה את המימון השוטף שמשולם לכל הסיעות - המימון השוטף, לא מימון הבחירות. לכן, אלא אם תהיה תמיכה בסעיף הזה, מדובר בסעיף שיחייב רוב של 50 ח"כים במליאה, בין אם זה ייכנס לנוסח, בין אם זה יהיה הסתייגות.
היו"ר יואב קיש
אוקי.
ארבל אסטרחן
אני רוצה לומר עוד מילה אחת לגופו של עניין וחשוב לי לומר את זה. צריך לזכור שכל נושא יחידת המימון מסור בידי ועדה ציבורית שהכנסת הקימה מכוח חוק מימון מפלגות. אומנם כאן לא משנים את יחידת המימון, אבל יש העלאה של המימון. צריך לזכור את זה כי הרעיון היה שהעלאת המימון תיעשה על- ידי הוועדה הציבורית ולא בתיקונים מסוג זה.
היו"ר יואב קיש
זה שינוי חוק. זה תפקידה של הכנסת, עם כל הכבוד לוועדה הציבורית.
ארבל אסטרחן
בשביל זה היא הקימה אותה, - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אדוני, אני מציע. אני מקבל את ההסתייגות. תגיש אתה עוד משהו - - -
היו"ר יואב קיש
אני אגיד לכם מה נעשה. אנחנו - הקואליציה - נצביע בעד העניין הזה. אני מבקש להוסיף הסתייגות שלי לביטול הסעיף הזה, ואנחנו נצביע במליאה על ההסתייגות שלי במידת הצורך.
ארבל אסטרחן
בסדר, ויצוין ש- - -
היו"ר יואב קיש
חברים, מי בעד קבלת ההסתייגות שהגדרנו אותה לתיקון סעיף 3 כפי שאמר חבר הכנסת אורי מקלב?
אורי מקלב (יהדות התורה)
כולם בעד, מה זה?
היו"ר יואב קיש
מי נגד?

הצבעה

בעד - פה אחד

ההסתייגות התקבלה.
היו"ר יואב קיש
פה אחד.

את ההסתייגות שלי אני צריך להעלות להצבעה? אני רוצה הסתייגות לזה.
ארבל אסטרחן
אה, לא - תמונת ראי.
היו"ר יואב קיש
לא צריך, זה ברור. תמונת ראי, תודה.

אם כך, אנחנו מצביעים עכשיו על כל מה שהיה נושא חדש. אני עובר להקריא את הסעיפים.

ביטן, אם יש תמיכת ממשלה לא צריך 50. זה הכי פשוט.
ארבל אסטרחן
אבל צריך שהממשלה תגיד.
היו"ר יואב קיש
לא. הממשלה אולי תיתן לזה. זה הכול חדש, זה נולד עכשיו.
דוד ביטן (הליכוד)
אם יש תמיכת ממשלה אז אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
בדיוק.

חברים, אנחנו מצביעים על הנושאים החדשים שקודם לא הצבענו עליהם. אנחנו מצביעים. הראשון זה בעמוד 13. דרך אגב, זה כבר לא נושא חדש. אוסאמה, זה בדיוק אתה. נא, תסתכל. עמוד 13, סעיף 3. הגענו להסכמות עם הרשימה המשותפת - אוסאמה, אתה תאשר את דבריי - בסעיף הזה לקבל את ההסתייגות של הרשימה המשותפת בעניין. זו ההסתייגות, נכון? אני לא טועה.
ארבל אסטרחן
הסתייגות 5, פשוט למחוק את המילים.
היו"ר יואב קיש
לא, 3.
ארבל אסטרחן
לא. 3 מחליפה את המילים.
היו"ר יואב קיש
בסדר, זה 3.
ארבל אסטרחן
- - - להוריד את המילים.
היו"ר יואב קיש
לא להוריד, רק להחליף: "בשל כוונות ההצבעה שלהם בבחירות". זה מה שהסכמנו.
ארבל אסטרחן
טוב.
היו"ר יואב קיש
אנחנו נצביע עכשיו. אני אומר עוד פעם את הסיכום. אוסאמה, זה לפרוטוקול. לפרוטוקול, ביטן. תקשיב. ביטן, זה חשוב. יש לנו הסכמות עם הרשימה המשותפת לגבי זמן הדיבור שלהם שיהיה חצי שעה במליאה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, למה? אני צריך זמן דיבור כולל. ביקשתי מהאופוזיציה זמן דיבור כולל.
היו"ר יואב קיש
אז את זה יואל יסגור. אנחנו עם הרשימה המשותפת - - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
אגב, לא קיבלתי שום דבר בתמורה - כלום.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מחכה להם לתשובה, עזוב את הרשימה המשותפת. אני צריך זמן דיבור כולל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז על עשר הסתייגויות. אחרי זה זמן דיבור שיסכמו.
היו"ר יואב קיש
כמה הסתייגויות יש למחנה הציוני? יש להם הרבה, יש להם לבד - - -

יואל, מתי נקבל תשובה? לא, זה לא ילך. מתי אתה מקבל תשובה? אני לא רוצה.
דוד ביטן (הליכוד)
עוד מעט.
היו"ר יואב קיש
אם הם רוצים שאני אסתדר איתם, היום זה עולה.
דוד ביטן (הליכוד)
נסתדר איתם, בלי קשר.
היו"ר יואב קיש
היום זה עולה, נקודה. יואל, אני נותן התייעצות סיעתית חמש דקות. אני רוצה לדעת אם לתת לו או לא לתת לו. זה היום עולה.

חמש דקות התייעצות סיעתית. ב-10:25 אנחנו מתכנסים חזרה.

יואל, בוא.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:20 ונתחדשה בשעה 10:25.)
היו"ר יואב קיש
חברים, נא לשבת. חברים, אני רוצה לעדכן אתכם. איפה אוסאמה?
קריאה
אוסאמה פה.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת גרמן, אתם בתור אופוזיציה תמכתם באופן עקרוני בהצעת החוק הזו, ולכן לא היית שותפה לדיון.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל היו לנו הסתייגויות.
היו"ר יואב קיש
יש הסתייגויות, נכון.
יעל גרמן (יש עתיד)
אחת ההסתייגויות היתה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רק ההסתייגות זה שלנו, אז אנחנו הסכמנו.
היו"ר יואב קיש
בדיוק.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני בעד ההסתייגות.
היו"ר יואב קיש
יפה. אני רוצה להגיד לכם מה הסיכום עם האופוזיציה וחשוב לי שזה גם יהיה לפרוטוקול. יואל ואוסאמה, אני מבקש. אתם תאשרו את זה. יואל, אני צריך את הקשב שלך, ואני מבקש מהיועצת המשפטית. אנחנו הגענו לסיכומים עם האופוזיציה לגבי הצעת החוק הזו. יקבלו עכשיו מספר תיקונים שאני אקריא לך אותם. יואל יסיר את כל הרביזיות שלו מזה ואנחנו לא נצביע על הרביזיות.

אנחנו נצביע כמובן על הנושאים החדשים שלא גמרנו ונעשה את זה לפי הסיכומים הבאים ועל סעיפי הצעת החוק, ונכין את החוק שיעלה היום למליאה להצבעה במליאה. סוכם שהזמן של האופוזיציה יהיה מקסימום שלוש שעות. זה זמן דיבור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הורדנו את זה.
היו"ר יואב קיש
פחות משלוש? אוקי, עד שלוש.
יואל חסון (המחנה הציוני)
לא, לא. אמרנו עד שלוש.
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה למנוע מכם.
יואל חסון (המחנה הציוני)
עד שלוש. נחליט אחר כך.
היו"ר יואב קיש
זה לא החלטה, אני אומר את זה לפרוטוקול, בסדר? כי לא כתבנו נייר ולא זה, אז זה לפרוטוקול.
יואל חסון (המחנה הציוני)
עד שלוש.
היו"ר יואב קיש
עד שלוש. אני אומר עוד פעם מה הדברים שהסכמנו עליהם. אני אגיד לכם מה הסכמנו. אנחנו הסכמנו בסעיף 1(2) - הגדרה של "פעילות בחירות". הסעיף כפי שהוא כתוב היום זה: "הסעת בוחרים ביום הבחירות לכנסת, שלא לפי חוק ושלא בתמורה מלאה, לשם הבטחת הצבעתם בשל עמדותיהם הפוליטיות, לרבות אם עמדותיהם הפוליטיות משוערות לפי מקום המגורים.".
אנחנו פשוט מבטלים את
מקום מגוריהם. בשל, לרבות עמדותיהם הפוליטיות משוערות. זהו, מבטלים את: לפי מקום מגורים.
יעל גרמן (יש עתיד)
למה לא את הכול?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, לרבות.
יעל גרמן (יש עתיד)
את הכול. יואב, מלרבות עד - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לרבות, לרבות - - - מה זה? "בשל עמדותיהם הפוליטיות", נקודה.
היו"ר יואב קיש
אני אקריא את ההסתייגות עצמה. זה הסתייגות מספר (3) ש"בשל עמדותיהם הפוליטיות, לרבות אם עמדותיהם הפוליטיות המשוערות לפי מקום מגוריהם", יבוא "בשל כוונות ההצבעה שלהם בבחירות". אוקי? זה המשפט.
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון מאוד.
היו"ר יואב קיש
זה ההסתייגות?
יעל גרמן (יש עתיד)
זו ההסתייגות.
היו"ר יואב קיש
זה התקבל. ואז הסעיף ייקרא: הסעת בוחרים ביום הבחירות לכנסת שלא לפי חוק ושלא בתמורה מלאה, לשם הבטחת הצבעתם בשל כוונות ההצבעה שלהם בבחירות. זהו, זה התיקון שאנחנו מקבלים - זה אחד.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
רגע, ומורידים את השורה: לרבות אם עמדותיהם - - -
היו"ר יואב קיש
כן, אמרתי.
ארבל אסטרחן
כן. ולכן, לחבר הכנסת אייכלר ולגרמן יהיה בקשה.
קריאה
גם מקום מגורים.
ארבל אסטרחן
ירד.
היו"ר יואב קיש
ירד.
ארבל אסטרחן
לכן, לחבר הכנסת אייכלר וגרמן יהיה בקשת רשות דיבור כדי לאפשר להם.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אין בעיה.

נושא נוסף שהסכמנו לקבל וגם זה בעקבות המחנה הציוני זה שני דברים: ראשית, אנחנו מעלים את הסכום מ-11,000 ל-15,000 שקלים. את יכולה להכניס את זה כהסתייגות ואנחנו נצביע על זה. עכשיו זה יהיה בנוסח - 15,000 שקלים במקום 11, ו-30,000 שקלים במקום 22. אני שמח שגם חברת הכנסת גרמן מצטרפת.
יעל גרמן (יש עתיד)
כל עוד יש שקיפות אז זה בסדר גמור.
היו"ר יואב קיש
כן.

הנושא האחרון זה היה נושא תרומות מחו"ל, נושא שהיה חשוב למחנה הציוני.

חברים, זה מפריע. אתם רוצים לנהל דיונים? בחוץ.
קריאה
- - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הוא עוד לא אמר. הוא אמר בינתיים שלוש שעות, אבל לדעתי גם - - -, הרגע אמר שירדו מזה.
היו"ר יואב קיש
אמרתי עד שלוש שעות.

אני חוזר על הסיכום לגבי תרומות חו"ל. אנחנו נאפשר תרומות מחו"ל מאזרחים פרטיים בלבד. זאת אומרת, לא תאגידים ולא שום דבר - אזרחים פרטיים בלבד - עד מגבלה של 20% מסך התרומות שמגיעות לאותה עמותה, ואותה עמותה תוגבל בכל מקרה ל-600,000 מרבי מהארץ ומחו"ל. אם מישהו רוצה לקחת כסף מחו"ל, הוא יוכל לקחת כסף מחו"ל בהתאם למגבלות שקיימות בחוק. אתם לא תוכלו לבקר על זה, זה ברור לנו. לכן, הגבלנו את זה ל-20% מסך כל התרומות שהוא קיבל.
יעל גרמן (יש עתיד)
איך יידעו?
דין ליבנה
אבל אין תקרה לסך כל התרומות.
היו"ר יואב קיש
יש תקרה. אני מסביר. לאותה עמותה שבחרה לקחת כסף מחו"ל, היא תוגבל למקסימום 600,000 שקלים פעילות.
יואל חסון (המחנה הציוני)
חשבתי שסיכמנו שזה 20% ולא יעלה על 600,000.
היו"ר יואב קיש
מה פתאום?
יעל גרמן (יש עתיד)
יואב, איך מישהו יוכל לבקר את זה?
היו"ר יואב קיש
לא יוכלו. נו, מה לעשות?
יעל גרמן (יש עתיד)
אז איך אתה תדע ש- - -?
היו"ר יואב קיש
אבל חשוב לו אז הסכמתי לוותר על זה. אבל הגבלתי את זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מתנגד לזה בתוקף.
היו"ר יואב קיש
אני הגבלתי את זה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
למה? איך את מבקרת תרומות לפריימריז? הם מבקרים תרומות לפריימריז מחו"ל, איך את עושה את זה?
יעל גרמן (יש עתיד)
יואל, זה גם לא בסדר.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מה "לא בסדר"? - - -
היו"ר יואב קיש
יעל, תקשיבי. אני אומר לך בכנות, אני הייתי נגד הסעיף הזה - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אני גם.
היו"ר יואב קיש
- - אבל אני חושב שחשוב לי שהחוק יעבור. הלכתי לקראת המחנה הציוני בעניין הזה עם מגבלות. יש פה מגבלה - 600,000 מרבי לאותה עמותה. היא לא תוכל להמשיך לגייס.
דוד ביטן (הליכוד)
תסביר - - -
היו"ר יואב קיש
ב-20% - זה נמוך לך? אז כאילו אתה זה?
יעל גרמן (יש עתיד)
זה אות מתה, זה תלוי באוויר. אי-אפשר - - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
- - - לא הגיוני - - -
היו"ר יואב קיש
אז שליש.

אני אבהיר את זה. מי שלוקח מהארץ, רק מהארץ, מוגבל על הפעילות בחו"ל. למעשה, הרי אין לו מגבלה. הוא יכול גם לגייס 10 מיליון שקלים לפי זה. לא השתנה, נשאר אותו דבר. החליטה אותה עמותה או אדם שהוא רוצה לקחת כסף מחו"ל, הוא יכול לעשות את זה עד תקרה של 600,000 שקלים סך כל הכסף, כולל מחו"ל ומהארץ, עם עד 33% מתרומות מזרים. בסדר? הבנת?
יעל גרמן (יש עתיד)
אז אני אמנע. אני נמנעת - - -
היו"ר יואב קיש
אוקי.
קריאה
כמה?
היו"ר יואב קיש
שליש. למעשה, 200,000 שקלים יוכלו לגייס מחו"ל, עד 600,000 סך הכול מקסימום.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא רוצה להצביע בעד, אבל אני לא אצביע נגד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז זה לא 20%, זה שליש.

היו"ר יואב קיש

העליתי את זה לשליש כי היה פה איזה אי-הבנה ביני לבין יואל - אז העליתי את זה.
ארבל אסטרחן
זאת אומרת, אם אדם רוצה לגייס, מספיק שיש לו תרומה אחת מחו"ל, התקרה שלו תהיה 600,000 שקל - -
היו"ר יואב קיש
בדיוק.
ארבל אסטרחן
- - ולא יותר משליש, עד שליש מהתרומות.
היו"ר יואב קיש
שליש.
ארבל אסטרחן
זאת אומרת, הוא לא יכול לקבל תרומה אחת מחו"ל של 20,000 שקל כי אז זה 100% מהתרומות שלו.
דוד ביטן (הליכוד)
בסדר, בעיה שלו.
היו"ר יואב קיש
הוא צריך לייצר תרומות בארץ ואז הוא יכול לגייס מחו"ל בנוסף להן עד שליש מסך כל התרומות.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא צריך להחליט אם זה מתאים לו.
ארבל אסטרחן
כן, אבל לפעמים - - -
היו"ר יואב קיש
הוא לא יכול רק מחו"ל, זה לא עובד. תרומה קטנה אחת מחו"ל לא עובד. אני אסביר את ההיגיון.
חנה רותם
אני רוצה לנסות להבין. תרומה בודדת מחו"ל מכניסה את אותו גוף למגבלה של 600,000- - -?
היו"ר יואב קיש
נכון, נכון. אני אסביר לכם את ההיגיון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא צריך להחליט אם הוא - - -
היו"ר יואב קיש
נכון. אני מדבר בשמי, אנחנו לא רוצים שכסף מחו"ל ייכנס לפה. יש אנשים אחרים בוועדה הזו שחושבים שזה חשוב שגם לאנשים מחו"ל תהיה אפשרות להשפיע. אז אמרנו כך: ראשית, חשוב שיהיה כסף ישראלי. קודם כל, להראות שאנשים מישראל מעוניינים. לכן, עמותה חייבת להתחיל לגייס כספים מישראל.

התחילה לגייס כספים מישראל, היא רואה שהיא לא עוברת היקף פעילות של 600,000 שקלים, אבל היא כן רוצה לגייס כספים מחו"ל, היא תוכל לעשות את זה עד שליש מסך כל התרומות שלה.
יעל גרמן (יש עתיד)
איך הם יבקרו את זה? אני עדיין לא הבנתי.
היו"ר יואב קיש
על הכסף מחו"ל הם לא יידעו. אבל הם מוגבלים.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אבל אתם חייבים להתייחס לזה. אתם כן יודעים לבקר, זה לא נכון שאתם לא יודעים לבקר.
חנה רותם
אנחנו יודעים לבקר את זה מכיוון שזה מותר בחוק המפלגות לגבי הפריימריז. בפריימריז מותר לקבל תרומות מחו"ל. מכיוון ש- - - ניתנה לנו הסמכות להתקין תקנות או לקבוע את הנחיות מבקר המדינה לניהול חשבונות, נדרוש לקבל אסמכתאות לגבי התרומות האלה.
היו"ר יואב קיש
אוקי, מעולה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אם הם יכולים לבקר אז - - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
אבל הם עושים את זה היום על הפריימריז.
היו"ר יואב קיש
חברים, אני עושה עכשיו סיכום.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
יואב, יש לי משהו שאני לא מבין. אם מישהו מגייס בארץ 2 מיליון שקל - זה מותר היום.
היו"ר יואב קיש
לא, במגבלת התרומות. לפי המגבלה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
בתרומות שמותר לו. ברגע שהוא לקח משהו מחוץ-לארץ אסור לו לקחת היום מ-600,000.
היו"ר יואב קיש
אז אסור לו. מי שעבר את ה-600,000 לא יכול לקחת כסף מחו"ל - ברור, ברור. אין כוונה שהכסף מחו"ל יהיה משמעותי. יש כוונה, כן נתנו פה פתח בעקבות השינוי של המחנה הציוני.

חברים, אנחנו עוברים להצבעות כדי לסיים את ההכנה.
דוד ביטן (הליכוד)
אם הגענו לכל ההסכמות למה צריך להצביע אחד אחד?
היו"ר יואב קיש
כי צריך להצביע, מה לעשות?
יואב בן צור (ש"ס)
נצביע על הכול, מה הבעיה? מה הבעיה להצביע על כל החוק יחד כנוסח הוועדה?
ארבל אסטרחן
אם יש הסכמה אפשר להצביע על כל ההסתייגויות שלגביהן נטען נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
לא, אבל יש, למשל, את 3 שאני רוצה להצביע בעד.
ארבל אסטרחן
אוקי, אז נצביע עליהם לחוד.
היו"ר יואב קיש
חברים, בואו נעשה את זה לאט ומסודר. אין בעיה, אני יודע לנהל את זה. זה ייגמר מהר.

אנחנו מצביעים בעמוד 13 על הסתייגות 3 שהחלטנו לקבל אותה. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד - פה אחד

ההסתייגות התקבלה.
היו"ר יואב קיש
פה אחד התקבל.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
רגע, על ההסתייגות שלי גם תגיד.
היו"ר יואב קיש
לא, זה כבר הצבענו עכשיו.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
הצבעת שתקבל את זה.
היו"ר יואב קיש
אייכלר, הרגע הצבענו על זה.
ארבל אסטרחן
יורד הלרבות - - -
היו"ר יואב קיש
כמה פעמים תשאל?
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אמרת 3, וזה 5.
ארבל אסטרחן
זה אותו דבר. אתה הורדת לגמרי, היא החליפה את המילים.
היו"ר יואב קיש
זה אותו דבר. הצבעתי על 3.

עכשיו אני אומר דבר נורא פשוט. יואל, אנחנו נפיל את כל ההסתייגויות עכשיו שאתה ביקשת נושא חדש ונצביע נגדן, ונוסיף את ההסתייגויות שהגענו אליהן להסכמות ועליהן נצביע בעד, ואז בעצם גמרנו. את הרביזיות הסרת ואז נצביע על החוק. מקובל, ארבל? אוקי.

אנחנו מצביעים עכשיו למעשה נגד כל ההסתייגויות שהיו נושאים חדשים ומפילים את כל ההסתייגויות. נצביע אחר כך על ההסתייגויות החדשות שהגענו אליהן להסכמות.

מי נגד כל ההסתייגויות בנושאים חדשים? ירים את ידו. אוקי, פה אחד. סליחה, מיכל לא. מי בעד?
קריאה
- - -, כן.
היו"ר יואב קיש
לא, שם. אני לא יודע אם מצביעים. חברת ועדה?
מיכל רוזין (מרצ)
- - - חברת ועדה.
היו"ר יואב קיש
מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – מיעוט

ההסתייגויות נפלו.
היו"ר יואב קיש
נמנע, אוקי.

כל ההסתייגויות האלה נפלו.

עכשיו אנחנו מצביעים על ההסתייגויות החדשות. אני אגיד אותן בשמי: במקום 11,000, הסכום שיהיה יהיה 15,000 שקלים.
דוד ביטן (הליכוד)
לאדם.
היו"ר יואב קיש
לאדם, זה ברור. כולם יודעים באיזה סעיף מדובר. את רוצה שאני אציין את הסעיף?
ארבל אסטרחן
זה בסעיף קטן (ו).
היו"ר יואב קיש
בסדר. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

ההסתייגות התקבלה.
היו"ר יואב קיש
פה אחד.

במקום 22,000, הסכום יהיה 30,000. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

ההסתייגות התקבלה.
היו"ר יואב קיש
התקבל.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה הצבעת כבר על ה- 5%–6%?
היו"ר יואב קיש
כן, קודם הצבעתי.

אני עכשיו מצביע על ההסתייגות של חו"ל, יואל. בוא ננסח אותה. בגדול, זה יהיה ניסוח שיעבור ליטוש משפטי. אבל אני רוצה להקריא לך את הנוסח, בסדר? עמותה שתבחר - - -
ארבל אסטרחן
זה לא רק עמותה, זה גם אדם. עד 400,000 לא צריך - - -
היו"ר יואב קיש
כן, עמותה או אדם.
יואל חסון (המחנה הציוני)
ואלה שעד 400,000 והם כן יביאו מחו"ל, אז מה?
היו"ר יואב קיש
מותר להם עד שליש.
יואל חסון (המחנה הציוני)
עד שליש.
היו"ר יואב קיש
כן. עמותה או אדם שיבחרו לגייס גם כספים לפעילות זו מחוץ-לארץ יוכלו לעשות זאת בכפוף לשלוש המגבלות הבאות: ראשית, שזה חייב להיות מאדם פרטי - -
ארבל אסטרחן
גם מהארץ זה מאדם - - -
היו"ר יואב קיש
- - שנית, עד שליש מסך כל התרומות שאותה עמותה קיבלה. וסך כל התרומות של אותה עמותה יוגבל ל-600,000 שקלים החל מהתרומה הראשונה.
ארבל אסטרחן
השליש מסך התרומות - לאיזה תקופה? כי מתחילים לקבל תרומות מהארץ וקודם לוקחים את - - -
היו"ר יואב קיש
זה הכול מתקופה בין בחירות לבחירות.
ארבל אסטרחן
טוב.
היו"ר יואב קיש
אוקי? מישהו רוצה לשאול משהו לגבי הסעיף הזה? מבקר המדינה, משהו? לא.

חברים, מי בעד הסעיף, ההסתייגות הזו של הכסף מחו"ל? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? שלושה נמנעו.

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - 3

ההסתייגות התקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות התקבלה.

ארבל, יש לי שאלה.
ארבל אסטרחן
לא הצבענו על סעיפי החוק.
היו"ר יואב קיש
אוקי, מצביעים על הסעיפים. בבקשה, תקריאו את הסעיפים. נצביע אחרי זה על החוק ונסיים.
ארבל אסטרחן
אני אקרא שוב את הנוסח עם השינויים.
היו"ר יואב קיש
לא, בשביל מה?
ארבל אסטרחן
לא צריך. אוקי, אז פשוט תצביע על הסעיפים.
היו"ר יואב קיש
כמה סעיפים יש?
ארבל אסטרחן
יש עשרה סעיפים.
יואב בן צור (ש"ס)
תגיד את הסעיפים שאתה מצביע עליהם ונצביע.
היו"ר יואב קיש
אוקי. מי בעד סעיף 1? ירים את ידו.
יואב בן צור (ש"ס)
למה כל סעיף בנפרד? כל הסעיפים.
ארבל אסטרחן
אם יש הסכמה להצביע - - -
היו"ר יואב קיש
אוקי, כל הסעיפים. מי בעד כל הסעיפים? ירים את ידו - שש. מי נגד? ארבע. מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 4

נמנעים – אין

הסעיפים נתקבלו.
היו"ר יואב קיש
הסעיפים התקבלו.

מה הבעיה? אפשר לדעת מה הבעיה?
ארבל אסטרחן
אותו דבר שאמרתי קודם, שאם התרומה הראשונה היא מחו"ל זה כבר אסור - - -
היו"ר יואב קיש
ברור, ברור.

התקבלו הסעיפים.

האם צריך להצביע על כל החוק או לא צריך?
ארבל אסטרחן
לא.
היו"ר יואב קיש
סיימנו להצביע?
ארבל אסטרחן
גמרנו להצביע.
היו"ר יואב קיש
סיימנו. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40.

קוד המקור של הנתונים