ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/03/2017

תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון מס'...), התשע"ו-2016, בדבר עריכת מבחן מעשי במדמה טיסה

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 485

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, כ"ד באדר התשע"ז (22 במרץ 2017), שעה 17:30
סדר היום
תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון מס'...), התשע"ו-2016, בדבר עריכת מבחן מעשי במדמה טיסה
נכחו
חברי הוועדה:
יצחק וקנין – היו"ר
מוזמנים:
משרד המשפטים - דרור וגשל

עו"ד-רשות תעופה אזרחית, משרד התחבורה - אבישי פדהצור

ר' אגף מטה רשות תעופה אזרחית, משרד התחבורה - גד רגב

מנהל אגף רישוי עובדי טייס - ארז פלס

חבר מועדון, טייס, אגודת התעופה הישראלית - שי פופר

מנכ"ל, אומני תעופה ספורטיבית - שלמה סם אלימלך

טייס, אומני תעופה ספורטיבית - עומר דהן
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון מס'...), התשע"ו-2016, בדבר עריכת מבחן מעשי במדמה טיסה
היו"ר יצחק וקנין
אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום: תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון מס'...), התשע"ו-2016. אני אומר בפתיחת הישיבה, מאחר ומליאת הכנסת מתנהלת כרגע, קיבלנו אישור מיוחד מיושב ראש הכנסת לקיים את הדיון. אומר עוד דבר מכיוון שבחצי שעה הקרובה יכול להיות שעוד שעה, רבע שעה, אני אעשה הפסקה של עשר דקות בגלל שיש חוק שלי חשוב מאוד, שצריך לעבור בשנייה ושלישית אז אני אקפוץ כמה דקות ואחזור לפה. אני לא אסגור את הישיבה רק נעשה הפסקה של 10 דקות, 7,8 דקות, אני אברך ואחזור.

בכל אופן, אני פותח את הישיבה – תקנות הטיס. אנחנו כבר מכירים אחד את השני, את כל אלה שיושבים סביב השולחן. מי רוצה להציג את הדברים?
אבישי פדהצור
ברשותך, אדוני, תודה רבה קודם כל. אנחנו מוקירי תודה ואסירי תודה לוועדה על שמצאה את זמנה ולכן, אנחנו נשתדל לייעל ולחסוך בזמנה היקר. התיקון שבפנינו הוא תיקון די פשוט - -
לאה ורון
רק תציג את עצמך לוועדה.
אבישי פדהצור
אני מהלשכה המשפטית ברשות התעופה האזרחית ואני הופקדתי על הליווי המשפטי של התיקון הזה. התיקון הזה, בליבתו, עניינו תיקון תקנה 36 שעוסקת בביצוע מבחן מעשי בטיסה. על רגל אחת אני אומר שהתקנה היום לוקה בכמה דברים: 1. היא לא מאפשרת ביצוע מבחן בטיסה במדמה טיסה אף אז שהפרקטיקה הזאת, הנוהג הזה, ההתנהלות הזאת היום הופכים יותר ויותר שכיחים, אז כל פעם שמישהו רוצה לבצע מבחן או חלקו במדמה טיסה צריך לבקש פטור מההוראות של התקנה. במציאות היום מדמי הטיסה הופכים טובים ואיכותיים יותר ויותר ולכן אנחנו רוצים למסד את זה.

בנוסף, התקנה קצת מבולבלת, קצת ארכאית בניסוחיה ולכן, ניצלנו את ההזדמנות שאנחנו מתקנים אותה לעשות בה מעט סדר והיגיון בשביל שבאמת תתאים גם לחקיקה המקבילה, עדכנית בארצות-הברית וגם לחקיקה הישראלית המודרנית.

אז בגדול, תיקנו שתיים או שלוש הגדרות, ואחרי זה החלפנו את כל תקנה 36. את רוב תקנה 36 שינינו רק צורנית אבל בגלל שהשינויים היו כל כך רבים החלטנו לכתוב אותה מחדש. אם יהיה צורך אני אפרט. אז ברשותכם, אני אתחיל בקריאה:

תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס)(תיקון מס' __), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ב), 47 ו- 168 לחוק הטיס, התשע"א-2011

(להלן - החוק), לפי הצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168(ב) לחוק, ובהתאם לסעיף 197 לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1

בתקנה 1 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981 (להלן - התקנות העיקריות):
במקום הגדרת "מבחן מעשי" יבוא:
""מבחן מעשי" - מבחן לבדיקת מיומנות או כושר ביצוע;";
אבישי פדהצור
מבחן מעשי, כפי שהוא מנוסח היום, מתייחס אך ורק לנושא של כושר ביצוע אף שהתקנות עצמן וגם מושגים דומים בתקינה של - - - עוסקים במיומנות, מה שמכונה בלעז "סקיל", ולכן החלטנו לשלב גם את הביטוי הזה בהגדרה של מבחן מעשי על מנת ליצור את שלמותו.

במקום הגדרת "מדמה" יבוא:

""מדמה" – מיתקן שהמנהל אישר לאדם, להדרכת עובדי טיס, לצבירת ניסיון או לבדיקת מיומנותם שבו ניתן לדמות תנאי הטסה (מדמה טיסה), פיקוח על תעבורה אווירית או פעילות תעופתית אחרת שאישר המנהל לאותו אדם לגבי אותו מיתקן;"
אבישי פדהצור
יש לנו כבר היום הגדרה של מדמה, היא הגדרה לא מיטבית. החלטנו קצת לשנות אותה ולעבות אותה, ובין היתר לכלול בה התייחסות לנושא של צבירת ניסיון שהיום נעדר ממנה. שוב, הכל בהתאם למה שמאשר המנהל לאדם מסוים לגבי מתקן מסוים כי אלה דברים קזואיסטים שמתפתחים ממקרה למקרה ולכל, אין פה כוונה לקבוע אמות מידה כלליות אלא להתיר את זה בשיקול דעתו של מנהל רת"א, בכל מקרה לפי בקשה שתוגש לו.
במקום הגדרת "מפקח" יבוא:
""מפקח" - אדם שמינה המנהל לשמש בתפקיד מפקח לפי סעיף 94 לחוק;".

כאן פשוט מאוד ההגדרה שקיימת היום בתקנות ארכאית ומתייחסת לחוק הטיס הישן. החלטנו להחליף אותה בהתאמה לחוק הטיס החדש.

עד כאן תיקון תקנה 1.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות חברים? אין הערות.

נצביע על תקנה 1. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 1 אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
התקנה אושר.
אבישי פדהצור
תודה אדוני.

החלפת תקנה 36
במקום תקנה 36 לתקנות העיקריות יבוא:
"מבחן מעשי בטיסה

36

מבחן מעשי בטיסה ייערך -

לפי תכנית בחינה שאישרה רשות הרישוי;

בידי בוחן שרשות הרישוי הורתה עליו לנבחן;

בכלי טיס הרשום בפנקס כלי הטיס בישראל או במדמה טיסה, המצוידים במכשירים ובעזרים הנדרשים לגבי סוג הרישיון או ההגדר המבוקש.
אבישי פדהצור
אני אסביר בתמצית: אנחנו מבקשים לקבוע כאן שלושה תנאי יסוד, שניים שאנחנו מחדדים ואחד שאנחנו פשוט משכתבים שקיים כבר היום. התנאי הראשון: מבחן מעשי בטיסה צריך להיערך לפי תכנית בחינה שאישרה רשות הרישוי. הפרקטיקה שצריכה להיות ושנוהגת היום לרוב היא שישנה תכנית לדוגמה שמפורסמת בידי הרשות, על מנת שהמבחן שאני עושה יוכר, הוא צריך להתאים לתכנית הזאת. אנחנו רוצים לטייב את הפרקטיקה הזאת ולהתנות כל בחינה באישור התכנית פרטנית מראש, וכך ליצור סדר ולמנוע מצבים שבהם בדיעבד נעשתה בחינה אבל התכנית שלפיה היא נעשתה לא ברורה או שיש בה חסרים ואי התאמות.
איתי עצמון
כלומר האישור הוא פרטני כי לפי הנוסח, יכול לעלות מהנוסח שבעצם הרשות צריכה לאשר תכנית כללית, כמו שאמרת תכנית לדוגמה שלפיה יערך המבחן המעשי.
אבישי פדהצור
תראה, יכול להיות שככה זה מנוסח אבל לא זאת הכוונה כי ברגע שרשות הרישוי קובעת דבר כללי כזה, היא עושה משהו שהוא בן פועל תחיקתי, מה שהיא מנועה לעשותו ולכן, אם יש צורך להוסיף את המילים למבחן או שהורתה עליו מבחן, כמו שיש בפסקה 2, אין מניעה, להיפך. אני חושב שגם משרד המשפטים יסכים שזו הערה טובה ונכונה. אז אני אשנה את פסקה 1: לפי תכנית בחינה שאישרה רשות הרישוי לנבחן. נוסיף את המילה הזאת. תודה רבה.
שלמה סם אלימלך
זה מכסה גם כטב"מים?
אבישי פדהצור
אין סיבה שלא במובן הזה שהתקנות האלה הן כלליות, הן לא מתייחסות לכלי טייס ספציפי.
שלמה סם אלימלך
רק אתם ערים לפער הגדול שיש שם.
אבישי פדהצור
באיזה עניין?
שלמה סם אלימלך
בעניין של מה תכנית ההדרכה? כיצד יוכל מוציא רישיון בכטב"מ - - -
אבישי פדהצור
התשובה היא כן. תכף ארז ישלים. אנחנו מודעים לזה שיש פער תקנתי. כטב"מ, כלי טייס בלתי מאוישים, בעוונותינו - -
היו"ר יצחק וקנין
אני מבין.
אבישי פדהצור
- - הטכנולוגיה מקדימה אותנו, ואם אתה מסתכל היום בתקנות הרישיונות מ-1981 על תיקוניהם, אתה לא מוצא שם שום התייחסות כמעט לנושא של כטב"מ. אתה לא נושא התייחסות לנושא כטב"מ. נקודה.

רת"א היתה לפני כמה שנים בפני דילמה: או לגדוע את הפעילות הזאת באיבה עד לקידום תקנות או לבנות על בסיס ההסדרים הקיימים בשינוים המתחייבים תוך יצירת חליפות של פטורים והסדרים את ההוראות המתאימות. החלטנו ללכת על המסלול השני בשביל לא "להוציא להורג" רחמנא לצלן, את התעשייה המתפתחת הזאת. אני יכול לומר שאנחנו עובדים עכשיו על התקנות בנושא הזה, ואני יכול לומר שתוך כדי שאנחנו עובדים הן ממשיכות להשתנות כי המציאות הטכנולוגית פה רצה לפני כולנו אבל לשאלתך: מה שכתוב כאן, בשינויים המתחייבים, יחול גם על הנושא של רישוי כטב"מ. רישוי אישי לכטב"מ.

"(2) בידי בוחן שרשות הרישוי הורתה עליו לנבחן;" פה עוד הוראה שאנחנו מבקשים לחדד בשונה לפרקטיקה שיש היום. היום, הפרקטיקה היא שיש בוחנים שהם מאושרים, וקורה לפעמים שהרוב המכריע של הציבור בא לרת"א, מבקש את מינוי הבוחן, אדם ספציפית, הבוחן מאושר תודה ושלום אבל אנחנו נתקלנו לא אחת ולא שתיים שבא אדם לאחר מעשה, לאחר שנבחן ואומר לרת"א: נבחנתי על ידי בוחן שאישרתם לחברי, אשרו גם לי אותו. זה מצב דברים שאנחנו לא רוצים אותו כי לפעמים יש אי התאמה כזאת או אחרת ובכלל שינוי אפילו במעמדו הרישויי של הבוחן. ולכן, אנחנו מעדיפים שהפרקטיקה שבינינו היא הנכונה ותעוגן במפורש והיא: בידי בוחן שרשות הרישוי הורתה עליו לנבחן. קרי – ביחד עם בקשתך לאישור תכנית הבחינה אתה מבקש את מינוי הבוחן, והבוחן ממנה לך ספציפית, ואתה יכול להעביר אותו, "לסחור" בו לאחר.

3 זה די שכתוב של מה שקיים היום כבר בתקנה בתוספת הנושא של מדמי טיסה. מבקשים שהבחינה תיערך בכלי טייס הרשום בפנקס כלי הטייס או במדמה טיסה, שזה לפי ההגדרה משהו שאישר המנהל למבחן מסוים במצגות מסוימות וכולי. אנחנו מבקשים להשאיר את זה עדין – היתה לנו הערה למה לא נרחיב לכלי טייס שרשום שלא בישראל. אנחנו את המבחנים הללו, שהם מבחנים מאוד רגישים, זו חוליה מאוד מאוד קריטית, רוצים שייעשו ככלל לכלי טייס הרשום בישראל, שאנחנו מכירים את האבא והאמא שלו, שאנחנו אחראים עליו מבחינת הכשירות האווירית הנמשכת. כמובן שאם תתקיימנה נסיבות חריגות שבהן לא יהיה מנוס מעריכת מבחן כאמור כלי טייס זר עם כל המורכבות של זה, יש את סעיף 165 לחוק הטיס, שמאפשר מתן פטור במקרה המיוחד אבל אלה חריגים שבחריגים שבנדירים, שאנחנו לא רוצים לחשוב אפילו על מיסודם לעת הזאת.
איתי עצמון
פנקס כלי הטייס בישראל זה הפנקס המתנהל על פי סעיף 59 לחוק אני מבין.
אבישי פדהצור
כן, בהחלט אדוני, ולכן אולי נכון לתקן פה את המונח. אנחנו כתבנו פה: פנקס כלי הטייס בישראל. היום בחוק הטיס כבר מוגדר פנקס הרישום וזו התיבה הנכונה. אני מודה על ההערה.
היו"ר יצחק וקנין
אני מציע שתקריא עד הסוף.
אבישי פדהצור
הבוחן -

יבחן את יכולת מבקש הרישיון או ההגדר בביצועים ובנושאים המפורטים בתקנת משנה (ד) ובביצועים ובנושאים המפורטים בתקנות הנוגעות למיומנות הטיסה הנדרשת לצורך קבלת הרישיון או ההגדר, כמפורט בחלק ב' לתקנות אלה;

לא יהיה הטייס המפקד של כלי הטיס בעת ביצוע המבחן המעשי אלא אם כן נקבע מראש בינו לבין המבקש כי הבוחן ישמש כטייס מפקד בעת המבחן המעשי או בחלק ממנו.

פה שוב, אנחנו די משכתבים את מה שכבר קיים תוך כדי עשיית סדר. מבקשים שכל ההוראות שמתייחסות לתפקידו של הבוחן ולאחריותו של הבוחן ולחלוקת העבודה בינו לבין הנבחן תהיה בתקנת משנה (1). היום למשל הנושא של מי הטייס המפקד מופיע בכלל בסוף התקנה וזה לא נכון. כמו שאמרנו, אנחנו רוצים שיהיה סדר קוהרנטי למי שקורא את זה, שתורתו תהיה ברורה לנגד עיניו.

יש פה אולי תיקון נוסח שאני אבקש לעשות בפסקה (2): במקום ישמש כטייס מפקד שיהיה בתפקיד טייס מפקס כי לימדו אותנו בנוסח החוק ש"כ" זה כאילו והוא לא כאילו, הוא - - - אז רק את התיקון הזה אני אעשה עכשיו, ברשותכם, תוך כדי תנועה.

מבקש הרישיון או ההגדר ידאג לכל הסידורים הארגוניים הכרוכים בשימוש בכלי הטיס או במדמה הטיסה לצורך ביצוע המבחן, לרבות הוצאות שכירתם, לפי העניין."

שוב, די מעתיקים הוראה שכבר קיימת היום בתוספת התייחסות למדמה הטיסה ומשמעותה מאוד ברורה: אתה מבקש את המבחן, אתה צריך לדאוג בצד אישור תכנית הבחינה וכולי, שיהיה לך את כלי הטייס או מדמה הטיסה המתאימים לביצוע המבחן.

אלה הביצועים והנושאים שבהם ייבחן הנבחן במהלך המבחן המעשי:

יישום ידע הנבחן בתעופה;

הליכים, תרגילים ותימרונים בכל אחד מאלה -

מצבים רגילים, לרבות הטסה לפי כללי הטיסה המתאימים לעניין, ובכלל זה יכולתו בשמירת נתיב, מהירות וגובה;

מצבים לא שגרתיים (Abnormal);

מצבי חירום;

הטסה מדויקת וחלקה;

יכולת הנבחן בקבלת החלטה מהירה ואורח הפעלת שיפוטו;

יכולת שליטתו של הנבחן בתפקיד טייס מפקד, אם הרישיון או ההגדר מעניק לו את הזכות לשמש בתפקיד טייס מפקד."

שוב, אגמנו לכאן את כל הנושאים ששייכים לעניין. עשינו קצת סדר בין פסקאות המשנה בתוך תקנת משנה ד' הקיימת היום. - - - הנבחן קודם לנושא המעשי של הטיסה אז העברנו את פסקה (5) או (4) אם אני לא טועה לפסקה (1). אני יכול לפרט יותר פה, אם יש צורך, את הנושא של שינוי הסדר אבל נראה ליש אין צרך. כל הנושא של התחולה של המבחן – התאמנו את זה לנוסח שקיים גם בהוראות השר. תרגילים שהבחנו שם בין מצבים רגילים וכללי הטיסה המתאימים, יש כמה כלולים של סוגי טיסה, לא פירטנו פה את כולם כי מטבע הדברים, הרישיון או ההגדר מכתיבים מהם כללי הטיסה שטסים לפיהם, אם זה כללי טיסת ראייה מבוקרת או טיסת מכשירים וכולי ולכן, לא פירטנו את זה אלא הסתפקנו בקביעה של כללי הטיסה המתאימים לעניין.

מצבים לא שגרתיים ומצבי חירום זה עוד חידוד שעשינו. זה קיים בשפה המקצועית התעופתית, יתקנו אותי אנשי המקצוע שיהיה צורך. מצבים לא שגרתיים הם לא בהכרח מצבי חירום אלא הם מצבים שבהם תפקוד המטוס או תפקוד הטייס נדרש שלא לפי ההתנהלות הרגילה, המקובלת והשגרתית, וזה שונה ממצבי חירום ולכן, אלה שני ראשי עניין שהפרדנו ביניהם כי ההדרכות ביניהם שונות. חדדו נא אותי אם טעיתי.
שי פופר
לא, לא טעית.
אבישי פדהצור
הטסה מדויקת וחלקה, שוב חלק מזה. יכולת הנבחן לקבלת החלטה מהירה ואופן שיפוטו – אין מה להרחיב. ויכול להיות שליטה של נבחן בתפקיד טייס מפקד – אם רישיון ההגדר מעניק לו את הזכות. לא כל רישיונות ההגדר מעניקים את הזכות. היום זה מנוסח כאילו בכל מקרה הוא צריך להוכיח את יכולותיו כטייס מפקד – מיותר.
סעיף ה – העתקנו מה שקיים
אי יכולתו של הנבחן לעמוד באחת מהדרישות המפורטות בתקנת משנה (ד), או העדר משמעת או התנהגות בלתי הולמת של עובד טיס שהוכחה בעת הבחינה - יהווה כישלון במבחן מעשי."
כלל התנהגות קיים כבר היום בתקנת משנה 36ה. לא נגענו בה.
ארז פלס
- - -
אבישי פדהצור
נכון, סליחה, מר פלס מוסיף: מחקנו פה את המילה "בטיסה" כי כמו שאמרנו, חלק ממהות התיקון זה להוסיף את האפשרות לעשות את זה במדמה. מדמה איננו בטיסה ולכן, ההסתפקות היא במבחן עצמו ולא במבחן בטיסה. תודה רבה לארז.

נכשל הנבחן כאמור בתקנת משנה (ה), רשאי הבוחן להפסיק את הבחינה באותו שלב שבו נכשל הנבחן."

שוב, העתקה של מה שקיים היום – רשאי ולא חייב לפי שיקול דעתו וכמובן, לפי מהות הפגם בבחינה.

ההגבלות החלות בתקנות אלה לגבי הסעת נוסעים לא יחולו בעת ביצוע מבחן מעשי בכלי טיס על הבוחן ועל הנבחן."

שוב, העתקנו תקנה שקיימת היום. ככלל, בנסיבות האלה היתה יכולה לעלות הטענה: חברים, הנבחן הוא אולי נוסע, אולי יש מגבלות על הפעלת כלי טייס בעת מבחן עם נוסעים ולכן באה ההוראה הזאת ואומרת: חברים, לצורך זה, ככל שיש הוראה שמגבילה זה לא חל. אני לא יודע עד כמה ההוראה הזאת באמת חיונית היום לאור העובדה שאיש צוות לחוק הטיס מוגדר גם כמי שנמצא בתהליכי רישוי או בחינה אבל העדפנו לא לערער את האבן הזאת כי אנחנו לא יודעים מה תהיינה השלכות הרוחב של זה, ובסך הכל העתקנו את מה שיש ויישמנו אותו.
איתי עצמון
רציתי לשאול: יש שינוי בנושאים שבהם אמור להיבחן הנבחן לעומת המצב היום.
אבישי פדהצור
בהחלט.
איתי עצמון
אני לא יודע אם הסיטואציה הזאת קיימת, פשוט השאלה התעוררה אצלי אגב העיון בתקנת התחילה, תקנה 3. אם אדם הגיש בקשה על סמך המצב הקיים היום והבקשה שלו באיזה שהוא הליך אישור, אם קיים בכלל דבר כזה, והוא יודע שהוא אמור להיבחן בנושאים שקבועים היום בתקנה 36ד ועכשיו אתם מוסיפים נושאים, השאלה אם אין צורך לתת לזה ביטוי בהוראות מעבר או תחולה?
ארז פלס
אני ראש אגף רישוי עובדי טייס. הפרקטיקה הנוהגת שבמבחן מתייחסים מצבים אלה - זה היה יותר לעשות סדר בהגדרה בתקנה 36 אבל אין שינויים מהותיים בדרישות שלנו במבחנים.
איתי עצמון
כלומר, אין מצב שבו אדם נכנס להליך הזה של אישור הבחינה שלו או בקשה לבחינה והוא חשב שהוא נבחן על נושאים מסוימים ועכשיו התקנות ייכנסו לתוקף בתוך 30 יום ויהיו נושאים נוספים?
ארז פלס
לעניין התקנה הזאת והשינוי המתבקש אין חשש כזה.
היו"ר יצחק וקנין
ארז שאלה כללית: כמה כלי טייס יש לכם סך הכל מרושיינים היום?
גד רגב
550 בערך.
היו"ר יצחק וקנין
כולל מסוקים?
גד רגב
כן. הכל מכל וכל במדינת ישראל, לא כולל כטב"מים, עוד 60,70 - -
היו"ר יצחק וקנין
כטב"מים – לא נוגעים בזה. אני מדבר על כלי טייס מאוישים שצריך טייס. כמה טייסים בסך הכל?
ארז פלס
טייסים פעילים היום כ-2,800.
היו"ר יצחק וקנין
אם זכור לי, אני מנסה לשחזר, הקביעה לגבי מבחן שנעשה לטייס היא בדרך כלל עד גיל 60 זה היה פרק זמן מסוים, אם אני לא טועה, נכון? ואחרי גיל 60 קבענו איזה פרמטרים יותר תכופים למבחנים.
אבישי פדהצור
זה תעודה רפואית, אדוני, אם אני לא טועה.
ארז פלס
ההתייחסות שאדוני העלה זה אכן לתעודה הרפואית ועסקנו בזה באחד התיקונים, ובאמת גיל 60, תלוי בסוג התעודה הרפואית ובהתאם לסוג הרישיון, יש שינויים בגילאים שונים. באחת מהתעודות גיל 60 באמת מהווה את נקודת ההחלטה. בסוג תעודה אחר זה גיל 50 וגיל 40, זה תלוי בסוג התעודה.
היו"ר יצחק וקנין
בסדר. יש הערות חברים?
לאה ורון
תפרטו קצת על הבחינות עצמן. אני מבינה שהשימוש במדמה טיסה כבר נעשה אצלכם, זה לפי עמוד 4 בדברי ההסבר. תפרטו מה ההבדל בין מדמה טיסה, מה ההבדל בבחינות מעשיות, כל כמה זמן נדרש טייס לעבור את הבחינות האלה? תנו קצת נתונים רוחביים לתקנות.
היו"ר יצחק וקנין
דרך אגב, אם אני לא טועה, מתוך הסיורים שעשיתי, אני חושב שכל הנושא של מדמה טיסה עבר שדרוג מקצה לקצה. אני ראיתי את זה בתל-נוף לא בביקור של חוק הטיס, במסגרת אחרת. אפילו אני עליתי על המדמה טיסה. מזל שלא טסתי...
ארז פלס
הוא נחת בשלום?
לאה ורון
תודה לאל.
היו"ר יצחק וקנין
כן. אני חושב שאפילו היתה תכנית לא מזמן שהראו איך עושים את הדמי טיסה, איך אתה ממש מטיס מטוס. כמעט ואין הבדל לפי - -
לאה ורון
אבל חייב להיות הבדל מאוד גדול בעלויות.
ארז פלס
יש כמה הבדלים: אכן נכון, מדמה הטיסה היום משוכללים, משתכללים, ממשיכים להשתכלל הרבה יותר ממה שהיה בעבר והם מדמים את רוב חלקי הטיסה, תלוי שוב בסוג המאמן המדמה. הם מדמים את הטיסה ברמה מאוד מאוד גבוהה. יש היום מדמי טיסה שאתה יכול להוציא רישיון, לקבל רישיון במדמה בלי שראית אווירון, בלי שטסת אפילו טיסה אחת. הדרישות למבחנים לא נגזרות מאם המבחן התבצע במדמה או במטוס. יש לפי סוג הרישיון וסוג ההפעלה, מזה נגזר אחת לכמה זמן אתה נדרש לעבור מבחן תקופתי. את המבחן ניתן עשות, אם יש מדמה מתאים, זה לא תמיד. לכל התעופה הכללית, להליקופטרים במדינת ישראל אין מדמי טיסה, בטח לא ברמה הנדרשת בשביל שיוכלו להיבחן בהם אבל את המבחן עצמו ניתן לעשות אם יש מדמה מתאים במדמה, ואם אין אפשר לעשות אותו במטוס.
לאה ורון
כל כמה שנים? תן טווחים.
ארז פלס
אני אתן: זה נע משנתיים שזה לטייס פרטי או טייס מסחרי בהפעלה כללית ומגיע לחצי שנה בהפעלה של טייס מסחרי בחברות שמובילות נוסעים, אחת לחצי שנה. אני אוסיף עוד דבר – אחד היתרונות הגדולים של המדמה שאפשר לתרגל חירומים, תרגילי חירום, שבמטוס אתה נזהר מלעשות אותם כדי שלא תמצא את עצמך איפה שלא רצית להיות.
לאה ורון
טייס מסחרי שמטיס נוסעים חייב בבחינה מעשית בכל חצי שנה?
ארז פלס
נכון.
היו"ר יצחק וקנין
לאה, הוא מטיס 400 איש למעלה. הוא יודע מה קרה לו בחצי שנה? אני לא פעם אמרתי את זה שאם העברנו את החיסיון – את כל החיסיון בנינו על זה שהטייס לוקח 400 אנשים ואם לא נלך למקסימום האפשרי של גילוי נאות, שיגיד מה קרה לי בטיסה, עשיתי טעות כזאת או אחרת, משרד המשפטים עמד על רגלים אחוריות אבל בסוף, אני אומר: כל הכבוד למשרד המשפטים שהשכילו והבינו את הערך של חיי אדם, שיותר חשוב מאשר מי נותן חיסיון לטייס. אני חושב שאין ספק שזה אחד הדברים שאי אפשר להתווכח עליהם. בכל זאת, זו אחריות כבדה, יש מטוסים של 400 ושל 700 נוסעים. תארי לעצמך...
לאה ורון
אני רק שמחה לשמוע. עכשיו נשאר להם רק לפרט על העלויות.
ארז פלס
אני יכול להוסיף דבר אחד, שבסוגים מסוימים של מטוסים שיש להם גם מדמים וגם נהגו לעשות עליהם את המבחנים התקופתיים, גילו בעולם, לאו דווקא אצלנו, שלעתים תרגולי החירום שאתה עושה בטיסה מכניסים אותם למצב חירום כולל תאונות שלא שווה - יש יותר תאונות באימונים ממה שזה קורה בחיים ולכן, הסיטו את התרגילים המסוכנים היותר מורכבים, גם מי שמתרגל בטיסה, אז דברים שניתן לעשות במדמה, עושה במדמה. דברים שלא ניתן, הוא לוקח טווחי ביטחון ולא מתרגל ממש במגבלה הקיצונית כדי להתרחק. המדמה מאפשר לך לעשות את זה בתנאי אמת.
שלמה סם אלימלך
אני רוצה להוסיף דבר אחד בעניין שארז כרגע אמר – אני בא מעולם התעופה ומנהל בית ספר. אחת מהבעיות העיקריות שיש לנו זה הזמינות של שדות התעופה שיש להם אפשרות לתרגל שם טיסת מכשירים. מי שצריך לעשות הגדר מכשירים זה כל המסחריים, צריך שיהיה להם הגדר כזה, אין בארץ יכולת להתאמן. המקום היחידי שאפשר לעשות את זה וגם לעבור מבחן הוא באמת באותם מדמים. כרגע אצלנו זה נובע מחוסר ברירה, זה או פה או בקפריסין.
היו"ר יצחק וקנין
מזלנו שלא סגרו לנו את חיפה. היינו נשארים עם נתב"ג - -
שי פופר
אין אפשרות בחיפה לעשות מכשירים.
היו"ר יצחק וקנין
לא, אני אומר הרי גם את הרצליה, שזה המקום היחידי שבו מלמדים טיסה ומכשירים, גם האו בדרך להיסגר.
שלמה סם אלימלך
עבדנו על זה לא מעט.
שי פופר
אני ממועדון התעופה הישראלי. אמרו פה את הדברים העיקריים. אני רק רוצה לברך את רת"א כי אני חושב שזה צעד מאוד חשוב ובכיוון הנכון. אני מקווה רק שימשיכו את זה בקטע של אתגרי מכשירים לטייסים פרטיים.
היו"ר יצחק וקנין
איך אמרו הגששים? עם האימונים יבוא הגובה.

חברים, בואו נתקדם.
שלמה סם אלימלך
לפני שמסכמים את הסעיף הזה, יש לי שאלה: אתה ציינת קודם שאתם רוצים קצת להרחיב או להקל את העניין ש - - - או שלא כטייס מפקד.
אבישי פדהצור
רק אם הוא לא מבקש זכויות לשמש בתפקיד טייס מפקד. התקנה היום כנוסחה מחייבת אותך, ככה כתוב: יכולת שליטתו של הנבחן כטייס מפקד - -
שלמה סם אלימלך
בא בן אדם, הוא רוצה עכשיו להוציא רישיון טייס פרטי, הכי פשוט. הוא אומר שהוא רוצה להיות טייס מפקד.
אבישי פדהצור
בוודאי.
ארז פלס
אני אסביר מאיפה באה ההגדרה הזאת: יש מצבים שבהם אתה רוצה להוציא רישיון במטוס דו-טייסי ורק לרמת טייס משנה. התקנה היום בנוסחה הקיים מחייבת אותך להפגין יכולות של טייס מפקד אבל לא ביקשת את זה, אתה לא רוצה את זה לא הוכשרת לזה. לכן, תיקנו את זה פה והוספנו במפורש את האפשרות שזה בתלות מה שאתה מבקש. לא אדרוש ממך מה שאתה לא רוצה.
שלמה סם אלימלך
בסדר גמור. הבנתי.
היו"ר יצחק וקנין
עוד הערות? אני מבין שאנחנו נצביע על סעיף 2 כולל התיקונים שהוצעו פה.

מי בעד סעיף 2 כולל כל התיקונים?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 2 אושר.
היו"ר יצחק וקנין
סעיף 2 אושר. 3 – תחילה.
אבישי פדהצור
תחילה

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

______ התשע"ו (______)
___________
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
בהמשך להערתו של היועץ המשפטי והבהרתו של ארז, התקנות האלה בסך הכל מעגנות מצב עובדתי קיים, נותנות לו את הלבוש המשפטי המתאים ולכן לא צריכים תקופת התאמה או מעבר כי גם תכניות הלימודים ותכניות הבחינה שמאושרות היום מאושרות כפי אמות המידה שכבר כאן - -
לאה ורון
כמה שנים או חודשים אתם משתמשים בסימולטורים ומאפשרים לכם לעשות בחינות מעשיות?
ארז פלס
אני אגיד שתחילת השימוש לדעתי באמצע אולי שנות ה-70.
לאה ורון
גם לשם הבחינות המעשיות?
ארז פלס
כן.
לאה ורון
אני לא מדברת על השימוש לצורך תרגול.
היו"ר יצחק וקנין
אפשר להצביע על תחולה.

מי בעד סעיף 3, תחילתן של התקנות?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 3 אושר.
היו"ר יצחק וקנין
התקנות אושרו. אנחנו נעשה הפסקה עד 17:00.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:32.

קוד המקור של הנתונים