ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/03/2017

תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2017 בענף הבקר ובענפי הצאן) (הוראת שעה), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 482

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, כ"ד באדר התשע"ז (22 במרץ 2017), שעה 9:30
סדר היום
תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2017 בענף הבקר ובענפי הצאן) (הוראת שעה), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה:
איתן כבל – היו"ר

יעקב אשר

יצחק וקנין

עבד אל חכים חאג' יחיא

יעקב פרי
חברי הכנסת
איתן ברושי
מוזמנים:
עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - אסתר זנזורי-פריאל

סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - אסף לוי

רפרנטית אנרגיה באג"ת, משרד האוצר - שירה ברגמן

עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - הגר סלקטר

מנכ"לית, המועצה לענף החלב בישראל - מיכל קראוס

יועצת משפטית, המועצה לענף החלב בישראל - עילית סקפה לנדו

סמנכ"ל, המועצה לענף החלב בישראל - יצחק שניידר

יו"ר מועצת ההתאחדות, התאחדות מגדלי בקר - ישראל טוטי בלוך

מנכ"ל, התאחדות מגדלי בקר - אביתר דותן

חבר הנהלת ההתאחדות, התאחדות מגדלי בקר - רחמים אליהו

חבר הנהלה, התאחדות מגדלי בקר - ליאל סיון דוידיאן

התאחדות מגדלי בקר - איתי ישי

יו"ר אגף המשק, תנועת המושבים, תנועות ההתיישבות - פלג אוריון

רכזת קשרי ממשל, פורום קהלת - מיכל שמעון

חוקרת, פורום קהלת - שירן וקנין

רכזת המשמר החברתי - דפנה פלס

שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג), מייצג/ת את מועצת החלב - מירב שמולי
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה

תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2017 בענף הבקר ובענפי הצאן) (הוראת שעה), התשע"ז-2017
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב לכם, אני מבקש להתחיל את ישיבת הוועדה. גברתי מנהלת הוועדה, יועץ משפטי, רשמת, דובר, בוקר טוב לכולם. זוהי ישיבה שנייה בעניין תקנות תכנון משק החלב.

כדי לרענן את זיכרונכם, אומר במשפט וחצי ששלחתי אתכם הביתה לחלוב את עצמכם. אני מקווה, כפי שלפחות נאמר לי, החליבה הצליחה.
קריאה
יצא חלב לבן.
היו"ר איתן כבל
כשמתאמצים גם תיש נותן - - -
קריאה
נותן שוקו.
מיכל קראוס
איתן, בוקר טוב. אנחנו בידיעה שאנחנו נמצאים פה היום לאחר שיש הסכמות על הכול.
היו"ר איתן כבל
נכון, גברתי.
מיכל קראוס
אנחנו מציגים את התקנות לאחר ההסכמות בכל הסעיפים.
היו"ר איתן כבל
נכון, כן.

חברים, אנחנו מתחילים מיד בהקראה. אני רוצה לסיים את זה במהירות נדרשת. כבר הבנו, טחנו, סיימנו את העניינים העקרוניים. לא לחינם זה נראה הרבה יותר דליל לעומת הפעם הקודמת.

ברשותכם, בבקשה - הקראה.
אסתר זנזורי-פריאל
"תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2017 בענף הבקר ובענפי הצאן) (הוראת שעה), התשע"ז – 2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו-38 לחוק תכנון משק החלב, התשע"א–2011 (להלן – החוק), בהתייעצות עם מועצת החלב, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.

בתקנות אלה –
"אזור עדיפות לאומית", "ישוב חדש", "ישוב סמוך גבול" – כמשמעותם בהחלטת הממשלה";

"החלטת הממשלה" - החלטת הממשלה מס' 667 מיום כ"ח באב התשע"ג (4 באוגוסט 2013), שהתקבלה לפי פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט - 2009) ותוקנה ביום י"א בכסלו התשע"ז (11 בדצמבר 2016); "

כאן התקבלה הערת הייעוץ המשפטי.
היו"ר איתן כבל
אנחנו כבר מבינים במה דברים אמורים. הצבנו את העקרונות כבר בפעם הקודמת. נא לעצור רק אם יש משהו לא ברור, צריך לחדד, צריך להבהיר, ולו רק לפרוטוקול. אז אנא, אבל מבקש להתקדם עם זה. חבל, כבר טחנו את העניין הזה.
אסתר זנזורי-פריאל
אין שום בעיה, בשמחה.

"היקף הייצור הכולל" – היקף הייצור הכולל לחלב בקר, חלב כבשים וחלב עיזים שנקבע בצו תכנון משק החלב (קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת 2017), התשע"ז– 2016;

"ועדת המכסות" – כמשמעותה בסעיף 5 לחוק;

"יצרן בתת-ביצוע מתמשך" – כל אחד מאלה:
(1) יצרן חלב בקר שבמשך כל אחת משלוש השנים הקודמות לשנה השוטפת, ייצר פחות מ-93% מהיקף המכסה שהוקצתה לו בכל שנה;
(2) יצרן חלב עיזים או חלב כבשים שבמשך כל אחת משלוש השנים הקודמות לשנה השוטפת, ייצר פחות מ - 80% מהיקף המכסה שהוקצתה לו בכל שנה.

"יצרן שיתופי" – כל אחד מאלה –
(1) יצרן שמכסתו נקבעה לראשונה בהיותו קיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי;
(2) יצרן שהוא אגודה שיתופית שחברים בה עד שלושה קיבוצים או מושבים שיתופיים, ושנקבעה לו מכסה לפי דין לפני תחילתו של החוק;

"מושב שיתופי" – לפי תקנה 2(6) לתקנות האגודות;

"מנת מכסה" – חלק ממכסה;

"צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב)" - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), התשכ"ז- 1967;

"קיבוץ מתחדש" – לפי תקנה 2(5)(ב) לתקנות האגודות;

"קיבוץ שיתופי" – לפי תקנה 2(5)(א) לתקנות האגודות;

"השנה השוטפת" – השנה שבה נבחנת הבקשה או נדון הנושא, לפי העניין;

"תקנות האגודות" – תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו – 1995;

"תקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014" - תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 מדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ד-2014;

"תקנות קביעת מכסות חלב" - תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד – 2014. "
היו"ר איתן כבל
אני מעלה את תקנה 1 להצבעה. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 1 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה, אושר.

הלאה.
אסתר זנזורי-פריאל
" פרק ב': חלוקת היקף הייצור הכולל בשנת 2017

תנאי מקדמי להקצאת מכסות ליצרנים קיימים

2.

ועדת המכסות לא תקצה תוספת מכסה ליצרן לפי תקנות אלה, אלא אם הוא יצרן בתת ביצוע מתמשך. "
היו"ר איתן כבל
מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 2 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה, אושר.

סימן א'.
אסתר זנזורי-פריאל
"סימן א': מכסות בענף חלב הבקר

הגדרות 3. בסימן זה -
"יצרן" – יצרן חלב בקר;
"יצרן מושבי" – יצרן שאינו יצרן שיתופי ואינו בית ספר חקלאי או מכון מחקר חקלאי;
"יצרן קטן" – יצרן שמכסתו הקובעת אינה עולה על 700,000 ליטרים.
"המכסה הקובעת" - המכסה שנקבעה ליצרן בשנת 2016, בתוספת מנת המכסה לפי תקנה 5 לתקנות אלה ובניכוי תוספות המכסה שהועברו אליו לפי סימן ב' לפרק ב' לתקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014, או מכסות של יצרן יחיד בשותפות ויצרן יחיד שאינו יצרן קטן, כמשמעותם בתקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014, שהועברו אליו בהליכי העברת מכסות ערב תחילתן של התקנות האמורות; "

היו"ר איתן כבל

כן, בבקשה - שם ותפקיד.
ליאל סיון דוידיאן
דוידיאן ליאל, אני חבר הנהלה בהתאחדות מגדלי הבקר ממושב פטיש. אני רוצה להתייחס, בבקשה, לגבי סעיף 4א.
אסתר זנזורי-פריאל
עוד לא הקראתי את 4א. סיימתי להקריא את תקנה 3.
איתי עצמון
אנחנו בתקנה 3.
היו"ר איתן כבל
איך אומרים? אתה כבר הגעת מהבית כמו שור.
ליאל סיון דוידיאן
לא, סליחה.
היו"ר איתן כבל
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 3 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תקנה 3 אושרה.
אסתר זנזורי-פריאל
" שמירת היחס הקיים בין סוגי יצרנים

4.

בפעולותיה לפי פרק זה תשמור ועדת המכסות על יחס קבוע בין סך כל מכסותיהם של היצרנים המושביים לסך כל מכסותיהם של היצרנים השיתופיים, כמפורט להלן:
(1) סך כל מכסותיהם של היצרנים המושביים – 42% מהיקף הייצור הכולל;
(2) סך כל מכסותיהם של היצרנים השיתופיים – 58% מהיקף הייצור הכולל."
היו"ר איתן כבל
אוקי. אתה רוצה פה להתייחס?
ליאל סיון דוידיאן
לא, ב-4א.
היו"ר איתן כבל
הלאה. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 4 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה, אושר.

5.
אסתר זנזורי-פריאל
"הקצאת מנות מכסה של יצרנים שפרשו ולא היו זכאים להעבירן ליצרנים אחרים

5.

ועדת המכסות תחלק את סך כל מנות המכסה של יצרנים מקבלים לפי סימן א' לפרק ב' לתקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014 שפרשו מייצור חלב ולא היו זכאים להעבירן ליצרנים אחרים לפי תקנה 20(ג) לתקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014, במנות שוות בין כל היצרנים שמכסתם אינה עולה על 700,000 ליטרים ושאינם בתת-ביצוע מתמשך."
היו"ר איתן כבל
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 5 אושרה.
היו"ר איתן כבל
אושר.
אסתר זנזורי-פריאל
" הקצאת תוספות למכסה של יצרנים שיתופיים ומושביים קיימים

6.

(א) בשנת 2017 ועדת המכסות תקצה ליצרנים שיתופיים של חלב בקר מנות מכסה, בהיקף כולל של 24.94 מיליון ליטרים (להלן – תוספת המכסה ליצרנים שיתופיים) כמפורט להלן:

(1) לכל יצרן שיתופי באזור עדיפות לאומית – מנת מכסה בהיקף של 117,600 ליטרים;

(2) לכל יצרן שיתופי שאינו באזור עדיפות לאומית – מנת מכסה בהיקף של 98,000 ליטרים;

(3) ליצרן שיתופי שהוא אגודה שיתופית שחברים בה עד שלושה קיבוצים או מושבים שיתופיים, ושנקבעה לו מכסה לפי דין לפני תחילתו של החוק, תוקצה מנת המכסה האמורה בפסקאות (1) או (2) לפי העניין, במכפלת מספר הקיבוצים או המושבים השיתופיים החברים בה;

(4) ליצרן שיתופי באזור עדיפות לאומית שמכסתו לאחר קבלת תוספת המכסה לפי פסקה (1) אינה עולה על 3.3 מיליון ליטרים – מנת מכסה בהיקף הדרוש להשלמת מכסתו ל-3.3 מיליון ליטרים;

(5) נותרה תוספת מכסה ליצרנים שיתופיים שלא חולקה לפי פסקאות (1) עד (4), תחולק יתרה זו באופן שווה בין כלל היצרנים השיתופיים.
(ב) בשנת 2017 ועדת המכסות תקצה ליצרנים מושביים מנות מכסה, בהיקף כולל של 17.84 מיליון ליטרים (להלן - תוספת המכסה ליצרנים מושביים), כמפורט להלן:

(1) יצרן מושבי קטן שמכסתו לאחר תוספת המכסה לפי תקנה 5 ובתוספת מנות מכסה שהופחתו ממכסתו בשל תת-ביצוע ואשר ועדת המכסות הקצתה לו מחדש לפי תקנה 6(ב) או 6(ג) לתקנות קביעת מכסות חלב, פחותה מ - 500,000 ליטר, תינתן מנת מכסה לצורך השלמת מכסתו להיקף של 500,000 ליטר; ואולם מנת מכסה לפי פסקה זו לא תפחת מ- 27,600 ליטרים;

(2) ליצרן מושבי קטן שאינו זכאי לתוספת מכסה לפי פסקה (1) ומכסתו הקובעת פחותה מ-700,000 ליטרים - מנת מכסה בהיקף של 27,600 ליטרים; ואולם, אם מכסתו הקובעת של היצרן בתוספת מנת המכסה בהיקף האמור עולה על 700,000 ליטר, מנת המכסה שתוקצה ליצרן תופחת והיקפה יהיה ההפרש שבין 700,000 ליטרים לבין מכסתו הקובעת, אך היא לא תפחת מ- 11,000 ליטרים;

(3) ליצרן מושבי שמכסתו הקובעת נמוכה מ- 900,000 ליטרים – מנת מכסה בהיקף של 11,000 ליטרים;
(4) יתרת תוספת המכסה ליצרנים מושביים שלא חולקה לפי פסקאות (1) עד (3), תחולק באופן שווה בין יצרנים מושביים שמכסתם הקובעת היא בהיקף של 900,000 ליטרים או יותר; לעניין פסקה זו, יצרן מושבי שהוא אגודה שיתופית, ושנקבעה לו מכסה לפני תחילתו של החוק, ייחשב כשלושה יצרנים מושביים שמכסתם הקובעת היא בהיקף של 900,000 ליטרים או יותר."
היו"ר איתן כבל
הערות? שם ותפקיד.
ישראל טוטי בלוך
אנחנו מסכימים לחלוקה הזו. השם: ישראל בלוך טוטי. כמה כובעים: יושב-ראש מועצת התאחדות מגדלי בקר - - -
יצחק וקנין (ש"ס)
איפה אתה גר?
ישראל טוטי בלוך
בנהלל. התבקשתי על-ידי חבריי מהמושבים לומר כך. משרד החקלאות הוא דל תקציב, אם בכלל. זאת אומרת, כל התקציב שם קשיח והולך למשכורת. אין שם כמעט תקציב לביצוע מדיניות.
אסף לוי
זה לא נכון, סליחה.
היו"ר איתן כבל
טוטי, תעשה לי טובה. תעשה עצומה בפייסבוק. מה אתה רוצה ממני? מה עכשיו אתה - - - ? זה לתקנה?
קריאה
כן.
יצחק וקנין (ש"ס)
אסף, גם עליי כתבו שאני מגדל פטם. אז מה?
ישראל טוטי בלוך
מה שקורה זה שכל פעם המדיניות של המשרד מבוצעת דרך חלוקת המכסות הזו. בתחושה שלנו לוקחים מאחד ומעבירים לשני כשהגבולות הם ברורים, אבל המרחק מהגבול הוא די קטן ברוב המקרים.
היו"ר איתן כבל
טוטי, אני מתנצל. זה לא הוגן אפילו.
ישראל טוטי בלוך
למה?
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך. כבר קיימנו את כל השיחות האלה.
ישראל טוטי בלוך
אני יודע, אני לא מבקש שתצביע נגד.
היו"ר איתן כבל
עצרתי גם בשבילכם את כל התהליך הזה. אני מציע שתעבור בית, בית, ברחבי הארץ ותשכנע את הציבור להחליף אותם. אני אשמח לעזור לך. בתוך העניין הזה כשאנחנו מדברים במקום בו אנחנו נמצאים, הלכתי לקראתכם בצורה שמעטים היו, אם בכלל, הולכים. אני רוצה להזכיר לך שבכנסות קודמות: מי בעד? מי נגד? תודה רבה, שלום. עזוב, תגיד מה אתה רוצה ולא נפתח עכשיו. אנחנו רוצים להתקדם.
ישראל טוטי בלוך
אנחנו שם הגענו להסכמות. מעבר להסכמות, אנחנו מבקשים שבחלוקות הבאות הם צריכים להקטין פערים. פה נעשתה מין פעולה של כמעט סגירת פערים. לכן, אם רוצים לבצע מדיניות של עזרה לקטנים, עזרה לבנים ממשיכים, שיעשו את זה דרך תקציב ולא דרך חלוקת המכסות.
יצחק וקנין (ש"ס)
בוא נשאל שאלה אחרת כדי לפתור את הבעיה. כמה מגדלים יש היום במושבים של פחות מ-700,000 ליטר?
ישראל טוטי בלוך
הכול רשום.
יצחק וקנין (ש"ס)
חלק התא- - - כבר, אנחנו כבר יודעים את המציאות.
ישראל טוטי בלוך
אני אמרתי את מה שרציתי להגיד.
היו"ר איתן כבל
טוטי, תודה רבה. חבר הכנסת וקנין, אני רוצה להזכיר לכם ואני אומר את המשפט - - -
יצחק וקנין (ש"ס)
איתן, בסך הכול צמצמו פערים, אני אומר לך. אני יודע בחלוקה את המספרים, אבל אם לא נעשה פעולה באמת, ואני אומר את זה גם למשרד החקלאות, חלק מהחקלאים במושבים לא יוכלו להתקיים במכסה הקטנה שיש להם. זה מביא אותם לבעיה שזה לא משתלם להם לגדל. איתן, מתוך 380 פרטניים במושבים, נכון לרגע, מעל 210 - 215 שכבר לא מגדלים כי לא משתלם להם לגדל. נשארו איזה 170 מגדלים. צריך לעשות מאמץ, ואני אומר את זה למועצת החלב וגם ל- - -, לצמצם פערים כדי לאפשר. אני מבין את הדבר שלו. אני יכול להגיד לך, איתן, נעשה מאמץ גדול לפי המספרים שאני רואה פה לצמצם פערים.
היו"ר איתן כבל
חבר הכנסת וקנין, אני רוצה להזכיר לכל המכובדים כאן, ולא בפעם הראשונה, שהעניין הזה של העלאה ל-700 היה בקשה שלי והיה דיון. חברים יקרים, אני לא אביא לכם הקלטות כל פעם. אותי רק מקליטים, גם אתכם אני אתחיל להקליט. בבקשה, די - אי-אפשר. אנחנו באנו ודיברנו ממקום אחד, וכשסגרנו כבר את הפינה הזו אז עכשיו - - -? די. אתם רוצים? תבואו איתם בדין ודברים ממחר בבוקר. אם יש בעיה, אנא כתבו לי מבעוד מועד, לא כשאתם יושבים פה כשכבר הפרות על המסוע על החליבה, ונראה מה קורה.

משפט, ברשותך.
ליאל סיון דוידיאן
שמי ליאל ואני חבר הנהלה בהתאחדות מגדלי הבקר. ראשית, אני מתנצל שלא שלחתי לך את הדבר הזה מבעוד מועד. רק דבר קטן לעניין תוספת המכסה. מדובר על יצרן שהוא לא בתת-ביצוע. אני מבקש בסך הכול להוסיף את המילה שוועדת המכסות לא תקצה תוספת מכסה ליצרן לפי תקנות אלה אם הוא יצרן בתת-ביצוע, ולהוסיף את המילה: רשאית ומטעמים מיוחדים שיירשמו. זאת אומרת, אם יש יצרן שהוא בשלוש השנים האחרונות לא ביצע, אנחנו רק רוצים להוסיף את האפשרות שאם יש לו סיבות - - -
היו"ר איתן כבל
הבנתי, הבנתי. אתם מסכימים?

יקירי, אני לא משנה דבר.
ליאל סיון דוידיאן
זה לא דבר שמשנה שום דבר.
היו"ר איתן כבל
גברתי, אדוני, אני לא נוגע בתקנות. נגמר, זה הכול. יש שלב כמה אני יכול לחלוב אפילו את עצמי, אתה יודע.
ליאל סיון דוידיאן
אנחנו לא ביקשנו תוספת, לא כלום. יש פה יושב-ראש ועדת המכסות ועורכת הדין. זה לשיקול דעתם אם בכלל מגיע לבן-אדם או לא. זה רק לשים להם את האפשרות שהם בכלל רשאים לדבר.
היו"ר איתן כבל
יקירי עו"ד ליאל, גם במילה "ו/או" אתה מעשיר ומעני, משפיל ומרומם, ולכן אני אומר.
ליאל סיון דוידיאן
סליחה, אדוני. אני לא משפיל ולא מרומם. זה אותה תקנה, לא משתנה. רק נותנים את הסמכות לעילית עורכת הדין ולוועדת המכסות להחליט אם יש את הטעמים האלה.
היו"ר איתן כבל
תודה. בקשתך בעיניי, לצערי, לא התקבלה.
מיכל קראוס
רק הערה למספרים. סעיף 6(ב)(4) רק להעיר שהמשמעות של מה שכתוב פה שכל יצרן שמכסתו מעל 900,000 ליטר יהיה זכאי לקבל 11,000 ליטר מנת מכסה. זה החישוב, וזה הפשרה שהושגה.
היו"ר איתן כבל
אוקי, תודה. החיים שלנו מפשרות, וזה הדבר החשוב. אני לא מתכוון שמישהו ייצא מפה עם מלוא תאוותו.

מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 6 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תקנה 6 אושרה.

הלאה.
אסתר זנזורי-פריאל
"7 (א) הקצאת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים..." - כאן שינינו את התאריכים בתיאום עם הלשכה המשפטית של הוועדה בגלל האיחור באישור התקנות.
היו"ר איתן כבל
אוקי.
אסתר זנזורי-פריאל
"הקצאת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים
קיימים

7.

(א) נוסף על התוספות לפי תקנה 6, תקצה ועדת המכסות, עד ליום ח' בתמוז התשע"ז (2 ביולי 2017), תוספת מכסה מיוחדת בהיקף כולל של מיליון ליטרים (להלן - המכסה המיוחדת), ליצרנים מושביים שהגישו בקשה כאמור בתקנת משנה (ב) המעסיקים ברפת את ילדיהם או את בני הזוג של ילדיהם, במהלך שניים עשר חודשים רצופים קודם למועד הגשת הבקשה, ובלבד שהם עומדים בתנאים הקבועים בתקנה זו;
(ב) יצרן מושבי, רשאי להודיע לוועדת המכסות..." - גם כאן עודכן התאריך – "...עד יום ה' בסיוון התשע"ז (30 במאי 2017), על בקשתו לקבל מנת מכסה מהמכסה המיוחדת ולצרף לבקשתו תלושי שכר ואישור רואה חשבון על העסקתם של ילדיו או בני זוגם ברפת, כנדרש בתקנת משנה (א)."
היו"ר איתן כבל
למה מחקתם את הבן זוג?
אסתר זנזורי-פריאל
הערה ניסוחית, העברנו את זה לסוף.
היו"ר איתן כבל
הלאה, הלאה.
אסתר זנזורי-פריאל
"(ג) ועדת המכסות תחלק את המכסה המיוחדת באופן שווה בין כלל היצרנים הזכאים לקבלתה ובלבד שלא תעלה על 11,000 ליטר ליצרן;(ד) ועדת המכסות לא תקצה ליצרן יותר ממנת מכסה אחת מן המכסה המיוחדת.
(ה) נותרה יתרת מכסה שלא חולקה לפי תקנת משנה (א)..." - גם כאן יש שינוי - "...תפרסם ועדת המכסות באתר האינטרנט שלה הודעה על כך ותקצה את ה..."
איתי עצמון
תוך ציון המועד האחרון להגשת בקשה. זו היתה הערה שלי כדי לוודא שהמגדלים יידעו שאכן נותרה יתרת מכסה.
אסתר זנזורי-פריאל
"...ותקצה ועדת המכסות ביום כ"ז בכסלו תשע"ח (15 בדצמבר 2017) את יתרת המכסות במנות שוות..."
איתי עצמון
סליחה, האם תוכלי לחזור? ותפרסם - - -
אסתר זנזורי-פריאל
תקצה ועדת המכסות עד ליום... - סליחה, זה עד ליום כ"ז בכסלו תשע"ח (15 בדצמבר 2017).
איתי עצמון
כלומר, ההקצאה היא עד 15 בדצמבר.
קריאה
כן.
אביתר דותן
זה הסכמה דרמטית. זה נותן לרוב החבר'ה מדור ההמשך לקבל, מה שבפעם הקודמת לא. כל הכבוד למשרד החקלאות בעניין הזה.
אסתר זנזורי-פריאל
אוקי - אז ה-15 בדצמבר.
היו"ר איתן כבל
אני שמח שהצלחתם להוציא מהתיש משהו. ידעתי שבסוף אפשר להוציא גם מתיש משהו. אתה רואה? למרות שעמדת על רגליך האחוריות.

כן, גברתי.
שירן וקנין
שלום, אני שירן מפורום קהלת. אני רוצה להעיר לגבי דור ההמשך.
היו"ר איתן כבל
יקירה, את מתנצל. את לא היית בפעם הקודמת, נכון? או שהיית?
שירן וקנין
פעם קודמת לא הייתי, אבל כתבנו מזכר.
היו"ר איתן כבל
כן, כן. אני רוצה להזכיר לגברתי שפורום קהלת מקבל אצלנו יותר ממה ששלמה המלך קיבל בתנ"ך. אני מדבר עכשיו ברצינות. אנחנו לא בשיח של אמירות כלליות. אם יש לך הערה נקודתית של: במקום זה יבוא זה, בבקשה. כבר קיימנו את הדיון הזה.
שירן וקנין
אוקי. אז במקום זה יבוא זה - אני מציעה לעודד את דור ההמשך להיכנס לתחומים יותר רווחיים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה זה עניינך?
היו"ר איתן כבל
ברושי, תסלח לי. אני אלחם על זכותה להגיד גם אם אתה חושב שזה שטויות. אני לא אגיד לך מה אנשים לפעמים חושבים שאתה מדבר. זה לא קשור.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה לא רק שטויות, זה דברי הבל.
היו"ר איתן כבל
בסדר, עזוב. הבל הבלים אמר קהלת, עזוב.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה בדיוק, זה קהלת. מה זה עניינכם בכלל? חצופים.
היו"ר איתן כבל
עזוב, איתן ברושי. אני מקפיד שפורום קהלת שעמדותיו ועמדותיי שונות, שקולם יישמע ולו רק בגלל העובדה שקולם שונה מרוב האנשים שנמצאים כאן, בסדר?

גברתי, מה אתה מציעה?
לאה ורון
מה את מציעה לאיזה סעיף? לא באופן כללי לחקלאים ולמגדלים.
שירן וקנין
קודם כל, תודה רבה על הזכות לדבר. אני מציעה שאנחנו נעודד את דור ההמשך וניתן להם עידוד לתחומים אחרים רווחיים.
היו"ר איתן כבל
יקירה, אנחנו נפרסם. תודה רבה, גברתי. זה בדיון הקודם, אבל נתתי לך לומר את זה.
אסתר זנזורי-פריאל
לא סיימתי להקריא את (ה). אמרנו שב-15 לדצמבר - - -
היו"ר איתן כבל
גברתי, את רוצה שאני אעבור להקראה?
אסתר זנזורי-פריאל
למה? אני לא מקריאה מספיק?
היו"ר איתן כבל
לא. אנחנו רוצים ב-10:15 כבר לעבור לעניין הבא ואת עדיין לא הגעת לחצי מהדרך.

איפה את נמצאת?
אסתר זנזורי-פריאל
אני באמצע (ה). הזזנו את התאריך ל-15 בדצמבר 2017.
היו"ר איתן כבל
אוקי, אז אני אקריא
"(ז) מסמכים שנמסרו לפי תקנה זו יישמרו בוועדת המכסות עד תום שנת 2017 ויושמדו בתום התקופה האמורה; יושב ראש ועדת המכסות ינקוט את כל האמצעים הדרושים לאבטחת המידע שבמסמכים האמורים ולהגנה על סודיות המידע; אין בהוראות תקנת משנה זו כדי לגרוע מהוראות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981;
(ח) בתקנה זו, "בן זוג"- לרבות ידוע בציבור. "
איתי עצמון
רק שניה. לדעתי, לא הקראתי את כל תקנת משנה (ה).
אסתר זנזורי-פריאל
לא, לא סיימתי.
איתי עצמון
חשוב שלא יהיה לנו חסר. תשלימי את ההקראה של תקנת משנה (ה).
היו"ר איתן כבל
אז אני אקריא את כל (ה).
אסתר זנזורי-פריאל
אבל שינינו את התאריך. תן לי רגע להקריא את זה.
היו"ר איתן כבל
כן, תקריאי את (ה).
אסתר זנזורי-פריאל
"...את יתרת המכסות במנות שוות ליצרנים מושביים שהעסיקו ברפת את ילדיהם או את בני הזוג של ילדיהם, במהלך ששה חודשים רצופים שקדמו ליום י"ב בחשון תשע"ח (1 בנובמבר 2017).

(ו) על הקצאה לפי תקנת משנה (ה) יחולו הוראות תקנות משנה (ב) עד (ד), ואולם בקשה למנת מכסה לפי תקנת משנה (ה) תוגש עד יום י"ב בחשון תשע"ח (1 בנובמבר 2017)."
היו"ר איתן כבל
אוקי. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 7 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה, אושר.

"הקצאת מכסה למבקשי מכסות חדשים במגזר המושבי

88.

(א) ועדת המכסות תקבע זכאות למכסה בהיקף של 500 אלף ליטרים לאחד עשר מבקשי מכסות שיהיו יצרנים מושביים חדשים, העומדים בתנאי הסף האמורים בתקנת משנה (ב) ולפי אמות המידה והליך ההגרלה המפורטים בתקנות משנה (ג) ו - (ד).

(ב) ועדת המכסות רשאית לקבוע זכאות למכסה למבקש מכסה חדש לפי תקנת משנה (א), ובלבד שמתקיימים בו כל התנאים הבאים:

(1) הוא בעל זכות במשק חקלאי שבו ניתן להקים רפת לייצור חלב, בהיקף המכסה האמור בתקנה משנה (א) לפחות;

(2) משקו מצוי באזור עדיפות לאומית;

(3) הוא הציג מסמכים להוכחת יכולתו להעמיד מקורות מימון בהיקף של 1.5 מיליון שקלים חדשים לפחות לצורך הקמת רפת לייצור חלב בהיקף המכסה שתוקצה לו, כמפורט בתקנה 10;

(3) לא נקבעה לו או לבן זוגו זכאות למכסה לייצור חלב בקר לפי החוק או לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), בעשר השנים שקדמו לשנה השוטפת;

(4) הוא או בן זוגו אינו יצרן חלב צאן, למעט יצרן שקיבל מכסה לייצור חלב צאן במשק סגור, לפי תקנה 36 לתקנות קביעת מכסות חלב;

(5) הוא או בן זוגו, אינם בעלי מכסה לייצור ושיווק ביצי מאכל לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד – 1963.

(ג) מבין המבקשים אשר יעמדו בתנאי הסף האמורים בתקנה משנה (ב), תינתן העדפה למבקשי מכסה שמשקם נמצא בסוגי היישובים המפורטים להלן, על פי סדר הופעתם ועל פי השלבים הקבועים בתקנת משנה (ד):

(1) מבקשי מכסה מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית – עד שני מבקשים;

(2) מבקשי מכסה מישובים חדשים - עד ארבעה מבקשים;(3) מבקשי מכסה מישובים סמוכי גבול - עד ארבעה מבקשים.

(ד) היו בפני הוועדה יותר מבקשי מכסה מהקבוע בכל אחת מקבוצות המבקשים לפי תקנת משנה (ג)(1) עד (3), תבחר ועדת המכסות את המבקשים הזכאים למכסה, בדרך של הגרלה, שתיערך בפיקוח עורך דין, באופן דו-שלבי, כמפורט להלן:
(1) מבין מבקשי המכסה האמורים בכל אחת מקבוצות המבקשים לפי תקנת משנה (ג)(1) עד (3), תבחר ועדת המכסות את מספר הזכאים המרבי הקבוע בכל קבוצה;
(2) מבין כלל מבקשי המכסה, לרבות אלה שלא נבחרו לפי פסקה (1), תבחר ועדת המכסות אחד עשר יצרנים מבקשים כזכאים למכסה, בהפחתת מספר מבקשי המכסה שנבחרו לפי פסקה (1)."

האם יש הערות למישהו?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רוצה לשאול.
היו"ר איתן כבל
כן, בבקשה.
יצחק וקנין (ש"ס)
עזוב אותנו משאלות עכשיו, איתן. תנו לנו להתקדם, איתן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
וקנין, אל תפריע.

כתוב פה: "מפת עדיפות לאומית", ולא כתוב איזה מפה, וכתוב "סמוכי גבול" ולא כתוב מה זה סמוכי גבול.
היו"ר איתן כבל
יש הגדרות.
איתי עצמון
יש החלטת ממשלה בהגדרות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
איזה מפת עדיפות?
אסתר זנזורי-פריאל
אנחנו לפי החלטת הממשלה אזורי עדיפות לאומית 667.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יש יותר ממפה אחת.
אסתר זנזורי-פריאל
לא. בהחלטת הממשלה יש רשימת יישובים.
קריאות
667 יש אחת, החלטה אחת.
אסתר זנזורי-פריאל
יש רשימת יישובים, זה לא מפה.
היו"ר איתן כבל
איתן, בסעיף ההגדרות זה מופיע.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הבנתי. ומה זה סמוכי גבול?
היו"ר איתן כבל
גם לפי ההגדרה.
אסתר זנזורי-פריאל
זה בין שבעה קילומטר לתשעה ק"מ לפי עזה. עזה זה יותר.
אסף לוי
גם מופיע בהגדרה ב-667. בין שבעה לתשעה ק"מ - תלוי מאיזה גבול. בצפון זה תשעה, רצועת עזה - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בסדר, תודה. תבדקו שאין פה בלגן.
היו"ר איתן כבל
מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 8 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה. תקנה 8 אושרה.

" הקצאת מכסה למבקשי מכסות חדשים במגזר השיתופי

9.

(א) ועדת המכסות תקבע זכאות למכסה בהיקף של 3.3 מיליון ליטרים לשני מבקשי מכסות שיהיו יצרנים שיתופיים חדשים העומדים בתנאי הסף האמורים בתקנת משנה (ב) ובהתאם לאמות המידה ולהליך ההכרה האמורים בתקנות משנה (ג) ו - (ד).

(ב) ועדת המכסות רשאית לקבוע זכאות למכסה למבקש מכסה חדש לפי תקנת משנה (א), ובלבד שמתקיימים בו כל התנאים הבאים:

(1) הוא בעל זכות במשק חקלאי שבו ניתן להקים רפת לייצור חלב, בהיקף המכסה האמור בתקנה משנה (א) לפחות;

(2) משקו מצוי באזור עדיפות לאומית;

(3) הוא הציג מסמכים להוכחת יכולתו להעמיד מקורות מימון בהיקף של 10 מיליון שקלים חדשים לפחות לצורך הקמת רפת לייצור חלב בהיקף המכסה שתוקצה לו, כמפורט בתקנה 10;

(4) לא נקבעה לו זכאות למכסה לייצור חלב בקר לפי החוק או לפי צו הפיקוח של מצרכים ושירותים (ייצור חלב), בעשר השנים שקדמו לשנה השוטפת"

למה אתם כל הזמן כותבים: "תקנה משנה"? אם תחזרי לאחור תוכלי לראות שיש הרבה את העניין הזה.
אסתר זנזורי-פריאל
זה טעות, אני אעבור.
היו"ר איתן כבל
חשבתי שזה משהו בניסוח בעברית. אבל כשזה חוזר על עצמו יותר מדי אז זה - - -

" (ג) מבין המבקשים אשר יעמדו בתנאי הסף האמורים בתקנה משנה (ב), תינתן העדפה למבקשי מכסה שמשקם נמצא בסוגי היישובים המפורטים להלן, על פי סדר הופעתם ועל פי השלבים הקבועים בתקנת משנה (ד):

(1) מבקשי מכסה מיישובים חדשים - עד מבקש אחד;

(2) מבקשי מכסה מיישובים סמוכי גבול - עד מבקש אחד.

(ד) היה בפני הוועדה יותר ממבקש מכסות אחד לפי תקנת משנה (ג)(1) או (2), ויותר משני מבקשים בסך הכול, תבחר ועדת המכסות את המבקשים הזכאים למכסה, בדרך של הגרלה, שתיערך בפיקוח עורך דין, באופן דו שלבי, כמפורט להלן:
(1) מבין מבקשי המכסה האמורים בכל אחת מקבוצות המבקשים לפי תקנת משנה (ג), תבחר ועדת המכסות מבקש אחד שיהיה זכאי בכל קבוצה;

(2) נבחר מבקש אחד בלבד כמי שזכאי למכסה לפי פסקה (1), תבחר ועדת המכסות את המבקש הזכאי הנוסף, מבין כלל מבקשי המכסה לפי תקנה זו."

יש הערות ל-9? תודה רבה. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 9 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה. אושר.

" הוכחת יכולת מימון להקמת רפת

10.

(א) להוכחת יכולת מימון להקמת רפת, יידרשו מבקשי מכסות לפי תקנות 8 ו-9 להציג לוועדת המכסות מסמכים המעידים, להנחת דעתה של ועדת המכסות, על קיומם של מקורות המימון האמורים.

(ב) בתקנה זו-
"מוסד פיננסי מוכר" – כל אחד מאלה:
(1)   גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

(2)   תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

(3)   מנהל קרן כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
"מסמכים" – כל אחד מאלה:
(1) אישור מרואה חשבון;

(2) אישור ממוסד פיננסי מוכר או תצהיר בחתימתו של הגורם שהעמיד לרשות מבקש המכסה את המימון."
היו"ר איתן כבל
הערות?
קריאה
אין.
היו"ר איתן כבל
תודה.

מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 10 אושרה.
היו"ר איתן כבל
אושר.

סימן ב': מכסות חלב כבשים. אם אנחנו כבר פה בפורום המקצועי, אם מישהו יודע על מקום שיש גבינות כבשים טובות, אני מבקש שיודיע לי. עזים אני אוכל, אבל אני לא עף על הטעם שלהם. אסור לי לאכול מוצרי חלב פרה.
מיכל קראוס
תשמע, - - -
היו"ר איתן כבל
יקירה, אחר כך. לא חוסמים שור בדישו. אחרי הישיבה.
" סימן ב': מכסות חלב כבשים

הגדרות

11.

בסימן זה-

"יצרן" – יצרן חלב כבשים;

"יצרן מושבי" - יצרן שאינו יצרן שיתופי;

"המכסה הקובעת" - המכסה שנקבעה ליצרן בשנת 2016 בניכוי תוספות מכסה שהועברו אליו במסגרת הליכי העברת מכסה בין השנים 2013 עד 2016;

"יצרן מושבי קטן" - יצרן שמכסתו הקובעת אינה עולה על 150,000 ליטרים."

מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 11 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה, אושר. תקנה 11 אושרה.

" הקצאת תוספות למכסות יצרנים קיימים

12.

בשנת 2017 תקצה ועדת המכסות לכלל היצרנים, תוספת מכסה בהיקף כולל של 1.025 מיליון ליטרים (בסימן זה - תוספת המכסה), כמפורט להלן:

(1) ליצרן מושבי קטן – מנת מכסה בהיקף של 18,100 ליטרים;

(2) ליצרן מושבי שאינו יצרן קטן – מנת מכסה בהיקף של 9,050 ליטרים;

(3) ליצרן שיתופי – מנת מכסה בהיקף של 36,200 ליטרים;

(4) בנוסף לאמור בפסקה (1), ליצרן מושבי שמכסתו הקובעת בתוספת מנת המכסה לפי פסקה (1), נמוכה מ - 95,000 ליטרים, תוקצה מנת מכסה נוספת לצורך השלמת מכסתו הקובעת בתוספת מנת המכסה לפי פסקה זו, להיקף של 95,000 ליטרים;

(5) בנוסף לאמור בפסקה (3), ליצרן שיתופי שמכסתו הקובעת בתוספת מנת המכסה לפי פסקה (3), נמוכה מ - 380,000 ליטרים, תוקצה מנת מכסה נוספת לצורך השלמת מכסתו הקובעת בתוספת מנת המכסה לפי פסקה זו, להיקף של 380,000 ליטרים;"
איתי עצמון
צריך להיות 6, לדעתי.
היו"ר איתן כבל
כן, יכול להיות. יש מצב - 6. נכון, אדוני צודק.

"(ו) נותרה תוספת מכסה שלא חולקה לפי פסקאות (1) עד (5), תחולק יתרת תוספת המכסה באופן שווה בין כלל היצרנים."

יש הערות? תודה.

מי בעד? תודה.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 12 אושרה.
היו"ר איתן כבל
אושרה.

אתם רואים איזה כייף כשעושים עבודה לפני כן? יושבים ומגיעים להבנות ולהסכמות, זה פותר את כל הבעיות ועושה לנו את החיים מאוד מאוד קלים.

" הקצאת מכסה למבקשי מכסות חדשים

13.

(א) ועדת המכסות תקבע זכאות למכסה בהיקף של 95,000 ליטרים לחמישה מבקשי מכסות שיהיו יצרני חלב כבשים מושביים חדשים, העומדים בתנאי הסף האמורים בתקנת משנה (ב) ולפי אמות המידה והליך ההגרלה האמורים בתקנות משנה (ג) ו - (ד).

(ב) ועדת המכסות רשאית לקבוע זכאות למכסה למבקש מכסה חדש לפי תקנת משנה (א), ובלבד שמתקיימים בו כל התנאים הבאים:

(1) המבקש הוא בעל זכות במשק חקלאי שבו ניתן להקים דיר לייצור חלב, לפחות בהיקף המכסה האמור בתקנה משנה (א);

(2) משקו של המבקש מצוי באזור עדיפות לאומית;

(ג) מבין המבקשים אשר יעמדו בתנאי הסף האמורים בתקנה משנה (ב), תינתן העדפה למבקשי מכסה המפורטים להלן, על פי סדר הופעתם ועל פי השלבים הקבועים בתקנת משנה (ד):

(1) מבקש מכסה אחד מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית;

(2) מבקשי מכסה מישובים חדשים - עד שני מבקשים;

(3) מבקשי מכסה מישובים סמוכי גבול - עד שני מבקשים.

(ד) היו בפני הוועדה יותר ממבקש מכסה אחד לפי תקנת משנה (ג)(1) או יותר משני מבקשי מכסה לפי תקנת משנה (ג)(2) או (3), ויותר מחמישה מבקשים בסך הכול, תבחר ועדת המכסות את המבקשים הזכאים למכסה, בדרך של הגרלה, שתיערך בפיקוח עורך דין, בשלבים, כמפורט להלן:

(1) מבין מבקשי המכסה האמורים בתקנת משנה (ג)(1) – יצרן אחד;

(2) מבין מבקשי המכסה האמורים בכל אחת מקבוצות המבקשים לפי תקנת משנה (ג)(2) ו - (3) - עד שני יצרנים בכל קבוצה;

(3) מבין כלל מבקשי המכסה, לרבות אלה שלא נבחרו לפי פסקאות (1) ו-(2) - חמישה, בהפחתת מספר מבקשי המכסה שנבחרו לפי פסקאות (1) ו-(2)."

הערות. תודה רבה לכם.
לאה ורון
חבר הכנסת ברושי הצביע ומצביע במקום חבר הכנסת יוסי יונה.
היו"ר איתן כבל
עוד פעם את נופלת לפח הזה? במקום איילת נחמיאס - אני לא מוכן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תאר לך שיוסי היה נותן לנגב חלב. הוא לא יכול לעמוד בזה.
היו"ר איתן כבל
כן. תודה.

מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 13 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תקנה 13 אושרה.

"סימן ג': מכסות חלב עיזים - - -
איתי עצמון
חסרה כותרת שוליים, שימו לב, של תקנה 14. צריכה להיות כותרת שוליים: הגדרות – סימן ג' לפרק ב'.
היו"ר איתן כבל
יופי, תודה. נא לשים לב ולתקן את זה בהמשך.

בסימן זה – כפי שהוספת."14.
בסימן זה:
"יצרן" – יצרן חלב עיזים;

"יצרן מושבי" – יצרן שאינו יצרן שיתופי;

"המכסה הקובעת" - המכסה שנקבעה ליצרן בשנת 2016 בניכוי תוספות מכסה שהועברו אליו במסגרת הליכי העברת מכסה בין השנים 2013 עד 2016;

"יצרן קטן" - יצרן שמכסתו הקובעת אינה עולה על 300,000 ליטרים."
היו"ר איתן כבל
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 14 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה, אושר. 14 אושר.

"הקצאת תוספות למכסות יצרנים קיימים

15.

בשנת 2017 תקצה ועדת המכסות לכל היצרנים שאינם יצרנים בתת-ביצוע מתמשך, תוספת מכסה בהיקף כולל של 2.2 מיליון ליטרים (להלן - תוספת המכסה), כמפורט להלן:

(1) ליצרן מושבי קטן – מנת מכסה בהיקף של 24,000 ליטרים;

(2) ליצרן מושבי שאינו יצרן קטן – מנת מכסה בהיקף של 12,000 ליטרים;

(3) ליצרן שיתופי – מנת מכסה בהיקף של 48,000 ליטרים;

(4) בנוסף לאמור בפסקה (1), ליצרן מושבי שמכסתו הקובעת בתוספת מנת המכסה לפי פסקה (א), נמוכה מ-160,000 ליטרים, תוקצה מנת מכסה נוספת לצורך השלמת מכסתו הקובעת בתוספת מנת המכסה לפי פסקה זו, להיקף של 160,000 ליטרים;

(5) בנוסף לאמור בפסקה (3), ליצרן שיתופי שמכסתו הקובעת בתוספת מנת המכסה לפי פסקה (ג), נמוכה מ-480,000 ליטרים, תוקצה מנת מכסה נוספת לצורך השלמת מכסתו הקובעת בתוספת מנת המכסה לפי פסקה זו, להיקף האמור;

(6) נותרה תוספת מכסה שלא חולקה לפי פסקאות (1) עד (5), תחולק יתרת תוספת המכסה באופן שווה בין כלל היצרנים."
יעקב פרי (יש עתיד)
איתן, זה הכול שנתי?
היו"ר איתן כבל
כן. זה מובא אלינו כל שנה מחדש.
איתי עצמון
זה לשנת 2017, ככל שיש תוספות בהיקף הייצור הכולל.
היו"ר איתן כבל
בוודאי.

אני רק רוצה להסב את תשומת לבו של חבר הכנסת פרי. בדיון הקודם אנחנו כבר התעמקנו וקבענו את כל הכללים והם נשלחו לעשות עבודה נוספת.
לאה ורון
בשבעה במרץ, בסוף הדיון.
היו"ר איתן כבל
בדיוק.
יעקב פרי (יש עתיד)
בזמן שאתה רץ, עשיתי לו סימן ושאלתי אותו אם זה על דעתם.
היו"ר איתן כבל
כן, ודאי. אני כבר אמרתי שהוא אמר אז: בשום פנים, והנה עובדה שגם מתיש אפשר להוציא חלב.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אחרי שראש הממשלה היה בסין ואמרו לו מה חושבים על חקלאות בישראל, יש כאן הפשרה מסוימת.
היו"ר איתן כבל
אוקי, תודה.

יש הערות לתקנה 15? תודה. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 15 אושרה.
היו"ר איתן כבל
התקנה אושרה.

"הקצאת מכסה למבקשי מכסות חדשים

16.

(א) ועדת המכסות תקבע זכאות למכסה בהיקף של 160 אלף ליטרים לחמישה מבקשי מכסות שיהיו יצרני חלב עיזים מושביים חדשים, העומדים בתנאי הסף האמורים בתקנת משנה (ב) ולפי אמות המידה והליך ההגרלה האמורים בתקנות משנה (ג) ו - (ד).

(ב) ועדת המכסות רשאית לקבוע זכאות למכסה למבקש מכסה חדש לפי תקנת משנה (א), ובלבד שמתקיימים בו כל התנאים הבאים:

(1) המבקש הוא בעל זכות במשק חקלאי שבו ניתן להקים דיר לייצור חלב, בהיקף המכסה האמור בתקנה משנה (א) לפחות;

(2) משקו של המבקש מצוי באזור עדיפות לאומית;

(ג) מבין המבקשים אשר יעמדו בתנאי הסף האמורים בתקנה משנה (ב), תינתן העדפה למבקשי מכסה המפורטים להלן, על פי סדר הופעתם ועל פי השלבים הקבועים בתקנת משנה (ד):

מבקש מכסה אחד מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית;

מבקשי מכסה מישובים חדשים - עד שני מבקשים;

מבקשי מכסה מישובים סמוכי גבול - עד שני מבקשים.

(ד) היו בפני הוועדה יותר ממבקש מכסה אחד לפי תקנת משנה (ג)(1) או יותר משני מבקשי מכסה לפי תקנת משנה (ג)(2) או (3), ויותר מחמישה מבקשים בסך הכול, תבחר ועדת המכסות את המבקשים הזכאים למכסה, בדרך של הגרלה, שתיערך בפיקוח עורך דין, בשלבים, כמפורט להלן:

(1) מבין מבקשי המכסה האמורים בתקנת משנה ג(1) – יצרן אחד;

(2) מבין מבקשי המכסה האמורים בכל אחת מקבוצות המבקשים לפי תקנת משנה (ג)(2) ו-(3)- עד שני יצרנים בכל קבוצה;

(3) מבין כלל מבקשי המכסה, לרבות אלה שלא נבחרו לפי פסקאות (1) ו-(2) – חמישה, בהפחתת מספר מבקשי המכסה שנבחרו לפי פסקאות (1) ו-(2)."

שימו לב, יש הרבה ב"תקנה" – בתקנת משנה. תקנו.

זה מזכיר לי את ההגדה, אתה יודע. גם הניסוח, יש שם חלק מהניסוח. תיכף נגיד: "דיינו".
יעקב פרי (יש עתיד)
איתן, האם מישהו יכול להגיד כמה יש מגדלי כבשים, כמה עיזים וכמה פרות? מה החלוקה באחוזים?
מיכל קראוס
יש לנו 800 בעלי מכסה במשק החלב. יש לנו 140 של הצאן שזה מתחלק: 90 בעיזים ו-50 בכבשים. בכבשים אני רוצה להעיר הערה. צריך לדעת שלפחות 50%, אולי יותר, בכלל לא נמצאים תחת ההסדרה של המכסות.
קריאה
זה משק סגור.
היו"ר איתן כבל
תודה.

מי בעד תקנה 16?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא, סליחה. ב-(א) ה-160,000 זה לכל אחד מהחמישה או לחמישה ביחד?
אסף לוי
לא, לכל אחד.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה לא כל כך ברור בניסוח.
אסף לוי
זה מוגדר כמנת מכסה.
יצחק וקנין (ש"ס)
זה מכסה אישית, כל אחד.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
חמישה ו-160,000 - אז אולי נרשום אותה לכל אחד.
לאה ורון
הוא צודק.
איתי עצמון
הוא צודק.
היו"ר איתן כבל
אני חושב שצריך להבהיר את זה. תבדקו גם לאחור.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כי בניסוח הזה אני יכול להבין שזה לחמישה.
היו"ר איתן כבל
אדוני צודק, ותודה על תשומת הלב.
אסתר זנזורי-פריאל
צודק, צודק. נתקן את זה.
אסף לוי
יתוקן בנוסח הסופי לאורך כל התקנות.
היו"ר איתן כבל
יתוקן בנוסח הסופי, ולבדוק גם כן שוב את עניין המכסה או מכסות.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 16, עם התיקון, אושרה.
היו"ר איתן כבל
תקנה 16 עם התיקון אושרה.

פרק ג' כללי: מגבלות על העברת מכסה.
איתי עצמון
רק לפני כן נגיד שתקנה 17 נמחקה לבקשתי כיוון שהיא הפנתה לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) שהן חלות כך וכך. הן קובעות הוראות כלליות לגבי קביעת מכסות ואין צורך להפנות אליהן כאן.
היו"ר איתן כבל
אוקי.

"מגבלות על העברת מכסה

1.

יצרן חלב שקיבל מנת מכסה לפי תקנות אלה, לא יהיה זכאי להעבירה לאחר במשך 5 שנים מיום קבלתה."

מה זה 7?
אסתר זנזורי-פריאל
זה 17. זה תיקון, זה עקוב אחר השינויים.
היו"ר איתן כבל
אוקי. 17 - סליחה. יש הערות?

מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 17 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה, סעיף 17 אושר.

אני מציע שתקראי את פרק ד' - תוקף כי בטח יש לזה התאמות פה? לא, אין פה התאמות – צודקת.
לאה ורון
מה עושים עם המכסה אם קורה משהו ליצרן החלב והוא לא מעביר? נניח שהוא חלה או ירד מהארץ וכו'. מה עושים עם מנת המכסה שהוא קיבל? לאן היא חוזרת?
היו"ר איתן כבל
היא חוזרת למאגר הכולל, לפול.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
- - - הוא מקבל פיצוי.
היו"ר איתן כבל
עזוב עכשיו. אתה נכנס לפיצויים? נו, באמת. היא בסך הכול שאלה שאלה פשוטה: מה קורה אם בן-אדם לא השתמש, עזב את הארץ, חלה לא עלינו, או דברים מהסוג הזה.
יצחק וקנין (ש"ס)
מהפול הכללי היא לא נגרעת, ממנו זה נגרע.
היו"ר איתן כבל
כי הרי הנחת העבודה שהסך הכול הכולל, זו המכסה הנדרשת, זו הצריכה ה - - -

" פרק ד': תוקף

תוקף

18.

תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017)."
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא שנה.
לאה ורון
זה בגלל המועד שמשרד החקלאות העביר את התקנות לאישורכם.
היו"ר איתן כבל
השאלה שלך נכונה. זה לא שנתי. זאת אומרת, זה שנתי. אבל בכל מקרה זה בתוך תחום של שנה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
של אותה שנה.
היו"ר איתן כבל
בדיוק.
איתי עצמון
מדובר רק על תוספות. הם קיבלו את המכסה השנתית.
היו"ר איתן כבל
כן, כן.
לאה ורון
לא הצביעו על תקנה 17 שהיתה 18. הצביעו?
קריאות
הצבענו.
היו"ר איתן כבל
למען הסר ספק, מי בעד סעיף 17 ו-18? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנות 17 ו-18 אושרו.
היו"ר איתן כבל
תודה, אושר. תודה רבה לכם.

קודם כל, אני באמת מקרב לב רוצה להודות לאסף.
יצחק וקנין (ש"ס)
יש לנו מזל גדול שיש את אסף במשרד החקלאות, אני אומר לך.
היו"ר איתן כבל
אני יכול לומר לך שאתה באמת אור גדול.
אסף לוי
תודה רבה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אסף, תבקש את זה בכתב.
היו"ר איתן כבל
אסף, חשוב לי לומר לך על המקצועיות, על הפתיחות.
אסף לוי
תודה רבה - אני והצוות.
היו"ר איתן כבל
בוודאי אף אחד לא יכול לעשות שום דבר לבדו. אבל יחד עם זאת, מי שעומד בראש תמיד הוא זה שקובע ומכתיב את הדברים. באמת אתה ראוי לכל מחמאה, ובנושאים שגם כן מצריכים שיח. זה לא רק לבוא ולהכתיב. אני אומר לך את זה מניסיון מול המשרד. ישר כוח, שאפו מעומק לבי.
אסף לוי
תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
מיכל, בבקשה.
מיכל קראוס
אני מברכת על זה שהצלחנו לסיים את התקנות היום. אני מקווה שבשנה הבאה לכל המאוחר בנובמבר נהיה פה עם תקנות מבעוד מועד כך שבראשון לינואר אפשר יהיה להקצות.
היו"ר איתן כבל
שימו לב שזה שנתיים.
מיכל קראוס
אני מצטרפת לכל מילה שאמרת לאסף.
היו"ר איתן כבל
תודה, גברתי.

אני רק רוצה לומר מילה אחת באמת. אני הרי יודע שזה לא יעזור לי, אבל אני אגיד את זה בכל זאת. אני אומר את זה לכולם. אביתר, זה נוגע לכולכם. הרי כל שנה אתם רוצים להציג מסר חדש. המסר החדש יכול להיות גם מסר ישן. כשקובעים את כללי המשחק לפני השער אז זה קצת יותר קשה. יש לכם זמן. אם אתם רוצים שבשנה הבאה מה שהגברת מקהלת אמרה או כל אחד אחר שזה יהיה העניין, אז בואו כבר תקיימו את הדיונים מבעוד מועד.

כן, אדוני.
רחמים אליהו
אני רחמים אליהו, אני דירקטור במועצת החלב ומשקיף בהתאחדות מגדלי הבקר. אני ממושב פרזון, גם רפתן.

הדבר הזה לא יעבוד, שנה הבאה נבוא עוד פעם בוויכוחים. יש תקנות משלימות של שותפויות ושל כל מיני דברים שצריך לחייב את משרד החקלאות כאן בישיבה תוך 60 יום או 90 יום מקסימום לבוא אתנו בדברים ולהביא את זה, לתקן את התקנות האלה. מזה הם מתחמקים. מיכל אומרת כבר שנה הבאה. מה שנה הבאה? השנה אנחנו רוצים לעבוד, לגמור את זה, כדי ששנה הבאה לא נבוא לוויכוחים. כי יש לנו בוועדת המכסות כל מיני רפתנים שקורסים, יש בעיות שלמות, ואין פתרון. אומרים: זה התקנות, זה החוק.
היו"ר איתן כבל
יש לי הצעה אליך כי במקרה הגעת לפה. יכולת גם לא להגיע ולא היית אומר את מה שאמרת. לכן, אני מציע לך את הדבר הבא - אם אתה רציני, שלח לי פנייה מסודרת עם כל העניין. אני אעביר אותה לגורמים להתייחסות. אם התשובה שלהם לא תמצא חן בעיניי או אני אזהה שמכדררים אותי כמו שהם בדרך כלל עושים, ואנחנו כבר רגילים לזהות, אז אני אדע לתת את המענה.
רחמים אליהו
איתן, מאה אחוז. אם מכתב ייצא מהגורמים - - -
היו"ר איתן כבל
תודה.

ברושי האחרון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גם למנהלת הוועדה אני רוצה להגיד תודה, אבל גם לומר שיש פה הוכחה שאפשר לפעול מושבים וקיבוצים, משק פרטי ושיתופי. לדעתי, אנחנו נמצאים בתוך מציאות שצריך לציין אותה. גם חברי וקנין פה. יש לנו היום דיון במליאה על חוק הגליל. אבל בתוך המחלוקות שקיימות יש כאן אי של ודאות ויציבות סביב ענף החלב על כל מרכיביו גם בזכות החברים שיושבים פה שמשתפים. אביתר הלך לשורה השנייה. עם האוצר זה יותר קשה.

אני רוצה לציין עכשיו לחיוב גם בפניו של כבל שמעורב בחקלאות, אבל להגיד עוד מילה כי שירה יושבת גם פה. החקלאות בבעיה קשה. אתה התבקשת גם לקיים פה דיון על פערי התיווך, גם על הייבוא הפרוע.
היו"ר איתן כבל
במושב הבא, בעזרת השם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מקווה שיהיה על מה לדון עד סוף הפגרה. גם ביקשתי דיון על - - -
לאה ורון
מסרתי ליושב-ראש הוועדה כי הצעה לסדר-יום שלך בנושא עברה לוועדה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
נכון. גם על משבר המים שזה לא רק שאלה של המחיר, גם של הכמות. ראיתי שמותר לכל ועדה לעשות כמה ישיבות בפגרה כשנותנים התראה מראש.
היו"ר איתן כבל
תשכח מראש. יש לנו כבר נושאים - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רגע, תן לפרוטוקול. הרבה דברים נאמרים פה לפרוטוקול. אני באמת רוצה לומר תודה לכבל וללאה וגם לוקנין שמשקיע הרבה שעות אתנו בחקלאות, לשבח את החברים שעוסקים בענף החלב, הצאן, הכבשים וכל מרכיביו. גם את נקודת האור במשרד, והמציאות הזו היא לא פשוטה. גם להגיד לכבל שהוא טיפל בכמה נושאים בצורה מאוד חשובה כמו תאונות הדרכים וכו'. לא תמיד הדיונים מועילים. ראינו שבתאונות זה לא כל כך מצליח. אבל אני קורא לו להירתם במושב הבא יותר לעניין החקלאות.

ראיתי אתמול כתבה איך מרעילים את אזרחי ישראל עם ייבוא שלא בודקים אותו בכלל. האוצר נותן אישורי ייבוא, אף אחד לא בודק את הבריאות. מרעילים את אזרחי ישראל. אם זה היה אמוניה היו עושים פה הפגנות כבר.
יצחק וקנין (ש"ס)
אין כמו כחול-לבן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
משרד החקלאות מאכיל באישור שר האוצר ברעלים את אזרחי המדינה. זה התרומה שנותנים להם להוזיל באגורה עגבניות עם עובש. אני מבקש ממך להיכנס לזה, אני קורא לך להיכנס לזה. תודה.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה בכל זאת לומר לך, והנה יושב פה חבר הכנסת וקנין וגם אתה שנמצאים באמת בחזית המאבק החקלאי. אני לא חושב שוועדת הכלכלה עסקה אי פעם באופן כל כך אינטנסיבי וכל כך דרמטי בנושאי חקלאות כפי שהיא עוסקת בקדנציה הזו.
אסף לוי
בתוך הוועדה ומחוץ לוועדה.
היו"ר איתן כבל
כן, גם בתוך הוועדה וגם מחוץ לוועדה. זה לא רק שהדברים פה נמצאים סביב השולחן, חלק ניכר מחוץ לוועדה. צריך גם להזכיר את זה. סליחה שאני כותר כתרים לעצמנו, אבל זה ממש ממש כך.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בסדר גמור.
היו"ר איתן כבל
אין כמעט תחום שאנחנו לא עוסקים בו, גם בנושאים שלא תמיד בהכרח זה על-פי המנדט המלא שלנו. אנחנו נמשיך לעסוק בזה.

אסף, בהמשך לדברים שאמר חברי, וממקום שאיתן ברושי העלה את זה, העליתי כאן בוועדה את העניין של הייבוא החקלאי והבדיקות של התוצרת. אני רוצה שתבדקו לי את זה בדיוק. אני שאלתי האם נעשית בדיקה על כל תוצרת שנכנסת מסביב. אני יודע שזה לא רק עניינכם ומונח לפתחכם, אני מודע לזה. זה גם עניין שנתון למשרד הבריאות.
לאה ורון
משרד החקלאות הוא האבא של החקלאים.
היו"ר איתן כבל
נכון. אסף, אני אומר את זה במובן הזה - - -
אסף לוי
אבל גם הצרכנים.
היו"ר איתן כבל
ברור, ברור. העניין הוא למצוא את נקודת האיזון. זה גם עלה בשיחה שאתה היית שותף לה עם מנכ"ל המשרד לגבי הייבוא לקראת הפסח. זאת אומרת, זה בסדר לעזור לצרכנים. אני בעד, ומי כמוך יודע את זה, ולעיתים גם במחלוקות. העניין הוא למצוא את נקודת האיזון, אבל לא להרעיל את האזרחים. לא זו הכוונה.
רחמים אליהו
"לא בכל מחיר", אומרים.
היו"ר איתן כבל
גברתי, אני מבקש שעוד היום ייצא מכתב בעקבות הכתבה שהתפרסמה אתמול ובעקבות העלאת הנושא על-ידי בפני מנכ"ל המשרד, וגם כאן בוועדה, שאנחנו מבקשים לקבל את הנוהלים איך משרד החקלאות מפקח מול משרד הבריאות בכל העניינים והנושאים אלה. ועוד לא עסקתי בהשקיה בעזה, ולא עסקתי בהשקיה במקומות אחרים מסביבנו.
קריאה
בירדן.
היו"ר איתן כבל
כן. אני רק רוצה לומר שנכון שיש מחויבות, וצריך שגם הדברים האלה ייאמרו. יש הדדיות ביננו לבין הייבוא והייצוא לעזה. שאף אחד פה לא יקפוץ. כמו שאנחנו מייבאים משם, אנחנו מייצאים עשרת מונים.
יצחק וקנין (ש"ס)
הם צרכנים גדולים שלנו.
היו"ר איתן כבל
הם צרכנים, אנחנו כמעט הספקים המרכזיים שלהם.
אסף לוי
הבעיה היא שזה ענפים שונים.
היו"ר איתן כבל
נכון, וגם את זה צריך לזכור. גם הם צריכים לדעת שפה בודקים את התוצרת. אני מבקש שייקבעו כללים. לכשנשוב וכשנקיים דיון עם משרד החקלאות באחד הנושאים, אני מבקש לשים את זה על סדר היום.
אסף לוי
הנושא הזה קבוע בחוק בחוקיות הייבוא. על-פי חוק, צו חוקיות הייבוא בעצם לייבא תוצרת חקלאית צריך שני אישורים: אישור משרד החקלאות שבודק את בריאות הצומח שאין חס וחלילה מזיקים או נגעים שנכנסים לישראל דרך הצמחים, ובחוקיות הייבוא יש את משרד הבריאות שצריך לבדוק את בריאות הציבור. לכן, כל מכתב שלא ייצא, צריך לצאת לשני המשרדים.
היו"ר איתן כבל
אני מבקש לשני השרים, תודה.
אסף לוי
אני מבקש גם להודות לכם על המאמץ ועל האוזן הקשבת.
היו"ר איתן כבל
תודה.

וקנין, בבקשה.
יצחק וקנין (ש"ס)
איתן, אני אומר לך שאין שום מוצר שמיובא בחקלאות שעולה על המוצר הישראלי. אני אומר את זה באחריות. אתרוגים שמייבאים לקראת חג הסוכות, מעבירים אותם תהליך של גז. מכניסים אותם לתוך חדר ונותנים גז כדי להרוג את החיידקים. דע לך שכל האתרוגים האלה משחירים אחרי זמן קצר מאוד. אני אישית ישבתי עם האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות ואמרתי: חבר'ה, זה לא יכול להיות. למלפפונים שאותם אוכלים לא עושים את הדבר הזה. את האתרוגים לא אוכלים, רק מריחים. מסתכלים עליהם.
היו"ר איתן כבל
אומרים שזה יש לזה תכונות מסוימות.
יצחק וקנין (ש"ס)
עושים מזה ריבה. אבל זה זניח.
אסף לוי
אבל זה נגעים שונים ודברים שונים.
יצחק וקנין (ש"ס)
ודאי. אבל אני אומר לכם, שום מוצר חקלאי שמייבאים, לא את הביצים שמייבאים מטורקיה, הם לא באיכות של הביצים הישראליות עם כל מה שאנחנו נמצאים בענפים השונים. אני אומר לכם את זה באחריות. לכן, צריך באמת לחשוב על הדברים האלה ולא לפתוח את הייבוא ככה כדי להפיל החקלאים. הייתי יכול להבין אם המוצר היה יותר טוב.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אולי צריך פעם אחת ששר האוצר ושר החקלאות יחליטו אם הם מתכוונים לחסל את החקלאות בישראל או לא. זו צריכה להיות החלטה אסטרטגית. ואז לא נדבר יותר מדי על הייבוא, ואז נדע שזה ייבוא.
יצחק וקנין (ש"ס)
נכון, אתה צודק.
היו"ר איתן כבל
דרך אגב, האם כשמייבאים גאת, הוא עובר דרך משרד החקלאות או שזה ייבוא ספורדי?
אסף לוי
לא, חייב. לפי חוק צו ייבוא חופשי חייב לעבור. כל חומר צמחי חייב אישור של הגנת הצומח. זה עובר.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אבל אנחנו יודעים איך מפקחים אצלנו בארץ על כל דבר.
אסף לוי
- - - בדיקה, כל מכולה נפתחת.
היו"ר איתן כבל
הבודקים לועסים ובודקים.
פלג אוריון
היושב-ראש כבל, הבודקים בודקים. אבל בפגישה שהיתה עם משרד החקלאות בדיוק לעניין הזה, ותהיה פגישת המשך בשבוע הבא, ב-30 לחודש, עם עבד גרה, יש הצעה חדשה להקלה על הייבוא של התוצרת החקלאית על כל סוגיה. במסגרת הזו אנחנו פנינו ושאלנו מהו - - -
ישראל טוטי בלוך
הקטנת הרגולציה.
פלג אוריון
הקטנת הרגולציה – בדיוק. תודה, טוטי.

התברר לנו שהיום על כל מדינת ישראל יש בסך הכול, בסך הכול - לא להאמין - עשרה אנשים שאמורים לבדוק את התוצרת.
היו"ר איתן כבל
לא, זה הרבה. באמת אני אומר לך.
פלג אוריון
24 שעות בכל הנמלים.
היו"ר איתן כבל
לא שזה פותר את הבעיה. אם נעבור למשרד התחבורה ותראה כמה פיקוח על חיי אדם.
פלג אוריון
אבל הסכנה שהנוהל החדש אמור לייצר, איתן כבל, היא שאנחנו למעשה נסתמך על ההכרה של המדינה ששולחת אלינו את התוצרת, אם זה בעזה, אם זה בירדן, על כך שהיא עובדת בהתאם לקריטריונים שאנחנו קובעים, שאנחנו נקבל כאן תוצרת בהתאם לקריטריונים שאנחנו קבענו מהם. השיטה תעבוד שאנחנו נותנים להם לייצא אלינו. אנחנו מייבאים את התוצרת ללא בקרה, וכשאנחנו נעשה בדיקה מדגמית כזו או אחרת ונמצא שהם עברו על התקנות אז נחסום אותם. השאלה היא מה יהיה באמצע. אנחנו יודעים כבר שיש לנו כאן את המזיק הידוע בבננות, ויש לנו עוד כמה דברים שנכנסו לכאן. יש עוד הרבה דברים בדרך שאנחנו עוד נגלה.
יצחק וקנין (ש"ס)
אתם לא יודעים מה זה חקלאים.
קריאה
בבשר הבקר ראו כבר שזה לא עובד ומצאו שם שחיתויות.
ישראל טוטי בלוך
איתן, כפי שידוע משרד החקלאות חתם או מדינת ישראל חתמה עם סין על הסכם ייבוא.
אסף לוי
לא הסכם ייבוא, פרוטוקול ייבוא וטרינרי.
ישראל טוטי בלוך
פרוטוקול ייבוא וטרינרי. זאת אומרת, מדינת ישראל אושרה על-ידי סין לפקח על הייצוא שלה לסין. התהליך היה שבע שנים. בואו נבדוק כמה התהליך לקבל אישור למדינות שמייצאות לישראל. זאת אומרת, בוא נשווה את זה.
אסף לוי
אתה לא רוצה לבדוק את זה, חבל. - - - 12, 13, עזוב - חבל.
ישראל טוטי בלוך
עזה עברה אישור של 13 שנה?
אסף לוי
עזה היא לא ייצוא. עזה היא מדינה?
ישראל טוטי בלוך
אל תכניס לי מילים לפה.
אסף לוי
אל תתחיל.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים