ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/03/2017

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 375

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ט' באדר התשע"ז (07 במרץ 2017), שעה 12:30
סדר-היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו–2016.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

אכרם חסון – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף
חברי הכנסת
מסעוד גנאים

אחמד טיבי

מיכאל מלכיאלי

אוסאמה סעדי
מוזמנים
ארז קמיניץ - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים

עמית אופק שמל - פרקליט, משרד המשפטים

אשר זליגר - פרקליט, משרד המשפטים

יוחאי אלבס - מנהל תחום אכיפה מחוז ירושלים, משרד האוצר

אלעד פישר - לשכה משפטית מינהל התכנון, משרד האוצר

אילן טייכמן - מנהל תחום תכנון ובינוי עירוני, משרד הבינוי והשיכון

סיגלית יאמין - יועמ"ש, מתפ"א, ביטחון פנים

עמיר שקד - עו"ד לשכה משפטית, רשות מקרקעי ישראל

סוהיל דיאב - ראש עיריית טמרה

דבי גילד-חיו - מקדמת מדיניות וחקיקה, האגודה לזכויות האזרח

פאחרה הלון - חוקרת אקדמאית, מרכז מוסאוא

אמיר טועמה - ראש תחום פרלמנטרי, מרכז מוסאוא

רוני מלכא - מנהל חטיבת אכיפה, רשות הטבע והגנים הלאומיים

ירון מרדכי - מנהל אגף חקירות מודיעין, רשות הטבע והגנים הלאומיים

גל אריאלי - סגן מנהל מחוז צפון, רשות הטבע והגנים הלאומיים

אליעזר גלברט - פקח מרחב ירושלים, רשות הטבע והגנים הלאומיים

נירית אהרון - עו"ד, לשכה משפטית, רשות הטבע והגנים הלאומיים

יהודה אליהו - מנכ"ל "רגבים", מלכ"ר

מאיר דויטש - נציג "רגבים", מלכ"ר

הילי פרייס - חברת ועדת תכנון ובנייה, לשכת עו"ד

מיכה דרורי - יועמ"ש, התנועה הקיבוצית

אשרת מימון - מנהלת פיתוח מדיניות, עמותת עיר עמים

סזאר יהודקין - מתכנן ערים, עמותת במקום

ארז סרי - מנהל מחלקת דיני מקרקעין ותכנון ובנייה, חברת החשמל

דוד דהאן - יו"ר ודובר, הארגונים החברתיים בכנסת

בני שדה - פעיל, המשמר החברתי

רחל וידל - שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את מקורות חברת המים הלאומית
ייעוץ משפטי
לירון אדלר-מינקה

רוני טיסר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו–2016
היו"ר אכרם חסון
חברים, צהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109). אנחנו נמשיך בקריאה, הגענו לסעיף 222א. אני מבקש מכל אלה שעומדים, בבקשה לשבת ולא להפריע, חברים שם ליד הדלת. בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, רק הערה בקשר לדיון הקודם שהיה כאן. נמצאים כאן נציגי משרד המשפטים, בהפסקה שהייתה הלכתי לברר את נושא האדריכל. במפורש – ביררתי כרגע בעיריית ירושלים – לאדריכל אין שום אחריות על - - -
עמית אופק שמל
זו טעות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
שום טעות, דיברתי עם אדריכלים.
עמית אופק שמל
זה לא הוראות החוק.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
והאדריכל מתנתק ברגע שהוא - - -
עמית אופק שמל
זה לא נכון.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא נכון שמה?
עמית אופק שמל
זה לא נכון.
ארז קמיניץ
זה לא הוראות החוק.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני אומר, בפועל האדריכל היום – מה אתה אומר לי לא? אני אומר לך שזו המציאות היום, אין לו עסק ושום אחריות על הדבר. יותר מזה, העירייה מחתימה את האדם שאחראי על הדבר, שזה הקבלן המבצע בשטח.
היו"ר אכרם חסון
אני מציע, אחרי הישיבה תשבו ביחד, תעדכן אותו, חבר הכנסת מכובד ואחראי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כשאתה אומר לי לא, למה אתה מתכוון? לא מה?
עמית אופק שמל
אני אומר שנכון להיום, סעיף 208(א)(8) לחוק כולל את האדריכל גם בין האחראים לביצוע הבנייה או לשימוש אסור.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אז לא ככה העירייה מחתימה. לידיעתכם.
היו"ר אכרם חסון
אולי היא פועלת לא כחוק, צריך לבדוק. אז קח מהם את - - -
ארז קמיניץ
העירייה פועלת בצורה מסוימת, צריך לבדוק את הפעילות של העירייה. הוראות החוק מאוד ברורות היום, לא שינינו כלום בתיקון. כלום לא השתנה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אמסלם דיבר על זה שהוא חושב שזה דבר שצריך לתקן אותו. הוא אמר: יבוא הזגג ויתקין מזגן במקום שהוא לא - - -
ארז קמיניץ
זה משהו אחר. זה לא אדריכל.
עמית אופק שמל
זה לא אדריכל.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לאדריכל אין קשר לבנייה.
עמית אופק שמל
בוודאי שיש לו. יש לו גם היום - - -
היו"ר אכרם חסון
חבר הכנסת מיכאלי, אני מציע שאחרי הדיון תשב אתם ותתקדם יחד אתם. בבקשה, בנות.
ארז קמיניץ
אין בעיה.
לירון אדלר-מינקה
אנחנו ממשיכים בסעיפים של העבירות הפליליות בחוק. סעיף 222א.
רוני טיסר
"

222א.

המבצע עבודה אסורה או שימוש אסור על פי היתר שאינו תואם תוכנית, דינו מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין. בית המשפט רשאי להטיל קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכה העבירה מיום שנמסרה לו התראה בכתב על ביצוע אותה עבירה, מיום שנמסר לנאשם צו לפי פרק זה או מיום הגשת כתב האישום, לפי המוקדם, וכן קנס לפי סעיף 223.

קנסות נוספים

223.

הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 222 או 222א, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש או תשלום אחר, להטיל עליו קנסות אלה:

(1) קנס בגובה שיעור האגרות ותשלומי החובה שהוטלו עליו לפי סעיף 244, בנוסף להם;

(2) בעבירה לפי סעיף 222(א), 222(א1), 222א – קנס בגובה כפל השווי שהיה לבנייה ולקרקע שעליה היא בנויה אילו הייתה הבנייה האסורה מותרת; בקביעת גובה הקנס לפי סעיף קטן זה רשאי בית המשפט לתחשב בכך שהמורשע הרס את העבודה האסורה לפני מתן גזר הדין והשיב את המצב לקדמותו;

(3) בעבירה לפי סעיף 222(ג), 222(ג1), 222א – קנס בגובה כפל ההפרש שבין השווי שהיה למקרקעין שבהם נעשה השימוש האסור אילו היה אותו שימוש מותר, לבין שווי אותם מקרקעין לפי התכניות או ההיתרים החלות עליהם.

אי-קיום צו

224.

מי שאינו מקיים צו שהוטל עליו לפי פרק זה, במועד שנקבע לכך לפי החוק או בהחלטת בית המשפט, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין וקנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר המועד האמור.

הפרעה במילוי תפקיד

225.

המפריע למפקח או למי שפועל בשם מוסד תכנון מלמלא את תפקידו או מלהשתמש בסמכות הנתונה לו לפי חוק זה, דינו – מאסר שנה."
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אגב, אצל שוטר כמה זה? גם שנה?
עמית אופק שמל
אותו דבר. לא לשוטר, לעובד ציבור. לעובד ציבור זה שנה. למפריע לשוטר אני צריך לבדוק.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא משנה, עובד ציבור זה שנה?
עמית אופק שמל
עובד ציבור זה שנה, זה אותו דבר.
היו"ר אכרם חסון
תמשיכי, בבקשה.
רוני טיסר
"

ביצוע עבירות על ידי תאגיד

226.

נעברה עבירה לפי סעיפים 222, 222א או 224 על ידי תאגיד, רשאי בית המשפט להטיל על התאגיד קנס בשיעור פי ארבעה מהקנס הקבוע לעבירה.

אחריות נושא משרה בתאגיד

227.

(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי חוק זה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; לעניין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

(ב) נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו."

מסירת ידיעה כוזבת או מטעה

228.

(א) המוסר ידיעה למוסד תכנון, למכון בקרה או לממלא תפקיד לפי חוק זה, ביודעו שהיא ידיעה כוזבת או מטעה, דינו – מאסר שנתיים; בסעיף זה, "ממלא תפקיד לפי חוק זה" – לרבות חבר מוסד תכנון, נושא משרה, יועץ משפטי, עובד או נציג בעל דעה מייעצת במוסד תכנון, יועץ למוסד תכנון, חוקר, שמאי מכריע, עובד מכון בקרה או מפקח."
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מה זה חבר מוסד תכנון? חבר ועדה מקומית?
ארז קמיניץ
למשל.
רוני טיסר
גם.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
איך אתה יכול? אתה יודע מה זה חבר ועדה מקומית? אדם יושב, מקבל תיק כזה, בתחילת היום, אין לו אפשרות - - -
קריאות
- - -
ארז קמיניץ
לא מדברים על החבר עצמו.
רוני טיסר
מוסרים לו.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אז שאלתי.
עמית אופק שמל
לא הוא. מוסרים לו. מוסרים לחבר מוסד תכנון ידיעה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אה, מי שמוסר לחבר.
ארז קמיניץ
דווקא בגלל שהוא יושב עם תיק כזה, בא אליו מישהו ואומר: תדע לך שזה בניין של ארבע קומות, ומתברר בסוף שזה שתי קומות.
היו"ר אכרם חסון
בבקשה.
רוני טיסר
"

(ב) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט לבטל את האישור או ההיתר שהושג על ידי מסירת הידיעה הכוזבת או המטעה שבגינה הורשע, ולקבוע כי יראו את התכנית או ההוראה שאושרו או העבודה או השימוש שעליהם ניתן ההיתר, כאילו בוצעו ללא אישור או ללא היתר לפי העניין."
היו"ר אכרם חסון
יש הערות? כן, בבקשה.
נירית אהרון
הערה לסעיף 225 בעניין הפרעה במילוי תפקיד. כיוון שגם פקחי הרשות מוסמכים לבצע הריסות, אנחנו סבורים שאולי צריך לכתוב כאן שהמפריע למפקח או למי שפועל מטעם רשות אוכפת.
עמית אופק שמל
המפקחים הם עובדי ציבור, זאת אומרת, חל עליהם אותו דין.
ארז קמיניץ
בסדר, אבל אפשר לדאוג לזה. קודם כול יש את השאלה המהותית ואחר כך את השאלה של הניסוח. מפקחי הרשות הם לא עובדי המדינה. הם עובדי המדינה?
נירית אהרון
לא. תאגיד סטטוטורי. ואנחנו נחשבים על-פי התיקון כרשות אוכפת.
ארז קמיניץ
בסדר, אז נדאג לזה בניסוח, לא במהות.
נירית אהרון
רק לדייק את זה שזה רשות אוכפת.
היו"ר אכרם חסון
את מדברת בשם רשות הטבע והגנים?
נירית אהרון
כן.
רוני טיסר
רק צריך לבחון. אנחנו חושבים שחל עליכם הדין המשמעתי, אבל צריך לבחון האם כל ההוראות האחרות חלות על עובדי מדינה.
ארז קמיניץ
כרגע מה הכנסנו?
רוני טיסר
חל עליהם הדין המשמעתי מכוח - - -
לירון אדלר-מינקה
הם יכולים לאכוף.
ארז קמיניץ
אני שואל איזה דברים הכנסנו לרשות הטבע והגנים? מה כבר נדון?
רוני טיסר
צווי הריסה מינהליים, כל הצווים.
נירית אהרון
גם לבצע צווי הריסה מכוח גזרי-דין.
ארז קמיניץ
נחשוב על זה ונחזור עם תשובה, בסדר?
היו"ר אכרם חסון
יש עוד הערות? אנחנו מתקדמים.
רוני טיסר
סעיף 229 זה סעיף שנמצא כרגע כחלק מסעיפי העונשין, אנחנו נעביר אותו למקום מתאים יותר בהמשך.
לירון אדלר-מינקה
אבל זה סעיף שנמצא גם בחוק הקיים, הוא פשוט עבר.

"

בטלות היתר שניתן בהליך רישוי בדרך מקוצרת על פי מידע שאינו נכון

229.

(א) ניתן היתר או ראו את הבקשה להיתר כהיתר, על פי סעיף 145ב(ב)(7) או (8), על פי בקשה שפרט מהפרטים שנכללו בה או נתון או מידע שנמסרו לצורך אישורה, לא היה נכון, ואילו נמסרו הפרטים, המידע או הנתונים הנכונים לא היה ניתן ההיתר – בטל ההיתר, ובלבד שלא חלפו חמש שנים מהיום שניתן.

(ב) ראתה רשות הרישוי שמתקיימים לכאורה התנאים המנויים בסעיף קטן (א), תודיע לבעל ההיתר על בטלותו, ובלבד שתיתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה.

(ג) לעניין פרק זה יראו את העבודה או השימוש שלהם ניתן היתר או שראו זאת כהיתר כאמור בסעיף זה, כאילו בוצעו בלא היתר."
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
עוד פעם לחזור על (ג), לקרוא.
רוני טיסר
"

(ג) לעניין פרק זה יראו את העבודה או השימוש שלהם ניתן היתר או שראו זאת כהיתר כאמור בסעיף זה, כאילו בוצעו בלא היתר."
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אתם רואים שיש מקום לזה? סליחה, אנחנו בהמשך, לא נחכה לכול. אתם קוראים הרבה, ולכן אני מציע שנקרא לאט, לאט. אומנם יש עכשיו כאן תגבורת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איזה סעיפים התחלנו?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
ואני חושב שצריך לקרוא לאט לאט, עם כל הכבוד.
רוני טיסר
התחלנו ב-222.
היו"ר אכרם חסון
התחלנו בעמ' 10. אנחנו עכשיו בעמ' 13.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איך נספיק, אדוני היושב-ראש?
היו"ר אכרם חסון
נתנו זמן והחברים העירו. גם חלק ממשרדי הממשלה העירו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה לא סעיף סעיף?
היו"ר אכרם חסון
בבקשה, אנחנו לא רוצים להתעכב, הזמן קצר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זמן קצר?
היו"ר אכרם חסון
חכה, אבו מערוף, יש לך הערה בקשר לסעיף (ג)?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן, להוריד אותו.
רוני טיסר
דווקא את (ג)?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בינתיים להשמיט את (ג). הייתה שם בעיה טכנית או משהו בהיתרים. זה מתייחס ל-(א) ול-(ב), ואחר כך אומרים שזה נעשה בלי היתר.
לירון אדלר-מינקה
הסעיף הזה מדבר על בנייה שנעשתה בהליכים של רישוי עצמי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
מה זה רישוי עצמי?
לירון אדלר-מינקה
זה בדרך מקוצרת, זאת אומרת שסומכים על האדם.
רוני טיסר
הליך של רישוי בדרך מקוצרת הוא הליך מיוחד. זאת אומרת, הזמן שנקצב למתן ההיתר מוגבל, וכל עוד הרשות לא נותנת בזמן שנקצב את ההיתר רואים את ההיתר כאילו ניתן, זה דבר אחד. לכן, האחריות שיש על האדם באותו מקרה היא אחריות מוגברת מבחינת מסרים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לכתוב: לא תבצע בנייה כל עוד שאין היתר, זה הכול.
רוני טיסר
אני רוצה לסיים את דברי. הסיבה לכך שאמרנו שהסעיף הזה יוצא מסעיפי העונשין היא לא טכנית, היא מהותית, כי בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על התכנון ועל מתן ההיתרים. זאת אומרת, איך אנחנו רוצים לראות את העיר, את הוועדה המקומית, איך הם צריכים להיראות. במקום שלא היה צריך להינתן היתר – כי נתנו את ההיתר על סמך פרטים לא נכונים, ולכן לא היה צריך להינתן היתר – יכול להיות שהמבנה לא צריך להיות קיים שם, ולכן רואים כאילו בוטל ההיתר.

עם זאת, יש איזשהו איזון, כי כבר חמש שנים קיים המבנה, אנחנו לא נבטל את ההיתר, אפילו שמלכתחילה לא צריך היה לתת את ההיתר. עם זאת, אין כאן אחריות פלילית.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אז להוסיף, בבקשה, כאילו בוצע בלי היתר, אבל בלי הענישה.
רוני טיסר
לא תהיה אחריות פלילית. לבטל את זה?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לכתוב: לא תהיה ענישה. אז לכתוב את המשפט הזה.
היו"ר אכרם חסון
לא.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
למה לא?
ארז קמיניץ
סליחה, להסביר.
היו"ר אכרם חסון
בבקשה.
ארז קמיניץ
התוצאה של מה שאתה אומר זו רק שאלה של נוסח, זו לא שאלה של מהות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אז להוסיף את הנוסח הזה, עם כל הכבוד לחוק ולכל המשפטנים.
ארז קמיניץ
לפחות שנבין על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על זה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני מבין על מה אני מדבר. כנראה שהחוק לא מבין על מה הוא מדבר.
ארז קמיניץ
למה? למה אתה אומר את זה?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני אומר את זה בגלל שזה ככה. אני אמרתי, בנוסח שכותבים - - -
ארז קמיניץ
מה שאתה רוצה. אתה רוצה לא לשמוע את התשובה, אז זה בסדר.
היו"ר אכרם חסון
אבו מערוף, בוא ניתן לו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בבקשה.
ארז קמיניץ
כאשר הדבר נעשה אגב הליכים פליליים אז יש התייחסות בסעיפים הקודמים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אבל זה מאחורינו, בסדר.
ארז קמיניץ
רגע. בסעיף הזה אין התייחסות להליכים פליליים, זה לא נעשה אגב הליך פלילי. יש התייחסות למצב שבו בגלל שאדם נתן פרטים לא נכונים ניתן ההיתר. אני בעצמי נתקלתי בסיטואציה כזאת גם בירושלים, כשישבתי בוועדה מחוזית ירושלים. אדם נתן מידע על כך שבמצב הקיים יש לו ארבע קומות במבנה, והוא קיבל הקלה על תוספת עוד שתי קומות. דא עקא שהמצב בפועל היה שיש לו שתי קומות במבנה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אחוזי בנייה, שינויים.
ארז קמיניץ
ועל סמך המידע שהוא נתן רשות הרישוי נתנה את ההיתר. עכשיו התברר שהמידע הזה כוזב. צריך לאפשר לרשות הרישוי לבטל את ההיתר. ואם זה היתר שניתן לא בבקשה, כמו שאמרה היועצת המשפטית, בגלל שהיתר בהליך מקוצר הוא היתר שניתן אוטומטית אם הרשות לא עונה, אז צריך להתייחס גם למצב הזה, זה כל מה שיש פה. לא כתוב פה הליכים פליליים, זה לא אגב הליכים פליליים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אז אם הייתה איזושהי מרמה - -
ארז קמיניץ
זה מה שכתוב.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
- - בוא נגיד ככה, שהוא קיבל את ההיתר - - -
רוני טיסר
זה בסעיף נפרד.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
מה זה סעיף נפרד?
רוני טיסר
ב-228 יש סעיף המדבר על מסירת ידיעה כוזבת.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בסדר, לא הייתי שם.
היו"ר אכרם חסון
אבו מערוף, סיימת? יש עוד הערה לאוסמה.
לירון אדלר-מינקה
אז נוריד את (ג)?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אז כאילו בוטל לו היתר, ומה הלאה? להפסיק עד שיש היתר? אז בוא נסיים את פרק (ג). בסדר, אני מבין, הייתה מרמה, היה כזב, היה משהו, אז בוא לא נשים את זה ככה, חצי בהריון, סליחה על הביטוי. לעניין פרק זה, אז בסדר, בוטל לו היתר. תופסק וזה הכול? איפה יש לי guarantee שאתם לא תכניסו אותי לבית-משפט או לא תעשו לי עבירה פלילית?
ארז קמיניץ
רק שנייה, בסוף מישהו פה עשה עבירת מרמה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בסדר.
ארז קמיניץ
לא התייחסו לזה בהיבט הפלילי, אבל מבינים שנעשה פה מעשה רמייה ועל בסיסו ניתן היתר. ועכשיו כל מה שהסעיף אומר, אתה צריך להסתכל על הסיטואציה, על המבנה, זה יכול להיות גדר, זה לא חייב להיות בית מגורים, זה יכול עסק.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
פרגולה.
ארז קמיניץ
אתה צריך להסתכל כאילו לא ניתן היתר. מפה ואילך תתייחס לזה כמו שמתייחסים לכל מבנה ללא היתר. יש פה מגבלה שצוינה, שלא עושים את זה אם עברו חמש שנים. אז גם אם גיליתי מרמה אחרי חמש שנים אני לא נוגע בדבר הזה יותר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אז לכתוב: ובוצע לאחר היתר, לאחר בדיקה מחדש. אני לא רוצה שיישאר פתח או חור כאן בסעיף הזה.
היו"ר אכרם חסון
הבעיה היא הניסוח, אבו מערוף.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
ניסוח, בסדר. אז תנסחו את זה.
היו"ר אכרם חסון
ארז, יש בעיה עם הניסוח?
ארז קמיניץ
אני לא חושב שיש בעיה עם הניסוח. אם רוצים לשייף אותו, אין בעיה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני חושב שלכם יש בעיה עם הניסוח.
ארז קמיניץ
רק שנבין מה זה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אם אתה לא חושב, אז בבקשה, תוסיף כמה מילים שאכן יהיה ברור.
ארז קמיניץ
שמה? מה אתה רוצה לבטא? איזה רעיון?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כאילו בוצע ללא היתר, כל עוד שלא התברר העניין. כל עוד שלא נבדק העניין.
ארז קמיניץ
נבדק כבר העניין. העניין נבדק.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אז למה צריך את הסעיף הזה אם העניין נבדק עוד פעם?
ארז קמיניץ
אני רוצה להסביר. העניין נבדק, הרשות המינהלית הבינה שהיא קיבלה פרטים במרמה. אם בן-אדם רוצה לתקוף את ההחלטה הזאת, הוא חושב שזה לא נכון, אז שילך לבית-משפט, אין בעיה. אבל הוחלט שזה כבר ניתן במרמה, רואים את זה כאילו לא ניתן היתר, זה כל מה שנאמר. מה הוא יעשה אחר כך? ילך להוציא היתר מחדש. יש כל מיני דברים, אנחנו לא מתייחסים. בחוק תכנון ובנייה יש בניין ללא היתר, אתה יכול ללכת לנסות להכשיר אותו מחדש. תעשה את הכול מחדש.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בגלל זה אני חושב ש-(ב) מספיק. את (ג) לא צריך. אם אתה מסביר, בסדר, שכנעת אותי, אז לא צריך את (ג), צריך רק את (ב). הנה, יש גם: ובלבד שתיתן לו הזדמנות לטעון.
ארז קמיניץ
עכשיו הוא לא שכנע את הרשות, הוא אמר: לא רימיתי, הרשות לא השתכנעה. הרשות כן חושבת שהוא רימה אותה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אז יש בית-משפט. הנה, (ב) נשאר.
ארז קמיניץ
אז לפחות מבחינת הרשות יש פה תוצאה מינהלית שאומרת שרואים את זה כאילו לא ניתן היתר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כל עוד שלא יוכח אחרת. בבקשה, תכתבו.
ארז קמיניץ
אין בעיה. בעצם מה שאתה מתייחס אליו, אז עכשיו אני מבין את ההערה. ההערה היא בעצם, וזו הערה על עבודה מינהלית של כל רשויות השלטון במדינת ישראל. בסוף אתה אומר: סליחה, זה עניין לבית-משפט ולא לרשות. בסדר, אז יש לנו מחלוקת מהותית, עכשיו אני לפחות מבין. כי אנחנו חושבים שלרשות כרשות מינהלית אתה בא להוציא היתר, היא מסתכלת על כל המסמכים שאתה נותן, ומחליטה לפי מה שאתה נותן. יש את ההחלטה לתת היתר. היא יכלה לא לתת לך, אבל יש את ההחלטה לתת היתר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
נכון.
ארז קמיניץ
עכשיו היא ראתה שנעשה מעשה רמייה נגדה, ואז היא אומרת: בדקתי, שמעתי את האדם, שאלתי אותו, הבנתי שהוא לא יכול היה להוציא היתר במקור. אז אני אומרת: אני לא נותנת היתר. זה מה שכתוב פה. למה צריך ללכת לבית-משפט? מי שמוסמך להוציא את ההיתר זו הרשות. הרשות המינהלית הגיעה למסקנה שהעובדות שעל בסיסן ניתן היתר הן לא נכונות, והיא לא רוצה להוציא היתר. זה מה שכתוב פה. היא לא נותנת היתר, היא רק עושה את זה בדיעבד. למה ללכת לבית-משפט?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני מבין.
לירון אדלר-מינקה
העניין פה שרואים את זה כאילו לא ניתן ההיתר. שוב, זה בגלל האחריות המוגברת שהבן-אדם כאן הוא אחראי יותר, בגלל הסיטואציה שיכול להיות בה שבעצם הרשות לא בדקה. יש לה בניין שכאילו יש לו היתר, אבל בעצם - - -
היו"ר אכרם חסון
וגם הלך במסלול המקוצר.
לירון אדלר-מינקה
ועל סמך דברים שהבן-אדם אמר יש לו היתר, למרות שבעצם לא היה צריך לתת לו היתר כי הפרטים - -
היו"ר אכרם חסון
לא נכונים.
לירון אדלר-מינקה
- - שהוא הגיש בבקשה לא היו נכונים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כאן זה פתח שהוא ממש משהו חדש, שממש נראה פרוץ לחלוטין, ולכן צריך לנסח את זה בצורה אחרת.
היו"ר אכרם חסון
אבו מערוף, לרשום הסתייגות?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן, בבקשה. לא רק הסתייגות. אני חושב שאפשר לנסח את זה בצורה – להוסיף על (ג): כאילו בוצע בלי היתר כל עוד שלא הוכח אחרת. לתת אפשרות להוכיח, משפט, 60 יום, 90 יום, שעה. שתהיה אפשרות.
היו"ר אכרם חסון
ארז, יש אפשרות מבחינתכם לשנות את הנוסח, או לרשום הסתייגות לאבו מערוף ולהתקדם?
ארז קמיניץ
נרשום הסתייגות.
היו"ר אכרם חסון
נרשום הסתייגות.
ארז קמיניץ
זה גם זה וגם זה, גם היתר רגיל.
היו"ר אכרם חסון
אוסאמה, רצית להעיר, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מתנצל, לא חשבתי שתגיעו כל כך מהר לסעיפים, אבל אני רוצה לחזור לסעיף 222א, שהוא מבחינתי הסעיף המהותי.
היו"ר אכרם חסון
חברים, בואו נקשיב לחבר הכנסת אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ארז, כשדיברתי, אדוני היושב-ראש, זה היה היושב-ראש הקבוע, וגם ארז היה, בעניין ההגדרה של עבודה אסורה או שימוש אסור, אז אמרתם לי שכשנגיע לפרק של העונשין נדבר על זה.
היו"ר אכרם חסון
אתה מדבר על סעיף 222(א)?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
222א, כן. מה שעושים פה, כשמכניסים את העניין הזה של עבודה אסורה או שימוש אסור - -
היו"ר אכרם חסון
זה בעמוד 7, חברים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא בעמוד 7, בעמוד 10.
לירון אדלר-מינקה
אתה מדבר על העבירה הכללית של עבודה אסורה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן. אני קושר את זה להגדרה. מה שעושים כאן, גם עבודה אסורה וגם שימוש אסור, מגדירים שהעונש שלהם זה מאסר של שלוש שנים או קנס. אני חושב שזה הקנס המקסימלי, נכון? 61(א)(4).
ארז קמיניץ
כן.

(היו"ר דוד אמסלם, 12:50)
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
דווקא על המזל שלי הגיע היושב-ראש הקבוע.
היו"ר דוד אמסלם
ומה, לא טוב? חשבתי שאתה שמח. יאללה, אוסאמה, בזריז, אין לנו הרבה זמן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עוד לא פתחתי את הפה. אני מסיים.
היו"ר דוד אמסלם
יפה מאוד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מזכיר לך את מה שהתחלנו בהגדרות, אמרת לי: כשנגיע לעונש. אז הגענו לעונש.
היו"ר דוד אמסלם
ומה אומר העונש?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אומרים: גם עבודה אסורה גם שימוש אסור דינו מאסר שלוש שנים, או הקנס המקסימלי. אני חושב שזה היום - - -
לירון אדלר-מינקה
סעיף, לא 222א, 222 זה שבא לפניו, הוא מדבר על העבירה הכללית של עבודה אסורה ושל שימוש אסור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
לירון אדלר-מינקה
222א שבעמוד 10 מדבר על סיטואציה קצת אחרת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, למה?
לירון אדלר-מינקה
222א שבעמוד 10 מדבר על סיטואציה שלבן-אדם יש היתר, אבל ההיתר הוא בניגוד לתוכנית. זאת אומרת, צריך להוכיח פה שביודעין לבן-אדם היה היתר, אבל הוא ידע שבעצם ההיתר הזה הוא לא היתר תקין כי זה היתר שניתן בניגוד לתוכנית, הוא לא תואם תוכנית.
ארז קמיניץ
ניתן לו היתר לא חוקי.
לירון אדלר-מינקה
היתר לא חוקי בעצם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה היתר לא חוקי? בסטייה. אולי הוא בנה בסטייה.
עמית אופק שמל
לא, זה משהו אחר.
לירון אדלר-מינקה
לא, שההיתר עצמו הוא לא בסדר.
ארז קמיניץ
היתר לא חוקי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז מה זה?
היו"ר דוד אמסלם
מה השאלה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה היתר לא חוקי? לא הבנתי.
היו"ר דוד אמסלם
סליחה, מה השאלה שלך?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כתוב: על-פי היתר שאינו תואם תוכנית.
היו"ר דוד אמסלם
תקרא לזה מה שאתה רוצה. היתר שהוא לא חוקי אז הוא לא חוקי, הוא בעצם בניגוד לתוכנית.
לירון אדלר-מינקה
יש כאילו היתר, אבל הוא לא חוקי.
היו"ר דוד אמסלם
יש לו היתר, אבל הבן-אדם פועל בניגוד להיתר.
לירון אדלר-מינקה
ההיתר שיש לו ביד ניתן בניגוד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה מה שאמרנו, שלא.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ההיתר ניתן במרמה מלכתחילה.
היו"ר דוד אמסלם
יש לו היתר לא חוקי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש הבדל בין שהוא הלך וזייף מסמך לבין נגיד שהוא קיבל אישור לבנות שלוש קומות ובנה ארבע קומות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הוא שיקר לוועדת התכנון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא שיקר, הלך ביקש אישור – אני מתייחס פה לשימוש.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. מה המשמעות של היתר לא חוקי?
ארז קמיניץ
יש תופעה שאנחנו רואים אותה, לצערנו, לא מעט, שבהן ועדות נותנות היתר שהוא היתר לא חוקי כי הוא נוגד תוכנית, ואז בונה אדם על-פי ההיתר הזה. הפסיקה היום אפשרה לנו להגיש כתב אישום גם נגד האדם הזה.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
ארז קמיניץ
ובלבד שאנחנו מוכיחים את המודעות שלו לאי חוקיות.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אתה אומר שהוועדה נתנה היתר.
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה, הבנתי. לא הבנתי למה.
ארז קמיניץ
למה מה?
היו"ר דוד אמסלם
אדוני, אם יש לך בעיה עם הוועדה, זו בעיה - - -
עמית אופק שמל
יש גם עבירה, אדוני, של מתן היתר לא חוקי, אבל יש גם עבירה – זאת פסיקה של בית-המשפט העליון שקבע שאם אדם היה שותף בעצם במודע לכך שניתן לו היתר לא חוקי, בסיטואציה הזו גם הוא נושא באחריות פלילית.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב, אנחנו עכשיו נמצאים פה בחקיקה.
ארז קמיניץ
אני אסביר, אדוני, בלי קשר לפסיקה. בעולם הראוי מה ראוי לחוקק. בסופו של דבר אנחנו מדברים על סיטואציות נדירות, אבל הן קיימות, שבהן הוועדה המקומית או רשות הרישוי בעצם הוציאה היתר בניגוד לדין, כשהיא יודעת שהוא בניגוד לדין.
היו"ר דוד אמסלם
מי יודע?
ארז קמיניץ
גם הוועדה המקומית. אבל בהרבה מצבים הוועדה המקומית יודעת והנאשם או הבונה עצמו לא יודע. אבל יש מצבים שהבונה בעצמו לא רק יודע, אלא הוא גם יודע והוא גם שותף למעשה. ובאותם מצבים אני חושב שראוי שהכנסת תוקיע אותם.
היו"ר דוד אמסלם
לא, ארז, תעצור שנייה.
ארז קמיניץ
יש מצבים כאלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איך אנחנו נדע?
היו"ר דוד אמסלם
תעצור שנייה. תראה, יש סיפור פלילי יח"א 433, תפעיל אותם. אם הוא שילם, שכנע, בא, כפה, כמו כל - - -
ארז קמיניץ
למה זה חייב להיות בשוחד? לא בהכרח בשוחד.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. אמרתי, יש ועדה שבעצם היא מוסד שמדינת ישראל נתנה לו את הסמכות, זה מוסד ציבורי, זה לא משהו פרטי. אם יש בעיה עם הוועדה עצמה והיא פעלה בניגוד לחוק, נא לפנות מול הוועדה.
ארז קמיניץ
נכון, יש גם עבירה כלפיה.
עמית אופק שמל
יש סעיף.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. אני לא חושב שבקצה המשתמש הוא חלק מהבעיה.
ארז קמיניץ
אם הוא חלק מהבעיה כי יש לו מחשבה פלילית – בניגוד לכל העבירות האחרות פה צריך מחשבה פלילית, האיש חייב להיות מודע.
היו"ר דוד אמסלם
בוא נסכם. אני רוצה לקיים את הדיון. תרשמי בפנייך, זה דורש עיון אצלנו. מבחינתי זה דורש הבהרה אצלי.
ארז קמיניץ
אין בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, גם כל סוגיות המאסר – אני כבר אמרתי את זה לפני שעה – גם על זה נדבר. ובואו נתקדם, בבקשה.
עמית אופק שמל
דיברנו על זה.
היו"ר דוד אמסלם
גמרת?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, מה פתאום.
היו"ר דוד אמסלם
מה, מה פתאום?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
עוד לא התחלנו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
עוד לא התחלנו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
חיכינו לך.
היו"ר דוד אמסלם
קח שלוש דקות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה שלוש דקות?
היו"ר דוד אמסלם
שלוש דקות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מדבר על השימוש האסור, ואני גם חוזר ל-222, כי זה גם קשור. הקנס המתמשך הזה, מה זה קנס נוסף לכל יום? מה זה? מה זה ההמצאה הזאת?
היו"ר דוד אמסלם
מה זה, מה ההמצאה? מה הבעיה, אוסאמה? לא הבנתי, אתה לא מבין את העברית או שאתה לא מקבל את האירוע?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מבין. אני לא מבין את ההיגיון. מאיפה יש בחוק העונשין דברים כאלה של קנס עבור כל יום של שימוש?
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר למה זה חשוב מאוד, ולמה זה חשוב דווקא בעניין הזה של השימוש. הרי אנחנו מדברים בעיקר על זה שחלק מהשימושים אלו שימושים מסחריים. אתן לך דוגמה, בעל אולם - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אין הבחנה. אני מדבר על מגורים.
ארז קמיניץ
מה זה משנה?
היו"ר דוד אמסלם
חכה, עוד מעט נדבר על מגורים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בבקשה.
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות שנפריט את המגורים, אבל בגדול.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו רוצים סנקציות כלכליות נגד מי שמפיק רווח כלכלי. הרי אנחנו רוצים לקשור את האירוע כאן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה לא מה שכתוב. בדיוק, קלעת, הבנת מה שאני רוצה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אתה מסכים אתי קודם כול לגבי הנושא הזה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם יש הבחנה, כן.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול לגבי הנושאים הכלכליים, נושאים מסחריים, חנות, אולם, וכו', מסכים אתי?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי הנושא של המגורים.
ארז קמיניץ
אני רוצה לענות.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
ארז קמיניץ
תראו, חברים, לא אמרנו את זה כפרפרזה בתחילת הדיונים. אנחנו רוצים לעבור מעולם של הריסות בסיוע משטרתי, מעולם של ענישה פלילית בהכרח, לעולם שיש בו מנופים אחרים לצורך קיום החוק. לא רק כדי לקיים את החוק, אלא על מנת שהוא יתמוך בתכנון. הגענו למסקנה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה אתה לא עושה את זה בחוקים אחרים? בחוק העונשין - - -
ארז קמיניץ
אני בדיוק על זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש ממך, אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מתווכח אתו.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אל תתווכח.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בחוק העונשין יש המון עבירות, בסמים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה, תקשיב, בדיון זה הולך ככה, אתה שואל את השאלות, אתה מקבל תשובה, בזה נגמר האירוע. אין עוד שאלה. אתה רוצה, אני אסביר. ככה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו מתווכחים, אולי אני אשכנע אותו.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני פה לא מתווכח.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שכנעת אותי בעניין הכלכלי, בעניין האולמות, אז אני מקבל את ההיגיון.
היו"ר דוד אמסלם
אבל, אוסאמה, אסביר לך למה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
פה יש שינוי דרסטי מהותי. אדוני היושב-ראש - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל, אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - פה עושים שינוי דרסטי מהותי על שימוש אסור, קנס לכל יום.
היו"ר דוד אמסלם
אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לכל יום. תפסיק עם זה, אנחנו בסעיף המרכזי ביותר.
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה, תקשיב לי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
חבר הכנסת אמסלם, אני נמצא פה שתי דקות, אין אדם בחדר הזה שמתווכח באופן מקצועי יותר מחבר הכנסת אוסאמה סעדי.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אתה יודע שאני - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אתה מפסיק אותו על ימין ועל שמאל. אתה רוצה, תאשר את החוק, תעשה לארז "וי", "וי", "וי", תאשר את החוק וגמרנו, חאלס, חלאסנה.
היו"ר דוד אמסלם
אחמד, אני שמח מאוד שנתת הגנה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מה קרה? עד שיש מישהו מקצועי.
היו"ר דוד אמסלם
תן לי, תן לי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תן לו לדבר.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול, העלבת עכשיו את עבדאללה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא העלבתי. אל תדבר בשמו של עבדאללה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר לך. למה אתה עושה אותו כאילו לא מקצועי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הוא יותר מקצועי ממני ומעבדאללה.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו אני אסביר לך. זה שהכנסת את עצמך זה לא אומר שלא העלבת את עבדאללה. אבל עכשיו לעניין.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אתה אדם טוב לב.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו לעניין. אתה יודע שאת אוסאמה אני אוהב. אנחנו פה, עכשיו באת שלוש דקות, ואתה בא יושב לי כאן עכשיו ומעיר לי את ההערה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני משגיח כשרות.
היו"ר דוד אמסלם
תן לי רק שנייה. בחוק הזה יש לנו איזה 70 עמודים, אנחנו צריכים להתחיל לקדם אותו. אנחנו יושבים פה ישיבה שביעית כבר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לסיים את החוק זאת לא מטרה, לדון דיון רציני זאת מטרה.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. תן לי. אנחנו עושים פה דיונים רציניים ביותר, אתה אפילו לא יודע כמה. אבל אני מבין את האירוע, הוא שאל שאלה, קיבל תשובה. הוא רוצה אחרי זה שאלות הבהרה. אחרי זה אני מוכן לשבת אצלי בחדר, יבוא ארז יענה לו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
על החוק?
היו"ר דוד אמסלם
כן, אנחנו לא מצביעים. אחרי זה שיבוא. דרך אגב, יש לו הסתייגות, אני רושם אותה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה לא עניין של הסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה יודע למה? הוא יכול רק על הסעיף הזה לשבת לי שבועיים, לכן תן לי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עוד לא יושבים אפילו חמש דקות.
היו"ר דוד אמסלם
אבל הוא כל היום מתווכח. דרך אגב, אני כבר הוצאתי אותו פעם. בגלל שאני אוהב אותו הוצאתי אותו. ואני מבקש ממך, קצר. מה השאלה?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
האמת, אנחנו אוהבים אותך, צא החוצה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה יודע, כשאתה יושב-ראש הכנסת - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא יושב-ראש, אני מייעד לתפקיד אחר. לא יושב-ראש.
היו"ר דוד אמסלם
כשאתה ממלא את תפקיד יושב-ראש הכנסת במסגרת תפקידך כסגן - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מייעד את זה ליהודים.
היו"ר דוד אמסלם
אמרת לי: אני ריבון, כשאתה יושב שם, ואני שותק. אתה אומר לי: אמסלם, תשתוק. אני שותק. אני לא עונה לך למה. שותק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ארז, גם כשיש עבירות של סחר בסמים ומפיקים שם רווחים פי כמה מאשר זה, גם המסחרי שאמר עליו היושב-ראש, אתה בא לא בחוק העונשין. אין שם. נותנים קנס - - -
עמית אופק שמל
בטח שיש.
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה. נגמר. מה ההסתייגות שלך? תרשמי, אוסאמה מבקש בסעיף הזה - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אומר, הקנס המתמשך הזה בעניין מגורים.
היו"ר דוד אמסלם
- - להוריד לעניין מגורים את הנושא של הקנס.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לעניין מגורים, אני חושב, אדוני היושב-ראש, אתה גם צריך להיות – גם שימוש אסור, למה? כי גם שוכר ששוכר את הבית הוא כאילו עושה שימוש אסור, והוא שוכר את הבית.
היו"ר דוד אמסלם
לא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה? זה לא שימוש אסור?
עמית אופק שמל
את השוכר למגורים הורדנו בכלל.
היו"ר דוד אמסלם
את השוכר הוצאנו מהתמונה כבר בישיבה הקודמת כשאתה היית בוועדת החוקה.
לירון אדלר-מינקה
הוצאנו אותו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
תמיד אמרנו להחריג את המגורים. תמיד. נכון.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי הנושא של המגורים, תרשמי. דברו אתי על הנושא של הקנס. תתקדם. הוא עוד לא גמר.
ארז קמיניץ
אדוני היושב-ראש, רק שיהיה ברור, אנחנו מתנגדים.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי, דברו אתי.
ארז קמיניץ
אין בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
כשאני אומר דברו אתי, המשמעות היא שהוא לא אומר דברים שאין בהם טעם.
ארז קמיניץ
בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
נדבר, נלטש אותם. בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לגבי ההגדרה של מיהו בעל מקרקעין, ואז יש לו אחריות פלילית. "בעל המקרקעין בשעת ביצוע העבירה למעט" מחכיר לדירות ובבעלות משותפת, כל אחד מהבעלים המשותפים ייחשב כבעלים, רק מי מהבעלים שהוא גם בעל שליטה במקרקעין בשעת ביצוע העבירה.
לירון אדלר-מינקה
אבל יש שם טעות. את "כל אחד מהבעלים" הצענו למחוק, ושרק יהיה כתוב: ייחשב כבעלים רק מי מהבעלים שהוא בעל שליטה במקרקעין.
היו"ר דוד אמסלם
את זה דרך אגב כבר כתבנו בדיון הקודם, זה חוזר על עצמו.

אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)

אבל רוב המקרקעין – יכול להיות שאני חוזר כי לא הייתי, אז אני מתנצל.
היו"ר דוד אמסלם
הסעיפים חוזרים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
ביקשנו להוריד את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
חוץ מלהוריד.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני חושב שמקובל עליהם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
במיוחד במגזר הערבי כשאין את החלוקה ואת הרישום בטאבו, הקרקע שאני היום יושב עליה היא בשם הסבא, אם אתה רוצה היום לדעת של מי הקרקע אז יש מאות יורשים.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מי בעל המקרקעין?
היו"ר דוד אמסלם
את מי שהם תופסים.
ארז קמיניץ
נו, אז מה נעשה? מה אתה מציע?
היו"ר דוד אמסלם
ארז.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדון ארז, מי שבונה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בונה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה, מי שבונה? מה, לא יודעים מי בונה?
היו"ר דוד אמסלם
לא יודעים.
ארז קמיניץ
לא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה פתאום.
היו"ר דוד אמסלם
ארז, כבר התווכחנו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ארז, בסופו של יום, גם אם אתה מדבר על - - -
היו"ר דוד אמסלם
בוא נתקדם. על הדבר הזה כבר דיברנו בישיבה הקודמת. דרך אגב, מי שבעלים במקרקעין - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה חשוב מאוד. ארז, כתב אישום, נגד מי אתה מגיש?
ארז קמיניץ
אני עונה רק כשהיושב-ראש יגיד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
המפקח עושה חקירה, רואים מה לכתוב.
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה, מה ההסתייגות שלך? מה לכתוב?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה לכתוב? בעל המקרקעין הרשום או מי שבונה.
היו"ר דוד אמסלם
בעל המקרקעין הרשום או מי שבונה. בבקשה, הלאה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
מה זאת אומרת מי שבונה?
היו"ר דוד אמסלם
זו שאלה. אחרי זה תענה. בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בעל הבניין.
היו"ר דוד אמסלם
יש לך עוד הערות?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תכף.
היו"ר דוד אמסלם
עוד לא עיינת בעניין, אתה לומד תוך כדי תנועה. בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא ידעתי שיש 30 סעיפים שכבר עברתם אותם.
היו"ר דוד אמסלם
אני מצפה ממך שתבוא מוכן מהבית, כמו שאני בא. בבקשה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
223, כבוד היושב-ראש, אני חושב שלא היית כאן כשקראו את הסעיף הזה, קנסות נוספים. אני לא מבין, מטרת החוק להחמיר ולהקפיד ולהכפיל ולהשליש את הענישה. קנס בגובה שיעור האגרה, אתה שומע, חובה שהוטלה עליו, סעיף (1) זה יישאר, שאר הסעיפים יושמטו, (2) ו-(3). נגיע ל-244, אי קיום צו, קנס נוסף כאמור בסעיף 61 לחוק העונשין לכל יום, את זה גם להשמיט. אז להשאיר רק את (1).
היו"ר דוד אמסלם
עבדאללה מבקש להשאיר את סעיף (1), בבקשה, תרשמו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
223, את (2) ו-(3) להשמיט בכלל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רק פה בעניין הזה של הכפל שווי הייתי בעיריית ירושלים, אדוני היושב-ראש, וארז יודע את זה, על כפל השווי.
היו"ר דוד אמסלם
איזה סעיף? דבר אתי, איזה סעיף?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
223(2), אתה מדבר על קנס בכפל שווי. אתה יודע, אדוני, לוקחים את השווי של הקרקע, ואת השווי של הבניין ומכפילים את זה, ולפעמים הקנסות האלה זה 400,000 ו-500,000 שקל.
היו"ר דוד אמסלם
נו, ו-?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אני אומר, זה סכומים נכבדים. אין לי בעיה, זה נשאר גם בחוק הקיים.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה רוצה שיקרה? דרך אגב, זה כתוב בבית-המשפט. זו החלטת בית-המשפט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אני אומר, בהחלטת בית-המשפט.
היו"ר דוד אמסלם
רשאי בית-המשפט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עד לגובה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אם זה לא היה כתוב, בית-המשפט היה יכול לתת לו יותר אם לא היינו מגבילים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא לא יכול לתת.
היו"ר דוד אמסלם
למה? אם לא נגביל, ייתן לו גם שני מיליון.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
תראה, יש רק (1), (1) מספיק. יש קנסות. (1) מספיק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כשאתה אומר מאסר שנתיים או שלוש שנים וקנס, הקנס לא יכול להגיע ליותר. כמה זה הקנס המקסימלי היום?
עמית אופק שמל
בסעיף (4) זה 220,000.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
220,000. אז יש קנס מקסימלי היום שזה בערך 225,000. פה נותנים סמכות לבית-המשפט אפילו להגדיל.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בסדר, וזה קיים היום.
היו"ר דוד אמסלם
נו?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
האם זה לא מספיק? שצריך לבוא עכשיו ולהוסיף את הסעיפים גם ב-(3), גם באי קיום צו.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אמר את זה עבדאללה. אז אתה מצטרף להערה של עבדאללה?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
להוריד את (2) ו-(3).
היו"ר דוד אמסלם
להוריד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, אני מסביר. בהחלט.
היו"ר דוד אמסלם
אל תסביר. אתה רוצה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני חושב שהקנסות שיש בחוק היום אלו סכומים נכבדים, גם בכפל שווי זה מספיק.
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה, הבנתי. אנחנו יודעים שאתה עורך-דין, לא צריך להוסיף. אוסאמה מצטרף להסתייגות של עבדאללה. לאיזה סעיף הגענו? בבקשה.
רוני טיסר
230.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תראה, יש בסעיף (ב) ב-229: "תודיע לבעל ההיתר על בטלותו, ובלבד שתיתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה". איך שחידדו כאן, אז את ההיתר במרמה לא - - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
נגענו. קראנו את זה.
היו"ר דוד אמסלם
קראנו.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
את ההיתר במרמה לא בהכרח הוציא בעל ההיתר, אלא יכול להיות שאנשים מסביב. זה שגר, לא בהכרח הוא הרמאי בסיפור. יכול להיות, בוא נגיד, שאנשים אחרים. היום לא ניגשים לאדריכל, אלא ניגשים למי שגר שם, אז בעצם אומרים לו: ההיתר שלך בטל ויש לך צו הריסה מיידי, ונותנים לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה.
ארז קמיניץ
למה צו הריסה מיידי? ההיתר בטל.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ואז מה יקרה?
ארז קמיניץ
לא יודע, תלוי מה יהיה.
עמית אופק שמל
תלוי מתי הייתה הבנייה. יכול להיות שהושלמה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בתוך חמש שנים?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
על זה עכשיו התווכחנו.
ארז קמיניץ
זה לא קשור.
היו"ר דוד אמסלם
מיכאלי, לאן אתה הולך?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
"ובלבד שתיתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה", זה לא מספיק. כי מה זה לטעון טענותיו? הוא אומר: תראו, לא ידעתי, הייתה פה אי הבנה.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה מציע?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לחילופין לתת לו זמן להכשיר את העבירה הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
זה אתה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, זה לא כתוב.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אל תבטל לו את ההיתר. כשיש ביטול היתר הוא נמצא שם על עבירת שימוש, וצו הריסה יכול להגיע אליו מיידי, נכון?
היו"ר דוד אמסלם
יש פרוצדורה להריסה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מה הפרוצדורה?
היו"ר דוד אמסלם
דיברנו עליה. אני כבר מדבר על זה ארבעה ימים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אבל אם יש עבירה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה שנחזור על זה מהתחלה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כשיש בנייה בלי היתר אדם יכול לקבל צו הריסה, נכון?
היו"ר דוד אמסלם
התוצאה, בוודאי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בסיפור כאן, בסיפור הזה, מה התוצאה? כשמבטלים לו את ההיתר, מה קורה מייד אחרי זה?
ארז קמיניץ
לא קורה שום דבר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מה לא קורה?
ארז קמיניץ
אחר כך אפשר יהיה לעשות את כל הפעולות המנויות.
היו"ר דוד אמסלם
תראה, מה שאומרת לירון, כאן בסעיף הזה - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
על זה דיברנו עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
- - מדובר על מישהו שהוציא היתר על סמך פרטים לא נכונים, שהוא רימה. בסופו של דבר נתנו לו את ההיתר, הוא בנה, עלו על העניין, אמרו לו: יא, סחבי, תקשיב, ההיתר בטל.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ההיתר בטל. מה קורה למבנה הזה?
ארז קמיניץ
חשוף לכל - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יפה מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. עם המבנה הרשויות כבר יחליטו מה עושים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מה יחליטו?
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס לזה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אבל אם אנחנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא רוצה להיות שם. עזוב. אנחנו יכולים להחליט המון דברים. תראה, בן-אדם שמרמה - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא בטוח שהוא רימה. מישהו פה רימה.
ארז קמיניץ
מה זה משנה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני מסביר. הרי בסופו של דבר זה יגיע לבית-משפט. הרי הבן-אדם תמיד ירוץ לבית-המשפט ואז יבררו, והוא יגיד: רבותי, קניתי את זה מפלוני אלמוני, הוא לא סיפר לי. אצל כל אחד זה אירוע אחר. יכול להיות שהבן-אדם שבנה זה הוא עצמו, והוא אומר: אני מצפצף עליהם, ומי אתם. לכן אני אומר, עזוב את זה, אנחנו לא יכולים להיכנס לכל סעיף בסיפור דרך, כל אחד איזה מקרה דמיוני.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתה מבטל לו היתר, זה דרמטי.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. אני חושב שבן-אדם שבטל לו ההיתר, בן-אדם שמוציא היתר במרמה, קודם כול זו עבירה פלילית. הוא קודם כול עשה שתי עבירות: אחד, הוא גם רימה; ושתיים, הוא גרם לזה שייתנו לו היתר, והוא בנה בלי היתר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אבל לא בטוח שהוא עשה את זה.
היו"ר דוד אמסלם
מה קורה עם בן-אדם שקונה בית בלי היתר, והוא לא יודע? אני לא שם. עזוב, בוא נתקדם.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כן שם, כי בטל לו ההיתר.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה רוצה? לבטל את הסעיף? תרשמי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא לבטל את הסעיף.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לתת לו הזדמנות של חצי שנה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל, מלכיאלי, אנחנו לא שם. בגלל שאני מתייחס להיתר, אני לא מתייחס לפרוצדורה מה קורה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הרשות, לפני שהיא נותנת לו את ההיתר - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אחרי זה אסביר לך, בסדר? זה לא קשור. אני מסביר עוד הפעם, אתה עכשיו מתווכח אתי פה, וסתם חבל לי על הזמן. בן-אדם בנה בלי היתר. זה הדין של העסק הזה, אין היתר, יש עבירת בנייה בלי היתר. עכשיו, טפלו בזה רגיל כמו בכל עבירת בנייה, לא יודע. תעבור על החוק, תראה מה קורה. בן-אדם בנה בניין בלי היתר, לא הוציא היתר במרמה, בנה בלי היתר, מה עושים לו?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש לו צו הריסה.
היו"ר דוד אמסלם
למה? כי הוא בנה בלי היתר. אבל גם פה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
פה הוא בנה בהיתר. פה לא הוא הרמאי.
ארז קמיניץ
או שכן או שלא.
היו"ר דוד אמסלם
עשית את זה גם כשכבר מכרת את הבניין למישהו אחר. מה קורה עם בן-אדם שקנה בניין בלי היתר ולא הוא בנה אותו, וכבר קנה אותו בן-אדם שלישי כשכולם חשבו שהוא עם היתר? תגיד לי מה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בעייתך שלא בדקת אותו.
היו"ר דוד אמסלם
אז גם פה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אבל פה לא. פה הוא בדק ויש היתרים. כשהוא קנה את הדירה העורך-דין - - -
ארז קמיניץ
יש רשויות אכיפה, הם יודעים להתמודד עם זה.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, כשהוא יגיע לבית-המשפט, הוא יבוא לשופט, ויגיד: רבותי, אני לא ידעתי. ויכול להיות שהוא כן ידע וההוא לא ידע וכן ידע. בשביל זה יש בית-משפט. אבל אתה לוקח אותי לאיזה מקרה פרטי. בעיקרון, ברגע שההיתר פג, אז פג ההיתר. אחד הלך קנה, יש לו רישיון נהיגה שהוא זייף. ברגע שמושכים לו את הרישיון, מדובר שיש לו רישיון מזויף, לוקחים לו, הוא ללא רישיון נהיגה. עכשיו תעשה אתו מה שאתה רוצה. אני לא נכנס לזה. בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מה זה ההזדמנות הזאת לטעון את טענותיו לפניה? מה יהיה? מה זה ההזדמנות הזאת?
היו"ר דוד אמסלם
בוא נתקדם. הוא יבוא ויטען את הטענות, ויגיד את מה שאמרת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ויגידו לו: לך מפה.
ארז קמיניץ
או שכן או שלא. הרשויות עובדות.
היו"ר דוד אמסלם
לא יודע. אבל אני אגיד לך, אם יגידו לו: לך מפה, הוא ייקח מונית, אם אין לו אוטו, הוא ייסע לבית-המשפט המחוזי או לבית-המשפט הזה ויגיש.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ומה בית-המשפט יגיד לו?
היו"ר דוד אמסלם
אה, עכשיו נתחיל? מי זה השופט? אז בוא נעשה דיון – מי זה השופט? נו, בוא נתקדם.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אם החוק ייתן לו חצי שנה בפנים - - -
היו"ר דוד אמסלם
מלכיאלי, לא, נקודה. בוא נתקדם. זה לא קשור לעניין. אתה לוקח אותי למקום – דבר אתי אחרי זה על זה. יאללה, בואו נתקדם.
הילי פרייס
רציתי גם להגיב, אם אפשר.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
הילי פרייס
בהמשך להסתייגויות שנשמעו, עמדת הלשכה היא שיש מקום להגברת האכיפה, ולא הגברת ההרתעה, בכל הנוגע לשלוש שנים ולקנסות ולעבריינים כאלה ואחרים מסוגים שונים. הלשכה לא תומכת בעבריינות בנייה ולא מקדמת אינטרס של מגזר כזה או אחר. ככלל, יש פה חריגה ממדיניות הענישה כפי שבוטאה על-ידי ועדת דורנר. הפתרון הוא בהגברת האכיפה ותקציב בהסברה, בחינוך ובהתייעלות. לא בהגברת הענישה, ולא בהרתעה. לא רק שזה לא מידתי, זה גם לא חוקתי. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. כן.
מיכה דרורי
יש פה, לדעתי, טעות בסעיף 222(ג), עמוד 9 למעלה, בהגדרה של נסיבות.
היו"ר דוד אמסלם
כבר עברנו אותו מזמן.
מיכה דרורי
יש נסיבות מחמירות. אחת מהנסיבות המחמירות שכתובה זה קרקע חקלאית מוכרזת.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
דיברנו על זה.
מיכה דרורי
קרקע חקלאית מוכרזת, אם הכוונה הייתה לשטחים פתוחים, אז ההגדרה הזאת רחבה מדי. מכיוון שיש הכרזה גם על שטחים בנויים, גם על בתים של אנשים, על הרבה מקומות שזה נחשב עדיין קרקע חקלאית מוכרזת. אם היו עושים עבודה ומוציאים את כל המבנים האלה, על הכיפאק. אבל פה - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. מה אתם עונים לו על זה?
ארז קמיניץ
אני לא מכיר מצבים – תראה, ברור שאם יש מבנה על קרקע חקלאית מוכרזת ושהיא ניתנה לפי תוכנית - - -
מיכה דרורי
לא, שטחים של יישובים שלמים.
ארז קמיניץ
אם זה נבנה לפי תוכנית ולפי היתר, למרות היותה של הקרקע החקלאית מוכרזת, הרי שאין עבירה בכלל. אין עבירה.
מיכה דרורי
אבל בן-אדם בנה את הבית שלו כדין על קרקע חקלאית מוכרזת - - -
ארז קמיניץ
מר דרורי, חשבתי שאתה מתכוון להגיד שיש טעות בחוק בזה שהמגזר החקלאי לא הוצא מהחוק. אז אני מבין שאתה לא אומר את זה, זה בסדר, כבר נרגעתי. אבל אני אומר שוב, מקום שבו נעשו הפעולות לפי תוכנית ולפי היתר, על-אף היותה של הקרקע החקלאית מוכרזת, אין לא נסיבות מחמירות ולא לא נסיבות מחמירות, משום שאין עבירה.
לירון אדלר-מינקה
אין עבירה.
ארז קמיניץ
זה נורא פשוט. חיפשנו הגדרה שהיא הגדרה מאוד מאוד מאוד דיכוטומית, שלא תייצר לנו בעיות בהבנה אחר כך. קרקע חקלאית מוכרזת היא משהו שהוא מאוד ברור, דיכוטומי. יש בה טעויות, אבל ברור שאם יש בנייה כדין על קרקע חקלאית מוכרזת, אז בוודאי שאין שם עבירה.
היו"ר דוד אמסלם
דקה, ארז, מבחינתי אין אידיאולוגיה בעניין, תסגרו אתו אחרי זה את הפינה הזאת, בסדר? יאללה, מתקדמים.
מיכה דרורי
רגע, יש לי עוד הערה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
מיכה דרורי
עכשיו נעבור קצת לקואופרציה. יש פה בסעיף 226 פי ארבעה. אני בינתיים עובר חוקים אחרי חוקים, המקובל על תאגיד גם בסרסרות לזנות, גם בחוק העונשין, בסעיפים אחרים, גם בזיהום אוויר, מה שהצלחתי לסרוק עד עכשיו, זה כפל קנס. לנו יש בעיה, כי אצלנו הכול זה בתאגיד, אין אצלנו בן-אדם פרטי.
היו"ר דוד אמסלם
אז אתה בעצם שואל למה זה פי ארבעה.
מיכה דרורי
פי ארבעה זה בלתי סביר.
היו"ר דוד אמסלם
בלתי סביר באיזה נושא?
מיכה דרורי
בחקיקה הישראלית העבירה נעשתה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה לא מידתי.
ארז קמיניץ
סוכם פי שלושה.
לירון אדלר-מינקה
עם הממשלה סוכם פי שלושה.
מיכה דרורי
זה לא מידתי. לתאגידים עושים כפל קנס.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רציתי לדבר על זה בכללי, אבל אמרתי מה זה אכפת - - -
היו"ר דוד אמסלם
אומרת לי לירון שעם הממשלה סוכם פי שלושה. כל מספר זוכה פה מבחינתי, זה לא חשוב. מתקדמים.
אשרת מימון
אפשר, אדוני?
היו"ר דוד אמסלם
בפעם הקודמת הצבעת, וכשרציתי לתת לך את זכות הדיבור פשוט לא היית בחדר, אז בבקשה.
אשרת מימון
נדרשתי לטלפון, אני מצטערת.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, קצר.
אשרת מימון
בסעיף 222(ג) בעמוד 9, קודם נאמר שזה יחול גם על גן לאומי בטרם הכרזה, רציתי להבין למה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
דיברנו על זה.
היו"ר דוד אמסלם
דיברנו על זה כבר. תודה רבה. דיברנו על זה, לא היית, אנחנו מתקדמים.
אשרת מימון
אדוני, כשהייתי פה ורציתי להעלות את זה אז אמרת לי אחר כך.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי, אשרת, עניתי, נקודה, את רוצה? אחרי זה אני אספר לך. בבקשה, ממשיכים להתקדם.
אשרת מימון
אני לא זוכרת שהיה מענה לזה.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי, בדיוק כשיצאת דיברנו על זה. 230, בבקשה, ממשיכים.
רוני טיסר
"

מתן אישור או היתר שלא כדין

230.
העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים
(1) חבר מוסד תכנון שהצביע בעד החלטה לאשר תכנית או הקלה או להמליץ על אישורה או שהצביע בעד החלטה לתת אישור אחר או היתר או להמליץ עליהם, בניגוד להוראות לפי חוק זה, או שהיה שותף להחלטות כאמור שלא דרך הצבעה, והכל אם ההחלטה אושרה במוסד התכנון;"
היו"ר דוד אמסלם
מלכיאלי, זה מפריע לי. אתם רוצים ללכת אלי לחדר? יש שם קפה, זה קרוב גם. בבקשה.
רוני טיסר
"

(2) עובד מוסד תכנון או יועץ של מוסד תכנון שקבע בכתב או בעל-פה כי ניתן לאשר תכנית או הקלה או להמליץ על אישורה או שניתן לתת אישור אחר או היתר או להמליץ עליהם, בניגוד להוראות לפי חוק זה, ועל יסוד קביעתו אושרה התכנית או ההקלה או שניתן האישור או ההיתר או הומלץ עליהם;

(3) בעל תפקיד במוסד תכנון שחתם על היתר או על אישור אחר לפי חוק זה, בניגוד להוראות לפי חוק זה."
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה היה המצב היום?
ארז קמיניץ
אותו דבר.
היו"ר דוד אמסלם
אותו דבר. אני מניח שאותו דבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני שואל, למה עושים?
עמית אופק שמל
אותו דבר, למעט סעיף 3.
היו"ר דוד אמסלם
אתה ישר שואל למה? אותו דבר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
למה שמתם את (3)?
עמית אופק שמל
בגלל שיש בעיה מול רשות הרישוי. הסיפור הוא כזה, לפעמים יש מצב שהוועדה מחליטה לתת אישור, ואז בא מהנדס הוועדה וחותם על ההיתר. המהנדס אומר: ההיתר לא חוקי, אבל מה אני אעשה? הוועדה החליטה. לכן כתבנו גם את "בעל תפקיד במוסד תכנון שחתם על היתר או על אישור אחר" שהם בניגוד להוראות לפי חוק זה. זאת אומרת, להגיד, החתימה על ההיתר הוא לא דבר טכני, אלא הוא מהותי. צריך לבדוק שההיתר שניתן באמת תואם את התוכנית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל למה הורדת את המילים "ביודעו שהם"? איפה אלמנט ה"יודעין"?
עמית אופק שמל
כי נכון להיום לפי חוק - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כי בכל זאת אתה מדבר על עבירה פלילית של שלוש שנים, צריך להיות - - -
עמית אופק שמל
בגלל שלפי דיני עונשין זו עבירה של מחשבה פלילית.
ארז קמיניץ
יש פה מחשבה פלילית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נו, אז?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אין את זה, בסדר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נוריד את זה, עבדאללה.
עמית אופק שמל
בכל מקום שלא כתוב אחרת - - -
ארז קמיניץ
זו טעות שלנו.
לירון אדלר-מינקה
זה רק עניין של נוסח. חוק העונשין קובע שאם לא קבעת משהו אחר אז בכל עבירה פלילית אתה צריך להוכיח שמישהו ידע שהוא עושה את העבירה.
עמית אופק שמל
מחשבה פלילית. זה ביודעין.
ארז קמיניץ
לא היינו צריכים לכתוב את המילים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל קבעתם שכל העבירות האלה הן באחריות קפידה.
ארז קמיניץ
לא.
עמית אופק שמל
זה לא. העבירה הזאת לא.
ארז קמיניץ
את אלה לא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רק העבירה הזאת?
ארז קמיניץ
זאת לא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז איך אני אדע?
ארז קמיניץ
יש כמה כאלה.
עמית אופק שמל
יש רק אחת שכן. רק ה-222, שם כתוב.
ארז קמיניץ
איפה שאחריות קפידה כתוב "אחריות קפידה".
היו"ר דוד אמסלם
מתקדמים הלאה. 231.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אתם חושבים שעד עכשיו היו מקרים כאלה? פשוט מאוד אנחנו לא מתייחסים לזה בגלל שזה - - -
ארז קמיניץ
היו מעט מקרים. לא כולם במגזר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אנחנו לא בעד מקרים כאלה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל, עבדאללה, אתה מעיר עוד לפני שקראנו את הסעיף.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא מדבר על הסעיף הקודם.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
על מה שקראנו.
היו"ר דוד אמסלם
הקודם? כבר עברנו אותו. יאללה, מתקדמים.
רוני טיסר
"

הפעלת מכון בקרה בלא רישיון או בניגוד לתנאיו

231.

מי שעשה פעולה הטעונה רישוי לפי פרק ה'3 בלא רישיון, בניגוד להוראות סעיף 158יד(א), או בעל רישיון לפי הפרק האמור שהפר תנאי מהתנאים למתן רישיון או תנאי מתנאי הרישיון, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הייתה העבירה עבירה נמשכת – קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנמסרה לו התראה בכתב על ביצוע אותה עבירה."
היו"ר דוד אמסלם
מה כתוב בסעיף הזה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה מכון בקרה?
היו"ר דוד אמסלם
ראיתי את מכון הבקרה. מה כתוב בסעיף?
ארז קמיניץ
מי שמפעיל מכון בקרה בלי רישיון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה מכון בקרה?
עמית אופק שמל
זה הפעלת מכון בקרה ללא רישיון.
היו"ר דוד אמסלם
עדיין לא גמרנו את החקיקה לגבי זה.
ארז קמיניץ
החקיקה נגמרה, רק מכוני הבקרה עוד לא התחילו לפעול כי יש עוד הארכה בצו של שר האוצר, אבל החקיקה גמורה. הכול מוכן, רק צריך שאנשים יבואו לרצות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איך אתה מכניס את זה כשאין עדיין?
ארז קמיניץ
יש.
היו"ר דוד אמסלם
אני עדיין, כמדומני, מנהל פה עם מינהל התכנון את הנושא הזה. יכול להיות שזה על הרישוי? זה מכוני הבקרה. התקנות של מכוני הבקרה.
ארז קמיניץ
איזה תקנות? תקנות שמונעות הפעלה?
היו"ר דוד אמסלם
אני אתן דוגמה. עד היום יש ויכוח, אני אספר לך, בין - - -
ארז קמיניץ
עם מכבי-האש?
היו"ר דוד אמסלם
כן. הם היו כאן, לא אישרנו את זה, אז אתם בונים כבר על זה בהמשך.
ארז קמיניץ
קודם כול, אין לי בעיה שסעיף 231 יכנס לתוקפו כאשר מכון הבקרה - - - . תחליף את זה לכניסה - - -
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. אתה אומר שבעצם מי שמקים מכון בקרה - - -
עמית אופק שמל
זה קיים גם היום.
ארז קמיניץ
עוד לא אישרנו אגרות ותעריפים ועוד כל מיני.
היו"ר דוד אמסלם
כמה דינו מאסר?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שלוש שנים.
היו"ר דוד אמסלם
שלוש שנים?
ארז קמיניץ
לא, זה קנס.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה קנס, אין מאסר.
היו"ר דוד אמסלם
אין מאסר? אתה אומר ככה, אחד שעשה עבירת בנייה נכניס אותו שלוש שנים; אחד שמפעיל מכון ועושה כסף ואין לו רישיון - - -
עמית אופק שמל
אדוני, העתקנו את זה מתיקון 101, סעיף 204(ה) לחוק הקיים, בעצם זאת הייתה אותה עבירה.
ארז קמיניץ
נכון, אתה צודק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל מה זה מכון בקרה? תסביר לי.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. בסוף, תראה, כשאתה לוקח בפאזל מפה קצת, מפה קצת, מפה קצת, צריך לצאת הפרצוף, אז אם לא יוצא לך אף במקום אתה בודק למה.
ארז קמיניץ
אתה צודק. אדוני, אתה צודק. בעיני זו עבירה חמורה מאוד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ארז, מה זה מכון בקרה? רק תסביר לי.
היו"ר דוד אמסלם
מתקדמים. תבדקו את זה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בוא נעבור עכשיו על מכון בקרה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עבדאללה, אתה יודע מה זה מכון בקרה? אני לא יודע.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה כן? אני לא יודע.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
הוא מספר על זה, בבקשה.
היו"ר דוד אמסלם
במשפט אחד. אנחנו כרגע מקדמים גם את התקנות של הסיפור הזה. המדינה רוצה בעצם להוציא מכוני בקרה החוצה, כשאזרח רוצה לבוא, במקום שהוא יבוא לעירייה עכשיו ויעבור את כל המדורים בתוך העירייה וכו', יהיה מכון פרטי שיעביר אותו שם, שייתן לו את החותמת. ואז הוא יבוא לעירייה, היא תבדוק את הניירת ותריץ את זה. זה בעיקר ברפורמה של קידום הדברים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הפרטה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה לא רפורמה.
היו"ר דוד אמסלם
איווה, בסדר, אבל זה דיון אחר. שאלת שאלה, בזה נגמר.
ארז קמיניץ
זה כבר עבר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
מה זה? איפה עבר?
ארז קמיניץ
בתיקון 101.
היו"ר דוד אמסלם
אבל, עבדאללה, זה לא הסעיף, זה לא הנושא שלנו. הוא שאל שאלה, עניתי לו. 232, בבקשה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בזמננו עבר מכון בקרה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז זה לגבי העונשים. איך זה יכול להיות?
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה לא יהיה חסם לבנייה, לאישור תוכניות?
היו"ר דוד אמסלם
עבדאללה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה חבל, בסדר. ואתם עוד מעלים את זה כאן, לא יודע.
היו"ר דוד אמסלם
עבדאללה, זה לא קשור לעניין כרגע. הוא שאל שאלה, אני עניתי מה זה החוק הזה. עדיין אנחנו בתקנות שלו בחוק אחר לגמרי, לא קשור לזה. אמרתי להם: רבותי, קחו את הסעיף הזה, תשפצרו אותו בנושא של הענישה. בואו נתקדם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אני עכשיו מדבר על הסעיף הזה מבחינת ענישה.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי, כרגע מבחינתך הסעיף הזה לא סגור, בסדר? נחזיר אותו חזרה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אוקיי.
היו"ר דוד אמסלם
יאללה.
רוני טיסר
"

תשלום קנסות

232.

קנס שהוטל בפסק דין לפי פרק זה, ישולם כדלקמן, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו:

(1) לוועדה המקומית – אם כתב האישום הוגש על ידי תובע מטעמה;

(2) לרשות המקומית המוסמכת לאכיפה – אם כתב האישום הוגש על ידי תובע מטעמה;

(3) לאוצר המדינה – אם כתב האישום הוגש על ידי תובע מטעם המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, הכול הולך לפי כתב האישום.
ארז קמיניץ
כן.
עמית אופק שמל
כן.
נירית אהרון
אפשר שאלה, בבקשה, אדוני?
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
נירית אהרון
תודה, אדוני. לעניין הסעיף הזה התובעים של רשות הטבע והגנים אומנם כיום לא מוסמכים לפי חוק התכנון והבנייה, אבל יכול להיות שבעתיד הם כן יוסמכו, והם יוכלו להגיש כתבי אישום מטעם המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה יכול להיות בעתיד?
ארז קמיניץ
אז תבואו בעתיד.
היו"ר דוד אמסלם
כשהם יוסמכו אז אנחנו נתקן את הסעיף. הרי זה יבוא. אם הם יבואו, באותה חקיקה אני מניח שכבר יתייחסו גם לזה.
נירית אהרון
אני רק אומרת, ההסמכה לא טעונה תיקון בחוק. היועץ המשפטי בעיקרון יכול להסמיך אותם גם היום, השאלה אם אפשר שבמקרה כזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. תדברי אתם אחר כך. אני גם אדיש לעניין הזה, בבקשה, יכול להיות שתעשו כאן איזושהי פרוצדורה קצרה בהיבט הזה אם תחליטו.
עמית אופק שמל
מה הם רוצים? הסמכה? אנחנו לא מסמיכים. לא יכולים להסמיך.
ארז קמיניץ
לא מסמיכים.
היו"ר דוד אמסלם
מה שהיא אומרת בגדול, אם אתם רוצים להכניס כאן סעיף סל שמאפשר לכם גמישות להכניס, אז תגידו לנו.
נירית אהרון
לא התכוונתי לזה, אדוני.
ארז קמיניץ
היא רוצה שזה יהיה לרט"ג.
לירון אדלר-מינקה
שהכסף יהיה לרט"ג.
היו"ר דוד אמסלם
אה, את מדברת עכשיו על הזווית של הכסף?
ארז קמיניץ
כן, לגמרי.
נירית אהרון
כן, לזה התכוונתי. בזה עוסק הסעיף.
היו"ר דוד אמסלם
יש לכם מספיק כסף. בואו נתקדם.
לירון אדלר-מינקה
סימן ה', אמצעי אכיפה נוספים – בעצם, הסימן הזה מדבר על אמצעים נוספים שבית-המשפט יכול להטיל בנוסף לקנסות שדוברו כאן קודם, צווים נוספים שאפשר להטיל.
רוני טיסר
"סימן ה': אמצעי אכיפה נוספים

צווים במסגרת גזר דין

233.

(א) גזר בית המשפט את עונשו של אדם בעבירה לפי סימן ד', יצווה במסגרת גזר הדין על אחד או יותר מאלה, לפי העניין, אלא אם כן קיימים נימוקים מיוחדים שיירשמו שלא לעשות כן:

(1) לעניין עבודה אסורה –

פירוק או סילוק כלולים בהגדרה המוצעת ל-"הריסה"

(א) על הפסקת ביצוע הבנייה, על הריסת העבודה האסורה, או על כך שלא ייעשה בה כל שימוש;

(ב) על הריסה, פירוק או סילוק של חלק מבניין שנבנה כדין, אם ביצוע הצו לפי פסקת משנה (א) רק לגבי החלק שנבנה שלא כדין יסכן את שלום הציבור ובטיחותו;

(2) לעניין שימוש אסור – על הפסקת השימוש האסור, ואם השימוש כאמור נעשה בעבודה אסורה – לצוות על הריסת העבודה האסורה, כולה או חלקה, לפי העניין.

(ב) בית המשפט רשאי לתת כל הוראה אחרת שתיראה לו בקשר לעבודה האסורה או לשימוש האסור, ובכלל זה לתת צו למניעת פעולות ולסגירת בניין, צו להתאמת העבודה או השימוש להיתר או לתכנית או צו להשבת המצב לקדמותו.

(ג) בית המשפט רשאי לצוות כאמור בסעיף זה גם אם קבע שהנאשם ביצע עבירה לפי סימן ד' ולא הרשיעו בה."
היו"ר דוד אמסלם
אני לא אשאל אתכם מה זה סימן ד', אבל תתקדמו. דרך אגב, זה גזור הדבק או ששינתם פה משהו?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה לא לדבר על סעיף סעיף?
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה עוד מעט? יש את הסעיף הזה, בוא נדבר עליו.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט. כשהיא תגמור את ההקראה, אתן לך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גמרנו את הסעיף.
היו"ר דוד אמסלם
לא, תמשיכי.
עמית אופק שמל
זה כמעט גזור הדבק, אדוני, זה דומה.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. תמשיכי.
רוני טיסר
"

ביצוע צו

234.

צו שנתן בית משפט לפי סעיף 233 יבוצע בידי מי שהורשע בביצוע העבירה או מי שבית המשפט קבע שביצע את העבירה (בפרק זה – המורשע), ואם היה יותר מאחד – בידי כולם יחדיו או בידי מי שבית המשפט קבע.

מועד ביצוע צו

235.

(א) צו שנתן בית המשפט לפי סעיף 233, יבוצע על ידי המורשע בתוך 30 ימים מיום שניתן הצו, ואולם רשאי בית המשפט, אם נוכח כי הבנייה שעליה חל הצו אינה מסכנת את שלום הציבור ובטיחותו, לדחות את מועד הביצוע מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שמועד ביצוע הצו לא יידחה ביותר משנים עשר חודשים מיום שניתן.

(ב) בית המשפט יתנה את דחיית המועד לביצוע הצו כאמור בסעיף קטן (א) בתנאים שייראו לו, ובכלל זה התנאים המנויים להלן, אלא אם כן קיימים טעמים מיוחדים שלא לקבוע תנאים כאמור:

(1) תנאים שיבטיחו את קיום הצו, לרבות הפקדת ערובה;

(2) תשלום ההוצאות שייגרמו לרשות האוכפת בשל דחיית מועד ביצוע הצו;

(3) תשלום האגרות ותשלומי חובה אחרים לפי סעיף 244."
היו"ר דוד אמסלם
הערות? איזה סעיף?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו מתחילים מהסעיף הראשון. אנחנו מדברים פה על פסקי-דין של בית-משפט.
היו"ר דוד אמסלם
באיזה סעיף?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ב-233.
היו"ר דוד אמסלם
(א)?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו מדברים על אמצעים נוספים שהם מעבר לקנס ולקנס המתמשך ולכפל אגרה ולכפל שווי ולכל השורה הארוכה שכבר בעונשים. אז יש פה גם את העניין הזה של ההפסקה או אפילו הריסה בסעיף קטן (ב), וגם לעניין שימוש איסור, גם על הפסקת השימוש האסור. אז פה אני מבקש גם עוד פעם להבחין בין בנייה שהיא למטרות רווח בעסקים לבין מגורים. זה דבר ראשון.

דבר שני, כאשר אנחנו מדברים על התקופה שבית-המשפט יכול להאריך, זה היה חצי שנה, הארכתם את זה עד ל-12 חודש, זה בסדר. אבל אני מבקש שגם תינתן האפשרות, במיוחד במגורים, בעסקים - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה בסעיף 235.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, שאם כבר מתקדמים, נגיד שבית-המשפט אמר: אני נותן צו הריסה, אבל אני מעכב את ביצועו למשך 12 חודש, ויש התקדמות תכנונית, יש תב"ע, כבר יש תוכנית מתאר, יש כל מיני, אז שתהיה אפשרות של בית-המשפט – מהנוסח הזה ברור כאילו רק בית-משפט יכול - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה מבקש? אתה רוצה 24 חודש?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אין לי בעיה עד שנה, אבל אם יש אפשרות שבית-המשפט יוכל להאריך את הצו אם יש היתכנות תכנונית או יש אפשרות להכשיר את הבנייה. בכל זאת, הליכי התכנון הם לא רק אפשר בשנה, ארז. אם הוא יבוא לבית-משפט ויראה שיש כבר תוכנית מתאר מוצעת, היא הופקדה, יש כבר דיבורים, מכוחה אפשר להכשיר את הבנייה הזאת, אז שתהיה לבית-המשפט האפשרות להאריך את הצו הזה לעוד תקופות.
היו"ר דוד אמסלם
אגיד לך מה מפריע לי בהערה שלך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה?
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים כאן בעיכוב ביצוע?
לירון אדלר-מינקה
לא.
עמית אופק שמל
פה מדובר על הסמכות של בית-המשפט בעת מתן גזר-הדין לקבוע מועד כניסת הצו לתוקף.
קריאה
סמכות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא עיכוב ביצוע. אחרי, בעונש, הוא מדבר על חודשים.
עמית אופק שמל
הוא אומר שאתה יכול לתת לו 12 חודשים. אחרי 12 החודשים האלה מגיע הסימן של עיכוב ביצוע שעוד לא הגענו אליו.
לירון אדלר-מינקה
עיכוב ביצוע גם על זה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, יש גם עוד שלב של עיכוב ביצוע, אבל אני אגיד לך מה מטריד אותי בשאלה שלך. בדיון הקודם שעשינו על דהמש, החבר'ה שם אמרו למה בבתי-המשפט בעצם הסיפור הזה מתגלגל 15 שנה. ביקשתי מנציג ראש הממשלה לקיים דיון, לדעתי, דיון בממשלה ולהביא את כל הגורמים. לא יכול להיות שאירועים כאלה מתגלגלים בבתי-משפט 15 שנה, שיבדקו גם למה. זה חלק מהסיבות שאתה עכשיו, תחליט – דרך אגב, טענתם, למה זה לוקח 15 שנה? למה לא ביום הראשון? ואני אמרתי שזה נכון. חלק מהבנייה, וגם בבוקר ראינו כאן, וסיפרתי שראש עיריית - - - היה כאן, ואמר: רבותי, אני מעדיף שתבואו בהתחלה, לא כשהבניין כבר עומד. ואני מסכים אתו עם כל מילה שהוא אמר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
פה כבר מדברים על בנייה כבר בשלב שיש גזר-דין, שבית-משפט כבר נתן לו קנס. אנחנו מדברים על אמצעים נוספים.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אמרנו, 12 חודש זה הרבה זמן, הבן-אדם יכול לבוא בדיאלוג עם הרשות המקומית, לנסות להסדיר. אם בסופו של דבר גם הם יצרו לו אופק, אז הוא יגיד להם: רבותי, הנה, יש לי אופק, יש לי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
על זה אני מדבר.
ארז קמיניץ
על זה יש עיכוב ביצוע.
היו"ר דוד אמסלם
יש עיכוב ביצוע.
עמית אופק שמל
עוד לא הגענו לסימן של העיכוב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש את עיכוב הביצוע הכללי.
ארז קמיניץ
רק מה שקורה זה שנותנים אופק לעוד שלוש שנים, אז ככה זה גם נראה. ואז נהיה דהמש.
היו"ר דוד אמסלם
נכון. ובעוד שלוש שנים מבקשים עוד פעם עיכוב ביצוע, ונהיה עוד שלוש שנים.
ארז קמיניץ
עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
היו"ר דוד אמסלם
ואחרי עשר שנים אומרים לו: מה, עכשיו באת?
עמית אופק שמל
אם אדוני הזכיר את דהמש, בדהמש היו צווים מינהליים שעוכבו במשך יותר משבע שנים.
היו"ר דוד אמסלם
אבל זה הדיון שהיה. הרי איך הגענו בסוף – אומרת כאן מנהלת המחוז: לכולם יש צווי הריסה. אני שואל אותם: אז למה לא הרסתם? כמה זמן האירוע? 20 שנה. 20 שנה צווים שיפוטיים ולא הרסתם?
עמית אופק שמל
יש צווים מינהליים שנתפסו בתחילת הבנייה שם.
היו"ר דוד אמסלם
למה? עורך-הדין שלהם, שאתם עושים לו ככה בראש גם, למה באתם היום? הייתם באים בהתחלה. יש פה איזה חד-גדיא. אתה מבין? תחליט איפה אתה אוחז. אתה רוצה לאחוז אותו מפה? בוא נלך אתו עד הסוף מפה. אתה רוצה מפה? אבל לא יכול להיות שאתה אוחז אותו איפה שנוח לך תמיד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני לא אוחז.
ארז קמיניץ
זה בדיוק זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא. בדהמש זה סיפור שדיברנו עליו - - -
ארז קמיניץ
אבל דהמש יש לנו בכל הארץ עוד הרבה.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב, הבנת את הרעיון, בוא נתקדם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הבנתי את הרעיון.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אפשר להעיר?
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. איזה סעיפים להוריד?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
(א). להוריד? את החוק. רוויזיה.
לירון אדלר-מינקה
איזה סעיף?
היו"ר דוד אמסלם
לא כל סעיף. בהתחלה אמרת להוריד את החוק, רשמנו, אבל כנראה שאין הסתייגות כזאת. אתה יכול להצביע נגדו. אבל מהרגע הזה, בבקשה, תגיד לנו איזה סעיף.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
שאלת, עניתי.
היו"ר דוד אמסלם
אחרי זה אמרת לנו סעיפים. אחרי זה אמרת לנו להוריד את הסעיף זה, סעיף כזה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
העמדה שלנו בינתיים על החוק להוריד את כולו. זה שאנחנו משתתפים זה גם טוב. אבל העמדה היא עקרונית ביותר. (א), על הפסקת ביצוע הבנייה, להוריד על ההריסה. אנחנו עדיין גם במצב שהוא משפט ודרכי משפט – עוד פעם אני אומר, ארז לא שמע, ארז בא עם תגבורת, הדרקוניות הזאת, האכזריות הזאת, צריך לרוקן את החוק ממנה. זה מה שצריך. על הפסקת ביצוע הבנייה, זהו, על הריסת הבניין – את זה להשמיט, בסדר? זה מה שצריך, להוריד את המילה הריסה.
רוני טיסר
גם ב-(2)?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן. בסוף (ב) בעמוד 16: "בית-המשפט יתנה את דחיית המועד לביצוע הצו כאמור בסעיף קטן (א) בתנאים", וכתוב כאן: "אלא אם כן קיימים" טיעונים מיוחדים, מה זה טיעונים מיוחדים? טיעונים מיוחדים שהם מתחשבים. לכתוב, להוסיף: טיעונים מיוחדים שמתחשבים בנסיבות תכנוניות כלליות שהביאו את הבנייה לבנייה בלא היתר.
היו"ר דוד אמסלם
את רושמת?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בהתחשב בנסיבות התכנוניות שקיימות. בסדר? אם בית-המשפט ישקול ויראה, שיתחשב בנסיבות.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. מתקדמים? בבקשה, רוני.
רוני טיסר
"

ביצוע צו בידי הרשות האוכפת

236.

(א) לא קיים המורשע צו שעליו לבצע לפי סעיף 233, רשאית הרשות האוכפת, לאחר שחלף המועד לביצוע הצו לפי סעיף 235, לבצע את הצו במקומו, ובלבד שהתובע הודיע למורשע בכתב, 21 ימים מראש לפחות, על הכוונה לעשות כן."
היו"ר דוד אמסלם
גם פה, עמית, לגבי ה-30, 21.
עמית אופק שמל
זה אותו דבר.
היו"ר דוד אמסלם
זו אותה הערה שהייתה לנו אז.
רוני טיסר
"

(ב) על אף הוראות סעיפים 234 ו-235 וסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, בכל עת, לבקשת התובע, להטיל את ביצוע הצו שניתן לפי סעיף 233 על הרשות האוכפת, אף אם לא חלף המועד לביצוע הצו בידי המורשע כאמור בסעיף 235.

(ג) ביצוע צו לפי סעיף זה יהיה בהתאם לקבוע בסעיף 238."
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין את (ב), ברשותכם. מה שקורה כאן, אני מבין ב-(ב) זה שנניח המורשע קיבל איזשהו צו הריסה, והיה לו את המועד שלו על-פי החוק. נניח שיש לו את – כמה אז נתנו לו?
יוחאי אלבס
עד 12 חודשים.
היו"ר דוד אמסלם
עד 12 חודשים.
עמית אופק שמל
יש לו 30 יום לבצע מרגע שהצו נכנס לתוקף.
היו"ר דוד אמסלם
זה הזמן שלו. עכשיו אתה אומר, תוך כדי הזמן שלו בית-המשפט רשאי לתת לבקשת התובע לאחת מהרשויות האוכפות להיכנס ולבצע את הצו?
עמית אופק שמל
הסעיף הזה בעיקר נכנס למקרה של דברים מסוכנים. זאת אומרת שיש לך צו של מבנה מסוכן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל נתת לו תקופה.
היו"ר דוד אמסלם
עמית, אענה לך, מבנים מסוכנים זה לא בחוק הזה, יש שם חוק דרקוני, חבל על הזמן.
ארז קמיניץ
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
הוא כמעט לא מוגבל. מה הכוונה שלך?
עמית אופק שמל
המורשע לא ביצע את הצו.
היו"ר דוד אמסלם
זה משהו אחר. על אף שלא חלף המועד לביצוע הצו על-ידי המורשע.
עמית אופק שמל
הרעיון היה פה במקרה הזה, שזה יהיה רק במקום שבו יש איזשהם טעמים מיוחדים שהרשות מבקשת מבית-המשפט לבצע את הצו בזמן המיידי, באופן מיידי.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי כל חוק במדינת ישראל, אם יש טעמים מיוחדים תמיד אפשר לבוא לבית-המשפט לטעון אותם, אתה לא כותב את זה באופן פוזיטיבי. תראה, זה מגחיך את החוק. אם אתה נותן לבן-אדם 30 יום - - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
זה מפריע לי, עבדאללה, אני רוצה להתרכז, הרי גם ככה אני כאן משבע, כבר כואב לי הראש רק מהפרטים. תבינו, אתה נותן לבן-אדם 30 יום, מה יכול להיות, זה קשור גם להערה הקודמת שנתתי לך, אז תבינו, זה אזרח, הוא מסודר. אמרת לו 30 יום, הוא רוצה להרוס ביום האחרון, בא לו.
ארז קמיניץ
נחשוב על זה.
היו"ר דוד אמסלם
תחשבו על זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
צריך לתקן פה. אם הם מחליטים ככה, אז שיזמינו - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, אמרתי. הם לא יחליטו.
ארז קמיניץ
אם זה בבית-משפט, ברור שהוא יהיה.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא הקטע. אתה אומר לבית-משפט שהוא רשאי, אתה נותן איזה טולרנס שהוא לא הגיוני. אמרתי לך, 30 יום זה 30 יום, לא פעל, בית-המשפט יחליט מה עושים. הלאה, ממשיכים.
רוני טיסר
"

תשלום הוצאות ביצוע צו

237.

(א) בוצע צו בידי הרשות האוכפת כאמור בסעיף 236, ישלם המורשע את הוצאות הביצוע לקופת הרשות האוכפת.

(ב) שר האוצר יקבע, בצו, את סכום ההוצאות לביצוע צווים המוטלים על המורשע, ורשאי הוא לקבוע סכומים שונים בהתחשב, בין השאר, במיקום המקרקעין שאליהם מתייחס צו ההריסה, בהיקף העבודה ובמורכבות ההריסה."
היו"ר דוד אמסלם
עמית, האם יש פה איזה סכום שהוא בעצם קבוע או שאתם הולכים פר עבודה?
עמית אופק שמל
זה מה שאנחנו רוצים לעשות, ששר האוצר יקבע בעצם איזשהם תקנות. לפי סוג העבודה הוא יקבע תקנות של מהו הסכום, שלא כל פעם זה אומר ככה וזה אומר ככה, ואתה מביא קבלות של הטרקטוריסט ושל - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אני מבקש בחקיקה הזאת להביא גם את התקנות כאן לאשר את הסכומים. תתקדמו.
ארז קמיניץ
בסדר גמור.
עמית אופק שמל
הן עוד לא קיימות.
היו"ר דוד אמסלם
תתקדם. תייצרו אותם, עד שאני אעשה את ההצבעה תביא לנו אותן.
ארז קמיניץ
מקובל. באישור ועדת הפנים.
עמית אופק שמל
לאישור ועדת הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
תקשיב טוב, בגלל שכל עוד זה לא אושר, העניין הזה יהיה ריק מתוכן. דרך אגב, אנחנו עושים אתם כרגע את הנושא, אני מספר לך, כרגע אנחנו מקדמים חקיקה בנושא של האגרות וההיטלים, לא חשוב, משהו ארצי, משהו כולל, זה לא פר עבודה. אז לדעתי תסתנכרנו עם הדברים האלה ותביאו איזשהם מספרים.
ארז קמיניץ
כן, אני מכיר את זה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה. זאת אומרת, קחו את זה קטגוריה, הררית, מישור, וכו', קטגוריות כאלה, ותיתנו איזשהו מספר ממוצע ונלך על זה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לפי מה שקיים. למה אתם נותנים לשר האוצר עכשיו את הסמכות?
ארז קמיניץ
זה מה שהוסבר קודם.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא הסברתם. זה יותר הענשה?
ארז קמיניץ
לא, במקום שנצטרך להביא כל פעם קבלות כמה עלה כל דבר, אז נביא - - -
היו"ר דוד אמסלם
עזוב, זה כמו שעשינו בזה, נעשה ממוצע, הרי בסופו של דבר לא נעשה חשבון על כל עבודה, נגיד לו: טוב, הזמין באגר, עכשיו הייתה פה עלייה אז התעכב הבאגר, ונעשה – בסדר, ניתן איזשהו סכום. אני מניח שזה יהיה סכום שקשור גם למטרז', וכו', ובסופו של דבר מביאים איזשהו ממוצע, וגומרים את העניין הזה. בבקשה, הלאה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז שר האוצר באישור ועדת הפנים?
היו"ר דוד אמסלם
נאשר בוועדת הפנים, בוודאי, את הסכומים, איזו שאלה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
להוסיף: באישור ועדת הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
כן. הלאה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה כתוב?
רוני טיסר
זה סוכם עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
כן. ממשיכים.
רוני טיסר
"

סמכויות ביצוע צו

238.

(א) הוטל צו לפי פרק זה, רשאי מפקח מטעם הרשות האוכפת להיכנס למקום שהצו חל עליו לשם ביצוע הצו, להרחיק ממנו כל אדם וחפץ ולנקוט את כל האמצעים, לרבות שימוש בכוח סביר, כדי להבטיח את ביצוע הצו, ובלבד שהזדהה כאמור בסעיף 257ג(א). "
היו"ר דוד אמסלם
למה יש לי תחושה שכל הזמן הסעיפים האלה חוזרים? כוח סביר, דרך אגב, דיברנו רק לגבי המקרקעין ולא לגבי הבן-אדם, אתם זוכרים?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא מפקח, הוא לא שוטר.
היו"ר דוד אמסלם
הוא לא שוטר, זה מה שדיברנו אז.
עמית אופק שמל
יש פה בעיה, ארז.
ארז קמיניץ
אמרנו שנחשוב על זה. יש לנו מחלקה פלילית, נחשוב ונחזור עם הצעה.
היו"ר דוד אמסלם
תרשמו לכם את זה כהערה. בבקשה, הלאה.
עמית אופק שמל
רק, אדוני, זה לא חוזר על עצמו פה, כי זאת הסמכות הנלווית לביצוע צו, לצו השיפוטי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה אותו דבר, שם יש לך צו מינהלי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יהיו שוטרים, הם שיעשו את זה.
ארז קמיניץ
אבל אתה צריך לכתוב את זה עוד פעם.
עמית אופק שמל
אתה צריך לכתוב את זה, אחרת זה לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אני רק אומר, צריך להיות איזשהו היגיון. זאת אומרת, אם אתה מושך את הקו – שם דיברנו שזה יהיה בלי, הרי הסברת להם שאתה לא מדבר. הרי הם שאלו אותך, הרי הוא לא שוטר, מה פיזי, אמרת חס ושלום.
ארז קמיניץ
נכון, אתה צודק.
עמית אופק שמל
נכון.
עמית אופק שמל
רק הערתי את זה לגבי מה שאדוני אמר לגבי החזרתיות.
היו"ר דוד אמסלם
כאן כתוב: שימוש בכוח סביר. עוד פעם תשאל אותי מה זה סביר. היינו כבר לפני שלוש שעות שם, אל תחזיר אותי לנקודה הזאת.
ארז קמיניץ
בסדר. יש לנו בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
הלאה, בבקשה.
רוני טיסר
"

(ב)

(1) נמצאו במקרקעין בשעת ביצוע הפעולה כאמור בסעיף קטן (א), מיטלטלין שהמורשע לא הוציאם, תשמור אותם הרשות האוכפת למשך תקופה סבירה; לא נדרשו המיטלטלין לאחר שהודע לנאשם על הימצאם בידי הרשות, רשאית היא למכרם לאחר תקופה סבירה, ובלבד שקודם לכן ניתנה למורשע הודעה על המכירה, אם ניתן לאתרו; היו המיטלטלין פסידים – ימכרום מיד."
היו"ר דוד אמסלם
מה זה פסידים? הכוונה שהם אוכלים כאילו?
ארז קמיניץ
כן.
היו"ר דוד אמסלם
שותים ואוכלים?
עמית אופק שמל
פירות וירקות.
ארז קמיניץ
כמו דברים שנעלמים.
לירון אדלר-מינקה
דברים שמתקלקלים.
רוני טיסר
"

(2) הוצאות השמירה והמכירה יחולו על המורשע, ואם נמכרו המיטלטלין זכאי הוא לדמי המכר בניכוי ההוצאות האמורות וההוצאות לפי סעיף 237.

תחולת הוראות לעניין הוצאות ביצוע צווים אחרים

239.

הוראות סעיפים 236 עד 238 לעניין הוצאות ביצוע צווים, הפקדת ערובה, הוצאות השמירה והמכירה של מיטלטלין, תשלום אגרות ותשלומי חובה לפי סעיף 244, והוצאות בשל דחיית מועד ביצוע צו, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על צווים אחרים שניתנו לפי פרק זה, ככל שלא נקבע אחרת בחוק זה. "
היו"ר דוד אמסלם
הערות. אוסאמה, לא חייב. דרך אגב, אתה לא חייב לחפש בנרות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש סעיפים שאני לא – אני מסתכל על הסעיף.
היו"ר דוד אמסלם
אם אין לך נתקדם. אז אין לך. אם אתה עכשיו מחפש אז אין לך. עבדאללה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש לי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
הוצאות השמירה והמכירה יחולו על המורשע, במה מדובר? מה זה?
עמית אופק שמל
אם אנחנו באים למקום לבצע צו, ואז יש בתוך המבנה דברים.
היו"ר דוד אמסלם
יש פירות וירקות, צריך לשמור עליהם.
עמית אופק שמל
או לא, אפילו אם יש שם דברים – כל דבר, אנחנו צריכים לשמור עליהם, הרי אנחנו לא הורסים את זה על התכולה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
עד היום נהרס על התכולה, כן?
עמית אופק שמל
לא, גם היום זה לא נהרס על התכולה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כמעט, בסדר.
עמית אופק שמל
גם היום לא.
ארז קמיניץ
ממש לא.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
טוב, ו-?
היו"ר דוד אמסלם
לא להעיר. לא חשוב. הוא אמר לך ככה, תמשיך.
עמית אופק שמל
לוקחים אותם, שומרים עליהם. הבן-אדם צריך לקחת אותם, הוא לא יכול להשאיר אותם אצל המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנו, עמית. צריך לשמור לו על הציוד. ממשיכים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני חושב שהוצאות השמירה והמכירה יחולו על המורשע – אני חושב שצריך לנסח משהו אחר.
היו"ר דוד אמסלם
מה נכתוב? תגיד מה. תרשמי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
להוציא את התוכן מהבית באחריות המורשע. לא ישלם כסף.
היו"ר דוד אמסלם
אבל לא עשה. מה עושים?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא עשה, זה באחריות שלו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה מה שחיפשתי.
היו"ר דוד אמסלם
מה שאתה אומר זה כזה דבר: נגיד לו להוציא את המיטלטלין, לא יוציא, נהרוס לו את הבית על המיטלטלין?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בבקשה.
היו"ר דוד אמסלם
לא. זה נראה לך הגיוני?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
סליחה שיש לי בקשה באופן כזה אכזרי.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה להחריף את המצב?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל יש ב-228 חוליה חסרה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני רואה שזה כאן הוצאות השמירה והמכירה, זה לא נראה לי כאן הגון.
היו"ר דוד אמסלם
מה חסר? להפך, ההצעה כאן הגונה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
ההצעה של השמירה והמכירה?
היו"ר דוד אמסלם
אתה מציע שנהרוס לו את הבית על המיטלטלין שלו?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בבית שלו. אתם מוציאים ומשאירים את זה בצד, זה הכול. זה מה שעושים היום.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה בצד? ואם עבר איזה מישהו ולקח?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
יבוא מישהו וייקח, זו אחריות של מי שהורסים לו.
היו"ר דוד אמסלם
לא.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
למה שישמרו לו? אתם תשמרו על זה?
היו"ר דוד אמסלם
אני מתפלא עליך.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני מבין את העניין.
היו"ר דוד אמסלם
מדובר בבן-אדם שאני מעריך שלרוב הוא נמצא בסערת רגשות, הוא בטוח, הוא משוכנע, אולי הוא מקווה שלא יהיה כלום. רוצים להרוס לו, הוא כבר נמצא באטרף עם עצמו שם, לא בראש שלו לדאוג למקרר ולתמונות של החתונה של הבן שלו. אז באה המדינה, ואומרת לו: שמע, אנחנו נשמור את זה בצד. קודם כול צריך לשמור לו על הציוד.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אז תודה ששמרתם, אבל למה לשלם כסף על זה?
היו"ר דוד אמסלם
אז מה? נראה לך שנהרוס לו את זה?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
עשיתם מעשה אנושי, אז תעשו מעשה אנושי עד הסוף. בבקשה. זה מה שאני אומר.
היו"ר דוד אמסלם
תרשום. ההערה פשוטה, נא לרשום שהציוד יפונה על חשבון המדינה.
ארז קמיניץ
ויישמר. יפונה הוא מפונה על חשבון המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
יישמר ויפונה. תרשום, זו ההערה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
עד זמן מסוים. בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
עד כמה זמן נרשום?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כמה אתה רוצה? כמה אוהב? 60 או 90?
היו"ר דוד אמסלם
מה שאתה אוהב. עד 90 יום.
עמית אופק שמל
21, שיהיה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש חוליה חסרה ב-238, שהוא כבר הודיע לו והוא לא ביצע, ורשאי המפקח, ואז הוא נכנס והוא יכול להרחיק. כמובן את השימוש הסביר בכוח אמרנו, זה גם חוזר. אבל ב-(ב) הוא ישמור את זה. אז קודם כול צריך לחייב אותו להוציא את המיטלטלין, ואין את זה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, לא חייבים לחייב אותו, זה שלו.
קריאות
- - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא לא עושה את ההריסה, הוא בסערת רגשות. באו להרוס.
היו"ר דוד אמסלם
מה, נחייב אותו להוציא?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לחייב את מי?
היו"ר דוד אמסלם
את הבן-אדם להוציא את הציוד שלו?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
את המפקח.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שכתוב.
לירון אדלר-מינקה
זה כתוב ב-(ב)(1).
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ב-(ב)(1) כתוב: נמצאו, ואז תשמור אותם. אבל קודם כול הוא חייב להיכנס, ואז לפנות את כל הציוד.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול הוא נכנס. לא מצא, אין כלום, אז הוא לא מפנה. אבל אם הוא מצא אז הוא מפנה. זה הניסוח שאני שומע בעברית.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
ואז אמרנו שהשמירה על חשבון המדינה, זה אותו דבר.
היו"ר דוד אמסלם
זאת הכוונה.
ארז קמיניץ
נוסיף את המילה תוציאם.
היו"ר דוד אמסלם
ממשיכים. סימן ו' רישום, 240. בבקשה, רוני.
רוני טיסר
" סימן ו': רישום בפנקסי המקרקעין

רישום הערה בדבר כתב אישום

240.

הוגש לבית המשפט כתב אישום בעבירה לפי סימן ד', שההרשעה בה עלולה לגרור אחריה מתן צו כאמור בסעיף 233, ירשום רשם המקרקעין, אם ביקשה זאת הרשות האוכפת, הערה בדבר הגשת כתב האישום בפנקסי המקרקעין

רישום הערה בדבר צו

241.

(א) נתן בית המשפט צו לפי סעיפים 233 או 245, יורה על רישום הערה בדבר מתן הצו האמור בפנקסי המקרקעין.

(ב) ניתן צו הריסה מינהלי, ירשום רשם המקרקעין, אם ביקשה זאת הרשות האוכפת, הערה בדבר מתן הצו בפנקסי המקרקעין."
היו"ר דוד אמסלם
מה אמרת לו?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש לנו עכשיו פגישה במשרד האוצר, אז אני הולך וחוזר.
היו"ר דוד אמסלם
דבר אתי, אז מה, אתה לא מעדכן אותי?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, שהוא יישאר.
היו"ר דוד אמסלם
הוא נשאר פה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
רוני טיסר
"

צירוף ההערה לתיק הבניין

241א.

נרשמה הערה לפי סעיף זה, תצרף הרשות האוכפת את העתק ההערה וכן את כתב האישום או את הצו שבגינו נרשמה לתיק הבניין.

מחיקת הערה

242.

(א) חלפה העילה לרישום הערה לפי סעיף 240, בין אם זוכה הנאשם, בוטל כתב האישום או מסיבה אחרת, תמחק הרשות האוכפת את ההערה.

(ב) הערה שנרשמה לפי סעיף 241(א), תימחק על פי צו של בית משפט.

(ג) חלפה העילה לרישום הערה לפי סעיף 241(ב), בין אם בוטל הצו, בוצע הצו או מסיבה אחרת, תמחק הרשות האוכפת שמטעמה ניתן הצו את ההערה.

טפסים לעניין רישום ומחיקה של הערות

243.

בקשה לרישום ולמחיקה של הערות לפי סימן זה, למעט סעיפים 241(א) ו-242(ב), תוגש לפי טופס שיקבע שר המשפטים."
היו"ר דוד אמסלם
עבדאללה, הערות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן, בטח הערות. עוד פעם לחזור, מה כוונה של רישום ההערה?
היו"ר דוד אמסלם
זה רישום בטאבו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן, אבל מה הכוונה?
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שאני מסביר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
הבקשה, כן.
היו"ר דוד אמסלם
זה רישום שכותבים שם שאם מישהו מחר יבוא וירצה לקנות את זה אז - - -
עמית אופק שמל
צד ג'.
היו"ר דוד אמסלם
שיבין, שאדוני, אל תקנה, יש פה בעיה.
אשר זליגר
שלא יגיד אחר כך שהרסו לו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אחרי זה שלא יגיד את הסיפור, לא ידענו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
הוא אמר מילה: הערה צד ג', כן?
עמית אופק שמל
לצד ג', עבור צד ג'.
ארז קמיניץ
לצד ג'.
היו"ר דוד אמסלם
עבדאללה, דבר אתי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה מה שאני אומר, הערה לצד ג', בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר. זאת הערה, זה דבר חיובי, שלא יהיה בן-אדם שיכשל פה כתוצאה מהסיפור, שההוא ירצה למכור לו. הלאה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
והתוצאות של רישום ההערה בטאבו?
ארז קמיניץ
אפשר להעביר, אין בעיה במכר, רק שבן-אדם שקונה, שני דברים: אחד, ידע שיש כתב אישום - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא לא שאל את זה. הוא שאל מי משלם על ההוצאה של הרישום.
ארז קמיניץ
מה, לכתוב הערה במרשם? עשרה שקלים? 20 שקלים?
היו"ר דוד אמסלם
שאל אם המדינה תגבה את זה ממנו.
ארז קמיניץ
לא חושב. נו, באמת.
היו"ר דוד אמסלם
לא כתוב, אז היא לא תגבה. הרווחנו עשרה שקלים.
ארז קמיניץ
זה ממש, שולחים את זה במדיה מגנטית.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מבין למה אתה לא מבין אותו ואני מבין את השאלות?
ארז קמיניץ
אני לא.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. עוברים לפרק הבא.
רוני טיסר
רק רגע.
לירון אדלר-מינקה
אנחנו רק צריכים למצוא אותו.
עמית אופק שמל
אנחנו ברשות מוסמכת לאכיפה.
היו"ר דוד אמסלם
אני כבר קורא אותו מראש ואתה כבר נתת תשובה. הצ'ופצ'יק של הקומקום.
ארז קמיניץ
אני צריך לבוא לפה יותר, אדוני.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אמרנו שיש לך דיבור. דרך אגב, הוא מסתדר טוב.
ארז קמיניץ
אתה יודע טוב מאוד שהם עושים עבודה מצוינת, הם לא צריכים תגבור שלי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני בטוח.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מחפשים את הפרק הבא עכשיו. מה שתחליטו, רק מתקדמים.
לירון אדלר-מינקה
קודם כול חיוב תשלומי אגרות ואחר כך רשות מוסמכת.
עמית אופק שמל
לא עדיף להתחיל בסימן ט', רוני?
מיכה דרורי
לא כולם קיבלו את הנוסח.
היו"ר דוד אמסלם
לא קיבלת? שלחנו לכולם. אולי לא קיבלת. תשב ליד אייפד.
לאה קריכלי
אנחנו מדפיסים.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט ידפיסו לך. בבקשה, רוני.
רוני טיסר
" סימן ז': חיוב בתשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים

חיוב בתשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים

244.

(א) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 222, 222א או 224, רשאי בית המשפט לצוות עליו לשלם כל אגרה או תשלום חובה אחר, לרבות היטל השבחה, שהיה חייב בתשלומם לפי חוק זה אילו היה ניתן היתר לבנייה או לשימוש שבשלהם הורשע, ככל שלא שילם אותם קודם לכן; תשלומי חובה כאמור, למעט אגרות, יחושבו בהתחשב בתקופה שבה לא נהרסה העבודה האסורה או התקיים השימוש האסור; בסעיף זה, "הורשע" אדם – לרבות אם בית המשפט קבע שהוא ביצע את העבירה."
היו"ר דוד אמסלם
עמית, מה הקשר בין השבחה עכשיו בחלון הזה? לא הצלחתי להבין.
עמית אופק שמל
הרעיון של הדבר הזה זה בעצם לא לתת לאדם שביצע עבירת בנייה להיות במצב יותר טוב ממי שפעל על-פי חוק. אז זה שפעל על-פי חוק שילם אגרות, שילם היטל השבחה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים כרגע על בן-אדם שאנחנו הולכים להרוס לו.
עמית אופק שמל
נכון, לכן כתבנו כאן - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה אחד. שתיים, סיפור היטל ההשבחה הוא לא אירוע בכלל שקשור לאירוע הזה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
נכון.
עמית אופק שמל
למה?
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר. היום החובה של היטל ההשבחה היא בפוטנציאל ההשבחה, לא בביצוע בפועל, לא במימוש.
עמית אופק שמל
היא במתן ההיתר.
היו"ר דוד אמסלם
לא, תקשיב. על-פי חוק בעצם העיריות יכולות לגבות מאנשים השבחה גם אם הבן-אדם בכלל לא רוצה לממש את ההשבחה. אני מספר לך.
עמית אופק שמל
תראה, אדוני, אסביר לך למה הדבר הזה נמצא, הוא גם קיים היום.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר לך, אגיד לך איך זה עובד. אולי לא הבנת מה אמרתי. יש בניין משותף היום שיש בו השבחה, העירייה החליטה שאפשר לבנות עוד חדר. ויש שם אישה מבוגרת למטה שלא רוצה לבנות את החדר, אז היא חייבת השבחה. אם העירייה רוצה היא יכולה לגבות ממנה עכשיו את ההשבחה. לא במימוש.
עמית אופק שמל
ההשבחה נגבית בפועל בקבלת ההיתר.
היו"ר דוד אמסלם
בוא נתקדם אתך.
עמית אופק שמל
לכן, נניח אדם שבונה על-פי חוק הגיש את הבקשה להיתר - - -
היו"ר דוד אמסלם
לפי סעיף 222 עד 224 איזה עבירות אלה?
עמית אופק שמל
בנייה ושימוש. או שביקשתי לצורך העניין היתר בנייה או שביקשתי היתר לשימוש חורג.
היו"ר דוד אמסלם
אם אתה רוצה להרוס לו, למה אתה גובה ממנו את ההיטל?
עמית אופק שמל
לגבי שימוש זה יותר קל כי השימוש כבר נעשה. הוא עשה שימוש. הוא לא ישלם היטל השבחה על התקופה שהוא עשה בה שימוש?
היו"ר דוד אמסלם
היטל השבחה זה לא לתקופה.
אשר זליגר
אם מישהו מבקש שימוש חורג.
עמית אופק שמל
הוא מבקש שימוש חורג. אם אתה מבקש שימוש חורג אתה צריך לשלם היטל השבחה.
היו"ר דוד אמסלם
למה אתה נכנס למכנסיים של הרשויות?
עמית אופק שמל
כי אחרת אתה יוצר מצב שמי שעשה שימוש שלא כדין נמצא במצב יותר טוב ממי שפעל כדין.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא אתי. קודם כול, זה תמיד ככה בשלב הזמני. מי שלא משלם מס הכנסה בשלב הזמני אז הוא במצב יותר טוב מאשר מישהו ששילם.
עמית אופק שמל
אז השאלה היא האם אתה יכול לגבות ממנו את מס ההכנסה עבור הזמן הזה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. אבל אני שואל שאלה אחרת. היטל ההשבחה זאת בעיה של הרשות. הרשות, זה בעצם מטה לחמה, היא מתפרנסת מזה כמעט ברמה יומית. ההשבחה זה הפוטנציאל, אני מספר לך איך זה עובד מבחינת החוק. היום יש הרבה אנשים שמתלוננים על זה שאתה גובה מהם את ההשבחה עוד לפני בכלל שהם בנו. דרך אגב, אני הולך לספר לך סיפור. אתה גר בירושלים?
עמית אופק שמל
לא.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. נניח אתה גר - -
עמית אופק שמל
נגיד בסביון.
היו"ר דוד אמסלם
- - במבנה משותף, ופתאום העירייה החליטה – בגלל שאחד השכנים שלך יזם, או לא יזם, לא חשוב מה האירוע – היא החליטה שמותר לכל הבניין תוספת בנייה של x , וזה מתחלק לכל הדירות. אתה לא רוצה, מספיק לך שלושה חדרים, אתה לא רוצה עוד חדר. מבחינת החוק אתה חייב בהשבחה עכשיו. אתה אומר להם: חבר'ה, אני לא רוצה לבנות בכלל.
אשר זליגר
מה הערך של הדירה שלך?
היו"ר דוד אמסלם
אומרים לך: תשלם עכשיו. למה? בגלל שכמו שאמר, בעצם השבחתי את הנכס שלך. זה לא משנה אם בנית או לא בנית, עצם ההשבחה היא הפוטנציאל, היא לא דירת ארבעה חדרים. היא פוטנציאל של דירת ארבעה חדרים, היא הפוטנציאל של התוספת. אחרי זה תבנה את התוספת, יעלה לך בסטנדרט שאתה רוצה לבנות אותה, תבנה אותה. לכן, ההשבחה היא הפוטנציאל, וברגע שממומשת התוכנית ויש לך את הפוטנציאל, באותה נקודת זמן אתה חייב בהשבחה. רק שתבין מה החוק.
רוני טיסר
כמו שהסברת, באמת יש לנו את אירוע ההשבחה ויש לנו את העילות שבגינן ממומשת ההשבחה. אחת העילות, לדוגמה, היא קבלת היתר. יכולה להישאל השאלה: אדם לא קיבל היתר, הוא לא מימש, וניתן צו הריסה. זאת אומרת, גם בפועל הוא בעצם לא מימש את זכותו, לא נוצרה השבחה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בגלל זה אנחנו רוצים להוריד את ההשבחה.
לירון אדלר-מינקה
אולי הוא לא שילם כי הוא לא קיבל את ההיתר, אבל הוא כן עשה את הפעולה.
רוני טיסר
אבל עדיין הייתה לו תקופה מסוימת. הרי אם אני מקבלת היתר, אז אני צריכה לשלם מכאן והלאה כי אני מקבלת אותו לזמן בלתי מוגבל. ברגע שהרסו לי יכולה להישאל השאלה: האם אני מחויבת בהיטל השבחה או לא מחויבת בהיטל השבחה. לכן, צריך לכתוב במפורש.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מסביר עוד הפעם. אני עושה הבחנה, על הדרך, גם אם הוא לא שילם ארנונה לא מכניסים עכשיו גם לגבות ממנו ארנונה ומע"מ, זה לא הסיפור. השבחה זה אירוע של השבחה, זה אירוע עירוני.
לירון אדלר-מינקה
אבל הוא התחמק מזה.
היו"ר דוד אמסלם
הבן-אדם הזה, אני מניח, אתה יודע מה, אגיד לך, על העבירה הוא גם לא שילם ארנונה, סביר להניח. אנחנו לא מכניסים לו ארנונה בחוק.
עמית אופק שמל
לפעמים הוא משלם.
היו"ר דוד אמסלם
זה מפריע לי, אל תעשה שקשוקה. אני מציע לך שתתמקד בחוק ברמה הלאומית, אל תהיה עכשיו מוציא לפועל של העירייה בנושא של ההשבחה, היא תתמודד אתו, יש לה את האמצעים שלה.
עמית אופק שמל
גם לוועדה יש, זה לא רק המדינה. כשהוועדה מגישה כתב אישום היא גם רשאית לגבות, זה לא רק על המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
זה בחוק היום או ששינתם משהו?
אשר זליגר
כן.
עמית אופק שמל
כן.
היו"ר דוד אמסלם
עשיתם גזור הדבק לחוק היום.
עמית אופק שמל
כן.
היו"ר דוד אמסלם
תתקדמו, למרות שאני חושב שיש פה בעיה.
עמית אופק שמל
יש פה דיוק שעשה הייעוץ המשפטי, שאנחנו מסכימים לו, לגבי הנושא של ההתחשבות בהריסה או בתקופת השימוש, אבל הסעיף זה קיים גם היום.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, תמשיכי, בבקשה, רוני. חבל לי על הזמן. הבנתי, תתקדמי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
להוריד את ההשבחה.
היו"ר דוד אמסלם
עבדאללה מבקש שתורידו את ההשבחה. תרשמו את זה בבקשה.
רוני טיסר
"

(ב) הגיש אדם בקשה למתן היתר לבנייה או לשימוש שבשלהם הורשע כאמור בסעיף קטן (א) ושילם תשלום כאמור באותו סעיף קטן, לא יידרש לשלמו שוב לגבי ההיתר נשוא הבקשה שהגיש.

(ג) בית המשפט רשאי לבקש מיושב ראש מועצת שמאי המקרקעין שימנה שמאי מכריע מרשימת השמאים המכריעים לפי סעיף 202ג, שייתן את חוות דעתו בדבר שיעור היטל ההשבחה לעניין סעיף זה; הצדדים יישאו בעלויות שכר טרחתו של השמאי המכריע בחלקים שווים; על פעולתו ושכר טרחתו של שמאי מכריע לפי סעיף זה יחולו ההוראות החלות על פעולתו ושכר טרחתו של שמאי מכריע לפי סעיף 202יג, בשינויים המחויבים.

(ד) לא שילם מורשע את חלקו בשכר הטרחה של השמאי המכריע כאמור בסעיף קטן (ג), תשלם הוועדה המקומית או המדינה את חלקו במקומו; שולם תשלום על ידי הוועדה המקומית או המדינה כאמור, ייווסף התשלום לתשלומים שעל המורשע לשלם לפי סעיף זה.

(ה) סכום שהצטווה אדם לשלם לפי סעיף זה, ייגבה בדרך שגובים קנס שהטיל בית המשפט.

(ו) שר האוצר רשאי לקבוע תקנות לשם ביצוע הוראות סעיף זה."
היו"ר דוד אמסלם
יש לך הערות, עבדאללה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן. אני לא חושב שיש כאן case לשמאי בכלל. אם אתם רוצים להשאיר את השמאי תשאירו, אבל להחריג את המגורים. השמאות זה דבר דרקוני. עוד פעם, תבינו, זה דרקוני מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
עבדאללה, תנסח את הסעיף. מה אתה רוצה שיהיה רשום?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בית-המשפט רשאי לבקש מיושב-ראש המועצה שמאי מקרקעין שימנה שמאי מכריע מרשימת השמאים המכריעים לפי סעיף 202ג, ואת חוות דעתו ואת התשלומים. תעשו – אבל להחריג את המגורים. במידה שמדובר על מגורים לא צריך שמאי. בית-המשפט יחליט לפי החוק שקיים. אם יש למישהו עסק, יש דברים אחרים, לול, אולם חתונות, בסדר, שתהיה אחריות, שיעשו משהו, חוות - - -
היו"ר דוד אמסלם
כל היטל השבחה מתבסס על חוות דעת שמאית.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
את זה אני מבין.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים על ההשבחה.
לירון אדלר-מינקה
יש כל מיני סוגי מגורים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
סוגי מגורים, אני מתכוון למגורים, קורת בית, מי שרוצה להיכנס לבית, שלא יהיה לו קור ושלא יהיה לו חם בחוץ, מה שאמר דודו לפני שבוע. זה מה שאנחנו, למגורים, לא להכניס שמאות למגורים.
לירון אדלר-מינקה
אבל מה ההערה?
היו"ר דוד אמסלם
מה ההערה?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
ההערה?
היו"ר דוד אמסלם
אבל מדובר על השבחה. עבדאללה, תקשיב, היום בבית שלך הרשות מאפשרת לך לבנות עוד קומה, הכול בסדר, יש לך השבחה, אתה משלם לה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה לא קשור להשבחה.
היו"ר דוד אמסלם
מדברים על ההשבחה. הרי חוות הדעת השמאית, למה היא נדרשת? כדי להרוס בית אתה לא צריך עכשיו לקחת חוות דעת. על ההשבחה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אבל מה המטרה של השמאות? מישהו יסביר מה המטרה.
עמית אופק שמל
שמאי כדי לקבוע מהו היטל ההשבחה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
מישהו יסביר מה המטרה של השמאות כאן. הנה, יש כאן עורכי-דין, מה המטרה?
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר. הרי במסגרת הזאת מתחשבנים אתו על החובות, זה חוק התכנון והבנייה שקיים היום.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אפילו אם זה קיים היום, אז זה לא נכון, יש הזדמנות לשנות אותו.
היו"ר דוד אמסלם
הם אומרים: תשמע, גם היטל השבחה באירוע. איך גובים השבחה? באמצעות זה שיש שמאי שאומד לך את ההשבחה. מה, כל אחד יגיד?
לירון אדלר-מינקה
שאומר כמה צריך לשלם.
היו"ר דוד אמסלם
אז בית-המשפט צריך את חוות הדעת. תגיד לי מה אתה רוצה שיהיה כתוב.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
השמאות לא תיכלל על בית מגורים.
היו"ר דוד אמסלם
תרשמי שהשמאות לא תכלול בית מגורים. הלאה.
לירון אדלר-מינקה
זהו לסימן הזה? אפשר לעבור הלאה?
היו"ר דוד אמסלם
כן. הלאה.
לירון אדלר-מינקה
אנחנו עוברים לסימן הבא.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
שר האוצר יקבע תקנות באישור ועדת הפנים.
רוני טיסר
זה לא. אתה רוצה הסתייגות?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן. שר האוצר רשאי לקבוע תקנות לשם ביצוע.
עמית אופק שמל
לעניין שמאי מכריע?
לירון אדלר-מינקה
תקנות שמדברות על השמאי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא, לא. אם החרגנו שם אז לא, אז תתקדמו.
היו"ר דוד אמסלם
הרי החרגת אותו. תתקדמי. בבקשה, רוני.
לירון אדלר-מינקה
סימן ח' שהיה פה, הריסה ללא הרשעה, בעצם עבר לצווים השיפוטיים, דיברנו על זה. עכשיו סימן ט' זה סימן שבעצם מדבר על היחסים בין היחידה הארצית לאכיפה לבין הוועדות המקומיות. מדובר פה על כמה הסדרים: יש הסדר אחד לגבי טיפול בהליך אכיפה מסוים שיכול להיות שהוא מצוי בתחום של הוועדה המקומית. אבל ליחידה הארצית לאכיפה יש עניין באותו הליך, כי היא עושה עכשיו איזושהי אכיפה רוחבית של משהו, כי מדובר על משהו בתוך הוועדה המקומית שהוא משהו שיש לו עניין ציבורי יותר גדול או משהו כזה. אז יש פה סעיף שמאפשר שהיחידה הארצית תטפל במקום הוועדה המקומית בעניין הספציפי. יש פה כמה סעיפים שמדברים על הסדר חדש של רשות מקומית שהיא בתוך ועדה מרחבית.
היו"ר דוד אמסלם
תסבירו לי איפה אתם רוצים לעשות את ההתערבות. באיזה מקרים אתם רוצים לעשות את ההתערבות?
עמית אופק שמל
אז יש שני סוגים של התערבות, כפי שאמרה היועצת המשפטית. יש התערבות במקרה ספציפי, מקרה קונקרטי. זאת אומרת שיש לנו איזשהו מבנה או איזשהו מתחם של מבנים שבהם אנחנו רוצים ליטול את הסמכות ולקחת - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה?
עמית אופק שמל
יש הנחיית יועץ משפטי לממשלה שמסדירה מהם המקרים האלה. למשל, הרשות המקומית - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו חוק, מה זה הנחיות?
עמית אופק שמל
אני אומר מתי אנחנו מפעילים את זה. למשל, הרשות המקומית נמצאת בניגוד עניינים; למשל, הרשות המקומית לא מסוגלת לעשות את זה; למשל, הרשות המקומית חדלה מלעשות את זה.
היו"ר דוד אמסלם
ולמה אתה צריך את החוק הזה בשביל זה? היום מה אתה עושה?
עמית אופק שמל
היום אנחנו נוטלים סמכות נקודתית, בעצם, ובאים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה מדבר אתי על אירוע נקודתי עכשיו.
עמית אופק שמל
על-פי פסיקה של בית-המשפט אנחנו נוטלים סמכות, כפי שאמרתי לאדוני, את הנחיית היועץ שמגדירה מתי אנחנו נוטלים סמכות, ואז אנחנו מפעילים את הסמכות. זה לא שולל את סמכותה של הרשות המקומית להמשיך ולפעול גם.
היו"ר דוד אמסלם
עמית, לא שאלתי את זה. היום המצב הוא כזה בלי קשר למה שאתה אומר, תמיד יש היררכיה בסמכויות, בוא נגיד בכל הוועדות. יש לך ועדה מקומית, יש לך ועדה מחוזית, יש לך את הסמכות שלכם, ולכן יש מדרג. בוודאי שהמדרג תמיד מאפשר לאינסטנציה עליונה להתערב באינסטנציה התחתונה כשהיא לא עושה את תפקידה.
עמית אופק שמל
אדוני, זה לא כך.
יוחאי אלבס
- - - בפיקוח. זה לא כך.
עמית אופק שמל
זה לא כך, כי הרשות המקומית היא הגוף המאשים במקרה הזה, זאת אומרת, היא בעלת סמכות האכיפה הראשונית. לכן, כאשר אנחנו רוצים להתערב אנחנו צריכים בעצם להצדיק את נטילת הסמכות, עדיין אנחנו לא שוללים ממנה את האפשרות גם לפעול.
היו"ר דוד אמסלם
נכון, אבל אתה לא אתי. תמיד יש להם את הסמכות לפעול. אני שואל שאלה אחרת. ההיגיון שלי מכתיב שאם למשל לעירייה יש פקחים שלה שלא פועלים, באים הפקחים של המחוז, אומרים: רק שנייה, אתה לא פועל, אין בעיה, אני אשלח את הפקח שלי. נניח שגם המחוז משותק, באה האכיפה הארצית ואומרת: רק שנייה, אני אחרי זה אטפל בכם בקטע של למה לא עשיתם את העבודה, אבל אני מתערבת בקטע הנקודתי. זה נשמע לי מאוד הגיוני. אבל למה אתה צריך עכשיו את הסמכות הספציפית הזאת כאן?
עמית אופק שמל
אדוני מדבר על איזה מהדברים? על סעיף 247א?
לירון אדלר-מינקה
על הסעיף הראשון. שנקרא אותו קודם, אולי?
היו"ר דוד אמסלם
כן, בואו נקרא אותו.
רוני טיסר
"
סימן ט'
רשות מקומית המוסמכת לאכיפה ונטילת סמכות מועדה מקומית

הגדרות

247.

בסימן זה –

;

"ועדה מרחבית" – ועדה מקומית כאמור בסעיף 19.

העברת הטיפול בהליך אכיפה מסוים

247א.

(א) מנהל היחידה הארצית לאכיפה או מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, רשאי להורות לגבי עניין מסוים כי לא ייפתח הליך אכיפה לפי פרק זה על ידי ועדה מקומית או רשות מקומית המוסמכת לאכיפה ואם החל הליך כאמור רשאי הוא להורות על הפסקתו והעברתו לידי גורם אחר שעליו יורה המוסמך לנהל את אותו הליך לפי חוק זה.

(ב) מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין רשאי להורות על העברת הטיפול בכתב אישום שהגיש תובע מטעם ועדה מקומית או מטעם רשות מקומית המוסמכת לאכיפה, לתובע אחר."
לירון אדלר-מינקה
זה הסעיף של ההעברה הנקודתית.
היו"ר דוד אמסלם
אין לי בעיה עם הסעיף הזה, רק אני רוצה שתדגישו בסעיף שאותה אינסטנציה לא עושה את עבודתה, שלא עושה את תפקידה. הרי תאר לך שהוא אפילו לא – אני אתן סתם דוגמה – אתה רואה לפי הסעיף הזה - - -
עמית אופק שמל
אדוני, לפעמים היא עושה את עבודתה מהר מדי על מנת לסכל את האכיפה.
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות.
עמית אופק שמל
אז זה קצת קשה לסכל.
היו"ר דוד אמסלם
אז תנסחו. תראה, אני בא למקרה הקיצון. סתם קם איזה מישהו ומתערב, לא אומר לראש המועצה כלום, לראש העירייה כלום, נכנס יום אחד לעיר, פועל, אף אחד לא יודע מה הוא עושה, בלי סיבה. ואני אומר, בעצם יש את הסמכויות העירוניות שזה התפקיד הבסיסי שלהם. אם הם לא עושים או מנסים לסכל בעשייה, גם פוזיטיבית גם במובן זה שהם לא פועלים, אז אתה אומר: רבותי, אני עכשיו אתערב כסמכות על בגלל שאני רוצה להביא את התוצאה. זה מובן לי.
עמית אופק שמל
אדוני, יהיה קשה לבוא - - -
היו"ר דוד אמסלם
הרי גם קודם רצית בסעיפים שבית-המשפט יתערב, נתת סעיף לפי אם יעמוד (1), (2), (3), (4). זאת אומרת, כאן אני חושב שאתם צריכים להביא איזושהי מעטפת.
עמית אופק שמל
אני אתן לאדוני דוגמה. מבנה שנמצא בתחילת דרכו, שהדרך הנכונה להתעסק אתו היא צו הריסה מינהלי לכל הדעות, עכשיו באה הרשות המקומית ומגישה כתב אישום. ברגע שהיא הגישה כתב אישום זה לא שולל עדיין את סמכות ההוצאה של הצו המינהלי, אבל היא יכולה להגיע אתו להסדר תוך מעט מאוד זמן מרגע הגשת כתב אישום, כולל עיכוב ביצוע.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אז אני רק מבקש שאולי תוסיפו כאן שמנהל היחידה הארצית או מנהל המחלקה יודיעו לרשות בכתב וינמקו לה גם למה.
עמית אופק שמל
כן, הבנתי.
מיכה דרורי
אבל מה היא עושה? איפה הרשות יכולה להתנגד לזה? זה כאילו מין סמכות נורא יוצאת דופן, חדה, ברורה, בלי שום סייגים.
היו"ר דוד אמסלם
שאלה טובה, שנייה.
עמית אופק שמל
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
גם כאן אני מקבל את ההערה, שגם אם הרשות מרגישה שנעשה לה עוול גם בקטע המינהלי כרגע - - -
עמית אופק שמל
לפי הנחיית היועץ היום הרשות יכולה לפנות - -
היו"ר דוד אמסלם
אליו?
עמית אופק שמל
- - אליו, ולהגיד: לא בסדר שעשיתם את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מבקש לרשום.
עמית אופק שמל
כלומר, אדוני מבקש לרשום הודעה – זה לא לרשות – זה לוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
לוועדה, לא חשוב.
עמית אופק שמל
מבקש הודעה לוועדה, ולעגן בחוק את הסמכות לפנות ליועץ המשפטי.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. הרי אתה חייב לסגור את כל המעגל. אתה מתערב מבחינתם באופן בוטה. אני מבין למה אתה מושך, עמית, וזה גם נכון במקרים מסוימים, אבל אז אתה סוגר לו את המעגל. אתה אומר לו: אני אכתוב לך מכתב, אודיע לך, כמו שאמרת בבית-המשפט: יכתוב וינמק מדוע וכו', ואתה מנמק לו מה הסיבה. אתה כותב לו מה הסיבה שאתה מתערב.
ודבר שני, אתה אומר לו
אדוני, אם יש לך השגה על החלטתי, הרי זו החלטה מינהלית, אתה רשאי לפנות ליועץ המשפטי לממשלה, או ליועץ המשפטי שתחליטו, ולהשיג בפניו על ההחלטה תוך 48 שעות. אז אתה סוגר את הלופ ההגיוני. בסדר? הלאה, ממשיכים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה מקובל, אבל להוסיף שם: בלי הצבת תנאים לרשות המקומית. לפעמים אומרים: היא לא רוצה לבצע, לא ניתן לך תקציב, למשל.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא קשור.
עמית אופק שמל
אין לי סמכות לעשות את זה.
לירון אדלר-מינקה
יש שם משהו אחר. כאן לוקחים ממנו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לידי גורם אחר. מה זה להעביר את הסמכות לידי גורם אחר? מי זה גורם אחר? ב-247א(א) בסוף.
עמית אופק שמל
גורם אחר המוסמך לנהל את אותו הליך לפי חוק.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לפי גורם אחר שעליו יורה המוסמך. מי זה גורם אחר?
עמית אופק שמל
אותו גורם שמוסמך לבצע אכיפה.
אשר זליגרת
תלוי במקרה. אם זאת רשות - - -
לירון אדלר-מינקה
כן, אם זאת רשות מוסמכת לאכיפה אפשר אולי יהיה להורות לוועדה המרחבית.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בסדר, אבל כתוב גורם אחר. ולא כתוב אם זאת הרשות שעליו יורה המוסמך – מי זה? לא ברור כאן אם זאת רשות האכיפה.
אשר זליגר
ואם זאת ועדה מרחבית אז לפי המקרה. כי זה לפי המקרה.
עמית אופק שמל
חסר פה פסיק. אני חושב שזאת הבעיה. שעליו יורה – פסיק – המוסמך לנהל את אותו הליך לפי חוק זה.
לירון אדלר-מינקה
בהעברתו לידי גורם אחר שעליו יורה – פסיק – המוסמך לנהל את אותו הליך לפי חוק זה. יש בחוק כמה גורמים שמוסמכים לבצע אכיפה, אז יעבירו לפי העניין. אם זו ועדה מקומית - - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
המוסמך, כן?
לירון אדלר-מינקה
כן, אם זו ועדה מקומית כנראה שזה יועבר ליחידה הארצית לאכיפה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
על-ידי גורם אחר שעליו יורה המוסמך.
לירון אדלר-מינקה
שעליו יורה – פסיק. שאותו גורם הוא גורם שמוסמך לנהל את אותו הליך.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
שהוא המוסמך. זאת אומרת, גורם אחר שמוסמך. אז לכתוב שהוא המוסמך.
לירון אדלר-מינקה
כן, בדיוק. זאת הכוונה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
וגם אחר. יכול להיות שבעוד שלוש שנים תהיה חברה פרטית, סליחה על הביטוי.
עמית אופק שמל
לא.
לירון אדלר-מינקה
לא.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אז ביקשתי, שהוא המוסמך. בסדר.
לירון אדלר-מינקה
זאת הכוונה. עכשיו זה עניין אחר. בעצם, מדברים על רשות שהיא חברה בוועדה מרחבית, שרוצים לתת לה עצמאות בנושא של האכיפה. אלו הסעיפים הבאים.
רוני טיסר
"

הסמכת רשות מרחבית לרשות מקומית המוסמכת לאכיפה

248.

(א) שר האוצר רשאי, לבקשת רשות מרחבית, להסמיך אותה, בצו, לרשות בעלת סמכויות אכיפה לפי פרק זה; הוסמכה רשות מרחבית כאמור –

(1) יראו אותה, לגבי תחומה הכלול במרחב התכנון של הוועדה המרחבית שאליה היא שייכת, כוועדה מקומית לעניין הוראות פרק זה, ויראו את התחום האמור כמרחב התכנון המקומי שלה לעניין הוראות פרק זה;

(2) יהיו נתונים לה כל התפקידים והסמכויות לפי פרק זה של הוועדה המרחבית שאליה היא שייכת, וזאת לגבי מרחב התכנון המקומי שלה.

(ב) בצו כאמור בסעיף קטן (א) ייקבעו הוראות לעניין הליכים לפי פרק זה שהוחל בהם טרם כניסת הצו לתוקף, במרחב התכנון המקומי של הרשות המקומית המוסמכת לאכיפה.

תנאים להסמכה לרשות מקומית המוסמכת לאכיפה

249.

לא יסמיך שר האוצר רשות מרחבית לרשות מקומית המוסמכת לאכיפה, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) ליושב ראש הוועדה המרחבית שהרשות המרחבית שייכת אליה, ניתנה הזדמנות להעלות את טענותיו בדרך שהורה שר האוצר לפי סעיף 31א(ז);

(2) שר האוצר נוכח, לאחר שהוגשה לו המלצת הוועדה המייעצת, כי הרשות המרחבית יכולה לנהל באופן יעיל ומקצועי מערכת אכיפה לפי הוראות חוק זה וכי ניתן מענה הולם לעניין המשאבים הדרושים לרשות המרחבית לשם כך; בסעיף זה, "הוועדה המייעצת" - ועדה המורכבת, מנציג שר הפנים, מנציג היחידה הארצית לאכיפה שימנה מנהל היחידה, מנציג המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין שימנה מנהל המחלקה, ומנציג מינהל התכנון שימנה מנהל מינהל התכנון."
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
ומה עם הנציגים של הרשות המקומית?
עמית אופק שמל
זה לבקשתה. היא מבקשת.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
הרשות מבקשת?
עמית אופק שמל
הרש