ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/02/2017

התמודדות הרשויות עם תאונות הדרכים בהןמעורבות קלנועיות , נהג קלנועית נהרג בכניסה לכפר חב"ד - תאונה שמציפה את מצוקתם של נכים וקשישים בקלנועית, התמודדות הרשויות עם תאונות הדרכים בהן מעורבות קלנועיות

פרוטוקול

 
îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà äúîåããåú äøùåéåú òí úàåðåú äãøëéí áäï îòåøáåú ÷ìðåòéåú

îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà äúîåããåú äøùåéåú òí úàåðåú äãøëéí áäï îòåøáåú ÷ìðåòéåú

t_dfus

2017-03-14knesset[pic]

ה כ נ ס ת

מסקנות

ועדת הכלכלה

בעקבות החלטה על דיון מהיר

הכנסת העשרים ב' באדר, תשע"ז

מושב שלישי 28 בפברואר 2017
בנושא
התמודדות הרשויות עם תאונות הדרכים בהן מעורבות קלנועיות
של חברי הכנסת
יעל כהן פארן, מיכאל מלכיאלי, ג'מאל זחאלקה

ביום י"ז בשבט תשע"ז, 13 בפברואר 2017, החליטו יושב-ראש הכנסת והסגנים להעביר לדיון מהיר בוועדת הכלכלה את הצעתם של חברי הכנסת יעל כהן פארן, מיכאל מלכיאלי וג'מאל זחאלקה בנושא: התמודדות הרשויות עם תאונות הדרכים בהן מעורבות קלנועיות.

ביום א' באדר תשע"ז, 27 בפברואר 2017, קיימה הוועדה בראשות חה"כ איתן כבל ישיבה בהשתתפות נציגי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משרד האוצר, המשרד לביטחון הפנים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מרכז השלטון המקומי, ארגוני נכים, מכון גרטנר ויצרני קלנועיות.

בסיום הישיבה החליטה הוועדה לדרוש מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כלהלן:

להעביר לוועדה דיווח מפורט על תאונות שבהן היו מעורבות קלנועיות, משנת 2012 ועד היום. בדיווח יש לכלול פרטים על התאונות, לרבות מקום התאונה והסיבה לתאונה, מספר הנפגעים וחומרת הפגיעה.

לפרסם מידע לציבור בדבר נהיגה בטוחה בקלנועית, בהתאם לתקנות 39י' ו-39י"א לתקנות התעבורה, שבהן נקבע, בין היתר כי "לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם הוא בקיא בהפעלתה" וכן כי "לא ינהג אדם בקלנועית בכביש אלא לשם חצייתו".

להביא לידיעת בעלי הקלנועיות, בתיאום עם הממונה על הביטוח ושוק ההון, מידע על חברות המבטחות את הנוהגים בקלנועית.
המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום
ט"ז באדר תשע"ז

14 במרס 2017

קוד המקור של הנתונים