ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 19/03/2017

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 125), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
*

2017-03-14*נוסח לדיון בוועדה ב-19.3.17

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 112), התשע"ד-2013

תיקון סעיף 1

בפקודת התעבורה

(להלן – הפקודה), בסעיף 1-

בהגדרה "בעל", בפסקה (4), בסופו יבוא "שנרשמו ברישיון הרכב";

אושר 13.1.17

בהגדרה "רכב", במקום "שר התחבורה" יבוא "השר";

אושר 13.1.17

בהגדרה "עבירת תעבורה", בסופה יבוא "ועבירה לפי סעיף 2 לפקודת הביטוח";

אושר 13.1.17

אחרי ההגדרה "עגלה" יבוא:

אושר 13.1.17

""עובר דרך" – המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה, לרכיבה או לכל מטרה אחרת";

אושר 13.1.17

בהגדרות "ערובה" ו-"פוליסה", במקום "פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970" יבוא "פקודת הביטוח";

אושר 13.1.17

בהגדרה "מפקח על התעבורה", במקום "שר התחבורה" יבוא "השר";

אושר 13.1.17

בהגדרה "תעודת ביטוח" ו"תעודת ערובה"", במקום "פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970" יבוא "פקודת הביטוח";

אושר 13.1.17

אחרי ההגדרה ""תעודת ביטוח" ו"תעודת ערובה"" יבוא:

אושר 13.1.17

""חוק סדר הדין הפלילי" – חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982

;

אושר 13.1.17

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977

;

אושר 13.1.17

"פקודת הביטוח" - פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970

;

אושר 13.1.17

"השר" – שר התחבורה והבטיחות בדרכים."

תיקון סעיפים 3, 4 ו-12 אושר 13.1.17

בסעיפים 3(א1), 4(א) ו-12 לפקודה, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

תיקון סעיף 12א אושר 13.1.17

בסעיף 12א(ב)(2) לפקודה, המילים "[נוסח משולב], התשמ"ב-1982" - יימחקו.

תיקון סעיפים 13, 14א, 14ב, 14ד, 14ה, 16א, 16ב, 18 ו-19 אושר 13.1.17

בסעיפים 13, 14א(א), 14ב(ב) ו-(ג), 14ד(ב), 14ה(א)(2), (ג) ו-(ד), 16א(ב), 16ב(ב), 18 ו-19 לפקודה, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

תיקון סעיף 25 אושר 13.1.17

בסעיף 25(א) לפקודה -

בפסקה (2), במקום "סעיפים 2, 17" יבוא "סעיפים 17" ובמקום "לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970" יבוא "לפקודת הביטוח";

אחרי פסקה (3) יבוא:

"(3א) עבירות על חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, ועל הצווים שניתנו לפיו, הנוגעים לתעבורה ולכלי רכב";

בפסקה (6), המילים "התשל"ז-1977" - יימחקו.

תיקון סעיף 27 אושר 13.1.17

בסעיף 27(ג) לפקודה, המילים "התשל"ז-1977" - יימחקו.

הוסדר בתיקון 113 לפקודה

ביטול סעיף 28 אושר 13.1.17

סעיף 28 לפקודה - בטל.

תיקון סעיף 29 אושר 13.1.17

בסעיף 29 -

בסעיף קטן (א), המילים "התשכ"ה-1965" - יימחקו;

בסעיף קטן (ב), במקום "ושר התחבורה" יבוא "והשר".

תיקון סעיף 30 אושר 13.1.17

בסעיף 30 לפקודה -

בסעיף קטן (א), המילים "[נוסח משולב], התשמ"ב-1982" - יימחקו;

בסעיף קטן (ב), במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

תיקון סעיף 34 אושר 13.1.17

בסעיף 34 לפקודה, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

תיקון סעיף 35
אושר 13.1.17

בסעיף 35 לפקודה, המילים "התשל"ז-1977" - יימחקו, ובמקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

הוספת סעיף 38א אושר 13.1.17

אחרי סעיף 38 לפקודה יבוא:

"פסילת מינימום ששה חודשים

38א.

הורשע אדם -

החלפת סעיף 39א
לא נדון
במקום סעיף 39א לפקודה יבוא:
"פסילת מינימום בשל נהיגה בשכרות

39א.

הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 62(3), דינו – בנוסף לכל עונש אחר - פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת מן המפורט להלן, לפי העניין:

ששה חודשים –

אם הורשע לפי פסקה (3א) להגדרת "שיכור" - אלכוהול בריכוז שהוא עד ריכוז האלכוהול המותר בגוף;

24 חודשים – אם הורשע לפי תוצאות בדיקת דגימות, ובגופו נמצא אחד מאלה:

אם הורשע בשל סירוב לתת דגימת נשיפה, דגימת דם או דגימת שתן לפי סעיף 64ד(א).

הורשע אדם בעבירה כאמור בסעיף קטן (א) (להלן – העבירה הנוכחית), ובשתי השנים שקדמו לביצוע העבירה הנוכחית כבר הורשע בעבירה כאמור, דינו - בנוסף לכל עונש אחר - פסילה מקבל או מהחזיק רישיון לתקופה שלא תפחת מכפל התקופה החלה לגבי העבירה הנוכחית כאמור בסעיף קטן (א).

"הגדרת "שיכור"" - ההגדרה "שיכור" שבסעיף 64ב;

"סם מסוכן" – כהגדרתו בסעיף 64ב;"קנבוס" – דלתה-טטראהידרו-קאנאבינולים כמשמעותו בפרט 4 בסימן ב' בחלק א' לתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973

;

"ריכוז האלכוהול המותר בגוף" – הריכוז שנקבע לפי פסקה (3) להגדרה "שיכור"".

תיקון סעיף 40א אושר 13.1.17

בסעיף 40א(א)(1), המילים "התשל"ז-1977" - יימחקו.

תיקון סעיף 41 אושר 13.1.17

בסעיף 41, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

תיקון סעיף 42

בסעיף 42 לפקודה –

במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

לא הוצבע, התבקשה עמדת הנה"ב

"(ב) הוטלה פסילה לפי סעיף 35 וטרם החלה או טרם נסתיימה תקופת פסילה קודמת שהוטלה עליו לפי אותו סעיף, תהיה הפסילה שהוטלה כאמור מצטברת לקודמתה ותקופתה תחל בתום תקופת הפסילה הקודמת; הוטלה פסילה לפי הסעיף האמור, רשאי בית המשפט להורות כי תקופת הפסילות שהוטלו כאמור או חלק מהן יהיו חופפות";

בסעיף קטן (ג) -

אושר 13.1.17

בפסקה (1), אחרי "מסירת הרישיון" יבוא "או מסמך אחר שנקבע לכך";

אושר 13.1.17

בפסקה (2), אחרי "עונש מאסר" יבוא "בפועל, שלא בעבודת שירות".

תיקון סעיף 44 אושר 13.1.17

בסעיף 44, המילים "התשל"ז-1977" - יימחקו.

תיקון סעיף 46

בסעיף 46 לפקודה -

אושר 13.1.17

האמור בו יסומן "(א)" ובו, אחרי "בעל רישיון נהיגה", יבוא "נוהג ברכב", אחרי "מהחזיק בו", יבוא "או את הנוהג מקבל רישיון נהיגה", במקום "מהחזיק ברישיון" יבוא "כאמור" ובמקום "או עד שתבוטל הפסילה" יבוא "והכל בכפוף להחלטת בית המשפט";

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) הוגש כתב אישום בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השמינית לחוק סדר הדין הפלילי ולא התייצב הנאשם לדיון בו, יורה בית המשפט על פסילתו מקבל או מהחזיק ברישיון נהיגה עד למתן פסק דין בעניינו אלא אם כן התקיימו נסיבות מיוחדות שיפרט בית המשפט בהחלטתו.

(ג) יראו נאשם שבית משפט הורה בעניינו כאמור בסעיף קטן (ב) כמי שהודע לו כי נפסל כאמור באותו סעיף, מאותו המועד, ובלבד שהנאשם הוזמן לדיון בבית משפט לפי סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי או שנמסרה לו הודעה על הדיון לפי סעיף 97 לחוק האמור, וההזמנה או ההודעה כאמור כללה אזהרה, בכתב או בעל-פה, לפי העניין, שאם לא יתייצב לדיון הוא עשוי להיפסל מקבל או מהחזיק ברישיון נהיגה כאמור בסעיף זה."

תיקון סעיף 46ב

בסעיף 46ב לפקודה -

בסעיף קטן (א), המילים "נגד בעל רישיון נהיגה" – יימחקו, אחרי "על פסילתו" יבוא "של הנאשם מקבל או" ובסופו יבוא "ואולם רשאי הוא שלא להורות על פסילה כאמור, אם שוכנע, מנימוקים שיפרט, כי אין בנהיגתו של הנאשם משום סכנה לציבור";

בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "ורשאי הוא להורות על פסילת הנאשם מקבל או מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה שלא תעלה על 30 ימים, אם הדבר דרוש לצורך ניהולו התקין של הדיון";

סעיף קטן (ג) – בטל.

תיקון סעיף 47

בסעיף 47 לפקודה -

בסעיף קטן (ב), המילה "לעיניו" - תימחק ואחרי "בתוספת הרביעית" יבוא "למעט עבירה שדבר ביצועה התגלה באמצעות צילום כמשמעותו בסעיף 27א";

בסעיף קטן (ה) -

בפסקה (1), אחרי "בעבירה" יבוא "מן העבירות המפורטות בחלק א' לתוספת הרביעית, או בעבירה";

בפסקה (2), אחרי "בעבירה" יבוא "מן העבירות המפורטות בחלק ב' לתוספת הרביעית, או בעבירה";

בפסקה (3), במקום "המפורטות" יבוא "העבירות המפורטות בחלק ג'".

תיקון סעיף 49

בסעיף 49, המילים "התשכ"ה-1965," - יימחקו.

תיקון סעיף 50

בסעיף 50 לפקודה -

במקום כותרת השוליים יבוא "תקופת פסילה עד גמר הדין";

בסעיף קטן (א), במקום "46" יבוא "46(א)";

במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) פסל בית המשפט בעל רישיון לפי סעיפים 46(א), 46ב(א) או 47(ט), יקצוב בית המשפט את תקופת הפסילה."

תיקון סעיף 55א

בסעיף 55א(ב), במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

תיקון סעיף 56

בסעיף 56 לפקודה-

האמור בו יסומן "(א)", ובו המילים "או שבעל רישיון הנהיגה הוא פרוע או מופרע" – יימחקו;

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בעניין הנסיבות שבהן יראו בדרך נהיגתו של בעל רישיון נהיגה סכנה לעוברי דרך, ואת התקופות לפסילתו מהחזיק ברישיון נהיגה על ידי רשות הרישוי."

תיקון סעיף 57

בסעיף 57 לפקודה -

בכותרת השולים, המילה "פקיעתה" – תימחק;

סעיף קטן (ב) – בטל;

בסעיף קטן (ג), במקום הרישה עד המילה "לאשר" יבוא "הוגשה בקשה לפי סעיף קטן (א), רשאי שופט תעבורה לאשר".

תיקון סעיף 57א

בסעיף 57א לפקודה -

בסעיף קטן (א)(2), המילה "לעיניו" - תימחק, ואחרי "לתוספת השביעית" יבוא "למעט עבירה שדבר ביצועה התגלה באמצעות צילום כמשמעותו בסעיף 27א";

בסעיף קטן (ב)(2), במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

תיקון סעיף 57ב

בסעיף 57ב(א) לפקודה, במקום "מבית המשפט, המוסמך לדון בעבירות תעבורה" יבוא "מבית משפט לתעבורה".

תיקון סעיף 57ו

בסעיף 57ו(א) לפקודה, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

החלפת סעיף 59

במקום סעיף 59 לפקודה יבוא:

"הפסקת הפסילה

59.

הוגשה בקשה לפי סעיף 57(א) ולא ניתנה החלטת שופט התעבורה בתוך 60 ימים מיום החלטת רשות הרישוי על הפסילה, רשאי בית המשפט להורות על הפסקת הפסילה עד למתן החלטה לפי סעיף 57(ג)."

תיקון סעיף 61

בסעיף 61(א) לפקודה, אחרי "את הרישיון" יבוא "או מסמך אחר שנקבע לכך" ובסופו יבוא "ומנין הפסילה יחל ביום שבו הומצא הרישיון או המסמך האחר כאמור".

תיקון סעיף 61א

בסעיף 61א(ח)(1), במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

תיקון סעיף 61ו

בסעיף 61ו, המילים "התשל"ז-1977" - יימחקו.

תיקון סעיף 62

בסעיף 62 לפקודה -

ברישה, המילים "התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין)" - יימחקו, ובמקום "לחוק העונשין:" יבוא "לחוק העונשין, אשר לא יפחת מפי אחד וחצי מן הקנס שנקבע לאותה עבירה בהוראות לפי סעיף 30, ואולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, להורות על קנס נמוך יותר:";

בפסקה (2), אחרי "ברשלנות" יבוא "בין השאר בהתייחס לתנאי הדרך לרבות למצב הדרך, למצב הרכב, למצב התנועה, לתמרורים המוצבים בדרך או לאותות השוטרים".

תיקון סעיפים 62 ו- 64

בסעיפים 62ב ו- 64, המילים "התשל"ז-1977" - יימחקו.

תיקון סעיף 64ב

בסעיף 64ב לפקודה-

בסעיף קטן (א) -

בהגדרה "משקה משכר", במקום "שר התחבורה" יבוא "השר";

בהגדרה "שיכור" -

בפסקה (3), במקום "שר התחבורה" יבוא "השר", ובסופה יבוא "וחזקה שריכוז זה היה בגופו במהלך שלוש השעות שקדמו לנטילת דגימות הנשיפה, השתן או הדם, אלא אם כן הוכיח אחרת ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט פלילי;";

בפסקה (3א), ברישה, בסופה יבוא "ותחול עליו החזקה כאמור בפסקה (3);

בפסקה (4), אחרי "מסוכן" יבוא "באין תוצאה של בדיקת מעבדה, לרבות אם לא נערכה בדיקה כאמור" ובמקום "בדמו" יבוא "בגופו";

בסעיפים קטנים (א1), (ב1) ו- (ג), במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

אחרי סעיף קטן (א1) יבוא:

"(א2)

(1) שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב לתת לו דגימת רוק מפיו, לשם בדיקה אם מצוי בגופו סם מסוכן, באמצעות ערכה שאושרה לשם כך בידי השר, בהסכמת שר הבריאות, בהודעה ברשומות (בסעיף זה – דגימת רוק); שוטר רשאי לדרוש מתן דגימה לפי סעיף זה אף בהעדר חשד כי נעברה עבירה לפי פקודה זו.

(2) בתוצאת דגימת רוק המעידה כי בגופו של הנבדק מצוי סם מסוכן יש כדי לבסס חשד סביר כאמור בסעיף קטן (ב).

(3) אין בתוצאת דגימת רוק כדי לגרוע מסמכותו של שוטר לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב לתת לו דגימת שתן או דגימת דם כשיש לו חשד סביר כאמור בסעיף קטן (ב) שאינו נובע מתוצאת דגימת רוק כאמור.

(4) לא יורשע אדם בעבירה לפי סעיף 62(3) על סמך תוצאת דגימת רוק בלבד.";

בסעיף קטן (ב2), אחרי "דגימת נשיפה," יבוא "דגימת רוק,";

בסעיף קטן (ב3) –

(א) בפסקה (1), אחרי "דגימת נשיפה," יבוא "דגימת רוק,";

(ב) בפסקה (2), אחרי "דגימת נשיפה" יבוא "או דגימת רוק";

בסעיף קטן (ב5), במקום "או נשיפה" יבוא "נשיפה או רוק";

בסעיף קטן (ו), אחרי "דגימת נשיפה," יבוא "דגימת רוק,".

תיקון סעיף 64ג

36א.

בסעיף 64ג(א) לפקודה, אחרי "דגימת נשיפה," יבוא "דגימת רוק,";

תיקון סעיף 64ד

36ב.

בסעיף 64ד לפקודה -

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "דגימה" יבוא "למעט דגימת רוק," ובסופו יבוא "ואולם, סירוב לתת דגימת רוק, יש בו כדי לבסס חשד סביר כאמור בסעיף 64ב(ב)";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "דגימה" יבוא "למעט דגימת רוק,".

תיקון סעיף 65

בסעיף 65 לפקודה -

בכותרת השוליים, במקום "עצירת רכב לפני" יבוא "חציית";

בסעיף קטן (א), במקום "מאה אלף לירות" יבוא "כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין";

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) לא יימצא עובר דרך על מסילת ברזל שאינה מסילת ברזל מקומית, אלא במפגש מסילת ברזל.

(ד) עובר דרך, למעט נוהג רכב, העובר על הוראות סעיף קטן (ג), דינו מאסר וקנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין; נוהג רכב העובר על הוראות סעיף קטן (ג) דינו מאסר שלוש שנים וקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם גרמה העבירה לעצירתה של רכבת, דינו מאסר חמש שנים וקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ה) בסעיף זה -

"מסילת ברזל" - כמשמעותה בסעיף 2(1) או (2) לפקודת המסילות;

"מסילת ברזל מקומית" – כהגדרתה בסעיף 46 לפקודת המסילות;

"מפגש מסילת ברזל" - מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך;

"פקודת המסילות" - פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972

".

תיקון סעיף 65ג

בסעיף 65ג(א) לפקודה, במקום "שר התחבורה והבטיחות בדרכים (בפקודה זו – השר)" יבוא "השר".

תיקון סעיף 67

בסעיף 67 לפקודה, במקום הסיפה החל במילים "דינו - מאסר" יבוא "דינו, בנוסף לכל עונש אחר, עונש מאסר ובלבד שלא יוטל עליו צו מבחן בלבד או עונש מאסר שכולו על תנאי, אלא בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין."

תיקון סעיף 68א

בסעיף 68א(א) לפקודה, המילים "התשל"ז-1977" - יימחקו.

תיקון סעיף 69א

בסעיף 69א לפקודה, בכל מקום, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

תיקון סעיף 69ג

בסעיף 69ג לפקודה, המילים "התשל"ז-1977" - יימחקו.

תיקון סעיפים 70, 70ב, 71 ו- 71א

בסעיפים 70, 70ב(ג) ו-(ד)(2), 71 ו- 71א לפקודה, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

תיקון סעיף 72

בסעיף 72 לפקודה -

ברישה, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר";

בפסקה (2), במקום "ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970" יבוא "הביטוח".

תיקון סעיפים 74 ו-75

בסעיפים 74 ו-75 לפקודה, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

תיקון סעיף 76

בסעיף 76 לפקודה, בכל מקום, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

תיקון סעיף 76א

בסעיף 76א לפקודה-

בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) , במקום "שר התחבורה" יבוא "השר";

בסעיף קטן (ג), המילים "התשל"ז-1977" - יימחקו.

תיקון סעיף 77

בסעיף 77 לפקודה, בכל מקום, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

תיקון סעיפים 79, 80 ו- 83

בסעיפים 79, 80 ו- 83(א)(2) לפקודה, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

תיקון סעיף 84

בסעיף 84 לפקודה-

בסעיף קטן (ג1)(3), בכל מקום, במקום "השר" יבוא "השר המוסמך";

בסעיף קטן (ג2) -

ברישה, בכל מקום, במקום "השר" יבוא "השר המוסמך";

במקום ההגדרה "השר" יבוא:

""השר המוסמך" – השר כהגדרתו בחוק רשות השידור."

תיקון תוספת ראשונה

בתוספת ראשונה לפקודה -

תחת הכותרת, במקום "(סעיפים 38 ו- 39)" יבוא "(סעיפים 38, 38א ו-39)";

אחרי פרט 2א יבוא:

"2ב. עבירה לפי סעיף 65";

בפרט 3, המילים "התשל"ז-1977" – יימחקו;

בפרט 4, אחרי "26(2)" יבוא "או (4), 27(ג), 54(א) לגבי מהירות העולה ביותר מ-55 קמ"ש מעל למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר מ-65 קמ"ש מעל למהירות המרבית המותרת בדרך שאינה דרך עירונית".

תיקון תוספת שנייה

בתוספת שנייה לפקודה -

תחת הכותרת, במקום "(סעיפים 38 ו- 39)" יבוא "(סעיפים 38, 38א ו-39)";

בפרט 1, במקום "62(4) או 65", יבוא "או 62(4)";

בפרט 4, המילים "26(4), 27(ג)" - יימחקו;

בפרט 5, אחרי "ביותר מ-30 קמ"ש" יבוא "ועד 55 קמ"ש" ואחרי "ביותר מ-40 קמ"ש" יבוא "ועד 65 קמ"ש".

תיקון תוספת רביעית

בתוספת רביעית לפקודה -

לפני פרט (1) יבוא:

"חלק א'

עבירה לפי סעיף 64א(ב) או (ג);

עבירה לפי סעיפים 62(3) או 65(א)(2) או (3), לפי תקנה 85(א)(5) לתקנות כשהמשקל הכולל של הרכב מגיע ל-25 אחוזים או יותר מהמשקל המרבי המותר לפי רישיון הרכב, או לפי תקנה 47(ד) או 47(ה) לתקנות, והכל כשנגרמה תאונת דרכים שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש.

חלק ב'

עבירה לפי סעיף 62(3), כשריכוז האלכוהול בגוף הנהג עולה על פי 1.5 מהריכוז שנקבע לפי סעיף 64ב ואם חלה עליו פסקה (3א) להגדרה "שיכור" שבסעיף 64ב - כשריכוז האלכוהול בגוף עולה על הריכוז שנקבע בפסקה האמורה;

עבירה לפי סעיף 64א(א);

עבירה לפי סעיף 65(א)(2) או (3);

עבירה לפי תקנה 54 לתקנות, לגבי מהירות העולה ביותר מ-55 קמ"ש מעל למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר מ-65 קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת, בדרך שאינה דרך עירונית;

עבירה לפי חלק ג' לתוספת זו או לפי התוספת השביעית, שנעברה בידי נהג חדש.

חלק ג'"

בחלק ג' -

אחרי פרט (3) יבוא:

"(3א) עבירה לפי תקנה 44 לתקנות, שגרמה לסיכון לעובר דרך";

בפרט (5), במקום "47(ה)(5)" יבוא "47(ה)(1) או (5)" והסיפה החל במילים "לגבי עקיפה מסוכנת" - תימחק;

בפרט (6), אחרי "מ-30 קמ"ש" יבוא "ועד 55 קמ"ש" ואחרי "מ-40 קמ"ש" יבוא "ועד 65 קמ"ש";

בפרט (11), בסופו יבוא "כשריכוז האלכוהול בגוף הנהג הוא עד פי 1.5 מהריכוז שנקבע לפי סעיף 64ב";

בפרט (12), במקום "65" יבוא "65(א)(1)".

תיקון תוספת חמישית

בתוספת חמישית לפקודה, בפרט 7, במקום "ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970" יבוא "הביטוח".

תיקון תוספת שביעית

בתוספת שביעית לפקודה, בחלק א' -

בפרט (6), במקום הסיפה החל במילים "למעט נהיגת רכב" יבוא "שנעברה בידי מי שלא היה בעל רישיון נהיגה לרכב מאותו סוג, או בידי מי שנהג ברכב לאחר שרישיון הנהיגה שניתן לו פקע ולא חודש במשך שנתיים לפחות";

בפרט (15), במקום "ו-(ה)(5)" יבוא "ו-(ה)(1) או (5)".

תיקון פקודת מסילות הברזל

סעיף 39 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972

- בטל.

תיקון חוק סדר הדין הפלילי

בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982

-

בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מעשה" יבוא:

""עבירת תעבורה" – עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה [נוסח חדש], ולעניין רכבת מקומית, כהגדרתה בסעיף 46ג לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972.";

בסעיף 225א -בסעיף קטן (א1), במקום "או הודעת תשלום קנס" יבוא "הודעת תשלום קנס או הודעה על ביצוע העבירה" ובמקום "או הודעת תשלום הקנס" יבוא "הודעת תשלום הקנס או ההודעה על ביצוע העבירה";

בסעיף קטן (א2), במקום "או הודעת תשלום קנס" יבוא "הודעת תשלום קנס או הודעה על ביצוע העבירה";

בסעיף 229 לחוק, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1) קנס בשל עבירת קנס המפורטת בטור א' לתוספת השביעית ניתן לשלם בתשלומים בסכומים חודשיים כמפורט לצידה בטור ב' בתוספת האמורה;

(א2) שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את התוספת השביעית.";בסעיף 240 לחוק -

בסעיף קטן (א), אחרי "קבע" יבוא "ולמעט בעבירות המנויות בתוספת השמינית";

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) שר המשפטים רשאי לשנות את התוספת השמינית בהסכמת השר הממונה על החיקוק שבו מנויה אותה עבירה, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.";

אחרי תוספת ששית יבוא:

"תוספת שביעית

(סעיף 229(א1))

סוג עבירת הקנס
סכומי התשלומים החודשיים (בשקלים חדשים)(1) עבירת תעבורה
250

תוספת שמינית

(סעיף 240)

עבירה לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה, למעט לגבי מי שהיה בעל רישיון נהיגה ולא חידשו;

עבירה לפי סעיף 62(2) או (3) לפקודת התעבורה;

עבירה לפי סעיף 64א לפקודת התעבורה;

עבירה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה".

תיקון חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל)
בחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995

, בסעיף 6א, בסופו יבוא "היה בעל הרכב קטין שלא מלאו לו 18 שנים או חסוי כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962

, יראו את האפוטרופוס כבעל הרכב לעניין זה."

קוד המקור של הנתונים