ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/03/2017

מחסור חמור בטכנאי גז המוביל לירידה ברמת הבטיחות בשוק הגז הביתי בישראל, מחסור חמור בטכנאי גז המוביל לירידה ברמת הבטיחות בשוק הגז הביתי בישראל

פרוטוקול

 
îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà îçñåø çîåø áèëðàé âæ äîåáéì ìéøéãä áøîú äáèéçåú áùå÷ äâæ äáéúé áéùøàì, äöòä ùì çä"ë ôøéâ' åòáã àìçëéí çàâ' éçéà

îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà îçñåø çîåø áèëðàé âæ äîåáéì ìéøéãä áøîú äáèéçåú áùå÷ äâæ äáéúé áéùøàì, äöòä ùì çä"ë ôøéâ' åòáã àìçëéí çàâ' éçéà

t_dfus

2017-03-20knesset[pic]

ה כ נ ס ת

מסקנות

ועדת הכלכלה

בעקבות החלטה על דיון מהיר

הכנסת העשרים י"ז באדר תשע"ז

מושב שלישי 15 במרס 2017
בנושא
מחסור חמור בטכנאי גז, המוביל לירידה ברמת הבטיחות

בשוק הגז הביתי בישראל
של חברי הכנסת
עיסאווי פריג' ועבד אלחכים חאג' יחיא

ביום י"א בשבט תשע"ז, 7 בפברואר 2017, החליטו יושב-ראש הכנסת והסגנים להעביר לדיון מהיר בוועדת הכלכלה את הצעתם של חברי הכנסת עיסאווי פריג' ועבד אלחכים חאג' יחיא בנושא: מחסור חמור בטכנאי גז, המוביל לירידה ברמת הבטיחות בשוק הגז הביתי בישראל.

ביום ט' באדר תשע"ז, 7 במרס 2017, הוועדה בראשות חבר הכנסת איתן כבל קיימה דיון בהצעה, בהשתתפות נציגי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הכלכלה והתעשייה, חברות הגז, איגוד לשכות המסחר, התאחדות התעשיינים, עמותת "ידיד", ונציגים של צרכני גז.
החלטות הוועדה
לדרוש ממשרד התשתיות הלאומיות, וממשרד הכלכלה והתעשייה לערוך רשימה מפורטת של מיקום צוברי הגז, אשר מרביתם מוטמנים באדמה וממוקמים בחצרות בתים, מפעלים ומוסדות, לפי פריסה גיאוגרפית ומועד ההטמנה. הרשימה תועבר לרשויות המקומיות ולמכבי האש.

להמליץ למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לבחון אם יש חובת בדיקה תקופתית של תקינות צוברי הגז ומערכות הגז. אם לא נקבעה חובה כאמור, יש לעגנה בחקיקה ולהביאה לידיעת חברות הגז.

לדרוש ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים להעביר אליה עד 5 במאי 2017, תוכנית מפורטת בכתב להכשרה (תיאורטית ומעשית) ולרישוי של העוסקים בעבודות גז ביתי (מתכננים וטכנאים).

להמליץ למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לקבוע קורסים ללימודי העבודות בתחום הגז, בשיתוף עם האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

לקיים ישיבה נוספת של הוועדה, שבה ייבחנו בין היתר הצעות לביטוח מפני אירועי גז ולפיצוי בגינם, וכן הקמת קרן לסיוע ראשוני לנפגעים מאירועי גז.
המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום
כ"ב באדר תשע"ז

20 במרס 2017

קוד המקור של הנתונים