ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/02/2017

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 16

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה

בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיכוי ובמאגרי מידע התש"ע-2009

יום שלישי, כ"ה בשבט התשע"ז (21 בפברואר 2017), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: אורי מקלב – היו"ר

חיים ילין – מ"מ היו"ר

מיכאל מלכיאלי – מ"מ היו"ר

יואב בן צור

תמר זנדברג

דב חנין
חברי הכנסת
יעל כהן-פארן

יוליה מלינובסקי
מוזמנים
עורכת דין, משרד המשפטים - ליאת יעקובוביץ

ממונה בכירה-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אביטל שטרנברג

ממונה משפט וטכנולוגיה, משרד המשפטים - ניר יעקב גרסון

מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - מיכל אברהם

מנהל, משרד הפנים - יורם אורן

מנמ"ר רשות ביומטרית, משרד הפנים - עמיר אריהן

מנהלת, משרד הפנים - מירב אברהמס

מנהל, משרד הפנים - אברהם יהודה נוימן

לשכה משפטית, משרד הפנים - מרגלית לוי

עוד לשכה משפטית, משרד הפנים - קרן בהט גרשון

מנהל תחום הגנת הפרטיות, משרד הפנים - מאיר גופשטיין

סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש, משרד הפנים - אברהם חליבה

יועמ"ש, משרד הפנים - עירית ויסבלום

ראש אגף בכיר, משרד ראש הממשלה - עמנואל אליסף

יועמ"ש, משרד ראש הממשלה - נעמה בן- צבי

מ"מ הממונה על היישומים הביומטריים, משרד ראש הממשלה - רועי פרידמן

יועץ בכיר לראש מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלה - אמרי קוזק

רח"ט טכנולוגיות בלוט"ר, משרד ראש הממשלה - יואב זקס

ר' מעבדה ט.א, המשרד לביטחון פנים - דוד אטיאס

יועץ משפטי, התנועה לזכויות דיגיטליות - יהונתן קלינגר

התנועה לזכויות דיגיטליות - צבי דביר

מרכזת את פרויקט הביומטרי בלמ"ס, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה - יעל קליימן

אוניברסיטאות ומוסדות אקדמיים - פרופ' קרין נהון

התנועה לזכויות דיגיטליות - פרופ' אלי ביהם

מומחה סייבר ואינטרנט, מומחים שונים - דורון שקמוני

יועץ תקשורת, התנועה לזכויות דיגיטליות, מוזמנים שונים - ניר הירשמן

מלווה-חטיבת הדוברות-מ"י, בטחון פנים - שבתי גרברצ'יק

ראש מטה השר לפיתוח הנגב, משרד לשת"פ אזורי - משה ארבל

מנהל אגף פרויקטים, רשות האוכלוסין - ברוך דדון

מנהל תחום מרשם ודרכונים, רשות האוכלוסין - אליהו לוי

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ ), מייצג/ת את דפוס בארי - ליעד אילני
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי רכלבסקי
מנהל/ת הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
הילה מליחי

הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016
היו"ר אורי מקלב
צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח ישיבה של הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים וועדת המדע והטכנולוגיה. הנושא: הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016. כל זה בשביל הפרוטוקול. היום כ"ה בשבט התשע"ז, 21.2.2017. אנחנו ממשיכים לדון בהצעת החוק הממשלתית להכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע. אנחנו סיימנו אתמול שני סעיפים שהקראנו אותם, גם הסברנו אותם. אבל לצורך אלה שאולי לא היו בוועדה אתמול, וגם כדי לרענן את הזיכרון, ממש בקצרה נחזור. מרגלית, אתם רוצים לחזור על שני סעיפים?
נירה לאמעי רכלבסקי
אני רוצה לעדכן משהו שלא עדכנתי אתמול. סעיף 15 להוראת השעה.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו צריכים לתת גם זכות דיבור שאנשים ביקשו.
נירה לאמעי רכלבסקי
כי עשינו גם שינוי בהוראת השעה.
היו"ר אורי מקלב
מה שאנחנו צריכים להבין לגבי מה אנחנו מתייחסים. עמוד גם.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו מתייחסים כרגע לסעיף 15 בעמ' 7, תקופת הוראת השעה. הסעיף תוקן בעקבות מה שהוסכם בוועדה. אני מדברת על סעיף (ג1) לחוק. זה סעיף 15(א)(1) –

"על אף הוראות סעיף קטן (ג)(2), תמונות טביעות האצבע ונתוני הזיהוי כאמור באותו סעיף קטן, לא יועברו לרשות לצורך הכללתם במאגר הביומטרי, אלא אם התושב שממנו ניטלו התמונות האמורות נתן את הסכמתו המפורשת לכך, בכתב, לאחר קבלת הסבר בעל פה, בדרך ובתנאים שייקבעו בתקנות, באישור הוועדה המשותפת"".
היו"ר אורי מקלב
באיזה עוד סעיפים אנחנו דנים?
נירה לאמעי רכלבסקי
הסעיף הבא, סעיף 10ב(ב) לחוק, סעיף החרטה, למי שמתחרט ורוצה למחוק את טביעות האצבע שנתן למאגר. הוועדה קבעה שמועד החרטה לא יהיה רק במועד בקשת הנפקת מסמך זיהוי חדש. הדבר הזה יורד.
תמר זנדברג (מרצ)
נירה, את מקריאה את השינויים?
נירה לאמעי רכלבסקי
אני מעדכנת מה שינו אתמול. "מחיקת טביעות האצבע בכלל תיעשה בדרך ובתנאים שקבע השר בתקנות שיובאו לאישור הוועדה המשותפת". אפשר יהיה לבקש את מחיקת טביעות האצבע בכל עת, מי שנתן. כמובן שיש בצד זה סנקציה, שהיא הצורך להוציא מסמך חדש ולשלם עבורו באם נדרש תשלום.
עירית ויסבלום
המילה סנקציה היא לא המילה המתאימה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא סנקציה. קנס קל על חרטה.
עירית ויסבלום
זה גם לא קנס. זה על הגשת בקשה ועל טיפול בבקשה.
נירה לאמעי רכלבסקי
תשלום. יידרש תשלום. דבר נוסף, בסעיף קטן (5) באותו עמוד, אחרי שאמרנו שאנחנו הולכים לקבוע בתקנות עניינים מסוימים – זה סעיף התקנות אנחנו נותנים - - -
היו"ר אורי מקלב
זה לא רק הכסף, זה גם עצם זה שהוא מקבל מסמך לתוקף קצר יותר. הוא צריך לעמוד בתור.
תמר זנדברג (מרצ)
זה קנס שעוד הטלנו עליו מלכתחילה.
היו"ר אורי מקלב
הייתה לו פריבילגיה של עשר שנים. אם הוא מתחרט, הוא צריך לבוא - - -
תמר זנדברג (מרצ)
זה נובע מקנס מראש שהטלנו על אלה שלא רוצים לתת - - -
עמיר אריהן
זה לא קנס גם כן, זה צורך טכנולוגי.
נירה לאמעי רכלבסקי
15(א)(5) להוראת השעה – עדכנו, כפי שסיכמנו, את סעיף התקנות בנושאים שאמרנו שיעברו לתקנות, והסעיף ייקרא כך מעכשיו. זאת הסמכה להתקנת תקנות.

"(5) בסעיף 35(א), אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א) הסכמה בשם קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס לשמירת טביעות אצבע מקטין או מאדם כאמור, במאגר הביומטרי, לרבות דרך ואופן מתן ההסכמה ויידוע קטין שבגר על אפשרות מחיקת תמונות טביעות האצבע שלו מן המאגר"".

זה לאור מה שמשרד המשפטים אמר, העמדה שלהם לגבי קטינים, שהחלטנו שהיא לא נכנסת לחוק אלא לתקנות. מעדכן אותי הבוקר משרד המשפטים שאנחנו מוסיפים אחרי סעיף (5) סעיף (6), שמעדכן עוד פרט בתקנות.

"(6) בסוף סעיף 35(א), אחרי פסקה (7) יבוא:

(8) תקנות לפי סעיף 1(א)" – התקנות שכרגע הקראתי – "יותקנו בהתייעצות עם שר המשפטים". אין בעיה.

אנחנו עוברים להוראת השעה. עכשיו היא מופיעה בתוך הנוסח, אתמול היא הייתה בדף נפרד. הוכנס כאן שינוי שביקש ראש מערך הסייבר. הוא מבקש שהתפקיד שיוטל עליו לא יכלול את המילים "לעמוד ב-" – צריך להיות החוק ומטרתו, אלא למצוא טכנולוגיות נאותות לחלופת הפנים.
תמר זנדברג (מרצ)
זה היה סוף הדיון אתמול ולא הספקנו להתייחס לזה.
נירה לאמעי רכלבסקי
ודבר נוסף שהוסכם בדיון אבל ירד, שהשר יוכל גם ללא חוות דעת – ראש מערך הסייבר.
יהודה זמרת
זה לא הוסכם.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני אומר שזה הוסכם אתמול, לא היום, לא על דעתי, אבל זה לא יקרה היום. זה ירד, לצערי, אבל אני מודיעה שזה ירד. יהודה, לא לקפוץ.
היו"ר אורי מקלב
מה קרה? מה היא אמרה שהיה צריך להקפיץ אותך? תאר לך שהיא תעיר על כל מה שאתה אומר. כל מה שאתה אומר יקפיץ אותה והיא תעיר.
נירה לאמעי רכלבסקי
שהשר יהיה חייב לחכות לחוות דעת. הוא לא יוכל להחליט בין לבין מטעמים אחרים לקצר את הוראת השעה ולהוריד את טביעות האצבע, הוא יהיה חייב לחכות לחוות דעת.
יהודה זמרת
אני מייצג אינטרס מסוים. יש לנו עמדה מסוימת.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני מתקנת בשביל הפרוטוקול.
היו"ר אורי מקלב
מה קרה? היא אמרה בניסוח שלה את המהות של הסעיף, זה הכול.
נירה לאמעי רכלבסקי
משהו שאתמול היה בנוסח, והיום הורד מהנוסח, ואני מעדכנת. מה שאומר שהשר לא יוכל לקבוע בין לבין תקופות חוות הדעת – שאלו שתי חוות דעת – מטעמים אחרים שלו כשהוראת השעה פוקעת וטביעות האצבע נמחקות, אלא יצטרך לחכות לחוות דעתו של ראש מערך הסייבר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
למה זה ירד? ואם יש פריצה דרמטית? לא יודעת מה, משהו דרמטי.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו דנו בזה. תיכף נסביר את זה, נשאל את השאלה. הדברים הרי ברורים למה החוק הזה נשאר. אני אומר את זה בשקיפות מלאה – אני בהתחלה התקוממתי על החוק הזה. סליחה יהודה, וסליחה אחרים, ראיתי בו שלטון הפקידים. אני לא יודע כמה שרים עבר יהודה, אבל אני לא רוצה להתייחס לזה אישית, אני מדבר באופן כללי. ראיתי שאנשים אומרים יש עכשיו מדיניות, תהליך פרסונלי או לא פרסונלי, תהליך אדמיניסטרטיבי שאנחנו פועלים לפי חוק. לא יכול להיות שהשר ישנה את התהליך הזה, במיוחד אם זו מדיניות, באמצע, ללא סיבה. אם יש דברים מקצועיים, אז מניחים שגם המקצועיים יביאו את זה לשינוי, אבל אם אין דברים מקצועיים, דהיינו שהחלק המקצועי – בסמכות השר להגיד אני רוצה להפסיק עכשיו את טביעות האצבע, או רוצה לתת תוקף למסמך הרבה יותר גדול, לא ראינו שזה נכון בגלל דבר כזה או אחר. אני הייתי קורא לזה חוק זנדברג, ברשותך, חוק פארן, או חוק אחר. סעיף שלכן, כדי שאם יבוא שר פנים אחר שלא חושב כמו המדיניות של השר עכשיו, שלא יוכל לשנות את זה בתוך התקופה שהוא פועל, בסמכות של החוק.

בהתחלה חשבתי שזו זכותו. כמו שלשר עכשיו יש זכות להביא חוק שמתאים למדיניות שלו, מחר יבוא שר אחר ויחליט אחרת, או שהשר עצמו משנה את העמדה שלו. אבל בסופו של דבר, התכנסתי לאותה חשיבה של אנשים שאמונים על החלק המקצועי, שאמונים על רצף, שיש רצף של פעילות, רצף של עשייה, צריכה להיות בטיחות בעניין הזה, הולכים על הרבה דברים. כשיש חוק, החוק הזה במסגרת השנים או הזמן שהחוק נתן לו – במיוחד שזה חוק שנותן קצבאות זמן – שנקודות היציאה הן הנקודות שנקבעו בחוק, שבמקרה הזה הן או חמש שנים, או במידה מסוימת, אנחנו הוספנו את הנושא של חוות דעת של ראש מערך הסייבר שנותן עוד שני זמנים, או שתי נקודות יציאה באמצע הדרך. גם זה לא דבר מובן מאליו, שאנחנו ניתן עוד אפשרות שגורם מחוץ למי שאמון על כך לתת חוות דעת עם יעד מסוים, מה חוות הדעת שלו כדי לדעת אם באמת אפשר לעשות שינויים בחוק או בהתנהלות השוטפת.

כאן זה אוחז, ככה היום אנחנו מבקשים להציע את זה, שהאפשרויות הן לא אפשרויות של השר באמצע התקופה לשנות את זה. אם השר ירצה מאוד, ויהיה שר חדש, ומדובר על קיצוץ זמנים, או לחילופין, הארכת תוקף, שיביא את זה בהצעת חוק. שיביא לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית הצעת חוק ממשלתית ויטפל בזה. אנחנו לא סותמים לו את הדרך. אנחנו אומרים לו במסגרת החוק אנחנו לא נותנים את זה. מעטים הם החוקים שבתוך תקופת החוק יש לשר סמכות כזו או אחרת. זה חוק משונה, זה חוק מיוחד, ולכן אני חושב שמנקודת האיזון אנחנו צריכים לקבל את עמדת משרד הפנים ולא לשנות את זה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני מעדכנת שאנחנו קבענו את הבדיקה של ראש מערך הסייבר לשנתיים ושנתיים נוספות. זה מה שהוחלט בסופו של דבר.
היו"ר אורי מקלב
זו ההצעה שאנחנו מביאים.
נירה לאמעי רכלבסקי
שנתיים ראשונות הוא עושה בדיקה.
יהודה זמרת
זו ההצעה, אני לא - - -
היו"ר אורי מקלב
כך החברים רצו. אתם לא מסכימים לכך, אנחנו יודעים, אבל ההצעה שהתגבשה כאן עם החברים היא שאנחנו נותנים שתי נקודות זמן. הארכנו לא בשנה כי חשבנו ששנה זה מוקדם מדי בשביל טכנולוגיות חדשות. חשבנו שבתוך שנתיים זה נותן אופק, וחוות הדעת הבאה היא גם בתוך שנתיים מחוות הדעת הקודמת.
נירה לאמעי רכלבסקי
בשנה השלישית והרביעית. מה שביקשתם להוריד, שהוועדה תקבל את חוות הדעת של ראש מערך הסייבר – ירד. עוד לא נאמר שהוועדה תקבל באופן עצמאי את חוות הדעת מראש מערך הסייבר ותדון בה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מדוע?
נירה לאמעי רכלבסקי
השר יודיע את החלטתו לוועדה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל מדוע? מדוע שלא תובא חוות דעת בפני הוועדה?
היו"ר אורי מקלב
השר יקבל את זה. היא תדווח. השר יקבל את זה. לא מביאים חצאי דברים. זה מונח - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה לא חצאי דברים, זו חוות דעת של ראש מערך הסייבר.
היו"ר אורי מקלב
אני אסביר לך. חוות הדעת היא לא לוועדה. חוות הדעת היא לשר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תעשו ועדה סגורה וסודית, אבל אני חושבת שזה לא ראוי שזה - - -
היו"ר אורי מקלב
זה יגיע לוועדה. זה מגיע לוועדה אחרי שהשר – אנחנו נותנים לו זמן קצוב, עד 90 יום, שהשר צריך לבדוק את זה, להתייחס לזה, ואז הוא מביא דבר מושלם.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ואז מה התהליך? הוא מגיע לוועדה - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
הוא מביא את זה לוועדה, במידה והוא החליט שלא - - -
יהודה זמרת
ואז הוא מצרף את חוות הדעת.
נירה לאמעי רכלבסקי
מצרף את חוות הדעת, מודיע הודעה מנומקת לוועדה למה הוא החליט לא לקבל.
יהודה זמרת
לא, אני אמרתי יצרף את חוות הדעת לוועדה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני הוספתי שוועדת הכנסת תדון בהודעתו של שר הפנים. את זה כן כתבתי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ואין צורך ב - - - זה יובא להחלטת השר.
היו"ר אורי מקלב
תלוי מה, ודאי שצריך.
נירה לאמעי רכלבסקי
הלא אם הוא רוצה לקצר את הוראת השעה, בבקשה, אף אחד לא מבקש ממנו כלום, תודה שקיצרת. אבל אם הוא מחליט לא לקצר על סמך חוות הדעת, הוא מודיע את זה לוועדה, הוא מודיע מה החלטתו, מצרף את חוות הדעת, מנמק את החלטתו, והוועדה דנה בזה.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו צמצמנו את זה להארכת הזמן הזו, של הוראת השעה הזו של חמש שנים. בכל אופן, אם השר יחליט לחדש את זה לעוד חמש שנים, שם אנחנו לא הגבלנו את זה ולא ביקשנו חוות דעת.
נירה לאמעי רכלבסקי
הכול קורה בתקופת הוראת השעה הראשונה, חמש שנים, לא בהארכה.
יהודה זמרת
יש נוסח מתוקן?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
איזו הארכה? אמרנו שאין הארכה.
היו"ר אורי מקלב
הוא יכול להאריך.
נירה לאמעי רכלבסקי
השר יכול להאריך - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מחקתם את זה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, לא, לא. השר יכול להאריך את הוראת השעה בחמש שנים באופן בלתי מוגבל. הוא לא יכול להאריך פעמיים או שלוש, כמו שאנחנו כותבים לפעמים אלא הוא יכול להאריך.
תמר זנדברג (מרצ)
הוראת שעה זה כמו חוק, היא עוברת תהליך חקיקה פה בכנסת. כל חוק אפשר להאריך, כל הוראת שעה, אפילו כאן בוועדה.
נירה לאמעי רכלבסקי
כאן זה גם יבוא למליאת הכנסת.
תמר זנדברג (מרצ)
כל הוראת שעה מוארכת - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
בצו.
תמר זנדברג (מרצ)
- - החל מחוק האזרחות, ועד חוק הפיקוח ברשויות המקומיות. הכנסת מחוקקת המון הוראות שעה, וכולן עוברות הליך חקיקה בוועדות ובמליאה, אין חריגים, למעט דברים מאוד - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
גם זה יעבור.
תמר זנדברג (מרצ)
זה מה שאני שואלת – למה צריך לכתוב את הסעיף הזה? אלא אם הוא עושה את הדבר ההפוך - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
כי זה צו. כי זה צו. כי הוא יכול להביא את זה בצו.
תמר זנדברג (מרצ)
מי יכול להביא בצו?
נירה לאמעי רכלבסקי
השר. את התוקף של הוראת השעה. ולכן הצו הזה יגיע לוועדה ולכנסת.
תמר זנדברג (מרצ)
זה מתוקף החוק הזה?
נירה לאמעי רכלבסקי
כן.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני מתנגדת באופן מוחלט להוראות שעה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה לא צריך לעבור במליאה - - - זו הוראת שעה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, לא, ועדה ומליאה. יהודה, השאלה אם עכשיו שזה מגיע גם וגם, יש צורך לכתוב צו?
יהודה זמרת
עכשיו אני צריך כי זה לא ייעשה בהחלטה, כי בצו זה - - - תחיקתי. מה הבעיה?
נירה לאמעי רכלבסקי
בדיוק, זה יהיה ב - - - תחיקתי משום שזה יגיע גם לוועדה וגם - - -
יהודה זמרת
צריך לפרסם את זה - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז זה הליך של חקיקה.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה יהיה הליך חקיקה מלא.
יהודה זמרת
זה באישור כנסת.
היו"ר אורי מקלב
בואו נסביר את הדבר הזה עוד פעם מהתחלתו. אנחנו קבענו שבאופן קטגורי לאחר חמש שנים - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
המאגר צריך להתבטל, נקודה.
היו"ר אורי מקלב
- - עד התוקף של הצו, המאגר בהתאם וכל הדברים האלה – צריכים - - -
תמר זנדברג (מרצ)
זה מעצם זה שזו הוראת שעה.
היו"ר אורי מקלב
כן, נכון. קבענו את זה באופן ברור. אבל לא קבענו את זה. אם השר רוצה להמשיך כהוראת שעה או לא כהוראת שעה – אם זה כהוראת שעה, הוא יכול להביא את זה כחקיקה ממש, אבל הם הוא רוצה להמשיך את הוראת השעה, הוא צריך לבוא לכנסת כמו חקיקה רגילה. זה שהכותרת היא צו או לא צו – אני לא חושב שצריך, זו סמנטיקה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, זה אומר שזה לא יהיה בשלוש קריאות.
תמר זנדברג (מרצ)
יש לזה משמעות. למה? יש המון הוראות שעה בכנסת, כולן עוברות הליך חקיקה רגיל.
היו"ר אורי מקלב
אני יכול להשלים את דברי?
יהודה זמרת
הארכה לא.
תמר זנדברג (מרצ)
בוודאי שכן.
יהודה זמרת
תלוי איזה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
בוודאי שכן. כן.
היו"ר אורי מקלב
יהודה זמרת, הביאו לפה לוועדה דוגמאות שזה מגיע ישירות למליאה. לא הסכמנו. לא הסכמנו שזה יבוא ישירות למליאה, אנחנו אמרנו שזה יבוא לכאן, לכנסת, לוועדה המשותפת הזאת. אם בדיון הבא יבקשו שוב פעם שתהיה בדיקה ויאמרו שזה יהיה התנאי לאישור, אפשר לעשות את זה. אני לא אחוקק בדברים שהוספנו על הוראת השעה – כביכול זה לא יהיה רלוונטי. מה אני צריך לקבל הסכמות ארוכות?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני מגישה הסתייגויות שלא תהיה הוראת שעה, שיהיה סעיף בחוק ונגמר.
היו"ר אורי מקלב
פרקטיקה – שמנו פרקטיקה של פעמיים בדיקה, לאחר מכן - - -
תמר זנדברג (מרצ)
נניח שהוא מאריך בחמש שנים, מה קורה אחרי חמש השנים הנוספות?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
עוד פעם הוא יכול לבקש להאריך.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, אבל פה כתוב שהוא לא יכול יותר מחמש שנים.
היו"ר אורי מקלב
לא כתוב.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, הוא יכול בלתי מוגבל.
היו"ר אורי מקלב
לא כתוב.
תמר זנדברג (מרצ)
מה קורה בתום חמש השנים הנוספות? הנוספות – אם השר האריך ונניח שהוועדה והמליאה אישרו. מה קורה אז?
נירה לאמעי רכלבסקי
מבחינת בדיקה של איזושהי טכנולוגיה?
תמר זנדברג (מרצ)
לא, לא, מבחינת תוקף הוראת השעה. האם אפשר להאריך אותה שוב?
נירה לאמעי רכלבסקי
כן.
תמר זנדברג (מרצ)
באיזה הליך?
נירה לאמעי רכלבסקי
באותו הליך. העניין הוא שאין הגבלה של מספר הארכות. יש מספר הארכות בלתי מוגבל.
תמר זנדברג (מרצ)
זו כל הוראת שעה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, יש הוראות שעה שכתוב בהן: ולא יאריכו אותה יותר מפעמיים, אפשר להאריכה בשתי תקופות נוספות. כאן אין את ההגבלה הזאת.
היו"ר אורי מקלב
תמיד אפשר להאריך את זה, ואם רוצים להביא דוגמאות מחוקים אחרים, לראות מה נעשה בחוק הזה, כמה הארכות יהיו לנו כשהתוקף יפוג – הארכנו הוראת שעה, הארכנו זמנים, לא צריך להביא ממקומות אחרים. עשינו את הכול בחוק הזה, אז אין בעיה, לא צריך להביא דוגמאות מחוקים אחרים. יש עוד משהו שצריך להתייחס אליו, גם חברי הכנסת וגם האחרים?
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, עכשיו אנחנו צריכים לעבור לדבר על הוראות המעבר ומחיקת טביעות האצבע. כדי לסיים אנחנו צריכים לדבר על הוראת המעבר ועל מחיקת טביעות האצבע של מי שהתנדב.
קריאה
יש לי הערה לגבי - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
והשימושים במאגר?
היו"ר אורי מקלב
את צריכה להקריא את זה? חייב להיות סדר. אנחנו נותנים לכם לדבר חופשי, אבל אנחנו חייבים להקריא. עוד לא הקראנו.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני אקריא מחדש את הסעיף הזה. אני מקריאה מחדש את הסעיף של הוראת השעה.

"(ב)(1) בשנתיים הראשונות לתקופת הוראת השעה, יבצע ראש מערך הסייבר הלאומי בדיקה לגבי קיומם של אמצעים טכנולוגיים המאפשרים מתן מענה, במידה נאותה, לזיהוי ואימות זהות של תושב, לצורך קבלת תוצאת זיהוי לפי סעיף 14 לחוק, על בסיס מאגר של תמונות פנים בלבד, ויגיש את חוות דעתו לשר הפנים לא יאוחר מתום שנתיים מתחילת הוראת השעה; לעניין זה "מערך הסייבר הלאומי" כהגדרתו בסעיף 21(ב) בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998".
היו"ר אורי מקלב
איפה הוזכר פה הנושא של תוקף המסמך? זה לא רק לגבי טביעות האצבע.
נירה לאמעי רכלבסקי
בהמשך.

"(2) טרם מתן חוות דעתו לפי פסקה (1), ייתן ראש מערך הסייבר הלאומי הזדמנות לראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי ולממונה על היישומים הביומטריים להשמיע את עמדותיהם בפניו".

הייתה כאן הערה אתמול שגם הרשות למשפט וטכנולוגיה מבקשת להיכנס לחוק.
יהודה זמרת
הדיון היה על שני אלה שנמצאים בתוך החוק. כל גוף שיראה לנכון מעבר לחוק נוכל להיכנס אתו - - -
אמרי קוזק
רגע, יש פה עוד הערה של ראש מערך הסייבר.
היו"ר אורי מקלב
סליחה, לא עכשיו.
נירה לאמעי רכלבסקי
"(3) לא קוצרה תקופת הוראת השעה לפי סעיף קטן (ג), יערוך ראש מערך הסייבר הלאומי בדיקה נוספת כאמור בפסקה (1), בשנה השלישית והרביעית להוראת השעה". זה המקום של ההארכה.

"(ג) שר הפנים רשאי, בצו, לקצר את תקופת הוראת השעה, לאחר שהונחה בפניו חוות דעתו של ראש מערך הסייבר הלאומי כאמור בסעיף קטן (ב) וככל ששוכנע כי קיימים אמצעים טכנולוגיים המאפשרים זיהוי ואימות זהות של תושב, לצורך קבלת תוצאת זיהוי לפי סעיף 14 לחוק, על בסיס מאגר של תמונות פנים בלבד, באופן שניתן מענה במידה נאותה, למטרות החוק ולתכליתו".

"(ד) שר הפנים יבחן את הצורך בקבלת החלטה לפי סעיף קטן (ג) וכן את הצורך בהפעלת סמכותו להארכת תוקפו של מסמך זיהוי בהתאם לסעיף 5א" – שזה מה שאמרת. זו הארכת תוקף.
היו"ר אורי מקלב
לא לחמש שנים, לעשר שנים.
נירה לאמעי רכלבסקי
אם אנחנו מוחקים טביעות אצבע כי אין צורך, אז להאריך.

- - "בתוך שלושה חודשים מיום קבלת חוות דעת כאמור בסעיף קטן (ב); החליט השר, לאחר קבלת חוות דעת כאמור, שלא לקצר את תקופת הוראת השעה או שלא להפעיל את סמכותו להארכת תוקפו של מסמך זיהוי בהתאם לסעיף 5א, ימסור לוועדה המשותפת הודעה על כך המנמקת את החלטתו ויצרף להודעתו את חוות הדעת האמורה; ועדת הכנסת המשותפת תדון בהודעתו של שר הפנים". אם אתם רוצים, אני אוסיף גם בחוות הדעת – אני מניחה שזה מובן מאליו.
יהודה זמרת
למה זה צריך להיות עם חוות הדעת? - - - החלטה מנהלית, - - - את חוות הדעת, כי אני לא חושב שהוועדה דנה – זה מסמך הרקע.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
חוות הדעת תוצג בפניה.
היו"ר אורי מקלב
בגלל שאתה כל כך מדייק, אמרנו שהיא יכולה לדון רק במה ששר הפנים החליט, ולא בחוות הדעת. אם אפשר, מה זה מפריע?
יהודה זמרת
אני רק אומר שזה יפה מאוד, אני שואל את עצמי – היא דנה בהחלטה של השר, בהודעה שלו - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתה לא תגיד לנו במה לדון ובמה לא לדון.
יהודה זמרת
אני לא מבין מה זה דנה בהודעה בחוק עצמו. חוות הדעת - - -
היו"ר אורי מקלב
עורך הדין זמרת, אני יכול לבקש בפעם השלישית, שההערות שיש לך בעניין הזה – אני אתן לך ראשון להעיר על הדברים האלה, אבל לא תוך כדי הקראה. אני לא נותן לחברי כנסת, אני לא צריך לתת – יש לכם דעות, תרשום.
תמר זנדברג (מרצ)
דרך אגב, מה שאתה אומר, אתה מתפרץ לדלת פתוחה מהכיוון השני.
נירה לאמעי רכלבסקי
"(ה) שר הפנים רשאי, בצו, באישור הממשלה, באישור הוועדה המשותפת ובאישור הכנסת, להאריך את תקופת הוראת השעה לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אחת;

(ו) פקעה הוראת השעה, בין בתום תקופתה ובין לאחר שקוצרה, או הוארכה, לפי סעיף זה- יימחקו טביעות האצבע מן המאגר".

זה הסעיף שאומר שבכל פעם שהוראת השעה משום מה לא קיימת יותר, טביעות האצבע נמחקות, כי טביעות האצבע רלוונטיות רק להוראת השעה. זהו.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו קראנו את הכול עכשיו, גם את התיקונים.
נירה לאמעי רכלבסקי
קראנו הכול, אבל לא דנו בסעיף 16, הוראות המעבר ומחיקת תמונות טביעות אצבע של מי שנכנס לפיילוט.
היו"ר אורי מקלב
בסדר, אבל אנשים יודעים על מה מדובר. אנחנו גמרנו את ההקראה. אני אתן התייחסות של משרד הפנים, ולאחר מכן ניתן לחברי הכנסת, ואחרי זה לכל הגופים, כולל הגופים הממשלתיים. בבקשה, משרד הפנים, אחד מכם.
יהודה זמרת
אנחנו מתנגדים לעצם הבדיקה מעבר למה שסוכם בזמנו, לבדיקה אחת.
היו"ר אורי מקלב
תפנה אותנו לסעיף.
יהודה זמרת
אני מדבר על סעיף ב(3). מה הבדיקה הזאת בשנה השלישית והרביעית? לא הבנו, אפילו לפי מה שנאמר פה בעל-פה, מה זה בשנה השלישית והרביעית לערוך בדיקה? אמרו לערוך בדיקה בשנתיים הראשונות, הוא עושה את הבדיקה, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים.
היו"ר אורי מקלב
בתוך שנתיים.
יהודה זמרת
מה הוא עושה בשנה השלישית? הוא עושה פעמיים בדיקות?
תמר זנדברג (מרצ)
אתם אמרתם שהטכנולוגיה כל הזמן מתקדמת.
היו"ר אורי מקלב
בתוך חמש שנים דיברנו נניח על שנתיים ולאחר ארבע שנים.
יהודה זמרת
כן, אבל מה שכתוב פה, יערוך בדיקה בשנה השלישית והרביעית.
היו"ר אורי מקלב
אז איך אתה מציע לנסח את זה?
יהודה זמרת
קודם כל, אנחנו מתנגדים לבדיקה נוספת. אבל לפחות מבחינת שיקוף עמדת הוועדה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מה זאת אומרת, הטכנולוגיה תיעצר אחרי שנתיים?
היו"ר אורי מקלב
לא, הוא מדבר על ניסוח. חברת הכנסת זנדברג, הוא מדבר על ניסוח.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, הוא אמר שהוא מתנגד.
היו"ר אורי מקלב
הוא מתנגד, אבל הוא אומר גם לדבריכם.
תמר זנדברג (מרצ)
הוא אמר שהוא מתנגד לבדיקה. הוא רצה לשאול. הטכנולוגיה תיעצר אחרי שנתיים?
היו"ר אורי מקלב
חברת הכנסת זנדברג, זה לא הוגן מה שאת עושה עכשיו. זה לא תוכן הדיון. את לא מתייחסת למה שהוא אומר.
תמר זנדברג (מרצ)
למה? הוא אמר שהוא מתנגד לבדיקה הנוספת.
היו"ר אורי מקלב
הבנו, והוא יודע את זה. כל מה שהוא אומר, הוא אומר תחת מחאה, הוא אומר אני לא מסכים. אבל גם אם אתם תחליטו אחרת, תנסחו את זה נכון. זה מה שאתה אומר. זה לא משתקף בין מה שאני אומר למה שכתוב בניסוח, זה מה שאתה אומר. אני הבנתי אותך מיד, או שאני גם לא הבנתי? אני הבנתי אותך מיד, ולא בגלל שאני גאון כזה גדול.
יהודה זמרת
עוד פעם, הצעתם ניסוח - - -
היו"ר אורי מקלב
יפה, תביא את הניסוח שאתה חושב. אנחנו לא מבקשים מעבר למה שאנחנו אומרים עכשיו. הניסוח – תגמרו אותו, יתכן שזה לא הניסוח הנכון, אני מבין אותך, אבל זה ניסוח מתאים – עד השנה השנייה תינתן חוות דעת אחת, ועד השנה הרביעית תינתן עוד חוות דעת. זה בסדר? אני לא משפטן בכלל ולא מנסח. זה בסדר?
נירה לאמעי רכלבסקי
וגם יש ממונה על נוסח החוק, שהיא - - -
היו"ר אורי מקלב
מאה אחוז. זה מיותר. אנחנו יודעים שאחרי כל מה שכתוב כאן, עדיין יש ממונים על הניסוח. זה העיקרון, וזה מקובל. הלאה. הערה שנייה.
יהודה זמרת
לא מקובל, אבל בסדר.
היו"ר אורי מקלב
אתה חייב לחזור עוד פעם שזה לא מקובל? אני יודע. מובן מה שביארתי, - - - זה לא מקובל.
יהודה זמרת
לא מקובל כי הדבר הזה נידון פה בוועדה בהסתייגויות ובהצבעות. לכן אני חייב להגיד את זה, שאחר כך לא יגידו שלא אמרתי.
היו"ר אורי מקלב
אתה חייב להגיד, אבל לא חייב להגיד את זה חמש פעמים. אתה חייב להגיד, אבל לא חמש פעמים.
תמר זנדברג (מרצ)
המסתייגים והמצביעים הם אנחנו, חברי הכנסת. אמרת את עמדת המשרד, בסדר.
היו"ר אורי מקלב
כמה פעמים צריך להגיד את עמדת המשרד, פעם אחת? זה נרשם פה.
יהודה זמרת
הבקשה של רשות הסייבר היא בקשת ניסוח.
היו"ר אורי מקלב
אחרי זה מעירים למה הדיונים לוקחים כל כך הרבה זמן בחוק כל כך – בצדק. צודקים. אנשים חוזרים על הדברים חמש-שש פעמים, ודאי שזה לוקח זמן.
יהודה זמרת
בסעיף (ב)(2) – בקשה מרשות הסייבר, לנו אין מניעה. "טרם מתן חוות דעתו לפי פסקה (1), ישמע ראש מערך הסייבר הלאומי את עמדת" – הם רוצים לנסח את זה בצורה הזאת, לנו אין מניעה. זה מניח את דעתם.
נירה לאמעי רכלבסקי
אין בעיה. שיניתי.
תמר זנדברג (מרצ)
מה?
היו"ר אורי מקלב
לפני שמוציאים את חוות הדעת, הם רוצים להשמיע את הדברים שלהם.
נירה לאמעי רכלבסקי
שינוי ניסוחי. במקום תיתן להם הזדמנות – ישמע את עמדת.
אמרי קוזק
עמדתם של-.
יהודה זמרת
לגבי הסעיפים שהוקראו פה קודם, אנחנו לא הסכמנו לסעיף של ההסבר בעל-פה. נעשה שם גם שינוי בנוסח של הסעיף. נעשו שם גם שינויים בנוסח שלא הובנו על-ידנו, ויוצרים בעיה.
היו"ר אורי מקלב
בבקשה, זה הזמן וזו העת.
עמיר אריהן
סעיף 15 בעמ' 7. 15(ג)(1).
יהודה זמרת
הוסיפו בסעיף הזה את המילים לא ואלא. הפכו פה את הסדר. הסעיף הזה מסמיך - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
אצלנו יש בלגן בסעיפים.
תמר זנדברג (מרצ)
על זה דיברנו אתמול.
יהודה זמרת
אני מסביר את הנוסח, הנושא העקרוני במחלוקת.
תמר זנדברג (מרצ)
מה הבעיה עם הנוסח?
יהודה זמרת
עוד מעט אני אסביר.
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה, חשבתי שאמרת ולא הבנתי.
יהודה זמרת
15(א)(1). "(1) בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: (ג1)". בסעיף הזה יש סעיף שאומר שאפשר יהיה להעביר את זה, כי אנחנו צריכים סעיף הסמכה להעביר את זה למאגר, את תמונות האצבע, והוא אומר שזה בכפוף. לכן הסעיף הזה מכיל שני חלקים – חלק אחד שאומר תמונות האצבע יועברו, מסמיך, ואחר כך יש את הסייג, שזה כפוף להסכמה. מה שנעשה פה, הוספו פה המילים לא ואלא. אני לא יודע מה הייתה מטרתן כי המטרה הלשונית לא השתנתה. ואז נוצר מצב שתמונות טביעות האצבע ונתוני הזהות כאמור באותו סעיף קטן לא יועברו לרשות. אבל אין בכלל סעיף שאומר יועברו. סעיף ההסמכה להעברה בכלל לא קיים.
נירה לאמעי רכלבסקי
אתה רוצה שאני אוסיף סעיף?
יהודה זמרת
לא, אני רוצה שתמחקו את לא ואלא. אני לא מבין למה צריך אותם. אני מבין את המחלוקת העקרונית של בעל פה או לא בעל פה. אבל למה - - -
יהונתן קלינגר
למחוק את המילה לא ולהחליף את אלא ב-רק, או רק אם.
קריאה
ניסוח על דרך החיוב.
תמר זנדברג (מרצ)
הנוסח הזה מצוין.
היו"ר אורי מקלב
נמשיך בעניין, אבל לא המילה לא, אלא מילה אחרת. הוא אומר שבסופו של דבר יוצא שאין לו הסמכה.
יהודה זמרת
המילה לא צריכה להימחק. אם אחר כך רוצים להגיד אלא, אלא רק – לא אכפת לי, אבל המילה לא לא נמצאת שם במקום.
תמר זנדברג (מרצ)
תגידו, אתם משפטנים? אתם עושים מאתנו צחוק? הם לא יועברו, אלא אם – זה ניסוח מקובל מאוד וחיובי.
קריאה
צריך הוראה חיובית.
יהודה זמרת
הוראה חיובית שאומרת יועברו, כי אני צריך סעיף הסמכה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
זה מה שלא רצינו.
יהודה זמרת
אבל אני מנסה להסביר את החוק. כל עוד החוק יחליט שיש מאגר - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אין בעיה, אבל הם לא יועברו אלא אם תהיה הסמכה, ואז הם כן יועברו. זה ניסוח מאוד מקובל, מה הבעיה?
היו"ר אורי מקלב
אני מבקש, יש ויכוח אם להסכים או לא להסכים, אבל לאחר ההסכמה – יש כאן ויכוח ניסוח. אם אנחנו קודם כל נותנים את ההסמכה ואחרי זה אנחנו אומרים אבל כך וכך, או שלא יועברו, אומרים שבסופו של דבר לא קיבלתי הסמכה איך כן לעבור.
נירה לאמעי רכלבסקי
יש הסמכה בחוק למיטב ידיעתי.
קריאה
זה סתם מאריך את הוראת השעה.
היו"ר אורי מקלב
בכלל, הוויכוחים האלה – אם היה מספיק זמן, היו צריכים להתקיים לפני זה. אלו לא ויכוחים שאנחנו רוצים להיכנס אליהם. אם אין לנו ויכוח במהות ובעיקרון, אז איך הניסוח – על זה אני לא אבזבז את הזמן של החברים. אנשים מפסידים ימי עבודה בשביל להתייחס לדברים יותר מהותיים בעניין הזה. אני רואה את - - - של יהונתן. הוא רוצה להתייחס לדברים מהותיים יותר. אלא, רק – אלו בסדר. אל תסיחו את דעתנו בנושאים האלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
ההתנגדות שלך היא לא רק ללא, ההתנגדות שלך היא למשהו אחר. מרשות הסייבר, יכול להיות שיש משהו שגם נרצה להתייחס אליו, אז זו לא התייחסות של עוד גופים. השם?
אמרי קוזק
אמרי. רק הערה טכנית. ב-(ב)(1), הפנייה לחוק להסדרת הביטחון, זה צריך להיות 21ב רבתי (ב). אין סעיף כזה 21(ב).
נירה לאמעי רכלבסקי
הייתי בודקת בכל מקרה, לא הייתי מעבירה את זה ככה.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רוצה להמשיך – בלי לחזור על הנקודות שנאמרו קודם – מהנקודה שעצרנו בה קודם לגבי ראש מערך הסייבר. חברים, אני הבנתי אתמול שהייתה כאן פשרה פוליטית בנושא החמש והעשר, כן להשאיר את חמש השנים לעומת עשר שנים על כנם בתנאי שראש מערך הסייבר יבחן טכנולוגיות חדשות וכולי. אבל עדיין, אנחנו כותבים פה חוק. פתאום בסעיף - - -
היו"ר אורי מקלב
לא, זה לא היה – דיברנו על חמש-עשר.
תמר זנדברג (מרצ)
אם זה לא היה, אז אדרבה.
היו"ר אורי מקלב
זו לא החלטה פוליטית. זה לא נעשה עכשיו, זה נעשה כבר מתחילת הדיון. זה לא מה שנעשה אתמול.
תמר זנדברג (מרצ)
אני שואלת. זה הזמן שבו אנחנו מתייחסים. זו פעם ראשונה שאנחנו מתייחסים. עצרנו בזה אתמול, והיום זו פעם ראשונה שאנחנו מתייחסים. מה שאני תוהה, מאיפה צץ לו ראש מערך הסייבר בחוק הזה. מה קשור? עם כל הכבוד. המדינה הקימה מערך סייבר טוב ויפה, ורשות סייבר לצרכיה – אולי מחר יהיה, לא יהיה. מה הרבותא? מה עניין מחט לשחת? פתאום צץ לו בחוק הביומטרי, בחוק שמקבל הסמכות מרחיקות לכת – אדוני היושב-ראש, חשוב שתקשיב לי, אני באמת שואלת. ראש מערך הסייבר הפציע בחוק הזה לקראת סופו, באחד הסעיפים האחרונים, אורח לא קרוא למסיבה. אני לא מבינה - - -
יהודה זמרת
למה לא קרוא?
תמר זנדברג (מרצ)
למה לא קרוא? כי החוק הזה עושה דבר דרמטי מאוד ומרחיק לכת מבחינת יחס המדינה לאזרחיה ברמה הבסיסית. הוא נוטל מהם נתונים ביומטריים, הוא כופה עליהם לעשות את זה, הוא משתמש בנתונים האלה לכל מיני דברים מסיבות אזרחיות של מניעת התחזות וניהול אוכלוסין כביכול – לא משנה, לא נחזור לוויכוחים העקרוניים. פתאום צץ לו ראש מערך הסייבר כיועץ על-פי חוק לשר. לשר הפנים בכלל, לא לשר הביטחון, לא לשר לביטחון פנים. אני באמת שואלת – נניח שמי שיועץ לו, לראש מערך הסייבר, הוא ראש הרשות הביומטרית? חבר'ה, אנחנו התבלבלנו, זה היה צריך להיות בדיוק הפוך.
יהודה זמרת
זה שונה לגמרי.
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה, זה היה צריך להיות בדיוק הפוך. מי שיש לו סמכות מול שר הפנים ומשרד הפנים, וכל האירוע הזה שנקרא המאגר הביומטרי הוא ראש הרשות הביומטרית.
יהונתן קלינגר
זה הממונה לפי סעיף 30.
תמר זנדברג (מרצ)
הממונה, צודק.
יהונתן קלינגר
להוריד לגמרי את סעיף 30?
תמר זנדברג (מרצ)
כן.
יהודה זמרת
ראש הרשות הביומטרית עובד - - -
יהונתן קלינגר
לא לפי הסמכויות בחוק הזה, והסמכויות פה זו הסמכות שלו להמליץ לממשלה ולשרים.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון, הוא עובד משרד הפנים, זה בדיוק. אני באמת שואלת. למה הקדמתי את ההקדמה שאמרתי? כי אני מבינה מה היה הרציונל. הרציונל היה אנחנו נאלצנו לקבל את העמדה לגבי קיצור מי שלא נותן את הטביעה לחמש שנים בגלל קושי טכנולוגי. אמרו לנו הטכנולוגיה תתפתח ויהיה לנו קשה לאורך עשר שנים לזהות על-פי תמונות הפנים בלבד, שזה בסימן שאלה, יש מומחים שחולקים על העניין הזה, אבל זו הייתה הסיבה, אז בואו נביא את ראש מערך הסייבר. אבל מכאן לבצע כזאת קפיצה נחשולית ולתת כזאת סמכות בחוק, להכניס את ראש מערך הסייבר, שאין לו עניין ביומטרי – הממשלה רוצה שראש מערך הסייבר ייעץ לה בעניינים של טכנולוגיה וכולי? אין שום בעיה, אבל לעגן סמכות? עכשיו אנחנו בידיים של ראש מערך הסייבר, עם כל הכבוד, נותנים את המפתחות להמשך קיומו של המאגר הביומטרי על כנו? בעיני זה לא לעניין, לא ראוי. זה היפוך סמכויות. אם כבר, במינימום של המינימום, אם לא לבטל לגמרי את הסמכות הזאת, הייתי הופכת – שראש מערך הסייבר יחויב לתת חוות דעת לממונה הביומטרי ולשר הפנים, ולא לתת לו סמכות בחקיקה ראשית בדרך המלך. תודה. סיימתי.
היו"ר אורי מקלב
תודה. אני אתייחס לזה עוד מעט. אני רוצה לראות אם יש חברי כנסת אחרים שרוצים להתייחס.
חיים ילין (יש עתיד)
אני מסכים לכל מה שנאמר. אמרנו את זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני מחזקת את דבריה של חברתי תמר זנדברג. אני רוצה להוסיף משהו שחשוב לי להעלות אותו כאן. זה משהו שהעליתי אתמול לגבי מסמכים שנתבקשו על-ידי גורמים אזרחיים מהממונה על הביומטרי, ונתקלו בסירוב לקבל חוות דעת של הממונה בנוגע לחלופת מאגר הפנים. אני רוצה להגיד שאני העברתי העתק ליושב-ראש הוועדה וליועצת המשפטית בקשה לקבל בדחיפות את שני המסמכים המדוברים שיש בהם את חוות הדעת, שאולי בכוונה לא מועברת לציבור. אני כחברת כנסת מבקשת לקבל אותה עוד טרם סגירת הדיון על החוק, עוד טרם ההצבעות ביום שני. אני חושבת שזה דחוף. אם אין שם מה להסתיר, בבקשה, תחשפו בפנינו את חוות הדעת. אני חוששת מאוד שחוות הדעת האלה ייחשפו בפנינו אחרי שהחוק יעבור, ואז אולי נקרא דברים שהיה חשוב שנדע אותם היום. תודה.
היו"ר אורי מקלב
לשאלתך, חבר הכנסת דב חנין, לא נקבע עוד זמן. כשיהיה ניסוח, יפיצו את זה ואז ייתנו זמן להגיש הסתייגויות. רצית להתייחס למשהו בעניין הזה? לא.
מרגלית לוי
עורכת דין לוי מרגלית. לגבי חופש מידע. לגבי שני המסמכים – אנחנו מטפלים בציר המקובל בהתאם לחוק חופש מידע. הבקשות הועברו לכל הגורמים להתייחסות. אני אתאר את התהליך שבוצע. לקחנו את המסמכים האלה, בדקנו את תוכנם, עברנו שורה-שורה, בדקנו מה ניתן להעביר מתוכם, מה לא ניתן להעביר מתוכם. הבאנו את המסמכים האלה ואת חוות דעתנו - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
איך הם מסווגים?
מרגלית לוי
חלק מהדברים בתוך המסמכים הפנימיים האלה מסווגים. לכן הבאנו את הנושא הזה בפני הגורם המשפטי הבכיר, אייל זנדברג. קיימנו דיון מאוד רציני סביב - - -
קריאה
מי זה אייל זנדברג?
אסף פרידמן
ממשרד המשפטים.
מרגלית לוי
ממשרד המשפטים. קיימנו דיון רציני מאוד בנושא הזה. אנחנו העברנו להתייחסות את העמדה של כל אחד מאתנו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ויפרסמו אותו לפני שהחוק יעבור?
מרגלית לוי
כן, אנחנו נמצאים כרגע בשלב של אישור סופי של הפלטפורמה שאותה אנחנו יכולים להעביר. זה נמצא בטיפול. לוקחים את העניינים בצורה רצינית, אז לא נוכל להעביר אותם לפני שאנחנו מסיימים את ההליך.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש פה שאלה של פנייה של חבר כנסת - -
היו"ר אורי מקלב
את צודקת, אבל לא לעשות את זה דרך הוועדה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
- - ואם אפשר, גם עם הסיווג להעביר, גם אם זה לוועדה סודית ומצומצמת שתדון בזה. אני לא יודעת מה, אבל תמצאו את הדרך. אנחנו כחברי כנסת מבקשים לראות את המסמכים.
מרגלית לוי
אני חושבת שזה לא המקום הנכון לדון בדברים האלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז תעבירו לנו אותם ונראה, אולי זה לא רלוונטי.
צבי דביר
יש שני אפיקים, אלה אפיקים - - - בכל מקרה, המסמכים הם מסמכים שרשום עליהם בלמ"ס.
היו"ר אורי מקלב
אני רק אגיד לכם – לנו – שאני לא יכול להגיד לכם שאני לא אוכל לפעול ולהוציא את התחושה, את ההרגשה, או את העובדה שאולי יש חברי כנסת שנמצאים פה ולא מרגישים שקיבלו את כל המידע בכל הדברים והכול היה לפניהם. אני לא אוכל להגיד לכם אתם לא צריכים להרגיש ככה. האם כל הנושא של מידע על כמה ניסיונות פריצה היו למאגרים, מה הביא את החוק – על הדברים האלה אנחנו קיבלנו תשובות ברורות. אני לא משוכנע, כל אחד בהרגשה שלו, בתחושה שלו, במציאות שלו אם הוא קיבל תשובה או לא. אבל זה לא סותר בהצעת החוק שמביאים בפנינו שזה לא קשור דווקא לכמות או למספר של הפריצות או של ניסיונות הפריצה. עם הרשות הזאת באה הצעת חוק ממשלתית שבאה לבקש שנעשה תעודות זהות חכמות, פלוס מאגרים וכולי. אני רוצה לתקן, מבחינה טכנית, הנושא הזה של ראש מערך הסייבר שייתן חוות דעת לשר – זה לא הגיע עכשיו, זה הגיע כמעט מתחילתם של הדיונים. היו כאן חברי כנסת מהקואליציה שהעלו את הנושא הזה, זה היה התנאי שלהם, בישיבות שנערכו, שהן לגיטימיות בעניין הזה. הגיעו להבנה, והבנה – צריך להבין, החוק יכול היה להיות – הוא לא מהות בחוק.

כל תהליך החוק יכול היה להיות גם בלי כל חוות הדעת הזו. זה לא פוגע, לא פוגם, וזה לא קשור לתהליך של החוק. זו עוד תוספת שבאה להניח את דעתם של כאלה שמבחינתם זה מניח את דעתם. בגלל ששר הפנים הוא זה שקיבל את ההחלטה על סמך הנתונים האלה שהוצגו בפניו, והוא שכנע שהוא בעניין הזה של שמירת המאגר, הטכנולוגיה הקיימת, שהיא המקסימלית שיכול לתת המסמך לחמש שנים ולא יותר למי שנותן טביעות אצבע, ועוד דברים כאלה. הוא אומר – זה מה שהיה בפני, אני מאמין בצדקת דרכי, עשיתי מאמצים, שמעתי את כולם, קיבלתי החלטה בעניין שבעיני היא המקסימלית. בנושא הזה של שמירה על המאגר הוא עשה על-בדיקה בעניין הזה, והוא אומר אני רגוע מאוד בעניין. הוא לא דיבר על שימושים נוספים, הוא אומר את זה אני כבר לא יודע, אבל במאגר, מה שהאחריות שלי – זה אחד.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל למה שהוא ייעץ לממונה ולא להיפך?
היו"ר אורי מקלב
מעבר לכך, אומר שר הפנים – לא רק אני. תגיד שאני לא המומחה לבדוק טכנולוגיה אם היא קיימת, אני רוצה לקחת דמות שהיא מקובלת, שהיא לא בוויכוח, דמות שהיא בתוך העניין.
דורון שקמוני
יש כזאת.
היו"ר אורי מקלב
דמות שהוא ייתן דיווח.
יהונתן קלינגר
אבל זו ההסמכה שלה בחוק ב-30(ב). זו ההסמכה שלה, ואתה לא יכול לעקוף - - -
היו"ר אורי מקלב
באותה מידה זה יכול היה להיות מישהו אחר. אבל הפוך, זו הייתה נראית לי דמות שהיא לא בתוך העניין. דמות מבחוץ שהיא לא מחויבת כל כך, לא יושבת בעניין.
יהונתן קלינגר
כבוד היושב-ראש, יש להם הסמכה ספציפית - - -
היו"ר אורי מקלב
יכול להיות, אבל בסופו של דבר זה בשביל השר, בשביל להניע את התהליכים לשר.
יהונתן קלינגר
אבל אתה לא יכול לעקוף את הסמכות שלהם.
היו"ר אורי מקלב
השר לא פסל אף אחד, אבל השר היה בהצעה – הייתי בתוך תהליך קבלת ההחלטה, כשראיתי מה הייתה ההצעה, כמו כל הצעה. מי שעומד היום בראש מערך הסייבר הוא דמות מקצועית מאוד, אין ספק.
קריאה
אין לנו מחלוקת על המקצועיות שלו.
היו"ר אורי מקלב
לקחו את האיש, לא את התפקיד.
יהונתן קלינגר
אין לנו מחלוקת על המקצועיות שלו ולא על התפקיד, המחלוקת היא על - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
המחלוקת היא על המהות.
היו"ר אורי מקלב
אבל זו לא סמכות, זה בסך הכול - - -
יהונתן קלינגר
נאמר סמכות בסעיף 30(ב).
היו"ר אורי מקלב
אל תהפכו משהו שבא לעצה טובה - - -, משהו שבא לא בתוך מהות - - -
יהונתן קלינגר
יש סמכות להחלטה הזאת, היא ספציפית לחוק הזה. אי-אפשר לעקוף אותה.
דורון שקמוני
אתה לוקח פרסונה ומכניס אותה לחוק? בעוד - - -
היו"ר אורי מקלב
מבחינת השר. הכול בא בשביל השר.
יהונתן קלינגר
יש - - - בחוק למישהו להביא את זה - - -
היו"ר אורי מקלב
יהונתן, הבנו. אני לא אומר שזה דבר טבעי. אני לא אומר שזה סטנדרט בחקיקה. יש כאן עוד דברים משונים. נכון, זה לא הדבר. בסך הכול כדי להניח את דעתם – בתמיכה או באי תמיכה יש הרבה השקפת עולם. אנשים שחוששים ולא חוששים, לא כל הדברים האלה הם אבסולוטיים. רוב הדיונים פה – כל אחד רואה את זה אחרת, ולכן הייתה הצעה שנלך לפי הפרסונה ולא לפי התפקיד. איש שאמרו שהוא דמות מיוחדת, אין על זה ויכוח, והוא יבדוק את זה ויאמר את דעתו אם יש חידושים, כולו בשביל דבר אחד. האם יש חידושים טכנולוגיים מתקדמים שבעקבות כך אפשר לשנות את התקופות ואת אורך המסמך? זה הכול.
נירה לאמעי רכלבסקי
אגב, הממונה על היישומים הביומטריים עובר עכשיו להיות חלק ממערך הסייבר.
יהונתן קלינגר
לפי החלטת ממשלה, לא לפי סעיף החוק. החוק מסמיך אותו אחרת, חשוב להבדיל בין - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
אני יודעת. נכון, את הסמכויות שיש לו לפי החוק אי-אפשר יהיה לקחת ממנו. השאלה אם יש לזה איזושהי השלכה לכך שהוא - - -
יהודה זמרת
אין השלכה מבחינה מסוימת. החוק קבע שהיינו צריכים להתייעץ, והשר מתייעץ אתו.
יהונתן קלינגר
אבל יש אדם בחוק שזו הסמכות שלו.
היו"ר אורי מקלב
הוא לא צריך סמכות, הוא בא לתת עצה.
יהונתן קלינגר
אבל זו הסמכות של הממונה על-פי סעיף 30(ב) בחוק.
יהודה זמרת
זו לא סמכותו כי הסעיף הזה הוא סעיף בחקיקה החדשה.
יהונתן קלינגר
אבל יש סעיף 30 שמדבר על - - -
יהודה זמרת
אתם מדברים אולי על מה הייתם רוצים שיהיה כך או אחרת, אבל אנחנו מדברים על משפטים ועל חקיקה.
יהונתן קלינגר
לא, תקרא את סעיף 30(ב), זו המדיניות שלו.
יהודה זמרת
מבחינת חקיקה, אפשר לקבוע בסעיף. מי שייקבע בסעיף הזה, השר יתייעץ אתו. זה לא סותר כי החוק הזה הוא סעיף ספציפי, הוא קובע הסדר – אין התנגשות.
נירה לאמעי רכלבסקי
אפשר לחשוב על מצבים שיתכן שתהיה איזושהי התנגשות ויהיו חוות דעת סותרות.
יהודה זמרת
אין התנגשות כרגע. אני לא רואה התנגשות.
אמרי קוזק
הסעיף עבר התייעצות עם משרד המשפטים, והם אמרו שאין שום בעיה מבחינת הסמכות מול סעיף 30. אני רוצה להגיד מילה - - -
היו"ר אורי מקלב
לא, לא. זכות הדיבור של אחרים, עם כל הכבוד.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
תודה. אני התחלתי, כבוד היושב-ראש, חברי הוועדה, המוזמנים, אנחנו יושבים כאן שעות ארוכות. יש חילוקי דעות, אבל יש – מה שאני אוהבת להגיד – שני דברים, אחד טוב ואחד רע. במה להתחיל? הדבר הטוב, שאחרי הדיון שקיימנו אתמול בוועדה אחרת, במדע וטכנולוגיה, גם על נושא המאגרים הביומטריים, פה אני הרבה יותר רגועה מבחינת ההבנה על המאגר הזה. כי מה ששמענו אתמול וראינו – אתמול חזרתי בלילה ב-24:00 וסיפרתי לבעלי - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
את אומרת שהמצב גרוע. אז למה את רגועה? אם המצב גרוע בדברים אחרים, למה שהוא יהיה יותר טוב?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לעומת דברים אחרים שנחשפנו אליהם אתמול, פה, המאגר הזה – גם קיבלתי מסמך מסוים שנתן לי להבין שהמאגר הזה הוא מאובטח, מסודר, מוגן, לפחות לעומת מה שנחשפנו אליו אתמול בדברים אחרים, מאגרים ביומטריים רבים של מדינת ישראל. בשבע עיניים מסתכלים על המאגר הזה. זו הבשורה הטובה, לפחות לדעתי. דבר שני – אני אתייחס בכלליות, אני לא אלך לפי סעיפים ספציפיים, כי אנחנו לא בשלב של הסתייגויות ולא בשלב של הסעיפים הספציפיים. הנושא של הוראת השעה, לעניות דעתי - - -
היו"ר אורי מקלב
אני רק מציע שההסתייגויות של הקואליציה תיעשה בדרך אחרת.
תמר זנדברג (מרצ)
למה?
היו"ר אורי מקלב
להציע הצעה טובה, את יודעת הרי איך זה עובד.
תמר זנדברג (מרצ)
למה? זו זכות של כל חברי כנסת.
היו"ר אורי מקלב
בסוף יורידו. אני נותן לה עצה טובה. כחבר קואליציה אני יכול לתת לה עצה טובה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כי אז כל חברי הקואליציה יגישו הסתייגות על כל חוק שיעלה, ואתם יודעים מה יהיה.
תמר זנדברג (מרצ)
תן לה עצה פוליטית.
היו"ר אורי מקלב
גם כדי לקדם את הדברים את יודעת שזה אחרת, הרי יש לך דברים ספציפיים, לא רק דברים - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני רוצה להגיד משהו על הנושא של הוראת שעה. הוראת שעה הוא כלי שניתן להשתמש בו, לעניות דעתי, רק במצבים שהם מיוחדים מאוד. זה לא צריך להיות זמין על המדף בכל עת ועת. יש חוק. המאגר לחמש שנים. זה לא צריך להיות בהוראת שעה, זה צריך להיות בסעיף בחוק. ואם בעוד ארבע שנים השר הזה או שר אחר יחשוב שצריך להאריך, הוא תמיד יכול לבוא לכנסת – קריאה ראשונה, קריאה שנייה ושלישית. אולי לא אנחנו נשב פה כבר, אבל הליך תקין, להסביר מה קורה, לתת דיווח, ולא דרך הוראת שעה שבאה לוועדה ואחר-כך במליאה, שזה משהו הרבה יותר פשוט. הנושא הוא חשוב, בעל פוטנציאל ענק, טמונים בו המון סוגיות שדעתנו לא נוחה לגביהן, אז לדעתי זה לא צריך להיות בשום הוראת שעה. הנושא של השימוש – אני נוגעת בשתי נקודות שלדעתי יש גם בקואליציה הסכמה עליהן. נושא השימושים – החברים ממשטרת ישראל יושבים בשקט ולא פותחים את הפה. לעניות דעתי – ועל זה אני מדברת גם כאזרחית, כעורכת דין וגם כאשת ציבור – אסור – פשוט אסור – לתת לאף גורם להשתמש במאגר. הוא נוסד ונעשה לא לצורך הזה. יש לכם מאגר גדול, מסודר, תשתמשו בו, כל ארגוני הביטחון כאלה ואחרים. המאגר הזה הוא אזרחי, השימוש בו צריך להיות אך ורק לצורך זיהוי ביומטרי, על זה האזרחים נותנים את הסכמתם, וזו תפיסתי.

אני מתארת לעצמי מצבים, כבוד-היושב-ראש, שקרה אסון, או איזשהו פשע חמור ביותר, והדבר היחיד שם הוא אולי טביעת אצבע שהמשטרה מצאה. במצבים כאלו, בצו של שופט בית משפט מחוזי – שזה מדווח, לא בשאילתות, לא בדרך שהיא לא דרך, באישור של בית משפט מחוזי, שהמקרים האלו מדווחים לוועדה. כי זה צריך להיות חריג, זה לא צריך להיות כלל. הדבר האחרון, אני דיברתי כאזרחית שגם אני אמורה להיות במאגר הזה. אנחנו צריכים לשמור על איזון בין צרכי הביטחון ובין החברה האזרחית, ולא להפר את האיזון הזה יותר מדי. תודה רבה.
היו"ר אורי מקלב
קודם כל, אני רוצה להעיר שכל השימושים צריכים לעבור דרך בית משפט. לא כל השימושים, הרי בגלל שזו משטרה – חוץ מגופי ביטחון אחרים. בחוק זה אחרת, יש לזה התייחסות.
קריאה
אבל לא לפי סעיף 16.
היו"ר אורי מקלב
דבר שני, בעניין הזה אנחנו ביקשנו שזה יעבור בתקנות – סוג השימושים, איך משתמשים, מה צריך לעשות בשימושים. אנחנו נביא את זה בתקנות. אנחנו לא נאשר עכשיו שום שימוש כל זמן שלא יבואו תקנות מפורטות כאן לוועדה.
אלי ביהם
אבל סעיף 16 לא מותנה בתקנות ולא בצו בית משפט ולא בשום דבר.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, אנחנו מתנים את סעיף 16 גם בתקנות. כלומר, יש בסעיף 35 התייחסות. אנחנו נתנה את סעיף 16 גם בתקנות.
חיים ילין (יש עתיד)
כבוד-היושב-ראש, אני פה בדיונים האלה כבר קרוב לשנתיים, ואני חושב שאני הנוסע המתמיד למרות שאני לא מקבל כוכבים לנסוע לחו"ל בחינם. אני רואה פה את התהליך של הקואליציה. קודם כל, זה תהליך מדהים, כי יושבים פה ואומרים לי אנחנו לא ניתן טביעות אצבעות. ופתאום אני שומע את התהליך – מדהים. דרך אגב, אני מברך את משרד הפנים ואת כל מי שעשה עבודה נאותה מול הח"כים האלה.
היו"ר אורי מקלב
עבודה פסיכולוגית אתה אומר.
חיים ילין (יש עתיד)
אני מוריד את הכובע. אבל אני מחזיר את הדיון המקורי. הדיון המקורי דיבר על כך שגם כל הטכנולוגים וכל אנשי המקצוע שעמדו פה וייצגו את המאגר הביומטרי אמרו שאין מאה אחוז. על זה אנחנו יושבים, חבר'ה. אם היה מאה אחוז, אנחנו לא יושבים פה. קחו את האצבעות, קחו את השיניים, קחו את העיניים, קחו כל מה שאתם רוצים, מבחינתי אין שום בעיה. ברגע שאמרתם שאין מאה אחוז, אז נדלקת נורה אדומה. אני יכול להביא את הפרוטוקולים – אני לא אביא את הפרוטוקולים, אבל אתם אמרתם את זה, לא אני המצאתי את זה. ולכן, אם אין מאה אחוז, אני לא מבין איך אפשר לישון בשקט. יש פה מאגר ששווה הרבה מאוד כסף במושגים כלכליים וכספיים, ואני לא מוכן שהוא ייפול לידיים של אף אחד. דרך אגב, זו אמירה שלא אני צריך להגיד אותה, זו אמירה שאני מקווה שהשר אומר אותה. הוא לוקח את כל השיקולים, אבל אני ממש רואה את זה. כבוד-היושב-ראש, אני אגיד לך משהו. יש לחברי הקואליציה מה להגיד ומה לתרום. אחת הבעיות שלנו – ואני אומר אמירה שלא שייכת – שהממשלה הפכה את הקואליציה בתוך הכנסת לחלק מהממשלה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
חיים, אבל אני לא יודע אם זה הדיון עכשיו.
חיים ילין (יש עתיד)
זו הערת ביניים. ידידי, אני בדרך כלל מנסה לא להפריע לאף אחד, למרות שלפעמים זה בוער לי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, כי את זה שמעו כבר כמה פעמים וחזרו על זה עוד פעם.
חיים ילין (יש עתיד)
אני ממש מתאפק.
היו"ר אורי מקלב
לא נעשה את זה לחבר הכנסת חיים ילין. הוא לא עושה את זה לאחרים, אז ודאי אצלו צריך לשמור. הוא לא מתפרץ גם כשאני רואה - - -
חיים ילין (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש נתן עצה, ואני בדרך כלל אני מקבל את העצות של אורי כי הוא גם חבר, גם ידיד וגם קולגה. אבל אני לא מקבל את העצה הזאת כי אני חושב שיש לקואליציה מה לתרום, יש מה להגיד. לא בגלל הפוליטיקה - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אבל אמרנו את זה בדיונים קודמים.
חיים ילין (יש עתיד)
לא, אבל אני שומע שינויים דרסטיים.
היו"ר אורי מקלב
הוא לא פונה אליך, הוא פונה אלי. הוא פונה אלי.
חיים ילין (יש עתיד)
יש מה לתרום, וזה לא עניין רק פוליטי.
היו"ר אורי מקלב
ברור.
חיים ילין (יש עתיד)
יפה. אז אני אומר כל עוד שהמאגר הזה לא מאובטח במאה אחוז, אני מתנגד למאגר. אני מבקש ממשרד הפנים – הרי היה פיילוט. נגמר הפיילוט, עכשיו יש חקיקה. צריך לצאת למכרז. אני מבקש שבמכרז של הכרטיסים החדשים הביומטריים שיהיו, יהיה סעיף – ואני מתנה אותו. אני לא יכול להתנות אותו בחקיקה, אבל אני מציע לכם שכל מי שזוכה במכרז להנפיק דרכונים ולהנפיק תעודות זהות, יהיה לו מתוך כל ההכנסות מו"פ פנימי לבטל את המאגר אם המאגר אובד. ברגע שאתם הולכים לכיוון ביטול המאגר – שיפתח טכנולוגיה, שימו את זה במכרז. תראו היענות שאתם באמת לא רוצים את המאגר, כי זו פצצה מתקתקת.
קריאה
יש פה בלבול - - -
יהודה זמרת
החברה שמנפיקה בלאו הכי תישאר כי זה התיעוד שיישאר לעולמי עולמים.
חיים ילין (יש עתיד)
אני רוצה להסביר משהו. כל מי שיושב פה – אני חוזר, יהודה – לא מתנגדים לתעודות ביומטריות.
יהודה זמרת
החברה שעושה את התיעוד היא לא - - -
חיים ילין (יש עתיד)
סליחה, סליחה, אני יודע. אני יודע. אבל מה אמרתי? אמרתי שייתכן מאוד – אני לא אומר אם זה ראש הסייבר, אם זה כל מי שאתם רוצים, אני לא נכנס לרזולוציה הזאת. אני רק מציע שבגלל שהטכנולוגיה מתקדמת, כולל בתמונות, כולל בעוד אפיקים, שיהיה מצב כזה שיימצא הכרטיס בתוך שלוש שנים, בתוך ארבע, בתוך חמש, שאתו אפשר לישון בשקט כי אף אחד לא יכול לפרוץ את המאגר, כי אין מאגר יותר.
מאיר גופשטיין
כל המאגרים הביומטריים, לא רק אחד.
חיים ילין (יש עתיד)
שנייה נבין. במשך החקיקה, מה ראינו? אני ספרתי כבר שלושה מאגרים, ואני מעריך שיהיו עוד. המאגר הראשי, המאגר של רשות האוכלוסין, מאגר פנימי שלפעמים הוא צריך לבדוק טכנולוגית למה הדרכונים עובדים או לא עובדים, ועוד מאגר שרצו להקים - - -
קריאה
על הדרכונים תהיה שמירה לתקופה קצובה.
חיים ילין (יש עתיד)
נכנסתי לתוך חנות ספורט מדהימה בחו"ל שלא קיימת פה בארץ. נעצרתי בכניסה. למה? כי ב-DNA שלי צריך לעצור בכניסה כי צריכים לבדוק אותי. אין מה לעשות, אוי ואבוי אם לא בודקים אותי. ואני מחכה שמישהו יבדוק אותי. לא. אף אחד לא בודק אותי. אנחנו רגילים תמיד למשהו. אני מנסה לשבור את המשהו הזה. דווקא המוח היהודי ודווקא אנחנו כישראלים מסוגלים לעקוף את המערכת בחוכמה. זה מה שאני מבקש ממכם. תכניסו במכרז הבא, שהוא לא פיילוט, את החוכמה הישראלית הזאת. היא קיימת אצלנו. מה אתם מפחדים ממנה? או שיש משהו שאני לא יודע? יש משהו שאני לא יודע? מה, איזו קומבינה מלפני עשר שנים? מה אני לא יודע? מה אני לא יודע?
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה על הדברים. מרגישים שהדברים האלה יוצאים מהלב, דווקא אתה, שאתה כבר שנתיים מלווה את החוק הזה, יודע שזה לא אותו חוק שהיה כאן לפני שנתיים, מה שמגיע עכשיו.
חיים ילין (יש עתיד)
אני אמרתי.
היו"ר אורי מקלב
על חלק מהדברים גם הסכמת. אומנם אתה לא חבר קואליציה, אבל לדברים שלך הייתה השפעה בעניין הזה. אם אתה מחפש שאנחנו נהיה מאה אחוז, אין שום מצב של מאה אחוז. אבל אם אתה מדבר על מקסימליות שאנחנו יודעים, לטענתם – הם השר, כל הצד המקצועי, אני לא הנציג של השר. אני מרגיש שזו חובתי המוסרית, בגלל שאני ישבתי אתו בישיבות – מבחינתו זו הבחינה המקסימלית, וזה לא רק שהוא התרשם מדברים, זה לאחר בדיקות, שלא כאן המקום לפרטן. מי שיודע, - - - בבדיקות המקסימליות שיכלו להיות. אין יותר מכך. אני אגיד שאין משהו אחר – סודות אטום, לא אטום, לא משנה מה – ששמור יותר מזה. אני לא חושב שיש משהו במדינה ששמור יותר מזה. מנקודת ההנחה הזאת השר קיבל את ההחלטה. ולכן אני מכבד אותה, ואני מעריך אותו מאוד בעניין הזה. זה שעכשיו הוא ביקש עוד דברים, דהיינו שהוא הסכים לנו – ואני חוזר לטענה שעלתה כאן, שאם זה יהיה הממונה על היישומים הביומטריים. הפוך, לממונה על היישומים הביומטריים יש תפקיד בתוך המשחק הזה, והוא צריך לעשות את שלו.

יש אולי דברים שלא מביאים בפניך, אולי יש טכנולוגיות שבגלל שהמערכת כבר רצה אף אחד לא מעיר אותה לעשות את זה. עוד תוספת בעניין הזה – שמישהו יבדוק. אפשר היום להוציא את כל הדבר הזה, החוק לא ישתנה בשום דבר. אני מוציא את כל הסעיפים שקשורים לאותה בדיקה בשנתיים – אנחנו לא משנים שום דבר. אז מה אכפת לנו שיש לנו גם את זה? יש כאלה שזה מניח את דעתם, זה הכול, אחרי התנגדויות מקצועיות שהם לא רצו את זה. לכן אין לזה שום השפעה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת חיים ילין סיפר שהוא מלווה את החוק הזה שנתיים.
חיים ילין (יש עתיד)
דב, מולך, תאמין לי, מה שאתה שכחת, אני עוד לא למדתי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני אומר בתסכול. אני אומר בתסכול שאני מלווה את החוק הזה מהרגע הראשון שהוא הגיע לכנסת. אני זוכר את היום, ה-27 באוקטובר 2008. אני הייתי חבר כנסת צעיר, זו הייתה הכנסת הראשונה שלי, הכנסת ה-17. הגיעה אלינו הצעת החוק הממשלתית הזו, שאני מתבייש להודות בפניכם שהייתי חבר הכנסת היחיד שהצביע נגדה. לשמחתי הגדולה, הכנסת ה-17 התפזרה מהר. היא התפזרה מהר לא בגלל חוק המאגר הביומטרי, אלא בגלל שקרה דבר די יוצא דופן, הוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה. לכן הכנסת התפזרה. בכנסת ה-18 הממשלה חזרה וניסתה לקדם את החוק הזה, החילה עליו דין רציפות והתחלנו את המאבק מחדש. אני לא נכנס כרגע לכל ההיסטוריה. אנחנו היום נמצאים באיזושהי ישורת, אחרי הרבה שנים, של חקיקת רוחב שמכניסה שינויים במערכת.

(היו"ר חיים ילין, 12:38)

חקיקת הרוחב הזו היא ההזדמנות להסתכל אחורה, להסתכל קדימה, לראות מה עשינו, ללמוד מהדרך הגדולה, הרבה ומהוויכוחים הרבים שהתרחשו כאן בוועדה לאורך השנים, לשנות את מה שצריך לשנות. אחרת אין טעם במעשה החקיקה שאנחנו עושים כאן. לכן, לפני שאנחנו נגיע לדיונים בהסתייגויות – שאני מניח שיהיו בשבוע הבא – אני רוצה לחזור ולומר, אתה צודק, חבר הכנסת ילין, יש איזושהי שחיקה בדיון הזה. זאת אומרת, יש הרבה חברי כנסת שלדעתי פשוט התעייפו לחזור על אותם דברים שהם אומרים כי הם אומרים ואומרים והדברים לא משתנים. לכן הם באים לפעמים עם עמדות קצת אחרות וחדשניות. יש לי תכונה לא טובה כשאני מחזיק בדעה שאני ממשיך לחשוב שהיא טובה, אני ממשיך לחזור על אותה עמדה ועל אותה דעה, למרות שהיא אולי עדיין לא מקובלת. אז אני חוזר מבחינתי לנקודות המוצא העקרוניות שצריכות להיות בחוק הזה. אני אומר את הדברים כי זו תהיה נקודת המוצא שלי גם בהסתייגויות.

ברמה הראשונה, כמו שאמר חבר הכנסת ילין, אנחנו בעד תעודות חכמות. תעודות חכמות לא מחייבות מאגר ביומטרי. זה הבסיס. אין שום סיבה לוותר על הבסיס הזה, להיפך. יש כאן מסביב לשולחן אנשי מקצוע – גם בצד הטכנולוגי, גם בצד המשפטי – שהשכילו אותנו לאורך השנים.

(היו"ר אורי מקלב, 12:39)

מה שאנחנו למדנו לאורך הדיון הזה רק מחזק אותנו בעמדה הזאת – לא צריך בכלל מאגר ביומטרי. מאגר ביומטרי הוא גם לגמרי מיותר, אם אנחנו מסתכלים מהזווית של תעודות הזהות החכמות, והוא גם מזיק ומסוכן מאוד. הוא מזיק ברמה העקרונית, כי אנחנו לא רוצים לחיות בחברת האח הגדול, והוא מסוכן ברמה המעשית, כי כולנו היום יודעים הרבה יותר ממה שידענו אפילו ב-2008, שדינו של המאגר הזה להיפרץ, ודינם של נתוני הגוף שלנו הוא להגיע לגורמים שאנחנו לא רוצים שהם יגיעו אליהם. זו נקודת הבסיס – לא צריך מאגר ביומטרי. הלאה.

הקומה השנייה של העמדה שלנו היא שבוודאי לא צריך טביעות אצבעות. כאן אני מברך דווקא על הגישה של שר הפנים. לאחר הרבה התלבטות, גם הוא התקדם לכיוון הזה. אולי הוא לא הגיע ממש למקום שבו אנחנו נמצאים בו, אבל גם שר הפנים היום נמצא במקום שמציב סימן שאלה גדול מאוד על טביעות האצבעות. אז לא צריך טביעות האצבעות, זו צריכה להיות הקביעה העקרונית. לא צריך טביעות אצבעות בכלל – לא לשנה, לא לשנתיים, לא לחודש ולא ליומיים. שחררו אותנו מהסיפור הזה, חסכו הרבה כסף, קדמו אותנו למקום נכון יותר וראוי יותר. זו הקומה השנייה. הקומה השלישית היא שהמאגר – אם הוא בכלל יוקם, ומה שייכלל בו ייכלל – כמו שאמרה חברת הכנסת מלינובסקי כאן לפני, הוא חייב להיות אך ורק למטרה שאתם מצהירים עליה. החרגות צריכות להיות במצבים יוצאי דופן, עם מנגנונים חזקים מאוד, ועם פרמטרים ברורים מאוד, שחייבים להיקבע בחוק ולא בתקנות. בחקיקה ראשית של הכנסת ולא בתקנות. אלו הם העקרונות של ההסתייגויות, אדוני היושב-ראש, שאני מתכוון להביא בפני הוועדה. כמובן שאת ההסתייגויות האלה נפרט לכל פרטי הפרטים.
היו"ר אורי מקלב
אני מציע שאת ההסתייגויות האלה, לאחר שיהיה הנוסח הסופי, יכול להיות שיהיו לך - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בוודאי. אנחנו נגיש את זה, כמובן, רק לאחר שיהיה הנוסח הסופי.
היו"ר אורי מקלב
תודה לחבר הכנסת דב חנין. התייחסויות נוספות, אמרי קוזק.
אמרי קוזק
תודה. אני יועץ של ראש מערך הסייבר, של דוקטור אביתר מתניה. נאמרה אמרה מה הקשר של ראש מערך הסייבר לביומטרי באופן כללי. אני רוצה לתת שתי התייחסויות. ראשית, שימוש ביומטרי הוא אמצעי טוב מאוד להגנת סייבר. ולכן יש קשר הדוק מאוד. שתיים, ראש מערך הסייבר, ברמה הממשלתית, הוא הדמות הבכירה ביותר, יותר מראש הרשות ויותר מהממונה. שלוש, כמו שנירה אמרה, אכן התקבלה החלטת ממשלה שמעבירה את הממונה על היישומים הביומטריים אל תוך מערך הסייבר, בדיוק מהראייה הכוללת שזה קשור אחד בשני. נכון, זה למעט הסמכויות הסטטוטוריות, אבל כמו שאמרנו, גם בהתייעצות עם משרד המשפטים, אין פה שום בעיה של התנגשות בסמכויות. זהו.
יהונתן קלינגר
אני רוצה להתחיל בנושא הסמכות, ואז אני רוצה לדבר לגופו של עניין. בנושא הסמכות, החוק בסעיף 30(ב) קובע סמכויות ספציפיות מאוד לממונה על היישומים הביומטריים. לעקוף אותן בהליך של הוראת שעה סותר והופך את כל עקרונות היסוד של החוק הזה, שמקים מוסד שהידע בכל הנוגע ליישומים ביומטריים – גם שאני לא מסכים אתו – נמצא אצל גוף מקצועי שמגבש המלצות, מתייעץ, יש לו ועדה מייעצת, יש לו ועדה מפקחת. הם היו אמורים לפקח על הניסוי, הם פיקחו על הניסוי, הגישו המלצות. הסעיף הקים את הממונה, החוק הקים את הממונה. אותה הקמה נתנה לממונה סמכויות על-פי חוק. הממונה הקים ועדה מייעצת מפקחת, שמפקחת גם על הניסוי וגם על ההתנהלות. מתוקף כך הידע המקצועי בנוגע לביומטריה, לטכנולוגיות היה אצלו. הגם שאני לא מסכים עם ההמלצות, אני חושב שלהוציא מהגוף הזה את הידע כרגע ולהעביר אותו - - -
היו"ר אורי מקלב
יהונתן, למה להוציא? זה לא גורע בחוק מה שקיים, הוספתי עוד דבר.
יהונתן קלינגר
אתה פוגע בתקציב שלו.
היו"ר אורי מקלב
אתה איש מלומד. אני מאוד מתחשב בהערות שלך, אבל לא נגענו בחוק, מה שהיה צריך לעשות בחוק, יעשה. אני מציע תוספת לשר – עצה, רוצה, עצה חברית. אם השר היה בא אליך ואומר אני רוצה בתוך המערכת מישהו שמבין בעניין, הוא מוכשר מאוד.
יהונתן קלינגר
אבל זה התפקיד שלו, לתת ייעוץ לשרים.
היו"ר אורי מקלב
חוץ מלתת לו את יהונתן להתייעץ.
יהונתן קלינגר
עזוב אותי.
היו"ר אורי מקלב
דרך אגב, הוא הזכיר אותך בדיון.
יהונתן קלינגר
אני אומר עזוב אותי. יש חוק שהקים את הגוף הזה, שנותן לו סמכות לייעץ לממשלה בדיוק בנושאים האלה, ואתה רוצה לתת את זה לגורם אחר.
היו"ר אורי מקלב
אני לא בא בתוך החוק. אני באמת לא מבין על מה - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
רוצים להתייעץ אתו. החוק מחייב להתייעץ אתו? לא.
חיים ילין (יש עתיד)
יהונתן, אני הולך אתך.
יהונתן קלינגר
הבנתי שאתם מצביעים נגד.
חיים ילין (יש עתיד)
אני רוצה להבין, לפעמים אני מתבלבל משפטית מה עיקר ומה טפל. משפטית, אני לא מדבר ניהולית. הרי המטרה שלנו – לפחות גם שלך וגם שלי – שלא יהיה מאגר, מהמון סיבות. מהמון סיבות, לכל אחד יש את הסיבה שלו – יש כאלה בשל צנעת הפרט, יש כאלה בגלל שלא יכול להיות שמדינה דמוקרטית תכריח אותנו, ויש כאלה כמוני, אני לא רוצה שיהיה מאגר שמישהו יוכל לפרוץ. הרי המלחמה שלנו עכשיו, המשפטית, שלא יהיה מאגר. אני גם יודע שכל הקואליציה – לא משנה מה יגידו, בסוף תהיה משמעת קואליציונית, ואין לנו סיכוי, אנחנו כאופוזיציה, להעביר. אז המטרה שלנו היא לנסות מבחינת האידיאולוגיה – כל אחד בדעה שלו – שהמאגר הזה יהיה כמה שפחות זמן פעיל בצורה כזאת שיסכן את האידיאולוגיה ואת הערכים שלנו. מה זה משנה אם הסייבר – לא יודע מי. אפילו יהודה הופך להיות בבוקר המומחה מספר 1.
יהונתן קלינגר
אני אסביר, ואז אני אגע בגוף הסעיף, שיש לי הערות רלוונטיות גם אליו.
חיים ילין (יש עתיד)
מה זה משנה?
יהונתן קלינגר
אני אסביר את זה, ואז אני - - -
חיים ילין (יש עתיד)
ואז אולי תהיה לנו עוד מלחמה.
יהונתן קלינגר
ההסבר הפשוט הוא כזה: הקמנו את הממונה כדי שיהיה גוף מקצועי בממשלה שייעץ ויתווה לממשלה. הוא יוציא הנחיות רוחביות על שימוש בביומטריה בכלל, והוא עשה עבודה מצוינת. לא מדבר על המאגר, אלא על שימושים בביומטריה ברחבי משרדי הממשלה, וגם בעולם האזרחי.
היו"ר אורי מקלב
אם היית אתמול בכנסת, היית מבקר בוועדת המדע - - -
יהונתן קלינגר
לצערי, הייתי אצל גורם אחר ולא יכולתי להגיע.
היו"ר אורי מקלב
אני לא מתבלבל. אני יודע גם למה, דנתי אותך לכף זכות. זה היה דיון שלא היה על סדר-היום, ובטח הייתה לכם מחויבות אחרת. גם עליך וגם על דורון חשבתי שלא הייתם אתמול. זה היה דיון שלא היה מתוכנן לכן לא יכולתם, יכול להיות שגם פרופסור קרין.
יהונתן קלינגר
לגופו של עניין, לסעיף, קודם כל, אם אנחנו הולכים לסעיף (ב)(1), הסמכות של ראש רשות הסייבר היא בינארית – לקבוע אם יש טביעות אצבע, או אין טביעות אצבע. יש עוד אפשרויות. לדוגמה, לרדת לאצבע אחת. לדוגמה, לשמור רק את נתוני הזיהוי הביומטריים ולא את אמצעי הזיהוי הביומטריים. כלומר, לשמור רק את ה"האש".
אמרי קוזק
אבל הסעיף לא מדבר על אצבעות, הוא מדבר על אמצעים טכנולוגיים לזיהוי על בסיס תמונות פנים בלבד.
חיים ילין (יש עתיד)
זה מה שאני הבנתי. אם זה מה שאתה אומר, זה משנה בכלל את - - -
יהונתן קלינגר
ההמלצה של ראש מערך הסייבר - - -
היו"ר אורי מקלב
אנחנו למדנו אתמול שביומטרי זה מגוון של דברים.
חיים ילין (יש עתיד)
כל אחד מדבר משהו אחר פה. אני לא יודע מה האמת.
יהונתן קלינגר
אמצעים טכנולוגיים המאפשרים זיהוי פנים בלבד. אם הוא יחליט שנשתמש באצבע אחת ובפנים, הוא לא יכול להמליץ את זה. אם המטרה שלי היא לצמצם ביומטריה, וגם אם לא יקבלו את העמדה שלי שאפשר בלי ביומטריה בכלל, וגם אם לא יקבלו את העמדה של הממונה, שאפשר רק עם צילומי פנים – יכול להיות שיקבלו עמדה שאפשר רק עם נתוני זיהוי של אצבע אחת, זה לא נמצא פה בחוק. סעיפים כמו שהיה בסעיף 41 לחוק המקורי, שמאפשר לצמצם, להכניס חלופות של תשאול מוגבל, חלופה של שמירה זמנית, חלופות כאלה ואחרות שאנחנו אומרים שתהיה הוראת שעה - - -
חיים ילין (יש עתיד)
למה, כי זה לא תחת הסמכות של ראש הסייבר?
היו"ר אורי מקלב
רועי פרידמן, אתה מסכים לזה?
חיים ילין (יש עתיד)
אני הבנתי בדיוק מה שאתה אמרת, לא מה שיהונתן אומר.
היו"ר אורי מקלב
חוות הדעת – כן תוכל להתייחס לזה, לי אין ספק.
אמרי קוזק
השאלה של ראש מערך הסייבר היא האם ניתן להתבסס אך ורק על תמונות פנים? זו השאלה.
יהונתן קלינגר
אתם לא רוצים אופציות נוספות? אם אפשר תמונת פנים ואצבע אחת, לא - - -
אמרי קוזק
אבל זה סותר את כל הרעיון של כל הוראת השעה.
יהונתן קלינגר
אם אתם אומרים אי-אפשר, אבל נוכל להסתמך בהוראת השעה הקרובה, בחמש השנים הקרובות רק על אצבע - - -
היו"ר אורי מקלב
אני לא חושב שבחוות דעת יימנע ממנו להגיד שיש חלופות אחרות. חוות דעת היא כרגיל רחבה יותר.
יהונתן קלינגר
החוק לא מסמיך את זה.
היו"ר אורי מקלב
ההסמכה בחוק היא בסופו של דבר חוות דעת.
נירה לאמעי רכלבסקי
מה שיקרה, אם הוא יגיד את, יגנזו את זה.
היו"ר אורי מקלב
לא יגנזו את זה. לא יגנזו את זה. זה רשום שחור על גבי לבן.
קריאה
למה יגנזו? יקימו ועדה - - -
יהונתן קלינגר
שתהיה לו אפשרות לתת אפשרויות שמצמצמות גם את המאגר ואת הוראת השעה.
היו"ר אורי מקלב
אני יכול להוסיף את זה - - -
חיים ילין (יש עתיד)
יהונתן אומר משהו.
היו"ר אורי מקלב
אתה רוצה לדעת, השאלה מה הסמכות שנותנים לראש מערך הסייבר? אנחנו רואים שהסמכות בחוות דעת – קודם כל, בחוק היא רק חוות דעת. התהליך הזה, זה מה שעיקר. מילה פה ומילה שם - - -
יהונתן קלינגר
לא, אם הוא לא יכול לצמצמם - - - את חוות הדעת - - - הוא לא יכול לצמצם.
אמרי קוזק
הוא יכול. ברגע שהשאלה היא אם ניתן להתבסס רק על תמונות פנים, אז מניה וביה חייבים להתייחס גם לשאלה אם אפשר רק פנים, או - - - להוסיף עוד איזה רכיב - -
היו"ר אורי מקלב
יש דברים אחרים.
אמרי קוזק
- - בין אם זה טביעת אצבע או משהו נוסף.
היו"ר אורי מקלב
אני אומר את זה לפרוטוקול, שאי-אפשר להתייחס לכל.
חיים ילין (יש עתיד)
כל מה שאמרת זה ביומטריה מבחינתי. אני אשאל אותך מה שיהונתן אמר. נגיד שאפשר להגיד להוריד אצבע תמורת תשאול, זה - - -
יהודה זמרת
צריך שינוי חקיקה לזה. בואו נסביר – המנגנון אומר אני יכול לבטל את כל הוראת השעה. לא אמרו לשר הפנים לבטל חצי - - -
יהונתן קלינגר
אבל הוא יכול לצמצם.
יהודה זמרת
אבל אנחנו נקבל חוות דעת, ואם חוות הדעת תגיד שצריך ככה ואחרת – יהיה פה דיון בוועדה, אנחנו נהיה צריכים לקבל החלטה מושכלת.
חיים ילין (יש עתיד)
על זה אני מדבר, אם בסמכותו להמליץ בכלל על תשאול במקום כי הוא אחראי רק על חוות דעת.
היו"ר אורי מקלב
חוות דעת זה הרבה יותר רחב, זו לא המלצה.
קריאה
חוות דעת זה רחב מאוד.
היו"ר אורי מקלב
זה רחב מאוד, כך אנחנו רואים את זה. אני אסכם את הדברים. יהונתן, עם כל הכבוד, העלה את הדברים. אני אחליט בסוף אם להוסיף או לא להוסיף, אבל איך שלא יהיה, אנחנו אומרים לפרוטוקול – חוות דעת זה משהו רחב יותר ולא באופן המצומצם. אף אחד לא ימנע ממנו לכתוב את זה. השר יוכל לקבל איך שהוא רוצה בעניין הזה, והוא יוכל לקבל את זה.
יהודה זמרת
אנחנו כמובן מתנגדים.
חיים ילין (יש עתיד)
למה אתה מתנגד, יהודה?
היו"ר אורי מקלב
הנושא השני. התייחסות אחרונה.
יהונתן קלינגר
אנחנו רואים לנכון שתהיה אפשרות לצמצם את הוראת השעה, ולא רק להאריך אותה. לא לצמצם מבחינת זמן, אלא מבחינת היקף, להשמיט דברים, כמו שאמרנו לדוגמה, אצבע אחת. הדבר הנוסף הוא שאנחנו עדיין לא מבינים למה אם נחה דעתו של השר אף ללא המלצה כלשהי הוא לא יכול לבטל או לקצר אחרי שנתיים-שלוש בלי חוות דעת. כי ראינו שכשחוות דעת נדרשות להגיע לוועדה, הרבה פעמים אומרים - - -
היו"ר אורי מקלב
מה שחברי כנסת אומרים, תן להם. אנחנו רוצים ממך דברים שאנחנו לא יודעים להגיד. לדברים האלה כבר התייחסו.
יהונתן קלינגר
אז זה נאמר. חסרה לי ההתייחסות הזאת.
יואב זקס
שמי יואב זקס. אני ראש החטיבה הטכנולוגית במטה הלוחמה בטרור. ביקשתי את זכות הדיבור כדי להתייחס להערה שהעלתה חברת הכנסת זנדברג בנושא הסמכות של ראש מערך הסייבר אל מול הממונה על היישומים הביומטריים. אני רוצה להסביר משהו. החשש שלנו הוא שאנחנו נחליף פה עיקר בטפל. מדובר פה בעולם מקצועי שאיננו עולם הסייבר. אני לא רוצה להתייחס לנושא של ההכפפה הארגונית אחד לתוך השני. רוצה לומר שחזקה שנושא הסייבר גדול בהרבה – אדם יהיה עסוק ועמוס בדברים רבים נוספים. הנושא ירד בסדר החשיבות שלו, ויש פה טעות מקצועית לעשות את ההכללה הזאת. זה נכון לכל התחומים. הגוף העליון, שצריך לייעץ לממשלה, לכל גופיה צריך להיות הממונה על היישומים ולא גוף אחר, גם בנושא הזה. תודה רבה.
היו"ר אורי מקלב
תודה. פרופסור קרין.
קרין נהון
אני מושכת את הבקשה.
היו"ר אורי מקלב
אני רוצה לסיים אתכם את הדברים. ניר אלישע, בבקשה. תציג את עצמך, אני לא כל כך הבנתי את מי אתה מייצג – אזרחים בודדים. אתה לא בארגון, נכון? אתה מייצג ארגון או שאתה מייצג את עצמך?
ניר אלישע
עמותת הקנאביס הרפואי.
היו"ר אורי מקלב
גם לפה נכנס הקנאביס, ועכשיו החידוש. אני גם לא יודע.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה רפואי, אורי. זה קנאביס רפואי. צריך להדגיש שזה רפואי.
קריאה
איך זה נכנס ל - - -
היו"ר אורי מקלב
אני גם לא יודע. אין ישיבה בלי חידוש. הנה החידוש, מה קשור הקנאביס?
ניר אלישע
אני רוצה לשאול למה לנסות את המאגר אחרי שאנחנו רואים פעם אחר פעם שדברים דולפים? דיברו פה מספר חברי כנסת על האבטחה ועל החשש מהדליפה. אני רוצה להביא את הנקודה של הזווית הרפואית של המטופלים. אני לא יודע אם כבוד הנמצאים יודעים, היום יש הרבה מצבים שבהם מטופלים בקנאביס רפואי – מסתכלים עליהם בעין אחרת, נמנעות מהם זכויות, - - - זכויות חולה, ואנחנו חוששים מהמאגר הזה בנושא שבו אני לא יודע אם אני אסומן כמטופל, אם פתאום תהיה רובריקה חדשה שמסמלת מטופל בקנאביס או לא. יש פה 28,000 מטופלים שחוששים מהנושא הזה ולא יודעים - - -
היו"ר אורי מקלב
אם אתה רוצה תעמולה לצרכני הקנאביס הרפואי, אני רוצה להרגיע – אל תיתנו טביעות אצבע. לגיטימי גם שאם תרצה לעשות תעמולה בתוך – רבותי.
ניר אלישע
אין פה שום עניין של תעמולה.
היו"ר אורי מקלב
לא, אתה יכול, זה לגיטימי.
קריאה
אנחנו לא מקבלים מידע על משתמשי קנאביס.
ניר אלישע
אין פה עניין של תעמולה, יש פה עניין של דאגה אמתית.
היו"ר אורי מקלב
אולי אני אכתוב לכם מכתב בעניין הזה.
קריאה
בדיוק בתעודת זהות יכניסו אם - - -
היו"ר אורי מקלב
בסדר, הוא שאל. הדבר שני, ניר, בבקשה.
ניר אלישע
החשש, כמו שאנחנו יודעים, שיש מעקבים גם על המשאף שרוצים לתת לנו. אני אסיים בזה שאני אומר שבסופו של דבר חלון פתוח קורא לגנב, וכשקוראים לגנב, הוא עלול לבוא. תודה רבה.
מרגלית לוי
סעיף קצר לפרוטוקול, סעיף 26 בנושא הממונה על הגנת הפרטיות.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו נגיע. אנחנו מתחילים עכשיו מההתחלה ועוברים על הדברים.
היו"ר אורי מקלב
לנושא הזה אנחנו נתייחס עוד מעט.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו צריכים לעדכן – לא חזרנו אחורה להראות איזה דברים התעדכנו בנוסח.
אלעזר כהנא
אם אנחנו נחזור לסעיפים שדיברנו, שהתכתבנו, אז אני אעיר תוך כדי.
היו"ר אורי מקלב
עכשיו.
אלעזר כהנא
אם עכשיו, אז עכשיו.
היו"ר אורי מקלב
עכשיו. את רוצה לפי הסדר? אישרתי את הגופים המקצועיים ואת ההתייחסויות, שלא סגרנו לגמרי עכשיו. מציעה היועצת המשפטית – ונקבל את ההצעה שלה – לפי הסדר הכרונולוגי.
יהודה זמרת
בסוף אנחנו צריכים לחזור להוראות התחילה. בואו נגמור את כל הדיון, ואז נידרש - - -
היו"ר אורי מקלב
אנחנו גמרנו את ההתייחסויות, סיימנו.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, לא, סליחה. שנייה.
היו"ר אורי מקלב
התייחסויות של אנשים אחרים. עכשיו אני נותן לגופים המקצועיים התייחסויות על הסעיפים עצמם.
נירה לאמעי רכלבסקי
הם צריכים להסביר מה הוראת המעבר קודם. הם לא הסבירו מה הוראת המעבר לגבי החוק הזה. גם הוראת המעבר וגם מחיקה של טביעות של מי שנכלל בפיילוט.
יהודה זמרת
כבר הסבירה את זה מגי בדיון הקודם.
היו"ר אורי מקלב
אני הבנתי שאמרו את זה, לכן שאלתי אותך לפני זה. הוראת המעבר 16א.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני זוכרת שהקראתי את זה, לא זוכרת שדיברנו על זה.
היו"ר אורי מקלב
על 16א הסבר על מה מדובר, מה נקראת הוראת המעבר. בקצרה. כולם מבינים את זה, אלו לא דברים דרמטיים.
מרגלית לוי
הוראת המעבר מדברת על כך שמרגע שאנחנו מחילים את החוק, אנחנו צריכים פרק זמן של כחודש-חודש וחצי עד חודשיים שבו הרשויות נערכות ומתאימות את עצמן הן מבחינה תפעולית, לוגיסטית, מחשובית, כל מה שנדרש כדי להתאים את זה בהתאם למתווה שאושר בסופו של דבר.
היו"ר אורי מקלב
יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף?
מרגלית לוי
הוראת המעבר – דיברתי בבוקר גם עם נירה, וגם בהתייעצות עם משרד המשפטים, שבהוראת המעבר אנחנו לוקחים את ההוראות שחלו בצו, אנחנו שואבים אותן משם ומחילים אותן על הוראת המעבר עד להחלה של החוק במלואו.
נירה לאמעי רכלבסקי
כל ההוראות לגבי תוקף של תעודות, מי שמחזיק תעודות וכדומה?
יהודה זמרת
אני ממשיך את מה שנאמר. מה שקרה, בעקבות הדיונים שהיו בוועדה, יש מספר תקנות. הרי אנחנו אמורים לשנות את התקנות הקיימות, להתאים אותן, ויש מספר תקנות שחויבנו להביא לאישור ועדה. כלומר, גם הליך התקנות הזה, שחשבנו בחודש-חודש וחצי לגמור אותו בתוך מערכת ממשלתית, זה לא פשוט. ברגע שיש אישור ועדה, כדי שלא נגיע למצב שבו מצד אחד מגיע המועד הקובע – זה יהיה אמצע אפריל, נכתוב חודש מתאריך החקיקה – אנחנו עלולים להימצא במצב שבו הגענו לאמצע אפריל, התקנות לא אושרו פה מכל מיני - - -
היו"ר אורי מקלב
כבר התרגלנו לאשר לכם את הבקשות.
יהודה זמרת
לכן אנחנו מבקשים שייקבע התאריך אמצע אפריל.
היו"ר אורי מקלב
יהודה, התרגלנו לאשר לכם את כל הדברים האלה.
יהונתן קלינגר
אני בדיוק רוצה לדבר על התרגלנו. החוק התקבל בשנת 2009, דצמבר 2009. תקנות ראשונות – שבעקבות המלצת בית המשפט העליון – הוחלפו וצו ראשון - - -
עירית ויסבלום
סליחה, התקנות לא הוחלפו.
יהונתן קלינגר
הצו הוחלף, נכון, סליחה. התקנות והצו לא נכנסו לתוקף עד ארבע שנים אחרי. אנחנו לא רוצים להיות במצב שבו יכפו על אנשים לתת טביעות אצבע עד כניסת החוק לתוקף, ואנחנו מבקשים מכבוד היושב-ראש לקבוע שמפסיקים לאסוף מאנשים מידע, כי אנחנו החלטנו שאנחנו מפסיקים לפחות טביעות אצבע - - -
היו"ר אורי מקלב
- - - הוראת מעבר עוד מעט.
יהונתן קלינגר
לא, הוא רוצה הוראת מעבר לתקופה לא מוגבלת.
יהודה זמרת
זו וולונטרי, יישאר, גם בתקופת המעבר.
יהונתן קלינגר
לא, שאנשים שייתנו את טביעות האצבע בתקופת המעבר - - -
יהודה זמרת
יחולו ההוראות שחלות בתקופת המבחן.
יהונתן קלינגר
לא. לא. שלא יישמרו טביעות האצבע שלהם במאגר, אלא אם יתנו הסכמה.
יהודה זמרת
אבל - - - ביומטרי בתקופה הזאת.
נירה לאמעי רכלבסקי
סליחה, רק שיהיה ברור שהמשמעות היא שעד יום התחילה של החוק כרגע ממשיך לחול הפיילוט.
יהונתן קלינגר
וזה אומר שלהם יש תמריץ להמשיך - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
מי שרוצה תעודה ביומטרית, צריך לתת טביעות אצבע.
יהודה זמרת
אני אם הוא לא רוצה תעודת זהות ביומטרית, אני אפילו לא יכול לחייב אותו.
נירה לאמעי רכלבסקי
בסדר, כולם יודעים את זה. זאת המשמעות.
יהונתן קלינגר
אנחנו ראינו בשבועות האחרונים שמסתובבים אס.אם.אסים לא נכונים, בלשון המעטה, שמעודדים אנשים ללכת - - -
קריאה
שאתם הוצאתם.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אנחנו לא עוסקים באס.אם.אסים.
קריאות
- - -
עמיר אריהן
אנחנו לא הוצאנו אותם. אני לא אתפלא אם זה מישהו מסביב לשולחן.
יהונתן קלינגר
אנחנו רואים אנשים שמעודדים אותם ואומרים להם עכשיו תוציאו תיעוד ביומטרי, כי זה עוד חינם, ואחר-כך זה לא יהיה חינם, ואנחנו רואים שמפעילים לחץ על אנשים. אם הכנסת החליטה שהיא לא רוצה שייקחו טביעות אצבע מהאנשים - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
זה לא נכון. צריך להגיד לאנשים שזה לא נכון.
יהונתן קלינגר
ברור שצריך להגיד לאנשים שזה לא נכון.
קריאות
- - -
יהונתן קלינגר
היום משרד הפנים לא אומר את זה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
משרד הפנים אומר את זה.
יהונתן קלינגר
שטף המיילים שאנחנו מקבלים מהאנשים - - -
קריאות
- - -
עמיר אריהן
אתה סתם מטעה פה אנשים.
יהונתן קלינגר
תן לי להציע שהוועדה תקבע בהוראות המעבר שטביעות האצבע של המתנדבים שינדבו את עצמם לפיילוט בתקופת המעבר ימחקו, אלא אם הם יגידו אחרת, ביחד עם שאר הדברים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה בלאו הכי. זה מה שהוא אומר לך.
יהונתן קלינגר
לא, הוא לא אומר את זה.
יהודה זמרת
יש מנגנון בסעיף אחריו - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
אם הם לא מאשרים, אתה יכול להוציא תעודה חדשה.
יהונתן קלינגר
לא אם הוא ירצה, שלא ישמרו את טביעות האצבע של המתנדבים אלא אם הם יסכימו.
יהודה זמרת
הוא צריך לבוא ולהגיד - - - יש כזה סעיף נפרד.
יהונתן קלינגר
לא, הסעיף הזה מבקש ממנו להוציא תיעוד חדש.
יהודה זמרת
בטח, כי אני צריך להוריד אותו - - -
יהונתן קלינגר
אז אני אומר, היום אתה כבר יודע מה הוא הולך להנפיק, אז תחיל עליו את הוראות - - -
עירית ויסבלום
רגע, מי יודע? אתה יודע מה הוא הולך להנפיק? נו, באמת.
יהונתן קלינגר
אתה יודע כבר היום שהוא יגיד לך אם הוא רוצה לשמור במאגר או לא. אם הוא לא רוצה, תנפיקו לו לחמש. מה הבעיה?
עירית ויסבלום
שהחוק עוד לא נכנס לתוקף.
יהודה זמרת
כרגע אני מנפיק לו לעשר שנים כי אני לוקח ממנו גם את זה וגם את זה, כי זה וולונטרי. ברגע שזה חל - - -
יהונתן קלינגר
ראינו איזה סעיפים ואיזו פרשנות יצירתית אפשר לעשות כדי להכניס סעיף אחד לתוקף ולא להכניס סעיף אחר. אפשר את זה כדי לשמור על האזרחים בתקופת המעבר הזו.
היו"ר אורי מקלב
אתה מכיר אחד שהוזמן לליל הסדר – הוא שמע שאצל היהודים יש הרבה אוכל. הוא הוזמן, אבל הוא חיכה וחיכה, ושמעו את כל ההגדה. עד שהגיע לקניידלך, הוא איבד את הסבלנות והלך. אז אמרו לו: אנחנו כבר נמצאים ליד הקניידלך. אנחנו כבר נמצאים אחרי ההגדה.
יהונתן קלינגר
- - - בסעיף עונשין - - -
היו"ר אורי מקלב
רק רגע. רק רגע. יהונתן, אני רוצה להתייחס במילה אחת לתעמולה. זה הגיע גם לאוזניי, לא הגיעו אס.אם.אסים. אני אמרתי את זה בהערה לניר, אני חושב שמה שאני אגיד לאנשים, יכול להיות שאני אשקול להגיד לאנשים אל תעשו את זה, בשביל מה לכם את זה? אני משוכנע שרובם של האנשים יעשו את זה, לא בגלל שהם השתכנעו ויודעים את כל הנעשה, אלא בתוך עמי אני יושב. אני יודע שכשאנשים צריכים לבחור בין אלטרנטיבה של חמש שנים לעשר שנים, מה שקורה – ואני מקווה שזה לא תמריץ לאנשים להתיש אותם קודם בתורים ארוכים כדי שהם יצטרכו לחשוב פעם שנייה אני אצטרך לעבור את זה, שהתורים לא יהיו בכוונה תורים כדי שאנשים יסכימו לעשות את זה – בסופו של דבר, הרבה אנשים יעשו. אני חושב שתעמולה אינה חוזרת. בעניין הזה מודעות לאנשים, שידעו מה הם עושים, זה חשוב. יש כאלה שבטוחים, כאן בסביבה שלי, שתהיה ירידה דרמטית לאחר מה שאנחנו דורשים, וזה לא דבר פשוט. גם הסבר, גם הסבר בעל פה, גם בנייר, הדיונים שלנו פה, הדברים שנאמרים פה – תהיה ירידה דרמטית באנשים שירצו טביעות אצבע.
יהונתן קלינגר
אדוני, אם החוק הנוכחי, אם הפיילוט, יימשך וייגרר כמו מסטיק, ולא יהיה סעיף שיקבע שהתחולה של החוק היא בתאריך ספציפי היום ולא יהיה לחץ, למי שרוצה להכניס כמה שיותר אנשים למאגר יהיה תמריץ לדחות את התאריך הזה כמה שיותר מאוחר.
היו"ר אורי מקלב
קודם כל, אתה צודק. אתה צודק.
חיים ילין (יש עתיד)
מי שרוצה לעשות את זה, אין לו שום בעיה לעשות את זה בלי שום בעיה.
היו"ר אורי מקלב
אתה צודק.
חיים ילין (יש עתיד)
כמו שהביאו תשעה חודשים ועוד תשעה חודשים, יביאו אותו דבר. אין לך מה לעשות.
היו"ר אורי מקלב
יהונתן, הדעה שלי היא כמוך בדיוק. אבל אני צריך גם להסתכל קצת לתוך העניין המקצועי, ואני יודע מה הם צריכים – אילו חסמים, אילו עיכובים יש, מתוכננים, ידועים, לא ידועים. אנחנו תמיד עושים את זה, במסגרת השיקולים שלי, מה שאתה אומר, ככה זה צריך להיות, וככה היינו צריכים לדרוש. אבל בתוך עמי אני יושב. אנחנו יודעים את החסמים, אנחנו יודעים מה שקורה. נכון שאנחנו צריכים ליצור תמריץ. לא מצאתי משהו שיכול לאזן בין הדברים הלא צפויים שלהם לבין – אני מניח שאם ירצו - - -
יהונתן קלינגר
יש, אדוני, וזה לעצור את הפיילוט עד לכניסת החוק לתוקף.
היו"ר אורי מקלב
אני מניח שהם ירצו לעשות את זה. בכל אופן, יש היום שר שעוקב. אני מניח שהזמנים ייכנסו לתוך - - -
יהונתן קלינגר
אדוני, אפשר תמיד לעצור את הפיילוט.
חיים ילין (יש עתיד)
כבוד היושב-ראש, כשאתה אוכל קניידלך, אתה יודע מי עשה אותם, נכון?
קריאה
לא.
חיים ילין (יש עתיד)
זה בדיוק הוויכוח שלנו על המאגר הביומטרי.
היו"ר אורי מקלב
אולי אתה יודע מי עושה אותו, אבל אתה לא יודע מה נעשה בתוכו.
קריאה
תלוי אם זה שעשה אותם אוכל.
היו"ר אורי מקלב
דורון, קודם לא נתתי לך להתייחס. אני אתן לך עכשיו, אפילו שאתה עדין ואתה לא מבקש את זה. משפט. אני יודע שאתה עושה את זה קצר.
דורון שקמוני
כן, זה יהיה קצר מכיוון שהרוב נאמר. אני רוצה לחזק. הבית הזה קבע בחקיקה את הממונה על היישומים הביומטריים כאחראי מבחינת הממשלה והכנסת על כל דבר שקשור בביומטריה. ואז צץ הדבר החשוב ביותר, הגדול ביותר והמרכזי ביותר שנעשה בתחום הביומטרי מעולם, והסמכות ניתנת למישהו אחר. נכון שהמישהו האחר הזה עומד להיות הבוס שלו וכולי, אבל זה לא באמת קשור. הסמכות ניתנה לממונה, שם נמצאת התורה, שם נמצא קצה החוט בכל נושא הביומטריה. אני חושב שזה לא תקין, למרות שזה אמור ליצור שלום בית.
היו"ר אורי מקלב
במה זה מזיק? אני אגיד לך עוד משהו. אני מדבר פתוח.
דורון שקמוני
סדר וניקיון. אנחנו עוסקים פה בחקיקה שהיא כל כך משמעותית.
היו"ר אורי מקלב
דורון, אני מדבר פתוח. לא רק אתה, אני אומר את זה גם ליהונתן וגם לאחרים. אתם באים לכיוון הזה בגלל שאולי אתם יודעים מה דעתו בעניין הזה של הממונה, או של הוועדה המייעצת. ההחלטות של הוועדה המייעצת לא בדיוק מיושמות בחוק. אבל אני אגיד לך משהו אחר, הדעה היא חשובה מאוד, ראיתם מה מידת השפעתו. יכול להיות שמידת השפעתו של מישהו אחר בעניין הזה תהיה יותר מחוות הדעת המלומדת. קודם כל, עניתי שני דברים. לגופם של דברים, לא גרענו ממה שהחוק נתן לו, זה לא בא במקום זה, זו תוספת. ירצו – יאכלו, לא ירצו – לא יאכלו. דעתו היא לא מזיקה, לא שמעתי שמשהו מזיק, אז למה אנחנו על זה בונים?
דורון שקמוני
דעתי היא שגרענו.
היו"ר אורי מקלב
למה? אנחנו אומרים עליו מידת האחריות?
דורון שקמוני
שוב, אם כל מה שאנחנו מדברים עליו זה על זה שהשר יתייעץ, הרי השר מתייעץ בלי שנצטרך לכתוב זאת בחוק. השר מתייעץ, הוא מתייעץ עם הרבה מאוד אנשים, וטוב שכך.
היו"ר אורי מקלב
הוא מגיש דוח. הוא צריך להגיש דוח. דורון, הוא מגיש דוח.
דורון שקמוני
אבל אם אנחנו כותבים את זה בחוק, זה צריך להתאים לקונסטרוקציות חוקיות אחרות, וצריך לשבת בצורה הגיונית עם מה שקבעה הכנסת בעבר. אם הכנסת קבעה את הממונה על היישומים הביומטריים להיות זה שמחזיק את התורה ואת הסמכות, להיות הרגולטור של כל מה שקשור בביומטריה, הם צריכים להיות הגוף הקובע.
היו"ר אורי מקלב
אני מסכים אתך. גם מהצד הזה אני מסכים אתך, שהמקום הזה לא היה צריך להיות בחוק. היה אפשר להגיע להסכמות, סתם הסכמות.
דורון שקמוני
והדבר השני בהקשר הזה, אותה התייעצות, אם כבר היא נכתבת לתוך החוק – לא לגמרי ברור לי למה צריכה התייעצות להיכתב לתוך החוק, אבל בהנחה שהיא נכתבת – היא צריכה להיות התייעצות רחבה יותר. סעיף (1) מצמצם מאוד, לאמירה אחת מסוימת שאמור היועץ לייעץ. נכון אמר יהונתן, ונדמה לי שגם אחרים, אם ההתקדמות הטכנולוגית הזאת שהוא אמור להתייחס אליה תאפשר לעשות משהו קצת שונה, באופן כללי, להציג חלופה מצמצמת על הביומטריה שנאספת במאגר, למה שהסעיף הזה יהיה סעיף מצמצם? שייעץ אותו יועץ שבו מדובר על חלופה. אם החלופה הזאת מורכבת מתמונות פנים בלבד, זאת עצה אחת, ואם החלופה הזאת היא אחרת, עדיין חלופה מצמצת, טוב שכך.
היו"ר אורי מקלב
יכול להיות שאם זה היה בזמן מוקדם יותר הייתי מוסיף את זה, אבל אני לא חושב שזה ישנה. בסופו של דבר – אני חושב שגם אמרי אומר את זה, וכך גם הבנתי שזו המשמעות – שזה לא יצמצמם אותו. בחוות הדעת שהוא נותן – בחוות דעת אתה כותב את הכול, גם אם יש בחוק, לא בחוק. בסופו של דבר, השר – והכול במסגרת רצון טוב - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
הכוונה הייתה לחפש את החלופה שהכי תצמצם את הפגיעה בפרטיות ותייתר את טביעות האצבע. לכן, כמו שאמר אמרי - -
דורון שקמוני
אנחנו לא יודעים מה היא תהיה.
נירה לאמעי רכלבסקי
- - מניה וביה אפשר להתייחס לחלופות שהן פחות טובות, אבל עדיין קצת מצמצמות.
דורון שקמוני
אי-אפשר לומר מניה וביה כשכאן נאמר בצורה מפורשת - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו מבקשים ממנו את המקסימום כחברי כנסת ממקום טוב, רצו שהשר יגובה.
היו"ר אורי מקלב
אי-אפשר לנסות להרחיב את זה?
קריאה
כל חוות דעת רצינית מסתכלת גם על חלופות.
יהודה זמרת
הבעיה - - - הטכנולוגיה. ברגע - - - השר יפעיל אותו - - -
דורון שקמוני
ההמלצה היא בינרית – כן או לא.
נירה לאמעי רכלבסקי
שאלתי ולא קיבלתי תשובה – על התעודה כתוב תאריך התפוגה שלה?
יהודה זמרת
- - - בתוך השבב זה נמצא.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה מה שרציתי לוודא.

(היו"ר חיים ילין, 13:11)
דורון שקמוני
נירה, כתוב כאן באופן מפורש שזה מצמצם מאוד את היכולת של אותו יועץ לייעץ. הניסוח כפי שהוא כרגע מופיע אומר שהוא יכול לייעץ על נושא אחד, וזאת עצה בינרית, זאת עצה של כן ולא – אם אפשר או אי-אפשר. זו איננה אמירה כללית לייעץ לגבי. אני חושב שכדאי לשפר את הניסוח.
נירה לאמעי רכלבסקי
נחזור לתחילת החוק. אני לא קוראת, עכשיו אני מעדכנת.
היו"ר חיים ילין
אני מתפתה להצביע על ביטול המאגר, אבל יש לי ערכים, אני לא מסוגל לעשות את זה.
צבי דביר
שאלה טכנית – כתוב כאן הפנייה ליום התחילה, וליום התחילה מוגדר ה-1 במרץ.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, זה תיכף ישתנה. תיכף נגיע בסדר - - -
יהודה זמרת
ל-20 באפריל.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו מתחילים לקרוא את הסעיפים, עוד לא דיברנו על זה בכלל.
יהודה זמרת
זה אחרי פסח.
ניר גרסון
ניר גרסון מהרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע. קודם כל, הערת ניסוח – שאלה. הסמכות הזאת לקיצור הוראת השעה, לפי הנוסח היום היא חלה רק בהוראת השעה הראשונה. האם לא נרצה שהיא תחול גם?
נירה לאמעי רכלבסקי
לא. שים לב לסעיף האחרון - אם פקעה הוראת השעה מכל סיבה שעה, נמחקות תמונות טביעות האצבע מהמאגר.
ניר גרסון
אם מאריכים את הוראת השעה לתקופה נוספת של הוראת שעה, ולא השתמשו בסמכות – מטבע הדברים, לא ישתמשו – האם אנחנו לא רוצים שתהיה אפשרות לבדוק - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
ברור שהאפשרות - - -
יהונתן קלינגר
לא, היא לא.
ניר גרסון
יכול להיות שכן, ההבנה שלי - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
אוקיי, זאת לא הכוונה. סמכות הקיצור כרוכה בחוות דעת בתקופת הוראת השעה הראשונה. לאחר מכן היא לא כרוכה בכלום, כמו שלשר יש תמיד פררוגטיבה לקצר. אני לא רואה איך היא כרוכה אחר-כך.
יהודה זמרת
בחוות הדעת נמצאת - - -
ניר גרסון
- - -
יהודה זמרת
- - אמרנו חוות דעת - - - שנתיים.
נירה לאמעי רכלבסקי
בואו נידרש לזה, כי זו תהיה תקלה אם לא תהיה - - -
יהודה זמרת
הנוסח אומר יש פה הליך בדיקה, הוא יקבל חוות דעת, הוא יוכל לקצר. ככל שהוא ישוכנע אחרי שהוא יקבל את חוות הדעת - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
רגע, סליחה. ככל שזה לא ישתמע מהנוסח – ברור שאנחנו לא מנסים, אני אתייעץ על העניין הזה - - -
יהודה זמרת
עוד פעם, אני אומר, אפשר לחזור עוד פעם על כל הנוסחים. אנחנו ניסחנו כמו שזה נוסח כאן.
נירה לאמעי רכלבסקי
אבל ברור לנו שאין כוונה למנוע מהשר אפשרות לקצר הוראת שעה.
יהודה זמרת
לא, אנחנו לא אמרנו אם חוות הדעת תוגש לו. אחרי שנה זה יהיה אחרי שנה - - - את הזמנים. יש פה הליך בדיקה - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
נכון, אבל זה רק לתקופת הוראת השעה הראשונה.
יהודה זמרת
זה היה בנוסח הקודם. חברי הכנסת אמרו למחוק את זה, אז לא נכניס את זה עכשיו בדלת האחורית.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני אגיד לך משהו לגבי מה הוראת השעה הזאת באה להשיג, ותגיד לי אם אתה מסכים או לא.
יהודה זמרת
נירה, הוראת השעה הזאת אמרה הליך בדיקה פעמיים. פעם אחת בשנתיים, פעם אחת - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
בסדר גמור. האם זה אומר מבחינתך שאם הוארכה הוראת השעה לתקופה שנייה, לחמש שנים נוספות, זה אומר שיש מניעה מהשר מלקצר אותה מתי שהוא רוצה?
יהודה זמרת
הרי את אמרת תעשו בדיקה גם 20 שנה קדימה. אמר לך חבר הכנסת מקלב: הכוונה היא לא - - - את הבדיקה הזאת עוד ועוד ועוד.

(היו"ר אורי מקלב, 13:14)
נירה לאמעי רכלבסקי
אתה לא מקשיב. בוא נבהיר את זה. אדוני היושב-ראש, עלתה כאן טענה שניתן לפרש את הוראת השעה כך שבהארכה שלה אנחנו מונעים מהשר לקצר את הוראת השעה בכל עת. אני אמרתי שכוונתנו היא שבתקופת הוראת השעה הראשונה אנחנו נכרוך את הקיצור בחוות דעת, אבל לאחר מכן, אם השר רוצה לקצר את הוראת השעה, אמורה להיות לו סמכות.
יהודה זמרת
זה בדיוק מה שאמר חבר הכנסת מקלב. הוא אמר: אנחנו לא ממשיכים את זה גם לתקופות הבאות.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא את חוות הדעת, אבל את הפיצול.
יהודה זמרת
לא, את כל המנגנון הזה. הוא מנגנון שנועד בארבע השנים האלה לעשות משהו.
היו"ר אורי מקלב
משאירים את זה ככה. אין את המנגנון של - - -
ניר גרסון
אבל אם ממשיכים לעוד חמש, השתנו סדרי בראשית.
יהודה זמרת
צריך לזכור, הוועדה תדון פה על הארכה, והכנסת תחליט מה שתחליט.
קריאה
לפי המצב היום של ההארכה.
יהודה זמרת
תמיד אפשר להביא הצעות חוק כאלו ואחרות כדי לשנות - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
אני לא מכירה מנגנון שמונע משר לקצר הוראת שעה.
יהודה זמרת
לא, אין שום בעיה, כי הסעיף - - -
היו"ר אורי מקלב
הוא יכול להביא חקיקה. הוא יכול לעשות חקיקה ולבטל אותו.
יהודה זמרת
נכון, זה ההליך הנכון.
היו"ר אורי מקלב
אני לא רואה הבדל בין הוראת השעה הראשונה לשנייה. אם בהוראת השעה הראשונה לא נתנו, למה שניתן? מה ההבדל?
ניר גרסון
אולי כי השתנו טכנולוגיות וסדרי בראשית בחמש השנים שחלפו בין זו לזו.
היו"ר אורי מקלב
לכן הוא יכול בעוד חמש שנים לא לחדש את הוראת השעה ונגמר הסיפור.
נירה לאמעי רכלבסקי
בדיוק.
ניר גרסון
לא, הוא חידש פעם אחת ואז - - -
היו"ר אורי מקלב
אם הוא רוצה לקצר, הוא יביא הצעת חוק ויבטל את זה. זה לוקח יומיים.
יהודה זמרת
הכנסת גם לא תאשר לו חמש שנים אם היא תחשוב שיש פה בעיה.
היו"ר אורי מקלב
רבותי, מיצינו את העניין הזה. אנחנו לא נשנה את זה. זה השכל הישר. בקצרה.
יואב בן צור (ש"ס)
בקצרה. אחרי כל הדיונים שנעשו פה, דיונים ארוכים ומפרכים, אני חושב שצריך לתת מילת הערכה ליושב-ראש הוועדה.
היו"ר אורי מקלב
עוד לא סיכמנו. עוד לא סיימנו. עוד לא סיימנו.
יואב בן צור (ש"ס)
לפני שסיימנו. נראה מה יהיה אחר-כך. שניהל בטוב טעם ובחוכמה, ונתן לכולם לדבר. אני לא יודע למי הייתה סבלנות כל כך גדולה חוץ ממנו. יישר כוח.
היו"ר אורי מקלב
יכולת הסיבולת שלי – חוץ מיהודה. לא כולם מסכימים עם מה שאתה אומר. זה סימן שאתה פורש מהישיבה. אלי, אתה דיברת היום. אתה יכול להגיד ב-30 שניות?
אלי ביהם
אני אשמח להגיד משהו בסעיף אחר, שאיכשהו לא נכנס לפה. זה סעיף שאני פחות מבין בו, כי זו התנהלות של הכנסת, ואני פחות מבין את ההתנהלות שלה. אבל הנקודה שאני רוצה להגיד, בקשר לשינוי בסעיף 32, ובפרט לאור השינוי בסעיף 6(ד1)(2), שמעביר חלק מהסמכויות של הוועדה הזאת לוועדת הכנסת ליישומים ביומטריים. דברים שלא ניתן לדווח פה יעברו לשם. התפקיד של הוועדה הזאת, לטעמי, הוא גם לייצג דברים אזרחיים, פרטיות של האזרחים ודברים אחרים שוועדת חוץ וביטחון, או תת-הוועדה שלה, לא רלוונטיים לגביהם, הם מסתכלים מזוויות אחרות. מה שקורה בסעיף 32, שמצמצמים את הוועדה ליישומים ביומטריים לחברי ועדות חוץ וביטחון פלוס יושב-הראש של ועדת החוקה.
נירה לאמעי רכלבסקי
ועוד שני חברי כנסת – אחד קואליציה ואחר אופוזיציה.
אלי ביהם
אני לא שמתי לב לזה. לפי מה שאתם אומרים עכשיו, אני מוריד את - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
אם לא הוספתי, זו טעות.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו סיכמנו את זה. יכול להיות שההערה שלך הייתה ממש במקום. היא הייתה גם מהותית, אבל עכשיו היא הייתה רק טכנית. בואו נסכם שתכתבי לך שאת מוסיפה את זה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הוא צודק. אתה צודק, תודה.
היו"ר אורי מקלב
התגלגלה זכות על-ידי זכות. עכשיו התייחסות לפי הסדר.
נירה לאמעי רכלבסקי
נתחיל מההתחלה, לפי הסדר – קודם כל, סעיף 1 להצעת החוק בוטל. בוטל. ירדו ממנו.
היו"ר אורי מקלב
את רוצה לעבור סעיף-סעיף, או רק מה - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, רק מה שנשאר פתוח. סעיף 1 בוטל. הסעיף לגבי שתי אצבעות נוספות – המדינה ביקשה לחזור ממנו. סעיף 4 – נאמר לי שיש איזשהו עדכון. נעמה, נאמר לי שיש איזשהו עדכון לגבי שירות ממוכן, שירות הקיוסקים?
נעמה בן צבי ריבלס
אנחנו קיבלנו עדכון נוסח ממשרד המשפטים. מיכל נמצאת פה, היא יכולה להקריא את זה, אבל מבחינתנו, התיקון שלהם מקובל עלינו. אני מדברת על סעיף קטן (3).
נירה לאמעי רכלבסקי
סעיף 4(3), שלא תהיה אפליה בשירות למי שלא מוכן לקבל שירות בקיוסקים.
נעמה בן צבי ריבלס
הנושא של הבחירה של התושב. זה עיוות הנוסח. מיכל, יש לך את הנוסח?
מיכל אברהם
מיכל אברהם, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים. אנחנו הצענו נוסח שמקובל גם על משרד הפנים ועל נעמה, לסעיף קטן (3), כך שייכתב: אימות זהות בדרך האמורה יהיה נתון לבחירתו של תושב. תושב שלא בחר כאמור, לא תימנע ממנו האפשרות לקבל את השירות. פשוט להדגיש שהשירות הוא אימות הזהות.
נעמה בן צבי ריבלס
השירות הוא לא אימות הזהות. יש אימות זהות ויש שירות. זה בסך הכול טיוב של סעיף קטן (3) שמבקש לתת דגש לנושא הבחירה של התושב, זה הכול.
נירה לאמעי רכלבסקי
איך זה שונה ממה שאני כתבתי?
מיכל אברהם
זה עניין של ניסוח.
יהונתן קלינגר
אני אוכל - - - קיוסק גם עם התעודה הביומטרית וגם - - -
יהודה זמרת
זה שירות בלשכה.
יהונתן קלינגר
זה לא האימות, זה השירות.
נעמה בן צבי ריבלס
יכולים להיות מגוון אמצעי אימות. הכוונה היא שאם אדם לא רוצה לבחור באופציה הביומטרית בקיוסק, תעמוד לו אופציה אחרת.
היו"ר אורי מקלב
יש דבר שלא הבנתי. אני לא כל כך הבנתי את ההבדל.
יהונתן קלינגר
זה עניין של נוסח.
היו"ר אורי מקלב
נוסח.
נירה לאמעי רכלבסקי
מה שברור שהשירות הלא ממוכן חייב להיות סביר, ואת זה אנחנו לא חייבים לכתוב.
היו"ר אורי מקלב
הוא לא יופלה במתן השירות – הוא לא יקבל שירות פחות טוב, פחות מהיר – בשאר הדברים. אני מבין אתכם, שלא יתמרצו – אנחנו כל הזמן חושבים שיהיה תמרוץ חיובי או תמרוץ שלילי לכיוון אחד.
מיכל אברהם
ושזה יהיה וולונטרי.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסעיף הבא, גם סעיף 4 בעמוד 4, סעיף (ז) שהוספנו. זה לגבי ההגירה ברשות האוכלוסין, כדי לבדוק את המערכות. קודם כל, המדינה ביקשה להאריך את התקופה לחודש.
היו"ר אורי מקלב
זה נשאר עם 1,000?
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, לא 1,000, רק חודש. הורדנו להם את התקנות. ה-1,000 לא נכנס, וזה המקום לדבר על זה. אז אמרנו להם שאנחנו נותנים להם שבועיים או תקנות. הם בחרו שבועיים.
היו"ר אורי מקלב
שבועיים ומספר. הייתה גם כמות. גם זמן וגם כמות.
עירית ויסבלום
נערכה בדיקה של אנשי הממונה על היישומים הביומטריים. המסקנה הייתה שהמספר שעלה פה הוא מספר שיכול להיות שלא יהיה בו די, ולכן במקום להתחיל מקח וממכר על המספר, אנחנו סבורים שזה צריך להיות נתון להתייעצות מול הממונה. חזקה עליהם שהם ידאגו שזה לא יהיה מספר.
היו"ר אורי מקלב
הכול נכון, אבל אני לא מבין איך זה הפך משבועיים לחודש. שבועיים-חודש-חודשיים-שלושה. אני מבין שלא שלף את זה מהמותן – אני לא זוכר איך קוראים לו.
עירית ויסבלום
הוא דיבר על הבדיקה הספציפית שהם רואים בה צורך בנתב"ג כרגע. הסעיף הזה לא מדבר על בדיקה הד-הוק שתהיה בנתב"ג בעוד ארבעה חודשים. הוא מדבר על זה שיהיה צורך לעשות בדיקות נוספות, ואולי מה שיהודה אמר פה לגבי המספר המסוים הזה, בעוד חצי שנה - - -
היו"ר אורי מקלב
בסדר, אתם רוצים להגדיל את המספר, אבל בסופו של דבר, יכול להיות - - - את המאגרים האלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
למה אתם רוצים להגביל את עצמכם? למה לא להביא צו שיאושר פה?
היו"ר אורי מקלב
הבנתי, אני לא חוזר חזרה. אני לא חוזר חזרה. הם לא רוצים צו. הבנו.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה הכי פשוט.
היו"ר אורי מקלב
זה הכי פשוט לנו, זה לא פשוט להם, אני מבין את זה. בזה אני גם מזדהה אתם. מבין – הכנסת לא עובדת 24/6, ואני מבין שצווים מתעכבים. אני חי פה ואני יודע שכשאני הייתי בישיבה – יש סדרי עדיפויות, יש צווים שמונחים פה ותקנות שמונחות פה הרבה זמן. אתם רוצים לעבוד, והדברים האלה מעכבים, אני מקבל את זה. אבל אני הייתי רוצה גם מספר.
יהונתן קלינגר
אני הייתי מבקש שעותק של הצו - - -
היו"ר אורי מקלב
בתור מה? אתה בתור החלק המקצועי?
יהונתן קלינגר
לא, שאם השר מורה בצו, שעותק מהצו יימצא ליד המכשירים שבהם המידע הזה נשמר.
עירית ויסבלום
אנחנו מתנגדים.
יהונתן קלינגר
אני מבין שאתם מתנגדים. אני אומר שככה הצו יהיה הכי פומבי.
עירית ויסבלום
איפה יש עוד צווים - - -
היו"ר אורי מקלב
על השילוט הם לא הסכימו.
יהונתן קלינגר
אבל אם השר מורה בצו, וחזקה שהצו פומבי - - -
עירית ויסבלום
הצו מפורסם ברשומות.
יהונתן קלינגר
הצו מפורסם ברשומות, וכל אזרח בישראל קם בבוקר, וזה מה שהוא קורא. נו, באמת. שימו עותק מהצו ליד המכשירים האלה, שהאזרח ידע.
עירית ויסבלום
אז אם עובד רש"ת, לא התאים לו והוא לקח את זה, תגידו שהמדינה לא הייתה - - -
היו"ר אורי מקלב
אני לא חוזר חזרה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ואז במקום אחד זה ייפול כי הסלוטייפ לא היה בסדר, ואז יבואו - - -
יהונתן קלינגר
אז תדאגו שזה יופיע במכשיר. אם זה קיוסק מידע, זה יכול להופיע במכשיר.
היו"ר אורי מקלב
אתה יכול לתת מספר? אפשר לתת מספר? אני רוצה להיצמד למה שהיה, אני לא פותח עכשיו דברים חדשים. אמרתם זמנים אחרים, הוספתי. אני לא פותח עכשיו דברים חדשים. מה שסיכמנו, סיכמנו, יכול להיות שזה מיותר, לא מיותר. אמרתם שאתם לא רוצים שבועיים-חודש, הסכמנו לכך. אי-אפשר עכשיו לשנות את זה, רק תגידו לי מספר.
אברהם יהודה נוימן
אני אמרתי מספר – 1,000. אני עומד מאחורי הדבר הזה. הממונה חושב שצריך – שיביא בקשה.
נעמה בן צבי ריבלס
אני אומרת, אני לא רוצה לפתוח את הסעיף. אני אתחיל מהסוף, אם אדוני עומד על כך שיהיה מספר, יהיה מספר. אנחנו חשבנו שזה נכון לאפשר - - -
היו"ר אורי מקלב
את צודקת, אבל אנחנו חייבים. מקודם דיברנו, ואני מבין את נקודת המבט שלכם, שצריך לתת לכם את האפשרות. נכון, אז מקסימום משנים את זה. אפשר לשנות את המספר בזמן, אפשר לבוא לוועדה.
נעמה בן צבי ריבלס
אז אם ככה, אנחנו נחזור למספר שנאמר פה. רשות האוכלוסין מבקשת את המספר - - -
יהודה זמרת
אפשר להציע הצעה מסוימת שאולי תיתן מענה?
עירית ויסבלום
אפשר להציע שפה המספר, ובמידה שיתברר שיש צורך במספר אחר, אז יבוא הצו לאישור.
יהודה זמרת
אישור הוועדה להגדלת המספר. הגיוני מאוד.
היו"ר אורי מקלב
זה מה ששאלתי. בדיוק שאלתי אם יש אפשרות להביא בעניין הזה צו מיוחד.
נירה לאמעי רכלבסקי
בוא נכתוב שבועיים.
אלי ביהם
יש גם חסם באורך הזמן של הצו?
היו"ר אורי מקלב
לא, אני לא מבקש המלצות. חודש, לא שבועיים. חודש, והמספר הזה, אם ירצו לצאת מ-1,000, יביאו את זה בצו לוועדה.
אלי ביהם
החודש הוא פר נתון ביומטרי. האם יש חסם לאורך הזמן שצו תקף, שהוא לא יהיה ל-20 שנה?
עירית ויסבלום
הצו יקבע את התקופה של הבדיקה. זו הכוונה.
היו"ר אורי מקלב
הצו עצמו.
אלי ביהם
אם אנחנו - - - לחסום את אורך הזמן שצו יכול להתקיים?
נירה לאמעי רכלבסקי
זה יהיה ברור שזה הזמן שמותר לאגור טביעות אצבע.
אלי ביהם
כל אחת בנפרד.
היו"ר אורי מקלב
כל צו בנפרד.
אלי ביהם
אבל הצו יכול להחזיק 20 שנה, וכל טביעה תחזיק חודש.
קריאה
לא, זה לא ל-20 שנה. תנוח דעתכם, זו לא הכוונה.
היו"ר אורי מקלב
לא, לא, לא. לא זו הכוונה. אני לא חוזר חזרה לשום דבר, שאף אחד לא ינסה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו מדברים כרגע – ואולי הנוסח טיפה ישתנה – "על אף האמור בסעיף קטן (ו), רשאי השר, בהתייעצות עם הממונה על היישומים הביומטריים להורות בצו, כי לצורך בדיקת תקינותה התפעולית של מערכת להשוואת אמצעים ונתונים ביומטריים של רשות האוכלוסין וההגירה, שיורה עליה, יישמרו באופן זמני ולתקופה שלא תעלה על חודש" – משהו כמו לא יותר מ-1,000.
היו"ר אורי מקלב
עד 1,000.
נירה לאמעי רכלבסקי
עד 1,000 תמונות אצבע.
עירית ויסבלום
נתונים של עד 1,000 - - -
נעמה בן צבי ריבלס
אלו נתונים ואמצעים ביומטריים.
נירה לאמעי רכלבסקי
של עד 1,000 תושבים.
היו"ר אורי מקלב
ותוסיפי את החלק הזה.
נירה לאמעי רכלבסקי
"במערכות הממוחשבות של רשות האוכלוסין במסגרת השוואה למסמך זיהוי של אדם, וכן להורות על התנאים לכך".
אלי ביהם
תוקפו של צו כזה?
יהודה זמרת
רשאי השר להורות על הגדלת המספר בצו, לא רק על הגדלה.
קריאה
נירה, אני עדיין חושבת שמשפטית, להכניס פה את מסגרת השוואת אדם, זה בתוך הסעיף.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני אתייעץ על זה. אני אתייעץ על זה. רשאי השר להורות על - - -
היו"ר אורי מקלב
ניסוח לא עכשיו. תעשו את זה אחר-כך.
נירה לאמעי רכלבסקי
המספרים האמורים, בצו שיובא לאישור הוועדה. אם משנים את זה.
יהודה זמרת
לא, רק את המספר.
היו"ר אורי מקלב
אם ירצו להגדיל את המספר.
יהודה זמרת
כדי לאפשר בדיקות מעל 1,000.
היו"ר אורי מקלב
אם ירצו להגדיל את המספר, רק המספרים, שיביאו צו לאישור הוועדה.
נירה לאמעי רכלבסקי
שיובא לאישור הוועדה. דבר נוסף, באותו סעיף (ז)(3) – אנחנו ביקשנו שתהיה גישה מצומצמת לאותו תת-מאגר שנוצר באופן זמני ברשות האוכלוסין, ודיברנו על עובדים. כאן נתבקשנו להוסיף גם בעלי תפקידים. אולי יסבירו לנו למה, כי זה אומר שאלו אנשים שהם לא עובדי הרשות.
היו"ר אורי מקלב
בקצרה. מי מסביר?
יוגב שמני
אני אסביר. משרדי הממשלה השונים מעסיקים באגפי מערכות מידע - - -
היו"ר אורי מקלב
מיקור חוץ. מיקור חוץ.
יוגב שמני
לא חברה, אלא עובדים באמצעות אספקת שירותי מחשוב. גם אנחנו מעסיקים את המומחים שלנו באמצעות אספקת שירותי מחשוב. הם עובדים לכל דבר ועניין.
יהונתן קלינגר
כמו זה שהדליף - - -
יוגב שמני
לא.
יהונתן קלינגר
כן, בדיוק כמו עובד חיצוני שהדליף.
היו"ר אורי מקלב
מה ההגנות שאנחנו מקבלים על ההרחבה הזאת?
יוגב שמני
הוא עובר את אותו תהליך שעובר עובד מדינה מבחינת סיווג ביטחוני. במקרה שלנו, כמו שאמרתי, הם בדוקים לרמת סיווג סודי ביותר, עם כל ההנחיות. ולכן הוא זהה מבחינת ההגדרה שלו.
היו"ר אורי מקלב
יש כאן מישהו מגופי הביטחון שמאשר או לא מאשר את זה?
נירה לאמעי רכלבסקי
אני קיבלתי את הנוסח של הסעיף מגופי הביטחון. זה נעשה על דעתה של עורכת דין מיכל ימין. אני אקריא את הסעיף ששונה בהתאם:

"לא תוענק גישה למידע אלא למספר מצומצם של בעלי תפקידים ברשות האוכלוסין בלבד, לצורך ביצוע פעולות במסגרת סעיף זה, אלא אם עברו בדיקת התאמה ביטחונית כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי".
יהונתן קלינגר
היינו פה בדיונים, וגם כבודו היה, במסגרת תיקונים שונים לתקנות, שפתאום מתנדבים, גמלאים ואנשים אחרים הוגדרו - - -
קריאה
החוק מאפשר את זה.
יהונתן קלינגר
החוק מאפשר את זה, נכון. אני לא חי בנוחות עם זה שיש מידע שמתנדבי שירות לאומי, גמלאים – גם אם יש להם את הסיווג הביטחוני – שהם לא עובדי מדינה, הם לא כפופים להסדרים של חוק שירות המדינה כעובדי מדינה ולסנקציות המשמעתיות שבאות מהן, יקבלו גישה למידע הביומטרי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מה אתה מקדש את עובדי המדינה? אם הם עברו סיווג ביטחוני - - -
יהונתן קלינגר
יש המון - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
לעובדי המדינה יש סנקציות.
יהונתן קלינגר
יש סנקציות חשובות, להבדיל מעובדי מיקור חוץ.
יוגב שמני
יש סנקציות בחוק על מי שמסר מידע מסווג יותר חמורות.
יהונתן קלינגר
נכון, יש סנקציות בחוק, אבל לא ברמה המשמעתית. וכש-20% מעבירות המשמעת בשירות המדינה הן - - -
יוגב שמני
ברמה האישית זה מאסר, זה יותר גרוע.
יהונתן קלינגר
נכון, זה יותר גרוע, וראינו. 20% מעבירות המשמעת הן עבירות מידע. אני חושב שראוי שגם האנשים האחרים שיש להם גישה למידע הזה יהיו עובדי מדינה, ועובדי מדינה בלבד.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
גם הוא, אם הוא יוציא, יש לו עונש מאסר על זה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו עושים את זה בחוקים אחרים, למשל באיזוק האלקטרוני, החברה המפעילה את האיזוק, על העובדים שלה מוטלות חובות של עובדי ציבור למרות שלפי סעיף 10 לחוק העונשין גם על אנשים שעובדים במיקור חוץ יש חובות.
יהונתן קלינגר
חובות, אבל לא חובות משמעתיות.
נירה לאמעי רכלבסקי
אם הם עושים עבודה - - -
היו"ר אורי מקלב
נשאיר את זה ככה. אנחנו משאירים את זה ככה.
עירית ויסבלום
בהוראות עונשיות שגוררות מאסר – אני חושבת שהן מפחידות יותר.
יהונתן קלינגר
נכון, הן מפחידות, אבל מסתבר שלא מספיק. בעבירות המשמעתיות הרבה יותר מפחיד העונש.
היו"ר אורי מקלב
אני רק רוצה להגיד לך – אני לא רוצה לפגוע, יש כאן רוב לעובדי המדינה מסביב לשולחן הזה – לפעמים דווקא עובד המדינה שהוא קבוע, קל להגיע אליו מאשר עובד מזדמן של אותה חברה.
משה ארבל
בית המשפט הכיר בעובד של חברת אבטחה – אצלנו במקרה הזה – כעובד מדינה.
קריאה
מבחינת הדין הפלילי הוא ראה בזה עבירה של עובד ציבור.
היו"ר אורי מקלב
רבותי, נעזוב את הסיווגים.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו עוברים לנושא הבא. אני אומרת נושא כי יש כאן סעיף נוסף. אנחנו מדברים עכשיו על השימושים המשטרתיים. אני אציג את הדברים, אני אומר מה היו הסיכומים. קודם כל, דובר כאן בוועדה על כך - - -
היו"ר אורי מקלב
זה סעיף 16?
נירה לאמעי רכלבסקי
זה מופיע כאן כתיקון סעיף 17, אבל צריך להופיע לפני כן גם תיקון לסעיף 7, אם אנחנו רוצים. כי הרעיון הוא שאנחנו רוצים שהנושא של השימושים המשטרתיים יגיע בתקנות לוועדה. הנושא התחיל להיות נידון. הבנו שיש השלכות שעלולות להיות לפעולה לפי סעיף 16, שהיא כרגע רחבה מאוד, סמכות רחבה מאוד, שהבנו שכרגע אין היתכנות לביצוע שלה. ולכן אנחנו רוצים שכל ההפעלה של פרק ד' ושל העברות המידע תהיה בתקנות. אני רק אוסיף על מה שכתוב כאן בנוסח – אני מפנה לסעיף 6(א), 6(א)(1) ו-6(ב). אני חושבת שלא לכולם יש את זה. אני מפנה קודם כל לעמוד 7 לגבי תחילתו של סימן ג' בפרק ה'. בסעיף התחילה יש שינוי. אני מוסיפה כאן סעיף 7. אני חייבת לכתוב את זה, כי זה הסעיף שמפעיל את הסמכויות של השוטרים. ביום תחילתן של תקנות לפי סעיפים 35(ו) ו-24(ג). 24(ג) זה עוד סעיף תקנות שפספסנו, שמסדיר את עבודת המשטרה. הרעיון אומר שקודם כל יובאו תקנות – וכאן אני מוסיפה גם בסעיף 7, כי אני חייבת להוסיף את זה - - -
היו"ר אורי מקלב
הסמכות שהייתה להם בתקופת הפיילוט זה - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
אין להם סמכות בתקופת הפיילוט.
היו"ר אורי מקלב
אין גופים שיש להם סמכות בתקופת הפיילוט?
יהודה זמרת
בתקופת הפיילוט אסור היה להעביר מידע.
נירה לאמעי רכלבסקי
לאף אחד לא היה ואסור היה להעביר.
יהודה זמרת
הצווים לא נכנסו לתוקפם בתקופת הפיילוט.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו ממשיכים את זה עד שיבואו התקנות.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה לגבי תקנות. דבר נוסף, פנה אלי משרד המשפטים ואמר שהם מצאו לנכון להוסיף בסעיף צו בית משפט איזשהו היגד שאולי יטיב עם קטינים. ההיגד הזה אומר שברגע שבית משפט מגיע לתת צו בעקבות בקשת המשטרה, מציע משרד המשפטים – זה סעיף 17 לחוק, אני אקריא אותו:

"בית משפט השלום רשאי, לפי בקשה מאת קצין מוסמך להתיר בצו לרשות להעביר למשטרת ישראל או למשטרה הצבאית, לפי העניין, תוצאת זיהוי, וכן אמצעים או נתונים ביומטריים הכלולים במאגר הביומטרי, אם שוכנע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי הדבר נדרש למטרה מהמטרות המפורטות להלן, ובלבד שאין בהעברת המידע כאמור כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש בפרטיותו של אדם".
כאן רוצה משרד המשפטים להוסיף
ובשים לב לשאלה אם היה האדם קטין בעת מתן ההסכמה להחלת תמונות טביעות האצבע שלו במאגר הביומטרי. כלומר, הכוונה היא שאומרים לבית המשפט – לפני שאתה מאשר, תסתכל גם על העניין אם הבן אדם הזה קטין. זה מה שאני מבינה - - -
היו"ר אורי מקלב
למה אתם מתייחסים רק לטביעות אצבע? טביעות פנים לא צריך בית משפט?
נירה לאמעי רכלבסקי
אולי יסביר משרד המשפטים.
היו"ר אורי מקלב
למה אתם מתייחסים רק לטביעות אצבע ולא לנתונים ביומטריים נוספים?
אלעזר כהנא
טביעות אצבע - - - באופן וולונטרי.
היו"ר אורי מקלב
אבל לקבל מהמאגר אתם צריכים מבית משפט גם מה שניתן בתוקף החוק.
אלעזר כהנא
בוודאי. הסעיף הזה רלוונטי לטביעות האצבע משום שהוא בא להתחשב בעובדה שקטינים שנתנו הסכמה, אז ההסכמה היא רק אפוטרופוס והיא בעייתית, ולכן צריך בית המשפט לשים לב. אבל ההסכמה היא לגבי טביעות האצבע, לגבי תמונות פנים - - -
היו"ר אורי מקלב
אני לא כל כך מבין, אם בית המשפט נותן, מה זה משנה איך המשטרה קיבלה את זה?
ליאת יעקוקוביץ
ליאת יעקוקוביץ ממשרד המשפטים. חשבנו שזה יכול להוסיף לעניין שיקולי בית משפט. שישים דעתו גם לנקודה הזאת.
נירה לאמעי רכלבסקי
שהאדם הוא קטין.
ליאת יעקוקוביץ
שהאדם הוא קטין.
היו"ר אורי מקלב
היה קטין.
נירה לאמעי רכלבסקי
אולי הוא עדיין קטין.
ליאת יעקוקוביץ
אולי הוא עדיין קטין.
היו"ר אורי מקלב
גם אם הוא היה קטין, ודאי שאם הוא קטין. זאת אומרת, הפירוש הוא - - -
ליאת יעקוקוביץ
יש מגוון של שיקולים שבית המשפט צריך - - - אז גם לזה. זה לא ברמה שזה מחייב אותו.
היו"ר אורי מקלב
הדרך שבה הגיעה טביעת האצבע יכולה להשפיע על השיקול של בית המשפט? הדבר האחרון שיחשדו בי הוא שאני יכול להבין את שיקולי הדעת של השופטים. זה אני ממש לא יכול. את רוצה להגיד לי שהשופט יכול בשיקולים שלו אם לתת טביעת אצבע או לא – איך זה הגיע לרשות האוכלוסין, אם זה היה ברצון או לא? אני צריך להסכים אתכם למה לא. עוד משהו שפחות יתנו, ותופס את התפיסה הכללית שלי. מה ההיגיון?
ליאת יעקוקוביץ
לא דיברנו ברמה שזה יכריע או לא יכריע.
היו"ר אורי מקלב
אתה מבין את זה, יהונתן?
יהונתן קלינגר
אני מבין. אני גם חושב שאפשר לנסח את זה אחרת. ההיגיון הוא כזה – השופט מקבל קודם כל את המידע, ואחרי שהוא מקבל את המידע, הוא מחליט אם להעביר את זה הלאה או לא.
היו"ר אורי מקלב
איך הוא קיבל את טביעות האצבע? מידע לצורך מה?
יהונתן קלינגר
לא, הוא יקבל את הזהות של האדם לפני שהוא מעביר אותו הלאה. זה כנראה יוסדר בתקנות. העיקרון הוא – כמו בחיפוש בחומר חסוי, השופט מקבל את החומר ומחליט מה מתוך זה חסוי ומה לא. פה הוא יקבל את הזהות ויגיד זה אדם בן 18.5. כשהוא היה בן 12, ההורים שלו הכניסו אותו שלא בהסכמתו ונתנו לו את טביעת האצבע. אני מתחשב בזה כי יכול להיות ששיקולים של הגנה על פרטיות חשובים יותר.
היו"ר אורי מקלב
אני אקבל את מה שאתם אומרים. אני קטונתי מלהבין את זה גם אחרי מה שאתה מסביר. לא מבין.
ליאת יעקוקוביץ
מבחינתנו זה משהו שאולי יכול להיטיב. אנחנו לא עומדים על התיקון הזה, אמרנו מראש.
אלעזר כהנא
רק לומר שבהרבה מקרים זה לא יכול להיות רלוונטי כי בדרך כלל בפניות מהסוג הזה אתה לא יודע מה אתה מעביר. נניח שאתה מעביר טביעה מזירה – אתה לא יודע אם זה קטין או לא קטין עד שלא תקבל את התשובה. כשאני פונה לשופט – בשים לב שמדובר בקטין. הוא בכלל לא יודע אם זה קטין. גם אני לא יודע אם זה קטין.
יהודה זמרת
אם הוא ידע שהוא בן 20, אתה לא תדע אם הטביעה ניתנה בגיל 19, או שניתנה בגיל 16.
היו"ר אורי מקלב
גם נכון. הוספתם עוד על הדבר הזה. אתה צודק, אלעזר. יש כלל – כל המוסיף גורע. מה אני צריך להכניס סעיף אם זה לא נותן שום דבר? אני מעריך מאוד את המאמץ שעשיתם בעניין. כל מאמץ שלכם בעניין הזה, לצמצם את התופעה ולשמור על הפרטיות, אני מכבד את זה. זה בא ממקום טוב, אני בטוח.
אלעזר כהנא
אדוני, רציתי להעיר לעניין הסעיף שנאמר לפני כן.
היו"ר אורי מקלב
אני אתן לך.
נירה לאמעי רכלבסקי
מה החלטת לגבי זה?
היו"ר אורי מקלב
לא צריך להכניס. לרעיון עצמו, אדם מקבל שכר גם על הדרישה וגם על הפרישה. מקבלים שכר פעמים – גם על הדרישה. אני רואה שיש מישהו שיודע שאני מצטט מהמקורות.
אלעזר כהנא
לגבי הכניסה לתוקף, עם התקנות – עקרונית, הסכמנו לזה. אני אומר, השאלה אם לא נכון להחריג מצבים מיוחדים, למשל אם יש חשד שאדם הוא מתחזה כשהוא בא לבקש תעודה. יכולים להיות מצבים כאלה. ואז ירצו שנחקור את זה, אבל אי-אפשר יהיה להעביר אלינו את הטביעה. אז אנחנו נחכה לתקנות, אבל התקנות יכולות לקחת שלוש שנים כי יש ויכוח על איזה סעיף שקשור לסיטואציה רחוקה.
היו"ר אורי מקלב
אלעזר, צדקת.
אלעזר כהנא
למשל, חס וחלילה, אסון המוני ולא יודעים לזהות. לא רוצים לזהות גופות ולא יודעים במי מדובר, אז אנחנו לא נוכל לקבל את המידע ואי-אפשר יהיה לזהות את האנשים במכון.
היו"ר אורי מקלב
אמרת דברים נכונים, ודאי שלושת רבעי מהדברים שלך. אבל - - - את התקנות - - - אנחנו רוצים שיהיה משהו שידרבן את התקנות, שיגיעו מהר יותר, וזו אחת הסיבות. אם לא תקבלו, אתם תביאו. עכשיו רק התייחסות מקצועית.
אלי דהן
טיפלתי בסיפור דומה בתעודות הזהות. תעודות זהות של ילד שסבתא עשתה לו יום הולדת ורצתה להוציא אותו החוצה, הכריחו אותה לעשות ביומטרי ואז יצאו החוצה. אחר כך הוא רצה לשנות את זה, הוא לא הסכים. הוא רצה לשנות את זה כשהוא גדל, הוא הגיע לגיל 18, רצה להוציא תעודת זהות, לפתוח חשבון בנק, ולא אפשרו לו את זה. אותו דבר בטביעות האצבעות, זה מה שיהיה כאן. אם ילד - - -
היו"ר אורי מקלב
הוא יכול. הוא יכול.
קריאה
הוא יכול לחסום עד גיל 18.
אלי דהן
לא, לא מאפשרים, מכריחים את כל המשפחה לעשות תעודת זהות.
קריאה
הוא יכול. הוא יכול.
אלי דהן
את כל המשפחה הכריחו לעשות תעודת זהות.
עירית ויסבלום
זו טענה על משהו שקרה?
יהודה זמרת
לא חייבו, זה היה וולונטרי.
אלי דהן
כן. אני טיפלתי במקרה.
היו"ר אורי מקלב
הוא אומר שההורים שלו נתנו לו והוא רצה לחזור. ההורים שלו כן עשו לו את זה.
יהודה זמרת
אני חושב שגם הסיפור של הקטינים, עם משלוח הודעה בגיל 18 נכנס פה. יש מנגנון - - -
היו"ר אורי מקלב
בגיל 18 הוא יכול לחזור, למה צריך להתווכח על זה?
אלי דהן
לא, הם לא הסכימו, הם לא מאשרים. ראש האגף לא נתן לו.
קריאה
אבל עכשיו.
יהודה זמרת
עכשיו.
נירה לאמעי רכלבסקי
התיקון זה מאפשר.
היו"ר אורי מקלב
אתה מביא אותנו בדיוק לסעיף הבא, בעניין למי מתלוננים.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני רק אציין שמאחר שסעיף 7 מוזכר בסעיף 16, אני אצטרך לתקן את סעיף 7 ולהוסיף שם את הצורך בתקנות, אחרת כל הדבר הזה יהיה חסר תוכן. תיקון סעיף 19 – סעיף 19 הוא הסעיף שאומר שמשטרת ישראל יכולה להעביר מידע למספר רשויות אכיפת חוק, ובהן המשטרה הצבאית, רשות אכיפה שמחוץ לישראל, המכון לרפואה משפטית, רשויות ביטחון וכדומה. כאן היה לנו דיון והסכמנו שאם המשטרה מקבלת צו – וראינו כמה קשה לקבל צו – לעניין מסוים, הרעיון לפי סעיף 19, שהיא יכולה להעביר את המידע לטיפול בעניין שלשמו התבקש הצו.
היו"ר אורי מקלב
זה מקובל.
אלעזר כהנא
העיקרון מקובל, אבל המילה צו היא לא בהכרח מתאימה, כי מדובר על הסימן הזה - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
בעניין. לשם טיפול בעניין שלשמו נתבקש הצו, אבל זה עדיין עניין.
אלעזר כהנא
כן, אבל לא התבקש הצו, כי 16 ו-18 זה בלי צו. שלשמו נתבקשו הנתונים, עם צו או בלי צו.
היו"ר אורי מקלב
התקבל. התבקשו הנתונים. בסדר גמור. תודה על ההערה. הסעיף הבא. מעניין, כשיושבים מסביב לשולחן, גם אנשים מקצועיים, כל אחד יכול להוסיף עוד מבט שלו, זו חוכמת העם ותשועה ברוב יועץ.
נירה לאמעי רכלבסקי
ברור, כך זה בניסוח. הנושא הבא הוא סעיף שאמרו להדגיש למשטרת ישראל את עניין האגירה של הנתונים. הייתה כאן ישיבה עם גלעד בהט. הבנו שייתכנו אי-הבנות או פרשנויות שונות לגבי מה מותר למשטרה – ופה אני רוצה להבהיר את מה שנראה לי שהתהליך הולך להיות ברגע שיהיו תקנות. משטרת ישראל אוספת טביעות אצבע, שולחת למאגר הביומטרי, למיטב הבנתי, באופן ממוחשב את טביעות האצבע שאספה מהזירה ומבקשת תוצאות זיהוי.
היו"ר אורי מקלב
נניח.
נירה לאמעי רכלבסקי
תוצאות הזיהוי, אני מניחה, מועברות אליה אף הן באופן ממוחשב. אני לא מניחה שהמשטרה תתחיל לעשות קידוד והצפנה כמו שיש במאגר, אלא באופן פתוח יותר יועברו שמות של אנשים או תוצאות זיהוי לטביעות שהמשטרה ביקשה ושלחה.
היו"ר אורי מקלב
צריך לבוא מספר – מספר 1, מספר 2.
עמיר אריהן
אין שום נתון מזהה. שמות אני לא יודע להעביר. אין לי שום נתון מזהה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אז מה אתה מעביר?
עמיר אריהן
לגבי איזו שאילתה את מדברת?
היו"ר אורי מקלב
שאילתה שהם רוצים זיהוי של טביעת אצבע.
נירה לאמעי רכלבסקי
תוצאת זיהוי.
היו"ר אורי מקלב
תוצאת זיהוי לצורך חקירת פשע.
יהודה זמרת
אתה מעביר את הקידוד, והם יצטרכו ללכת לרשות האוכלוסין כדי - - -
עמיר אריהן
אני לא מעביר ביומטריה, אני מעביר כן לא.
נירה לאמעי רכלבסקי
בסוף, ממה שאני מבינה, המשטרה אוספת טביעות אצבע ורוצה שמות.
היו"ר אורי מקלב
ואז זה יעבור לרשות האוכלוסין.
אלעזר כהנא
היא צריכה רק את האמצעי, לא רק את השמות.
יהודה זמרת
היא צריכה לעשות רק את ההשוואות.
היו"ר אורי מקלב
נירה, את צודקת. אני מבין שהכול ייכנס לתקנות.
יהודה זמרת
הכול ייכנס לתקנות.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני מדברת רק על האגירה, אני לא מדברת על כל הדברים האלה, ודאי שלא. נשאלת השאלה האם המשטרה מבינה שלאחר שפענחה את אותה רשימת שמות, שיכולה להיות ארוכה מאוד, של עשרות אנשים, והחליטה מי החשוד שהיא קוראת לו לחקירה, מי עדים פוטנציאליים, עדיין יש בידיה נתונים מזוהים, טביעת אצבע ושם, של עוברי אורח תמימים.
היו"ר אורי מקלב
את צודקת. אני רוצה לקצר את העניין הזה. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאם כוונתה של המשטרה כזאת, אז אנחנו מבינים שאנחנו רוצים שתעשה התרת חלום בעניין הזה, שנתונים שלא קשורים לתיק החקירה מהרבה סיבות – יכול להיות שהסניגוריה לא תרצה – אנחנו מבינים שבסופו של דבר מה שלא קשור לאותה החקירה באותו צו שהותר להם לא יישמר ולא ייאגר. זה לא עוד אמצעי למשטרה לאגור שמות או זהויות של אנשים שהיא קיבלה על הדרך. אולי יש לה מטרה חשובה, לאגור כמה שיותר טביעות – לא. זאת אומרת, לא מכאן הם יקבלו את העזרה שלהם. איפה זה יהיה? זה יהיה בתקנות.
אלעזר כהנא
אני רק רוצה להסביר למה אפשר בסעיף כזה, כי יש המון רזולוציות. יש הבדל בין סוג חקירה אחד לסוג חקירה שני. יש סוג חקירה למשל שמדובר על התחזות, שאמצעי הזיהוי הוא הראיה בתיק. יש מקומות שבהם אני לא צריך בכלל את אמצעי הזיהוי. ברגע שהחשוד אצלי, לקחתי ממנו, הוא כבר החשוד בתיק, אני לא צריך שום דבר. הסנגוריה יכולה להגיד שהיא צריכה, כנראה שהיא תגיד, אבל החשוד כבר אצלנו, זיהינו אותו מול הזירה, אני לא צריך את כל מה שקיבלתי. תוצאות הזיהוי, שנותנות לי רשימה של חמישה חשודים, ואני בדקתי ומצאתי – זה החשוד שלי, חשוב מאוד לבוא לבית משפט כשאני חושף בפני הסנגוריה את החומר, להגיד לו: זו הייתה רשימת החשודים. אני הלכתי על פלוני והסנגוריה רוצה להסביר למה טעיתי, וזה בכלל - - -
היו"ר אורי מקלב
אחיו התאום.
אלעזר כהנא
תוצאות הזיהוי זה שונה לגמרי מאמצעי הזיהוי. זה עולם אחר. זה גם תלוי בתיק ובסוג החקירה. לכן פה צריך הסדר - - -
היו"ר אורי מקלב
בסופו של דבר אתה צודק, אבל מה שלא היה קשור בכלל - - -
אלעזר כהנא
אבל אנחנו יודעים לתפור את זה בתקנות, לא בסעיף כללי שהוא בחוק.
היו"ר אורי מקלב
מה שאמרת מקובל עליו, הצהרת הכוונות שאנחנו לא הולכים לתת באפשרות שאנחנו נותנים לקבל נתונים לעוד מאגר שלא לצורך החקירה הספציפית.
נירה לאמעי רכלבסקי
אתה רוצה להכניס סעיף?
היו"ר אורי מקלב
לא. לא. אם בפרוטוקול זה רשום, אנחנו מבינים, לא נכניס סעיף עכשיו.
נירה לאמעי רכלבסקי
תיקון סעיף 24 – זה בסעיף 7א לחוק. כאן אני ביקשתי להוסיף סעיף כללי לחוק שיתווסף לחוקים מאוחרים יותר ולא היה אז בחקיקה כשחוקקנו את החוק הזה.

"השימוש בסמכות להעביר ולקבל מידע כאמור בפרק ה' ייעשה באופן שאין בו כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש בפרטיותו של אדם".

פרק ה' הוא הפרק שבו עושים את כל העברות המידע לכל מיני גופים בחוק הזה. לא קיבלתי הערות, אבל - - -
יהונתן קלינגר
נירה, זה מופיע כבר בסעיף 17 על העברות בצו.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני יודעת, אבל כאן אני מדברת על כל הפרק. עכשיו אנחנו עוברים לנושא של כתובת לאזרחים לתלונות או לפניות ציבור לגבי החוק הזה.
מרגלית לוי
לפני. אנחנו מדברים על סעיף 26, איפה יש את הכתובת? על מה את מדברת?
נירה לאמעי רכלבסקי
עברתי לסעיף 7ב. אני מתחילה ואומרת שבישיבה פנימית פה עלה – יש לנו הרי ממונה על הפרטיות, שעוד מעט יקראו לו ממונה על הגנת הפרטיות. סליחה, לפני כן יש לנו את התיקון לסעיף של הממונה על הפרטיות. אני הצעתי לעדכן את זה עם החקיקה הקיימת היום ולקרוא לו קודם כל ממונה על הגנת הפרטיות.
מרגלית לוי
אנחנו התנגדנו.
נירה לאמעי רכלבסקי
לשם שלו?
מרגלית לוי
לא, זה כן.
יהודה זמרת
לא ברור למה חוץ מתיקוני נוסח לגופו יש צורך להיכנס לנושא.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני אמרתי שאני לא אתעקש על זה. הבנתי שהייתה לכם ישיבה עם עמית אשכנזי.
קריאה
גם מערך הסייבר מתנגד.
מרגלית לוי
אני רוצה לעדכן בנושא הזה. אנחנו לא מתעקשים. אנחנו רוצים להוריד את שני הסעיפים שהוספת כרגע ולהשאיר את מה שהיה בחוק המקורי ללא שום שינוי.
נירה לאמעי רכלבסקי
גם לא על השם של הממונה, שיקראו לו הממונה על הגנת הפרטיות?
מרגלית לוי
אין לנו בעיה עם זה.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה מה שמקובל היום.
מרגלית לוי
עם זה אין לנו בעיה, אבל להוריד את שני הסעיפים שנותרו בהצעה שלך. בהתייעצות עם הסייבר, אחד מהנושאים גם מתנגש עם תפקיד שקיים שם, אז אנחנו מעדיפים להוריד את זה.
היו"ר אורי מקלב
אני מבקש להוציא מהלכסיקון מתעקשים – מבקשים. המילים האלה קצת בומבסטיות. אנחנו מבקשים.
נירה לאמעי רכלבסקי
כל עוד הוא יעשה את תפקידו - - -
קריאה
למה שלא יהיה אדם שממונה על הגנת הפרטיות?
נירה לאמעי רכלבסקי
אני הצעתי לפרט מעט את הסמכויות שלו.
יהונתן קלינגר
אני אגיד ככה, רשות כזאת מתנהלת בלי ראש קבוע. יש סמכויות בחוק לראש הרשות, וכרגע הרשות מתנהלת בלי ראש קבוע, אלא עם ממלא מקום זמני. סמכויות העונשין – אני אמרתי את זה כבר –חלות רק על הראש הקבוע, והעובדה שיש תפקידים שחובה לייצר יוצרת אחר-כך מצבים שאנשים ידאגו לעשות את התפקיד שלהם. הרשות התנהלה בלי מנהל אבטחת מידע כיוון שלא הייתה לה בחוק חובה להחזיק ממונה על אבטחת מידע תקופה ארוכה מאוד.
נירה לאמעי רכלבסקי
יש לה חובה, הממונה על הפרטיות. עכשיו נקרא על הממונה על הגנת פרטיות.
יהונתן קלינגר
אני מבין, ואם רוצים לתת לו עוד סמכויות, ואם אחת מהן מתנגשת - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
אני אגיד מאיפה הכול נובע ולמה אני מוותרת כל כך מהר. אמורות להגיע תקנות שיפרטו – כרגע הסמכות שלו היא רחבה מאוד ומנוסחת בסעיף אחד בלבד, למעט חובות הדיווח שלו, שהן כן מפורטות בצורה רחבה מאוד. הטענה היא שזה הולך להגיע בתקנות. אני הצעתי להתאים את החקיקה הזאת לחקיקה הקיימת היום בשנת 2016 לעומת שנת 2009 כשהחוק הזה חוקק, וחוקים אחרים מקבילים בצורה נאותה יותר, שתעלה בקנה אחד עם תפיסת הגנת הפרטיות שיש היום. אמרו לי מכל הכיוונים שהם מעדיפים שלא.
אמרי קוזק
אני רוצה להסביר למה זה לא מתאים. יש את החוק להסדרת הביטחון. המאגר הביומטרי בשנת 2015 התווסף בתוספת לחוק. המערכת שם היא מערכת שמוגנת ברמה הכי גבוהה, מה שלא היה במועד של חקיקת החוק. לכן מה שהיה ב-2009 בכלל לא רלוונטי עכשיו. יש קצין מוסמך ברשות להגנת הסייבר שמנחה את הכול ברמה הכי גבוהה, וזה בדיוק העניין של ההתנגשות.
ניר גרסון
זה לא קשור לפרטיות, אלא להגנת סייבר.
אמרי קוזק
הגנת סייבר כולל גם את ההיבטים של פרטיות, זו המטרה.
ניר גרסון
יש התנגשות בין זה לזה.
אמרי קוזק
לא, המאגר מוגדר כסודי ביותר.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה עניין רעיוני, שהגנת הפרטיות הפך להיות מושג שאמור להיות עצמאי, ושיכולות להיות לו, כמו שאומר ניר – ולכן יש גם את רמו"ט – קרונות אחרים.
אמרי קוזק
בזה נדון בתקנות, לעשות את האיזונים הנדרשים.
נירה לאמעי רכלבסקי
הדבר הנוסף, סעיף 7ג להצעת החוק, הנושא של פניות ציבור. אני חוזרת שוב למה שהתחלתי להגיד, שהסתבר לי כשביקשתי לפרוט את תפקידו של הממונה על הפרטיות – כתבתי שם טיפול בפניות ציבור. כמעט בכל חוק שיש בו אלמנטים של אפשרות פגיעה בפרטיות והעברת מידע על אנשים, יש ממונה על הגנת הפרטיות שאזרח יכול לפנות אליו ולהתלונן. התברר – יסבירו לנו כאן למה, אני לא אומר שזה לא מוצדק – שהממונה על הגנת הפרטיות שמופיע בחוק הזה, הוא יושב ברשות הביומטרית, אין לו, לטענתו – ויכול להיות שזה מוצדק, או לא, יסבירו כאן –שיח ושיג עם האזרחים בכלל. מכאן נולד איזשהו דיון, שקיימנו אותו גם באופן פנימי, על מה גורלו של אזרח שבממשקים השונים של החוק הזה, עם כל מיני רשויות – גם עם רשות האוכלוסין, אבל גם עם המשטרה – אזרח שהועבר לגביו מידע, נלקח ממנו מידע, כל מה שקשור למידע, שבזה החוק הזה עוסק, בביומטריה, חש נפגע. אם זה כי טביעת האצבע שלו כן נשארה בתיק החקירה, שכחו להוציא אותה, השם שלו מופיע היום בתיק החקירה וסנגורים או כל מיני נאשמים מתקשרים אליו ושואלים אותו אם הוא עד או רוצה להעיד. אדם כזה רוצה לומר תוציאו - - -
אבי חליבה
למה זה שונה מכל פנייה / תלונה של אזרח? יש למשרד הפנים פניות ציבור ותלונות ציבור, הוא יקבל תשובה.
נירה לאמעי רכלבסקי
כמו שבחוקים אחרים יש כתובת של אדם ייעודי לעניין הזה, נשאלת השאלה מדוע בחוק הזה אין לנו כתובת. אני לא מנסה להמציא עכשיו חוקים חדשים, אני מדברת על המשרד – מישהו שזו תהיה הכותרת שלו.
מרגלית לוי
היום יש מנגנון קיים מסודר של קבלת תלונות הציבור בנוגע לכל הנושאים שבאחריות משרד הפנים. האגף לפניות ציבור מטפל בכל הפניות בצורה מסודרת, מנתב אותן בהתאם, והתשובה יוצאת אחת מאגף פניות ציבור לאותו תושב.
נירה לאמעי רכלבסקי
למה שלא יהיה ברור שמעבירים לאדם ספציפי?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אי-אפשר שהכול - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
אבל יש לך חוק שיש לו השלכות שיכולות להיות – למה להשאיר את האזרח - - -
מרגלית לוי
למה להחריג את החוק הזה ביחס לחוקים אחרים, וליצור מנגנון מאוד ספציפי לחוק הזה, שמאפשר אדם ספציפי?
נירה לאמעי רכלבסקי
ההפך, למאגרים אחרים יש ממונה שיש לו interface עם הציבור, פה לא.
מרגלית לוי
במידת האפשר. וגם כדי לחזק את הצד של המתנגדים, שאנחנו לא רוצים שתהיה פרצה או יכולת להעביר מידע לא נכון, או חוקר פרטי שמדבר עם אותו אדם ספציפי, והוא מתחזה לאזרח תמים ופשוט. אנחנו לא רוצים לפתוח את הנושא הזה, ולכן המנגנון הזה הוא כפול ומכופל, וכל נושא הטיפול בפנייה ייעשה בצורה מסודרת באמצעות אותו מנגנון, עם בקרה נוספת מטעמנו. אנחנו לא חושבים שנכון ליצור משהו ייחודי.
היו"ר אורי מקלב
נירה התאמצה מאוד בחוק, וזה הדגל שלה. את רוצה לבקש גם את התגובה של רמו"ט? בבקשה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, גם של המשטרה. מה תהיה הכתובת לאזרח בסיטואציה שאני העליתי?
היו"ר אורי מקלב
זה בא ממקום טוב.
יהודה זמרת
כל חקירה של המשטרה הרי יכולה להעלות תלונות כאלה ואחרות. מי מטפל בתלונות?
היו"ר אורי מקלב
רק לחברי הכנסת מגיע הדוח של ראש מערך הסייבר, ועורכת דין שפעלה כל כך בעניין הזה ורוצה לקדם נושא של פניות ציבור – אכפת לה מה קורה כשקורים דברים כאלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני גם שומרת על איזושהי אחידות.
היו"ר אורי מקלב
מי מרמו"ט?
נירה לאמעי רכלבסקי
ניר.
ניר גרסון
אני רוצה להבין, השאלה היא אם אנחנו - - -
היו"ר אורי מקלב
לייחד כתובת ממוקדת שיש מישהו בנושא הביומטרי שהוא אחרת מכל הנושאים. אני לא יודע איך ייכנס פה – מר מלכה, פעיל השכונות, שסיפר את הסיפור של בחור בן 18 שלא נתנו לו לחזור בו מהסכמה לטביעות אצבע. זו אפילו דוגמה קלאסית, אם הבנתי את הסיפור על יום הולדת. לא הבנתי מה זה קשור ליום ההולדת, אבל אחרי יום ההולדת לא נתנו לו לבטל.
קריאה
רשות האוכלוסין.
מרגלית לוי
הממשק מול התושב – כל ממשק מול התושב, ולתושב ברור מי עושה מולו את הממשק – רשות האוכלוסין. כל השאלות בנושא הזה - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
איך הוא יודע? הוא הסתכל באינטרנט, מצא - - - מספר טלפון של רשות האוכלוסין.
מאיר גופשטיין
בנוגע לנטילה ובנוגע לתיעוד – שנייה.
נירה לאמעי רכלבסקי
איך האזרח אמור לדעת? איך הוא יודע?
מאיר גופשטיין
בנוגע לניפוק ולנטילה, הוא פונה לרשות האוכלוסין. בנוגע לחקירת משטרה, אם תהיה, הוא פונה למשטרה. המאגר הוא מאגר אנונימי. אתם מבקשים מאתנו - - -

(היו"ר מיכאל מלכיאלי, 13:56)
אבי חליבה
מאיר, אני רוצה לעשות סדר. נראה לי שיש פה גם בלגן, גם חוסר הבנה, וגם חיבור לדברים אחרים. אנחנו מדברים על זה – וזה שורש כל העניין, יכול להיות שהיינו צריכים לעשות את הדיון הזה מההתחלה – המאגר הזה הוא בכוונה מנותק. אין קשר בין ניהול רשות המאגר הביומטרי לגורם ההנפקה. אין, לא יהיה קשר, לא נרצה קשר.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני יודעת את זה, אבל האזרחים לא יודעים את זה.
אבי חליבה
רגע, זה משמעותי. אני יודע שהאזרחים לא יודעים. הם לא יודעים גם הרבה מאוד דברים. אנחנו פה להם, מה לעשות? לפחות שבחדר הזה יבינו. זה אחד. הדבר השני, וחשוב שנבין, יש היום לרשות האוכלוסין – עם המאגר או בלי המאגר – מערך שלם של מתן מענה לפניות ציבור באשר הן, בכל התחומים. אחד הדברים השלישיים הוא שגם במשרד הפנים יש גורם כזה. אנחנו מטפלים בעשרות פניות מדי יום. דרך אגב, אני אחדש לכם, גם אם הפניות הן לא בתחום אחריותנו הספציפית, אנחנו לא שולחים את התושב או את האזרח לטרטר, אלא מנסים לפתור את הבעיה ככל שזה נוגע אלינו. אם אנחנו נעמיד פונקציה כזאת, תבינו מה יהיה – א', לא תהיה לו יכולת לתת את המענה הזה. ויותר קיצוני, אם תהיה לו יכולת, זה אומר שהוא חשוף בדיוק למידע שאנחנו לא רוצים לתת לו להיות חשוף אליו.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה ממילא אדם עם - - -
אבי חליבה
אבל זה בדיוק העניין. הבן אדם שנוגע לנתונים של המאגר הביומטרי הוא לא - - -
יהודה זמרת
הוא יודע מה קרה ברשות האוכלוסין, הוא לא יודע מה קרה בביומטרי.
מרגלית לוי
אני רוצה להקריא לך משהו שכתוב באתר האינטרנט של משרד הפנים – ניתן לשלוח למשרד הפנים פניות בנושאים הבאים: שלטון מקומי, שעון קיץ, עדות לא יהודיות, בחירות לרשויות המקומיות, חופי רחצה, ואפשר לציין גם בנושא הביומטרי. כתוב גם – בנושאים הבאים גם: תעודת זהות, דרכון, ויזה, מעמד אישי, עובדים זרים או עובדים פלסטינים וכולי. אנחנו יכולים לציין גם את נושא הביומטרי. כך שתושב שנכנס לאינטרנט יוכל להבין שגם בנושא הביומטרי יש לו מענה דרך אותו מנגנון. אין צורך להקים מנגנון נוסף על מנגנון קיים.
יהודה זמרת
הוא רואה את משרד הפנים כמכלול, אז הוא פונה אליו. להתחיל לשלוח אותו – לך אליו, לך אליו, לך אליו?
קריאה
גם כשהוא הולך אליו הוא לא יכול לעזור לו.
נירה לאמעי רכלבסקי
אלעזר, במשטרה למי אדם יכול לפנות?
אלעזר כהנא
יש במשטרה שורה ארוכה של אנשים שתפקידם לטפל בתלונות ציבור. בעיקר ביחידות תלונות הציבור. מח"ש זה כבר פלילי, אבל יש יחידת תלונות ציבור בכל יחידה. יש קצין תלונות ציבור במחוז, במרחבים, בתחנות.
נירה לאמעי רכלבסקי
אגב, יש לכם ממונה על הגנת פרטיות בתוך המשטרה?
אלעזר כהנא
כן.
נירה לאמעי רכלבסקי
אז למה שלא נפנה אליו?
אלעזר כהנא
כי הוא לא מקבל תלונות מהציבור.
ניר גרסון
אלעזר, ממונה אבטחת מידע או ממונה הגנה על פרטיות?
אלעזר כהנא
הגנת הפרטיות. יש מדור שלם של אבטחת מידע.
קריאה
פקיד סירב לתת לי מידע, מה אני אעשה?
נירה לאמעי רכלבסקי
הוא אומר שיש להם הגנת פרטיות.
אלעזר כהנא
יש ממונה הגנת פרטיות לפי סעיף 17 לחוק הגנת הפרטיות.
ניר גרסון
זה ממונה אבטחת מידע.
אלעזר כהנא
לא. אוקיי, ממונה אבטחת מידע לפי סעיף 17 לחוק הגנת הפרטיות שהנושא שלו הוא הגנת הפרטיות. יש מדור אבטחת מידע שיושב במינהל הטכנולוגי שאחראי על אבטחת המידע ברמה המחשובית. אלו שתי פונקציות נפרדות.
קריאה
אבל אלו שני דברים שונים.
אלעזר כהנא
מבחינת תלונות, הוא לא מקבל תלונות מהציבור, אותו ממונה. תלונות מהציבור זה - - -
היו"ר מיכאל מלכיאלי
לא להקים מנגנון, אלא בתוך הפרסומים של כל המערך הביומטרי להוסיף במידה ויש תלונות לאנשים, שיוכלו לפנות ל- - -
מרגלית לוי
לאתר של משרד - - - הנושא של טיפול בפניות ציבור ייעשה - - -
היו"ר מיכאל מלכיאלי
משהו מחודד יותר. במידה ויש - - -
מרגלית לוי
אמרתי שאנחנו נוסיף גם בנושאים האלה.
יהונתן קלינגר
אולי להוסיף לחובת דיווח - - -
יהודה זמרת
ברמה המינהלית אנחנו נדאג שבפרסומים יהיה ברור שאפשר להגיש תלונות גם לגבי סוגיות שקשורות לרשות.
יהונתן קלינגר
אפשר להוסיף את זה בדיווח של הרשות?
יהודה זמרת
זה לא בדיווח של הרשות, זו החלטה מינהלית.

(היו"ר אורי מקלב, 13:59)
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא כותבים דבר כזה בחוק. יושב פה בן אדם ואומר איך נעשה את זה.
יהונתן קלינגר
בואו נתחיל בהחלה של חוק חופש המידע על הרשות, כי כרגע הוא לא מוחל.
קריאה
לא - - -
יהונתן קלינגר
לא, אל תגידו לא.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אומר לך בן אדם בפרסומים יכתבו את זה.
יהונתן קלינגר
הוא אומר, אומר. אני רוצה שזה יהיה כתוב בחוק ולא רק בפרוטוקול פה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מה בחוק? יכתוב דבר כזה בחוק?
יהונתן קלינגר
כן.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
חוק זה לא עיתון.
היו"ר אורי מקלב
אני מבין שאם יהיו תלונות ציבור – הבסיס שאנחנו יכולים לחשוש מחוק כזה לתלונות ציבור בעקבות עיכוב במתן השירות, בהליך הקבלה. נניח שאני חושש מזה מאוד, אין לנו מספיק זמן – אולי בתקנות זה יהיה, או לא יהיה בתקנות. נדון בזה. אנחנו מיהרנו לחוקק את החוק, אבל מה ההשלכה שתהיה באופן פרקטי על אזרחים, זה מלווה אותנו כל הזמן, מעבר לנושא העקרוני. אלו לא דברים של ביומטריה, אלו דברים שקורים בעקבות התפקוד של רשות האוכלוסין.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הם יחדדו את הפרסום.
היו"ר אורי מקלב
אני לא רואה את החוק הזה כבסיס לתלונות הציבור, שאני יכול להביא משהו מיוחד של תלונות מיוחדות. כמו כל מתן שירות שהוא טוב, לא טוב, נעשה ברגישות, בהבנה, לא בהבנה וכן הלאה. אני מבין שהגעתם להסכמה, לא למשטרה. אתם תציינו את זה גם כן, באתר תעלו שבכל נושא - - -
מרגלית לוי
הקראתי מה כתוב שם.
יהודה זמרת
אנחנו נכתוב בחוק שאפשר להגיש תלונות - - -
היו"ר אורי מקלב
במקרה הזה אני מבין מאיפה זה מגיע ליועצת המשפטית, אבל מכיוון שאני הייתי זמן מה יושב-ראש הוועדה לפניות הציבור וישבתי עם כל הממונים לפניות הציבור בתוך המשרדים, אנחנו עודדנו את המטרה שפניות הציבור יהיו מרוכזות אצל גוף אחד במשרד, שהוא יקבל מכל האגפים, הוא יקבל את זה, הוא יעביר בחזרה, יעקוב אחרי הדברים. זה מייעל את הנושא של פניות ציבור, לכן אני לא יכול לחלוק על מה שאתם הצגתם, משרד הפנים, בעניין הזה שאכן הדרך היעילה והטובה יותר כיום זו הדרך הזו. בבקשה.
יהונתן קלינגר
רציתי רק להוסיף דבר אחד. כשהעברתם את החוק ב-2009, הוחרגה הרשות מחוק חופש המידע עקב אילוצים אז. מאז חלה התפתחות בפסיקה, בחקיקה, בשקיפות שלטונית בכלל ועקרונות רבים. נכון, יש הרבה דברים ברשות שצריכים להישאר מסווגים וחסויים, אבל לקבוע שהרשות לגמרי מוחרגת מחוק חופש המידע כשאין סיבה – כי לא כל מה שהיא עושה ולא כל הפעילויות שלה הן פעילויות חסויות, נראה לי מיותר היום. במיוחד כשכל הדברים החסויים ימשיכו להישאר חסויים אחר-כך.
היו"ר אורי מקלב
אתה רוצה להביא הצעת חוק פרטית?
יהונתן קלינגר
לא, אני אומר, אם אנחנו דנים בתיקונים ובהחרגות מהחוק, אפשר לבטל את ההחרגה של חוק חופש המידע בעידן הנוכחי. נקודה למחשבה.
היו"ר אורי מקלב
אני מוכן לשקול הצעת חוק פרטית בעניין הזה. אני אנסה לצרף עוד אנשים, אבל לא במסגרת הזו. אתם מבינים לבד שזו לא המסגרת המתאימה, לא בעיתוי הזה. בבקשה.
נירה לאמעי רכלבסקי
העניין הבא הוא תיקון סעיף 32 שנשמט מהנוסח לגבי חברי ועדת הכנסת ליישומים ביומטריים. שינינו אותה.
היו"ר אורי מקלב
יושב-ראש הוועדה ואמרנו נציג האופוזיציה ונציג הקואליציה.
נירה לאמעי רכלבסקי
יש את הצעת חוק - - - כנראה החלטנו להכניס את זה, נציג האופוזיציה ונציג הקואליציה. אנחנו מתכוונים לכתוב נציג אופוזיציה וקואליציה, ואם נגלה שזה תקדים מסעיר בחוק, נכתוב שני חברי כנסת חברי ועדת חוקה.
מרגלית לוי
את משנה מהנוסח שהוסכם עם - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, לא, זה הנוסח שהוסכם פה. אני בטעות השמטתי. זה נשמט מהנוסח שמונח כאן לפניכם.
מרגלית לוי
הם היו כאן, הם לא נוכחים כאן. השירות הציע את זה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, זה מה שסוכם גם אתם.
היו"ר אורי מקלב
השב"כ?
נירה לאמעי רכלבסקי
כן, שאמרנו שיושב-ראש ועדת חוקה תמיד יהיה יושב-ראש הוועדה המשותפת. כבר יורד נציג. במקום זה - - -
היו"ר אורי מקלב
אמרנו שיהיה עוד אחד מפה ועוד אחד מפה. זה קובל. אסף, יש בעיה בעניין הזה? אסף, זה הסיכום. זה לא חייב להיות, אבל זה - - -
אסף פרידמן
- - -
היו"ר אורי מקלב
אסף, זה חייב להיות יושב-ראש ועדת חוקה?
נירה לאמעי רכלבסקי
יש גם חברי אופוזיציה שחברים בוועדת החוץ והביטחון.
אסף פרידמן
- - - והיא הסכימה.
היו"ר אורי מקלב
אני אומר שיושב-ראש ועדת החוקה הוא גם יושב-ראש הוועדה - - -
אסף פרידמן
זה לא חובה, אבל בדרך כלל זה ככה.
היו"ר אורי מקלב
אוקיי.
נירה לאמעי רכלבסקי
הדבר הבא הוא יום התחילה.
קריאה
- - - יום התחילה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, לא, זה נאמר כאן והם ישבו כאן. הסעיף הבא הוא סעיף 14 לגבי יום התחילה. צריך לשנות את זה?
היו"ר אורי מקלב
זה הסעיף האחרון? אז תם ולא נשלם.
נירה לאמעי רכלבסקי
רגע, אנחנו רוצים לוודא את יום התחילה.
יהודה זמרת
אנחנו מבקשים לעדכן את התאריך ל-20 באפריל ולא ב-1 במרץ. קיבלנו כמה מטלות שלא - - -
היו"ר אורי מקלב
לא מתאים לכם ה-1 באפריל?
יהודה זמרת
לא, זה ערב פסח. אנחנו מבקשים לדחות את זה בגלל פסח וכל מיני נושאים שנשארו לנו בעבודה. רק מילה אחת. יש פה מספר תקנות חובה, כלומר, עלול להיווצר מצב שנגיע ל-20 באפריל, אבל יהיה צורך באישור ועדה, יש פסח, פגרה. אנחנו חוששים להיכנס למצב שבו החוק ייכנס לתוקפו ולא נוכל להפעיל אותו.
היו"ר אורי מקלב
מה אתה מציע?
יהודה זמרת
לכן אנחנו מציעים שזה יהיה ה-20 באפריל, או התקנתן של שורת תקנות החובה הבסיסיות שעל-פי החלטות הוועדה אנחנו צריכים לאשר אותן לפי המאוחר בניהן אחרי 20 באפריל. אם הליך התקנת התקנות שאנחנו ננסה לעשות אותו עד המועד הקובע - - -
היו"ר אורי מקלב
מה הלימיט? עד מתי?
יהודה זמרת
מבחינתנו, אנחנו נהיה מוכנים. צריך אישור ועדה. אני צריך שהוועדה תתכנס לדיונים.
היו"ר אורי מקלב
הוועדה - - - תתכנס.
יהודה זמרת
זו פגרה. אני לא יודע להגיד שעד ה-20 באפריל כל הדיונים יתקיימו.
עירית ויסבלום
אנחנו מקווים עוד לפני הפגרה לשבת עם הוועדה.
היו"ר אורי מקלב
בסדר. אפשר לסיים?
אלי ביהם
אני יכול עוד מילה אחת לשנות? בסעיף של המאגרון של 1,000 נתונים – זה עמוד 4 סעיף (ז)(2) – כתוב המידע יישמר בנפרד מכל פרט מזהה. עד כמה שאני מבין, הם לא צריכים את הפרט המזהה, אז אם אפשר לכתוב המידע יישמר ללא כל פרט מזהה.
נירה לאמעי רכלבסקי
ללא. נכון, אפשר לא? זו באמת הכוונה.
עירית ויסבלום
לא, במערכת ביקורת גבולות יש פרטים מזהים, זה יישמר בנפרד.
אלי ביהם
האם לצורך הבדיקות אתם צריכים את הפרטים המזהים? אני מבין שאתם צריכים את טביעות האצבע - -
עירית ויסבלום
זו יכולה להיות מערכת שיש בה פרטים מזהים, אבל זה יישמר באופן נפרד.
אלי ביהם
לצורך הבדיקות שאתם עושים, אותו נוהל בדיקות, אתם צריכים לשמור?
עירית ויסבלום
לא, אבל - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
טביעות אצבע, לטעמי - - -
עירית ויסבלום
אבל במערכת, כשזה יישמר – אני לא יודעת להסביר לך את - - - יש גם פרטים - - -
אלי ביהם
אתם צריכים את הקישור הזה?
עירית ויסבלום
לא. לא.
אלי ביהם
ללא קישור לפרטים מזהים.
עירית ויסבלום
בסדר.
היו"ר אורי מקלב
את זה קיבלנו, וזה אחרון, נכון?
קריאה
זה כבר אותו דבר.
אלי ביהם
לא, מפרט זה אומר שזה יושב במקום אחר אבל אפשר לקשר ביניהם.
עירית ויסבלום
נדמה לי שגם לגבי המאגר זה הניסוח וזאת הכוונה.
היו"ר אורי מקלב
רבותי, לא ידוע מתי תהיה הישיבה הבאה. התהליך שנעשה עכשיו, שנוסח הנוסח, יש כבר אנשים שאמונים לטפל בעניין הזה. אנחנו לא יודעים מתי הישיבה הבאה, אבל לכל המאוחר, עד יום שני הקרוב. ככל שיתאפשר בתוך הזמן הזה, אנחנו נקיים ישיבה שבה החברים יגישו הסתייגויות ויתקיימו הצבעות בעניין הזה. האמת היא שכן הייתי אומר לכם כמה מילים שחשבתי להגיד, אבל מכיוון שכבר חרגנו מהזמן וב-14:00 אמורה להיות כאן ישיבה אחרת, אני לא יכול לעשות את זה. אני מודה לכם ואני סוגר את הישיבה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:10.

קוד המקור של הנתונים