ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/02/2017

סגירת חברת "זרעים גדרה" ופיטוריהם של כ- 130 עובדים – פגיעה אנושה בעובדים, בחקלאות מובילה בתחומה ובידע מדעי, סגירת חברת "זרעים גדרה" ופיטוריהם של כ-130 עובדים- פגיעה אנושה בעובדים, בחקלאות מובילה בתחומה ובידע מדעי

פרוטוקול

 
îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà ñâéøú çáøú "æøòéí âãøä" åôéèåøéäí ùì ë-130 òåáãéí - ôâéòä àðåùä áòåáãéí áç÷ìàåú îåáéìä áúçåîä åáéãò îãòé, äöòúí ùì çä"ë áøåùé åèéáé

îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà ñâéøú çáøú "æøòéí âãøä" åôéèåøéäí ùì ë-130 òåáãéí - ôâéòä àðåùä áòåáãéí áç÷ìàåú îåáéìä áúçåîä åáéãò îãòé, äöòúí ùì çä"ë áøåùé åèéáé

t_dfus

2017-02-08knesset[pic]

ה כ נ ס ת

מסקנות

ועדת הכלכלה

בעקבות החלטה על דיון מהיר

הכנסת העשרים י"א בשבט, תשע"ז

מושב שלישי 7 בפברואר 2017
בנושא
סגירת חברת "זרעים גדרה" ופיטוריהם של כ-130 עובדים – פגיעה אנושה בעובדים, בחקלאות מובילה בתחומה ובידע מדעי
של חברי הכנסת
איתן ברושי ואחמד טיבי

ביום י"ח בטבת תשע"ז, 16 בינואר 2017, החליטו יושב-ראש הכנסת והסגנים להעביר לדיון מהיר בוועדת הכלכלה את הצעתם של חברי הכנסת איתן ברושי ואחמד טיבי בנושא: סגירת חברת "זרעים גדרה" ופיטוריהם של כ-130 עובדים – פגיעה אנושה בעובדים, בחקלאות מובילה בתחומה ובידע מדעי.

ביום כ"ו בטבת תשע"ז, 24 בינואר 2017 קיימה הוועדה בראשות חה"כ איתן כבל ישיבה בהשתתפות נציגי משרד הכלכלה והתעשייה , משרד האוצר, חברת "סינג'נטה", חברת "זרעים-גדרה" וחטיבת הזרעים באיגוד לשכות המסחר.

בישיבה עמדה הוועדה על הנסיבות שהביאו לסגירת הפעילות בחברת "זרעים גדרה" ועל הקשיים הרגולטוריים שאיתם מתמודדות החברות שתחום עיסוקן הוא זרעים.

ביום י"א בשבט תשע"ז, 7 בפברואר 2017 קיימה הוועדה ישיבה נוספת בראשות חה"כ איתן כבל, בהשתתפות נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר וחטיבת הזרעים באיגוד לשכות המסחר.

בסיום הישיבה החליטה הוועדה לדרוש ממשרד החקלאות כלהלן:

להסדיר את הגידול, הייצור וההפקה של זרעים ואף את מכירתם מכירתם לייצוא.

להשלים את התיקון של תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), התש"ך-1960, מתוקף חוק הזרעים, התשט"ז-1956, ולהעבירן בהקדם לאישור ועדת הכלכלה.

לתת הרשאה למעבדות מוסמכות לבדוק בעצמן את הזרעים שהן מייצרות בעבורן ובעבור חברות זרעים נוספות. אישור כאמור יבטיח גמישות תפעולית, חסכון במשאבים ושיפור הפיקוח והבקרה על התהליך.

לפעול ליישום החוק האמור לרבות בנושא "זרעים מאושרים" לגידולי שדה, לאוכפו ולמנוע מסחר בזרעי חיטה על ידי מי שאינם מורשים לעשות כן.

לבקש ממשרד החקלאות להעביר לוועדה דוח מפורט, בכתב, עד יום 8 במרס 2017, על הפעולות שננקטו להסדרת תחום הזרעים.
המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום
י"ב בשבט תשע"ז

8 בפברואר 2017

קוד המקור של הנתונים