ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/02/2017

חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 9), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
øùåîåú

øùåîåú

hadarh

2017-02-13MOTנוסח לדיון

בוועדה הכלכלה

ב-20.2.2017

הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 9), התשע"ז-2017

תיקון סעיף 1

בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972

(להלן – הפקודה), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "רכבת" יבוא:

""רכבת ארצית" – רכבת הנעה על מסילת ברזל ארצית;".

הוספת פרק ג'1

אחרי סעיף 23 לפקודה יבוא:

"פרק ג'1: אסדרה, רישוי ופיקוח לעניין מסילת ברזל ארצית

הגדרות

23א.

בפרק זה -

"בוחן"- בוחן מועמדים לתפקיד מסילתי או לשם לקבלת רישיון לנהיגת רכבת ארצית וכן בוחן בעלי תפקידים כאמור במסגרת הכשרה לשמירת כשירות נמשכת ועומד בתנאים לפי פקודה זו;

" בקר מתחם רכבת"- מי שמאשר את תקינותה של רכבת ארצית ואת כשירותה לנסיעה במסילת ברזל ארצית והאחראי על בטיחות בתפעול מתחם רכבות ועומד בתנאים לפי פקודה זו;

"בעל תפקיד" - מי שמשמש בתפקיד הדרכה או בתפקיד מסילתי לפי פקודה זו;

"בקר מסילה"- מי שמאשר תקינות מסילת ברזל ארצית ועומד בתנאים לפי פקודה זו;

"בקר רכבת נוסעים"- מי שאחראי לתפעול בטיחותי של רכבת נוסעים לקראת הסעתה במסילת ברזל ארצית ובמהלכה ועומד בתנאים לפי פקודה זו;

"חונך"- מלווה מועמד לקבלת רישיון לנהיגת רכבת ארצית או מועמד לתפקיד מסילתי במסגרת הכשרה מעשית, ובהתאם לתוכנית הדרכה בבית ספר להכשרה, והוא בעל רישיון כאמור או בעל תפקיד מסילתי בהתאם לסוג הרישיון או התפקיד;

"מדריך"- מדריך ומכשיר מועמדים לקבלת רישיון לנהיגת רכבת ארצית, לתפקיד מסילתי ובעלי רישיון כאמור או משמשים בתפקיד כאמור בהתאם לתוכנית הדרכה עיונית ומעשית בבית ספר להכשרה, ויכול לשמש חונך, ומתקיימים בו תנאים לשמש מדריך לפי סעיף 57(א)(7ט);
"ממונה פדגוגי"- מי שאחראי על גיבוש וניהול הכשרה לתפקיד מסילתי, למתן רישיון לנהיגת רכבת ארצית והכשרה במהלך התפקיד או תוקפו של הרישיון;

"מפעיל" – מפעיל מסילת ברזל ארצית;

"מתחם רכבת"- איזור המיועד לתפעול ולתחזוקה של רכבת הנוסעת במסילת ברזל ארצית, שניתן לערוך בו פעולות עיתוק;

"עיתוק"- קרון או קטר- לרבות עריכתם בסדר אחר;

"עתק"- מי שמבצע פעולות עיתוק ועומד בתנאים לפי פקודה זו; -;

"תפקיד הדרכה" - כל אחד מאלה: ממונה פדגוגי, בוחן, מדריך וחונך ;

"תפקיד מסילתי" -– כל אחד מאלה: אתת, בקר מתחם רכבת, בקר מסילה, בקר רכבת נוסעים, עתק; .

הפעלת מסילת ברזל ארצית בהתאם לתוכנית הפעלה מאושרת

23ב.

(א) לא יפעיל אדם מסילת ברזל ארצית אלא על פי תכנית הפעלה שאישר המנהל .
(ב) תכנית הפעלה תכלול בין השאר חובות שקבע השר לפי סעיף 57א(7א) ובכלל זה בעניינים שלהלן וכן חובות לפי דין :

(1) תכנית לניהול הבטיחות במסילת הברזל הארצית, ובכלל זה הטיפול באירועים חריגים ובאירועים בטיחותיים, בדיקתם והטיפול במסילה בעת התרחשותם; לעניין זה, "אירוע בטיחותי" – כהגדרתו בסעיף 46כט כפי שהוחל בסעיף 23טו;

(2) פירוט בדבר הליכי מיון וקבלה לעבודה ותכנית ההכשרה שיעברו נהגי הרכבת הארצית לפי סעיף 23ד ובעלי תפקיד מסילתי לפי סעיף 23ח במסגרת המפעיל או במסגרת בית ספר להכשרה, לרבות סוגי בעלי תפקידי ההדרכה שיעבירו את ההכשרה וניסיונם, והאמצעים שמתכנן המפעיל לצורך בקרה ואכיפהכלפי הנהגים ובעלי התפקידים כאמור, בכלל זה אכיפתן של הוראות המנהל שניתנו לפי סעיף 23ה;

(3) תנאי התפעול והתחזוקה של מסילת הברזל הארצית והאמצעים הנדרשים להפעלה תקינה של המסילה, ובכלל זה -

צי הרכבות וכלי הרכב, היקפו, תכולתו, תחזוקתו וחידושו;

אמצעים טכנולוגיים, לרבות אמצעים לבקרה אחר תנועת הרכבת הארצית, מערכות ניהול צי רכב בזמן אמת, ואמצעים טכנולוגיים שיאפשרו בקרה אחר העמידה בתכנית ההפעלה;

(4) סדרי ההפעלה של מסילת הברזל הארצית, ובכלל זה תנאי ההסעה של נוסעים ושל כבודתם ברכבת הארצית ותנאי ההובלה של מטענים ברכבת הארצית;

(5) התשתיות הנדרשות לשם הפעלת מסילת הברזל הארצית, ובכלל זה תחנות, מקומות לחניית הרכבת הארצית ומתחמי רכבת;

(6) הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שמפעיל שנדרש לתת ובכלל זה לוחות הזמנים ושירות הלקוחות;

(7) אמצעים טכנולוגיים הנדרשים לצורך העברת מידע ללקוחות המפעיל בכל הקשור לתנועת הרכבת הארצית, לרבות מערכות מידע לציבור נוסף על האמור בהוראות לפי סעיף 53א, הפעלתם ותחזוקתם וכן אופן העברת המידע לשם קליטתו במערכות מידע ותפעול;

(8) אופן העברת דיווחים למנהל לגבי פעילותו של מפעיל, בעניינים ובמועדים שנקבעו לפי פקודה זו או לפי דרישת המנהל, לרבות לעניין עמידת המפעיל בתנאי תכנית ההפעלה, וכן האמצעים הנדרשים לצורך העברת דיווחים כאמור.

(

חובת נהיגה ברכבת ארצית ברישיון

23ג.

לא ינהג אדם ברכבת ארצית אלא אם כן נתן לו המנהל רישיון לנהיגת רכבת ארצית לפי פרק זה, ובהתאם לתנאים ולמגבלות שנקבעו ברישיון לפי סעיף 23ד(ב), אלא אם כן הוא פטור מכך בהתאם להוראות סעיף קטן (ב).

הוראות סעיף 46כ יחולו לעניין רישיון לנהיגת רכבת ארצית, בשינויים המחויבים.

תנאים למתן רישיון לנהיגת רכבת ארצית או חידושו

23ד.

(א) המנהל ייתן למבקש רישיון לנהיגת רכבת ארצית או יחדשו, אם שוכנע שמתקיימים בו התנאים שקבע השר לפי סעיף קטן (ב) ולפי סעיף 57(א)(7ג) ו-(7ה).

(ב) השר יקבע תנאים למתן רישיון לנהיגת רכבת ארצית או לחידושו, ובין השאר תנאים בעניינים אלה, ורשאי הוא לקבוע תנאים שונים לסוגים שונים של רישיונות:

(1) דרישת גיל מזערי של המבקש;

(2) השכלה, הכשרה, מיומנות, ידע וניסיון מקצועי הנדרשים לצורך קבלת רישיון כאמור, לרבות הכרה בהכשרה ובניסיון מחוץ לישראל, וכן בחינות שייערכו מטעם המנהל או באישורו, שעל המבקש לעמוד בהן;

(3) תנאים לעניין התאמה גופנית, בריאותית ונפשית הנדרשת מהמבקש, וההליכים לבדיקת התאמה כאמור;

(4) נסיבות שבהן לא ראוי לתת למבקש רישיון לנהיגת רכבת ארצית שיש בהן כדי להעיד כי מתן הרישיון עלול לגרום לסכנה בטיחותית;

(ב) הוראות סעיף 46כא יחולו לעניין רישיון לנהיגת רכבת ארצית, בשינויים המחויבים.

סמכויות המנהל לגבי רישיון לנהיגת רכבת ארצית

23ה.

(א) המנהל רשאי לתת לבעל רישיון לנהיגת רכבת ארצית, בכתב, הוראות הדרושות לשמירת בטיחות הנהיגה, ולחייבו לקבל הדרכה כפי שיורה, אם שוכנע כי הדבר דרוש מטעמי בטיחות, וימסור הודעה על כך למפעיל הכוללת את ההוראות שנתן לפי סעיף קטן זה.

(ב) הוראות סעיף 46כח יחולו לעניין סמכויות המנהל לפי סעיף זה וסעיף 23ד , ולפי סעיפים 46כב ו-46כג כפי שהוחלו בסעיף 23ו(ב).

הוראות לעניין הגבלה, התלייה ופסילה של רישיון לנהיגת רכבת ארצית וסירוב לחדשו

23ו.(

(

הוראות סעיפים 46כב(א), (ב), (ה) ו-(ו), 46כג, ו-46כד, יחולו לעניין רישיון לנהיגת רכבת ארצית, בשינויים המחויבים ובשינוי זה:

בסעיף 46כב-

(1) בסעיף קטן (א) -

(1) בפסקה (3), במקום "לפי סעיף 46יט" יקראו "לפי סעיף 23ד";

(2) בפסקה (4), במקום "לפי סימן זה" יקראו "לפי פקודה זו";

(3) בפסקה (5) במקום "בסעיף 46כט" יקראו "בסעיף 46כט כפי שהוחל בסעיף 23טו ".

(2) בסעיף קטן (ו) במקום "לבעל היתר ההפעלה" ייקרא "למפעיל מסילת הברזל הארצית";

(התקשרות מפעיל עם בעל תפקיד

23ח.

מפעיל יתקשר עם מי שמתקיימים בו התנאים שקבע השר בעניינים שלהלן, כדי שישמש בתפקיד מסילתי במסילת הברזל שהוא מפעיל, ולא יעסיק בעל תפקיד אלא אם מתקיימים בו אותם תנאים במהלך כל תקופת ההתקשרות:

תנאים לעניין התאמה גופנית, בריאותית ונפשית הנדרשת לשמש בתפקיד שהוא מועמד אליו או משמש בו, והליכים לבדיקת כשירות כאמור;

תנאים המביאים בחשבון הרשעות פליליות כנגד המבקש או המשמש בתפקיד, בעבירות שנקבעו לפי סעיף 57(א)(7יב); המנהל יודיע למפעיל בדבר קיומם של תנאים לפי פסקה זו באדם כאמור;

השכלה הנדרשת למילוי התפקיד שהוא מועמד אליו בהתאם למפורט בתוספת הראשונה, הכשרה, מיומנות, ידע וניסיון מקצועי הנדרשים לתפקיד לפי סוגו, לרבות הכרה בהכשרה ובניסיון מחוץ לישראל, וכן בחינות שייערכו מטעם המנהל או באישורו שעל המועמד לעמוד בהן;

מפעיל לא יתקשר עם בעל תפקיד הדרכה לביצוע ההכשרה בהתאם לתכנית ההפעלה אלא אם כן מתקיימים בו התנאים שבסעיפים קטנים (א)(2) ו-(א)(3), ולעניין תפקיד הדרכה הכולל הכשרה מעשית - גם התנאי שבסעיף קטן (א)(1) או בסעיף 23ד(ב)(3), לפי העניין.

הוראות לעניין כשירות נמשכת של בעל תפקיד מסילתי ושל בעל רישיון לנהיגת רכבת ארצית

23ט.
בעל תפקיד מסילתי ובעל רישיון לנהיגת רכבת ארצית ישתלמו מזמן לזמן לשם שמירה על כשירותם הנמשכת, לרבות עמידה בבחינות, בהתאם להוראות שיקבע השר לעניין זה.

רישיון להפעלת בית ספר להכשרה

23י.

(א) לא יפעיל אדם בית ספר להכשרת בעלי תפקיד או בעלי רישיון לנהיגת רכבת ארצית (להלן – בית ספר להכשרה), אלא אם כן ניתן לו רישיון לכך ובהתאם לתנאי הרישיון.

(ג) המנהל ייתן רישיון להפעלת בית ספר להכשרה, למבקש רישיון, אם שוכנע כי התקיימו בו התנאים שלהלן, ורשאי הוא ליתן רישיון כאמור לסוגי הכשרה מסוימים או להכשרה של סוגים שונים של בעלי תפקיד או בעלי רישיון לנהיגת רכבת ארצית:

(1) לא מתקיים בו האמור בסעיף 23ח(א)(2) או (3) לעניין קבלת הרישיון;

(2) מבקש הרישיון התקשר עם בעלי תפקיד הדרכה כדי שידריכו בבית הספר שהוא מפעיל, ובלבד שהם עומדים בתנאים שבסעיף 23ח(א)(2) ו- (3), ולעניין תפקידי הדרכה מעשית - גם בתנאי שבסעיף 23ד(ב)(3) או 23ח(א)(1), לפי העניין;

(3) תנאים נוספים שקבע השר למתן רישיון להפעלת בית ספר להכשרה, בעניינים שלהלן, ורשאי השר לקבוע תנאים שונים לסוגי רישיון שונים:

(א) מספר בעלי תפקיד ההדרכה הנדרשים למתן ההכשרה, סוגיהם והניסיון הנדרש מהם;

(ב) המבנים, האמצעים והמיתקנים הנדרשים לשם קיום ההכשרה;

(ג) תוכני הלימוד;

(ד) רמת ההכשרה בבית הספר ואופן הפיקוח שיופעל בבית הספר על תוכני הלימוד;

(ה) סדרי ההפעלה של בית הספר ככל הנדרש לשם הבטחת מקצועיות ההכשרה בו.

(ד) המנהל יפרסם באתר האינטרנט של המשרד את פרטי בתי הספר להכשרה בעלי רישיון תקף לפי סעיף זה, ובכלל זה המועד הצפוי לתחילת הפעלתם, ככל שטרם החלה וסוגי ההכשרות הכלולים ברישיון להפעלתם; פרטים אלה יעודכנו מעת לעת.

(ה) החליט בעל רישיון להפעלת בית ספר להכשרה כי בכוונתו לסיים את פעילותו של בית הספר או להפסיק את פעילותו לתקופה העולה על 90 ימים, יודיע למנהל, 180 ימים מראש לפחות, על מועד סיום פעילותו של בית הספר או על מועד תחילת ההפסקה וסיומה , והמנהל יפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט של המשרד; ואולם בעל הרישיון לא יחוייב להודיע 180 ימים מראש כאמור, אם נדרש, בשל נסיבות שאינן בשליטתו לסיים ללא דיחוי את פעילות בית הספר, ובמקרה זה ימסור הודעה למנהל ללא דיחוי על סיום הפעילות; הודיע בעל הרישיון על סיום פעילותו, ימסור את הרישיון למנהל תוך 3 ימי עבודה ממועד הסיום.

(ו) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חובתו של בעל רישיון להפעלת בית ספר להכשרה להבטיח את שמירת כשירותם הנמשכת של בעלי תפקיד הדרכה מטעמו, בעניינים שנקבעו לפי סעיף קטן (ג)(3)(א).

חובת הכשרה בבית ספר להכשרה

23יא.

הכשרה לקבל רישיון לנהיגת רכבת כאמור בסעיף 23ד(א), לשמש בעל תפקיד כאמור בסעיף 23ח, וכן הכשרה לצורך שמירה על כשירות נמשכת בהתאם לסעיף 23ט, יתבצעו באמצעות בית ספר להכשרה שניתן לו רישיון לפי סעיף 23י(א), ולמעט הכשרה הניתנת על ידי מפעיל בהתאם לתוכנית הפעלה שאושרה לפי סעיף 23ב(א).

הגבלת רישיון להפעלת בית ספר להכשרה, התלייתו או ביטולו

23יב.

(א) המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב), לבטל או להגביל רישיון להפעלת בית ספר להכשרה, וכן להתלותו עד שימולאו תנאים שיקבע, בהתקיים אחד מאלה, ובלבד שנתן לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע טענותיו בעניין זה טרם ההחלטה:

(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב;

(2) הרישיון ניתן על יסוד מידע שגוי ויש יסוד סביר להניח שאילו היה ידוע למנהל כי המידע שגוי, הרישיון לא היה ניתן;

(3) חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מן התנאים למתן הרישיון לפי סעיף 23י;

(4) בעל הרישיון הפר תנאי או מגבלה ברישיון או תנאי או מגבלה החלים עליו לפי הפקודה.

(5) בעל הרישיון או נושא משרה בכיר בו כהגדרתו בסעיף 46 הורשע בעבירה שמפאת מהותה חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת המנהל להפעיל בית ספר להכשרה או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור, וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

(6) ניתן לגבי בעל הרישיון צו פירוק, צו פירוק זמני, צו כינוס נכסים, צו כינוס נכסים זמני או צו הקפאת הליכים לפי כל דין.

(ב) המנהל לא יבטל רישיון להפעלת בית ספר להכשרה ולא יתלה אותו לפי הוראות סעיף קטן (א)(3) או (4) אלא לאחר שדרש מבעל הרישיון לקיים את התנאי שחדל להתקיים או שהופר בתוך תקופה שקבע, ובעל הרישיון לא עשה כן; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם לא ניתן לקיים את התנאי שחדל להתקיים או שהופר.

(ג) החלטת המנהל לפי סעיף זה תומצא לבעל הרישיון; המנהל יעדכן בהתאם להחלטתו כאמור, את רשימת בעלי הרישיונות כאמור בסעיף 23י(ד) בהתאם להוראות אלה:

בוטל הרישיון, יוסר שם בעל הרישיון מהרשימה כאמור;

הותלה הרישיון- יצויין לצד בעל הרישיון כי הרישיון הותלה בלבד;

הוגבל הרישיון- יצויינו לצד שם בעל הרישיון המגבלות שנקבעו.פיקוח במסילת ברזל ארצית

23יד.

השר רשאי להסמיך מבין עובדי משרדו מפקחים שיפעלו לפי הוראת המנהל לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי פרק זה כולן או מקצתן, והוראות סימן י"א בפרק ד1 יחולו לעניין מפקחים כאמור, לעניין סמכויותיהם ולעניין סמכויות המנהל לפקח על ביצוע ההוראות האמורות במסילת ברזל ארצית בשינויים המחוייבים.

הוראות לעניין אירועים בטיחותיים במסילת ברזל ארצית

23טו.

(א) הוראות סימן ט' בפרק ד'1 לפקודה יחולו לעניין מסילת ברזל ארצית ולעניין מפעיל מסילת ברזל ארצית, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) בסעיף 46כט, בהגדרה "תאונה", בסופה יקראו "או לסביבה, וכן אירוע או שרשרת אירועים פתאומיים ובלתי רצויים שבשלהם נגרם נזק, לרבות התנגשות, שימוט ושריפה";

(2) בסעיף 46ל(ג) במקום "ינואר" יקראו "מרס";

(3) בסעיף 46לא(א), בסופו יקראו "בכפוף להוראות סעיף 23טו(ב)".

(ב) ארע אירוע בטיחותי עם נפגעים השר רשאי להקים ועדת בדיקה לבדיקת האירוע (בסעיף זה – ועדת בדיקה); ועדת הבדיקה תכלול, בין השאר, את המנהל או מפקח מטעמו שהוסמך לפי סעיף 23יד בעל ידע ומומחיות מתאימים וכן חברים נוספים בעלי ידע ומומחיות מתאימים לעריכת בדיקה כאמור.

(ג) הקים השר ועדת בדיקה-

(1) בפסקה (1), במקום "65ג, 68, 69א" יבוא "65ג, 69א";

(2) בפסקה (3)(ב)(2), אחרי "ההוראות" יבוא "לפי";

(3) אחרי פסקה (16) יבוא "(17) בסעיף 68 לפקודת התעבורה במקום "פקודה זו" יקראו "סעיף 46ג(ב) לפקודת מסילות הברזל" ואחרי המילה "ו-63" יקראו "כפי שהוחלו בפסקאות (12) ו-(13) בסעיף 46ג(א) לפקודת מסילות הברזל".

תיקון סעיף 46לא

בסעיף 46לא(א), אחרי "המנהל רשאי" יבוא "בעצמו או באמצעות מפקחים שהוסמכו לפי סימן י"א בפרק ד'1 ויפעלו בהנחיית המנהל".

תיקון סעיף 46לט
בסעיף 46לט, בסופו יבוא:
"(ד) הועברו נתונים מכרטיס זיכרון למערכת ממוחשבת בהתאם להוראות לפי סעיף 46לח, יהיו הסמכויות הנתונות לשוטר ולקצין משטרה לעניין כרטיס זיכרון לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג), נתונות להם גם לעניין הנתונים שהועברו למערכת הממוחשבת כאמור, בשינויים המחויבים.

(ה) סעיף 23א לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש], התשכ"ט-1969

(להלן – פקודת מעצר וחיפוש) לא יחול לעניין מסירה או הוצאה לפי סעיף זה של כרטיס זיכרון ושל נתונים מכרטיס זיכרון שהועברו למערכת ממוחשבת בהתאם להוראות לפי סעיף 46לח, ולעניין הפקת פלט מהם.

ביטול סעיפים 52 ו-53

סעיפים 52 ו-53 לפקודה – בטלים.

תיקון סעיף 57

בסעיף 57 לפקודה-

(1) בסעיף קטן (א) -

(א) אחרי פסקה (1) יבוא:

(ג) אחרי פסקה (7) יבוא:

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "(א)(4)" יבוא "(7ה)".

הוספת סעיף 57א

אחרי סעיף 57 לפקודה יבוא:

"שינוי התוספת הראשונה והתוספת השנייה

"תוספת ראשונה

(סעיף 23ח)

טור א'
תפקיד מסילתי

טור ב'
השכלה נדרשת

1.

אתת

תעודת בגרות, תעודת טכנאי מוסמך, תעודת הנדסאי או תואר ראשון

2.

בקר מסילה

תעודת הנדסאי או מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958

(בתוספת זו - הפנקס) בענף הנדסה אזרחית או הנדסת מכונות

3.

בקר רכבת נוסעים

תעודת בגרות, תעודת טכנאי מוסמך, תעודת הנדסאי או תואר ראשון

4.

בקר מתחם רכבתי

מהנדס הרשום בפנקס באחד מהענפים המפורטים להלן: ענף הנדסת מכונות, ענף הנדסת חשמל, ענף הנדסה אזרחית , ענף כימיה, ענף אוירונאוטיקה, ענף הנדסת חומרים, ענף הנדסת מדעים או ענף הנדסת מקצועות מיוחדים באחד ממדורים אלה: תובלה במסילות, ברכבות, בטיחות אש או במדור בטיחות

5.

עתק

סיום 12 שנות לימוד

תוספת שנייה(סעיף 23י(ג)(2))
טור א'
תפקיד הדרכה
טור ב'
השכלה נדרשת1.
מנהל מקצועי של בית ספר להכשרה
תואר ראשון בהוראה או בתחום תואם2.
ממונה פדגוגי
תואר ראשון בהוראה או בתחום תואם"3.4.5.

תיקון חוק למניעת מפגעים

בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961

בסעיף 11ב(א) אחרי "בלתי סבירים" יבוא "בניגוד להוראות לפי חוק זה או בניגוד להוראות לפי סעיף 57(א)(5) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972".

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מנהליים

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000

, בתוספת הראשונה, בפרט 14(ה), במקום "מסילת ברזל מקומית, לפי פרק ד'1 לפקודת" יבוא "מסילת ברזל לפי הפקודה האמורה".

תחילה והוראות מעבר

12.

(א) תחילתו של סעיף 23ב לפקודה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, שנתיים מיום פרסומו של חוק זה (להלן – יום הפרסום).

(ב) תחילתם של סעיפים 23ג עד 23ז לפקודה, כנוסחם בסעיף 2 לחוק זה, 15 חודשים מיום הפרסום.

(ג) תחילתם של סעיפים 23ח עד 23יב לפקודה, כנוסחם בסעיף 2 לחוק זה, שנה מיום הפרסום.

(ד) תחילתו של סעיף 23טו לפקודה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, 30 ימים מיום הפרסום.

(ה) השר רשאי, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לדחות את מועדי התחילה שנקבעו בסעיפים קטנים (א) עד (ג), כולם או חלקם, לתקופה שלא תעלה על חצי שנה בכל פעם, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לכל עניין לא יעלה על שנתיים נוספות.

(ו) המנהל ייתן למי ששימש נהג רכבת ארצית או בתפקיד מסילתי אצל מפעיל מסילת ברזל ארצית ערב תחילתו של חוק זה, רישיון לנהיגת רכבת ארצית בהתאם לסוג הרכבת שבה נהג שיהא בעל תוקף כפי שייקבע לפי סעיף 57(א)(7ד) או אישור לשמש בתפקיד מסילתי שבו שימש כאמור לפי העניין; רישיון או אישור כאמור יראו אותם כרישיון לפי סעיף 23ג או אישור לפי סעיף 23ח.

קוד המקור של הנתונים