ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/02/2017

חוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז–2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 3

מישיבת ועדת המשנה של ועדת הכספים

פרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2107 ו-2018), התשע"ז-2016

יום שני, י' בשבט התשע"ז (06 בפברואר 2017), שעה 10:00
סדר היום
פרק י' כולו (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (מ/1083).
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יצחק וקנין – מ"מ היו"ר

מכלוף מיקי זוהר

מנואל טרכטנברג

מיקי לוי

רחל עזריה

עודד פורר

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
איתן ברושי

יעל כהן-פארן

יואב קיש
מוזמנים
ס' בכיר לר' גית"ם, משרד הביטחון - אייל הנס

ראש חטיבת תשתיות, משרד הביטחון - שאול דלאל

ראש אשכול נדל"ן, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - כרמית יוליס

ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - יערה למברגר

עוזרת ראשית, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - מרגנית לוי

מנכ"ל, משרד האוצר - שי באב"ד

מנהל מחלקת אשראי, גבייה וביטוח ממשלתי, משרד האוצר - עמית מרזאי

לשכה משפטית, משרד האוצר - אפרת נחלון

לשכה משפטית, משרד האוצר - אפרת פרוקצ'יה

רפרנט גז טבעי, חשמל ואנרגיה, משרד האוצר - עינב סירקיס

רע"ן ביטוח ממשלתי, חשכ"ל, משרד האוצר - שלומי כהן

כלכלן ראשי, מינהל הדלק והגז, משרד האנרגיה והמים - נחום צבי יהושע

סמנכ"לית בכירה לתכנון ומדיניות, המשרד להגנת הסביבה - גלית כהן

יועמ"ש דרום, המשרד להגנת הסביבה - אור אללו פוקס

מנהל אגף תכנון ובניה, משרד הפנים - אלעד יוסף לב

רמ"ח הערכת מצב, מל"ל, משרד ראש הממשלה - אבנר שמחוני

ראש עיריית אילת - מאיר יצחק הלוי

מנהל יחידת מינהל הדלקים, חברת החשמל - שמשון ברוקמן

יושב-ראש, קצא"א – חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ - ארז כלפון

מ"מ מנכ"ל, קצא"א - חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ - איציק לוי

סמנכ"ל כספים, קצא"א - חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ - עמית שקד

סמנכ"ל רגולציה, קצא"א - חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ - אלי ספקטרוביץ'

סמנכ"ל הנדסה, קצא"א - חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ - ניר סביון

היועץ המשפטי, קצא"א - חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ - צבי ניקסון

חשב, קצא"א - חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ - רו"ח מורן דיין

אחראי תכנון ובנייה, קצא"א - חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ - דודו כהן

יועצת ליושב-ראש החברה, קצא"א - חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ - ענת חיים

עוזר מנכ"ל, קצא"א - חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ - אליאב אנגלמאייר

חבר ועד עובדי קצא"א, ההסתדרות החדשה - אורי טבת

יושב-ראש איגוד אנרגיה, ההסתדרות החדשה - דוד גלנוס

סמנכ"ל כספים, התעשייה האווירית לישראל - אייל יוניאן

חשבונאי ראשי, התעשייה האווירית לישראל - רו"ח נבו ברנר

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את התעשייה האווירית - עידית שבתאי סידיס

שדלן/ית (אימפקט (ל.א.ב) בע"מ), מייצג/ת את חברת החשמל - אירדה קריימר

שדלן/ית - ציפי גרונשטיין

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ ), מייצג/ת את מקורות חברת המים הלאומית - רחל וידל

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את התעשייה האווירית - לירון אונגר

שדלן/ית - רות פרמינגר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
טלי רם

פרק י' כולו (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (מ/1083)
היו"ר יצחק וקנין
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת המשנה של ועדת הכספים, פרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016. אנחנו הגענו לסעיף 164 – תיקון חוק התכנון והבנייה.
אפרת פרוקצ'יה
אפרת פרוקצ'יה, מהלשכה המשפטית במשרד האוצר. אני רק פותחת את הפרק הזה. אנחנו אומרים שהפרק הזה יידון בתיקונים לחוק התכנון והבנייה. העיקרון הראשון שאותו אנחנו מבקשים להסדיר - האישורים שנתן שר האוצר לפי חוק הזיכיון, יראו אותם כאישורים שניתנו לפי חוק התכנון והבנייה, בעצם כדי ליצור רציפות לחברה כדי שתוכל לפעול – או חברה אחרת – שיוכלו לפעול אחרי תום הזיכיון.

דבר נוסף שמבקשים להסדיר זה מעמד בקשות שהוגשו עד לתום הזיכיון לשר האוצר, איך יטופל הליך האישור שלהן לאחר תום הזיכיון. מבוקש ששר האוצר עד לתקופה מסוימת יקבל את ההחלטות בהתאם לחוק הזיכיון, הבקשות שהוגשו לפני כן, וגם איזושהי חובה לחברה לעשות איזושהי הסדרה כוללת במשך שלוש שנים, להגיש תשריט מפורט של כל הנכסים שניתן להם היתר בנייה כדי שניתן יהיה באמת להמשיך ולהכשיר את כל הליכי התכנון והבנייה של החברה. אנחנו נמשיך להקריא.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי. מי מקריא?
אפרת נחלון
אפרת נחלון, לשכה משפטית, אוצר.

"תיקון חוק התכנון והבנייה

164.

בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965‏ –

(1) בסעיף 1, בהגדרה "תשתיות לאומיות", במקום "מיתקן אחסון גז ודלק" יבוא "מיתקן אחסון נפט, גז ודלק";

אנחנו פשוט מעדכנים את ההגדרה של "תשתיות לאומיות". זה אומר שתוכנית לתשתיות לאומיות תעסוק גם במיתקני אחסון נפט.

יש סעיף שהוא לא כתוב בכחול אבל דיברנו עם הייעוץ המשפטי. שלומית, אני אקריא את התיקון ל-12(ז). בסדר?
שלומית ארליך
לא, תקריאי קודם מהכחול מה זה 12(ז). את התיקונים נשאיר לסוף.
אפרת נחלון
גם לסעיף הזה? אוקיי.

"

(2) בסעיף 61א(ב2) –

(א) בפסקה (1), אחרי "הקמת תשתית או אחסונה" יבוא "לרבות גורם מפעיל כהגדרתו בסעיף 255יד";"

אחרי "הקמת תשתית" – אני רק אומר, בכחול כתוב "אחסונה". זו טעות, צריך להיות כתוב "תכנונה", אלה המלים של חוק התכנון והבנייה.
היו"ר יצחק וקנין
"או תכנונה".
אפרת נחלון
"

(א) בפסקה (1), אחרי "הקמת תשתית או תכנונה" יבוא "לרבות גורם מפעיל כהגדרתו בסעיף 255יד";"

זה סעיף שעוסק במי רשאי להגיש תוכנית מתאר מקומית או מפורטת לעניין תשתית. אנחנו מוסיפים לפה גם את הגורם המפעיל.

"

(ב) בפסקה (3), במקום "מיתקן אחסון גז ודלק" יבוא "מיתקן אחסון נפט, גז ודלק";"

שוב, אותו עיקרון כמו קודם, להוסיף את אחסון הנפט.

"

(3) בסעיף 63(8), אחרי "חשמל" יבוא "נפט";"

סעיף 63 זה נושאים שאפשר לכלול בתוכנית מתאר מקומית. אנחנו מוסיפים לפה גם נפט.

"

(4) בסעיף 76ב(ג), אחרי "הקמה של התשתית הלאומית" יבוא "גורם מפעיל כהגדרתו בסעיף 255יד, אלא אם כן קבע שר האוצר אחרת, בצו";"

סעיף 67ב זה מי רשאי להגיש תוכנית תשתית לאומית לוות"ל.

"

(5) אחרי סעיף 255יג יבוא:

"פרק י'3: הוראות לעניין נכסי פעילות"

זה בעצם הפרק המיוחד לגורם מפעיל, ואנחנו מתחילים.

"הגדרות

255יד.

בפרק זה –
שגית אפיק
היא לא מסבירה?
אפרת נחלון
הסברתי.
היו"ר יצחק וקנין
היא הסבירה כל סעיף. לגבי הפרק כולו, את רוצה להקדים הסבר?
אפרת נחלון
אוקיי. חוק זיכיון צינור הנפט והשטרות שבתוספת לו הגדירו את נושא תכנון ובנייה. אישורי שר האוצר שניתנים לפי שטר הזיכיון נחשבים כאישורים לעניין חוק התכנון והבנייה. כיוון שהזיכיון עומד להסתיים ואנחנו רוצים לעשות העברה של הדברים הללו לתוך המסגרת של חוק התכנון והבנייה, נדרש בעצם להסדיר את זה בחוק התכנון והבנייה ועשינו פרק מיוחד לעניין הזה.

אנחנו נראה בהמשך, יש התייחסות לאישורים ששר האוצר נתן ולכך שהתוקף שלהם ממשיך לעמוד, מה קורה עם בקשות שהוגשו ועדיין לא ניתנה בהן החלטת שר האוצר. יש חובה לגורם המפעיל להגיש תשריט כשהמטרה של זה היא ליצור שקיפות ותיעוד מסודר של המצב התכנוני. יש אחר כך אפשרות גם להגיש כמובן תוכנית, יש הסדרה של מה קורה אם הגורם המפעיל צריך היתר בנייה עוד לפני שאושרה תוכנית מסודרת, יש הסדרה של מי זה רשות הרישוי שדנה בדברים הללו, מי זו ועדת הערר. בעצם זה הסדרה של הנושא התכנוני וזה נדרש בשל תום הזיכיון.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי. חברים, מי שיהיו לו הערות לסעיפים יכול להרים את היד ואני אאפשר לכם. אפשר להמשיך את ההקראה.
אפרת נחלון
"

הגדרות

255יד.

בפרק זה –

"הגורם המפעיל", "יום התחילה", "נכסי הפעילות", "פעילות", של גורם מפעיל, "שטר הזיכיון" ו"תקופת הזיכיון" – כהגדרתם בסעיף 144 לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו־2018;

"חוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו־2018" – חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו־2018), התשע"ז–2016;

"נפט" – נפט ותוצרי תהליך זיקוק נפט לרבות דלק וגז פחמימני מעובה (גפ"מ);

"רצועת הקרקע" – כמשמעותה בסעיף 6(א) ו-(ב) לשטר הזיכיון;

"רשות הרישוי" – כמשמעותה בסעיף 255כג."
שלומית ארליך
רק תגידי מה המשמעות ב-6(א) ו-(ב) לשטר הזיכיון.
אפרת נחלון
בשטר הזיכיון בעצם הוענקה זכות לבעל הזיכיון ברצועת אדמה, כשבתוך הרצועה הזו מונח הצינור. זו רצועה שהיא יותר רחבה מהרוחב של הצינור, זה בעצם מאפשר גם להסיט את הצינור בתוך תחומי הרצועה. אנחנו תכף נתייחס למושג הזה "רצועה" כשנקרא את הסעיף הבא.

"הוראות מעבר לעניין תוקפם של אישורים ובקשות תלויות ועומדות

255טו.

(א) אישור שנתן שר האוצר לפי סעיף 5 לשטר הזיכיון או לפי סעיף 5 לשטר שבתוספת א' לחוק זיכיון צינורות הנפט, התשי"ט–1959, עד יום התחילה (בפרק זה – אישור שר האוצר), ימשיך לעמוד בתוקפו גם לאחר המועד האמור ויראו אותו לעניין חוק זה, ובכלל זה לעניין סעיף 261(ד), כהיתר שניתן וכתכנית מפורטת שאושרה, לגבי העניינים שנכללו באישור כאמור, לרבות לעניין הסטת קו תשתית המשמש להולכת נפט שמיקומו נקבע באישור שר האוצר, למיקום שונה בתחום רצועת הקרקע שאושרה בידי השר, והכול ובלבד שהגורם המפעיל הגיש תשריט לרשות הרישוי לפי הוראות סעיף 255טז(א).

(ב) על אף האמור בהוראות לפי סעיף 265(1) לעניין תוקפם של היתרים, אישור כאמור בסעיף קטן (א) אשר טרם בוצעו העבודות לפיו, יעמוד בתוקף ויהיה ניתן לבצע את העבודות לפיו, בכל עת; הגורם המפעיל יודיע על ביצוע העבודות לרשות המקומית שבתחומה צפויות להתבצע העבודות, 15 ימים לפחות לפני תחילת ביצוען.

(ג) הוראות סעיף 5 לשטר הזיכיון ימשיכו לחול גם לאחר יום התחילה על בקשה לקבלת אישור שר האוצר לפי אותו סעיף שהוגשה לשר עד המועד האמור, ולעניין בקשה כאמור להקמת מיתקן אחסון נפט – עד יום כ"ז באב התשע"ו (31 באוגוסט 2016), ושביום התחילה טרם ניתנה בה החלטת השר; השר ייתן החלטה בבקשה כאמור בתוך חמש שנים מיום התחילה; לעניין סעיף קטן זה, יראו בקשה שהוגשה למתכנן המחוז כאילו הוגשה לשר; הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו על בקשה שאושרה לפי סעיף קטן זה."
היו"ר יצחק וקנין
עד כאן. הסבר, ואני אאפשר.
אפרת נחלון
קודם כול, אמרנו שלפי שטר הזיכיון שר האוצר נותן אישורים שנחשבים – אני ממש אקריא את זה – כהרשאה ואישור בני תוקף לפי חוק התכנון והבנייה. זה לגבי 255טו(א) שמתייחס לסעיף 5 לשטר הזיכיון.

אם תשימו לב, יש התייחסות לשטר נוסף, שטר שבתוספת א' לחוק זיכיון צינורות הנפט. זה בעצם חוק שהוא מ-59'. יש קו 16, זה בעצם קו יותר עתיק, הוא שייך לזיכיון של 1959, גם באותו זיכיון שר האוצר היה מוסמך לתת אישורים שנחשבים , היום זה לפי חוק התכנון והבנייה, לעניין אותו קו.

מה שאנחנו אומרים זה שאישורים שנתן שר האוצר לפי שני השטרות הללו, כשאנחנו גם מייצרים פה הגדרה תוך כדי הסעיף, אישור שר האוצר – אני מדגישה את זה כי זה יהיה חשוב להמשך – הם ממשיכים לעמוד בתוקפם. גם אחרי שהזיכיון נגמר הם ממשיכים לעמוד בתוקף ורואים אותם גם כהיתר וגם כתוכנית, לרבות לעניין סעיף 261(ד) לחוק התכנון והבנייה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שר האוצר הוא הגורם פה משום שהוא עכשיו אחראי על תכנון בישראל או בגלל שהוא אחראי על קצא"א?
אפרת נחלון
הוא הגורם שמופיע פה כי הוא היסטורית הגורם שנותן את האישורים לפי שטרות הזיכיון.
אפרת פרוקצ'יה
שטר הזיכיון בחוק הסמיך את שר האוצר לתת את האישורים.
היו"ר יצחק וקנין
זה לא שייך שהיום, כל הנושא של התכנון והבנייה והמינהל - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ממתי שר האוצר מבין בתכנון ובנייה ומאיפה הוא מבין בבטיחות?
אפרת פרוקצ'יה
חוק הזיכיון - זה מצב קיים, זה לא מצב חדש. במצב הקיים, במהלך עשרות השנים האחרונות שר האוצר הוא זה שאחראי - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל מה הלקחים של האירוע שהציף את כל הערבה וגרם לנזק גדול? מה הלקח של זה?
אפרת נחלון
קודם כול, זה נושא שהוא כרגע תחת חקירה, אני לא חושבת שזה יהיה ראוי שאנחנו נתייחס. אם המשרד להגנת הסביבה רוצה להתייחס הוא כמובן מוזמן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני שואל מה הקשר של שר האוצר להגנת הסביבה.
היו"ר יצחק וקנין
תאפשר להם להשיב. שאלת, הבנו. תאמין לי, אני הבנתי את זה יותר מהר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתה 20 שנה פה, וקנין, זה לא חוכמה.
היו"ר יצחק וקנין
השאלה שלו נובעת מזה שהיום כל התכנון והבנייה, המינהל, הכול נמצא באוצר. האם זו הסיבה או שזה לפני כן היה? זאת המציאות שהייתה במדינת ישראל.
אפרת נחלון
העניין הוא כזה. כבר מ-59' וכבר מ-68' שר האוצר הוא זה שהיה נותן את האישורים - -
היו"ר יצחק וקנין
הבנו.
אפרת נחלון
- - שנחשבים כאישורים לעניין חוק התכנון והבנייה. יש הנחיית יועץ שמחייבת את שר האוצר, טרם שהוא מחליט בנושאים הללו, להתייעץ עם גורמי התכנון, בהתאם לזה כבר יש נוהל שתמיד מקבלים את העמדה, את ההתייחסות של גורמי התכנון ורק לאחר מכן שר האוצר נותן את החלטתו.
היו"ר יצחק וקנין
חבר הכנסת איתן ברושי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא יודע מה דיברו פה, לא הייתי בחלק מהדברים אבל אני גם יודע שעושים עבודה חשובה.
היו"ר יצחק וקנין
כרגע התחלנו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל בכל זאת, אני לא חושב ששר האוצר או משרד האוצר הוא מומחה לכול. ככה מתנהלת המדינה. הם מנהלים את המשרדים, מנהלים את הכול.

בקטע הזה עכשיו נוצרה סיטואציה – לא בטוח כמה זמן – שהאוצר מרכז את התכנון ואת הבנייה, אבל ממתי הוא מבין בצינורות ובאישורי בנייה? ממתי הוא מבין בסידורי ביטחון, בטיחות? מה הלקח – אולי יגידו פה האנשים – מה הלקח של האירוע לפני זמן לא רב? אני לא מכיר את החקירה, אני רק מכיר את התמונה שהשטח מוצף בדלק, ונזק אדיר לנכסי טבע ונוף וגם לנכסים חקלאיים.

אני לא חושב שבידי שר האוצר יש את היכולת, והשאלה מהו התהליך שבו נותנים היתרי בנייה.
אפרת פרוקצ'יה
אני אבהיר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מי את?
אפרת פרוקצ'יה
אפרת פרוקצ'יה, מהלשכה המשפטית במשרד האוצר, נבהיר בעצם מה החוק הזה עושה. המצב ששר האוצר הוא זה שנתן את האישורים זה היה מצב שקיים עד עכשיו. החוק הזה בעצם אומר שהחל מתום הזיכיון, הליכי התכנון והבנייה של החברה ככלל יהיו כמו של כל חברה, לא יהיה שום שינוי.

להיפך, הצעת החוק הזאת בעצם בסופו של יום משנה את המצב הקיים כך שבמקום ששר האוצר יהיה הגורם היחידי שמאשר את חוקי התכנון והבנייה של החברה הספציפית, זה בעצם יגיע לחוק הכללי.

אבל, יש סייג אחד, מין הוראת מעבר אחת שאומרת – בקשות שהוגשו עד לתום הזיכיון, ימשיך שר האוצר לטפל בהן, בתנאים מסוימים. זה הכול, זה רק הוראת המעבר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מציע - - -
היו"ר יצחק וקנין
איתן, אם אתה מצפה שאיזה שר - כל השרים במדינת ישראל - מבין בעומק של הדברים בתחום של המשרד שלו, אני עוד לא נתקלתי בזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל למה שר האוצר צריך לתת אישורי בנייה? למה לא ועדה מקומית, או שיוקם צוות מיוחד שיטפל בזה? ממתי הוא מבין בזה, שר האוצר?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
השאלה היא אחרת.
היו"ר יצחק וקנין
לשר מביאים את כל הנתונים, השר לא ניזון מהירח.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הבעיה היא פה אחרת. יש פה שתי גישות. אחת שאומרת שתקופת המעבר צריכה להיות קצרה מאוד, והשנייה שאומרת שייתכן ותקופת המעבר לא תסתיים לעולם. ואז יכול להיות מצב תיאורטי שבעשור הקרוב או ב-20 השנים הקרובות כל סוגיית הבינוי והתכנון של חברה – אם היא לא תהפוך בסוף לממשלתית, יש אפשרות כזו – תהיה בידי שר האוצר, ויש פה איזו בעיה.
אפרת נחלון
אני חושבת שאולי יש פה טעות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו מדברים על תקופת המעבר, נכון?
היו"ר יצחק וקנין
חבר'ה, תנו לו לסיים ותענו לו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
באופן עקרוני, תקופת המעבר יכולה להיות אינסופית כי אם הממשלה תחליט משום מה – לא חשוב – או הכנסת תחליט משום מה, שלא תקום קצא"א ב' או קצא"א ב' שתקום היא לא תהיה חברה ממשלתית, יש כל מיני אפשרויות, התוצאה תהיה שכל הליכי התכנון והבנייה בקשר לעולם החדש הזה או לישות החדשה הזאת עלולים להיות לא - - -
אפרת פרוקצ'יה
אז אולי נבהיר נקודה שאני מרגישה שהיא לא ברורה. כל בקשה חדשה שנוגעת לתכנון ובנייה החל מה-26 במרס 2017, עוברת את הליכי התכנון הרגילים במדינת ישראל. הכוונה היא רק לבקשות שכבר הוגשו לשר עד למועד הזה, ואגב לגבי בקשות מסוימות זה בקשות שהוגשו עד לאוגוסט 2016.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כמה בקשות כאלה יש?
אפרת פרוקצ'יה
רק לגביהן יש בעצם לשר האוצר יכולת להמשיך לבחון את הבקשה שהוגשה בהתאם להוראות הזיכיון, וגם אז הוא קטום בעצם בזמן בתקופה של חמש שנים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תפיגי את חששנו ותספרי לנו כמה בקשות כאלה יש, אם את יודעת.
אפרת פרוקצ'יה
כמה בקשות, ארז?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, כמה בקשות כאלה יש בכלל לבנייה, לבינוי, לתכנון.
אפרת נחלון
רק נסב את תשומת לב הוועדה. בקשות שהן ככה יותר כבדות, שזה להקמת מיתקני אחסון, המועד הרלוונטי זה עד 31 באוגוסט 2016, כלומר היום אי-אפשר לבוא ולרוץ להגיש בקשות למכלים נוספים ושהן עדיין יידונו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ברור.
אפרת נחלון
אז זה הדבר הנוסף. אם יש בקשות לכל מיני, הקמת סככות או דברים נוספים שיכול להיות שהחברה צריכה, אנחנו חושבים שזה פחות משמעותי. זה לא כמו להקים מתקן אחסון חדש, ואנחנו כן צריכים לאפשר לחברה את הפעילות השוטפת הזאת. גם לפי הוראות הזיכיון אי-אפשר לעכב, להשהות אישור כזה מטעמים - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
נשמע את המנהלים אולי, למה מפריע לעבוד עם גורמי תכנון בצורה מסודרת.
היו"ר יצחק וקנין
הם עובדים עם גורמי תכנון. מה חשבת?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא יכול להיות ששר האוצר יחתום על היתרי בנייה. מילא, הוא מביא לנו ייבוא בלי פיקוח, הוא עושה גם בנייה עכשיו?
היו"ר יצחק וקנין
איתן, שאלת, הדבר ברור. אני חושב שאתה מערבב מין שאינו במינו ואני אומר לך את זה באחריות. מה, שר האוצר עושה מה שהוא רוצה? הוא מקבל תוכניות, זה עובר את כל התהליכים, את כל ועדות התכנון, את כל ועדות הרישוי, ורק אחרי כן הוא חותם. הם אמרו את זה, לא שמעתי משהו אחר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא כתוב כך.
כרמית יוליס
כרמית יוליס, אני ראש אשכול נדל"ן בייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים. אני רוצה להגיד כמה מלים כלליות על הצעת החוק הזאת שהיא באמת מאוד מורכבת בפרק התכנוני שלה והיא מאוד מיוחדת במה שהיא בעצם מביאה כאן לאישור.

העולם התכנוני שבו חיה חברת קצא"א, הוא היה מלכתחילה עולם תכנוני לא רגיל, כלומר חלו עליהם הוראות מיוחדות, ההוראות האלה היו רלוונטיות לתחומים שונים של המשפט. בכל מה שנוגע לתכנון ובנייה אנחנו לא מכירים כזה מודל.
היו"ר יצחק וקנין
אני חושב שדווקא החוק הזה מתקן את כל העיוותים שהיו עם הקצא"א הראשונה.
כרמית יוליס
בדיוק, אדוני.
היו"ר יצחק וקנין
אם אתה שואל אותי, מה שהבנתי בכל הדיונים הפנימיים, איך שזה התנהל לפני כן - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
וקנין, תן לה להסביר. נדמה לי שמתקן חלקית, אבל בואו נשמע.
כרמית יוליס
אני מסבירה שוב. העולם הזה של תכנון ובנייה בכל מה שנוגע לחברת קצא"א חי תמיד בעולם מאוד מיוחד כיוון שחלו עליו הוראות הזיכיון והחוקים הספציפיים, שאם אנחנו ננסה לתמצת אותם ונאמר אותם בפשטות, כל הסמכויות בהקשר הזה – הן של תכנון והן של היתר וגם בעולם שלנו יש הרי פער עצום בין תוכנית לבין היתר לבין הוצאה לפועל – שם הכול היה אחוד ומאוד מצומצם כל ההסדרה שהייתה שם ואמרה שהסמכויות נתונות לשר האוצר.

על גבי ההוראה החוקית הזו יש הנחיית יועץ שאומרת שהגם שכל הסמכויות נתונות לשר האוצר, כדי שההליך הזה יהיה לפחות סמי-תכנוני ומושכל ושומע את הגורמים הרלוונטיים, וכדי שהחלטה המנהלית של השר תעמוד במבחן הסבירות, אז ההנחיה קובעת מהן אבני הדרך שגם שר האוצר צריך למעשה לעבור. בין היתר יש שם הליך מאוד מורכב של התייעצות עם הוועדה המחוזית ועם הגורמים הרלוונטיים והנחיה - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
איפה זה כתוב?
היו"ר יצחק וקנין
דברים ברורים לחלוטין, חבל להאריך יותר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
איפה זה כתוב?
היו"ר יצחק וקנין
איתן, תן לנו להתקדם.
כרמית יוליס
עד כאן זה העולם הישן. אדוני, על הצעת החוק הזאת אנחנו ישבנו לילות כימים כי היא מאוד מאוד מורכבת, אז רק עוד חצי משפט לגבי מה היא עושה.
היו"ר יצחק וקנין
אני טוען שהמצב הקודם היה גרוע מאוד. המצב היום, אתם יודעים, הוא בא להסדיר את כל מה שלא היה בקודם.
כרמית יוליס
נכון, הוא בא להסדיר, ובאיזה אופן הוא עושה את זה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עדיין יש מחובתנו להשגיח שההסדרה תהיה טובה. זה שהמצב קודם היה, אנחנו יודעים למה.
היו"ר יצחק וקנין
אין ויכוח. אם יש לך הערות ספציפיות לגבי הנושא, תעיר אותן.
כרמית יוליס
הסעיף הראשון שהוקרא, מה שהוא בעצם אומר זה שמה שאושר בעבר, אושר כדין ואנחנו עכשיו בסעיף הזה ובסעיף הבא אחריו בעצם מעבירים אותו במירכאות לעולם התכנוני הרגיל. אנחנו עוברים את הליך האשרור המחודש הזה כדי שכל המיזמים ששר האוצר אישר בעבר, לא תהיה מחלוקת שרואים בהם תוכנית והיתר וניתן גם לבצע בהם עבודות לפי אותו סעיף שהוקרא, 261(ד), זה בעצם שמאפשר למדינה או למי מטעמה לבצע דרך או פרויקט של קו תשתית תת-קרקעי בפטור מהיתר, כלומר לבצע את זה בפטור מהיתר גם לסעיף הזה, יחול על מיזמים שהשר בעבר אישר.
היו"ר יצחק וקנין
אני הייתי אומר יותר מזה, חבר'ה. אם יש הערה ספציפית בנוסח של החקיקה כרגע ואתם חושבים שצריך לתקן אותה, כן. אני שוב חוזר ואומר, ממה ששמענו עד היום, כל נושא התכנון והבנייה לגבי קצא"א זה היה חריג שבחריגים, זה לא התנהל על-פי הנורמות המקובלות.

מה שמנסים היום לעשות, להסדיר את זה בצורה יותר מסודרת על מנת שזה ילך במסלול הנכון. כך אני רואה את הדברים.
שגית אפיק
חבר הכנסת ברושי, הסעיף לגבי אישור שר האוצר זה הוראת מעבר שנועדה בעצם להתייחס למצב הקודם ולכן נמצא שם שר האוצר, מכוח חוק הזיכיון.
יערה למברגר
במצב החדש יש הסדר אחר, בעצם יש הסדרי מעבר ובטווח הרחוק - - -
שגית אפיק
בדיוק. אתה שאלת על השר, זה מה שהפריע לך.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
נתנו לי עכשיו את הניסוח של היועץ המשפטי לממשלה - -
יערה למברגר
הנחיית יועץ.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
- - והוא לא מצורף כנספח לחוק הזה.
יערה למברגר
כי הנחיית היועץ מפרשת את - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל הנחיית היועץ פה חשובה.
אפרת נחלון
היא מוזכרת בדברי ההסבר במפורש.
יערה למברגר
הנחיית היועץ יוצקת תוכן להפעלת סמכות על-ידי שר האוצר. גם בתקופת המעבר, הוראות המעבר לגבי סמכות שר האוצר, תמשיך לחול הנחיית היועץ לגבי הפעלת סמכות שר האוצר. בטווח הרחוק יותר לא יהיה צורך בהנחיה כי יחולו הליכי תכנון ובנייה רגילים.
קריאה
יחולו הדינים הרגילים.
שגית אפיק
יחול החוק החדש שעכשיו אתה מחוקק.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס או שנמשיך את ההקראה? אישור תשריט.
אפרת נחלון
"אישור תשריט

255טז.

(א) הגורם המפעיל יגיש לרשות הרישוי, בתוך שלוש שנים מיום התחילה, תשריט המציין את גבולות נכסי הפעילות, השטח הבנוי או שטח שאושרה בו בנייה וטרם בוצעה, ייעודי הקרקע והוראות נלוות לרבות מגבלות על שימושי הקרקע והנחיות בענייני סביבה, ולעניין נכס מנכסי הפעילות שהוא קו תשתית להולכת נפט – גם תחום רצועת הקרקע שבה הונח קו התשתית, והכול בהתאם למצב הקיים ובהתאם לאישור שר האוצר, לרבות אישור שנתן לפי סעיף 255טו(ג).

(ב) רשות הרישוי תאשר את התשריט עד תום חמש שנים מיום התחילה, ויחולו לעניין אישורו הוראות אלה:

(1) רשות הרישוי רשאית, אם ראתה שגבולות נכסי הפעילות שהוקמו שונים מגבולותיהם לפי אישור שר האוצר, לקבוע בתשריט את גבולות נכסי הפעילות כפי שהוקמו בפועל, אם נוכחה שאין בשינוי הגבולות כאמור כדי להשפיע השפעה של ממש על הסביבה;

(2) רשות הרישוי רשאית לאשר את התשריט אף אם אינו תואם תכנית מיתאר מקומית, מחוזית או ארצית.

(ג) נתן שר האוצר אישור לפי סעיף 255טו(ג), ולא התייחס התשריט שהוגש לרשות הרישוי לפי סעיף קטן (א) לאישור האמור, בשל מועד מתן האישור, תתאים רשות הרישוי, בחלוף 30 ימים מתום התקופה האמורה באותו סעיף, את התשריט גם לאותו אישור; הגורם המפעיל יידע את רשות הרישוי על מתן אישור כאמור.

(ד) תשריט שאושר לפי הוראות סעיף זה, לרבות כל התאמה שנערכה בו לפי סעיף קטן (ג), יראו אותו לעניין חוק זה, ובכלל זה לעניין סעיף 261(ד), כהיתר שניתן וכתכנית מפורטת שאושרה, לגבי העניינים שנכללו בו.

(ה) הוראות סעיפים 117 ו־118 יחולו לעניין הודעה על אישור תשריט כאמור בסעיף קטן (ד), שמירתו ופרסומו."
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני בכל זאת רוצה, וקנין. אני מבין שצריך למהר.
היו"ר יצחק וקנין
לא, אני לא ממהר. אני לא ממהר לשום מקום, חבר'ה. זה אתה אמרת, לא אני.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בכל זאת, אנחנו חתומים על זה אחר כך, יש גם אחריות. אני מבקש שתקשיבי. כשאני קורא את דברי היועץ המשפטי, הם לא משמעותיים כפי שהם כתובים בעיניי. אני גם הייתי בכמה תפקידים שעסקנו בבנייה.
היו"ר יצחק וקנין
לגופם של סעיפים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לגופו, הוא לא אומר מי זה הגורם שעוסק בתכנון. ראיתי את זה עכשיו, סעיף 16, והדגישו את זה פה בצהוב. הוא אומר: רק לאחר קיום כל הבדיקות, הסקרים וההתייעצויות המקצועיות הנדרשות ובכפוף לתנאים ולסייגים בהם היה נדרש לעמוד בפרויקט בו מדובר בהליכים רגילים של תכנון, להבדיל - אבל מי זה הגורם שאחראי על קצא"א, מי זה הוועדה המקומית, מחוזית? לא כתוב פה שום דבר. מי חייב לחתום על האישורים האלה?
אפרת פרוקצ'יה
אני אבהיר את הדברים שוב.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה לא סותר שום דבר בעד הפעילות של קצא"א, אבל זה דבר רציני.
אפרת פרוקצ'יה
אני אבהיר את הדברים שוב. עד היום היה חוק זיכיון שהוא פג ב-25 במרס 2017. חוק הזיכיון הזה קובע ששר האוצר הוא זה שנותן את האישורים לפי חוק התכנון והבנייה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מי אוכף את חוק התכנון והבנייה?
אפרת פרוקצ'יה
אני אסביר. בוא נבהיר קודם כול מה הסביבה הרגולטורית שבה אנחנו חיים ואז נבין. עקרונית, החל מ-26 במרס 2017 בעצם חוקי התכנון והבנייה חלים על חברת קצא"א, בשינויים מסוימים.

(היו"ר משה גפני, 10:40)

מה שאנחנו בעצם עושים בהצעת החוק הזאת, אנחנו עושים איזושהי החלקה רגולטורית של האישורים שנתן שר האוצר לפי חוק הזיכיון לבין חוקי התכנון והבנייה החדשים הקיימים במדינת ישראל, שיחולו עכשיו על החברה.

בעצם, דבר אחד שאנחנו אומרים זה כל האישורים שניתנו, יראו אותם כאישורים לפי חוק התכנון והבנייה, ואנחנו יוצרים הוראת מעבר שאני מניחה שאליה אתה מתייחס.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לקרוא עברית אני יודע. אני שואל אותך אבל מי אחראי על האכיפה, האם בוועדה המקומית, במחוזית. יש ועדה סטטוטורית? מי בסוף חותם על אישורי הבנייה?
אפרת פרוקצ'יה
על איזו תקופה אתה מדבר? אתה מדבר על התקופה שחוק הזיכיון חל או על התקופה של אחרי? אני לא מבינה על איזה תקופה אתה מדבר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מדבר מהיום והלאה. ועדה מחוזית? ועדה מקומית? מי אחראי? מי הגורם המקצועי? חבר'ה, אל תמרחו אותנו.
כרמית יוליס
ההצעה פשוט מאוד מורכבת. כשנגיע אליה תוכל לראות - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה את חושבת, שבאנו לפה רק לדברים פשוטים? אם זה מורכב אתם מומחים, אנחנו לא?
כרמית יוליס
לא, חלילה. אז אני פשוט לא יודעת איך להשיב לך.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל תענו כמו שצריך. תפסיקו למרוח.
אפרת נחלון
אנחנו נראה בהמשך.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
את זה חילקתם עכשיו. אני שואל אתכם. מה שהיה אקס טריטוריה, אני שואל באקס טריטוריה של קצא"א, הרי היה שם נזק אדיר. הם לא מתנגדים לזה, אני בטוח. מי אחראי על הבטיחות? מי מאשר אישורי בנייה? מי מתאם את זה עם רשויות מקומיות?
כרמית יוליס
ההצעה צופה פני עתיד כדי שכל הפעילות, גם של קצא"א, תיכנס לאפיק התכנוני הרגיל, אבל זה במבט צופה פני עתיד. וכשאמרתי לאדוני שההצעה היא מורכבת, זה כי עדיין יש פה שלבי ביניים וזה תלוי איזה מיזם אתה רוצה לאשר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הרי האירוע שקרה שהציפו את הנגב בדלק, שהציפו את הערבה בדלק, אני לא יודע מי היה אחראי על זה, אבל הייתה שם תקלה. אני שואל אותך מי אחראי על זה שלא יהיו עוד תקלות. הרי הצינור הזה יכול לזהם חצי מדינה. זה לא מובן העניין. למי הם כפופים? יש ועדה מקומית, מחוזית?
כרמית יוליס
יש. באותה מידה הם גם יכולים ללכת לוות"ל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל זה לא כתוב.
כרמית יוליס
עוד לא הגענו לזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל שר האוצר לא מוסמך להוציא היתרי בנייה. מאיפה לקחתם את האחריות של שר האוצר להיתרי בנייה? גם כשבונים את הכור האטומי, לא שר הביטחון.
אפרת פרוקצ'יה
הסברנו, לפי חוק הזיכיון. מדובר בחוק של מדינת ישראל.
יצחק וקנין (ש"ס)
אתה מערבב מין שאינו במינו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תן לי לערבב, אז שהם יסבירו.
יצחק וקנין (ש"ס)
תעיר הערות ספציפיות לגבי הסעיף. אתה לא מעיר לסעיפים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני הייתי בערבה אחרי שהכול היה מוצף בדלק. המנהל הנוכחי עוד לא היה שם. זה לא מובן.
יצחק וקנין (ש"ס)
יש לך הערות ספציפיות לסעיפים?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כן, אני שואל מי הכתובת.
יצחק וקנין (ש"ס)
אתה מעיר הערות בכלל ששייכות אני לא יודע למה.
אפרת פרוקצ'יה
חבר הכנסת ברושי, אני אנסה להבהיר בפעם האחרונה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מי חותם על היתרי בנייה?
אפרת פרוקצ'יה
אני אסביר. חוק הזיכיון - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל תן להם לדבר, אדוני היושב-ראש.
יצחק וקנין (ש"ס)
חבל לי לשרוף את הזמן שלי סתם ככה. אני שורף פה זמן, על מה?
אפרת פרוקצ'יה
אם מישהו מבקש בנוסף לדבר, אפשר, אבל בואו נסביר את המצב הרגולטורי. חוק הזיכיון הוא חוק במדינת ישראל שהכנסת חוקקה אותו. בהתאם לחוק הזה, עד ה-25 במרס 2017 האחראי הוא שר האוצר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כמה זמן תקופת המעבר?
יצחק וקנין (ש"ס)
איתן, יש לו בעיה שפעם הייתה שם התפרצות, מה לעשות. מה זה שייך לחקיקה כרגע?
היו"ר משה גפני
אוקיי, רבותי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, יש לי בעיה עם זה ששר האוצר גם עכשיו מציע היתרי בנייה. עד עכשיו הוא הביא היתרי ייבוא.
היו"ר משה גפני
איתן, אני מציע בהצבעות להצביע נגד זה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, אני לא נגד, אבל הצינור הזה יכול גם לגרום נזקים. יש שם שטחי חקלאות, טבע, נוף, יש מועצות אזוריות. שאלתי מי אחראי.
היו"ר משה גפני
אוקיי. זה נראה בהמשך. אני ארצה תשובות על זה. אפשר להמשיך הלאה.
אפרת נחלון
"הגשת תכנית ראשונה

255יז.

הגורם המפעיל יגיש, בתוך שנתיים מיום התחילה, תכנית לעניין נכסי הפעילות למוסד תכנון מוסמך.

בנייה נוספת לפני אישור תכנית ראשונה

255יח.

(א) רשות הרישוי רשאית לתת לגורם המפעיל, עד לאישור תכנית כאמור בסעיף 255יז, היתר, הקלה או היתר לשימוש חורג (בסעיף זה – היתר), לבנייה נוספת שמתקיים לגביה אחד מאלה:

(1) היקפה אינו עולה על 10% מסך שטחי הבנייה הכלולים באישורי שר האוצר; לעניין אישור בנייה נוספת לפי פסקת משנה זו במתחם אילת או במתחם אשקלון, יחושב שיעור שטח הבנייה הנוספת שניתן לאשר כאמור לגבי כל מתחם, בנפרד; לעניין זה –

"מתחם אילת" – השטח הכולל של נכסי הפעילות המצויים בתחום עיריית אילת;

"מתחם אשקלון" – השטח הכולל של נכסי הפעילות המצויים בתחום עיריית אשקלון או המועצה האזורית חוף אשקלון;

(2) היא תואמת את אישור שר האוצר, לרבות אישור שנתן לפי סעיף 255טו(ג), ואם אושר תשריט לפי סעיף 255טז – את התשריט;

(3) לא מתקיים לגביה האמור בפסקה (2), ואולם אין במתן היתר סטייה ניכרת מאישור או מתשריט כאמור באותה פסקה.

(ב) ההוראות לפי סעיף 149 יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין בקשה להיתר לבנייה נוספת לפי סעיף קטן (א)(1) או (3).

(ג) הגיש גורם מפעיל בקשה להיתר כאמור בסעיף קטן (א) לרשות הרישוי, תעביר רשות הרישוי את הבקשה למשרד להגנת הסביבה ולמשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, ולעניין רשות הרישוי כאמור בסעיף 255כג(ב) – ליועץ הסביבתי של הוועדה לתשתיות לאומיות ולמשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים; גורם כאמור שהועברה אליו בקשה לפי סעיף קטן זה רשאי להעביר לרשות הרישוי, בתוך חודש מיום שהועברה אליו הבקשה, את עמדתו לגביה; בתום התקופה כאמור, רשאית רשות הרישוי לתת החלטה בבקשה.

(ד) רשות הרישוי רשאית להתנות מתן היתר לפי סעיף זה בהכנת מסמך סביבתי, רק אם הבקשה שהוגשה לה כאמור היא בקשה לבנייה נוספת של מיתקן לאחסון נפט.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), לא אושרה תכנית כאמור בסעיף 255יז עד תום חמש שנים מיום התחילה, ייווספו לשיעור הבנייה הנוספת המרבי שרשאית רשות הרישוי להתיר לפי אותו סעיף קטן, 5% מסך שטחי הבנייה הכלולים באישורי שר האוצר.

(ו) היתר שנתנה רשות הרישוי לפי סעיף זה יראו אותו כתכנית מפורטת שאושרה וכהיתר שניתן."
שגית אפיק
תסבירי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מזמן לא הייתה הפקרות כזאת.
אפרת נחלון
עד אישור תוכנית, החברה בעצם תצטרך ככה התפתחות טבעית, ובעצם המטרה של הסעיף הזה היא שיהיה לה למי לפנות ולקבל ממנו היתר לבנייה נוספת. הבנייה הנוספת הזאת יכולה להיות גם אחוזי בנייה, שאז ההיקף לא עולה על 10% מסך שטחי הבנייה הכלולים, באישורי שר האוצר.

אני רק מזכירה לכם שלפני כן, בתחילת הפרק הגדרנו שאישורי שר האוצר זה בעצם רק מה שהוא אישר לפי השטרות – גם השטר של 68' וגם השטר של 59'.
שגית אפיק
מה שהוא אישר בעבר.
אפרת נחלון
בדיוק. לא הבקשות שהוא יאשר לפי 255טו(ג) שזה בקשות שהוגשו עד יום התחילה, ויש לו חמש שנים נוספות.
שגית אפיק
למה הוראת המעבר כל כך ארוכה, למה חמש שנים?
אפרת נחלון
של השר לתת החלטה?
שגית אפיק
יש שנתיים ויש חמש שנים. אני עכשיו מתייחסת לחמש.
אפרת נחלון
כי הבדיקות בגופי התכנון אורכות זמן רב, בגלל זה צריך גם בהתאם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רק להבהיר את הנקודה. התוספת של ה-5% או לחילופין ה-10% זה תוספת לדברים שהוא אישר לפני תום הזיכיון.
אפרת נחלון
האחוז שממנו זה נספר, השלם. ה-100%, ממנו סופרים את ה-10%, זה מה שהוא אישר עד תום הזיכיון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עד תום תקופת הזיכיון.
אפרת נחלון
נכון.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה גם יכול להיות עכשיו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ואני שאלתי, ואם אתם לא יכולים לענות על זה כאן אז תענו לנו אחר כך באופן פרטני בפורום אחר, כמה בקשות כאלה השר אישר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
וכמה נמצאות כרגע על השולחן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כמה בקשות מאושרות שטרם יצאו לפועל.
יערה למברגר
שטרם נבנו?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שטרם נבנו. כמה בקשות כאלה השר אישר?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
או שהוא אישר ולא גמרו לבדוק אותן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
או נמצאות על השולחן ויאושרו בחודש וחצי הקרובים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו רוצים פשוט להבין את ההיקף.
יערה למברגר
קודם בודקים ואז הוא מאשר. האישור שלו הוא בסוף התהליך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר. אני אומר, אם אתן לא יכולות לענות עכשיו באופן מוסמך או שזה לא הפורום, אנחנו מבקשים להבין את ההיקף של האישורים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
וקנין, צריך להפקיע משר האוצר את הסמכויות האלה.
יצחק וקנין (ש"ס)
מה אתה רוצה ממני - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתה מגן עליו עכשיו.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני בקושי, לא רוצה להגיד לך מה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
גם אלה שנמצאים עכשיו בתהליך אישור וטרם אושרו, אם יש כאלה.
אפרת נחלון
כן. אתם אומרים, שטרם נבנו ושטרם אושרו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא. יש כאלה שאושרו וטרם נבנו ויש כאלה שטרם אושרו אבל נמצאים בתהליך בתוך תקווה אולי שיאושרו עד ה-26 במרס.
אפרת פרוקצ'יה
אנחנו נבדוק את הנתונים ואנחנו נחזור לוועדה עם הנתונים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש לי עוד שאלה. ה-10%, ובכלל, השטח שאתם מסתכלים עליו הוא תכסית? נשאל את זה ככה: יש מכל, הוא תופס שטח מסוים. אפשר להכפיל אותו לגובה. האם ה-10% - - -
קריאה
זה שטח הקרקע.
קריאה
זה אחוזי בנייה, לא?
דודו כהן
מטר מרובע.
קריאה
10% מסך שטחי הבנייה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שטח הבנייה. זה לא מטר מעוקב, זה לא נפח אחסון. אולי צריך להחיל את זה גם על מטר מעוקב של אחסון כי אפשר להגדיל לגובה גם נפח אחסון, ללא היתר.
אפרת נחלון
כרמית, זה לא אחוזי בנייה בכל מקרה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא צריך שום אישור נוסף על הגדלה לגובה של מיכול?
אפרת נחלון
זה ייחשב אחוז בנייה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אם את מחליפה מכל במכל גבוה יותר, זה דורש היתר בנייה?
כרמית יוליס
זה בכל מקרה דורש היתר בנייה כי זה שינוי בפני השטח.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן, אבל אם זה תופס את אותו שטח קרקע ורק את מוסיפה גובה, זה לא בנייה חדשה מבחינת מטראז'.
אפרת נחלון
זה כמו שאת בונה פתאום בניין בן ארבע קומות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל ההבדל בארבע קומות הוא שיש מטראז' בנוי.
היו"ר משה גפני
דקה הפסקה. אני מבקש להודיע לחברי הוועדה. קיבלתי הודעה מכל הצדדים הנוגעים בדבר. היום ב-14:30 הייתה אמורה להיות אצלי ישיבה כפי שסיכמנו בשבוע שעבר, עם יושב-ראש ההסתדרות, עם מנכ"ל משרד האוצר, עם מנהל הבורסה ויושב-ראש הרשות לניירות ערך על עובדי הבורסה.

כנהוג, יש פה מנהג המקום בוועדת הכספים שכשאני עושה ישיבה, יום לפני זה הבעיה נפתרת. אז הבעיה אתמול ב-3:30 לפנות בוקר נפתרה. הם חתמו על הסכם.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, אם זה הנוהג, אפשר לבקש עוד כמה ישיבות שתקבע?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מבקש מאדוני להגיד שמי שנתת לו את המשימה בזמנו - - -
היו"ר משה גפני
זה חבר הכנסת מיקי זוהר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
התעקש בגלל הנוהל של היושב-ראש, על זכויות העובדים. נכון או לא?
היו"ר משה גפני
אני לא נכנס בכלל לפרטים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
השאלה אם אתה יכול לקבוע גם ישיבות בתחומים של ועדות אחרות, אדוני.
היו"ר משה גפני
יש עובדים שאני נכנס לפרטים, למשל בתעש נכנסתי לפרטים. פה לא נכנסתי לפרטים. אלה עובדים שהם עובדים אמידים, אני רק רוצה שזכויותיהם לא ייפגעו, הפרטים פחות חשובים לי. היות ונחתם ההסכם והם הודיעו לי באופן פורמלי, אז אני מודיע שאנחנו נתקדם עם הנושא של שינוי מבנה הבורסה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני חושב שאתה יכול לרוץ לראשות ההסתדרות עם הרקורד הזה.
היו"ר משה גפני
האמת היא שאני אבדוק את שני המתמודדים האחרים, נראה אם יש לי יכולת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הבעיה שהיית צריך להקים סיעה עד אתמול.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל אבי ניסנקורן אומר שתהיה תבוסה.
היו"ר משה גפני
רבותי, בואו נמשיך. אני מתנצל שהכנסתי את זה באמצע.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אפשר לבקש לחזור לשאלות שלי?
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה. חזרנו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני חייבת לשים את זה על השולחן. יש עניין של נפח מיכול. מכל יכול לתפוס את אותו שטח קרקע ולהכפיל את הנפח שלו, בלי שזה ייספר. זה לא כמו בניין שסופרים מטראז' של קומות כי זה לא נספר. אין פה שום אמירה על מטר מעוקב. אני גם נתקלתי בזה במקומות אחרים.
היו"ר משה גפני
תשובה לשאלה.
אפרת פרוקצ'יה
אנחנו נבקש שהחברה תשיב על השאלה.
היו"ר משה גפני
בבקשה. אנחנו כבר התחברנו אליך, נראה לי שאתה בעד החוק. טוב, לא חשוב.
איציק לוי
לא בדיוק. מכל אי-אפשר לבנות לגובה ולהשאיר את אותו שטח.
היו"ר משה גפני
אי-אפשר לבנות אותו לגובה, למה?
איציק לוי
אי-אפשר להשאיר מכל באותו קוטר ולבנות אותו לגובה אינסופי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא אינסופי אבל בטח יש לכם מכלים ישנים שאפשר לשדרג אותם.
איציק לוי
כל המכלים שלנו הם בגובה של 20 מטר, זה המכל הסטנדרטי, לא בונים מכלים בגבהים יותר גבוהים. בין 18 ל-20 מטר כל המכלים, הם ימשיכו להיות כאלה, זה הסטנדרט בעולם, ככה בודקים למען בטיחות, למען אחזקה נכונה. זה המכל הסטנדרטי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אוקיי.
היו"ר משה גפני
תודה. אפשר להמשיך הלאה?
אפרת נחלון
"היתר למימוש תכנית שאושרה

255יט.

אושרה תכנית שהגיש גורם מפעיל למוסד התכנון המוסמך לאשרה, ונדרשה הוצאת היתר מכוחה, רשאי הגורם המפעיל להגיש את הבקשה להיתר, לרבות בקשה למתן הקלה או היתר לשימוש חורג, לרשות הרישוי כאמור בסעיף 255כג(א), ולעניין תכנית כאמור שהיא תכנית לתשתית לאומית – גם לרשות הרישוי כאמור בסעיף 255כג(ב), לפי בחירתו."

אנחנו תכף נגיע לסעיף הזה ונראה מי רשות הרישוי הזאת.

"ערר

255כ.

(א) על החלטת רשות הרישוי בבקשות כאמור בסעיפים 255יח ו־255יט ניתן להגיש ערר לוועדת ערר.

(ב) ועדת הערר לעניין סעיף קטן (א) תהיה אחת מאלה:

(1) אם ההחלטה ניתנה בידי רשות הרישוי כאמור בסעיף 255כג(א) – ועדת המשנה לתכניות עבודה שהוקמה לפי סעיף 119ז;

(2) אם ההחלטה ניתנה בידי רשות הרישוי כאמור בסעיף 255כג(ב) – הוועדה לתשתיות.

(ג) הוראות סעיף 152(א) יחולו לעניין הגשת ערר לוועדת ערר כאמור בסעיף קטן (ב)(1) והוראות סעיף 152(א1)(1) ו-(2) יחולו לעניין הגשת ערר לוועדת ערר כאמור בסעיף קטן (ב)(2)."

בעצם עשינו פה התאמה, לכל רשות רישוי יש את ועדת הערר שלה.
דודו כהן
אנחנו מבקשים להעיר. דודו כהן, יועץ תכנון לחברת קצא"א.
היו"ר משה גפני
אני רוצה שהם קודם יסבירו כדי שאני אבין ואז אני גם אדע מה אתה מעיר. בבקשה.
אפרת נחלון
בעצם, רשות רישוי זו רשות שיכולה לתת היתרים. גם ראינו ב-255יח שזה היתרים לפני שיש תוכנית וב-255יט שזה היתרים כשיש תוכנית, אם נדרש להוציא מכוח התוכנית היתר, ואז פונים לרשות הרישוי. במידה ולא מרוצים מההחלטה של רשות הרישוי אפשר להגיש ערר, כשוועדת הערר זו ועדת המשנה לתוכניות עבודה שהוקמה לפי סעיף 119ז, וזאת במידה שרשות הרישוי היא הרשות לפי סעיף 119ו. לעומת זאת, אם רשות הרישוי היא הרשות שמופיעה בסעיף 6ב רבתי לחוק התכנון והבנייה, שזה קורה כשהבקשה או התשריט נוגעים לשני מחוזות לפחות, שזה בעצם אומר יושב-ראש הוות"ל ומתכנן הוועדה, אז ועדת הערר זה הוועדה לתשתיות כולה. זה בעצם מה שהסעיף הזה אומר.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
דודו כהן
דודו כהן, יועץ תכנון לחברת קצא"א. הסעיף הזה בעצם דן בערר על בקשות בלבד. אנחנו מבקשים להוסיף: ערר, זכות ערר גם על אישור תשריט לפי סעיף 255טז.
היו"ר משה גפני
מה זה זכות ערר? מי מנע את זה?
דודו כהן
כי לא כתוב. לפי הסעיף הזה יש ערר רק לפי סעיף 255יח ו-255 יט, שזה דן בבקשות להיתר בלבד. אנחנו מבקשים זכות ערר, להרחיב את הסעיף הזה באופן שתהיה זכות ערר גם על תשריט לפי סעיף 255 - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לפי איזה סעיף? לא שמענו.
היו"ר משה גפני
הערתך.
שגית אפיק
איזה סעיף אתה מבקש? תשריט, באיזה סעיף מופיע?
דודו כהן
התשריט מופיע בסעיף 255טז, ולכן אנחנו מבקשים להוסיף: לרבות זכות ערר על אישור תשריט לפי סעיף 255טז.
אפרת פרוקצ'יה
אני אסביר במה מדובר. עקרונית, המדינה – וזה סעיף שכבר קראנו אותו - -
קריאה
אישור תשריט.
אפרת פרוקצ'יה
- - החברה חייבת לעשות תשריט שלם תוך שלוש שנים ולהגיש אותו. יכול להיות שיהיו מחלוקות לגבי התשריט הזה, אנחנו רוצים ועדת ערר גם על העניין הזה בין החברה לבין - - -
היו"ר משה גפני
נשמע הגיוני.
כרמית יוליס
אפשר לדייק באיזושהי אמירה ספציפית. המטרה של התשריט היא בעצם לקחת את מה שהיה באישור השר ולהעביר אותו לאפיק הסטטוטורי. ככל שזה הדבר היחיד שהתשריט עושה, אז יכול להיות שאין טעם בערר כי זה פשוט העברה מעולם ישן לעולם חדש.

יחד עם זאת, בסעיף שהקראנו יש אפשרות לעשות דיוקים מסוימים, אולי עליהם צריך לדייק את הערר.
היו"ר משה גפני
מיותר זה לא בעיה. יש לכם התנגדות?
כרמית יוליס
אם זה סתם מסרבל ואין בזה שום טעם - - -
היו"ר משה גפני
לא יסרבל. איפה יסרבל? אם אין צורך, אין צורך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הם מבקשים את האפשרות להגיש גם ערר על התשריט.
היו"ר משה גפני
בבקשה. אתה יכול לענות לה?
דודו כהן
עד לפני חודשיים-שלושה גם אני חשבתי שזה מאוד פשוט ובעקבות זה שביקשתם מאתנו להכין תוכנית אב למכלול אילת, הגשנו את תוכנית האב למכלול אילת לאותה רשות רישוי ונתקלנו באלף ואחת התנגדויות – מה פתאום זה הקו הכחול של התוכנית, תצמצמו - - -
כרמית יוליס
אבל זה משהו חדש. זה לא דומה לסיטואציה שאנחנו מדברים עליה בתשריט.
דודו כהן
אנחנו מבקשים משהו מאוד בסיסי שייתן לנו אפשרות להגיש ערר על ויכוח שיהיה.
כרמית יוליס
אגב, למי זכות הערר? לכל מי שרוצה. אי-אפשר זכות ערר רק לחברה.
שגית אפיק
מה שהוא הסביר זה כאילו מגישים דבר חדש.
כרמית יוליס
לא. מה שהוא הסביר זה לא נוגע לסעיף הספציפי הזה. הוא מדבר על זה שאנחנו מגישים במקביל עכשיו תוכנית למכלול אילת. לגבי מכלול אשקלון יש תוכנית שכבר אושרה על-ידי שר האוצר, ובימים אלה הם מכינים ומגישים.
שגית אפיק
אבל זה בכלל כלול ב-255טז?
כרמית יוליס
זה לא רלוונטי לסעיף שאנחנו עכשיו מקריאים. הוא אומר, בגלל הניסיון שלא תמיד רואים את הדברים עין בעין, יכול להיות שנרצה ערר גם על התשריט. מה שאני אמרתי לפני, שכיוון שהתשריט הוא בסך הכול מעתיק את אישור השר לעולם התכנוני הרגיל, אז אולי זה מיותר. בנקודות הספציפיות שהתשריט, יש לו שיקול דעת לשנות לכאן או לשם, אז שם ניתן. אגב, למי ניתן ערר?
קריאות
- - -
כרמית יוליס
שיהיה על הכול. שוב, רק לשים לב – זה לכל מי שרואה את עצמו נפגע, לא רק החברה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו, ליבנו עם קצא"א. אם זה היה משהו אחר, לא היינו מאשרים, אבל הם לא מתנגדים אז אנחנו מאשרים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
העניין הוא אורך הזמן, החמש שנים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בדיוק. ראשית, לפי המידע שנקבל בהמשך לגבי מספר הפרויקטים שעכשיו נמצאים באישור או בתהליך כזה או אחר של אישור, לפיו אני חושב שצריך לגזור גם את תקופת המעבר. כי אם החברה עושה מאמץ גדול לאשר עכשיו חלק ניכר מהדברים, אני חושב שתקופת המעבר של חמש שנים היא ארוכה מדי. אם באמת את רוב הבעיות פותרים עכשיו, לדעתי הוועדה צריכה לקצר את תקופת המעבר.
היו"ר משה גפני
בואו נתקדם הלאה. הערתך נרשמה, נדבר עליה. בסדר. אפשר להמשיך.
אפרת נחלון
"פיצויים והיטל השבחה

255כא.

(א) על אף האמור בסעיפים 255טו(א) ו-(ב) ו־255טז, לא יראו את אישור שר האוצר או תשריט שאושר כאמור באותם סעיפים, כתכנית פוגעת לעניין סעיף 197 או כתכנית שבשל אישורה חלה השבחה במקרקעין, לעניין התוספת השלישית.

(ב) על אישור שנתן שר האוצר לפי סעיף 255טו(ג) ועל היתר לבנייה נוספת שנתנה רשות הרישוי כאמור בסעיף 255יח, יחולו הוראות סעיף 197 והתוספת השלישית החלות לעניין תכנית."
היו"ר משה גפני
הסבר.
אפרת נחלון
סעיף 197 זה סעיף שעוסק בפיצויים כתוצאה מירידת ערך שגרמה תוכנית שאושרה. היטל השבחה זה דווקא הנגדי של זה, השבחה כתוצאה מתוכנית שאושרה או הקלה שניתנה.

מה שקורה זה שאנחנו לאורך הפרק הזכרנו שכל מיני אישורים שנתן שר האוצר נחשבים כהיתר וכתוכנית ואנחנו מבהירים פה שאישורים שהם כבר ניתנו בעבר, זאת אומרת הם כבר קיימים – האישור של השר שהיום אנחנו מבהירים שרואים אותו כתוכנית הוא לא משנה את המצב בפועל בשטח – הוא לא ייחשב כתוכנית לעניין 197 והיטל השבחה. זאת אומרת, העובדה שעד היום זה היה תחת חוק זיכיון צינור הנפט וכבר קיים, כשפתאום אנחנו עכשיו קוראים לזה תוכנית אגב הפרק הזה, לא זה מה שיאלץ תשלום פיצויים, אין על מה לשלם פיצויים, זה משהו שהוא כבר המצב הקיים, אין פה תוכנית חדשה באמת שאושרה.

אנחנו כן מדגישים שהיתרים חדשים לפי 255טו(ג), שזה התקופה הנוספת של החמש שנים אחרי יום התחילה, וגם היתרים לבנייה נוספת לפי סעיף 255יח הם בהחלט כן, בהתאם לדין.
שגית אפיק
על זה כן אפשר, והדין הרגיל יחול.
אפרת נחלון
בדיוק.
שגית אפיק
כבר מתקופת המעבר הם מחילים את הדין הרגיל, אבל הם מאשררים את האחורה.
קריאה
כן, בדיוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז בסעיפים הקודמים קבענו, או קובע החוק, שאפשר להגדיל ב-5% או ב-10% את השטח הקיים, וזה לפי תוכנית שאושרה קודם. על זה יהיה פיצוי או לא יהיה פיצוי?
אפרת נחלון
לא, זה (ב). יהיה פיצוי, כן.
אפרת פרוקצ'יה
כי זה בנייה חדשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא בנייה חדשה, זה הרחבה.
אפרת פרוקצ'יה
תוספת חדשה שנעשתה.
אפרת נחלון
זה היתר בנייה נוספת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
על זה יהיה כן מנגנון פיצוי?
אפרת נחלון
זה נכנס ל-(ב), כן.
היו"ר משה גפני
כן, בגלל שזה חדש.
אפרת נחלון
גם אנחנו חשבנו ככה וככה ניסחנו את החוק.
היו"ר משה גפני
יש מישהו שרוצה להעיר? הלאה. רציפות.
אפרת נחלון
"רציפות

255כב.

(א) כל היתר או אישור בנושא תכנון ובנייה שניתן לבעל זיכיון המשנה יראו אותו כאילו ניתן לגורם המפעיל.

(ב) הוענקה זכות בנכסי הפעילות לגורם מפעיל (בסעיף זה – גורם מפעיל קודם) והוענקה לאחר מכן לגורם מפעיל אחר (בסעיף זה – גורם מפעיל חדש) –

(1) יראו כל בקשה או ערר שהגיש הגורם המפעיל הקודם לפי חוק זה, ובכלל זה המסמכים שצורפו לבקשה או ערר כאמור, כאילו הוגשו בידי הגורם המפעיל החדש;

(2) יראו כל היתר או אישור שניתן לגורם מפעיל קודם כאילו ניתן לגורם המפעיל החדש.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב)(1), רשאי יושב ראש מוסד התכנון הדן בבקשה או בערר כאמור באותו סעיף קטן, לדרוש מהגורם המפעיל החדש לצרף לבקשה או לערר כאמור מסמך מעודכן מטעמו, אם סבר שהדבר נחוץ לשם שמירה על הבטיחות."

בעצם המטרה פה כמו שהסעיף הזה נקרא, זה רציפות.
היו"ר משה גפני
אני מוסר הודעה, שזה נכון שזה הולך אם יש עוד חברה. אם אין עוד חברה אז - - -
אפרת נחלון
אבל החלק הראשון הוא רלוונטי בכל מקרה.
היו"ר משה גפני
כן, אמרתי. אני אומר וחוזר ואומר, שלא יבוא מישהו ויגיד, בגלל שאנחנו מאשרים באופן עקרוני את הנושא הזה שהכול חל גם על החברה החדשה, שהסכמנו לחברה חדשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
חד-משמעית לא.
היו"ר משה גפני
לא. לא הסכמנו ולא לא הסכמנו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
חד-משמעית לא.
היו"ר משה גפני
בסדר, רק תהיה ער כל הזמן לעניין.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אדוני, הכול בשליטה.
קריאה
הגדרת הגורם המפעיל.
היו"ר משה גפני
כן, בסדר. אנחנו דילגנו על הקטע הראשון ואנחנו נצטרך לקבל החלטה בעניין הזה. בסדר. הלאה.
אפרת נחלון
"רשות הרישוי

255כג.

(א) רשות הרישוי לעניין פרק זה תהיה רשות הרישוי שהוקמה לפי סעיף 119ו, בשינויים המחויבים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין אישור תשריט או בקשה לבנייה נוספת הכוללים שטח של שני מחוזות לפחות, תהיה רשות הרישוי, רשות הרישוי שלפי סעיף 6ב(ב)(1).";"

בעצם, רשות הרישוי לפי סעיף 119ו זה רשות הרישוי שהיא גם של מתקני גז טבעי, שהיא מורכבת מיושב-ראש הוועדה המחוזית, ממתכנן המחוז ומהנדס הוועדה המקומית שבתחומה נמצא מתקן הגז, ורשות הרישוי למקרה שהבקשה או התשריט כוללים שני מחוזות לפחות, ויושב-ראש הוועדה לתשתיות לאומיות הוא מתכנן הוועדה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש פה בעיה. זה משרד האנרגיה. משרד האנרגיה, כל כוונתו היא לקדם ענייני אנרגיה.
אפרת נחלון
לא. זה יושב-ראש ועדה מחוזית לתכנון ובנייה ויושב-ראש ועדה לתשתיות לאומיות. זה לא משרד האנרגיה. זה פשוט ועדה מקצועית שהיא גם לנושאי גז טבעי אבל זאת ועדה מקצועית.
יערה למברגר
לפי 119ו לחוק.
אפרת נחלון
אני אקריא לך: "יושב-ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה והוא יהיה היושב-ראש, מתכנן המחוז ומהנדס הוועדה המקומית שבתחומה נמצא מתקן הגז".
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל אם זה חל על יותר משני מקומות, על שני מחוזות?
אפרת נחלון
אז זה יושב-ראש הוועדה לתשתיות לאומיות ומתכנן הוועדה. זה גם גורם שהוא תכנוני.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא היושב-ראש? מי היושב-ראש במקרה כזה?
אפרת נחלון
יושב-ראש הוועדה לתשתיות לאומיות? זה לדעתי מי שימנה שר האוצר, לא?
יערה למברגר
מי שמינה שר האוצר הוא יושב-ראש ות"ל, ומתכנן הוועדה. זה רשות הרישוי של הוות"ל.
אפרת נחלון
לא יצרנו פה גורם חדש. התלבשנו על גורמים בחוק התכנון והבנייה.
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתם רוצים לעשות הפסקה?
היו"ר משה גפני
לא, לא. בבקשה.
אפרת נחלון
"

(6) בסעיף 261(ד)(1), בסופו יבוא:"

"(ט)". זה יצטרך להיות (י) כי בינתיים כבר היה תיקון נוסף.

"

"(ט) גורם מפעיל כהגדרתו בסעיף 255יד, אלא אם כן קבע שר האוצר אחרת, בצו."

סעיף 261(ד), הזכרנו אותו קודם. זה סעיף שמאפשר לעשות פעולות ללא הוצאת היתר. הסעיף, בין התנאים שהוא מונה זה שהפעולה תבוצע על-ידי מישהו שמנוי בסעיף ואנחנו מציעים להוסיף לסעיף "גורם מפעיל" כמו שהוא מוגדר פה. אנחנו גם מאפשרים לשר האוצר לקבוע אחרת במידה ויום אחד הגורם המפעיל לא יהיה בשליטת המדינה, זה יאפשר ככה לשקול את הוצאתו מהסעיף.

"תיקון פקודת הנמלים

165.

בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א–1971‏, בסעיף 1, בהגדרה "מנהל נמל", בסופה יבוא "ולעניין נמל אשקלון, אם היה הגורם המפעיל חברה בשליטת המדינה – עובד של הגורם המפעיל, שהשר מינהו כאמור; לעניין הגדרה זו –

"גורם מפעיל" – כהגדרתו בסעיף 144 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו־2018), התשע"ז–2016;

"שליטה" – כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–1981‏"."
היו"ר משה גפני
תסבירי. מה מתקנים בפקודת הנמלים?
אפרת נחלון
פקודת הנמלים זו בעצם פקודה שהיא חלה על הנמלים שמנויים בתוספת שלה. בין השאר מופיע שם ששר התחבורה ממנה מנהל נמל, הכוונה נמל שמופיע בתוספת. אחד הנמלים הללו זה נמל אשקלון.

מה שאנחנו מוסיפים זה שלעניין נמל אשקלון, אם הגורם המפעיל הוא חברה בשליטת המדינה – ששליטה זה כמו בחוק הבנקאות (רישוי) – אז אם הגורם המפעיל הוא בשליטת המדינה, מי שיהיה מנהל נמל, הוא צריך להיות עובד של הגורם המפעיל.
היו"ר משה גפני
בעצם, כל מה שאתם עכשיו עושים, אתם מעבירים את הסמכויות שהיו לגורם הקודם, אתם מעבירים אותן לגורם החדש לפי מה שאתם מציעים שיהיה.
אפרת נחלון
הנכסים יעברו.
יערה למברגר
כן. וגם פה, הרבה תיקונים נגזרים מזה. הרבה דברים שקורים במצב הקיים.
היו"ר משה גפני
כמו בנמלים, בחברות הממשלתיות, במשק הגז הטבעי. הכול עובר.
קריאות
כן.
היו"ר משה גפני
למה צריך לכתוב את כל זה? למה לא כותבים הכול עובר?
אפרת נחלון
לא, חשוב לנו מאוד להדגיש שמנהל הנמל צריך להיות מהגורם המפעיל.
היו"ר משה גפני
לא. בחוק זה ובחוק זה.
יערה למברגר
לא. יש דברים שקורים בפועל ואנחנו מעגנים אותם. למשל, לעניין מנהל הנמל, התיקון בפקודת הנמלים למשל זה דבר שקורה בפועל. שר התחבורה מינה עובד של קצא"א. אנחנו מעגנים את זה שזה יהיה בחוק. יש הרבה דברים שקורים דה פקטו ואנחנו גורמים לכך שזו תהיה עכשיו הוראה חוקית.
היו"ר משה גפני
טוב. אני הרבה פעמים סובל מזה שאני רוצה לקצר ומתברר שלא תמיד צריך לקצר. לא לכתוב את כל החוקים ולהגיד, הכול עובר למפעיל החדש. צריך לכתוב על כל דבר בנפרד. בסדר.
אפרת פרוקצ'יה
אחרת לא תהיה לנו פרנסה.
שגית אפיק
זהו, בדיוק. אני התלבטתי אם להגיד את זה.
רחל עזריה (כולנו)
תמונות קשות.
היו"ר משה גפני
החלטתי לא להגיד את זה. אני נגד פגיעה בעובדים.
אפרת נחלון
"תיקון חוק החברות הממשלתיות

166.

בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975‏, בסעיף 63 –

(1) בפסקה (1), במקום "החליטה שטעמים של ביטחון המדינה, של יחסי חוץ או של קשרי מסחר בין־לאומיים" יבוא "החליטה שטעמים של ביטחון המדינה או של יחסי חוץ";

(2) בסופו יבוא:

"(3) חברה אשר שר האוצר, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, החליט שטעמים של קשרי מסחר בין־לאומיים מצדיקים שלא להחילן עליה." "
היו"ר משה גפני
מה עד היום?
אפרת פרוקצ'יה
קודם כול, אני אקדים ואומר שיש קשר בין הסעיף הזה לקשר שנוגע להקמת חברה חדשה. בעצם מדובר על החלת חוק החברות הממשלתיות על החברה החדשה שתקום, לתת אפשרות לשר האוצר לפנות לממשלה ולוועדת חוץ וביטחון בבקשה לפטור את הוראות חוק החברות הממשלתיות מלחול על החברה הספציפית החל מתום התקופה שנקבעה לכך, שהיא עקרונית עד חודש דצמבר 2019.

יש קשר בין הסעיפים, אני מזכירה את הטעמים שדיברנו עליהם בדיונים החסויים. הכוונה היא שתהיה בחינה בשנים הקרובות לגבי החלת חוק החברות על החברה, האם יש להחיל את כולו, האם יש להחיל את חלקו, אולי לא להחיל שום הוראה לא רלוונטית לחוק, ואז לקבל החלטה, כאשר ברירת המחדל היא שחוק החברות חל בתום התקופה, אלא אם כן מתקבלת החלטה אחרת.
היו"ר משה גפני
אתם נשארים בוועדת חוץ וביטחון?
אפרת פרוקצ'יה
מבחינתנו אפשר להעביר - - -
היו"ר משה גפני
היה לא בסדר?
אפרת פרוקצ'יה
לא. בינתיים אנחנו מרוצים, במיוחד אחרי שהשאירו לנו את העבודה.
היו"ר משה גפני
תעשו ועדת כספים, נעשה את זה חסוי.
שגית אפיק
יש לנו ועדה חסויה ככל שיידרש. אפשר לעשות את זה כספים.
אפרת פרוקצ'יה
זה היה הנוסח המקורי שממילא אז - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, אז זה כספים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני רוצה לשאול כי זה קריטי הדבר הזה. זה נכון לגבי חמש השנים של תקופת המעבר, העניין הזה של האפשרות?
אפרת פרוקצ'יה
שלוש.
שגית אפיק
זה המעבר של שלוש פה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
נניח במהלך אותן שנים בא שר האוצר ומקבל את האישור של ועדת החוץ והביטחון כדי לפטור את החברה.
קריאות
כספים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כספים. העברנו כבר.
אפרת פרוקצ'יה
העברתם לכספים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כספים, בסדר. אחרי שלוש שנים מה קורה?
אפרת פרוקצ'יה
מדובר פה בדבר אחר. השאלה אם חוק החברות - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא על תקופת המעבר, מנו.
היו"ר משה גפני
תאפשר להם לענות. מנו שאל שאלה. בבקשה, תשובה לפרוטוקול.
אפרת פרוקצ'יה
הוראת המעבר הקודמת נוגעת בעצם לתחולת הוראות חוק התכנון והבנייה. סיימנו את הפרק הזה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה ברור. ברור לי. העניין של לפטור אותם מהוראות החוק.
אפרת פרוקצ'יה
עקרונית, ברירת המחדל היא, אחרי דצמבר 2019 הוראות חוק החברות הממשלתיות חלות לגבי החברה, אלא אם כן שר האוצר פנה לממשלה וקיבל את אישור ועדת הכספים, ובהתאם לאישור הזה לא צריך להחיל את כל הוראות חוק החברות הממשלתיות או רק את חלקן, לפי - - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל פה זה מאוד גורף.
יערה למברגר
אני אזכיר. זה סעיף של סמכות, זה לא סעיף ספציפי לקצא"א. זה סעיף שמתקן בתיקון עקיף את חוק החברות הממשלתיות, סעיף קיים, סעיף 63 שמאפשר בהתקיים עילות מסוימות, באישור ועדה של הכנסת, לפטור בהתקיים העילות מהוראות חוק החברות הממשלתיות - כולן או חלקן, בוחנים – וזה מוסיף עוד עילה לחוק. זה תיקון כללי לחוק החברות הממשלתיות.

זה לא סעיף שרלוונטי רק לקצא"א. תיאורטית, הוא יכול להיות גם רלוונטי לחברה אחרת שהוראות הסעיף מתקיימות אבל הן צריכות להתקיים, ההוראות, זאת אומרת צריכים להיות פה טעמים.
שגית אפיק
טעמים של קשרי מסחר בין-לאומיים.
יערה למברגר
וצריך להשתכנע מזה שר האוצר וגם הוועדה, באישור הוועדה. ולכן, אם הם ישתכנעו ולגבי אותן הוראות ספציפיות שהם השתכנעו שנכון לפטור מהטעמים האלה, אז תהיה החלטה פוזיטיבית וההוראות האלה לא יחולו על החברה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
הפטור מההוראות – נניח שמתקבל – הוא לזמן בלתי מוגבל?
יערה למברגר
בהתאם לאישור שיינתן.
אפרת פרוקצ'יה
בהתאם להחלטה.
שגית אפיק
זה תלוי בוועדה. הוועדה יכולה לקצוב את זה בזמן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה תלוי בבקשה של שר האוצר ובאישור הוועדה.
יערה למברגר
זה יכול להיות פטור בתנאים. הפטור יכול להיות מוגבל, לא מוגבל. זה פטור בתנאים. הוא יכול להיות לגבי סעיף אחד גם בחוק החברות הממשלתיות, להגיד – כעיקרון, החוק מתאים אבל סעיף זה וזה לא מסתדר עם פעילותה של החברה וקשרי מסחר בין-לאומיים, אז רק סעיף x לא יחול.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אוקיי, הבנתי. מה שאני הייתי מבקש זה שנניח ניתן אישור כזה, שהוא ייבדק מחדש כעבור X שנים או משהו כזה כי זה מאוד מסוכן הדבר הזה, צריך להבין.
אפרת פרוקצ'יה
אז אני רק אומר שאישור, נכון להיום - - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
נניח שזה קרה, טעמים של קשרי מסחר וכו' עשויים להשתנות בעתיד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש בזה היגיון רב בבקשה שלו.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה לא ברור. נוח לכולם שזה לא חל.
אפרת פרוקצ'יה
אני רק אומר שכבר בהתאם לנוסח הקיים של חוק החברות, בסעיף 63 יש אפשרויות באמת להחריג את תחולת החוק מחברות מסוימות, אין קביעה לגבי מועד מסוים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, אבל דווקא בגלל שאנחנו מתקנים, ראוי מאוד.
אפרת פרוקצ'יה
הבנתי לחלוטין. אני רק רוצה לומר.
היו"ר משה גפני
אפרת, דקה. יעל, את רצית להעיר?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן. אני רוצה להגיד שהסעיף הזה מעלה בי חשש מאוד גדול לגבי כוונות ההמשך. בואו נאמר את זה ככה. אני לא הייתי בדיונים הקודמים, חלקם היו חסויים, חלקם חשבתי שהם חסויים אז לא הגעתי.

אני חושבת שאין שום סיבה לא להגדיר – אני מבינה שיש סיבות אבל אני בראייה שלי חושבת שאין שום סיבה להגדיר מתום תקופת הזיכיון את החברה כחברה ממשלתית. ברור שהמהלך צריך להתבצע בצורה מדורגת, אבל יש לי חשש שיש פה הרבה מניעים שהם לא רלוונטיים, שנכנסים פה לסיפור ואני רוצה שכבר בחוק הזה נמנע אותם.
היו"ר משה גפני
טוב. יעל, בסוף הדיון פה אני אגיד על מה מדובר אבל אני אגיד לך. יש דברים שהם חסויים, יש דברים שאין ברירה, אבל אני חושב שההערה של חבר הכנסת מנו טרכטנברג היא נכונה. אני חושב שאתן גם צריכות להסכים לזה.

אנחנו נאשר את הסעיף הזה אם אכן תתקבל החלטה שאנחנו הולכים לחברה נוספת, שכנראה זה שנוי מאוד במחלוקת. במידה שאכן תתקבל ההחלטה הזאת, אתם תצטרכו לבוא אחת לשלוש שנים ולקבל אישור מחודש.
קריאה
שלוש שנים - - -
היו"ר משה גפני
שלוש שנים, חסוי.
אפרת פרוקצ'יה
אנחנו רק נפנה בעניין הזה לשר האוצר לבדוק.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל זאת הערה נכונה.
אפרת פרוקצ'יה
הבנתי, אני רק רוצה להדגיש כאן שממילא, ההחלטה שיכולה להתקבל היא להגיד, זה לשלוש שנים ולאחר שלוש שנים - - -
קריאות
- - -
אפרת פרוקצ'יה
זו אפשרות שקיימת ממילא.
שגית אפיק
אבל זה הרבה יותר חזק כשזה בחוק.
אפרת פרוקצ'יה
פה זה חזק שבאמת אי-אפשר לסטות מזה.
היו"ר משה גפני
יש כאן שתי אמירות. יש אמירה פרקטית, שצריך לבוא בחקיקה ראשית, לא באיזה תקנות, החלטה משנית של ועדת הכספים.
אפרת פרוקצ'יה
אנחנו מדברים גם לגבי התקופה. אולי התקופה הראויה יותר היא חמש. אני לא יודעת, נצטרך לחשוב.
היו"ר משה גפני
אפרת, אני הייתי ממש באמצע. והדבר השני, אנחנו אומרים בחוק אמירה עקרונית. אנחנו אומרים שאנחנו מודעים – אנחנו, חברי ועדת המשנה – מודעים לנושאים החסויים, אנחנו מכבדים את זה וגם הולכים עם זה, אבל גם כשמגיע נושא כזה לא מאבדים רסן, זאת אומרת לא שפתאום ישב שם מישהו ויגיד: יאללה זה משהו ביטחוני, וייגמר העניין.

האמירה בחקיקה היא גם אמירה עקרונית אידיאולוגית, וזה לא מפריע לאף אחד משום שבלאו הכי זה חסוי ואם צריך אז באים אחרי שלוש שנים. ואם ישכנעו בנושאים ביטחוניים, זה יאושר פה אחד. אתם ראיתם שאין בזה גם קואליציה ואופוזיציה. לכן אני חושב שצריך להכניס את זה בחוק. הלאה.
אפרת נחלון
סעיף 167 זה סעיף שעוסק בתיאום תשתיות, אנחנו אבל נבקש להציע נוסח חלופי שמתיישב עם משהו שעבר בחוק התוכנית הכלכלית, איזשהו הסבר רחב יותר לגבי תיאום תשתיות. הבנו שאתם לא רוצים שאני כרגע אקרא.
שגית אפיק
אז תדלגי על זה.
היו"ר משה גפני
תגידי רק את העיקרון.
יערה למברגר
זה יהיה אותו דבר. פשוט, בחוק ההסדרים עבר עכשיו הסדר מעודכן יותר לעניין תיאום תשתיות, לעניין ועדה לתיאום תשתיות, ורצינו להתאים את זה להסדר העדכני ביותר שיש.
היו"ר משה גפני
מה אתם מבקשים בסעיף הזה?
אפרת נחלון
מה שאנחנו מבקשים, כשזה נוגע לגורם מפעיל, אז קודם כול שהסכסוך יהיה בוועדה לתיאום תשתיות רק ככל שזה באמת עוסק בפעילות של הגורם המפעיל. מעבר לזה אנחנו מוסיפים חבר שממנה שר האוצר, אנחנו מוסיפים גם משקיף של שר האנרגיה.
היו"ר משה גפני
שר התשתיות.
אפרת נחלון
כן. משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.
היו"ר משה גפני
לא, שאני אדע שזה שטייניץ.
יערה למברגר
אנחנו בעיקר מכניסים את הגורם המפעיל תחת סמכותה של הוועדה, זה העיקר. זה מתחיל מהכנסת הגורם המפעיל שכיום לא נמצא תחת סמכותה של הוועדה לתיאום תשתיות.
אפרת נחלון
ועדה לתשתיות לאומיות.
היו"ר משה גפני
שזה עבר בחוק ההסדרים?
אפרת נחלון
הוועדה לתשתיות לאומיות זה - - -
יערה למברגר
הוועדה לתיאום תשתיות.
היו"ר משה גפני
הבנתי. בסדר.
שגית אפיק
אז אתם מדלגים על זה. יהיה לכם נוסח אחר, נפיץ אותו.
היו"ר משה גפני
את הנוסח הזה שאתם תביאו נצטרך להקריא.
שגית אפיק
כן, אבל יש עוד תיקונים שהם עשו בהתאם לבקשות של הוועדה אז כבר נקריא את הכול ביחד.
היו"ר משה גפני
טוב. אנחנו הולכים לסימן ח'.
אפרת נחלון
יש עוד את סעיף 168.

"תיקון חוק רשות הספנות והנמלים

168.

בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד–2004‏, בפרק ז', בכותרת, לפני "הוראות מעבר" יבוא "תחולה", ותחתיה יבוא:

"תחולה לעניין נכס פעילות, גורם מפעיל ופעילותו של גורם מפעיל בקשר לנכס

55א.

חוק זה יחול לגבי נכס פעילות שבתחום נמל המנוי בתוספת השנייה, ולגבי גורם מפעיל ופעילותו בקשר לנכס כאמור, בכפוף להוראות סעיף 160 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו־2018), התשע"ז–2016; לעניין זה, "גורם מפעיל", "נכס פעילות" ו"פעילות", של גורם מפעיל" – כהגדרתם בסעיף 144 לחוק האמור." "

פשוט כדי להקל על מי שקורא את חוק רשות הספנות והנמלים, לפני כן כבר הקראנו את כל הסעיפים שעוסקים בתחולה של חוק רספ"ן ובשינויים שיהיו כשזה חל בנושאי בטיחות. אנחנו פשוט עושים תיקון בחוק רספ"ן, שהקורא באותו חוק ידע גם להסתכל בחוק שלנו.
היו"ר משה גפני
טוב. הלאה.
אפרת נחלון
סעיף 169 – אני רק אחליף מילה עם הייעוץ המשפטי. גם בלי מה ששלחנו לכם?
שגית אפיק
כן.
אפרת נחלון
יש משהו שאנחנו נרצה להוסיף, אנחנו נקריא כרגע את הכחול.
היו"ר משה גפני
טוב.
אפרת נחלון
"סימן ח': תחילה והוראות מעבר

פרק י' – תחילה

169.

תחילתם של סעיפים 147 עד 161 ו־163 עד 168, בתום תקופת הזיכיון."
היו"ר משה גפני
רגע, אז היא כן מקריאה.
אפרת נחלון
אני מקריאה את מה שמופיע בכחול, לא את התוספות.
היו"ר משה גפני
טוב.
אפרת נחלון
מה שאנחנו אומרים זה שבתום תקופת הזיכיון – שיש לזה הגדרה בתחילת החוק – תקופת הזיכיון, התקופה שמיום כ"ו באדר התשכ"ה, 26 במרס 1968, עד יום כ"ז באדר התשע"ז, 25 במרס 2017, אז הסעיפים הללו מתחילים בתום תקופת הזיכיון. בעצם הסעיפים שיתחילו ביום פרסום החוק זה סעיף ההגדרות, במידה ויעבור אז גם סעיפי הקמת החברה והקצאת הנכסים וגם הסעיף שעוסק בניסיון להגיע להסכמה לגריעת נכסים בין חנ"י ורמ"י.

"פרק י' – הוראות מעבר לעניין רישיונות

170.

(א) כל רישיון, אישור, הסמכה, היתר או כל מסמך דומה אחר אף אם כינויו שונה (בסעיף זה – רישיון), שניתן לבעל זיכיון המשנה לפי דין, לרבות לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט–1989‏, והיה בתוקף ערב יום התחילה, ימשיך לעמוד בתוקפו עד תום שנתיים מהמועד האמור, ולעניין רישיון שניתן לפי חוק רישוי עסקים – עד תום שנתיים כאמור או עד המועד הנקוב ברישיון, לפי המאוחר, אלא אם כן הוגבל, הותלה או בוטל במהלך התקופה האמורה לפי הוראות הדין שמכוחו ניתן, ויראו רישיון כאמור כאילו ניתן לחברה שהוקמה לפי סעיף 145(א), ואולם על אף האמור בכל דין, לרבות הדין שמכוחו ניתן הרישיון, עצם העברת הפעילות מבעל זיכיון המשנה לחברה האמורה לא יהווה עילה להגבלה, התליה או ביטול של הרישיון כאמור.

(ב) לא יוטל על גורם מפעיל שהוא חברה כאמור בסעיף קטן (א) כל תשלום חובה בעד הארכת תוקפו של רישיון לפי אותו סעיף קטן.

(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין רישיון המסדיר עניינים של תכנון ובנייה, ובכלל זה רישיון שניתן לפי פרק י'3 לחוק התכנון והבנייה, כנוסחו בסעיף 164(5) לחוק זה."

בעצם גם פה המטרה – שוב, בהנחה שמקימים את החברה החדשה – המטרה היא להקל על הגורם המפעיל ולאפשר לו תקופה של שנתיים שבמהלכן כל רישיון שהיה של בעל זיכיון המשנה, רואים אותו כאילו הוא ניתן לגורם המפעיל. אם זה רישיון לפי חוק רישוי עסקים, זה או שנתיים או המועד הנקוב ברישיון, לפי המאוחר ביניהם.

חשוב לנו להדגיש שאנחנו לא נותנים פה איזושהי חסינות. אם נעברה איזושהי עבירה או נעשה משהו שלא צריך להיעשות, בהחלט אפשר להתלות את הרישיון הזה או לבטל אותו. ההתניה היחידה שאנחנו עושים לעניין הזה, שלא יגידו שעצם העברת הרישיון מזיכיון המשנה לגורם המפעיל היא סיבה להגבלה על ההתליה או על הביטול של הרישיון האמור.

אנחנו לא מטילים אגרה כי בעצם זו הארכה של רישיון בחוק, ואנחנו אומרים שזה לא כולל רישיון של חוק התכנון והבנייה כי אנחנו רק לפני כמה רגעים קראנו את הסעיף הספציפי שעוסק בזה בחוק התכנון והבנייה, שקראנו לו סעיף הרציפות.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. קודם כול, ראש עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי. אתה יכול להגיד תודה לחוף מיקי, בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
חוף גפני, ללא שיזוף.
מאיר יצחק הלוי
אני רוצה להגיד כמה משפטים, ברשותכם.
היו"ר משה גפני
בבקשה. בכבוד. אחרי זה התעשייה האווירית, אייל יוניאן. בבקשה.
מאיר יצחק הלוי
נקודת המוצא שלי, שכל חברי הכנסת הישובים כאן רוצים את טובתה של העיר אילת. זו נקודת המוצא.
היו"ר משה גפני
אני לא ראיתי מישהו שהצליח לעשות יחסי ציבור כאלה אצל 120 חברי כנסת, ולשכנע אפילו אותי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כולם אוהבים את אילת.
מאיר יצחק הלוי
הצדק תמיד מנצח.
היו"ר משה גפני
נכון. אני אומר לך את האמת, כשהגענו לדיון על החוף באילת, כל אחד מאתנו – אני על כל פנים – נזכרתי שאמרת, סתם עומד פה. צריך, הרי אתה רואה שצריך – והראית לי אפילו את עקבה.
מאיר יצחק הלוי
נכון.
היו"ר משה גפני
ואני אמרתי לך, בעזרת השם, בהזדמנות שתהיה נעשה את זה. אז הנה בא מיקי רוזנטל ומיקי זוהר - - -
מאיר יצחק הלוי
קודם כול, אני באמת מודה לכם. רק כדי אולי לסייע להשבחת איכות ההחלטה, אני אגיד ככה ובלי להיכנס לרזולוציה של סעיפים.
היו"ר משה גפני
עוד אין החלטה אצלנו.
מאיר יצחק הלוי
העיר אילת היא עיר תיירות מובילה במדינת ישראל, רצועת החוף שלה אורכה 13 קילומטרים, מטאבה לעקבה. מתוך ה-13 קילומטר, כשבעה פלוס קילומטרים תפוסים על-ידי גורמים מוסדיים – אני לא מדבר על-ידי גורמים פרטיים. גורמים פרטיים, אני מטפל בהם וטיפלתי בהם, כמו שאתם ודאי יודעים. אני מפנה כל חודש עוד פולש, וברוך השם מבחינה זו אנחנו מסודרים.

כרגע יש גורמים מוסדיים – בהם חברת נמלי ישראל, בהם קו צינור אילת אשקלון, בהם משרד הביטחון ובהם גם החברה להגנת הטבע – חשוב שנדע, שתופסים כמעט מחצית - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רשות שמורות הטבע. לא החברה.
מאיר יצחק הלוי
גם החברה, תאמינו לי - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
החברה תשמח לקבל חוף, הלוואי עליה.
קריאה
המשרד להגנת הסביבה.
מאיר יצחק הלוי
יש גורמים מוסדיים שותפים - -
היו"ר משה גפני
ברור.
מאיר יצחק הלוי
- - מעל למחצית, כשחלק מהשטחים עומדים בשיממונם כי רב הוא שנים על שנים על שנים, ביניהם גם קצא"א.

אני רוצה להגיד פה בצורה הכי ברורה. אנחנו מנהלים שיג ושיח ארוך, מסודר, עם חברת קצא"א. החברה מעסיקה עובדים אילתיים, עושה עבודה ואנחנו מדברים אתם.

מה שאנחנו מבקשים מהחברה, לקבל מקסום של שטחי חוף בשטחים שאינם בתוך המגבלות שלהם. ביקשנו ואנחנו במשא ומתן לגבי שטחי אופציה שנמצאים בצדו המערבי של הכביש, וביקשנו לקבל כניסה למה שנקרא נחל הגרוף שעליו יושבות תשתיות של קצא"א כדי שיהיה לנו כביש עוקף מערבי, ולא דיברתי כרגע לא על כופתאות ולא על כסף ולא שום דבר.
קריאה
מה תעשה בארנונה שתקבל?
מאיר יצחק הלוי
הדברים נכונים גם לגבי הנמל והדברים נכונים גם לגבי משרד הביטחון. דרך אגב, בשבוע שעבר נפגשנו עם מנכ"ל משרד הביטחון כדי לקבל מהצבא שטחים – הצבא לא צריך יותר מאשר מחצית מבסיס חיל הים – אני מניח שאם חברי הכנסת יראו במאבק הזה שלנו מאבק צודק ויבינו את המשמעות התיירותית בפינוי מחצית משטחי החוף, אין ספק שזה יקדם באופן משמעותי.

רק כאנקדוטה קטנה, אדוני היושב-ראש. עקבה, בבנייתה את הלגונות יש לה, רק הלגונות – אני לא מדבר על קטע החוף – 24 קילומטרים חוף, אני מדבר רק על מה שהם בנו עכשיו, הלגונות, ואנחנו חיים על 13 קילומטרים, 18 סנטימטר לתושב לפני שהגיע התייר הראשון. מגיעים אלינו שלושה מיליון תיירים.

אז צאו ולימדו מה קורה ולכן אני מאוד מודה על ההזדמנות.
רחל עזריה (כולנו)
אבל קצא"א, אמרתם שאתם במשא ומתן, נכון?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, קצא"א הודיעו כאן בוועדה שהם בעד שחרור הנכסים לטובת אילת. יש גורמים אחרים.
היו"ר משה גפני
שנייה, בוא נברר את זה. ארז, קצא"א, אני רוצה לשמוע בעניין הזה.
ארז כלפון
קודם כול, כל מה שראש העיר אומר הוא נכון. יש את החוף ההיסטורי, אני קורא לו, קוראים לו החוף האקולוגי, של 200 מטר.
היו"ר משה גפני
מה עמדתכם?
ארז כלפון
שכבר לפני שבע שנים קצא"א הסכימה לגרוע אותו ממנה ולתת אותו לעיריית אילת. כתוצאה מסיבוכים שאני לא אכנס אליהם פה עכשיו בין העירייה לבין רשות הטבע והגנים, לבין מכלולים שונים, הנושא הזה עדיין לא הסתייע.

למרות זאת, ביקשו מאתנו שוב ואנחנו נמצאים כרגע עם ראש העיר כדי לנסות לפתור שוב בצורה כזאת או אחרת, שכרגע היות ויש שם גם משהו ביטחוני קטן אני לא רוצה יותר לפרט פה, אבל בגדול יש בינינו הסכמות מלאות.

שר האוצר, כאחראי על החברה, מעורב באופן אישי, וגם הוא ביקש מהחברה לבוא ולסייע ככל שניתן ואני מעריך שאנחנו - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
200 מטר? מדובר על קילומטר. לא?
יערה למברגר
לא. זה 200 מטר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם אתה כבר מסביר, אז תסביר את כל המכלול. יש את החוף האקולוגי, מה שנקרא, שהוא רצועת חוף שאורכה כ-200 מטרים. יש את החלק שהוא מערבית לכביש. אז תסביר, תגיד על איזה שטחים אנחנו מדברים.
ארז כלפון
אני בכוונה לא רוצה כרגע להיכנס. יש את שטח האופציה שראש העיר דיבר עליו שנמצא בצד הדרומי של אותו חוף שאנחנו מדברים, שגם עליו אנחנו כרגע - - -
מאיר יצחק הלוי
מערבית לכביש.
ארז כלפון
מערבית לכביש, כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שאורכו?
מאיר יצחק הלוי
בסביבות 20 דונם.
ארז כלפון
בין 20 ל-30 דונם, כן.
היו"ר משה גפני
אתם מסכימים על זה?
ארז כלפון
אנחנו נמצאים כרגע בדיונים.
היו"ר משה גפני
טוב, הבנתי.
ארז כלפון
וראש העיר יודע, ותאמין לי, מה שנתקדם - - -
קריאות
- - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני רוצה להגיד מילה על זה.
ארז כלפון
אני רוצה להגיד שכמובן, בכל מה שאנחנו אומרים – אתה יודע שבסוף ניתן משהו בלי שגמרנו את כל המחשבה, בסוף זה פוגע בקצא"א כי אז הרי יבואו ויגידו, יש מכל והוא קרוב לדבר הזה, אז עכשיו אי-אפשר להפעיל את המכל. לכן אנחנו יושבים עם המהנדסים, עם אנשי המקצוע של עיריית אילת כדי לנסות ולמצוא את הפתרון.
היו"ר משה גפני
טוב. חבר הכנסת טרכטנברג.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
הנושא הזה הוא חשוב ולצערי הרב ההיסטוריה פה לא לטובת העניין. עובדה, שבע שנים – ואני לא בא בטענות לאף אחד – אבל יש חשש כבד שהעניין הזה לא ייפתר בעתיד הנראה לעין.

אנחנו נמצאים פה בתהליך של הסדרה של כל העניין הזה סוף סוף. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, שאתה תקבע שתוך פרק זמן שאתה תנקוב בו, יהיה דיווח של כל הגורמים על ההתקדמות במשא ומתן בין העירייה לבין הגורמים הרלוונטיים כי אסור שעוד פעם שנים יחלפו ואנחנו נהיה באותו מצב. זה חלק מהחבילה שצריך פה להסדיר כרגע.
היו"ר משה גפני
תודה.
אפרת פרוקצ'יה
אם אפשר לומר כמה מלים.
היו"ר משה גפני
בבקשה. רק שתדעי שקיבלתי פנייה מעמותת צלול – עוד לא קראתי את זה – אבל הם הביאו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
האקולוגיה הייתה מאוד ייחודית בחוף הזה. נוצר מצב שלא הגיעו אנשים ונוצרה אקולוגיה ייחודית.
היו"ר משה גפני
כשהייתי יושב-ראש ועדת הפנים, כשאת עוד לא חלמת על הכנסת, אנחנו נסענו לאילת לגבי שוניות האלמוגים שם. אנחנו הצלנו את זה כי זה עמד בפני אבדון.
רחל עזריה (כולנו)
סליחה. יעל ואני היינו אז במגמה ירוקה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר, אבל עוד לא היינו בכנסת.
היו"ר משה גפני
אתן רק דיברתן, אני עבדתי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, אנחנו גם עבדנו, תאמין לי.
רחל עזריה (כולנו)
סליחה, אנחנו הפגנו.
אפרת נחלון
מה עמותת צלול אומרת?
היו"ר משה גפני
הם מתנגדים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הם אומרים - לשמור את זה כמקום סגור וייחודי.
היו"ר משה גפני
שלא תהיה שם דליפה.
אפרת נחלון
הם מתנגדים להעברת החוף לעיריית אילת?
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. הם מתנגדים לפתיחת החוף לציבור כי מה שקרה זה שבגלל שקצא"א ישבה שם הרבה שנים, התפתחה שם - - -
יערה למברגר
הכול הפוך על הפוך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, אבל יש לזה כמובן פתרונות ביניים.
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו נציע את הפתרונות וגם הציבור ייהנה מזה וגם החוף יישמר, הערכים האקולוגיים יישמרו.
היו"ר משה גפני
אני אבקש להעביר לכם.
קריאה
אני חושב ששוגים שגיאה גסה במקרה הזה.
רחל עזריה (כולנו)
חייבים לאפשר לציבור ליהנות מזה.
קריאה
ברור. זה השתלטות עוינת.
היו"ר משה גפני
אני אעביר לכם את הנייר של עמותת צלול. כמובן, אני בעד לשמור על הדברים שצריך לשמור, ולעשות את מה שצריך לעשות. אני אעביר לכם את הנייר הזה. אנחנו בלאו הכי הרי לא מצביעים היום. בבקשה.
אפרת פרוקצ'יה
אני רק רוצה להבהיר דבר אחד. קודם כול, הנכסים הם נכסים של המדינה. אלו נכסים שהוחכרו לחברה. לכן במשא ומתן של חברה על נכסי המדינה, האם נותנים או לא נותנים, בסופו של יום אני מזכירה שבחלק שלא הקראנו יש - - -
היו"ר משה גפני
לא, חשבתי שאת הולכת להגיד משהו אחר.
אפרת פרוקצ'יה
שנייה, גם את המשהו אחר אני רוצה להגיד.
היו"ר משה גפני
שנייה, קריאת ביניים. מה שאת אומרת זה נכון. המדינה מחכירה את זה לקצא"א. יש רק דיון מי זה המדינה, ואני כבר החלטתי מזמן שהמדינה זה אנחנו. והמדינה החליטה שהיא רוצה להעביר את זה לאילת, לעיריית אילת, כדי שזה יבוא לידי ביטוי לשימוש לציבור.

אנחנו לא מאובנים כאלה ואטומים, שאנחנו אומרים – יש איזה מילה קדושה כזאת, שיהיה שם משהו שיעמוד ככה עשרות שנים ריק. המדינה מתנגדת לזה. אז אל תשתמשי במדינה, תמצאי פתרון.
אפרת פרוקצ'יה
סעיפים שלא הקראנו אותם, שר האוצר בעצם יכול באמצעות רשות מקרקעי ישראל לקבל החלטה לגבי איזה נכסים עוברים לחברה החדשה ואיזה לא, ומן הסתם גם תקבל החלטה לעניין זה.
קריאה
146.
היו"ר משה גפני
מתי זה יקרה? מתי הדד ליין של הסעיף הזה?
אפרת נחלון
זה אמור לקרות ברגע שהחוק ייכנס לתוקף בסיום התהליכים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בחוק.
קריאות
- - -
אפרת פרוקצ'יה
זה צריך להיות לפני בעצם.
אפרת נחלון
אני מזכירה שזה רגע לפני יום התחילה וזה אחד מהסעיפים שמוחרגים מיום התחילה כי אנחנו רוצים שישר כשזה יתפרסם זה כבר יהיה - - -
קריאה
יהיה מיידי. כדי לגרוע את זה מהמקרקעין המועברים של חברת נמלי ישראל.
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, מאחר שאני מתעסק עם זה לא מעט זמן, וצריכים לדבר עם עוד כמה גורמים שלא נמצאים פה, אבל אני מציע שאם לא תהיה מגבלה ביטחונית - -
היו"ר משה גפני
לקבוע דד ליין.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - אם לא תהיה מגבלה ביטחונית, הסמכות להעביר את הקרקעות זה סמכות של שר האוצר, של נכסי המדינה אל מחוץ לקצא"א, אבל אני מציע שאנחנו את הדבר הספציפי הזה נציין בחוק - -
היו"ר משה גפני
כמה זמן צריך?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - ואז אין שום בעיה.
אפרת פרוקצ'יה
לקבל החלטה על הנכסים, צריך לעשות את זה עוד לפני הקמת - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא, לא.
קריאה
הקמת מה?
קריאה
החברה השנייה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הגברת פרוקצ'יה, חבל.
קריאה
אני מקליטה.
היו"ר משה גפני
לא, לא.
קריאות
- - -
שי באב"ד
אתה עוד פעם עם קצא"א ב'?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מאחר וגם שר האוצר לא מתנגד, למיטב הבנתי - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - - אתם רוצים להקים את החברה, ועדת כנסת - -
היו"ר משה גפני
לא, לא עכשיו. לא עכשיו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - הדחה של מרכז הקואליציה בוועדה - - -
היו"ר משה גפני
לא עכשיו, לא עכשיו. מיקי - - -
שי באב"ד
- - - הצעת חוק ממשלתית, אפשר לא ללכת - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תחזירו אותי חזרה לוועדה, אין שום בעיה עם זה.
היו"ר משה גפני
שי. שי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תחזירו אותי חזרה לוועדה, אין שום בעיה עם זה.
היו"ר משה גפני
שי, זה לא נושא הדיון פה.
שי באב"ד
פשוט. אפשר גם להצביע נגד.
קריאה
איפה קיש?
היו"ר משה גפני
שי.
שי באב"ד
אני?
היו"ר משה גפני
אל תלכי לכל המקומות הרחוקים, אל תדברי בלשון רבים. אנחנו מדברים על נכס מאוד מוגדר. אנחנו יודעים שעמדתו של שר האוצר היא כזאת, אנחנו יודעים שגם עמדתכם היא כזאת, גם עמדת עיריית אילת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון. של כל משרדי הממשלה.
אפרת פרוקצ'יה
עדיין לא יודעים מה עמדת שר אוצר, הוא עדיין לא קיבל החלטה.
היו"ר משה גפני
אני מדבר רק על זה. אנחנו רוצים להכניס לחוק - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רוצים להכליל את זה בחוק.
היו"ר משה גפני
- - איזה תאריך, שבתאריך ההוא נדע אם זה הסתדר או לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, רגע, אני עוזר לך לעזור לעצמך. מאחר שיש הסכמה של שר האוצר שרצועת החוף הזאת תעבור לרשות העיר אילת – אני דיברתי עם אנשיו – ללא תמורה אפילו - - -
היו"ר משה גפני
לא חשוב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא משנה, עזוב. ומאחר שלהוציא גוף אחד שמחר אנחנו נפגשים אתו, יש עמדה משותפת של כל משרדי הממשלה ושל קצא"א שהחוף יעבור לטובת הציבור - איך הוא יופעל, כדי שלא ייפגעו אלמוגים ספציפיים, וכו' וכו', זה צריך לקבוע אבל זה לא שייך לחוק.
אפרת פרוקצ'יה
לא, לא. אם אפשר רק לדייק כאן לגבי לא שייך. הרי בסוף תום הזיכיון הנכסים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הנכסים עוברים לרשות המדינה.
אפרת פרוקצ'יה
למדינה, והמדינה עקרונית החליטה שהיא מעבירה אותם לחברה ב' לכשתוקם או אם תוקם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יפה. להוציא את רצועת החוף הזאת - -
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - שהיא לא תעבור, היא תעבור למישהו אחר. אנחנו נקבע את זה בחוק.
יערה למברגר
זה קצת יותר מורכב, אני מצטערת.
אפרת פרוקצ'יה
החלטה שהיא שונה מהצעת החוק בעצם צריכה להתקבל בחודש הקרוב.
היו"ר משה גפני
טוב. אנחנו הולכים להחריג את רצועת החוף, תכף נשמע איך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל זה בדיוק מה שאנחנו אומרים.
קריאות
- - -
אפרת פרוקצ'יה
עוד דבר אחד. יש איזשהו גורם שנוגע להחלטה הזאת שלא נמצא כרגע סביב השולחן.
קריאה
האם לקחת את זה בחשבון?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו ציינו את זה. ציינו שאנחנו צריכים להתייעץ עם הגורמים הרלוונטיים שלא נמצאים פה.
היו"ר משה גפני
זה לא הנושא הכי מרכזי בחוק הזה ואנחנו נפתור את הבעיה. בינתיים, עד שתסתיים ההתייעצות, אייל יוניאן מהתעשייה האווירית, בבקשה.
אייל יוניאן
אנחנו לגבי סעיף 163, לגבי התקנות הדולריות.
אפרת נחלון
אתה הורדת את זה, אדוני, את סעיף 163.
שגית אפיק
כן, זה סעיף שהוועדה ביקשה להוריד.
היו"ר משה גפני
רגע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הסעיף לא בחוק כבר. אנחנו הורדנו אותו. אתה מתפרץ לדלת פתוחה. אתה רוצה לנמק, בבקשה, אבל אנחנו ביקשנו להוריד את הסעיף הזה.
אייל יוניאן
אנחנו לא ביקשנו להכניס אותו לסעיף הספציפי. אני מבין כאן שיש רצון לפצל את הסעיף מהחוק. אנחנו רק מבקשים שיינתן סד זמנים כי זה תהליך כבר של כמה שנים שפוגע בכל החברות הממשלתיות. כל החברות הממשלתיות שהן חברות דולריות, נפגעות מעצם העובדה שהחוק משנת 86' ממעט אותנו.

אני לא אכנס לזה עכשיו כי זה לא העניין, אבל אנחנו נפגעים. ולהבדיל מחברות שיש להן השקעות זרות, אנחנו רק מפחדים שהפיצול הזה יגרום לזה - - -
היו"ר משה גפני
אתה מדבר על סעיף.
אייל יוניאן
סעיף 163 - התקנות הדולריות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שהחלטנו לפצל אותו מהחוק.
היו"ר משה גפני
אוקיי. למה זה מפריע לכם?
אייל יוניאן
זה מפריע לנו כי אנחנו חברה דולרית, הדוחות הכספיים שלנו דולריים. ברגע שאתה משלם למס הכנסה בשקל, זה יוצר הפרשי שער שפוגעים לך בדוחות הכספיים.

חברות דולריות שהן לא ממשלתיות, יש תקנה משנת 86' שמאפשרת להן לשלם למס הכנסה בדולר, להתחשבן בדולר. רשות המסים לא מתנגדת להכניס אותנו לזה, זה שינוי תקנה משנת 86', הם החליטו – לא משיקולים שלנו – להכניס את זה לכאן. אנחנו רק מבקשים - - -
שגית אפיק
סעיף שלא קשור לקצא"א.
קריאה
הוצאנו אותו, לא?
היו"ר משה גפני
לא עשינו עוד כלום. אמרנו שנוציא. עוד לא עשינו כלום משום שכדי לעשות את זה צריך להצביע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל היה סיכום שנוציא.
היו"ר משה גפני
בסדר, בסדר. אני רוצה לדעת גם את ההיבט הזה.
אייל יוניאן
בקשתנו מהוועדה רק – אנחנו בטח לא מנהלים אותה – אנחנו רק מבקשים - - -
היו"ר משה גפני
מבקשים מה?
אייל יוניאן
אנחנו מפחדים שהפיצול יגרום לזה שהסעיף יידחה ואחרי זה אני לא יודע מה יהיה עוד כמה חודשים, ועוד פעם זה ייפול, אחרי שלוש שנים של עבודה מול רשות המסים. אם היה אפשר לתת איזה סד זמנים ובמקביל לטפל בזה, מאוד מאוד נודה. זה הכול, זה מה שאנחנו מבקשים.
היו"ר משה גפני
טוב. אני מבקש, אתם רוצים לשנות את הסעיף הזה, הבנתי. מה אתם רוצים לעשות עם הסעיף הזה?
שגית אפיק
לא, הם לא ביקשו אותו. רשות המסים ביקשה אותו.
היו"ר משה גפני
רשות המסים פה?
יערה למברגר
אנחנו מחזירים את התיקון העקיף?
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא.
שגית אפיק
לא מחזירים כרגע שום דבר.
היו"ר משה גפני
לא, לא. בינתיים עוד לא עושים כלום, זו ועדת משנה.
אפרת פרוקצ'יה
אנחנו חוזרים על הצעת החוק הממשלתית, מבחינתנו אפשר - - -
היו"ר משה גפני
בואו נסכם ככה. אנחנו סיימנו את הדיון בחוק. שי, אני עכשיו צריך את ההקשבה שלך, אני שמח שאתה פה ואני מברך אותך.
שי באב"ד
אני גם מברך את אדוני. מודה לך על הברכה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אנחנו סיימנו את הדיון בחוק.
אפרת פרוקצ'יה
ברובו. יש עוד - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חוץ מ-145 - - -
היו"ר משה גפני
כן, אני מדבר על הדברים – שזה כבר יהיה בדיון של הצבעות, כבר לא יהיה בדיון, זה כבר יבוא למליאת הוועדה ואנחנו נצטרך להצביע.

יש לנו בעיה גדולה, גדולה, שאנחנו נצטרך לדבר עליה, אני אצטרך לדבר גם עם מנכ"ל משרד האוצר וגם עם שר האוצר וגם עם היועץ המשפטי לממשלה. למה אתה מסתכל?
שי באב"ד
לא, אני מחכה לשמוע מה הבעיה בכלל.
היו"ר משה גפני
אם צריך ללכת למסלול של שתי חברות או שאפשר להסתפק במסלול של חברה אחת.
שי באב"ד
רק להגיד לפרוטוקול ולהיות מאוד ברור בעניין הזה - -
היו"ר משה גפני
בסדר.
שי באב"ד
- - עמדת משרד האוצר ושר האוצר היא שצריך ללכת לשתי חברות - -
היו"ר משה גפני
בסדר, בסדר.
שי באב"ד
- - זה הסיכום עם היועץ המשפטי לממשלה - -
היו"ר משה גפני
בסדר.
שי באב"ד
- - שזה יהיה ברור.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זו העמדה?
שי באב"ד
כן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יופי. שכנעת אותי.
היו"ר משה גפני
שי, אני לא מביע עמדה. אני מבקש לשבת לפני שאנחנו מביאים את זה למליאת הוועדה ומצביעים, להגיד לכם, לאלה שסבורים כך ולאלה שסבורים הפוך, להגיד מה העלינו בדיונים שהיו אינטנסיביים – גם החסויים וגם הגלויים. יש לנו מה לומר בעניין הזה.
שי באב"ד
אבל היה עוד דיון עם המל"ל, עם עמדתם המתקנת בוועדה החסויה?
היו"ר משה גפני
היה, כן.
שי באב"ד
היה? יופי.
קריאה
לא, דיון נוסף.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה עמדתם המתקנת?
שי באב"ד
למל"ל, בעקבות - - -
היו"ר משה גפני
רק רגע. אני כבר מבולבל ממספר – היה דיון אחד שהמל"ל - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הוא רוצה לתקן את עמדתו?
שי באב"ד
כן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז עכשיו אני הרבה יותר רגוע. אם עכשיו הייתי לחוץ, עכשיו נהייתי רגוע.
שי באב"ד
אדוני היושב-ראש, המל"ל, לקבל את עמדתם העדכנית - - -
היו"ר משה גפני
אני רק עונה לשאלתך. היה דיון שהמל"ל השתתף בו, הביע עמדה.
שי באב"ד
נכון. מכיר. מאז היו שינויים.
היו"ר משה גפני
רגע. אבל תקשיב. אתה לא מקשיב, אתה יותר גרוע מגפני. אחרי זה הייתה ישיבה שהמל"ל השתתף בה, אבל השתתף, והביע עמדה נחרצת, מאוד מעניינת – שאני צריך להגיד לך אותה.
שי באב"ד
נכון.
היו"ר משה גפני
היות וזו ישיבה חסויה אני לא יכול לדבר על זה.
שי באב"ד
אז תגיד לי לא פה, נכון.
היו"ר משה גפני
לאחר מכן לא היה דיון נוסף. איתם לא היה יותר דיון. היה אז הדיון שהם היו חלק - - -
שי באב"ד
וצריך עוד דיון עם החשב הכללי החדש גם.
היו"ר משה גפני
בסדר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זאת אומרת, העמדה של הקודמת לא רלוונטי.
היו"ר משה גפני
אני לא ממהר.
שי באב"ד
צריך לשמוע את החדש גם.
היו"ר משה גפני
אני לא ממהר. בניגוד לעמדתי הקבועה שאני ממהר מאוד, ולרשות המסים למשל בקדנציה הזאת הבאתי כבר 36 חוקים – כמו כל הוועדות בכנסת ביחד, גם יותר – אני בעניין הזה לא ממהר, זה משהו מאוד גורלי.
רחל עזריה (כולנו)
זה יהיה בניגוד לחוק תכף.
היו"ר משה גפני
למה?
רחל עזריה (כולנו)
להביא 36 חוקים.
היו"ר משה גפני
העברתי 36 חוקים.
רחל עזריה (כולנו)
בסדר. תצטרך לבדוק את עשייתך תכף.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
איילת לא מסכימה.
רחל עזריה (כולנו)
תבדוק את עצמך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
איילת לא מסכימה.
שגית אפיק
לא, ממשלתי מותר.
היו"ר משה גפני
אני מציע לך בתור יועץ בהתנדבות למנכ"ל משרד האוצר – אל תהיה נחרץ. אני הייתי נחרץ. אל תהיה נחרץ. בוא תשמע את מה שעלה פה. עלו פה בדיונים דברים שאנשים שינו את עמדתם.
שי באב"ד
אני יודע, אדוני.
היו"ר משה גפני
רק את מיקי זוהר לא הצלחנו לשנות.
שי באב"ד
קיבלתי את הדיווח המלא על מה היה פה - - -
קריאות
- - -
שי באב"ד
גם בזה באופן מלא וזו עמדת משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
זה לגבי החלק הזה. אני חושב גם לנהל שיחה עם אבי ליכט.
שי באב"ד
מצוין. חשוב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אפשר להזמין אותו לוועדה.
היו"ר משה גפני
אני לא הולך לשום מקום, אין לי בעניין הזה אינטרס כלשהו. יש לי עניין שהמדינה בסופו של דבר תצא הכי טוב שאפשר מכיוון שטוב לגמרי היא לא יכולה לצאת מזה, מסיבות שאנחנו יודעים אותן, אבל לצאת הטוב ביותר מה שבידי בשר ודם לעשות.
שי באב"ד
נכון.
היו"ר משה גפני
ולכן צריך שידעו את כל העובדות.
שי באב"ד
נכון.
היו"ר משה גפני
לגבי מה שאתה העלית על התעשייה האווירית, הסעיף הזה איננו סעיף שקשור בכלל לחוק הזה. כל מה שהועלה פה, הועלה על-ידי רשות המסים. אז אם אנחנו נפצל אותו, אני מבטיח לך שאנחנו לא נלך רחוק, נעביר אותו מהר. הוא לא היה במסגרת – מפעם לפעם כשהוועדה עושה סנקציות על משרדי ממשלה, זה לא ייכלל בסנקציות, זה יהיה בעזרת השם מהר.

אם זה יהיה עדיין פה, נראה אם אפשר לעשות. אנחנו כנראה נפצל את זה כי הוא לא נוגע לחוק. מיקי זוהר, ואני רוצה לסיים.
רחל עזריה (כולנו)
איזה חלק לא נוגע לחוק?
היו"ר משה גפני
סעיף 163.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
התשלום במטבע זר למי שמנהל מסים, מי שמנהל חשבונות במטבע זר.
אייל יוניאן
ומייצר הפרשי שער ויוצר הרבה בעיות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא שייך לחוק הזה.
היו"ר משה גפני
זה לא נוגע בכלל לחוק הזה. זה עלה טרמפ על החוק. בבקשה, מיקי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני בדיונים שהשתתפתי, והשתתפתי בכולם, כמעט והשתכנעתי להקשיב - - -
היו"ר משה גפני
אתה לא נכנס לפרטים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא. לעמדה מקצועית ביטחונית של מנהל רשות החברות אורי יוגב. בסוף, נטיית הלב שלי הייתה ללכת דווקא עם המל"ל, למרות שהנושא הביטחוני הוא בהחלט בידיו של אורי יוגב. בהחלט. אבל עדיין - - -
שי באב"ד
אני מציע שתבדוק את עמדת המל"ל, חבר הכנסת מיקי זוהר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, לא. נטיית לבי הייתה ללכת דווקא עם הגורם שכן כנראה מבין בתחום, למרות שאני חוזר ואומר, אורי יוגב היה מאוד - - -
שי באב"ד
אז אני מציע שתבדוק את עמדת המל"ל, לראות מה עמדת המל"ל.
קריאות
- - -
רחל עזריה (כולנו)
אנחנו פותחים את זה לדיון?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, לא, רק להגיד משפט. לא פותח שום דבר לדיון ולא נכנס גם לפרטים. אבל, אני רוצה להגיד לאדוני היושב-ראש – תראה, זה לא רק הנושא הביטחוני, עם כל הכבוד לנושא הביטחוני. עם כל הכבוד לנושא הביטחוני, זה לא רק הנושא הביטחוני. כל הנהרות באמת מובילים לים, או תקרא לזה כל תשתיות הנפט מובילות לקצא"א – איך שתגדיר את זה.

הרבה מאוד נתונים שהובאו בפניי ובפני חברי הוועדה – לפחות בעיניי, וזו עמדתי, אני מדגיש – מובילים לדבר אחד ברור. אין שום מקום, שום מקום להקמת חברה חדשה.
היו"ר משה גפני
טוב, לא משנה - - -
שי באב"ד
בסדר. זה לא עמדת הממשלה, זה לא החקיקה שעברה וזה לא החקיקה שנביא לפה לכנסת.
היו"ר משה גפני
בלי נדר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
במקרה הכי גרוע אתם מושכים את החוק.
שי באב"ד
נכון. או שמצביעים ואדוני יצביע לפי עמדתו.
קריאות
- - -
רחל עזריה (כולנו)
אבל אמרנו, לא פותחים לדיון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ביטן ניסה להעביר פה הצבעות בוועדת כספים בניגוד לעמדתי, אתה יודע מה קרה פה.
רחל עזריה (כולנו)
די, די. מיקי, אמרנו לא פותחים לדיון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בסדר, אז תנסה.
שי באב"ד
אז אל תעבירו.
היו"ר משה גפני
מיקי, תגיד לי, מה קרה לך.
שי באב"ד
אל תעבירו. אתם הכנסת, אתם הריבון, אל תעבירו.
היו"ר משה גפני
אני מודיע בזאת שאנחנו דנים בהצעת חוק ממשלתית. כדרכנו, אנחנו דנים באמת באופן - - -
שי באב"ד
בניגוד לעמדת הממשלה או עם עמדת הממשלה?
קריאה
למה, חייבים - - -
היו"ר משה גפני
אנחנו דנים בהצעת החוק הממשלתית.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מה אני, בובת הצבעות?
שי באב"ד
לא, לא חייבים. לא חייבים לקבל את עמדת הממשלה.
רחל עזריה (כולנו)
תעזבו. תשחררו. אנחנו לא בדיון הזה.
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שי, אתה עושה טעות. יש לך מלא יועצים, אל תיכנס לוויכוח הזה פה.
שי באב"ד
אתה צודק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא יעזור.
שי באב"ד
אתה צודק.
היו"ר משה גפני
שי, הוויכוח הזה מיותר.
שי באב"ד
אני מקבל.
היו"ר משה גפני
אנחנו דנו בעניין הזה בכובד ראש באמת, מבלי להביע עמדה כזאת או אחרת. בעקבות הדיונים האלה, אנחנו סיימנו את חקיקת החוק. אנחנו עכשיו צריכים להתקדם להצבעות, בין היתר כמה תיקונים שצריך לעשות, מאוד לא משמעותיים.

אנחנו מתקרבים להצבעות. לפני ההצבעות אני מבקש כיושב-ראש הוועדה, אני מבקש לדבר אתך, לדבר עם אבי ליכט, לדבר עם כמה אנשים.
שי באב"ד
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
להגיד להם מה עלה פה בדיונים. הצעת החוק הממשלתית היא הצעת חוק ממשלתית.
שי באב"ד
אדוני, בקשתך, כמו כל בקשותיך, תתקבל ותבוצע.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה להעיר? אני מסיים את הדיון בעניין הזה.

תודה רבה, הדיון הסתיים. אנחנו נצטרך לקבל החלטה ולהעביר את זה להצבעות.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45.

קוד המקור של הנתונים