ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/02/2017

אי מיצוי זכויות אזרחים ותיקים בקבלת הטבות ממשרד הבינוי והשיכון, אי מיצוי זכויות אזרחים ותיקים בקבלת הטבות ממשרד הבינוי והשיכון, אי מיצוי זכויות אזרחים ותיקים בקבלת הטבות ממשרד הבינוי והשיכון, אי מיצוי זכויות אזרחים ותיקים בקבלת הטבות ממשרד הבינוי והשיכון, אי מיצוי זכויות אזרחים ותיקים בקבלת הטבות ממשרד הבינוי והשיכון, אי מיצוי זכויות אזרחים ותיקים בקבלת הטבות ממשרד הבינוי והשיכון

פרוטוקול

 
îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà àé îéöåé æëåéåú àæøçéí åúé÷éí á÷áìú äèáåú îîùøã äáéðåé åäùéëåï, äöòúí ùì çä"ë éåìéä îìéðåáñ÷é, àéöé÷ ùîåìé, ðåøéú ÷åøï, éâàì âåàèä, àåøé î÷ìá åèìé ôìåñ÷åá

îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà àé îéöåé æëåéåú àæøçéí åúé÷éí á÷áìú äèáåú îîùøã äáéðåé åäùéëåï, äöòúí ùì çä"ë éåìéä îìéðåáñ÷é, àéöé÷ ùîåìé, ðåøéú ÷åøï, éâàì âåàèä, àåøé î÷ìá åèìé ôìåñ÷åá

t_dfus

2017-02-15knesset[pic]

ה כ נ ס ת

מסקנות

ועדת הכלכלה

בעקבות החלטה על דיון מהיר

הכנסת העשרים ‏י"ח בשבט תשע"ז

מושב שלישי 14 בפברואר 2017
בנושא
אי-מיצוי זכויות אזרחים ותיקים בקבלת הטבות ממשרד הבינוי והשיכון
של חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי, איציק שמולי, נורית קורן, יגאל גואטה, אורי מקלב וטלי פלוסקוב

ביום כ"ה בטבת תשע"ז, 23 בינואר 2017, החליטו יושב-ראש הכנסת והסגנים להעביר לדיון מהיר בוועדת הכלכלה את הצעתם של חברי הכנסת יוליה מלינובסקי, איציק שמולי, נורית קורן, יגאל גואטה, אורי מקלב וטלי פלוסקוב בנושא: אי-מיצוי זכויות אזרחים ותיקים בקבלת הטבות ממשרד הבינוי והשיכון.

ביום י"ז בשבט תשע"ז, 13 בפברואר 2017 קיימה הוועדה בראשות חה"כ איתן כבל ישיבה בנושא, בהשתתפות נציגי משרד הבינוי והשיכון, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד האוצר, משרד העלייה והקליטה ומרכז השלטון המקומי.
החלטות הוועדה
הוועדה תובעת ממשרד הבינוי והשיכון ליזום מבצע הסברה ולהביא לידיעת קשישים-נזקקים מידע בשפות שונות, בעיקר בשפה הרוסית, בדבר זכאותם לקבל השתתפות בהחזר על תשלומי המשכנתה מכוח החלטת הממשלה מספר 2941 משנת 2008.

הוועדה מבקשת מבנק ישראל (שנציגיו הוזמנו לישיבה ולא הגיעו לדיון) לפנות בכתב אל הנהלות כל הבנקים ולבקשם להעביר למשרד הבינוי והשיכון רשימה של קשישים-זכאים שקיבלו מהבנק משכנתה.

הוועדה דורשת ממשרד הבינוי והשיכון להעביר, בהמשך לרשימות שיתקבלו מהבנקים, הודעה בכתב לכל אחד מהקשישים בדבר זכאותו להשתתפות חודשית בתשלום המשכנתה.

משרד הבינוי והשיכון התבקש לגבש עם המציעה חה"כ יוליה מלינובסקי מסמך המפרט את הכשלים והליקויים בתוכנית ואת הדרכים לתיקונם.

משרד הבינוי והשיכון מתבקש להעביר עד סוף חודש מאי 2017 דיווח מפורט לוועדה על יישום ההחלטות.
המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום
י"ט בשבט תשע"ז

15 בפברואר 2017

קוד המקור של הנתונים