ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/03/2017

הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים, התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
èéåèú çå÷

èéåèú çå÷

àáéòã ùîåàì

2017-03-06Microsoft Corporationנוסח לדיון בוועדה ביום 7.3.17

הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים, התשע"ז-2017

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.

בחוק זה –"הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים", "הוועדה" – הוועדה שמינה שר הכלכלה לפי סעיף 9;

"הממונה" - כמשמעותו בסעיף 8;

"הממונה על התקינה" – מי שמינה השר לפי סעיף 5 לחוק התקנים;

"חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

;

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977

;

"חוק התקנים" - חוק התקנים, התשי"ג-1953

;

"כלי יריה"- כהגדרתו בחוק כלי היריה, התש"ט–1949

;

"מכירה" – לרבות שיווק, אספקה, תצוגה לשם מכירה, השכרה, חליפין, וכן כל העברת בעלות או החזקה בדרך אחרת;

"מסמך" – לרבות תעודה או פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995

;"מערכת הביטחון" - כל אחד מאלה:

משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;

יחידות ויחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

צבא הגנה לישראל;

מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998

, שאינם יחידות כאמור בפסקה (2) ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לשר;

משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנת עדים.

"מפקח" – מי שמינה השר לפי סעיף 21;

"המשרד" – משרד הכלכלה;

"צעצוע" – חפץ או מערכת או קבוצה של חפצים שנועדו למשחק, לשעשוע או לבילוי, בין שנועדו לשימוש בידי קטינים ובין שנועדו לשימוש בידי בגירים;

"צעצוע מסוכן" – צעצוע שניתנה לגביו הכרזה לפי סעיף 2;"שימוש" – לרבות תחזוקה, התקנה, הפעלה או אחסנה;

"השר" – שר הכלכלה;

"תקן" ו"תקן רשמי" – כמשמעותם בחוק התקנים.

פרק ב': הכרזה על צעצוע מסוכן

הכרזה על צעצוע מסוכן
2.

השר רשאי, על פי המלצת הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים לפי סעיף 4, לקבוע בהכרזה (בחוק זה- להכריז) כי צעצוע הוא צעצוע מסוכן (בפרק זה - הכרזה על צעצוע מסוכן).

השר רשאי לקבוע כי הכרזה על צעצוע מסוכן, כולה או חלקה, תיכנס לתוקפה במועד מאוחר יותר מיום פרסומה ברשומות.

פרסום

3.

הממונה יפרסם את תוכנה של הכרזה על צעצוע מסוכן גם באתר האינטרנט של המשרד, בשפות העברית והערבית, וכן בשפות נוספות אם המליצה על כך הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים בהמלצתה לשר לפי סעיף 4.

המלצת הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים
4.

הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים רשאית להמליץ לשר להכריז כי צעצוע הוא צעצוע מסוכן, אם מתקיים לגבי הצעצוע תנאי אחד או יותר מהמפורטים להלן והוועדה נוכחה, לאחר שקיימה את הפעולות המנויות בסעיף קטן (ב), כי הכרזה כאמור נדרשת לשם שמירה על שלומו, על בריאותו או על בטיחותו של אדם:

הוא עלול לגרום למשתמש בו או לאחר נזק גופני או לסכן את בריאותם;

הוא עלול לגרום לפחד או לבהלה למשתמש בו או לאחר שבסביבתו;

הוא פולט אש, נפיץ, דליק או גורם להתפוצצות;

הוא חיקוי של כלי יריה או נראה ככלי יריה.

בטרם תגיש הוועדה לשר את המלצתה לפי סעיף זה תפעל הוועדה בהתאם למפורט להלן, לפי העניין:

הוועדה תפרסם הודעה באתר האינטרנט של המשרד, בשפות העברית והערבית, וכן בשפות נוספות אם ראתה לנכון, על כוונתה להמליץ לשר להכריז כי הצעצוע הוא צעצוע מסוכן; בהודעה כאמור תציין הוועדה כי ניתנת אפשרות לציבור ולכל גורם הנוגע בדבר להביא בפני הוועדה את עמדתם בנושא, בכתב, בתוך 21 ימים מיום הפרסום, וכן תציין בהודעתה אם חל על הצעצוע תקן רשמי, ואם חל תקן כאמור - שם התקן והיכן ניתן לעיין בו;

הוועדה תדון בעמדות הציבור והגורמים הנוספים הנוגעים בדבר שהוגשו לה לפי פסקה (1);
הוועדה רשאית להורות על קיום דיון פומבי בעמדות הציבור כאמור ולהזמין את מגישי העמדות להופיע בפניה במסגרת הדיון הפומבי או שלא במסגרתו;

הוועדה תבחן את מידת המסוכנות של הצעצוע לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם וכן את הצורך לקבוע לגביו, בהכרזה על צעצוע מסוכן, תנאי או הגבלה לעניין יבואו, ייצורו, מכירתו, ייצואו, השימוש בו או החזקתו, לצורך עסק, והכל בשים לב, בין היתר, למקום החזקתו או למקום השימוש בו ולגיל השכיח לשימוש בו;

חל על הצעצוע תקן רשמי, יפנה יושב ראש הוועדה, בכתב, לממונה על התקינה, בבקשה לקבל את חוות דעתו בשאלה אם בשל תחולת התקן הרשמי על הצעצוע אין צורך להכריז כי הצעצוע הוא צעצוע מסוכן, לרבות בהתחשב באפשרות השימוש בצעצוע שלא בהתאם לייעודו; הממונה על התקינה ימסור ליושב ראש הוועדה את חוות דעתו כאמור, בכתב, בתוך עשרה ימי עבודה מיום פנייתו אליו.

על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) רשאית הוועדה להמליץ לשר להכריז כי צעצוע שמתקיים לגביו תנאי אחד או יותר מהתנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (א) הוא צעצוע מסוכן, אף שלא ביצעה את הפעולות האמורות בפסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (ב), אם כתוצאה מהצעצוע או השימוש בו ישנה אפשרות ממשית לפגיעה מיידית בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של אדם, ובלבד שבהקדם האפשרי לאחר מכן תבצע את הפעולות האמורות וכן תבחן מחדש את המלצתה ואת הצורך לבטלה או לשנותה, כולה או חלקה.

העברת המלצת הוועדה לשר
5.

המלצת הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים תהיה מנומקת ותינתן לשר בתוך 15 ימים מיום קבלתה; חל על הצעצוע תקן רשמי, תצרף הוועדה לשר את חוות דעתו של הממונה על התקינה, ככל שניתנה לפי סעיף 4(ב)(4), ותתייחס בנימוקי המלצתה גם לצורך להכריז כי הצעצוע הוא צעצוע מסוכן אף שחל עליו תקן רשמי.

החלטת השר להכריז על צעצוע מסוכן

6.

השר יקבל החלטה בעניין המלצת הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים שניתנה לו בהתאם להוראות סעיף 5, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההמלצה.

השר רשאי, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לדחות את המלצת הוועדה לעניין הכרזתו של צעצוע כצעצוע מסוכן או לדחות את התנאים וההגבלות שקבעה לגביו, כולם או חלקם, וכן בשינויים; החלטת השר כאמור, נימוקיה והמלצת הוועדה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד, ובלבד שלא יכללו מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות.

השר רשאי, בטרם יקבל החלטה לפי סעיף זה, לבקש מהוועדה מנימוקים שיירשמו, לקיים דיון נוסף בהמלצתה; דיון נוסף כאמור יתקיים בתוך 14 ימי עבודה מיום בקשת השר.

פרק ג': הגבלת פעולות לצורכי עסק בצעצוע מסוכן

הגבלת פעולות לצורכי עסק בצעצוע מסוכן

7.

לא ייצר אדם צעצוע מסוכן, לא ימכרנו, לא ייבאו, לא ייצאו, לא יחזיקו ולא ישתמש בו, לצורכי עסק.על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר בהכרזה לפי סעיף 2 לקבוע תנאים או הגבלות שבהתקיימם יותר ביצוען של הפעולות האמורות בסעיף קטן (א), כולן או חלקן; קבע השר תנאים כאמור, לא יבצע אדם פעולה מהפעולות האמורות בסעיף קטן (א) שלגביה נקבעו התנאים אלא בהתאם לאותם תנאים.

חזקה כי ייצור, ייבוא, ייצוא או החזקה של צעצוע מסוכן או שימוש בצעצוע מסוכן, בכמות, במשקל או במידה שאינם מקובלים בשימוש עצמי או בנסיבות שאינן מקובלות בשימוש עצמי, לרבות החזקה שאינה במקום העסק עצמו, הם לצורכי עסק, אלא אם כן הוכיח המחזיק אחרת. ; על אף האמור קבע השר בהכרזה לפי סעיף 2 את הכמות, המשקל, המידה או הנסיבות שאינם מקובלים בשימוש עצמי, יראו צעצועים העונים לקביעה כאמור כמיועדים לצורכי עסק;

הוראות סעיף זה יחולו גם על צעצוע מסוכן שחל עליו תקן רשמי.

פרק ד': הממונה והוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים

הממונה על צעצועים מסוכנים

8.

השר ימנה מבין עובדי המשרד את הממונה על צעצועים מסוכנים (בחוק זה- הממונה).

הודעה על מינוי הממונה תפורסם ברשומות.

הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים והרכבה

9.

השר ימנה ועדה מייעצת לעניין צעצועים מסוכנים, שתמנה 14 חברים, אשר תמלא את התפקידים המוטלים עליה בחוק זה, ואלה חבריה:

הממונה;

הממונה על התקינה;

שני נציגי המשרד שהם עובדי המשרד ולפחות אחד מהם הוא בעל ידע וניסיון בתחום הייבוא והדינים החלים בתחום זה;

נציג המשרד שהוא עובד הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים;

נציג משרד הפנים שהוא עובד משרד הפנים, לפי המלצת שר הפנים;

נציג משרד החינוך שהוא עובד משרד החינוך, לפי המלצת שר החינוך;

נציג רשות המסים שהוא עובד אגף המכס ומע"מ, לפי המלצת שר האוצר;

נציג משרד הבריאות שהוא עובד משרד הבריאות, לפי המלצת שר הבריאות;נציג המשרד להגנת הסביבה שהוא עובד המשרד להגנת הסביבה, לפי המלצת השר להגנת הסביבה;

שני נציגי משטרת ישראל שהם עובדי משטרת ישראל, לפי המלצת השר לביטחון הפנים;
שני נציגי ציבור כמפורט להלן
נציג של מכון התקנים הישראלי, לפי המלצת המנהל הכללי של המכון;

נציג של ארגון הפועל למען בטיחות הילד.

לא ימונה לחבר הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים מי שמתקיים בו אחד מאלה:

הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לשמש חבר הוועדה, או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;

הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו שאינו בגוף שאותו הוא מייצגו או של קרובו; לעניין זה -

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו של חבר הוועדה, או עניין של גוף שחבר הוועדה או קרובו, מנהלים או עובדים אחראים בו, או של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, הורה הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, דוד או דודה, גיס או גיסה, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר הוועדה, וכן בן זוגו או ילדו של כל אחד מהם.
יושב ראש הוועדה וממלא מקומו

10.

השר ימנה מבין חברי הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים האמורים בסעיף 9(א)(1) עד (3) את יושב ראש הוועדה וממלא מקומו.

תקופת כהונה

11.

(א) חברי הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים שמונו לפי סעיף 9(א)(3) עד (11) יתמנו לתקופה של שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותם לתקופת כהונה אחת נוספת.

ב) חברי הועדה שמונו לפי סעיף 9(א)1) או(2) יכהנו כחברי הוועדה, כיושב ראש הוועדה או כממלא מקום ליושב ראש הוועדה, לפי העניין, כל עוד הם מכהנים בתפקידם כאמור.

פקיעת כהונה

12.

חבר הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים שמונה לפי סעיף 9(א)(3) עד (11) יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, , בהתקיים לגביו אחד מאלה:

הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אותו מלהתמנות לחבר הוועדה לפי סעיף 9(ב)(1) או (3) וניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בטרם החלטת השר בדבר סיום כהונתו.
התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן, יעביר השר את חבר הוועדה מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה , בהודעה בכתב:
(1) הוא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר וועדה, או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור.
(2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(3) חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים הדרושים למינויו כחבר וועדה
הוגש נגד חבר הוועדה כתב אישום בשל עבירה כאמור בסעיף 9(ב)(1), רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה.

העברה מכהונה

13.

השר רשאי להעביר חבר הוועדה שמונה לפי סעיף 9(א)(3) עד (11) מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה, בהתקיים לגביו אחד מאלה:

נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את כהונתו;

הוא נעדר, בלא סיבה סבירה, משלוש ישיבות רצופות של הוועדה או מחמש ישיבות בתקופה של שנה.

תוקף פעולות

14.

קיום הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר הוועדה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי הוועדה מכהנים כדין.

תפקידי הוועדה וסמכויותיה

15.

(א) תפקידי הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים הם:

להמליץ לשר להכריז כי צעצוע הוא צעצוע מסוכן ועל המגבלות והתנאים בהכרזה כאמור, בהתאם להוראות סעיפים 4 ו-5 ואת הכמות, המשקל, המידה או הנסיבות שאינם מקובלים בשימוש עצמי לפי סעיף 7(ג);לקיים דיון נוסף בכל המלצה שנתנה, לבקשת השר לפי סעיף 6(ג) או אם נוכחה כי קיים צורך בכך, ולבחון אפשרות לבטל או לשנות את המלצתה, כולה או חלקה; דיון נוסף בהמלצה שנדחתה לפי סעיף 6(ב) יהיה בשים לב להחלטת השר ונימוקיה;

לבחון, מעת לעת, את ההמלצות שנתנה, ככלל או לעניין מסוים, בהתאם למועדים שתקבע;

לאסוף מידע בנוגע לצעצועים ולבחון את מידת מסוכנותם לבטיחותו, לשלומו או לבריאותו של אדם, לרבות בשל מאפייניהם, הרכבם, אריזתם, ייעודם, הוראות הרכבתם או התקנתם, אחזקתם או השפעתם על מצרך אחר;

לייעץ לגופים ציבוריים שונים בכל עניין הנוגע לצעצועים מסוכנים;

ליזום פרסום, הסברה, הדרכה, מחקר, סקר או הפצת מידע לציבור, בדבר צעצועים מסוכנים, בשפות שונות ככל שתמצא לנכון, והכל בשים לב, בין השאר, למועדים ולחגים שבהם נפוץ השימוש בצעצועים מסוכנים;

לשמש נציגת המדינה בכל דבר ועניין הקשור לתפקידיה, לרבות בקשר עם רשויות של מדינות אחרות או של ארגונים בינלאומיים;

לדון בפניות הציבור שהוגשו לממונה או לאחראי מטעמו לרבות מיבואנים, יצרנים וצרכנים.

לייעץ לכל בעל תפקיד לפי כל דין לעניין הגדרת צעצוע מסוכן.
לייעץ לשר בכל עניין הנוגע לחוק זה.(ב) לשם ביצוע תפקידיה רשאית הוועדה לשמוע כל אדם, ויושב ראש הוועדה או ממלא מקומו רשאים לבקש מכל אדם למסור לוועדה מידע או מסמך הנוגעים לצעצוע או לתפקיד מתפקידי הוועדה; לעניין זה -

"מידע" – למעט מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות.

סדרי הדיון בוועדה

16.

המניין החוקי בישיבות הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים הוא חמישה חברים, ובהם יושב ראש הוועדה או ממלא מקומו, נציג משרד הפנים, אחד מנציגי משטרת ישראל, נציג משרד הבריאות והממונה על התקינה.


החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות של החברים הנוכחים בהצבעה ולא פחות משלושה חברים ובהם יושב ראש הוועדה, ובהעדרו - ממלא מקומו; היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש הוועדה, ובהעדרו – ממלא מקומו.

לא התקיים מניין חוקי כאמור בסעיף קטן (א), תתכנס הוועדה פעם נוספת בתוך שבעה ימים מהמועד שנקבע להתכנסותה הקודמת; התכנסה הוועדה בתוך שבעה ימים כאמור, יתקבלו החלטות הוועדה ברוב דעות של החברים הנוכחים בהצבעה ובלבד שיושב ראש הוועדה או ממלא מקומו נוכח בישיבה.

(ד) הוועדה תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה ככל שלא נקבעו בחוק זה, ותפרסמם באתר האינטרנט של המשרד.

התכנסות הוועדה
17.

(א) ישיבות הוועדה יתקיימו שלוש פעמים בשנה לפחות; יושב ראש הוועדה או שלושה מחבריה רשאים לדרוש את כינוסה בכל עת או לבקשת השר;

(ב) יושב ראש הוועדה יזמן את חברי הוועדה, יקבע את זמן התכנסותה, מקום ישיבתה וסדר יומה; יושב ראש הוועדה יכנס את הוועדה לפי דרישת חברי הוועדה כאמור בסעיף קטן (א), בתוך 21 ימים ממועד הדרישה.

ניגוד ענייניםכל הסעיף תואם לחוק התקשורת 2013 חוק השידור הציבורי פחות מתאים לעניינו כי שם במועצה רוב הנציגים הם נציגי ציבור

18.

חבר הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה, אם הנושא עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו, ולא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות הוועדה.

התברר לחבר הוועדה כי הנושא הנדון בישיבת הוועדה או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש הוועדה ויפעל על פי הוראותיו.

על אף האמור בסעיף זה, חבר הוועדה רשאי להביא בחשבון גם את עניינו של הגוף או הציבור שהוא נציגם ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

בסעיף זה, "עניין אישי" - כהגדרתו בסעיף 9(ב)(3).

גמול או החזר הוצאות

19.

חבר הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, זכאי לקבל מהמשרד גמול בעבור ההשתתפות בישיבות הוועדה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל תמורה בעבור ההשתתפות כאמור ממקור אחר.

חבר הוועדה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א) זכאי לקבל מהמשרד החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות הוועדה, לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות ממקור אחר.

השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולם גמול או החזר הוצאות לחבר הוועדה לפי סעיף זה, ואת שיעוריהם.

בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

.

החלת דינים על חברי הוועדה

20.

דין חבר הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים שאינו עובד המדינה כדין עובד המדינה, לעניין חיקוקים אלה:

חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979

;

חוק העונשין– לעניין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969

;חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959

;

פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971

.

פרק ה': פיקוח ואכיפה

מינוי מפקחים

21.

השר ימנה מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 23, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה.

מפקחים כאמור בסעיף קטן (א) ימונו -

מבין עובדי המשרד;

מבין עובדי המדינה במשרד אחר, בהסכמת השר הממונה על אותו משרד.

לא ימונה מפקח לפי סעיף זה, אלא אם כן מתקיימים לגביו כל אלה:

משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת למיניו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים;

הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.

הודעה על מינוי מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

זיהוי מפקח

22.

(א) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדים בצבע ובצורה שהורה השר לעניין זה, ובלבד שהמדים אינם נחזים להיות מדי משטרה; ואולם החובה ללבוש מדים לא תחול לגבי מפקח שלא הוסמך בסמכויות לפי סעיף 23(ב);

(2) יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

סמכויות מפקח

23.

לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי פרק ג' לחוק זה, רשאי מפקח והממונהשהתקיימו לגביו הוראות סעיף קטן (ג) -

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג בפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר להציג לפניו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל את ביצוען;

לבצע מדידות וליטול דוגמאות, ולהורות על מסירת הדוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה או לנהוג בהן בדרך אחרת;

להיכנס למקום שיש לו יסוד להניח שמייצרים בו צעצוע מסוכן או שמוכרים, מחזיקים או משתמשים בו בצעצוע מסוכן, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט.

התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, רשאי הממונה ומפקח שהוסמך לכך-

(1) לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויות לו להיות ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

, בשינויים המחויבים;

(2) לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969

(בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים;

(3) לבקש מבית משפט צו חיפוש לפי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש, ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.

הממונה יהיה רשאי להפעיל את הסמכויות הנתונות למפקח לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ובלבד שהתקיימו בו שני אלה:
הוא קיבל הכשרה לפי סעיף 21(ג)(2);
הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להפעיל סמכויות אלה

פרק ו': צו הגבלה מינהלי וצו הגבלה שיפוטי

צו הגבלה מינהלי
24.

(א) היה לממונה יסוד סביר לחשד כי אדם פעל בניגוד להוראות לפי סעיף 7, וכי נגרמת בשל כך פגיעה בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של אדם או שישנו יסוד סביר לחשד שתיגרם בשל כך פגיעה כאמור, וטרם הוגש כתב אישום בעניין זה, רשאי הוא לדרוש, בכתב, ממי שגרם לפגיעה כאמור לקיים את התנאי, ההגבלה או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו ולהפסיק את הפעולה האסורה (בפרק זה - התראה) באופן ובתוך המועד שנקבעו בהתראה.

(ב) ניתנה התראה לפי סעיף קטן (א) ולא קוימו הוראותיה באופן ובמועד שנקבעו בה, רשאי הממונה להורות, בצו, על מי שגרם לפגיעה או שעלול לגרום לפגיעה, להפסיק את המעשה הגורם לפגיעה או להימנע מעשיית המעשה, במגבלות ובתנאים שנקבעו בצו, והכל במידה שלא תעלה על הנדרש בנסיבות העניין (בפרק זה - צו הגבלה מינהלי); הממונה רשאי לקבוע בצו הגבלה מינהלי הוראות לעניין האחראים לביצועו ודרכי הבטחת מילויו.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א), מצא הממונה כי בשל מעשה כאמור בסעיף קטן (א) ישנה אפשרות ממשית לפגיעה מיידית בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של אדם, רשאי הוא להוציא צו הגבלה מינהלי בלי שנתן קודם לכן התראה.

(ד)

(1) לא יינתן צו הגבלה מינהלי אלא לאחר שניתנה למי שגרם לפגיעה או שעלול לגרום לפגיעה, הזדמנות לטעון את טענותיו בפני הממונה; לא ניתן לאתר בשקידה סבירה את מי שגרם לפגיעה או עלול לגרום לה, תינתן לו ההזדמנות כאמור לאחר שאותר.

(2) על אף הוראות פסקה (1), מצא הממונה כי בשל מעשה כאמור בסעיף קטן (א) ישנו חשש לפגיעה מיידית בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של אדם, רשאי הוא להוציא צו הגבלה מינהלי בלא שניתנה הזדמנות לטעון טענות כאמור באותה פסקה, אם סבר שיהיה במתן הזדמנות זו כדי לסכל את מטרת הוצאת הצו, ובלבד שהזדמנות כאמור תינתן בהקדם האפשרי לאחר מכן.

(ה) הממונה יקבע בצו ההגבלה המינהלי הוראות לעניין ביצועו, ובכלל זה הוראות בדבר איסוף, החזרה או השמדה של הצעצוע המסוכן שבקשר אליו ניתן הצו, וכן בדבר מסירת הודעה לציבור לגבי מתן הצו כאמור, הטעמים למתן הצו והוראותיו, והיקף הפרסום הנדרש; הוראות הממונה יינתנו בשים לב לנסיבות העניין, ובכלל זה להיקף ולמידת הפגיעה שנגרמה או עלולה להיגרם לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם.(ו) צו הגבלה מינהלי יעמוד בתוקפו לתקופה שתיקבע בו, ורשאי הממונה להאריך את תוקפו לתקופות נוספות ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 60 ימים מיום שניתן; בית המשפט המוסמך לדון בעבירה לפי סעיף 29(א)(3) רשאי להאריך את תוקפו של צו כאמור לתקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים כל אחת; ואולם הוגש כתב אישום בעבירה שבקשר אליה הוצא צו ההגבלה המינהלי, לא יאריך בית המשפט את תוקפו של הצו לפי סעיף זה מעבר ל-30 ימים לאחר הגשת כתב האישום.

בקשה לביטול צו הגבלה מינהלי

25.

(א) הרואה את עצמו נפגע מצו הגבלה מינהלי רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לפי סעיף 29(א)(3) בקשה לביטולו.

(ב) הגשת בקשה לביטול צו הגבלה מינהלי לפי סעיף קטן (א), אינה מתלה את תוקפו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה.

(ג) בית המשפט רשאי לבטל צו הגבלה מינהלי, לאשרו או לשנותו.

צו הגבלה שיפוטי

26.

(א) הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 29(א), רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום לצוות כי לא ייעשה שימוש בצעצוע המסוכן שבקשר אליו ניתן הצו, או כי ייעשה בו שימוש במגבלות ובתנאים שנקבעו בצו, עד לסיום ההליכים המשפטיים (בפרק זה – צו הגבלה שיפוטי); בית המשפט רשאי לקבוע בצו הגבלה שיפוטי הוראות לעניין האחראים לביצוע הצו ודרכי הבטחת ביצועו.(ב) הורשע אדם בעבירה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש שיטיל עליו, לתת צו הגבלה שיפוטי לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.

עיון חוזר בהחלטה בעניין צו הגבלה מינהלי או צו הגבלה שיפוטי

27.

בית משפט שנתן החלטה בבקשה להאריך את תוקפו של צו הגבלה מינהלי לפי סעיף 24(ו) או החלטה לבטל צו הגבלה מינהלי לפי סעיף 25 (בפרק זה- החלטה בעניין צו הגבלה מינהלי) או שנתן צו הגבלה שיפוטי לפי סעיף 26, רשאי לדון מחדש בהחלטתו, לבקשת מי שרואה את עצמו נפגע מההחלטה אשר לא הוזמן להשמיע את טענותיו, או אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו לאחר מתן ההחלטה.

ערעור על החלטה בעניין צו הגבלה מינהלי וצו הגבלה שיפוטי

28.

(א) על החלטה בבקשה בעניין צו הגבלה מינהלי ועל צו הגבלה שיפוטי ניתן לערער לבית משפט שלערעור.

(ב) הרואה את עצמו נפגע מצו הגבלה שיפוטי רשאי לערער עליו במסגרת הערעור על גזר הדין.

פרק ז': עונשין

עונשין
29.

העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור:

מייצר, מוכר, מייבא או מייצא צעצוע מסוכן, מחזיק בצעצוע מסוכן או משתמש בו, לצורכי עסק, בניגוד להוראות לפי סעיף 7;

מפריע למפקח או לממונה לבצע את תפקידו או לא ממלא אחר דרישת מפקח או הממונה, בניגוד להוראות סעיף 23;

מפר צו הגבלה מינהלי שניתן לפי הוראות סעיף 24(ב).

עבירה לפי סעיף קטן (א)(1) היא עבירה מסוג העבירות של אחריות קפידה.

אחריות נושא משרה בתאגיד
30.

(א) נושא משרה בתאגיד יפקח ויעשה כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 29, בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; לעניין זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.

(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 29 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו האמורה.

פרק ח': שונות

תיקון חוק בתי משפט לענינים מינהליים

31.

בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000
, בתוספת הראשונה, אחרי פרט 48 יבוא:
"49

צעצועים מסוכנים - החלטה של רשות לפי חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים, התשע"ד-2014."

סודיות

32.

אדם שהגיע אליו מידע לפי הוראות חוק זה תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או חיקוק אחר או לפי צו של בית משפט; לעניין זה, "מידע" – לרבות כל ידיעה, נתון או רישום, בין על גבי מסמך ובין בתצלום, הקלטה או מאגר מידע אלקטרוני.

טיפול בפניות ציבור

33.

הממונה או מי מטעמו יהיה אחראי לטיפול בפניות הציבור לעניין ההוראות לפי חוק זה; פרטי האחראי כאמור ואופן הפניה אליו יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד, בשפות העברית והערבית.

תחולה על המדינה

34.

ההוראות לפי חוק זה יחולו גם על המדינה.על אף האמור בסעיף קטן (א), חוק זה לא יחול על מערכת הביטחון.

שמירת דינים
35.

הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, ואין בהן כדי למנוע מרשות של מדינה או מרשות מקומית לקבוע הוראות נוספות על הוראות חוק זה בתחום סמכויותיהן כדין

ביצוע ותקנות

36.

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תחילה

37.

תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (בחוק זה- יום התחילה).

הוראות מעבר
38.

צעצוע שערב יום התחילה חלו עליו הוראות סעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, ייבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים), התשמ"ז-1986

יראו אותו כצעצוע מסוכן לפי חוק זה, ואת התנאים שנקבעו לגביו לעניין ביצוע הפעולות המנויות בסעיף 2 לצו האמור כתנאים שנקבעו לפי חוק זה, לתקופה של שלוש שנים מיום התחילה או עד להכרזה כי הצעצוע הוא צעצוע מסוכן לפי הוראות סעיף 2(א) לחוק זה, לפי המוקדם מביניהם; השר רשאי, בצו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות ובלבד שסך התקופות הנוספות לא יעלו על שנה אחת.

ׁ(ב) מי שערב יום התחילה היו בידו סמכויות לפי פרק חמישי לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957

, יראו אותו כאילו מונה למפקח לפי חוק זה, לתקופה שלא תעלה על שנה וחצי מיום התחילה או עד למינויו למפקח לפי סעיף 21 לחוק זה, לפי המוקדם מביניהם, ויהיו נתונות לו כל הסמכויות הנתונות למפקח לפי חוק זה.

קוד המקור של הנתונים