ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/02/2017

הכשרות בענף הבנייה, מצוקת ההכשרות בענף הבניה

פרוטוקול

 
îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà îöå÷ú ääëùøåú áòðó äáðéä, äöòä ùì çä"ë øåòé ôåì÷îï åòîðåàì èøëèðáøâ

îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà îöå÷ú ääëùøåú áòðó äáðéä, äöòä ùì çä"ë øåòé ôåì÷îï åòîðåàì èøëèðáøâ

t_dfus

2017-03-06knesset[pic]

ה כ נ ס ת

מסקנות

ועדת הכלכלה

בעקבות החלטה על דיון מהיר

הכנסת העשרים א' באדר תשע"ז

מושב שלישי 27 בפברואר 2017
בנושא
מצוקת ההכשרות בענף הבניה
של חברי הכנסת
רועי פולקמן ומנואל טרכטנברג

ביום ג' בשבט תשע"ז, 30 בינואר 2017, החליטו יושב-ראש הכנסת והסגנים להעביר ל"דיון מהיר" בוועדת הכלכלה את הצעותיהם של חברי הכנסת רועי פולקמן ומנואל טרכטנברג בנושא: מצוקת ההכשרות בענף הבנייה.

ביום כ"ד בשבט תשע"ז, 20 בפברואר 2017, קיימה הוועדה, בראשות חה"כ איתן כבל, דיון בהצעה בהשתתפות נציגי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, משרד הביטחון, ההסתדרות הכללית החדשה, התאחדות בוני הארץ, נציגי קבלנים מנהלי עבודות קבלניות ועוסקים בעבודות הנדסה בנאיות, איגוד המהנדסים לבניייה ולתשתית, לשכת המהנדסים והאדריכלים ופורום המכללות הטכנולוגיות.

בישיבה נחשפה הוועדה לקשיים בתחום הכשרת אנשי מקצוע בענף הבנייה: לוועדה נמסר שיש מחסור של אלפי עובדים מקצועיים ושקורסי ההכשרה הקיימים אינם עונים על דרישות הענף מבחינת שעות ההכשרה והפריסה הגיאוגרפית. למצב עגום זה השלכות מרכזיות על בטיחות העובדים בענף עד כדי סכנת חיים, על קצב הבנייה ועל ההתקדמות ביצירת פתרון למשבר הדיור.
החלטות הוועדה
הוועדה תובעת ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וממשרד הבינוי והשיכון, בשיתוף עם משרד הפנים וועדות התכנון, להעביר אליה בכתב, עד יום 7 במאי 2017, נתונים עדכניים על מספר אתרי הבנייה הפעילים, ומספר מנהלי העבודה ואנשי המקצוע החסרים בכל אחד מענפי הבנייה.

הוועדה תובעת ממשרד הבינוי והשיכון וממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להעביר אליה בכתב, עד יום 7 במאי 2017, דיווח מפורט על התוכניות להכשרת מנהלי עבודה ואנשי מקצוע נוספים הדרושים בענפי הבנייה, לרבות מפעילי עגורנים, כפי שגובשו בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1320 מיום 24 במרס 2016 בנושא תיעוש והגדלת פריון העבודה בענף הבנייה.

הוועדה מותחת ביקורת על אי-התייצבותו לדיון של מנהל אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כוח-אדם ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שהוזמן לישיבת הוועדה.

הוועדה ממליצה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ולמשרד הבינוי והשיכון לפעול לקידום התוכנית שהכין איגוד המהנדסים לבטיחות בענף הבנייה, שעניינה הכשרה של המעורבים בתהליכי הבנייה.

הוועדה ממליצה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ולמשרד הבינוי והשיכון לפעול, בשיתוף עם התאחדות בוני הארץ והאגף לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, להכנת תוכנית להכוונה, הכשרה וסיוע לחיילים משוחררים המעוניינים להשתלב במקצועות הבנייה.
המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום
ח' באדר תשע"ז

6 במרס 2017

קוד המקור של הנתונים