ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 31/01/2017

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
ðåñç îúå÷ï ìàçø ùéìåá úé÷åï áðåùà àâøú àðâìéú

ðåñç îúå÷ï ìàçø ùéìåá úé÷åï áðåùà àâøú àðâìéú

levyr

2017-01-24MOTתקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשע"ז–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 208 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו – 2016

(להלן – החוק) בהסכמת שרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.

בתקנות אלה-
"אגודה שיתופית" - אגודה רשומה כהגדרתה בפקודת האגודות השיתופיות

;
"אישור" – כל אחד מאלה:
(1) לעניין מי שחייב לפי דין במינוי רואה חשבון מבקר כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999

– אישור שנתן רואה החשבון המבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים;
(2) לעניין מי שהוא אגודה שיתופית – אישור לפי פסקה (1) או אישור של מי שביקר את חשבונותיה לפי פקודת האגודות השיתופיות;
(3) לעניין מי שאינו כאמור בפסקאות (1) או (2) – אישור שנתן רואה חשבון או אישור תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ מס מייצג;
"יועץ מס מייצג" – כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005

;
"מחזור עסקאות" – כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

.

הפחתת סכומי העיצום הכספי

2.

הממונה רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:
(1) המפר לא הפר כל הוראה מהוראות החוק או לפיו בשלוש השנים שקדמו להפרה –50%; לא הפר את אותה הוראה בשלוש השנים שקדמו להפרה –25%;
(2) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה ועל הפסקתה למנהל עוד בטרם גילתה אותה הרשות – 30%;
(3) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של המנהל –30%.

הפחתה בשל נסיבות אישיות

3.

ראה המנהל, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 35%.

הפחתה בשל כמה נסיבות

4.

התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנות 2 ו-3 רשאי המנהל להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה לא יעלה על 75% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.

הפחתה בשל מחזור עסקאות

5.

(א) מצא הממונה שסכום העיצום הכספי עולה על 20% ממחזור העסקאות הכולל של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום ל-20% ממחזור העסקאות הכולל שלו; ואולם מפר שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להפחית את סכום העיצום הכספי שלו ל-5% ממחזור העסקאות הכולל שלו.
(ב) תקנת משנה (א) תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2 ו-3 ובין אם לאו.
(ג) מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי תקנה זו, יגיש לממונה אישור, לעניין גובה מחזור העסקאות שלו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי._____________ התשע"ז

ישראל כ"ץ

(____________ 2016)
(חמ 3-5321)

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

קוד המקור של הנתונים