ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/01/2017

חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 7

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלהלדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ו-2016 (מ/1008)

יום שני, כ"ה בטבת התשע"ז (23 בינואר 2017), שעה 14:00
סדר היום
הצעת חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ז-2017 (מ/1008)

סעיף 124ו לחוק המים המוצע בסעיף 26 להצעת החוק

סעיפים 150ב(ב), 150יז, 150יח, 150כב לחוק המים, המוצעים בסעיף 28 להצעת החוק

דיון מחודש לפי סעיף 91 לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יואב בן צור

יצחק וקנין
חברי הכנסת
איתן ברושי
מוזמנים
רפרנטית אנרגיה באג"ת, משרד האוצר - שירה ברגמן

רפרנטית מים באג"ת, משרד האוצר - רעיה עדני

ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - יעל דקל שפריר

מתמחה מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - עליזה ליז מונטיליו

עו"ד, ממונה ייעוץ משפטי רגולציה, משרד התשתיות, האנרגיה והמים - רועי גולדשטיין

עו"ד, סגן בכיר ליועמ"ש, רשות המים - ניר יצחק וילנר

דובר רשות המים - אורי שור

מנהל יחידת צרכנים, חברת מקורות - שלומי קרויזר

כלכלן, מרכז השלטון המקומי - ציון נקאש

ראש מועצה אזורית בקעת הירדן - דוד אלחייני

יו"ר, התאחדות החקלאים בישראל - אברהם דניאל

רכז תחום המים בהתאחדות חקלאי ישראל, התאחדות החקלאים בישראל - מתן רז-בירן

מנהל אגף כלכלה, התנועה הקיבוצית - דגן לוין

פעילה, המשמר החברתי - שני אטלי

יו"ר עמותת תנו יד לחירש, נכים למען נכים, ארגוני נכים - משה בר

עמותת תנו יד לחירש, נכים למען נכים, ארגוני נכים - שחר קניג

שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג), מייצג/ת את התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים - מירב שמולי

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את מקורות חברת המים הלאומית - רחל וידל

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את התאחדות האיכרים - אביבה ברעם

מוזמן - רם חלפון

מוזמן - עדי לויץ
ייעוץ משפטי
רוני טיסר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידה

הצעת חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ז-2017 (מ/1008)

סעיף 124ו לחוק המים המוצע בסעיף 26 להצעת החוק

סעיפים 150ב(ב), 150יז, 150יח, 150כב לחוק המים, המוצעים בסעיף 28 להצעת החוק

דיון מחודש לפי סעיף 91 לתקנון הכנסת
היו"ר דוד אמסלם
צהריים טובים לכולם. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה, ועדה משותפת לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27), תשע"ו-2016 (מ/1008): סעיף 124 לחוק המים המוצע בסעיף 26 להצעת החוק, סעיפים 150ב(ב), 150יז, 150יח, 150כב לחוק המים, המוצעים בסעיף 28 להצעת החוק – דיון מחדש לפי סעיף 91 לתקנון הכנסת.

רבותי, לאחר שהקראתי את כל מה שהקראתי, בגדול אעביר את רשות הדיבור לרוני כדי שתסביר לנו. נפל פה איזשהו פגם בחקיקה שאני קורא לפגם פגם טכני, היא פחות. אנחנו באים להסדיר אותו.

רוני, בבקשה.
רוני טיסר
כפי שאמר יושב-ראש הוועדה, בעת הכנת החוק לקראת ההנחה על שולחן המליאה התגלו כמה טעויות משפטיות שלא משפיעות על ההסדר כולו בהצעת החוק. לכן, המליאה החליטה להחזיר את הדיון לוועדה בעניינים מסוימים מאוד שתיכף אפרט אותם. אבהיר כאן כי משמעות ההחלטה היא שהסמכות של הוועדה לדון רק בעניינים אלה, ואין לה סמכות לדון בעניינים אחרים.
אפרט את הסעיפים שהוחזרו
הוחזר סעיף 124ו כשהמטרה כפי שהובהרה במליאה היא לבטל את סימן ג' לפרק הרביעי לחוק המים, מכיוון שכתוצאה מהוספת פרק העיצומים הכספיים נקבעה סנקציה כפולה על הפרת תנאי רישיון, וכמובן שזה דבר שהוא בלתי נסבל.

סעיף נוסף שהוחזר זה סעיף 150יז לעניין החלת הדין המשמעתי. עלו שאלות בנוגע לשינויים המחויבים שם, עכשיו הובהרו מה הם אותם שינויים מחויבים.

סעיף 150יח לעניין הסמכת מפקחים - בכותרת אגיד שאנחנו מוסיפים חובת פרסום לעניין הסמכת המפקחים.

150כב הוחזר גם הוא לעניין הפעלת הסמכויות. הובהר שהתנאים להפעלת הסמכויות הם תנאים מצטברים ולא תנאים חלופיים.

הסעיף האחרון שהוחזר הוא 150ב(ב). בסעיף העיצומים הכספיים קבענו הוראה מהותית שמחייבת דיווח הן על מים שסיפק בעל רישיון והן על מים שהפיק. אבל נקבע עיצום כספי רק על מים שהפיק, ויש כאן איזשהו תיקון טעות שמאפשר הטלת עיצום כספי גם על דיווח על מים שסיפק.
אקריא את התיקונים
" תיקון סעיף 112, סעיף 24 להצעת החוק, בסעיף 112 לחוק העיקרי –

בפסקה (3) בסעיף קטן (ד), המילים "כהגדרתה בסעיף 124ט," – יימחקו, ובסופו יבוא "בסעיף קטן זה, "ריבית פיגורים החשב הכללי" – כמשמעותה בהודעה בדבר שיעור ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת ברשומות."; "

רק אסביר שזה שינוי מתחייב מהביטול של פרק התשלום המיוחד שקובע סנקציה כפולה.

" סעיף 26 ביטול סימן ג' לפרק הרביעי - סימן ג' לפרק הרביעי לחוק העיקרי – בטל.

סעיף 27 תיקון סעיף 124ט - בסעיף 124 ט לחוק העיקרי, סעיף קטן (ג) בטל.

סעיף 150ב עיצום כספי, בסעיף קטן (ב) אחרי פסקה (2) תבוא פסקה (3): בעל רישיון הספקה שלא דיווח לרשות המים הארצית על מים שסיפק, בניגוד להוראות סעיף 33א רבתי (א).
בפרק חמישי ב'
סמכויות פיקוח, סעיף 150יח מינוי מפקחים של הרשות הממשלתית, בסופו יבוא, בסעיף קטן (א): הודעה על הסמכת מפקח לפי פרק זה תפורסם ברשומות. "

בסעיף 150כב הרשאה לביצוע פעולות – כאן הבהרה שמדובר בתנאים מצטברים. אקריא את הרישא כולה: " פעולות כאמור בסעיף 50יז(א), למעט סגירה של מקור מים בשל חריגה מכמויות המים שנקבעו ברישיון וכן פעולה לחשיפת מקור מים לפי סעיף 150כ(4), לא ייעשו, אלא בהתקיים כל אלה: "

סמכויות לשמירה על המים בסעיף 150יז סעיף קטן (ג), כאן כמו שאמרתי החלנו את הוראות הדין המשמעתי על מפקחים שהם לא עובדי מדינה ולא חלים עליהם הוראות הדין המשמעתי. כאן אנחנו מפרטים את השינויים המחויבים מול הוראות חוק המשמעת:

" על עובד של רשות כמשמעותה בסעיף 20יב ועל עובד רשות המים הארצית שהוסמך לפי סעיף זה, אשר לא חל עליו חיקוק הקובע שיפוט משמעתי לעובדים,  יחולו הוראות הדין המשמעתי  החל על עובד המדינה לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג–1963 (בסעיף זה – חוק המשמעת), בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) בלי לגרוע מהוראות סעיף 17 לחוק המשמעת, יהיו עבירות אלה עבירות משמעת: שימוש לרעה בסמכות שניתנה מכוח תפקיד, אי-ענידת תג זיהוי, אי-מילוי חובת הזדהות או מסירת פרטי זהות כוזבים, והתחזות לבעל סמכות אחר;

(2) הליך משמעתי לפי סעיף קטן זה יתקיים בידי דן יחיד; מנהל הרשות הממשלתית רשאי להסמיך כדן יחיד את עובד הרשות הממשלתית, ובלבד שהוא בדרגת סגן מנהל כללי לכל הפחות;

(3) הליך משמעתי לפי סעיף קטן זה ייעשה בהתאם להוראות הקבועות בפרק השישי של חוק המשמעת, ככל שהן נוגעות לעניין; מועצת הרשות הממשלתית תקבע בכללים הוראות נוספות בהתאם לעקרונות הקבועים באותו חוק בשינויים המחויבים, לרבות בעניינים אלה:

(א) סדרי דין וראיות בהליך לפני דן יחיד, ובכלל זה המוסמכים לפתוח בהליך לפני דן יחיד, אופן הזימון להליך ומימוש זכות הטיעון;

(ב) אמצעי משמעת שדן יחיד רשאי להטיל מבין אלה: התראה, נזיפה, נזיפה חמורה וקנס, ובלבד שלא יעלה על החלק השנים-עשר ממשכורתו החודשית הרגילה של העובד  לתקופה של שישה חודשים;

(ג) הליך ערר על החלטותיו של דן יחיד לפי סעיף קטן זה;

(4) דן יחיד יודיע לתובע כמשמעותו בסעיף 14 לחוק המשמעת שהסמיך נציב שירות המדינה לעניין זה, על החלטותיו לפי סעיף קטן זה;

(5) אין בהוראות סעיף קטן זה או בנקיטת אמצעי משמעת לפיו כדי למנוע העמדה לדין משמעתי של עובד שסעיף קטן זה חל עליו לפי חוק המשמעת, ובלבד שאם הועמד לדין כאמור, יבוטלו אמצעי המשמעת שהוטלו עליו לפי סעיף קטן זה; הוראות חוק המשמעת יחולו לעניין זה בשינויים המחויבים ובשינוי זה: הסמכויות של השר הממונה על העובד ושל מנהל כללי לפי החוק האמור יהיו נתונות, לגבי עובד שסעיף קטן זה חל עליו, לראש הגוף שבו מועסק העובד, למנהל הכללי של אותו גוף ולמנהל הרשות הממשלתית;

(6) כללים לפי סעיף קטן זה יותקנו על ידי מועצת הרשות הממשלתית, לאחר התייעצות עם שר המשפטים; "

וכאן יש לי תיקון קטן. בעיקרון בנוסח שהונח בפניכם נקבע שאם לא ייקבעו כללים כאמור תוקפו של הסעיף הקטן הזה יפקע. מכיוון שאנחנו לא רוצים שתוקפו של הסעיף הקטן הזה יפקע ואנחנו רוצים שיחול הוראות הדין המשמעתי על מפקחים, החובה שתיקבע תהיה לעניין קביעת כללים ראשוניים של הכללים בתוך שנה מיום פרסומו של החוק.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.

האם למישהו יש הערות לעניין? ברושי, בבקשה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רוצה הערות לא על מה שנאמר אלא בקשה ממך שלא קשורה למה שנאמר.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה רוצה? איזה בקשה?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בהקשר לחוק. קודם כל, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הדיון הזה הוא דיון המשך, טכני. אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות גם להודות על המאמץ שמושקע. וגם מאחר ולא ראינו את הפרוטוקול ואני לא יודע מתי יהיה הפרוטוקול, לאה, לבקש, מאחר והדיון גם, אני מבין, לא יהיה במליאה היום, אדוני היושב-ראש, וגם וקנין, היו בהתחייבויות שלכם, של שניכם, וגם בפרוטוקול, כמה אמירות שבעיניי הן מאוד חשובות. השאלה אם אפשר היה לתת לנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה לפתוח את החוק עכשיו?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, לא. לא הבנת. אמירות שלכם חשובות שהן לא בחוק, שהן בפרוטוקול. לכן, אמרתי פרוטוקול. למשל, סיכמת על אותה ועדה של ארבעה ממשלה, שניים - אחד אמרת מושבניק, קיבוצניק, טריבונל, ה-100 מיליון. אני לא זוכר את כל הפרטים. אדוני היושב-ראש, אני הייתי רוצה שיהיה איזה מסמך נלווה שנוכל לקבל וגם איזה ליווי שלך לאמירות שנעשו. למשל, להקים את הוועדה מיד. למשל, דיברת על טריבונל של המים והחשמל, - - -
שירה ברגמן
הוועדה קמה.
היו"ר דוד אמסלם
אומרת שירה שהוועדה קמה כבר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
היא לא קמה. הזמינו לא לפי - - -. אני לא רוצה להתווכח. אני אומר, אין פרוטוקול מסודר של כל האמירות. למשל, היה מסמך של אודי אדירי - - -
יצחק וקנין (ש"ס)
הפרוטוקול זה פרוטוקול של הוועדה, אין פרוטוקול אחר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רגע, רגע. היה מסמך של אודי אדירי למאיר צור. עם כל הכבוד, זה לא נייר ש- - -
היו"ר דוד אמסלם
דבר איתי, מה אתה רוצה?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רוצה, אם אפשר באחריותך, נושאים שסוכמו בוועדה מעבר לחוק, שיהיה - - -
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. אז אני מודיע לך, מה שיצחק ואני סיכמנו ואמרנו בקולנו, אנחנו נעקוב אחרי זה בלי קשר אליכם, בגלל שזה הרצינות שלנו. אנחנו נוודא שהעסק מתקדם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שזה קורה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לספר לך שככה אני עובד כאן במקום הזה, ואולי אתה לא יודע.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אל"ף, אני יודע.
היו"ר דוד אמסלם
אני עושה ישיבות מעקב ואנחנו בודקים. מתחילת הדרך יצחק ואני התחייבנו לעצמנו שאנחנו עוקבים עד הסוף.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אמרתי את זה. הבקשה שלי, יושב-ראש הוועדה ווקנין, אם אפשר שבימים הקרובים ייצא איזשהו נייר שיסכם את האמירות ואת ההתחייבויות שאינם החוק.
היו"ר דוד אמסלם
אני אתקדם. יש פה פרוטוקול של הוועדה. אני כרגע לא משורר ולא כותב סיכומי ביניים למר ברושי. יש לנו כאן בוועדה, תרצה – תיקח את הפרוטוקולים. אבל זה לא חשוב. אנחנו - תבין טוב, ברושי - יותר רציניים ממה כתוב בפרוטוקול. אנחנו יודעים מה סיכמנו, ואנחנו נעמוד על כל קוצו של יו"ד וכל סיכום בגלל הכבוד שלנו, לא קשור לשום דבר. סיכומים – עומדים בהם.
יצחק וקנין (ש"ס)
ודאי, ודאי.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. מה, יש לך ספק בזה?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, להיפך. אני רוצה לוודא שאתם - - -
היו"ר דוד אמסלם
אל תוודא. כשאתה רוצה לוודא משהו סימן שיש פה איזה בעיה שצריך לוודא אותה. אז אין בעיה.

בואו נתקדם. רבותי, אני רוצה להביא את העסק להצבעה כפי שרוני הקריאה את זה. מי בעד החוק הזה כפי שהוקרא עכשיו ירים את ידו - הסעיפים? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הסעיפים שהוקראו מהצעת חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ז-2017 (מ/1008), אושרו.
היו"ר דוד אמסלם
אני קובע שהסעיפים כפי שהוקראו אושרו, וזה יבוא במסגרת החוק הכללי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מתי?
היו"ר דוד אמסלם
בעזרת השם, בשבוע הבא ביום שני.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ביום שני הבא?
היו"ר דוד אמסלם
כן. בגלל שעכשיו זה כבר לא היה בסדר-היום אין טעם ללחוץ את זה סתם. נביא את זה, בעזרת השם, בשבוע הבא ונגמור את העניין הזה.

תודה רבה לכולם. אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 14:25.

קוד המקור של הנתונים