ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/02/2017

אי הקמתה של הרשות להתחדשות עירונית, אי הקמתה של הרשות להתחדשות עירונית, אי הקמתה של הרשות להתחדשות עירונית

פרוטוקול

 
îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà àé ä÷îúä ùì äøùåú ìäúçãùåú òéøåðéú, äöòúí ùì çä"ë éåñé éåðä, éåìéä îìéðåáñ÷é åúîø æðãáøâ

îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà àé ä÷îúä ùì äøùåú ìäúçãùåú òéøåðéú, äöòúí ùì çä"ë éåñé éåðä, éåìéä îìéðåáñ÷é åúîø æðãáøâ

t_dfus

2017-02-15knesset[pic]

ה כ נ ס ת

מסקנות

ועדת הכלכלה

בעקבות החלטה על דיון מהיר

הכנסת העשרים ‏י"ח בשבט תשע"ז

מושב שלישי 14 בפברואר 2017
בנושא
אי הקמתה של הרשות להתחדשות עירונית
של חברי הכנסת
יוסי יונה, יוליה מלינובסקי ותמר זנדברג

ביום י"א בטבת תשע"ז, 9 בינואר 2017, החליטו יושב-ראש הכנסת והסגנים להעביר ל"דיון מהיר" בוועדת הכלכלה את הצעותיהם של חברי הכנסת יוסי יונה, יוליה מלינובסקי ותמר זנדברג בנושא: "אי הקמתה של הרשות להתחדשות עירונית".

ביום י"ז בשבט תשע"ז, 13 בפברואר 2017 קיימה הוועדה בראשות חה"כ איתן כבל ישיבה בהשתתפות ראש מטה הדיור ונציגי משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד המשפטים, מרכז השלטון המקומי, התאחדות בוני הארץ, לשכת עורכי הדין, עמותת במקום, רבנים למען זכויות אדם, ארגונים להגנה על הסביבה.

ביום 26 באוגוסט 2016 נכנס לתוקפו חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016. מטרת חוק זה לקדם פעילות להתחדשות עירונית ולעודדה, להגדיל את היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית ולהאיץ את ביצועם לשם הגדלת היצע הדירות במרקם העירוני הבנוי. השר שהופקד על יישומו של החוק הוא שר הבינוי והשיכון.
החלטות הוועדה
הוועדה תובעת ממשרד הבינוי והשיכון להשלים את המהלכים הכרוכים בהקמת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, לרבות מינוי מנהל לרשות.

הוועדה מדגישה את חשיבות שיתופן של הרשויות המקומיות בקידום פרויקטים של התחדשות עירונית וממליצה למשרד הבינוי והשיכון להמשיך ולסייע לרשויות המקומיות להקים מינהלות ולתקצב את הקמת של מינהלות חדשות נוסף על 19 המינהלות שתוקצבו עד כה. המינהלות יבטיחו, בין היתר, את התכנון של המיזמים להתחדשות עירונית.

הוועדה ממליצה לשרים ולגורמים השונים, המפורטים בסעיף 14 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016, להשלים את תהליך מינוי החברים לוועדה המייעצת להתחדשות עירונית על מנת שהיא תוכל להתחיל בעבודתה בימים הקרובים.
המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום
י"ט בשבט תשע"ז

15 בפברואר 2017

קוד המקור של הנתונים