ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 17/01/2017

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות אוטובוסים בין עירוניים), התשע"ו-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 17

מישיבת ועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

יום שלישי, י"ט בטבת התשע"ז (17 בינואר 2017), שעה 14:00
סדר היום
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות אוטובוסים בין עירוניים), התשע"ו-2015
נכחו
חברי הוועדה: אילן גילאון – היו"ר
מוזמנים
מנהל אגף תכנון תחבורה ציבורית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - גבי נבון

לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - עופר לוי

מנהל אגף סובסידיות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - אריה זדה

יועץ נגישות במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, שק"ל - אבי רמות

רפרנט תחבורה ציבורית באג"ת, משרד האוצר - הראל שליסל

ממונה (חקיקה), משרד המשפטים - דן אורן

ממונה נגישות ארצי, משרד המשפטים - שמואל חיימוביץ

עו"ד, משרד המשפטים - ערן טמיר

ממונת שוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - מירי מאיר שטטמן

מנהלת המחלקה המשפטית, עמותת נגישות ישראל - מיכל שיק הר-טוב

עו"ד, עמותת נגישות ישראל - עדי מרלה

עו"ד, עמותת נגישות ישראל - תמר גלבוע-ארבל

מנכ"ל המרכז לעיוור - נתי ביאליסטוק-כהן

נהג מנכ"ל המרכז לעיוור - יוסף לוי

סמנכ"לית בקול - אביטל ישר רוזנאי

מקדמת נגישות, בקול - לירית שפיר שמש

מקדם נגישות, בקול - נועם כהן

חברת ועדת נגישות לאנשים מוגבלים, לשכת עורכי הדין - רונית רם

יו"ר ועדת נגישות לבעלי מוגבלויות, לשכת עורכי הדין - איתן עמרם

ועדת אנשים בעלי מוגבלויות, לשכת עורכי הדין - טליה דוד

יו"ר ועדת נגישות, פורום הארגונים לתקנות נגישות - ישראל אבן זהב

מנכ"ל 15 דקות – ארגון צרכני תחבורה ציבורית - גיל יעקב

אלווין ישראל - שלום לב

יו"ר ע. נכים למען נכים - משה בר

עוצמה – פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש - מרים בר-ניב

מתמללת - נעמי הירשלר

מוזמן - שחר רז

שדלן/ית (אימפקט (ל.א.ב) בע"מ), מייצג/ת את נגישות ישראל - סטיבן יעקב לוי
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מ"מ מנהל/ת הוועדה
אתי שבתאי
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות אוטובוסים בין עירוניים), התשע"ו-2015
היו"ר אילן גילאון
שלום לכולם. חבר'ה, אל תתקרבו אלי, אני עם חום. אז מי שרוצה לנצל את זה – חופשי. ולכן אייל, היום על פיו יישק דבר, בסדר? הלאה.
אייל לב ארי
אנחנו ממשיכים לקרוא. בדיון הקודם סיימנו את תקנה 1.
היו"ר אילן גילאון
כולם בעניין? זאת אומרת, מבינים איפה אנחנו נמצאים? אתה רוצה להבהיר רגע איפה הפסקנו?
אייל לב ארי
אנחנו בעמוד 2 למטה, בתקנה 2. בדיון הקודם סיימנו את תקנה 1. והנוסח שלפניכם הוא הנוסח - - - שהיו בוועדה באותו דיון באמצע יוני. אנחנו ממשיכים לקרוא את תקנה 2.

הנגשה חושית באוטובוס בין- עירוני

2.

בעל רישיון קו של קו שירות בין-עירוני, המפעיל בקו השירות אוטובוסים בין-עירוניים משנת ייצור 2011 או אחריה, לא יפעיל בקו השירות אוטובוסים אלא אם כן נעשו בהם התאמות נגישות לפי תקנה 4 בנוגע לאוטובוסים משנת ייצור 2016 ואילך, ולפי תקנה 5 בנוגע לאוטובוסים משנת ייצור2011 עד 2015.

רישום ראשון

3.

לא יוגש לרישום לפי תקנות התעבורה, אוטובוס משנת ייצור 2016 ואילך, המיועד לשמש בקו שירות בין-עירוני, אלא אם כן הוא אוטובוס בין-עירוני נגיש.

תקנה 4 בעצם זו התקנה שקובעת את התאמות הנגישות החושיות לגבי אוטובוסים משנת 2016 ואילך.

אוטובוס בין-עירוני נגיש

4.

באוטובוס בין-עירוני נגיש יתקיימו כל אלה:

ברישיון הרכב של האוטובוס יירשם שהוא אוטובוס בין-עירוני נגיש.בחזית האוטובוס יותקן שלט לפי הוראות אלה:

בשלט יצוין מספר הקו ויעד הנסיעה ושלט עם מספר הקו יותקן גם בחלקו האחורי של האוטובוס ובצד הפונה למדרכה;

מספר הקו ויעדו יצוינו בספרות ואותיות בניגוד חזותי על רקע סביבתו מאחורי חלון שקוף המואר בזמן תאורה;

גובה מספר הקו בשלט לא יפחת מ-18 סנטימטרים;

גובה האותיות בשלט ועוביין יהיו כפי שהורה המפקח על התעבורה לבעלי רישיון קו לאחר התייעצות עם מורשה נגישות שירות ולא יחרגו משורה אחת;

שלט עם מספר הקו שיותקן בצד הפונה למדרכה, יותקן בסמוך לדלת הראשית המיועדת לכניסת נוסעים, מעל הצלע התחתונה של החלון ואם לא ניתן להתקינו שם – יותקן מתחת לצלע העליונה של החלון;

מספר הקו יהיה כמפורט בת"י 1918 חלק 4 סעיף 2.1.10.1 עד 2.1.10.3;

בפתחי הכניסה והיציאה ובקצות המדרגות יותקן פס אזהרה לכל רוחב הסף;

מאחזי יד ולחצני עצירה יסומנו בניגוד חזותי ולחצני העצירה יהיו גם בניגוד מישושי מסביבתם;

מסעדי יד, אם הותקנו בו, יהיו ניתנים להרמה ולהורדה;

יוקצו סמוך ככל הניתן לכניסה לאוטובוס, שני מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות שיסומנו על ידי סמל הנגישות הבין-לאומי ושני מקומות ישיבה צמודים, ללא מסעדי רגלים לפניהם, לאדם עם מוגבלות המלווה בחיית שירות, כשהמקום המיועד לה הוא על הרצפה שלפני המושבים האמורים שיסומנו בסמלי הנגישות ללקויי ראיה;
מיכל שיק הר-טוב
אני מבקשת להעיר רגע, אם אפשר.
היו"ר אילן גילאון
כן, מיכל.
מיכל שיק הר-טוב
כבר אתייחס לזה, אבל אני רק מזכירה, שהדיון הקודם נקטע לא בקריאת תקנות אלא הוא נקטע בשל אי התייחסות משרד התחבורה לעניין הנגשה חושית של התחנות.
היו"ר אילן גילאון
לא, לא, לא. רגע, שנייה. סדר הדיון הוא כזה: אנחנו מסיימים את העניין – ברור?
מיכל שיק הר-טוב
אוקיי.
היו"ר אילן גילאון
על זה אנחנו מדברים היום, על התחנות. יש כאן תוכנית, מצגת, נראה אותה וכו'. אנחנו כרגע מדברים על האוטובוסים.
מיכל שיק הר-טוב
אוקיי. אז לגבי הסעיף הקטן (6), מה שקרה בדיון הקודם, אני כבר לא זוכרת אם זה היה בדיון עם משרד התחבורה או שזה היה דיון כאן - -
אייל לב ארי
עם משרד התחבורה.
מיכל שיק הר-טוב
אוקיי. - - זה שאנחנו ביקשנו לדעת, האם אדם שיש לו חיית שירות, יהיה לו מספיק מקום במקום הזה? והאם הורדת אותם מסעדי הרגליים תספיק? ומה שנאמר על-ידי נציגי משרד התחבורה, שהם ילכו ויבדקו את זה. אז רצינו לשאול: האם בדקתם? והאם ראיתם מה המידות?
אבי רמות
אבי רמות, יועץ נגישות למשרד התחבורה. אכן בדקנו. גם אני בדקתי את זה, אבל בדקנו את זה עם יהודה צברי, מהנדס מומחה לנושא של אוטובוסים, חברת "צברטק". ואכן זה נבדק, ונמצא שהתשובה היא חיובית, אם מורידים את הרגליות מה שנקרא, יש מקום מכובד וסביר וטוב.
מיכל שיק הר-טוב
גם לרגליים וגם לחיה מלפנים?
אבי רמות
בהחלט.
מיכל שיק הר-טוב
יש מידות?
היו"ר אילן גילאון
מה המידה לזה? סתם שנדע, אנחנו לא רוצים לקבוע מידה כדי - - -
אבי רמות
יש לנו את המידות, אעביר לכם אותם.
נתי ביאליסטוק-כהן
הכנסת לשם כלב נחייה ובדקתם או שרק לקחתם סנטימטר ובדקתם?
היו"ר אילן גילאון
בסדר, זה מספק אותנו. נתי, כל חיית נחיה, ואתם מביאים את החיית נחייה הגדולה ביותר מבין שיש, וזה כלב ברוחב ממוצע, יכולה להיכנס בנוחות.
נתי ביאליסטוק-כהן
אם זה נבדק, אז אני מקבל את זה.
עופר לוי
- - - היא אמורה להיכנס. סליחה שאני קוטע, עופר ממשרד התחבורה. ממצאי הבדיקה שלנו מלמדים שמצבנו טוב הרבה יותר מהדרישות בתקינה האירופית. קודם כול אצלנו מיוחדים או מיועדים ארבעה מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות באוטובוסים, שמה מיועדים רק שניים. אצלנו מבין הארבעה מיועדים שניים לאנשים שמלווים בכלבי נחייה או בחיית שירות, אצלם רק אחד. אצלנו יש הוראה מפורשת להסיר את מסעדי הרגליים, אצלם אין. אז בואו נתקדם - - - יותר טובים מהאירופים.
היו"ר אילן גילאון
- - - מקום אחד אחרי הנהג, מצד אחד. והשני זה מול - - -
עופר לוי
נכון. בגלל שיש הנחיה - - -
היו"ר אילן גילאון
תראה, התבלטנו. לא היינו רוצים לכתוב על כיסאות: מקום זה מיועד לחיית נחייה. לא מתאים. תודה רבה. זה בסדר, אני מקבל את זה. איפה אנחנו?
אייל לב ארי
אנחנו ב-(7).

תותקן בו מערכת כריזה פנימית וחיצונית שיתקיימו בה כל אלה:

מערכת הכריזה הפנימית תכריז בקצב אטי, לקראת עצירה ליד התחנה, את שם התחנה ואת שם התחנה הבאה בשפה פשוטה ובהירה;

פה יש לי שאלה, עופר, למשרד התחבורה: אם צריך להגיד את שם התחנה, ולאחר עזיבת האוטובוס את שם התחנה הבאה. כי יוצא מזה שהיא מכריזה גם את שם התחנה וגם את שם התחנה הבאה, לכאורה במקביל, וזה יכול אולי לבלבל.
גבי נבון
גבי נבון, משרד התחבורה. כשהנסיעה מתחילה, זאת אומרת הוא כבר גמר את התחנה הקודמת, הוא כבר מכריז את התחנה הבאה. כשהוא מגיע, אז הוא עוד פעם אומר: זו התחנה - - -
היו"ר אילן גילאון
כשהוא כבר בתנועה?
גבי נבון
כן. הוא מודיע את זה בתנועה. בערך איזה 100 מ' לפני זה הוא אומר את זה.
אייל לב ארי
לא, לפני זה בסדר, אני מדבר מבחינת העצירה.
היו"ר אילן גילאון
הוא מודיע פעם אחת כשהוא יוצא מהתחנה ופעם אחת לפני שהוא מגיע.
גבי נבון
ופעם אחת כשהוא מגיע.
עופר לוי
כשהוא יוצא מתחנה איקס, הוא אומר: אני בדרך לתחנה וואי. לפני תחנה וואי הוא אומר: אנחנו עוצרים בתחנה וואי.
אייל לב ארי
אני משתמש בתחבורה ציבורית. לכן מבחינת מה שכתוב כאן, לכאורה אין מרווח זמן בין שם התחנה ושם התחנה הבאה מבחינת פרקי הזמן. לכן שאלתי.
היו"ר אילן גילאון
לא הבנתי.
אייל לב ארי
כי לקראת עצירה ליד התחנה, את שם התחנה ואת שם התחנה הבאה. הוא לכאורה מקריא שתיים.
עופר לוי
לא, לא, לא. בפועל כשהוא מגיע לתחנה הוא מכריז שהוא מגיע לתחנה וואי. כשהוא עוזב את תחנה וואי ומתקרב לתחנה הוא אומר אנחנו בדרך לתחנה זד. כשהוא מתקרב לתחנה זד, הוא אומר: אנחנו בתחנה זד. ואז כשהוא עובר לתחנה איי, הוא אומר: אנחנו בדרך לתחנה איי. כשהוא ליד תחנה איי, הוא אומר: אנחנו עוצרים בתחנה איי.
אייל לב ארי
מה שקורה בפועל מוכר לי. מה שכתוב, לא כתוב ככה, מבחינת הנוסח.
היו"ר אילן גילאון
רגע, רגע, אז תתאים את זה.
אייל לב ארי
מה שהצעתי: תכריז בקצב איטי לקראת עצירה ליד התחנה את שם התחנה, ולאחר עזיבת האוטובוס את התחנה את שם התחנה הבאה.
עופר לוי
זה בסדר גמור.
היו"ר אילן גילאון
משה.
משה בר
כשהם בדקו לגבי כלב הנחייה הגדול ביותר, הם בדקו לנכה גדול ביותר? גם אז אמרו בבתי המלון, שעשו חדרים לנכים קטנים, לנכים גדולים רק ב-2025. אז שלא יהיה גם בתחבורה הציבורית אותו דבר.
ישראל אבן זהב
זה קיים ממילא. אתה לא יכול לנסוע בתחבורה הציבורית.
משה בר
למה לא?
ישראל אבן זהב
כי אתה לא יכול.
משה בר
למה לא?
ישראל אבן זהב
כי אין אוטובוסים נגישים מחוץ לעיר.
משה בר
אני מדבר בעיר, לא מחוץ לעיר.
ישראל אבן זהב
זה לא הנושא פה. מדברים על אוטובוסים בין-עירוניים.
משה בר
בין-עירוניים. גם שמה אני רוצה לנסוע. מותר לי.
ישראל אבן זהב
זה לא נגיש. זה מה שאני אומר לך.
אבי רמות
אני יכול להעיר משהו עקרוני כאן?
היו"ר אילן גילאון
כן, תעיר.
אבי רמות
יש בעיה בכלל בתחום הנגישות בעולם לאנשים עם מידות לא רגילות אקרא לזה, חריגות: גבוהים מאוד, נמוכים מאוד, שמנים מאוד. זה מופיע בתעופה, זה מופיע בתחבורה ציבורית כלשהי. זאת לא בעיה שפתרו אותה כל כך בקלות, ויכול להיות שאדון מסוים כאן או גברת אחרת במקום אחר – כל מה שהתקנות יציעו או יעשו, הם עדיין יהיו חריגים. וזאת בעיה.
היו"ר אילן גילאון
לדאבוני נתקלתי בעניין הזה עם חדרי הניתוח והאשפוז בבתי החולים פה, שזה דבר שנפתר באופן איך אומרים ספציפי. אבל ישנה כאן בעיה, בוא נודה על האמת.
אבי רמות
בהחלט.
היו"ר אילן גילאון
אני לא יודע על פתרון.
ישראל אבן זהב
יש פה בעיה יותר גרועה, שאין תחבורה נגישה. ועד היום משרד התחבורה לא נותן את הדעת לזה.
היו"ר אילן גילאון
ביקשתי ממך באמת שתעיר את זה עכשיו.
ישראל אבן זהב
רוב האנשים לא יכולים להשתמש בתחבורה ציבורית מחוץ לעיר.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו נותנים את הדעת על זה.
ישראל אבן זהב
נשמע ממשרד התחבורה, מתי סוף-סוף מתכוננים - - -
קריאה
אז פה צריך לשמוע את המחוקק. אם אתה מדבר על הנגשה פיזית - - -
היו"ר אילן גילאון
ישראל - - - אל"ף, תעיר את זה. בי"ת, זאת הערת תם ונכונה. וגימ"ל, אנחנו צריכים לקחת את זה על עצמנו – אני, המחוקק, בעניין הזה. אנחנו נרדמנו בשמירה.
משה בר
אילן, הייתה הבטחה ב-1 בינואר 16' שיהיה בין-עירוני.
היו"ר אילן גילאון
כן, אני יודע. נצטרך להתלבש על זה יותר. אתם יודעים מה? זה כמו בעיית בתי-הספר, זה הדבר השני אחרי בעיית בתי-הספר. חבר'ה, אני מבקש מכם, אם אפשר להצטמצם להערות שהן או ייחודיות או קצרות, כדי שנוכל להתקדם קצת. כן, מרים.
מרים בר ניר
הכי קצר שיש לי. היום קיימת מערכת כריזה בתחבורה בין-עירונית, אלא שישנן כל מיני תקלות, כמו ברגע שהנהג פותח את הדלת כאילו עברה תחנה ואז הוא מודיע על התחנה הבאה. יש גם מקרים שבכלל היא לפעמים פועלת, לפעמים לא פועלת. זאת אומרת, זה לא מספיק שתהיה מערכת - - - צריכה להיות גם בקרה שהיא אכן פועלת.
היו"ר אילן גילאון
אבל, מרים, הוא לא - - - תקלות ספציפיות, אנחנו מדברים על - - - יש גם בעיה לפעמים שהנהג מעצבן, אבל זה לא – ארצה לדעת, מבחינה טכנית, מה קורה תוך כדי נסיעה? מה קורה עם העצירה, מה קורה לאחר תחילת הנסיעה? אלה הם הדברים האובייקטיביים שאפשר לדון בהם.
עופר לוי
אלה דברים שאנשי המקצוע יסבירו. עכשיו, מבחינת הבקרה, אז אני רוצה לומר שיש למשרד התחבורה מערך בקרה. יש לנו בקרה גלויה, יש לנו בקרה סמויה. והבקרים שלנו עולים לאוטובוסים, ובין היתר כל המפעילים מנוקדים בציונים, גם בעניין של מערכת הכריזה וגם בעניין של נגישות. המפעילים שלנו לא רק מקבלים סיוע, המפעילים גם נקנסים – אם אפשר לקרוא "קנס" בלשון העם, מה שבעגה המשפטית קוראים לזה פיצוי מוסכם. אם מפעיל לא עומד בדרישות ובמערכת ההסכמית שלו, בין היתר גם שכוללת את הנושא של הנגישות, המפעיל משלם למשרד פיצוי מוסכם, מעין קנס.
אז יש פה שני אספקטים
אחד, יש בקרה - - -
היו"ר אילן גילאון
ואיך זה מגיע? יש תלונות של נוסעים או מה?
עופר לוי
הבקרה שלנו מתחלקת גם לתלונות של נוסעים, הבקרה שלנו מתחלקת גם לבקרה יזומה שלנו על-ידי חברת הבקרה שלנו, על-ידי אגף הבקרה של משרד התחבורה. משרד התחבורה מפעיל בקרים ופקחים גם גלויים, גם סמויים. הבקרים והפקחים האלה מסתובבים גם בתחנות ההסעה, עולים גם לאוטובוסים, וגם מציינים את הכשלים שהם גילו במהלך הנסיעה. בין יתר הכשלים נבחנים גם ניקיון האוטובוס, נבחן גם המערכות שהמפעילים מתחייבים לקיים, ולקיים בצורה שוטפת ובצורה תקינה, וגם מערכת הכריזה היא אחת מהן.
היו"ר אילן גילאון
יפה. איתן.
איתן עמרם
כן, משפט אחד. אנחנו כאן יושבים ומדברים על התקנות, אבל אני רק רוצה להראות לכם מה קרה לפני שעה.
היו"ר אילן גילאון
אתה יודע שבכלל הנגישות אי-אפשר לראות מה שאתה מראה.
איתן עמרם
בסדר, אספר לכם.
היו"ר אילן גילאון
אה, יפה.
איתן עמרם
בפתח-תקווה ברחוב שטמפפר אדם עם כסא גלגלים ניסה להיכנס לאוטובוס. האוטובוס לא חיכה, לא עצר לו, לא אפשר לו להיכנס. הוא רדף אחריו עם הכסא גלגלים על הצומת הבאה ועמד מולו. עוד מעט יעלה פוסט. אני רוצה לדעת מי הולך לטפל בנושא הזה. הוא דיבר על בקרים. הוא דיבר על בקרים.
קריאה
- - - במקרה נקודתי.
איתן עמרם
לא, רק אני רוצה לדעת, מקרים כאלה – זה בסדר שאנחנו כותבים.
היו"ר אילן גילאון
הוא אמר לך, שהוא צריך לדעת מי המפעיל - - -
איתן עמרם
מי מפעיל? אחרי מי הוא ירדוף? רק מספר רכב?
קריאה
כן.
קריאה
שעה – מתי זה קרה - - -
איתן עמרם
יש לי את כל הפרטים.
היו"ר אילן גילאון
איתן, אבל זה לא המקרה הראשון שקורה.
קריאה
הדרכות, הדרכות, הדרכות.
קריאה
אתה יכול לפנות לנציבות, אתה יכול לפנות אלינו, ואנחנו מנהלים חקירה - - -
היו"ר אילן גילאון
חבר'ה, אני מתחנן אליכם.
ערן טמיר
- - - נשמח לקבל.
קריאה
נשמח שתעביר לערן.
איתן עמרם
בסוף הדיון אגש אליכם.
היו"ר אילן גילאון
אני לא יכול להרשות לעצמנו לדבר כאן על מקרים – זה לא מקרה ראשון, ויש מקרים כאלה, ויש מקרים שמערכת האכיפה והחוק צריכים לטפל בהם. אנחנו צריכים לקבוע את התקינה, זה מה שאנחנו כאן יכולים לעשות. אני מניח שהדבר הזה בסופו של דבר - - -
נתי ביאליסטוק-כהן
אתם צריכים לקבוע את התקינה, אבל מערכות האכיפה צריכות לעבוד. ואם הן לא נמצאות בשטח או לא נמצאות מספיק בשטח - - -
היו"ר אילן גילאון
תקשיב, אני חייב להצטמצם כאן, נתי, כדי שתהיה יעילות בעבודה, להצטמצם כאן למנדט שקיבלתי ושמוטל עלי. לצערי הרב, אני לא השר לביטחון הפנים ולא מפקד המשטרה ולא מפקד משרד התחבורה, אני כאן צריך לקבוע את התקנות.
נתי ביאליסטוק-כהן
כן, אבל, אילן, בסופו של דבר, אתה יודע, הקהלים שאנחנו מייצגים משתמשים המון בתחבורה ציבורית, ונפגעים יום אחרי יום.
היו"ר אילן גילאון
יש הליך מסודר - - -
נתי ביאליסטוק-כהן
כן, אבל ההליך המסודר, אדם עיוור עומד בתחנה, ואוטובוס האט ולא פתח את הדלת ולא הושמעה כריזה, נניח שהכריזה הייתה עובדת - - - מה הוא יכול לעשות?
היו"ר אילן גילאון
בסדר, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לקבוע כאן, שבאופן תקין תהיה כריזה. ואם לא תהיה כריזה, זה לא תקין.
נתי ביאליסטוק-כהן
אבל האוטובוס נסע, האוטובוס נסע, כי הוא לא שמע את הכריזה, כי האוטובוס לא עצר. אז מה יכול לעשות אדם כזה? אתה יודע, אני מתחנן לאנשים: תביאו לי סרטונים, צילומים, עדויות, תיעוד – צוחקים עלי: הם לא יכולים.
היו"ר אילן גילאון
אני לא מוכן להמשיך את זה. לא מוכן להמשיך את זה, כי זה לא הדיון שלנו כאן.
משה בר
לא, על דבר שהם אמרו.
היו"ר אילן גילאון
זאת אומרת, אתם מדברים על עבריינות, שהיא איננה פה. אני פה קובע את הנורמה, ומי שלא ינהג לפני הנורמה והתקנה הזאת הוא עבריין ויש מי שמטפל בו. אנחנו לא יכולים לשפוט אנשים. נכה היה צריך לרדוף עם כסא הגלגלים שלו אחרי האוטובוס, שזה סיפור לגמרי תקשורתי, עיתונאי, מיוחד, כל מה שאתה רוצה, אבל אין לי את הכלים פה לטפל בזה. וזה מה שאני מבקש מכם, להצטמצם לדיסציפלינה של הדיון, זה הכול.
קריאה
אני יכול להעיר הערה?
היו"ר אילן גילאון
אם ההערה קשורה לעצם הדיון - - -
משה בר
קשור, קשור.
היו"ר אילן גילאון
אם זה עוד פעם דוגמאות - - -
משה בר
לא, זה קשור.
היו"ר אילן גילאון
אני יכול לתת לכם את הדוגמה הכי יפה איך הנגישות עובדת. מצאתי פה בירושלים איך מזייפים שירותים של נכים. ידעתי שמזייפים כסף, אומנות, אורגזמות לא עלינו, לא ידעתי שמזייפים שירותי נכים. ברגע שראיתי שמזייפים שירותי נכים, הבנתי שכנראה העסק הזה עובד. פתחנו את הדלת וראינו שירותים רגילים בפנים.
נתי ביאליסטוק-כהן
אילן, אני יכול להעיר הערה לתקנות?
היו"ר אילן גילאון
רק לתקנות.
נתי ביאליסטוק-כהן
רק לתקנות. פשוט אני מתנצל שקצת איחרתי, פנצ'ר, אבל זה קורה. גם לתקנה 4 וגם לתקנה 5 – יש שמה את הנושא של הגודל של השילוט וגודל הפונט. למה לא מפנים לתקן - - - חלק 4 שלו, זה המקום היחיד שאני יודע שמדבר באמת על הגודל?
היו"ר אילן גילאון
מישהו יכול לענות על זה? אבי, תענה לו.
אבי רמות
הגודל של האותיות, של הספרות, מוזכר כבר בתקנות תחבורה נגישה. ולמה חשבנו לשים את זה בתקנות ולא בתקן? כי תקנות גובר על התקן. זה נושא מאוד חשוב, ראינו בזה נושא בעל חשיבות גדולה מאוד, ולכן זה עוגן בתקן. אחרי כל הבדיקות, שרובנו פה ליד השולחן, השתתפנו בקביעה הזאת, ואני חושב שזה עונה לשאלה.
היו"ר אילן גילאון
טוב, תודה. משה, לתקנות.
משה בר
תראה, אני פונה בדרך כלל לחברות של ההסעות והאוטובוסים, והם נותנים פיצוי על כל נהג שעושה בעיה וקונסים את הנהג. לא צריך את כל זה. אני פונה ישר לחברה, וקיבלתי כבר מספר פעמים פיצוי של 500 שקל לעמותה.
היו"ר אילן גילאון
מצוין.
קריאה
הוא אדם אמיד עכשיו.
משה בר
לא אמיד, אבל - - -
היו"ר אילן גילאון
גם כאשר זה לא מתקיים ומשתבש, יש עדיין אינסטנציות נוספות להגיע. תודה, זה מצוין, זה מעודד. כן, תמשיך.
אייל לב ארי
(ב) מערכת הכריזה החיצונית תותקן בסמוך לדלת הכניסה הקדמית ותכריז את מספר הקו ויעדו;
קריאה
אשמח - - -
לירית שפיר שמש
רציתי קודם לדבר ולא נתתם.
קריאה
באיזה עניין? לכריזה, למה שהקראת עכשיו, אייל.
היו"ר אילן גילאון
רגע, אז בואי ניתן לה לדבר. בבקשה.
לירית שפיר שמש
אוקיי, צהריים טובים, לירית שפיר שמש, מקדמת נגישות, מורשת נגישות שירות, עמותת "בקול". גם כבדת ראייה, בנוסף לשמיעה. אני רוצה להגיד לך, לאדון המכובד ממשרד התחבורה, שאני מתנצלת ששכחתי לרגע את שמך, אתם חייבים להגביר את מערך הבקרים, כי אני כמעט כל יום נתקלת במצבים שהנגישות לא עובדת. רק היום באתי עם אוטובוס פה לכנסת, הכריזה לא עבדה. השלט האלקטרוני כן, הכריזה לא. ויש בזה המון.

מערך התלונות – מה שקורה, אני צריכה להתלונן למשרד התחבורה, לא ישירות לקואופרטיבים. אז אני לא בטוחה שהתלונות האלה מגיעות בכלל לאיזשהן ידיים שהן צריכות להגיע. בגלל זה אני לא מתלוננת.
קריאה
כל תלונה בנושא נגישות - - -
לירית שפיר שמש
אוקיי, עכשיו, לעניין התקנות, כמה מילים. עוד דבר בעניין הזה של הכריזה, יש פה את תקנה (7)(ג) על עוצמת השמע וכו' וכו'. אני רוצה להגיד שצריך להתייחס גם לעניין, כמה שאפשר, של להימנע מרעשים נוספים שהם בשליטה. יש נהגי אוטובוסים שאוהבים לפתוח את הרדיו בקולי קולות עם הכריזה, ואז אני לא מצליחה לקלוט את הכריזה. לא מצליחה. בקושי. יש עוד הערות, אבל אני עוצרת פה.
היו"ר אילן גילאון
הוא רוצה לענות לך.
עופר לוי
גברתי, על-פי תקנות התעבורה, זה שנהג מפעיל את הרדיו - - -
לירית שפיר שמש
תסלח לי שאני מסתכלת לתמלול, בסדר?
עופר לוי
מאה אחוז. אם נהג מפעיל את הרדיו, ומתבקש על-ידי ציבור הנוסעים להנמיך אותו או לכבות אותו, הוא חייב לפעול כמבוקש. קרי, אם גברתי עולה לאוטובוס, והרדיו מפריע לגברתי, ואת מבקשת מהנהג שינמיך את הרדיו או שיכבה אותו, הוא חייב לפעול כבקשתך. תקנות התעבורה – כל נהג שלא יפעל כבקשתך, צפוי להליך גם אצל המפעיל שלו וגם במשרד התחבורה. עבירה.
היו"ר אילן גילאון
די בנוסע אחד, לא צריך - - -
עופר לוי
מספיק שגברתי – לא שואלים את הרוב רוצה לכבות את הרדיו ואם הרוב רוצה שהנהג יעביר תחנה. לא שואלים. זה לא מעניין אם הוא שומע מוסיקה קלאסית או מוסיקה מזרחית. אם הרדיו מפריע לגברתי, ואת מבקשת לכבות או להנמיך, הוא חייב לעשות כך.
היו"ר אילן גילאון
תודה רבה.
לירית שפיר שמש
אבל אם האוטובוס עם כריזה, אז אולי מראש צריך להגיד שלא יפעילו את הרדיו, כי אני צריכה להתחנן כל פעם מחדש?
היו"ר אילן גילאון
השאלה היא ספציפית, היא לא נוגעת לתקנות. הוא הבהיר כאן, נתן לך את התשובה.
לירית שפיר שמש
מאה אחוז. אז אנחנו נתקדם. יש לי עוד הערות, אבל נתקדם.
היו"ר אילן גילאון
הערות לעניין הזה. לעניינים אחרים, פעם אחרת, במקרים אחרים.
לירית שפיר שמש
סליחה?
היו"ר אילן גילאון
אני אומר: כל ההערות חייבות להתייחס לגופם של דברים.
לירית שפיר שמש
הן לגופו של עניין, אבל כרגע לא אעכב את הדיון, מקסימום אשלח אותן כתובות בדרך כלשהי כדי לא לעכב.
אביטל ישר רוזנאי
אביטל ישר רוזנאי מארגון "בקול". אני רוצה רק להתייחס למערכת הכריזה החיצונית, שרשום שהיא תהיה בסמוך לדלת הכניסה הקדמית. לא שאני מכירה אוטובוסים בין-עירוניים היום שיש בהם כניסה אחורית, אבל אם אנחנו מתקדמים לשם, כמו האוטובוסים בתחבורה העירונית, אז אני כן חושבת שחשוב שמערכת הכריזה, כמו אגב גם לגבי השילוט בסעיף (2), תהיה בכל כניסה שהיא לאוטובוס ולא רק בכניסה הקדמית.
היו"ר אילן גילאון
מה אתה אומר על זה, אבי?
אבי רמות
לא הבנתי.
אביטל ישר רוזנאי
מערכת כריזה חיצונית ושילוט.
היו"ר אילן גילאון
אם יש יותר מדלת אחת לאוטובוס.
אבי רמות
את רוצה כפול?
אביטל ישר רוזנאי
בכל כניסה. אם בן-אדם נכנס בכניסה האחורית.
אבי רמות
אגיד לך מה ההתלבטות שלי פה. אני שם את זה פה על השולחן, כי סך הכול המטרה של כולנו זה אותו דבר. גם כך יש עלינו עליהום לא קטן, שהכריזה החיצונית מפריעה לאנשים.
קריאה
גם הפנימית וגם החיצונית.
לירית שפיר שמש
היא מדברת על שלט, לא על כריזה.
אביטל ישר רוזנאי
לא, גם על כריזה וגם על שילוט.
לירית שפיר שמש
אה, סליחה.
אבי רמות
הבנתי. בעזרת הסכמה עם הנציבות לפני כמה שנים, שהיה פה עוד אחיה, הגענו לזה שבשעות בוקר מוקדמות ושעות ערב יותר מאוחרות מורידים את העוצמה, כי אוטובוסים נוסעים בשכונות מגורים, ואדם לא רוצה לשבת בסלון, לשמוע טלוויזיה, וכל הזמן אומרים לו שאוטובוס 74 לפסגת-זאב, הוא שומע את זה כל הזמן – לא, זה יכול להיות מצחיק, אבל זו עובדה.
אביטל ישר רוזנאי
אבל אנחנו מדברים על בין-עירוני דווקא.
קריאה
אבל זה אותו דבר יהיה.
אבי רמות
לכן אני אומר: לא הייתי מוסיף עוד כריזה נוספת על מה שקיים. אני רוצה גם להתחשב בציבור כולו, אנחנו צריכים איכשהו להיטמע בציבור הזה, ולא להיות חריגים ולעשות כמה שאפשר.
היו"ר אילן גילאון
אתם צודקים. והסתברותית, הכניסה מן הדלת האחורית, אם ישנה שנייה, היא נמוכה ביותר.
נתי ביאליסטוק-כהן
בתחבורה הבין-עירונית זה נכון, בתחבורה העירונית קצת פחות.
קריאה
אותו דבר.
נתי ביאליסטוק-כהן
לא, קצת פחות. יש אוטובוסים באזור תל-אביב שהכניסה היא רק בדלתות האחוריות, ויש אוטובוסים ברחבי הארץ שהכניסה היא מכל הדלתות.
היו"ר אילן גילאון
חבר'ה, אני רוצה להזכיר לכולנו: המידתיות היא הקובעת פה בעניין הזה.
נתי ביאליסטוק-כהן
אתה צודק, אילן.
היו"ר אילן גילאון
ואני מבקש מכם. אני אומר: המידתיות היא דבר מאוד חשוב.
נתי ביאליסטוק-כהן
יש מערכות היום שיודעות לדגום את הרעש של הסביבה, ובהתאם לזה להנמיך או להגביר את - - -
היו"ר אילן גילאון
אני מסכים לזה. אני סומך על שיקול הדעת שכאן משרד התחבורה מבטא, לא נראה שיש לנו מטרות שונות. לכן אנחנו תמיד צריכים לזכור, אני כל פעם נותן את הדוגמה של עמדת הבנג'י מעל הכותל המערבי לאדם עם כיסא גלגלים – לא תומך בזה. זה מאוד חיוני, אבל לא נורא, אפשר גם לחיות בלי הדבר הזה. בגלל זה הבאתי את הדוגמה הכי קיצונית, כדי שתבינו. אנחנו, איך אומרים, צריכים לקדם את עניין הנגישות כ-state of mind, כתפיסת עולם, כאשר איננו מקוממים את כל העולם כנגדנו, כי אז אין שום יכולת להתקדם, וכל אחד מבין את זה. מידתיות.
אביטל ישר רוזנאי
אוקיי, אז רק לוודא, לגבי השילוט החיצוני, זה בוודאות יופיע בכל כניסה? זאת אומרת, זה שרשום בצד שפונה למדרכה, זה בהכרח אומר שזה גם בכניסה לאוטובוס?
אייל לב ארי
כן.
אביטל ישר רוזנאי
אוקיי.
אבי רמות
את יכולה לראות, היום זה גם קיים באוטובוסים.
היו"ר אילן גילאון
תודה. חברים, אנחנו רוצים להתקדם, הזמן שלנו מתקצר. אני גם רוצה להגיע לעניין של התחנות היום.
שמואל חיימוביץ
סליחה, לגבי העניין של דלת קדמית. אני חושב שכמו שיש רמפה רק באחת הכניסות, זה לגיטימי שתהיה אחת מותאמת גם למוגבלויות אחרות, ובן-אדם יכוון את עצמו לפי זה.
היו"ר אילן גילאון
מי יתווכח אתך? אתה הרי האפיפיור של זה, בחייך.
נתי ביאליסטוק-כהן
תראה, כלבי הנחייה מאומנים לעלות רק מהדלת הקדמית.
לירית שפיר שמש
באותו עניין של כניסה אחורית, ראיתי שהיה פה עם השלט הקטן הזה, שיהיה בתחתית החלון הקדמי של האוטובוס. אני חושבת שגם בכניסה האחורית זה יכול מאוד להועיל, אם מישהו עלה מכניסה אחורית, שהוא יראה שהוא עלה בקו הזה. אני כבדת שמיעה, באתי מהר לאוטובוס, אתחיל לשאול אנשים? יש לי את השלט. אני פשוט חושבת, שואלת, תוהה אתכם ביחד.
היו"ר אילן גילאון
לא יודע אם מבחינת מבנה הדלת זה - - -
קריאה
- - -
היו"ר אילן גילאון
טוב, תודה. זהו.
אייל לב ארי
(ג) עוצמת השמע של מערכת הכריזה הפנימית והחיצונית תהיה ברורה ומובנת ותתאים ככל שניתן לאמור בסעיף 2.1.5.1 ת"י 1918 חלק 4, כפי שהורה המפקח על התעבורה לבעלי רישיון קו לאחר התייעצות - - -
נתי ביאליסטוק-כהן
למה לא תקנות ותקן? כאילו למה את הגודל של הפונטים לא מפנים לתקן, ואת העוצמה של – אני באמת רוצה להבין, אם העיקרון הזה עובד - - -
קריאה
כרגע אבי ענה לך על זה.
היו"ר אילן גילאון
ענה לך, ושמעתי את התשובה שלו.
נתי ביאליסטוק-כהן
לא, הוא ענה - - -
היו"ר אילן גילאון
שאלת על הגודל.
נתי ביאליסטוק-כהן
התקן הוא הדבר שמשתנה ומתאים את עצמו מעת לעת, ובסך הכול ביקשתי הפניה. עכשיו, אם אפשר להפנות עוצמת קול, למה אי-אפשר להפנות גודל פונטים? אני לא מבין.
שמואל חיימוביץ
אני לא בטוח שבתקן יש תשובה לזה. הערת קודם הערות לגבי מספרי הקו על האוטובוס, נכון?
נתי ביאליסטוק-כהן
נכון, גודל השילוט - - -
שמואל חיימוביץ
אז אני לא חושב שבחלק 4 יש התייחסות לסעיף כזה.
נתי ביאליסטוק-כהן
יש לזה התייחסות. זה המקום היחיד שאנחנו מכירים - - -
שמואל חיימוביץ
שמה יש התייחסות לגודל פונט בקשר להנגשת התחנות. זה לא אותו דבר. זה יצא לך פחות אם תלך לשם.
אבי רמות
נתי, אני רוצה ברשותך להעיר הערה נוספת. אילן אמר פה לקפוץ בנג'י מעל הכותל המערבי. כריזה, אם משהו צריך להשתנות בה, אפשר לכייל אותה. זה בעיה, זה תכנון, אבל אפשר לכייל אותה. ברגע שנהיה גמישים מאוד כל הזמן עם גודל הפונט בשילוט, זה אומר מבנה אוטובוס. זה בדיוק מה שאילן שאל קודם, זה מבנה אוטובוס. כלומר, אנחנו לא רוצים לגרום להוצאות מיותרות, אנחנו רוצים, כמו שאמרתי, להיות סבירים. המספרים האלה נבדקו על-ידי כל מומחי הראייה והשמיעה, ואני חושב שזה טוב. ואם זה טוב, לא כדאי לתקן משהו שלא מקולקל.
היו"ר אילן גילאון
תודה.
נתי ביאליסטוק-כהן
אני בסך הכול רוצה לראות - - -
היו"ר אילן גילאון
נתי. תודה גם לך.
אייל לב ארי
כפי שהורה המפקח על התעבורה לבעלי רישיון קו - - -
איתן עמרם
רגע, תחזור על הסעיף, איבדנו אותך.
אייל לב ארי
(ג) עוצמת השמע של מערכת הכריזה הפנימית והחיצונית תהיה ברורה ומובנת ותתאים ככל שניתן לאמור בסעיף 2.1.5.1 ת"י 1918 חלק 4, כפי שהורה המפקח על התעבורה לבעלי רישיון קו לאחר התייעצות עם מורשה נגישות השירות;

(8) יותקן בו שלט אלקטרוני המציין את שם התחנה הבאה;
מיכל שיק הר-טוב
רגע, אם אפשר להעיר על (8). דיברתם פה קודם על בעיה של להגיד את שם התחנה ומתי זה עוצר ושם התחנה הבאה. נשמעו פה תלונות על מערכת כריזה שלא עובדת לפרקים, ואז אדם עיוור לא יכול לראות, אדם חרש לא יכול לשמוע. בדיוק בדיוק השלט האלקטרוני יכול לתת פתרון לכל הכשלים האלו. אם יהיה מסך עם מידע יותר נרחב, עם מפה שמראה בדיוק איפה אתה נמצא, איפה התחנה הבאה, איפה אנחנו עוצרים, עם סמלולים לטובת אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית שיידעו איפה הם נמצאים, זה בדיוק המשלים והמענה לכל מערכת הכריזה הזאת.

עכשיו, משרד התחבורה מאוד מאוד מתנגד, אני מניחה שמטעמים תקציביים כאלו ואחרים. אבל אני לא יודעת, גבי, אתמול כשדיברתי אתך אפילו לא ידעת על מה אני מדברת.
גבי נבון
ידעתי על מה את מדברת.
לירית שפיר שמש
ואני רוצה להגיד - - -
היו"ר אילן גילאון
סליחה, את לא רוצה להגיד כלום. את לא רוצה להגיד עכשיו. בבקשה, תענה לה.
גבי נבון
באוטובוסים החדשים העתידיים כבר יש כאלה. חלק מהם כבר נמצאים, אפשר לראות בבאר-שבע לדוגמה, יש מסך מלבני ארוך בתוך האוטובוס, שאנחנו גם בעתיד הולכים להכניס את זה. זה לא אומר שזה יהיה מקדמת הנהג, לא יודע בדיוק איפה זה יהיה, אבל היום אפשר לראות שחלק מהאוטובוסים החדשים ביותר, שכבר באים עם מסכים כאלה, והם נמצאים ליד - - -
היו"ר אילן גילאון
שמה זה? זה כמו הצג במטוס?
גבי נבון
כזה גדול.
לירית שפיר שמש
אתה מתכוון מול הדלת האחורית?
גבי נבון
מול הדלת האחורית.
לירית שפיר שמש
אז ראיתי ב"מטרופולין" כמה כאלה.
קריאה
מה יש במסכים?
גבי נבון
אנחנו מתכוננים בעתיד - - - כרגע אנחנו ממש בוחנים את זה, כדי להכניס גם את זה. זה תלוי בג'י.פי.אסים, תלוי בכל הדברים האחרים שיש לנו.
היו"ר אילן גילאון
כשאתה מעל איטליה זה מעניין אותך. כשאתה מעל פסגת-זאב, מה זה מעניין אותך?
קריאה
אבי, מה שיש במטוסים, לזה הכוונה?
אבי רמות
בעיקרון.
גבי נבון
יש מסך מלבני. תסתכלי באוטובוסים החדשים ביותר, הגברת דיברה על "מטרופולין", אפשר לראות בבאר-שבע עכשיו יש.
לירית שפיר שמש
"מטרופולין" זה באר-שבע וגם השרון.
גבי נבון
בסדר. גם באר-שבע הכניסו מצבים כאלה. אנחנו עובדים כדי לעשות את זה. זה ייקח קצת זמן, אבל קצת יותר עתידי זה כבר יהיה - - -
היו"ר אילן גילאון
תפקידנו להגיד, אתה יודע, שיהיה יותר מהר. זהו.
מיכל שיק הר-טוב
רגע, אבל יש אפשרות להתחייב?
היו"ר אילן גילאון
אני לא רוצה לחייב - - -
גבי נבון
אני לא מתחייב לשום דבר, רק אני אומר שאנחנו הולכים לעשות - - -
היו"ר אילן גילאון
תראה, עם כל ההערכה שיש לי לעניין של המיפוי והמפות, זה לא בנפשנו, בוא נגיד ככה. המפה במיוחד שהיא פרובלמטית, אלא אם כן מפה ברורה ובהירה, שכל אחד יכול לקבל במושב שלו, והוא יודע - - -
גבי נבון
זה בסך הכול נותן קו, הוא מראה לך - - - איפה האוטובוס נמצא.
מיכל שיק הר-טוב
לא, זה פשוט יפתור לך את הבעיה של הציבור - - -
היו"ר אילן גילאון
מיכל, להגיד לך משהו? אני למשל, במוגבלויות שלי, אותי זה מבלבל. אז אני יכול להתנגד לזה. אותי המפה מבלבלת, דוגרי.
מיכל שיק הר-טוב
לא, אבל יש דרכים – לא משנה.
אבי רמות
בואו נמשיך.
מיכל שיק הר-טוב
סמלולים. לא, זה גם עונה - - - קוגניטיביות.
היו"ר אילן גילאון
לא, אם הם מתנגדים לזה ממילא, אז מה אנחנו צריכים עכשיו.
קריאה
מיכל, יש לי ארוחת ערב ב-19:00, בואו נתקדם.
היו"ר אילן גילאון
אה, משרד התחבורה, אמרתי לכם, אני חולה היום, הולך ככה אתכם. אבל אל תבנו על זה.
שמואל חיימוביץ
לגבי הסעיף הזה, לכאורה אפשר היה להגיד את זה בצורה ניטרלית, שלא יהיה כתוב: האמצעי בו יוצג המידע, אלא שם התחנה הבאה תוצג לנושאים באמצעי אלקטרוני, נקודה. בלי לכתוב באיזה דרך.
היו"ר אילן גילאון
לא, אבל צג זה צג, ואמצעי אלקטרוני זה יכול להיות strip ויכול להיות כל דבר.
שמואל חיימוביץ
לא, פה לא כתוב צג, פה כתוב שלט.
היו"ר אילן גילאון
שלט.
שמואל חיימוביץ
אז אני אומר: בשביל לא להחליט: צג, מסך, לא יודע מה – צריך להיות מוצג, זה העניין התכליתי.
קריאה
מה ההבדל בין שלט לצג?
קריאה
אני לא יודע מה ההבדל ביניהם, אני לא יכול להתחייב.
עופר לוי
לא ראיתי הגדרה במילון, אני לא מכיר הגדרה לצג.
אבי רמות
אני לוקח את זה לעצמי לבדיקה.
היו"ר אילן גילאון
תבדוק לך את זה. צג לדעתי זה מסך.
אבי רמות
אבדוק את זה.
היו"ר אילן גילאון
אולי זה גם שלט, זה תצוגה? קדימה.
נתי ביאליסטוק-כהן
רק לעניין המדבקות, אני רוצה להעיר הערה: למה למנוע הדבקת מדבקות בכל האוטובוס? רק על החלונות לא צריך להיות. כל היתר - - -
גבי נבון
תראו, אני רק רוצה להגיד על זה משהו. היום נכנסים לאוטובוס, רואים שמה עשרות מדבקות. בדקנו פעם באוטובוסים של איזה חברה מסוימת – איזה 70-60 מדבקות בתוך האוטובוס, כל אחד מדביק איפה שהוא רוצה ומה הוא רוצה.
קריאה
על החלון?
גבי נבון
איפה שבא להם.
היו"ר אילן גילאון
לא הבנתי - - - זה לא מדבקות שהאוטובוס מדביק.
גבי נבון
כל מיני מדבקות.
היו"ר אילן גילאון
אה, בסדר. זה – עם שלם דורש סטירה? - - -
גבי נבון
היום אנחנו עושים את זה אחיד בכל החברות, איזה סוגי מדבקות ייכנסו לשם ומה לא. גם אלה, נכניס אותם בתוכם.
נתי ביאליסטוק-כהן
לא אכפת לי איזה מדבקות יהיו מחוץ לאוטובוס או בתוך האוטובוס, ובלבד שמהחלון אפשר להסתכל החוצה.
קריאה
- - - לוקחים את זה בכלל.
קריאה
לא, מדברים דווקא מבחינת לקות קוגניטיבית - - -
קריאה
נכון.
נתי ביאליסטוק-כהן
אם אפשר שאלה אחת מסעיף קודם, כי הוא רץ מהר מדי, לא הספקתי. ההתייעצות עם מורשי נגישות – איזה מורשי נגישות? של מי?
אייל לב ארי
אמרנו: שירות.
קריאה
מורשי נגישות שירות.
נתי ביאליסטוק-כהן
לא, אבל מי מפעיל אותו? החברה, המשרד? למה לא התייעצות עם הנציבות?
היו"ר אילן גילאון
שאלה נכונה לגבי כל הפעלה של כל - - -
אייל לב ארי
המפקח על התעבורה מתייעץ עם מורשי נגישות.
נתי ביאליסטוק-כהן
אני מדבר מאיפה שכואב לי, אילן. ראינו גם התייעצויות שנעשו עם מורשי נגישות למיניהם - -
איתן עמרם
שהם צריכים מורשי נגישות.
נתי ביאליסטוק-כהן
- - שהיו צריכים לעשות reverse engineering על הדבר הזה.
היו"ר אילן גילאון
מה אתה רוצה? שנחזור לעורכי-הדין ונראה מה המצב בעניין הזה? כל אחד מביא את הזה שלו.
נתי ביאליסטוק-כהן
אין בעיה, על כולם אפשר להעביר ביקורת.
אבי רמות
נתי, אם אתה אומר שיש מורשי נגישות לא מוצלחים, זה יכול - - -
היו"ר אילן גילאון
לא, הוא אומר שיש מורשי נגישות שייתנו את העצה שהמזמין רוצה.
נתי ביאליסטוק-כהן
אז צריך לפנות לגורם שהוא ניטרלי, ולא גורם שגם, אתה יודע, מי שמשלם לו את המשכורת מקבל ממנו את חוות הדעת.
היו"ר אילן גילאון
מקובל עלי.
אייל לב ארי
המפקח על התעבורה הוא זה שמתייעץ עם מורשי נגישות השירות, לא בעל קו השירות.
לירית שפיר שמש
אבל מורשי הנגישות בין כה וכה הולכים לתקנים ולתקנות.
היו"ר אילן גילאון
ברור.
לירית שפיר שמש
אז למה לא להגדיר על איזה תקן הם נמצאים מראש?
היו"ר אילן גילאון
הם צריכים להגדיר את הכול, בסדר.
נתי ביאליסטוק-כהן
למה לא עם הנציבות? יש גוף - - -
היו"ר אילן גילאון
תמשיך.
קריאה
באיזה סעיף אתה, אייל?
אייל לב ארי
(9) לא יודבקו בתוכו או מחוצה לו מדבקות, למעט מדבקות שהדבקתן נקבעה בדין.
היו"ר אילן גילאון
תמשיך, תמשיך.
אייל לב ארי
תנאים להפעלת אוטובוס בין עירוני משנת ייצור 2011 עד 2015

5.

באוטובוס בין-עירוני משנת ייצור - - -
קריאה
15' או 16'?
אייל לב ארי
15'. אתם רוצים לשנות ל-16', כי אנחנו כבר ב-17' – תגידו. לא סטיתי מהנוסח.
קריאה
בסדר.
אייל לב ארי
באוטובוס בין-עירוני משנת ייצור 2010 עד 2015 - - -
קריאה
לא, 2011.
אייל לב ארי
נכון.

2011 עד 2015, ושנרשם לראשונה לפני תחילתן של תקנות אלה, יתקיימו כל אלה:
לירית שפיר שמש
סליחה, אפשר להעיר משהו?
היו"ר אילן גילאון
לא.
נתי ביאליסטוק-כהן
אפשר להגיד שאת כל ההערות שבתקנה 4 - - -
היו"ר אילן גילאון
גם לך לא מותר להעיר.
אייל לב ארי
בחזית האוטובוס, מאחוריו ובצדו הפונה למדרכה, יותקן שלט עם מספר הקו מאחורי חלון שקוף המואר בזמן תאורה; המפקח על התעבורה בהתייעצות עם מורשה נגישות שירות יורה לבעלי רישיון קו בדבר צבע הספרות וגובהן;

מאחזי יד, בליטות ולחצני עצירה יסומנו בניגוד חזותי לסביבתם;

יתקיימו הוראות תקנה 4(2) ו-(5) עד (8);

בפתחי הכניסה והיציאה ובקצות המדרגות יהיה פס בניגוד חזותי לסביבתו.
היו"ר אילן גילאון
כן, מה רצית להעיר?
לירית שפיר שמש
קראתי בעיון את כל סעיף 4, מול סעיף 5 כולו. רק בגלל קוצר הזמן לא אפרט את כל הסתירות, חסרים, אי הבנות. אתן רק דוגמה אחת בלבד, שלמשל ההגדרה שפס אזהרה בכל רוחב הסף, בלי להגדיר ניגוד חזותי באוטובוסים החדישים, אבל בניגוד חזותי בלי להגדיר רוחב פס באוטובוסים הישנים. אז זו דוגמה של בלבול לדברים האלה.

אז אני לא מבינה אם ההבדלים הם הבדלים כאלה ואחרים שהם לא מהותיים – למה לא לעשות בעצם את כל התקנות שוות, גם לישנים, גם לחדשים? אני פשוט תוהה. מעבר לזה שיש פה בלבולים. אקצר, אשלח את הפירוטים בכתב.
היו"ר אילן גילאון
אתה רוצה לענות?
אבי רמות
גברתי, אני רוצה לענות לך באופן עקרוני. כשיש לך אוטובוס חדש, אתה יכול בזמן הייצור שלו, ההרכבה שלו, להשפיע על רוחב פס, על הרבה דברים יחסית. כשיש לך אוטובוס קיים, כל האפשרות לעשות את זה היא אחרת. ולכן אני חושב שלאדם לקוי ראייה למשל, שצריך לראות את הפס, גם אם הוא יהיה 3 ס"מ או 2.5 ס"מ, זה לא יהיה הבדל מהותי בשבילו. ולכן אין פה מידה. אם את חושבת שזה כל כך חשוב, תכתבי - - -
לירית שפיר שמש
אבל למה לא לעשות את זה שווה, ברור? שיהיה שווה וברור בשני הסוגים. מה עוד, שאגב, פסי האזהרה האלה, לאף אחד מהם, לא בישנים, לא בחדשים, אין את המישושים.
אבי רמות
לא צריך להיות מישושים.
היו"ר אילן גילאון
לירית, האבחנה בין חדש לישן קיים גם במבנה, גם במטוס, לא רק כאן. למה? מאותן סיבות שכאן אנחנו מדברים.
נתי ביאליסטוק-כהן
אילן, אני מסכים אתך שצריך לעשות דיל אחר לישנים, אבל להגיד - - -
היו"ר אילן גילאון
נתי, שנייה.
לירית שפיר שמש
זה נכון, אבל ההבדלים לא נורא - - -
היו"ר אילן גילאון
- - - אני אומר שיהיה - - - אבל צריך - - - את הדברים באופן מציאותי.
נתי ביאליסטוק-כהן
אילן, אתה צודק. ואני מקבל גם את זה שיש הבדל, ולא הערתי הערה בהקשר הזה. ההערה שלי זה כשאתה אומר שההבדל בין 2.5 ס"מ ל-3 ס"מ, אין לה שום משמעות לאדם עם לקות ראייה – זו אמירה לא - - -
היו"ר אילן גילאון
לא אמרתי את זה.
נתי ביאליסטוק-כהן
לא אתה אמרת את זה.
אבי רמות
אני אמרתי.
לירית שפיר שמש
אבי, אוכל לקבל את המייל שלך אחר כך ואשלח לך ישירות?
אבי רמות
התשובה חיובית.
ערן טמיר
אני רוצה רק להגיד ללירית משהו, אם מותר.
אייל לב ארי
עכשיו הזמן להערות.
היו"ר אילן גילאון
מי שיש לו מה להגיד – יגיד עכשיו. אחרי זה זהו.
ערן טמיר
לירית, אני רוצה להגיד לך משהו, ואחר כך אולי נדבר גם לא לפרוטוקול. אני רוצה להגיד לך משהו: זה עכשיו הזמן, את לא יכולה לשלוח מכתבים אחר כך. ואת לא יכולה להגיד: יש לי עשרות זה, תגידי עכשיו מה יש לך להגיד.
לירית שפיר שמש
אני פשוט יודעת שהדיון צריך לזרום, ולכן אני - - -
ערן טמיר
הדיון צריך להסתיים, לירית.
לירית שפיר שמש
אבל אני מכבדת גם את זמנם של אחרים.
ערן טמיר
אבל תשלחי מכתב אחרי שהוא יסתיים, זה לא יעזור לאף אחד.
קריאה
למה לא שלחת קודם?
לירית שפיר שמש
אוקיי.
ערן טמיר
זו נקודה אחרת. למה לא שלחת קודם, זאת גם שאלה. אבל אם יש לך משהו להגיד, זה הזמן.
לירית שפיר שמש
זה אני מסכימה שטעות בידי, אני מקבלת אחריות.
ערן טמיר
אבל את צריכה להבין שזה לא דיון תיאורטי כזה, זה דיון של חקיקה. אם היא תסתיים, אז – מבינה?
לירית שפיר שמש
ערן, ההערה – אני מקבלת אותה בכבוד.
היו"ר אילן גילאון
סיימנו לפרוטוקול?
גיל יעקב
רק הערה קצרה. גיל יעקב, "15 דקות" – ארגון צרכני תחבורה ציבורית. אם אפשר בבקשה, שב-5 יוגדר שהאוטובוסים משנת ייצור עד 2016, ולא עד 2015.
קריאה
שיהיה, אין בעיה עם זה.
גיל יעקב
כדי למנוע - - -
היו"ר אילן גילאון
לא, קיבלת, זהו, לא צריך.
קריאה
קיבלת.
אייל לב ארי
שזה ירחיב את זה עד 16', כי אנחנו כבר ב-17'.
היו"ר אילן גילאון
לא "15 דקות", בחצי דקה הגעת ליעד.
אבי רמות
שואלים למה אתה רוצה את זה.
היו"ר אילן גילאון
מה אכפת לך? הוא הסכים לזה, אפילו לא שאלתי.
קריאה
אתה מבין שזה מוריד את הדרישות?
היו"ר אילן גילאון
למה זה מוריד את הדרישות?
ערן טמיר
כי תקנה 4 היא התקנה מחדש, והיא יותר מרחיבה ויותר פורשת ותובענית. ותקנה 5 היא התקנה שמדברת על הקיים, והן מופחתות. עד עכשיו זה היה עד 2015, כש-2016 זה כמו חדש.
היו"ר אילן גילאון
אז אולי שנינו לא הבנו משהו – אה, "15 דקות"?
ערן טמיר
ב-15 דקות קשה להבין דברים כאלה.
קריאה
ממילא אתה לא יכול להעלות אוטובוסים על הכביש.
נתי ביאליסטוק-כהן
- - - כשמישהו מתנדב למקסימום.
היו"ר אילן גילאון
אתה שומע? הוא אומר שזה בדיוק ההיפך ממה שאתה באמת רוצה. זה נותן לך את התוצאה ההפוכה.
גיל יעקב
יש מפעילים שלא מצטיידים - - -
ערן טמיר
אבל השארתם אותם לפי הטיוטה - - -
היו"ר אילן גילאון
ערן, זהו. אני מאמין לך. בוא נעשה דברים קצרים. אני יודע מה אתם רוצים, "15 דקות", זה מתאים לנו יותר ואני רוצה כמוך, וזה מתאים לנו יותר ממה שהם אומרים כאן. סבבה?
גיל יעקב
אוקיי.
היו"ר אילן גילאון
יאללה, הבנו אחד את השני. תן גז.
אייל לב ארי
אז נשאר בעצם 16', התיקון.
היו"ר אילן גילאון
התיקון – הרוויזיה? על מה אנחנו מדברים?
אייל לב ארי
לא, מ-2011 עד 2016.
קריאה
למה 16'?
היו"ר אילן גילאון
לא, לא צריך, גמרנו, הוא ויתר על זה. וואלה, אתם, עם קיטבג, בלי קיטבג, הבן-אדם - - -
אייל לב ארי
מה הסכמתם?
היו"ר אילן גילאון
15'.
אייל לב ארי
הנוסח המקורי.
קריאה
שיהיה 15'.
אייל לב ארי
נשאר הנוסח במקור.

שמירת דינים

6.

אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מתוקפן של תקנות אחרות בעניין תחבורה ציבורית, אלא להוסיף עליהן.

תחילה

7.

תחילתן של תקנות אלה, שישה חודשים מיום פרסומן.

עכשיו נותרו בעצם - - -
היו"ר אילן גילאון
עכשיו מדברים על תחנות? רגע, אבל אתה לא רוצה שנאשר את זה קודם?

כן, עכשיו אנחנו מדברים על הנושא לשמו למעשה התכנסנו, וזה התחנות. בעיקרון הרצף, התחנות הן חלק בלתי נפרד מהאוטובוס בעיקרון הזה. בפעם הקודמת משרד התחבורה נתבקש להכין לנו הצעה, אני מבין שגם הכנתם מצגת, נרצה לראות אותה – איזה פריסה, כמה מדובר, כמה קווים בכל מקום יכולים להיכנס. בואו, תנו לנו איזה brief ככה.
קריאה
גבי, תן brief.
היו"ר אילן גילאון
אפשר לשאול אם זה על דעת שר התחבורה ושר האוצר – אני מבין שכן. אני שואל תמיד את השאלה הזאת.
קריאה
כן, משרד האוצר – זה שלו.
גבי נבון
דיברנו בפעם הקודמת - - - מידע בתחנות הבין-עירוניות. כי בעירוניות המידע קיים היום, אנחנו מדברים על התחנות הבין-עירוניות. מה שקיים היום בכלל באופן כללי לגבי המידע בתחנה, יש כמה סוגי מידע שיש בתחנה – אני מדבר על העירוני כרגע – יש את השילוט הנגיש, השילוט הצהוב נקרא לזה, שזה הנגיש עם ברייל ומספר הקו; יש את השילוט הסטטי בתוך התחנה של מידע, שנמצאים שמה מספר קווים העוברים בתחנה. זאת אומרת, יכולה להיות תחנה שעוברים בה 20 קווים. בשילוט הסטטי על-פי חוק אנחנו יכולים להכיל מידע מסוים, אז זה רק 9 קווים נבחרים מתוך ה-20 שיש במידע.
היו"ר אילן גילאון
למה? זה יוצר - - -
גבי נבון
הרבה מקום. הרבה מקום ולא רואים את זה בעיניים.
היו"ר אילן גילאון
כי ראיתי תחנות שיש בהן 50 קווים אפילו.
גבי נבון
נכון, אבל בשילוט הסטטי זה רק 9 קווים נבחרים.
לירית שפיר שמש
אה, זה השילוטים האלה עם המפות - - -
גבי נבון
הנה, אפשר לראות את זה כאן. מה שכאן. זה השילוט הסטטי שיש בתחנות.
היו"ר אילן גילאון
אוקיי.
גבי נבון
ומצד ימין אפשר לראות את השילוט הנגיש, איפה שכתוב 63 - - -
היו"ר אילן גילאון
מה ההבדל בין התשעה לאחרים מבחינת החזות?
גבי נבון
התשעה קווים האלה? זה לוקח 1 מ' על 1.20 מ', המקום שלהם.
היו"ר אילן גילאון
אבל כאן, בתמונה הזאת, אני רואה פה הרבה מאוד קווים, יותר מתשעה, נכון?
גבי נבון
לא, לא. פה יש תשע בדיוק.
שמואל חיימוביץ
רגע, לא, פה מבלבלים אותנו. סליחה, אני רוצה להבין.
גבי נבון
זה על-פי חוק.
שמואל חיימוביץ
כן, אבל אתה ואבי מדברים אחרת, אז זה מבלבל אותי.
גבי נבון
אני רק אומר מה יש מידע כרגע, עוד לא אמרתי כלום.
שמואל חיימוביץ
כרגע דיברת על שילוט סטטי על התחנה בפנים?
גבי נבון
אז עוד פעם אני חוזר. מה יש בתחנה היום, במצב קיים. יש שלושה סוגים. האחד, אם תסתכלו מצד שמאל, איפה שכתוב 62 ו-23, זה שלט המידע לכבדי ראייה, שאדם כבד ראייה בא, ממשש את זה. זה דבר ראשון. דבר שני זה השילוט הסטטי, מה שהסברנו עכשיו עם התשעה קווים.

דבר נוסף שיש, אם תסתכלו בצד שמאל, אנחנו קוראים לזה שילוט בזמן אמת, מידע בזמן אמת, קוראים לזה "next bus", שמה כל רגע אפשר לראות מתי האוטובוס נכנס לתחנה – עוד דקה, עוד שתיים, עוד שלוש דקות. אלה שלושה דברים שיש בתוך התחנה, זה חוץ מהתמרור 505.

בחלק מהתחנות, לא כל התחנות, יש את המידע בזמן אמת, כי היום יש בארץ כ-5,000 תחנות כאלה, מתוך 20 וכמה אלף של מידע בזמן אמת. השנה, עד סוף השנה, אנחנו הולכים לשים שם קרוב לעוד איזה 1,600 שילוטים כאלה של מידע בזמן אמת בכל הארץ.

עכשיו, בבין-עירוני יש את הכול, פרט למידע הצהוב הזה מצד ימין, איפה שכתוב 63, 23, השילוט הנגיש. וזה על מה שדיברנו בפעם הקודמת, שאנחנו רוצים להנגיש את הבין-עירוני, להחליף את המידע הנוסף הזה לתחנות הבין-עירוניות.

עכשיו, היום השלטים האלה, ה"מידעים" האלה - - -
היו"ר אילן גילאון
מידע. "מידעים" – אין מילה כזאת, זה סתם. השדרים בטלוויזיה פשוט לא יודעים עברית, בגלל זה הם אומרים "מידעים".
גבי נבון
המידע הזה היום אנחנו שמים אותו כל איפה שיש סככה, על דופן הסככה בגובה מסוים לפי התקן, בגובה מסוים שאדם יכול להרים את היד שלו ולמשש את זה או לראות את זה. ועכשיו, זה בדיוק כמו השילוט הזה, שדיברנו על הסטטי. היום לשים שלטים כאלה בתחנות שעוברות גם עירוני וגם בין-עירוני, פשוט נראה תחנה ממש כמו טפט. האדם שילך וירצה למצוא את הקו שלו שמה, יהיה לו מאוד מאוד קשה למצוא את זה.

אז אנחנו מציעים לקחת, כמו שאמרנו, מה שיש, המידע הסטטי שדיברנו עליו קודם, אותו להנגיש. גם בבין-עירוני, גם להם נשים את השילוט הזה. זאת אומרת, מה שיש בסטטי, נעשה את זה כמו הצהובים האלה. זה מה שאנחנו מציעים.
לירית שפיר שמש
לא הבנתי. איפה אתה רוצה לשים את הצהובים האלה? לא הבנתי.
היו"ר אילן גילאון
שנייה, חבר'ה. שמוליק, בבקשה.
שמואל חיימוביץ
התכלית של התקנות זה להביא מידע לאנשים עם מוגבלות בתחנות. ואיך אתה מציע לפתור את הסוגיה לגבי מה שמעבר לתשע?
גבי נבון
תראה, אז חשבנו, בגלל מה שאתה אומר, השיטה הזאת מאוד מאוד מיושנת, לדעתי, ואנחנו רוצים לקדם בכלל משהו טכנולוגי אחר.
היו"ר אילן גילאון
כאילו, הוא אומר כזה דבר – אני מפרשן אותו, כדי להבין שגם אני הבנתי – אתה מבליט תשע קווים, מן הסתם את הקווים הכי רווחים.
גבי נבון
שימושיים, כן.
היו"ר אילן גילאון
זה ברור לגמרי. איפה שאר הקווים?
גבי נבון
אומר. השאלה הזאת נשאלת גם במה שאנחנו עושים במידע הזה.
שמואל חיימוביץ
מספר הקו כתוב על - - - כולם רואים חוץ מאנשים עם מוגבלות ראייה.
גבי נבון
רגע, דקה. בשילוט הסטטי היום יש גם ברקוד. כל אחד יכול לשים את הסמרטפון שלו על הברקוד, והוא כבר מודיע לו את כל הקווים שעוברים בתחנה, גם מה שאין - - -
היו"ר אילן גילאון
אה, אז יש לך איזשהו - - -
גבי נבון
יש לך איזה ברקוד, ואתה יכול לשים את זה.
היו"ר אילן גילאון
ואם אני רוצה להגיע למושב זרנוגה, והוא לא מופיע לי כי זה - - -
שמואל חיימוביץ
איפה הברקוד?
גבי נבון
הנה, למעלה מצד שמאל. אפשר גם להגדיל אותו ולשים אותו במקום אחר, אין לי בעיה עם זה.
שמואל חיימוביץ
לא, לקויי הראייה צריכים לדעת את המקום - - -
גבי נבון
רגע, אני רק רוצה לומר עוד מילה אחת, שמואל. היום יש לנו יישומון, אפליקציה, של משרד התחבורה, זה נקרא "רב-קו". האפליקציה הזאת מונגשת. וכולם יכולים להיכנס, והיא גם קולית, יכולים לשמוע online איזה קו נמצא בתחנה ומתי הוא מגיע.
לירית שפיר שמש
איך אני מפעילה את השמיעה שם? אני רואה רק - - -
היו"ר אילן גילאון
חבר'ה, תנו לו.
גבי נבון
אפשר גם לראות. מי שלא שומע, הוא רואה. הוא יכול לראות את זה באפליקציה. אפשר להוריד את האפליקציה, online יכולים לדעת איזה קו נכנס לתחנה, מתי, בעוד כמה דקות הוא מגיע לתחנה.
לירית שפיר שמש
לא, אבל לא הבנתי איך אני מפעילה את השמע שלה. את הראייה אני יודעת.
גבי נבון
תיכנסי לאפליקציה, את יכולה לשמוע את השמע.
לירית שפיר שמש
אסתכל אחר כך. אתה יודע מה, תעזור לי אחר כך?
גבי נבון
- - - "רב-קו", יש סמל של משרד התחבורה, אפשר להיכנס ולראות את הדברים. בנוסף לכך, שמואל, גם דיברנו יחד אתכם, אנחנו רוצים לקדם בכלל משהו מהפכני לגמרי. אנחנו רוצים לקדם מה שאנחנו קוראים לזה "step here". "step here" זה אומר, עשינו ניסוי כזה בהרצליה, עשיתי למעשה את הניסוי הזה באיזה שתי תחנות – אדם עם מוגבלויות או כל אדם אחר שנמצא בתחנה, יש לו משילוט ה-"next bus" שיש, משדר לו לתוך הסמרטפון איזה קווים יש לו כרגע בתחנה. הבן-אדם שנמצא בתחנה, יש לו אפליקציה מיוחדת שכבר פותחה, הוא לוחץ על המספר שהוא רוצה לראות, הוא יודע איזה קווים שמגיעים, הוא לוחץ על הקו שהוא רוצה, הוא משדר לנהג עצמו, על הצג של הנהג, שאדם עם מוגבלות נמצא בתחנה, אל תשכח אותו, ואתה צריך לאסוף אותו. ואנחנו מנסים עכשיו לקדם את זה ולעשות פיילוט כזה עכשיו.
היו"ר אילן גילאון
הצלחתי להפעיל Waze, יש דבר כזה. אני אף פעם לא מאמין שזה דבר אמיתי, עכשיו אתה אומר לי דברים עוד יותר מורכבים.
גבי נבון
אילן, זה קיים, זה נעשה - - -
נתי ביאליסטוק-כהן
אילן, אגיד משהו על הטכנולוגיה הזאת, למרות שאני עובד על זה, אבל עוד לא קיבלתי שמה מניות. יש לה אלטרנטיבה גם במקום סמרטפון להשתמש בשלט.
גבי נבון
כן, גם זה או זה, זה לא משנה.
נתי ביאליסטוק-כהן
זה סוג של שלט כזה.
היו"ר אילן גילאון
אתה מדבר אלי, אני מרגיש כמו ילד בחנות של "Toys R Us" עכשיו, שהוא מתחרפן.
נתי ביאליסטוק-כהן
אילן, כשתבוא לביקור במרכז לעיוור, אראה לך כמה צעצועים יפים. גם יותר מטכנולוגיה אחת יש לדבר הזה.
היו"ר אילן גילאון
אני בתור טכנופוב, באמת, אני אומר לכם ה-Waze, בסוף היא אומרת לי: הגעת אל היעד. ואז קרה לי בלוויה מסוימת, שמישהו לא סגר את זה, ובאמצע ההספד הוא אמר: הגעת אל היעד.
לירית שפיר שמש
בקיצור, אז אני לא הטכנופובית היחידה.
היו"ר אילן גילאון
לא, תרגישי נוח.
נתי ביאליסטוק-כהן
אבל אנחנו מדברים על טכנולוגיה, שאחרי שהם יאמצו אותה, אתה יודע, אחרי שהם יעשו פיילוט בהרצליה, ויכשירו אותה ויקדמו אותה, ואני מאמין בטכנולוגיה הזאת בעתיד, אנחנו צ'יק צ'ק תוך חמש שנים, כמה תחנות ייפרסו ברחבי הארץ. וגם יש לזה מחיר, כי על התקציב הם עוד לא דיברו. אבל כל יחידה כזאת בתחנה, עוד לפני המערכת, תעלה כמה מאות שקלים. אז אני לא רואה את זה כל כך מהר, למרות שאני נורא רוצה את זה מחר. עד אז, איך אדם עם לקות ראייה מוצא את הקו שהוא מחפש כשהוא מגיע לתחנה?
היו"ר אילן גילאון
כן, שאלה טובה. עד העתיד מה קורה בהווה?
נתי ביאליסטוק-כהן
כשאתה אומר רק את התשע הראשונים - - -
היו"ר אילן גילאון
לא, הוא אומר: לא התשע הראשונים - - -
עופר לוי
יש תחנות הורדה והסעה שעוברים בהן עשרות קווים.
גבי נבון
אמרת: 50, אתה צודק.
היו"ר אילן גילאון
זה לא אני, זה שמוליק אמר.
עופר לוי
קודם כול, פיזית אין מקום. ואחר כך, בישיבה הבאה שנשב פה - - -
נתי ביאליסטוק-כהן
למה אתה כועס עלי?
עופר לוי
אני חס וחלילה לא כועס.
גבי נבון
ככה זה הטון דיבור שלו.
עופר לוי
אמא שלי כבדת שמיעה, אז אני רגיל לדבר בקול רם.
קריאה
אתם, עורכי-הדין, לא מסתדרים אחד עם השני.
עופר לוי
אז אני מנסה לומר, שנשב בישיבה הבאה, ותבואנה תלונות על שמרוב עצים לא רואים את היער.
היו"ר אילן גילאון
לא, יש שלט. שמע, נתי, יש פה היגיון.
עופר לוי
אם אתה מקים 50 שלטים צהובים כאלה, יבוא האוטובוס, עד שימצא האיש שנזקק, הצרכן, עד שימצא את השלט של האוטובוס ויבין שזה האוטובוס שלו, האוטובוס כבר ייסע.
נתי ביאליסטוק-כהן
לא, בדרך כלל הצרכן מחכה לאוטובוס ולא להיפך. לא זה צריך להיות - - - אבל בסופו של דבר, זאת ההערה הבאה לצורך העניין, שקווים בין-עירוניים, יש להם גם תחנות בתוך העיר.
קריאה
וזה עוד יותר טפטים.
נתי ביאליסטוק-כהן
אבל סליחה, הבן-אדם לא יודע שבכלל עובר שמה קו 480.
היו"ר אילן גילאון
תקשיבו מה אומרים כאן. קודם כול, זה נכון - - -
נתי ביאליסטוק-כהן
בחלק מהתחנות בכלל לא מסומנת העובדה שעובר שם קו בין-עירוני.
היו"ר אילן גילאון
כל המרבה פה בעניין הזה, גורע זה ברור לגמרי. עכשיו, רציתי להיות בטוח שהמידע הזה נמצא במקום אחר, שאני יכול לפנות אליו, כשאני רוצה משהו שהוא לא בין התשעה והוא נמצא - - -
עופר לוי
אפליקציה, לדעתי, היא הדבר הכי טוב.
נתי ביאליסטוק-כהן
אני מסכים, זה הדבר המצוין. אבל מה לעשות ש-60% מבעלי תעודת העיוור בישראל הם מעל גיל 60.
היו"ר אילן גילאון
אני חושב שיש בזה סבירות.
לירית שפיר שמש
אוכלוסייה גדולה אין לה בכלל סמרטפונים.
נתי ביאליסטוק-כהן
אה, כן, האוכלוסייה החרדית, בכלל - - -
היו"ר אילן גילאון
לאוכלוסייה החרדית זה בעיה עם האפליקציה.
קריאה
אנשים עם מוגבלות שכלית - - -
היו"ר אילן גילאון
בבקשה, מיכל.
מיכל שיק הר-טוב
אנחנו, עמותת "נגישות ישראל", בהחלט חושבים שהפתרון הזה של השלט הצהוב הוא פחות טוב. ואין ספק שכמו שעופר אמר, מרוב דובים לא יראו יער, וזה בהחלט יכול להטעות יותר מאשר לעזור. אנחנו בעד פתרון טכנולוגי, וגם אמרתי לך את זה. אנחנו הכי בעד פתרון טכנולוגי. אבל כשאני מסתכלת על התוכנית לביצוע שלכם פה במצגת, אני לא רואה שום תוכנית לביצוע לגבי אותו פתרון טכנולוגי. מה שהם אומרים, הוקצו לנו 30 מיליון, אנחנו יכולים לעשות את זה באמצעות אותו שלט צהוב, ואנחנו מעדיפים, אם אני מבינה נכון, את הכסף הזה, ויש בזה המון מן ההיגיון, להשקיע בפתרון טכנולוגי ולא במשהו שהוא פחות טוב.

אני פשוט רוצה, שכרגע הם מדברים בעלמא, זאת אומרת הם מדברים באוויר. נעשה פיילוט, נצא בפיילוט, נצא במכרזים – מתי זה יהיה, בעוד עשר שנים?
קריאה
לא, יש לך - - -
מיכל שיק הר-טוב
רגע. אז הייתי שמחה לשני דברים: האם יש לכם תוכנית לביצוע לגבי הפתרון הטכנולוגי הזה של "step here"? אם כן, מה - - - ואם לא, זה גם תשובה. והדבר השני, למה אתם לא מוכנים להתחייב בתקנות להנגשה חושית?
היו"ר אילן גילאון
מאיפה את - - - הם מוכנים?
מיכל שיק הר-טוב
זה מה שנאמר לי.
היו"ר אילן גילאון
זה מידע שעוד לא הגיע לשולחן. אני לא יודע כלום היום.
מיכל שיק הר-טוב
כרגע בתקנות זה לא כתוב, אז אני מבינה שזהו.
קריאה
לא יהיה.
מיכל שיק הר-טוב
זה אתה אומר.
היו"ר אילן גילאון
סליחה רגע, אתם רוצים date? אין שום בעיה. בבקשה.
הראל שליסל
הראל ממשרד האוצר מאגף תקציבים. אז אגיד רק את נקודת המבט שלנו. הקצינו לתוכנית של ההנגשה של התחנות סכום מסוים. עכשיו, בסוף זו החלטה גם של המשרד, אבל גם לוועדה פה יש איזשהו אינפוט, מה לעשות עם התקציב הזה. עכשיו, אם רוב התקציב הזה ילך לשילוט צהוב, ברור שזה ישאיר פחות תקציב לפתרונות טכנולוגיים.

עכשיו, אני שואל אתכם בצורה הכי כנה: לא ברור לי כמה באמת משתמשים בשילוט הצהוב הזה, כמה הוא באמת אפקטיבי ביחס לעלות שלו. כי היא די יקרה, אנחנו מדברים על בין 100 ל-200 שקלים להתקנה של חתיכת - - -
מיכל שיק הר-טוב
כשאנחנו קיבלנו הצעה של 49 שקלים.
הראל שליסל
לא, אבל זה לא כולל התקנה. זה לא נכון.
היו"ר אילן גילאון
זאת אומרת, ההערכה שלהם היא רבע מההערכה שלכם?
קריאה
חצי, חצי.
נתי ביאליסטוק-כהן
לא, הוא כולל התקנה, היא לא.
לירית שפיר שמש
אני לא יודעת להגיד לך כמה, אני יכולה להגיד לך שאני ככבדת ראייה מאוד נהנית מהשילוט הצהוב הזה.
הראל שליסל
מעולה.
לירית שפיר שמש
ואני רואה גם מהאוטובוס, אני יכולה לראות.
הראל שליסל
אז קודם כול, אני שמח לשמוע.
קריאה
אנחנו יכולים ללכת?
הראל שליסל
אפשר בבקשה רגע לסיים? וזה 90 שקל, אני מתנצל, אבל זה גם כולל את האחזקה, וגם יש המון המון תלישות, מורידים כל הזמן שלטים, וכל שלט אתה לוקח בחשבון שצריך להתקין עוד אחד ועוד אחד. לכן גם בסוף צריך לעשות פה איזושהי חשיבה, מה נכון יותר לעשות, האם להשקיע בשילוט הסטטי, שהתועלת שלו יחסית יותר נוחה? עלא כיפאק, שנייה. או שאנחנו רוצים לצאת לפיילוט לאמצעים טכנולוגיים קצת יותר מתקדמים, שנותנים גם פתרון הוליסטי, ולא רק לתשעה קווים האלה, כי את האמת, אני לא רואה איזה עכשיו מישהו שהוא כבד ראייה ממשש תחנה שלמה, זה נראה לי משהו קצת פחות - - -
היו"ר אילן גילאון
אולי הפתרון בזה שתגרדו יותר מאשר הסכום שגירדתם?
הראל שליסל
שנייה, אפשר לגרד עוד ולהדביק עוד שלטים, אבל אני מציע משהו אחר. בואו נצא לאיזשהו - - -
היו"ר אילן גילאון
אבוא אתך ואציע לך את המקורות, תראה שיש לך כסף. ואם תרצה אחרי כל זה לקנות עוד 5-4 צוללות, תאמין לי אני גם מביא לך ומונגש, צוללות מונגשות.
הראל שליסל
עלא כיפאק. צוללות זה לא אצלנו.
אייל לב ארי
אבל גם את השילוט הסטטי – זה פשוט יותר זול.
הראל שליסל
בסדר, נשים שילוט סטטי גם על הצוללות.
היו"ר אילן גילאון
בכל דלת.
נתי ביאליסטוק-כהן
לא, אבל לא על החלונות.
הראל שליסל
אני מציע לצאת אולי באיזשהו סקר, שיבחן באמת את השימוש של הדבר הזה, וכמה הוא באמת נותן תועלת, כי בסוף המטרה שלנו היא לתקצב משהו שייתן תועלת אנשים, אין לנו סתם רצון לתקצב משהו, לשים מעין וי ולהגיד: הנה, אנחנו נגישים.
מיכל שיק הר-טוב
יש פה את המרכז לעיוור, הם יכולים להגיד הכי טוב. נתי.
נתי ביאליסטוק-כהן
אנחנו עושים שימוש - - -
הראל שליסל
שוב, אבל צריך להבין שיש לנו מגבלת מקורות, וצריך לחשוב עכשיו מה נכון לעשות.
נתי ביאליסטוק-כהן
לך יש מגבלת מקורות ולי יש מגבלת ראייה, ואנחנו צריכים פעם אחת אולי לשבת ולראות איך מגשרים בין הדברים האלה, ולא שמכתיבים לנו: זה התקציב - - -
היו"ר אילן גילאון
נתי, הוא שואל אותך מה אתה רוצה – צהוב, שמראש זה צבע לא טוב, אני כבר אומר לך.
נתי ביאליסטוק-כהן
לא, הוא אומר לי: בוא נעשה צהוב, כדי שנעשה פיילוט על טכנולוגיה.
עופר לוי
לא, סליחה, אני מתנצל. את סדר הדברים אני קבעתי. מאחר שהתחייבתי בישיבה הקודמת שנגיש תוכנית להנגשת התחנות לוועדה הנכבדה הזו, ומאחר שלהגיש תוכנית שהיא לא ברת יישום - - -
נתי ביאליסטוק-כהן
גם ברת זה לא מילה בעברית.
היו"ר אילן גילאון
עזוב, נו, די. ברת זה בסדר.
עופר לוי
ברת זה בסדר גמור.
נתי ביאליסטוק-כהן
לא, זה לא.
עופר לוי
זה כן. נתערב?
קריאה
זה בארמית.
עופר לוי
מאחר שזה לא היה ראוי להגיש תוכנית שאינה ישימה לוועדה הנכבדה הזו, אז ביקשתי את הצוות, שעל רקע הצפי לשימוש ב-step here"", להגיש תוכנית מקבילה. זאת אומרת, שאנחנו נוכל להתחיל ליישם את התוכנית החל ממחר. החל ממחר נוכל לצאת ולנסות להתקשר עם האנשים שיתקינו את השילוט הצהוב. זו התוכנית למעשה. במקביל, לקדם גם את הנושא של "step here", או השימושים הטכנולוגיים היעילים יותר. זאת הייתה ההנחיה שלי, שלא נגיש לכאן תוכנית שלא תוכל להיות מבוצעת החל מהיום שהוועדה מחליטה לקבל אותה.

יחד עם זאת, אנחנו יושבים כאן, גם מתוך מטרה, כפי שהראל אמר, לנסות לקבוע סדרי עדיפויות. אנחנו כשלעצמנו, משרד התחבורה, מוכנים להתחיל ליישם כבר ברגע שהוועדה מחליטה, כבר ממחר את התוכנית בקשר לשלטים הצהובים. ובמקביל, אנחנו גם מוכנים ורוצים להמשיך לקדם גם את הנושא הטכנולוגי.
אם הוועדה תאמר לי
תשמע, ידידי היקר, אם יש לך תקציב, ומאחר שהעוגה היא בסדר גודל מסוים, אנחנו שוקלים אחרת, אל תתחיל מחר, תמשיך לבחון את הנושא של היישום הטכנולוגי, ונתכנס כאן עוד שלושה חודשים-חצי שנה, לראות איך מתקדם היישום הטכנולוגי הזה, על חשבון השלטים הצהובים – אקבל את זה בברכה. התוכנית הזו, שיהיה ברור, הגשנו אותה, כדי שהתוכנית תוכל להיות ישימה מרגע שהוועדה מקבלת אותה. וכך היא גם בנויה. אנחנו כרגע לא בשלים באמת האחוזים ליישם את ה-"step here". אנחנו צריכים להמשיך לבדוק - - -
מיכל שיק הר-טוב
ובעוד שלושה חודשים תוכל לבוא עם תוכנית?
עופר לוי
זה כבר גבי. אנחנו רוצים להמשיך ולבחון. בוצע פיילוט קטן בהרצליה בשתי תחנות. זה לא מספיק, זה לא נותן מענה. אנחנו צריכים לעשות פיילוט בהיקף יותר נרחב, כדי לראות איך אפשר ליישם את זה, מה העלויות של זה, איך עובד הקשר נהג-לקוח, ואיך הלקוח מצליח להסתגל ליישומון הזה.
היו"ר אילן גילאון
יפה. שמוליק.
שמואל חיימוביץ
טוב ציפור אחת מאשר שתיים על העץ.
קריאה
לא בטוח.
שמואל חיימוביץ
לא מובן?
היו"ר אילן גילאון
תבאר.
שמואל חיימוביץ
מה שמציע עופר הרבה יותר הגיוני ומעשי, ולא להיתלות במשהו שהוא בפיתוח, ובינתיים לעכב. שיתחילו לשלט בצהוב. יהיה להם פיתוח שיכול להיות יותר טוב מהשילוט הזה – יציגו אותו, אם זה יהיה רלוונטי, אז אפשר להמשיך.
מיכל שיק הר-טוב
אבל לא יהיה להם כסף.
שמואל חיימוביץ
סליחה, שיחפשו שני מקורות תקציב, אחד למו"פ והשני להתקנת שילוט. זה לא צריך להיות על אותו בסיס. זה לא צריך להיות על אותו בסיס.
קריאה
- - - וקיבל הצעה של 49 שקלים.
היו"ר אילן גילאון
תראה, אני לא יודע, אנחנו חייבים לקבל פה החלטה, ברור לגמרי. אני גם אומר לכם תמיד: יש תהליכים ויש תאריכים, גם תאריכים הם חשובים בעניין הזה. נלך לכיוון הזה שאתה מדבר עליו.
לירית שפיר שמש
יש משהו אחד שלא הבנתי: הכוונה היא רק למצב של אדם עם לקוי ראייה שמגיע לתחנה ועומד בה, או גם לאותו אדם שמגיע לקרבת תחנת אוטובוס - - - יושב כבר באוטובוס, וזה יגיד לו שזאת תחנת האוטובוס - - -
עופר לוי
על המערכת בתוך האוטובוס כבר דיברנו קודם.
נתי ביאליסטוק-כהן
המערכת הזאת יודעת, לפחות בתיאוריה, גם לעקוף את ההחלטות של הנהג לגבי עוצמת הכריזה - - -
לירית שפיר שמש
אה, אוקיי.
נתי ביאליסטוק-כהן
זאת אומרת, אם אדם עם מוגבלות יושב באוטו, הוא יכול לנהל את הכריזה.
היו"ר אילן גילאון
עכשיו, עופר, אני מקבל את התוכנית שלכם, אני רוצה רוויזיה אבל לתקנות.
אבי רמות
אילן, רק ברשותך, התקן היום מאפשר - - -
קריאה
התקנות מ-2003?
היו"ר אילן גילאון
כן.
עופר לוי
כל האחריות לך שהתקנות מ-2003, הרוויזיה לא מקודמת על כתפי. צר לי.
היו"ר אילן גילאון
זה אתה?
קריאה
כל כתפיו. הוא אשם.
עופר לוי
אני אשם. התקנות האלה יושבות לי על השולחן מול עיני, לצד מסך המחשב שלי כל היום. כך גם אמרתי לערן אתמול בשיחת הטלפון. צר לי, צר לי באמת, לא הצלחתי לנהל את הזמן שלי כראוי כדי לקדם אותן. הן היו חלק מהיעדים שלי, מהביקורת שאני עובר אצל המנהלים שלי בשנה שעברה, ולא עמדתי ביעד הזה. הן תהיינה גם היעד שלי לשנה הזו, ותקוותי שהשנה הזו אוכל לעמוד בזה.
היו"ר אילן גילאון
שמע, אני מופתע מן התשובה. חשבתי שתגיד לי: לא יהיה כלום כי אין כלום. חשבתי שזה מה שתגיד.
עופר לוי
לא, יש הרבה. יש מקום לבצע את הרוויזיה הזו.
היו"ר אילן גילאון
אמרתי לך, אנחנו מדברים בזמן – בימים, בשבועות.
עופר לוי
תראה, אמרתי: התקנות יושבות על שולחני. תקוותי שבשלושה חודשים - - -
היו"ר אילן גילאון
נבקר אצלו במשרד.
עופר לוי
אתה מוזמן.
היו"ר אילן גילאון
שלושה חודשים?
עופר לוי
תקוותי שבשלושה חודשים הקרובים נפעל - - -
היו"ר אילן גילאון
תקוותי?
עופר לוי
תקוותי. אני יכול רק להביע את תקוותי.
לירית שפיר שמש
יש לך עדים, תיזהר.
נתי ביאליסטוק-כהן
התקווה בת שנות אלפיים.
עופר לוי
רגע, תתקן אותי אם אני טועה – כן או כנה?
קריאה
כן.
קריאה
אלחיץ אותו, שיעשה את זה בשלושה חודשים.
היו"ר אילן גילאון
עופר, קיבלת 120 ימים. אנחנו נוקבים בימים, כדי לתת לזה ממד של דחיפות יותר.
קריאה
אתי תשב ליד הטלפון.
לירית שפיר שמש
איך 120? שלושה חודשים זה 90 יום, יש בעיה בחשבון.
היו"ר אילן גילאון
אז נתתי לו עוד חודש, ככה ספייר.
אבי רמות
אילן, אני רוצה הערה אחת, ברשותך. אם מסתכלים על תקן 1918 חלק 4, הוא מאפשר להחליף שילוט סטטי בקולי.
קריאה
אבל זה לא כתוב - - -
אבי רמות
זה ברוח החוק, לא? אז הם אומרים את זה כל הזמן.
היו"ר אילן גילאון
אתה צודק. אבל אני רוצה – זה מסוכם העניין הזה, כדי שנוכל להתקדם? כן, בבקשה.
אריה זדה
אריה זדה, מנהל אגף תקציבים ברשות לתחבורה ציבורית. מכיוון שהתקציב בסופו של יום יגיע על חשבון דברים אחרים, וזה תקציב שהקצו לנו מהאוצר, מה שאני מדבר, על השילוט הצהוב, ואנחנו באמת מבינים את המצוקה של מי שלא יכול לדעת בתחנה מחד. ומאידך, אני גם חשוף לקידום הטכנולוגיה שאנחנו רוצים בתחבורה הציבורית. אז מה שאני מבקש להדגיש, שוב, את מה שאמר עופר, נתחיל עם הפתרון של השלטים הצהובים, אבל אנחנו מעוניינים בכנות לעשות את הפיילוט של ה-"step here". אנחנו מעוניינים לעשות את זה. כלומר, אנחנו לא רוצים לשים 30 מיליון שקלים על שלטים צהובים - - -
היו"ר אילן גילאון
אריה, אבל קיבלנו את ההמלצה שלכם.
אריה זדה
אז לכן אנחנו צריכים אולי לוחות זמנים קצת יותר מרווחים, בכדי שיהיה לנו זמן לעשות את הפיילוט ל-"step here".
היו"ר אילן גילאון
אני בסך הכול רוצה את מה שמתבצע, שיהיה לי רשום, כי אתה לא תהיה פה מחר, עופר לא יהיה פה, אני לא אהיה פה. אני לא יכול לסמוך על זה. נתי לא יהיה פה.
נתי ביאליסטוק-כהן
אילן, אני לחלוטין מאמין בכנות בדבריהם, אבל אני אומר לך - - -
היו"ר אילן גילאון
אתה לא מבין לאיזה מעמד הגעתי. עוד לא שמעתי אותו אומר דבר כזה לאף אחד.
קריאה
יכול להיות שהוא חולה היום.
נתי ביאליסטוק-כהן
אני מאמין בכנות דבריהם, אני אומר לך רק, כי נער אוצר הייתי וגם זקנתי, בעוד שישה חודשים הם יהיו פה, ולא יהיו לכם לוחות זמנים, ולא יהיה להם צפי.
קריאה
אבל יש פה לוחות זמנים.
נתי ביאליסטוק-כהן
לא, לטכנולוגיה.
אריה זדה
לא, אנחנו יכולים לעשות ככל שביכולתנו - - -
היו"ר אילן גילאון
נתי, אתה לא רוצה - - - מה הייתי וגם זקנתי.
אריה זדה
אז המצב הזה יכול להיות - - -
קריאה
לא, צריך מכרז - - - לא, הבירוקרטיות נמצאות בכל מקום.
היו"ר אילן גילאון
יותר מדי רצון טוב.
לירית שפיר שמש
רגע, אל תדברו כולם יחד.
היו"ר אילן גילאון
כן. רק שמוליק.
שמואל חיימוביץ
יש לנו טכנולוגיה לואו-טק, שהיא טובה לכל האוכלוסייה. כולם משתמשים בשילוט המוגדל הזה, לא רק אנשים עם לקות ראייה, רק שכולם יבינו את זה. ולכן לא לעבור לטכנולוגיות שכרגע לא קיימות, רק בשביל לפתח אותן וכו'. שילכו למדען הראשי לבקש עוד תקציב בשביל פיתוח.
קריאה
הטכנולוגיות כבר מפותחות - - -
אריה זדה
אבל מכיוון ש"בתוך עמי אנוכי יושבת", ולא יהיה תקציב נוסף. ולצערי אני אומר את זה, אני לא יודע שיהיה לנו תקציב מעבר ל-30 מיליון, אז בוא ננצל את זה בצורה הכי מיטבית שאפשר. העולם היום הוא טכנולוגי, אין מה לעשות, הכול טכנולוגי.
היו"ר אילן גילאון
אני תומך בתוכנית שלכם.
קריאה
אז בוא ניתן פתרון - - - רלוונטי.
היו"ר אילן גילאון
מה התוכנית של האוצר – התוכנית של עופר? לא הבנתי. עופר, לך יש תוכנית עצמאית מול האוצר?
עופר לוי
לא, ממש לא.
היו"ר אילן גילאון
אבל אנחנו בהחלט רוצים להיכנס ללוח זמנים. אנחנו רוצים שהדברים יהיו מסודרים. הצרפתים אומרים (אומר דברים בשפה הצרפתית) – החשבונות הטובים עושים חברים טובים ואזרחים טובים. והדברים צריכים להיות רשומים וברורים, כי אנחנו עוסקים בדברים שהם לא נקודתיים, אלא על-זמניים. אז בבקשה. אז אני רוצה 120 ימים, שזה מהווה ארבעה חודשים, לירית.
קריאה
120 ימים למה? לפיילוט?
היו"ר אילן גילאון
שכל הדברים האלה שאנחנו מדברים כאן - - -
קריאה
לוחות זמנים ליישום טכנולוגיות.
קריאה
אה, לפיילוט.
קריאה
לא הבנתי. 120 יום לפיילוט?
היו"ר אילן גילאון
כל הדבר הזה שיש פה, הופך להיות תקנות.
קריאה
תוך 120 ימים.
עופר לוי
לא, התוכנית הזו לא תהיה חלק מהתקנות, אדוני.
היו"ר אילן גילאון
אה. טוב. זה בעיה. אז על מה אתה רוצה שאסמוך?
עופר לוי
על התוכנית.
היו"ר אילן גילאון
אוקיי. יש לי חדר מלא תוכניות.
עופר לוי
טוב. תראה, אדוני, אנחנו בישיבה - - -
היו"ר אילן גילאון
- - - לי אדוני, למה זה - - -
קריאה
בעיקר כשיש לו חום.
היו"ר אילן גילאון
אני גם עם חום.
עופר לוי
אקרא לך בעל חום. תראה, חבר הכנסת גילאון, הייתי כאן בישיבה הקודמת. בישיבה הקודמת אמרתי שאני לא מתכוון להיכנס כאן בוועדה הזאת לניואנסים המשפטיים שקשורים לדעתנו בקשר להסמכה של חוק השוויון לתקנות האלה. התקנו את התקנות האלה במסגרת ההסמכה, וכל מה שמעבר לתקנות האלה חורג מהסמכת המחוקק, מהסמכת החוק המסמיך. זו דעתנו.
קריאה
זה לפי הפרשנות שלך.
היו"ר אילן גילאון
המחוקק קובע לעצמו מה בהסמכת המחוקק ועל-פי חוק.
עופר לוי
אז יש חוק, שהחוק הורה לשר התחבורה להתקין תקנות, ושר התחבורה התקין תקנות, או מציע נוסח של תקנות על-פי המסגרת, לפרשנותי, של החוק המסמיך. ואלה התקנות שהונחו בפני הוועדה הזאת, תקנות של הנגשה של אוטובוסים בין-עירוניים.

בישיבה הקודמת אמרתי שאני מודע, במשרד התחבורה אנחנו מודעים לחשיבות ולצורך של הנגשת התחנות במקביל. ולכן אנחנו באופן וולונטרי, מיוזמתנו, הצענו שנגיש תוכנית, שנגייס מימון, שנגייס תקציבים מהראל – שעכשיו הוא עסוק בטלפון שלו.
קריאה
הוא משיג תקציבים.
עופר לוי
אבל כדי שנגיע עד הלום, מספיק מים חמים ורותחים עברו בינינו כדי שנגייס את כל התקציבים האלה לתוכנית הזו. אבל כך עשינו. עמדנו בהתחייבויות שלנו, הגשנו לוועדה את התוכנית, הראינו לוועדה שהכוונה שלנו היא כוונה אמיתית וכנה, ושבכוונתנו ליישם את זה. עשינו את זה באופן וולונטרי - - - לא כפתה עלינו.
היו"ר אילן גילאון
מה עופר, אני עוסק פה בתקנות או בחוקים או בהסדרים ולא בגמ"ח.
עופר לוי
אנחנו לא עושים גמ"ח, סליחה.
היו"ר אילן גילאון
הדבר האחרון שאני עוסק בו זה ברצון וולונטרי של מישהו, אתה מבין? לכן התקציב הוא תקציב ממלכתי, והוא נלקח לטובת אותו הסדר שאנחנו רוצים לקיים כאן. ולכן שום דבר שאיננו כתוב, בסופו של דבר מבחינתי הוא איננו קיים.
עופר לוי
אז מבחינתי אפשר לצרף את הפרוטוקול הזה - - -
היו"ר אילן גילאון
ואם תגיד לי שאני נאלץ ללכת ולעשות שינויי חקיקה, גם אעשה את זה, בוא נגיד ככה.
עופר לוי
סבבה.
היו"ר אילן גילאון
סבבה. לכן אין פה טובות, שיהיה ברור. אני לא התוכנית ליזמים צעירים.
עופר לוי
סליחה, אדוני, רגע, אני רוצה להעמיד דברים על דיוקם. דבר ראשון, אנחנו לא עושים גמילות חסדים, משרד התחבורה עושה הרבה דברים למען התחבורה הציבורית ולמען הנגשת התחבורה הציבורית, גם מעבר לדרישות - - -
היו"ר אילן גילאון
אתה יודע מה? תגיד מה החששות שלכם, זה יעזור.
עופר לוי
לי אין חששות.
היו"ר אילן גילאון
אז מה הבעיה?
עופר לוי
יש לי חוק מסמיך.
ערן טמיר
הוא טוען שיש בעיה עם ההסמכה.
עופר לוי
יש לי חוק מסמיך, פעלתי בהתאם לחוק המסמיך.
אייל לב ארי
יש כאן אי הבנה. כשהיושב-ראש דיבר על הכנסת ההתאמה של ההכנות, ההנגשה של התחנות הבין-עירוניות לרוויזיה, הוא התכוון לרוויזיה של התקנות של 2003, שלגביה, לפי מה שאתמול דיברנו, אין בעיית הסמכה.
קריאה
אה.
אייל לב ארי
לזאת הייתה הכוונה.
עופר לוי
סליחה, הרוויזיה, בכל הכבוד, אני צריך לבחון את שאלת ההסמכה. ככל שאני, מבחינת ההסמכה, מהבחינה התקציבית - - - לכלול את נושא הנגשת התחנות הבין-עירונית ברוויזיה – ייעשה. אני אומר שוב: ככל שהנושא של הנגשת התחנות הבין-עירוניות נכלל בחוק - - -
היו"ר אילן גילאון
אבל עד עכשיו אמרת שלא?
קריאה
הוא אמר שהוא יבדוק את זה.
עופר לוי
אני אומר שלתקנות האלה שמונחות כרגע לפני הוועדה - - -
מיכל שיק הר-טוב
אבל אם תעשה את זה - - - לא משנה.
היו"ר אילן גילאון
לא הבנתי על מה התעקשותך.
עופר לוי
אני לא מתעקש בכלל, נהפוך הוא. באתי בנפש חפצה, עוד בישיבה הקודמת. אנחנו עוסקים כרגע בתקנות הנגשה חושית באוטובוסים בין-עירוניים. זה הדיון כאן. בדיון הקודם הוספתם נדבך נוסף לתקנות האלה ואמרתם - - -
היו"ר אילן גילאון
אמרנו לך שאין אוטובוסים בלי - - -
עופר לוי
יפה.
היו"ר אילן גילאון
בלי התחנה זה כמו חוף בלי סוכת מציל.
עופר לוי
אמרתי נכון וכך עשיתי. אני אומר שבמסגרת של התקנות האלה – אלה התקנות.
היו"ר אילן גילאון
אתה יודע מה, עופר? אולי היועץ המשפטי - - - ערן, יש לך הצעה - - - משפטית?
ערן טמיר
לא יודע אם הצעה, אבל - - -
היו"ר אילן גילאון
הבנת מה אני רוצה, הבנת מה הוא אומר. תנסה - - -
ערן טמיר
כן. אם הבנתי נכון מה שעופר אומר, זה שידיו כבולות, כי לפי איך שהוא מבין את החוק המסמיך, הוא לא יכול להכניס בתקנות את הנושא של התחנות.
אייל לב ארי
בתקנות האלה.
ערן טמיר
בתקנות האלה. אני רוצה שזה יהיה ברור גם לפרוטוקול, דעתנו, כנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שונה בתכלית. אנחנו חושבים שיש מקום, ואפילו יש צורך, כי לא הגיוני - - -
היו"ר אילן גילאון
תן לי פרשנות משפטית, לא דעתנו.
ערן טמיר
דעתנו המשפטית של נציגי הנציבות, אבל יש מחלוקות משפטיות, לגיטימי. באופן אישי מאוד חשוב לי כן להבהיר לנו כנציבות, להביא את התקנות שכן אושרו או שכן נקראו פה. אני חושב שאנחנו יכולים מול משרד התחבורה, לעשות את התהליך של הבירור, ולשכנע אותם בהסמכה, ואם צריך גם לערב את היועץ המשפטי לממשלה כדי לסגור את זה.

מה שכן אני רוצה, זה עוד כמה דברים: אחד, שהתוכנית הזאת תהפוך להיות לפחות להבטחה מינהלית באופן ברור ומובן.
עופר לוי
אמרתי כאן קבל עם ועדה, שאני מוכן שהתוכנית הזאת תהפוך לחלק בלתי נפרד מפרוטוקול הוועדה, ועדה של הכנסת. יותר מזה?
ערן טמיר
לא, זה לא מספיק.
נתי ביאליסטוק-כהן
אתה יודע כמה פעמים כיוונתי בפרוטוקולים של ועדות?
עופר לוי
שמע, אין לי את הניסיון שלך, אני יכול רק לומר איך שאני מנסה לעבוד.
ערן טמיר
נשמח לקבל מהמנכ"ל או מהשר אמירה מפורשת שהתוכנית הזאת מבחינתם נכנסת כבר עכשיו ב-2017 ליישום. זה עניין ראשון. ועניין שני, מאוד מאוד נשמח לקדם את הנושא של בירור נושא הסמכות בד בבד עם זה שכבר נקדם את הרוויזיה כמה שיותר - - -
עופר לוי
הבנו. בוא נאשר את התקנות האלה - - -
ערן טמיר
עופר, עם זה התחלתי.
היו"ר אילן גילאון
ערן, תודה.
קריאה
לא צריך - - -
ערן טמיר
מה לא צריך, את הרוויזיה?
קריאה
הוא לא צריך לאשר את התקנות.
ערן טמיר
מה זה קשור? אתה לא רוצה לאשר, אז אתה לא מאשר.
היו"ר אילן גילאון
עופר, אל תתעצבן.
עופר לוי
אגיד לכם למה אני כועס.
היו"ר אילן גילאון
זה טוב שאתה כועס - - -
עופר לוי
אני נמצא כאן כמשרת ציבור, אני נמצא בשירות המדינה כמשרת ציבור.
קריאה
גם אנחנו.
עופר לוי
והתקנות האלה, יש להן ייעוד לשרת ציבור מסוים.
קריאה
גם אנחנו.
עופר לוי
יופי. עכשיו, מה שאנחנו עושים, קיימנו דיון ביוני שנה שעברה. עכשיו אנחנו מקיימים שוב דיון בינואר השנה, חצי שנה חלפה. והתקנות האלה, שיש להן תפקיד לסייע לציבור מסוים, לציבור שיושב פה, לציבור שיושבים פה נציגים - - -
קריאה
סיימת?
היו"ר אילן גילאון
תעשה לי טובה. בוא, בוא, בוא - - -
לירית שפיר שמש
גם אני הציבור הזה.
היו"ר אילן גילאון
בציונות אל תביא לנו - - - אנחנו גם מבינים איזה דבר או שתיים.
ערן טמיר
הקשבת?
היו"ר אילן גילאון
ערן.
ערן טמיר
הוא לא הקשיב.
היו"ר אילן גילאון
אל תבוא לחנך אותנו, תעשה לי טובה.
עופר לוי
אני לא מחנך אף אחד.
היו"ר אילן גילאון
כבר אנחנו לא ברי תקנה, כמו שאתה אומר. תעשה לי טובה, תגדיר לו בדיוק מה אנחנו רוצים עכשיו באופן משפטי, כדי שתבין. אני אומר לך רוויזיה, אתה אומר לי: אין לך הסמכה לעניין הזה.
עופר לוי
לא אמרתי שלא, אמרתי: לעניין הרוויזיה אני צריך לבדוק. לעניין התקנות הספציפיות האלה, לדעתי אין לי הסמכה. לעניין הרוויזיה, והקשר שבין הרוויזיה לבין ההנגשה של תחנות בין-עירוניות – אני לא מתחייב, לא בדקתי את זה. אבדוק.
היו"ר אילן גילאון
אז אשים את התקנות במה שנקרא cloud, בענן? זה מה שאתה רוצה? אייל, תגדיר את זה - - -
ערן טמיר
בוא נבדוק, ואם עדיין אנחנו במחלוקת, נביא את זה להכרעה.
היו"ר אילן גילאון
אני כבר נדרש ליותר מדי עורכי-דין, ואני ממש לא אוהב את המציאות הזאת.
אייל לב ארי
תבדקו, תחזרו עם תשובה לוועדה, ולפי זה נאשר.
היו"ר אילן גילאון
תחזרו, תדברו עם – עם השר?
מיכל שיק הר-טוב
והכי חשוב, תבדקו את התוכנית הזאת, שהיא ישימה.
קריאה
לא, התוכנית ישימה.
קריאה
עופר, למה אתה מתנגד? לזה - - - בתוך הממשלה אם יש סמכות או אין סמכות?
עופר לוי
רגע, לא ברור לי המצב. ערן, אם השאלה האם הסעיף (ג1(2) מפנה גם לתחנות, לתקנות האלה? או שהשאלה היא האם ברוויזיה אפשר לכלול את התחנות הבין-עירוניות?
ערן טמיר
אנחנו רוצים בסופו של דברים שלושה דברים למעשה. אנחנו רוצים שקודם כול, תקדמו את הרוויזיה כמה שיותר מהר. דבר אחד. שתיים, אנחנו חושבים שהרוויזיה צריכה להיות גם על תחנות. אם אתה חושב שלא צריך, אז בוא נקיים את הדיון כמו שעושים בתוך הממשלה.
עופר לוי
על הרוויזיה? בבקשה.
ערן טמיר
לקראת הרוויזיה - - - ועכשיו, שזה לא יקרה עוד 20 שנה.
היו"ר אילן גילאון
חבר'ה, זה לא דיון בין שניכם. סלח לי, ערן. ככל שאתם מסבירים יותר, אני פחות מבין.
עופר לוי
גם אני לא הבנתי, זה כל העניין.
היו"ר אילן גילאון
זה יותר מסובך. ערן, אתה מוכן להגדיר את עצמך בדיוק בשלושה משפטים, כפי שאמרת, מה אתה רוצה?
ערן טמיר
כן, אני רוצה שההתחייבות על התוכנית הזאת תהיה התחייבות ברורה, לא רק לפרוטוקול, אלא גם נניח מכתב של המנכ"ל או של השר.
עופר לוי
- - - תוכנית שלנו, זה תוכנית של משרד התחבורה.
ערן טמיר
יש בעיה שהמנכ"ל יכתוב שזאת התוכנית? אם אתם מתחייבים, אז אתם מתחייבים.
היו"ר אילן גילאון
שמע, עופר, גש למנכ"ל שלך או לשר שלך. אם אתה רוצה עזרה - - -
קריאה
לא, אנחנו לא כל דבר הולכים - - -
עופר לוי
זו דרישה מופרכת ומיותרת לחלוטין.
היו"ר אילן גילאון
שמה?
עופר לוי
משרד התחבורה הגיע לוועדה בכנסת והגיש תוכנית. אז עכשיו מבקשים להוסיף - - -
היו"ר אילן גילאון
מה היא מופרכת, שאני רוצה לתת תוקף חוקי לתוכנית הזאת? מה היא מופרכת?
עופר לוי
לא, הוא לא רוצה לתת תוקף חוקי. הוא רוצה לקבל מכתב, צעטלה מהמנכ"ל - - -
היו"ר אילן גילאון
אני לא צריך צעטלה.
עופר לוי
אז זהו, אז אנחנו לא עובדים בצעטלאך.
היו"ר אילן גילאון
יש פה פרוטוקול.
ערן טמיר
אז לא צריך. אז תוותר על זה. אם הוועדה לא רוצה, אז אני בטח לא יכול לדרוש את זה.
היו"ר אילן גילאון
אני רוצה את הדבר הזה, זאת אומרת את עיקרון הרצף הזה של התחנה כחלק בלתי נפרד מהאוטובוס. אני רוצה אותו באופן רשמי במסלול הראשי וכתוב, לכולי עלמא. בסדר? זה מה שאני רוצה. אז תשאל איך אנחנו עושים את זה.
עופר לוי
בוא נאשר את התקנות האלה, זה מה שאני אומר. בוא נאשר את התקנות האלה, ונבדוק איך אנחנו כוללים את נושא התחנות הבין-עירוניות ברוויזיה.
ערן טמיר
אני מסכים. אז זה מה שאמרנו.
עופר לוי
אז סבבה.
קריאה
אתם מסכימים. סוף-סוף. אז תבינו שאתם מסכימים.
היו"ר אילן גילאון
מה צריך לעשות עכשיו?
קריאה
אני לא מבין למה היושב-ראש הושיב אותי בין שניים כאלה שלא מבינים אחד את השני.
לירית שפיר שמש
רגע, אבל זה לא בגלל חלילה - - -
היו"ר אילן גילאון
אתה מרחם על עצמך – אתה יודע בין כמה כאלה אני יושב?
אייל לב ארי
יש ביניכם הסכמה, ערן?
ערן טמיר
מבחינתי שההתחייבות הזאת תהיה - - - ושנברר. וגם שהרוויזיה, בעזרת השם, שנגיש אותה עוד השנה.
עופר לוי
אז בסדר, בואו נאשר את התקנות האלה, יש בינינו הסכמה.
ערן טמיר
אם היית מקשיב, לא שיניתי משהו - - -
עופר לוי
לא, לא הבנתי איפה רוצים לכלול - - -
קריאה
- - -
עופר לוי
אז בואו נאשר את התקנות ונתקדם.
אייל לב ארי
עופר, למה אתם מוכנים?
עופר לוי
אנחנו מוכנים שנאשר את התקנות. אני בנפש חפצה מוכן שתיערך בדיקה, איך אנחנו כוללים את נושא הנגשה של התחנות הבין-עירוניות גם במסגרת התיקון של תקנות 2003, מה שנקרא בעגה הרוויזיה.
קריאה
שנעשה את זה עכשיו.
היו"ר אילן גילאון
כבוד השופט, כן. איתן מדבר.
איתן עמרם
הייתי פה לפני חצי שנה, והם ביקשו דחייה כדי לבוא ולחשוב איך מחברים את שני הדברים האלה ביחד. עכשיו בדקה ה-90 פתאום אומרים שלא.
ערן טמיר
לא, דווקא הם אמרו כל הזמן. הם מאוד עקביים - - -
איתן עמרם
אני שומע. אל תגידו לי, שמעתי בדיוק מה - - -
ערן טמיר
בסדר, שמעת. אבל אני אומר לך: הם עקביים.
איתן עמרם
הם מחברים את הכול ביחד קדימה.
היו"ר אילן גילאון
אייל, אתה הפוסק האחרון.
ערן טמיר
אני מציע שנאשר את התקנות.
מיכל שיק הר-טוב
אם תאשר את התקנות, ערן, לא יהיו תחנות נגישות.
ערן טמיר
ואם כבר הם מתחייבים כל כך יפה, שיחייבו את הרוויזיה, כולל את סיום הבירור, ואם צריך גם להכניס את התקנות לתוך הרוויזיה.
היו"ר אילן גילאון
הוא מוכן לבדוק את זה, איך הוא כולל.
ערן טמיר
עד 2017. אפשר לעשות דבר כזה?
קריאה
אשתדל.
היו"ר אילן גילאון
מיכל, יש לך משהו להגיד על זה?
איתן עמרם
אילן, עזוב, נבוא עוד שנה.
מיכל שיק הר-טוב
אם התקנות יעברו - - -
קריאות
- - -
מיכל שיק הר-טוב
אילן, אתה היום סוג של בג"ץ, כמו מפקח. אותו בג"ץ של משרדי הממשלה.
היו"ר אילן גילאון
אני היום כמו השופט קרקש. את מכירה את השופט קרקש?
מיכל שיק הר-טוב
לא, אם נאשר את התקנות ככה, אז אנחנו יכולים להגיד שלום - - -
לירית שפיר שמש
גם אני מתנגדת בלי התחנות.
אייל לב ארי
עופר, זה ייכנס לתקנות של 2003?
עופר לוי
תקוותי שכן.
מיכל שיק הר-טוב
תקוותי.
היו"ר אילן גילאון
התקווה בת שנות אלפיים.
עופר לוי
ככל שתהיה לי הסמכה – כן.
אייל לב ארי
זהו, זה עדיין שאלת ההסמכה.
מיכל שיק הר-טוב
זה לא יהיה.
ערן טמיר
אז זאת שאלת הסמכה שתהיה, לא משנה אם לא נעביר את התקנות, עדיין תהיה שאלת הסמכה.
היו"ר אילן גילאון
אז תבוא שבוע הבא, תגיד לנו מה קורה.
עופר לוי
אנחנו לא יכולים תוך שבוע לסגור שאלת הסמכה, אילן.
קריאה
- - - אומרים שמוטב ציפור אחת ביד.
שמואל חיימוביץ
אני חושב שהדברים בסופו של דבר ברורים כאן.
היו"ר אילן גילאון
לא ברורים לי. נשבע לך, כשנכנסתי לדיון הזה, היה לי יותר ברור מאשר כשאני יוצא ממנו, אגב נגישות.
שמואל חיימוביץ
אז אנסה רגע לסכם מה שמסוכם גם על דעת הנציבות, גם על דעת משרד התחבורה. ואני מקווה שזה ישכנע גם את הוועדה. אל"ף, לאשר את התקנות שעברנו עליהן כפי שעברנו.
היו"ר אילן גילאון
אבל אומרת לך מיכל, ובצדק היא אומרת, אם אתה מאשר באופן חלקי, זה מה שאישרת. אני רוצה לדעת שיש לי תשובה מהם – הסמכה, מה שאתה רוצה, שאני יכול את המכלול להביא.
שמואל חיימוביץ
בי"ת. אילן, רגע, לא סיימתי.
עופר לוי
אבל אני עדיין צריך להגיש לך את התקנות על הרוויזיה.
היו"ר אילן גילאון
כן.
עופר לוי
תתקע אותי - - -
קריאות
- - -
ערן טמיר
אבל באמת, על שאלת הסמכות, גם אם אתה לא מאשר עכשיו את התקנות, הוא עדיין אומר שעמדתו מבחינה משפטית שאין לו סמכות. אז מה עשינו בזה? עדיין נישאר תקועים, ועדיין צריך לעשות את אותו תהליך שהוא אומר שהוא מוכן לעשות אותו כבר עכשיו. אז בוא נאשר. זה משנה לו אם אתה לא מאשר?
מיכל שיק הר-טוב
אתה יודע מה ההבדל? שאם נאשר את זה, לא ניפגש פה עוד שלושה חודשים לראות אם הם עשו את הפיילוט של "step here" - - -
ערן טמיר
אם הוא יזמן אותם - - -
היו"ר אילן גילאון
תראה מה אתה אומר: אתה אומר לי תאשר לו, והוא הולך לבדוק. הוא יכול לבדוק.
ערן טמיר
לא, הוא לא הולך לבדוק, הוא התחייב - - -
היו"ר אילן גילאון
- - - רוצה לאשר לו אחרי שהוא בדק.
ערן טמיר
הוא התחייב שהוא ישתדל להכניס את זה לתוך הרוויזיה, ואת הרוויזיה הוא יביא ב-2017.
אייל לב ארי
כן, אבל הוא עדיין לא מתחייב לך - - -
מיכל שיק הר-טוב
אני אומרת: לא להיות פזיזים, לחכות שלושה חודשים - - -
ערן טמיר
אבל מה הרווחת בזה?
מיכל שיק הר-טוב
לראות את התוכנית - - -
ערן טמיר
גם עם תקנות.
מיכל שיק הר-טוב
בוא נראה את התוכנית לביצוע - - -
קריאה
אגיד לך למה, כי בעוד שלושה חודשים הוא יצטרך לבוא עם תשובות.
ערן טמיר
יבוא עם תשובות של מה? הוא יגיד שיש לנו מחלוקת בנושא - - -
קריאה
יש לך יועצים משפטיים. יש לו יועץ משפטי, שידבר עם אייל וגמרנו.
ערן טמיר
אבל היועץ המשפטי קצת עסוק עכשיו.
קריאה
מה זה עסוק?
היו"ר אילן גילאון
סליחה רגע, ערן. עופר ודן אורן, אני מבקש, וערן ואייל, צאו החוצה, תגידו לנו מה לעשות.
ערן טמיר
אם הוא מתעקש, אנחנו לא יכולים לכפות עליו.
דן אורן
אין פה מה לעבד, אילן. אין פה מה לעבד בעי"ן, אולי יש פה משהו לאבד - -
מיכל שיק הר-טוב
עם אל"ף.
דן אורן
- - מבחינת התקנות. אין שום דבר שאנחנו יכולים - - -
היו"ר אילן גילאון
אתה משרד המשפטים, אני מבין, אתה מבטא את עמדת הנציבות במקרה הזה, נכון?
דן אורן
לא, לא בהכרח. אני מייצג את היועץ המשפטי לממשלה. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות זה משרד ממשלתי אחד, לצורך העניין, יחידה ממשלתית לצורך העניין, ומשרד התחבורה זה משרד ממשלתי אחר. כששני משרדי ממשלה או שתי יחידות ממשלתיות – יש להן מחלוקת משפטית, במקרה הזה בקשר למה החוק מסמיך או מחייב ומה - - -
היו"ר אילן גילאון
מה היועץ המשפטי לממשלה אומר?
דן אורן
זה לא הובא - - -
היו"ר אילן גילאון
כלומר, צריך להביא את זה לפתחך.
דן אורן
עכשיו, מבחינה מעשית אפשר לאשר את התקנות, אין שום מניעה שהוועדה תמשיך לעקוב, ואפילו ללחוץ על משרדי ממשלה להגיע להכרעה בעניין. כמובן שהכנסת גם יכולה ליזום תיקוני חקיקה, היא סוברנית לעשות את זה. ולכן אני לא רואה את היתרון בעיכוב נוסף של התקנות עכשיו.
היו"ר אילן גילאון
אתה מכיר את הסיפור עם האסיר שהיה צריך להיות מוצא להורג והוא שקל 60 קילו. אז אמרו לו: עד שתעלה למשקל של 80 קילו, נוציא אותך להורג. הוא התחיל לצום ולא לאכול. אמרו לו: למה אתה לא אוכל? הביאו לו את מיטב האוכל. הוא אמר: אין לי מוטיבציה.
ערן טמיר
אבל זה גם הפוך.
היו"ר אילן גילאון
ולכן תיגשו - - -
ערן טמיר
אבל איזה מוטיבציה תהיה לו אם לא תאשר את התקנות?
היו"ר אילן גילאון
לא, מה זה איזה מוטיבציה תהיה לו? אני לא מאשר עכשיו כרגע שום דבר.
ערן טמיר
אז מה הרווחת?
היו"ר אילן גילאון
אני רוצה מכלול של הדברים. נבוא ליועץ המשפטי לממשלה, הוא יגיד לנו מה לעשות. אין לי מושג. אני לא רוצה את זה בנפרד. אני מקבל את התוכנית. זאת אומרת, ברמה המהותית אני מקבל אותה. אני רוצה לראות אותה חוקית. אז, עופר, תבוא תגיד לנו מה התשובה שלך, ואחרי זה נמשיך.
עופר לוי
התשובה שלי היא, אדוני - - -
היו"ר אילן גילאון
לא, לא עכשיו, תשאל.
עופר לוי
התשובה שלי לא תשתנה, אדוני. התשובה שלי לא תשתנה. התשובה שלי היא כזו: לדעתי, התקנות האלה לא כוללות הנגשה של תחנות. לכן, בין אם התקנות תאושרנה ובין אם לאו, דעתי לא תשתנה. מה שאני כן אומר, שצריך לבדוק את המסלול, כיצד לכלול את הנושא בתקנות של תוכנית הנגשה של תחנות בין-עירוניות במסגרת הרוויזיה, או באמת במסגרת של תיקון חקיקתי. אבל לכל הדעות, גם אם כרגע יוחלט שלא לאשר את התקנות, זה לא ישנה את דעתי בקשר לחוק המסמיך. לדעתי, אי-אפשר לכלול במסגרת התקנות האלה את נושא התחנות.
מיכל שיק הר-טוב
לדעתך. בדגש על לדעתך.
ערן טמיר
אבל מה זה משנה? את הבירור אפשר לעשות גם - - -
אייל לב ארי
כמה זמן ייקח לכם לעשות את הבדיקה הזאת?
ערן טמיר
אם לא תאשרי את התקנות אז הוא ישנה את דעתו?
קריאה
אבל אם הוא יעשה את הבירור, אז אולי לדעתו - - -
קריאות
- - -
עופר לוי
אנחנו מאשרים את התקנות, ופונים למשרד המשפטים, ומשרד המשפטים אומר: סליחה, ידידי היקר, טעית. טעית.
אייל לב ארי
כמה זמן ייקח לכם לבדוק את זה?
עופר לוי
אז גם אחרי שמאשרים את התקנות, אפשר לתקן את התקנות ולכלול בתקנות את התוכנית.
היו"ר אילן גילאון
סליחה רגע. אשאל אותך על-פי מה שנקרא בבית-המשפט "הצדק הטבעי": אפשר לדון בבית מבלי לדון בדלת של הבית? זאת אומרת, כאילו זה ניתן דבר כזה? אפשר לעשות את זה?
לירית שפיר שמש
אם אתה רוצה לישון בדלת פתוחה.
דן אורן
ברגע שיש מחלוקת משפטית בין שני משרדי ממשלה, ולא דנו בזה ולא הכרענו בזה, אני לא יכול להגיד מה עמדת היועץ המשפטי לממשלה או מי מטעמו.
היו"ר אילן גילאון
לא, הוא אומר לך שהוא לא מתכוון לפנות.
דן אורן
מה שאני כן יכול להגיד, שאם יש פנייה או של אחד ממשרדי הממשלה, או מטעם הוועדה, והיו דברים מעולם, לקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה בשאלת הפרשנות של החוק ואם יש הסכמה לדבר הזה – כן או לא - - -
מיכל שיק הר-טוב
כמה זמן בדרך כלל זה לוקח?
דן אורן
נעשה את המיטב. יש משנה חקיקה חדש, הוא מתפקד כמשנה פלילי. אני לא רוצה להבטיח - - - נעשה כמיטב יכולתנו.
מיכל שיק הר-טוב
מהניסיון שלך זה הרבה זמן, נכון?
דן אורן
לא בטוח, לא בטוח. אנחנו דווקא דיונים מן הסוג הזה מאוד מנסים לקדם.
היו"ר אילן גילאון
שני דברים. משרד התחבורה, אני מבקש בעוד שבוע להגיד לי מה הוחלט. וממך אני מבקש לגשת ליועץ המשפטי ולהעלות לפניו את הסוגיה.
עופר לוי
מה הוחלט בקשר למה, אדוני?
היו"ר אילן גילאון
לגבי האם התקנות הן חלק בלתי נפרד מן הזה – יש לך סמכות או לא? זה הכול.
אייל לב ארי
לפי התקנות של 2003.
עופר לוי
אה, בדיקה של 2003.
אייל לב ארי
לפי התפיסה שלך.
היו"ר אילן גילאון
כן, זה מה שאנחנו מדברים מתחילת הדיון. על זה הדיון.
דן אורן
אני לא הבנתי כך את השאלה.
אייל לב ארי
השאלה היא כפולה: האם בעצם יש סמכות מכוח סעיף (ג1)(2)? ואם לא, האם - - -
קריאה
מכוח תקנות 2003?
אייל לב ארי
בדיוק.
קריאה
או מכוח הסעיף המסמיך - - -
היו"ר אילן גילאון
ואז - - - אישור ללא הכרה נוספת, כדי שנדע איפה אנחנו עומדים. ואז יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה יגיד שאנחנו צריכים - - - אבל אלה הדברים שלא יכולים להישאר באוויר. לא ענן.

אני מודה לכולכם. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:50.

קוד המקור של הנתונים