ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 17/01/2017

צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
öå äúòáåøä (òáéøåú ÷ðñ)(úé÷åï îñ'32), äúùñ"ä-2005

öå äúòáåøä (òáéøåú ÷ðñ)(úé÷åï îñ'32), äúùñ"ä-2005

çååä

2017-01-12MOTצו התעבורה (עבירות קנס)(תיקון), התשע"ז -2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-30 לפקודת התעבורה1) (להלן-הפקודה), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 30(א) לפקודה ולפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת2), וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 3), אני מצווה לאמור:

תיקון 1. בסעיף 3(ב) לצו התעבורה (עבירות קנס), התשס"ב-2002 4) (להלן – הצו סעיף 3 העיקרי), בסופו יבוא:

טור א' טור ב'

דרגת הקנס בשקלים חדשים

"ו 1,500".

תיקון 2. בתוספת לצו העיקרי–

התוספת

(1) בפרט 1 –

(א) במקום מספר סידורי 1א יבוא:

מספר
סידורי

מספר
הסעיף

פירוט נוסף לעבירה

דרגת
הקנס

"1א

2

כשרישיון הרכב פקע – יותר מ-4 חודשים ועד שנה אחת מיום פקיעתו

ה"

(ב) אחרי מספר סידורי 2 יבוא:

מספר
סידורי

מספר
הסעיף

פירוט נוסף לעבירה

דרגת
הקנס

"2א

10(א)

כשרישיון הנהיגה פקע – יותר מ-6 חודשים ועד שנתיים מיום פקיעתו, ובלבד שהנהג זכאי לפי תקנה 173 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 5), לקבל רישיון נהיגה לתקופה שמעל 4 שנים

ד"

_______________________________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ח, עמ' 466.

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166.

ס"ח התשל"ז, עמ'226; התשנ"ד, עמ' 348.

ק"ת התשס"ב, עמ' 932.

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

(2) בפרט 2 –

(א) במספר סידורי 14, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ב-17, ב-19, ב-62, ב-64 ו-ד-20" יבוא "412, 413, 417, 438 ו-817";

(ב) במספר סידורי 15, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ב-1, ב-2, ב-10, ב-12, ב-14 עד ב-18, ב-40 עד ב-47, וד-17, ד-18 ו-ד-21" יבוא "201 עד 208, 401, 402, 405, 406, 408, 415 עד 417, 422 ו- 511 עד 513";

(ג) במספר סידורי 16, בטור "דרגת הקנס", במקום "ה" יבוא "ו";

(ד) במספר סידורי 19, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ב-7" יבוא "307";

(ה) במספר סידורי 20, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ד-14" יבוא "815";

(ו) במספר סידורי 21, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ב-68" יבוא "407";

(ז) במספר סידורי 22, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ב-37, ב-38" יבוא "302, 304";

(ח) אחרי מספר סידורי 50א יבוא:

מספר
סידורי

מספר
התקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת
הקנס

"50ב

39טז

ה"

(ט) אחרי מספר סידורי 76 יבוא:

מספר
סידורי

מספר
התקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת
הקנס

"76א

54(א)

בדרך עירונית מ-31 עד 40 קמ"ש מעל המותר

ו"

(י) אחרי מספר סידורי 78 יבוא:

מספר
סידורי

מספר
התקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת
הקנס

"78א

54(א)

בדרך שאיננה עירונית מ-41 עד 50 קמ"ש מעל המותר

ו"

(יא) במספר סידורי 89, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ב-37" יבוא "302";

(יב) אחרי מספר סידורי 93 יבוא:

מספר
סידורי

מספר
התקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת
הקנס

"93א

67(א1)

ב

93ב

67(א2)

ב"

(יג) במספר סידורי 101, בטור "פירוט נוסף לעבירה", אחרי "למעט פסקאות" יבוא "(2)";

(יד) במספר סידורי 104א, בטור "מספר התקנה", אחרי "72(א)" יבוא "(2)";

(טו) במספר סידורי 130, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "24.99% מעל המותר" יבוא "14.99% מעל המותר";

(טז) אחרי מספר סידורי 190 , יבוא:

מספר
סידורי

מספר
התקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת
הקנס

"190א

123(א)

באופניים עם מנוע עזר, במצב לא תקין

ב

190ב

123(ב)

באופניים עם מנוע עזר, למעט אופניים כאמור במצב לא תקין

ב

190ג

124(א) או(ב)

באופניים עם מנוע עזר

ב

190ד

125

באופניים עם מנוע עזר

ב

190ה

126

באופניים עם מנוע עזר

ב

190ו

127

באופניים עם מנוע עזר

ב

190ז

128

באופניים עם מנוע עזר

ב

190ח

129

באופניים עם מנוע עזר

ב

190ט

130

באופניים עם מנוע עזר

ב

190י

131

באופניים עם מנוע עזר

ב

190יא

132

באופניים עם מנוע עזר

ב"

(יז) אחרי מספר סידורי 187 יבוא:

מספר
סידורי

מספר
התקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת
הקנס

"187א

129א(א)

ג

187ב

129א(ב)

ב"

(יח) אחרי מספר סידורי 197 יבוא:

מספר
סידורי

מספר
התקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת
הקנס

"197א

142א

ג"

(יט) אחרי מספר סידורי 261 יבוא:

מספר
סידורי

מספר
התקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת
הקנס

"261א

370ג(ב)

ב"

(3) בפרט 3(2)–

(א) במספר סידורי 1, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ב-28 עד ב-30, ב-58, ד-14 עד ד-18 ו-ד-21" יבוא "432, 433 ו-435, 507, 511 עד 513, 815, 818 ו-820";

(ב) במספר סידורי 2, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ד-20" יבוא "817";

(ג) במספר סידורי 3, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ד-20" יבוא "817";

(ד) אחרי מספר סידורי 6 יבוא:

מספר
סידורי

מספר
התקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת
הקנס

"6א

70

א"

(ה) במספר סידורי 8, בטור "פירוט נוסף לעבירה", אחרי "למעט פסקאות" יבוא "(2)";

(ו) במספר סידורי 8א, בטור "מספר התקנה", אחרי "72(א)" יבוא "(2)".

(ז) אחרי מספר סידורי 15א יבוא:

מספר
סידורי

מספר
התקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת
הקנס

"15ב

73

ברכב שרישיונו פקע

א"

תחילה 3. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

_________התשע"ז ישראל כ"ץ

( _________2016 ) שר התחבורה והבטיחות בדרכים

(חמ 250 -3)

g:\msp\word\mishpatim\חקיקה\תחבורתית\צו קנסות תשעה מורחב הערות משפטים.doc

קוד המקור של הנתונים