ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/01/2017

חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון), התשע"ח-2017, הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון), התשע"ו–2015

פרוטוקול

 
çå÷ äøùåú ìôéúåç äðâá (úé÷åï îñ' 4), äúù"ò-2010 - ðåñç ìôøñåí áøùåîåú

çå÷ äøùåú ìôéúåç äðâá (úé÷åï îñ' 4), äúù"ò-2010 - ðåñç ìôøñåí áøùåîåú

ãôðä - ëðñú

2017-01-23knessetנוסח משולב לקראת הדיון בוועדה ב-24.1.17

חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), התש"ע–2010

תיקון סעיף 1

1.

בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב–1991‏

(להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) לפני ההגדרה "הרשות" יבוא:

""הוועדה הבין-משרדית" – הוועדה שמונתה בהתאם להוראות סעיף 6א;";

(2) אחרי ההגדרה "השרים" יבוא:

""השר" – השר לפיתוח הנגב והגליל;

"מיזם חקלאי-תיירותי משולב" – מיזם בנגב שבמסגרתו נעשה שימוש במקרקעין הן לחקלאות והן לתיירות, לרבות שימושים נלווים לשימושים אלה ולרבות שימוש למגורי המחזיק באותם מקרקעין למטרות האמורות;".

תיקון סעיף 5

2.

בסעיף 5(א)(3) לחוק העיקרי, אחרי "הנגב" יבוא "לרבות מיזמים חקלאיים-תיירותיים משולבים".

תיקון סעיף 6

3.

בסעיף 6 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (6) יבוא:

"(7) לקבוע בכללים, באישור השר וועדת הכלכלה של הכנסת, הוראות, תנאים ואמות מידה להכרה במיזם חקלאי-תיירותי משולב, לרבות לעניין היתכנות כלכלית של המיזם ולעניין שימושים נלווים לשימוש במקרקעין הן לחקלאות והן לתיירות;

(8) להמליץ לרשות מקרקעי ישראל, באישור השר, על הקצאת מקרקעין למיזם חקלאי-תיירותי משולב, שמתקיימים בו הכללים שנקבעו לפי פסקה (7); ואולם, השר לא יאשר המלצה כאמור אלא לאחר שקיבל את המלצת הוועדה הבין-משרדית; המלצת הרשות לפי פסקה זו תהווה תנאי להקצאת מקרקעין על ידי רשות מקרקעי ישראל."

הוספת סעיף 6א

4.

אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:

"ועדה בין-משרדית לעניין מיזם חקלאי-תיירותי משולב

6א.

(א) השר ימנה ועדה בין-משרדית, שתפקידה להמליץ לו בעניין הקצאת מקרקעין למיזם חקלאי-תיירותי משולב כאמור בסעיף 6(8), ואלה חבריה:

(1) נציג שימנה השר מבין עובדי משרדו, והוא יהיה היושב ראש;

(2) נציג שימנה שר המשפטים מבין עובדי משרדו;

(3) נציג שימנה שר החקלאות ופיתוח הכפר מבין עובדי משרדו;

(4) נציג שימנה שר התיירות מבין עובדי משרדו;

(5) נציג שימנה השר להגנת הסביבה מבין עובדי משרדו.

(ב) הוועדה הבין-משרדית תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה."

הוראות מעבר

5.

(א) בסעיף זה –

"הוועדה הבין-משרדית", "מיזם חקלאי-תיירותי משולב" ו"השר" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה;

"יום התחילה" – יום תחילתו של חוק זה;

"מקרקעין" – מקרקעין שלגביהם נחתם חוזה עם רשות מקרקעי ישראל לפני יום התחילה.

***

(ב) מי שניהל מיזם בנגב, והשר, לאחר שקיבל את המלצת הוועדה הבין-משרדית, אישר כי ביום התחילה החזיק במקרקעין, לרבות החזקה כאמור מטעם הזכאי לפי החוזה או בהעברת זכויות , שלוש שנים לפחות לפני יום התחילה, לצורך ניהול מיזם חקלאי או מיזם חקלאי-תיירותי משולב שפעל בתמיכה ובסיוע שנתנו משרד ממשרדי הממשלה, ובכלל זה רשות מקרקעי ישראל, לצורך ניהול אותו מיזם, רשאי לבקש מרשות מקרקעי ישראל להתקשר עמו בחוזה להקניית זכויות לגבי המקרקעין לשם המשך ניהולו ופיתוחו של אותו מיזם כמיזם חקלאי-תיירותי משולב.

***

(ב)(1) רשות מקרקעי ישראל לא תציב שום תנאי נוסף מעבר לאמור בחוק זה.

(ג) הוועדה הבין-משרדית –

(1) תחליט על אמות מידה להכרה בתמיכה ובסיוע בהתחשב, בין היתר, באופי התמיכה והסיוע שניתנו לצורך ניהול מיזמים ופיתוחם, ובכלל זה אם ניתנו בכסף או בשווה כסף, וכן בהתחשב בהמלצות לתמיכה ולסיוע כאמור שנתנו משרדי הממשלה;

(2) תמסור לשר את המלצתה כאמור בסעיף קטן (ב) לגבי בקשה לאישור מיזם, לאחר שבחנה, בין היתר, את אלה:

(א) קיום התנאים האמורים באותו סעיף קטן, וזאת בהתחשב בין היתר, באופי הפעילות החקלאית והתיירותית שבו, ובמשך קיומו; התמיכה והסיוע ייבחנו לפי אמות המידה שעליהן החליטה הוועדה לפי פסקה (1);***

"(ג1) הוועדה הבין-משרדית תעביר המלצתה לשר לפי סעיף קטן (ג) בתוך שבע שנים מיום תחילתו של תיקון חוק זה, ובלבד שהבקשה הוגשה במועד לפי החוק; לא העבירה הוועדה הבין-משרדית המלצה לשר תוך שבע שנים מיום תחילתו של תיקון חוק זה, יראו אותה כאילו המליצה לשר ליתן אישור לפי סעיף קטן (ב), אלא אם כן הורה השר על הארכת התקופה האמורה לעניין בקשה מסויימת או לעניין סוג מסוים של בקשות.";
(ד) בקשה לקבלת אישור השר לפי סעיף קטן (ב) תוגש בתוך 18 חודשים מיום התחילה.

***
***

(ה) על אף הוראות כל דין, רשות מקרקעי ישראל תקנה למבקש כאמור בסעיף קטן (ב), שהמציא אישור לפי אותו סעיף קטן, זכויות לגבי המקרקעין לשם תכנונו, ניהולו ופיתוחו של מיזם חקלאי-תיירותי משולב; הקניית זכויות כאמור אינה טעונה מכרז, ובלבד שהמבקש הסדיר את תשלומיו לרשות מקרקעי ישראל בשל כל השימושים במקרקעין, שנעשו עד למועד חתימת חוזה להקניית זכויות לגבי המקרקעין בהתאם להוראות סעיף קטן זה, לרבות תשלומים בשל שימושים במקרקעין אחרים במסגרת המיזם, אף אם לא נחתם לגביהם חוזה עם רשות מקרקעי ישראל לפני יום התחילה; ניתן תוקף לתכנית המאפשרת את קיומו של מיזם חקלאי-תיירותי משולב במקרקעין, יוקנו לגבי המקרקעין , זכות חכירה לדורות ביחס לשטח המיועד למגורים ולתיירות.

(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה), רשות מקרקעי ישראל רשאית, לאחר שנתנה למבקש כאמור בסעיף קטן (ב) הזדמנות להשמיע טענותיה בפניה לעניין זה, להחליט שלא להמשיך להקנות זכויות לגבי המקרקעין כאמור באותו סעיף קטן, אושלא להקנות זכות חכירה לדורות במקרקעין, אם עד תום עשר שנים מיום מתן אישור השר לפי סעיף קטן (ב) או מיום תחילתו של תיקון חוק זה, המאוחר מבניהם, טרם ניתן תוקף לתכנית המאפשרת את קיומו של מיזם חקלאי-תיירותי משולב במקרקעין, או אם מוסד תכנון דחה תכנית כאמור בהחלטה סופית שאין עליה ערר אף לפני תום התקופה האמורה; בסעיף זה, "תכנית" ו"מוסד תכנון" – כמשמעותם בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה–1965

; החלטה של רשות מקרקעי ישראל לפי סעיף קטן זה תיכנס לתוקף בחלוף שנה ממועד המצאתה למבקש, או בחלוף פרק זמן ארוך זה כפי שתקבע רשות מקרקעי ישראל.
כללים ראשונים

6.

כללים ראשונים לפי סעיף 6(7) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שנתיים מיום תחילתו של חוק זה.

הוראת מעבר

בקשה לפי סעיף 5 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, (בסעיף זה – בקשה חדשה) תוגש בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה; מי שהגיש בקשה לפי הוראות סעיף 5 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה (בסעיף זה – בקשה קודמת), רשאי לבקש כי יראו בבקשה הקודמת כבקשה חדשה.

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000

, בתוספת הראשונה, בסופה יבוא:

"55. החלטה של רשות לפי סעיף 6(8) לחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991, החלטה של רשות מקרקעי ישראל לפי סעיף 5(ו) לחוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) התש"ע - 2010, וכן החלטת שר לפי סעיף 5(ב) לחוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), התש"ע–2010."

קוד המקור של הנתונים