ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/02/2017

חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), התשע"ז–2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 353

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, י' בשבט התשע"ז (06 בפברואר 2017), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי

נורית קורן

איציק שמולי
מוזמנים
מנכ"ל משרד התרבות והספורט - יוסי שרעבי

סגן ראש מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט - דוד מלכא

מנהל בכיר תקציבים ותכנון - גיא אטיאס

יועצת משפטית, משרד התרבות והספורט - הדס פרבר

יועצת משפטית חיצונית, משרד התרבות והספורט - דינה עברי

ייעוץ וחקיקה כלכלי פיסקלי, משרד המשפטים - לימור תוסיה הכהן

כלכלן, משרד המדע - חביב קטן

רפרנט מקרו תקציב וספורט באג"ת, משרד האוצר - תמיר כהן

רפרנט חינוך-אגף שכר, משרד האוצר - אברהם פרידמן

יו"ר ההסתדרות במרחב נתניה, ההסתדרות הכללית החדשה - משה סמיה

מנהל תחום עסקאות ופרוייקטים, הסוכנות היהודית - ערן מוטרו

מזכיר הסתדרות עובדי המדינה במרחב נתניה - יאיר אברהם אלגאווי

מנהלת מחלקת חברה, מרכז השלטון המקומי - רות דיין מדר

מנכ"ל מכון וינגייט, מכון וינגייט - אמוץ בכר

יו"ר ועד העובדים, מכון וינגייט - נעם עמיר

מנכל, מכללת וינגייט - שלמה בן גל

יו"ר מועצת המנהלים, מכללת וינגייט - שמעון דנאי

נשיא, מכללת וינגייט - רוני לידור

מנכ"ל - מתי שטיינר

סמנכ"ל מרכז הספורט הלאומי - ירון פוזננסקי

נשיא איל"ת - אריק קפלן

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את המכללה האקדמית בוינגייט - חניתה חפץ

שדלן/ית (משרד עו"ד תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'), מייצג/ת את Englobe, Google (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: GETT, GKI Group) - אמיר שרף

שדלן/ית (ח.ב הקבינט ישראל בע"מ), מייצג/ת את מרכז הספורט הלאומי תל אביב יפו בע"מ - צח בורוביץ

שדלן/ית - גילי ברנר

שדלן/ית - אורן שדמי

אורה חכם
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), התשע"ו-2016
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, 6 בפברואר 2017, י' בשבט תשע"ז. הנושא הצעת חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), תשע"ו-2016. הצעת חוק ממשלתית מס' 1066. אנחנו נמשיך מהנקודה שעצרנו בה בדיון הקודם. אנחנו מקריאים סעיף והתייחסויות. אם אין התייחסויות מתקדמים. אם נצליח לסיים את החוק על כל המשתמע מכך, שכל הצדדים יבואו על סיפוקם, אם אפשר להגדיר את זה בהצעת חוק, אז נצביע היום. אם לא הליך החקיקה יותר חשוב מכל אילוץ כזה או אחר. אבל כפי שאמרתי גם טרום פתיחת הישיבה, יש הליכי עבודה וסדר עבודה של משרדים מול הכנסת. לכן לא ייתכן שהאוצר חצי שעה לפני הישיבה יש לו הערה שהוא יכול היה לומר אותה כבר לפני כן. הזמן של הוועדה הוא יקר. יש לי עוד עשרות נושאים לשים על שולחן הוועדה, ואי אפשר לבוא דקה לפני כן. יכול להיות שאם הייתי יודע במהלך השבוע כששמנו את הצעת החוק על סדר היום שיש עדיין דברים לא סגורים היינו דוחים ושמים משהו אחר. אי אפשר לבוא דקה לפני הישיבה. אנחנו נתחיל.
לימור תוסייה כהן
אדוני, הערה לסדר. יש כל מיני היבטים שביקשתם שנבדוק בדיון הקודם – אתה רוצה שנתייחס עכשיו או שנמשיך ונתייחס בסוף?
היו"ר יעקב מרגי
בתיאום עם היועצת המשפטית של הוועדה אין בעיה. כשתחליטו שהכי נכון לעשות את זה.
מירב ישראלי
אתה רוצה שנחזור או שנקרא ואז נחזור?
היו"ר יעקב מרגי
אם יש לכם כבר סיכומים והכרעות.
מירב ישראלי
הם לא - - - הם רצו להביא את זה היום לישיבה. אני עדיין לא ראיתי את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אם ככה, אנחנו נמשיך את ההקראה. דברים פתוחים תסגרו, ונעשה מקצה שיפורים. תמיד נוכל. ישיבה אחת לכל הדברים שנשארו פתוחים ונסכם אותם. לא יהיה דיון. הסמכנו אתכם להגיע לסיכומי נוסח בדברים שפתוחים. אז זה לא נפתח לדיון מחדש. זה ביניכם. תבואו עם נוסחים מתוקנים.
לימור תוסייה כהן
בסדר.
מירב ישראלי
בסדר, מקובל.

הגענו לפרק ה' בעמ' 16 בנוסח החדש שהנחנו.
פרק ה'
בעלי תפקידים מיוחדים
סימן א'
מבקר פנימי

מינוי מבקר פנימי

24.

המועצה תמנה למכון מבקר פנימי, אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב–1992‏ (בסימן זה – חוק הביקורת הפנימית).

תכנית עבודה של המבקר הפנימי

25.

על אף האמור בסעיף 7(א) לחוק הביקורת הפנימית, יגיש המבקר הפנימי לוועדת הביקורת הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לצורך בחינתה לפי הוראות סעיף 20(ג)(3); ועדת הביקורת תגיש את תכנית העבודה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה והמועצה תאשרה בשינויים הנראים לה.

דוחות המבקר הפנימי

26.

בלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לחוק הביקורת הפנימית, יגיש המבקר הפנימי דין וחשבון על ממצאיו למועצה ולוועדת הביקורת.
היו"ר יעקב מרגי
התייחסויות.
מירב ישראלי
מבקר פנימי יש בכל התאגידים הסטטוטוריים. כאן יש חידוש של ועדת ביקורת, ויש הקשר ביניהם.
היו"ר יעקב מרגי
אין התייחסויות. נתקדם.
מירב ישראלי
סימן ב': רואה חשבון מבקר

מינוי רואה חשבון מבקר

27.

(א) המועצה תמנה למכון רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים של המכון ויחווה את דעתו עליהם (בסעיף זה – פעולת ביקורת); על מינוי רואה החשבון המבקר ועל שכרו יחולו ההוראות לפי סעיף 44(ב) ו-(ג) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975‏, בשינויים המחויבים.

(ב) רואה החשבון המבקר רשאי לעיין בכל עת במסמכי המכון הדרושים לו לצורך מילוי תפקידו ולקבל הסברים לגביהם.

(ג) רואה החשבון המבקר רשאי להשתתף בכל ישיבת מועצה או ועדת משנה הדנה בדוחות הכספיים שלגביהם ביצע פעולות ביקורת; המועצה או ועדת המשנה, לפי העניין, תודיע לרואה החשבון המבקר על המקום והמועד שבו תתכנס הישיבה.
היו"ר יעקב מרגי
אפשר להתקדם? אין התייחסויות. הלאה.
מירב ישראלי
פרק ו': הוראות שונות

תכניות עבודה והוראות למכון

28.

(א) המועצה תעביר לאישורו של השר את תכנית העבודה השנתית ואת תכנית העבודה הרב-שנתית של המכון.

(ב) השר, או מי שהשר הסמיכו לכך, לאחר ששמע את עמדת המכון, רשאי להורות למכון –

(1) על נושאים שיש לכלול בתכנית כאמור בסעיף קטן (א), מתכונת עריכתה ומדדי ביצוע שייקבעו בה;

(2) על שינויים שיש לערוך בתכנית כאמור בסעיף קטן (א);

(3) על פעולות שיש לנקוט כדי לעמוד ביעדים שנקבעו בתכנית עבודה שנתית שאושרה לפי סעיף זה או לבצע תפקיד שהוטל על המכון לפי חוק זה.
מירב ישראלי
לגבי הסעיף הזה היו הרבה מקומות בחוק - -
לימור תוסייה כהן
מירב, אפשר להתייחס?
מירב ישראלי
כבר יש הסכמות? כי אני לא ראיתי את זה עדיין.
לימור תוסייה כהן
הגענו להסכמות מול משרד התרבות שהסעיף הזה יימחק. אנחנו נכניס את האפשרויות של השרה. הרי יש לה סמכות לאשר את התקציב, אז אישור התקציב ייעשה בשים לב לתכנית העבודה של המכון.
מירב ישראלי
בסדר גמור. כאן הייתה הבעיה שכל התכניות צריכות להיות מאושרות מראש, וזה פוגע בעצמאות התאגיד.
לימור תוסייה כהן
אדוני העיר על זה בדיון הראשון על הצעת החוק.
מירב ישראלי
אז כשנגיע לתקציב תגידו לי איך אתם רוצים.
היו"ר יעקב מרגי
הסעיף הזה יורד. הלאה.
מירב ישראלי
הוראות בדבר הכשרת מאמני ספורט
29.

השר או מי שהשר הסמיכו לכך רשאי, אם ראה כי קיים מחסור בהכשרת מאמנים בסוג מסוים של פעילות ספורט, ולאחר התייעצות עם התאחדות הספורט או איגוד הספורט הנוגעים לעניין, להורות למכון לקיים הכשרת מאמנים באותו סוג של פעילות ספורט, ובלבד שנתן למכון הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו.
מירב ישראלי
כאן זה אחד התפקידים הלאומיים של המכון, שברגע שיש מחסור בשוק במאמנים מסוג מסוים הוא מחויב לפתוח מסלול לזה.
היו"ר יעקב מרגי
פעולה רגולטיבית רגילה.
מירב ישראלי
כן, זה משהו שהשר יכול להורות.
היו"ר יעקב מרגי
יש התייחסויות?
לימור תוסייה כהן
זה חלק מהלאומיות של המכון. המחויבות שלו לבצע פעילויות - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מצפה לזה שגם במל"ג יחשבו ככה, אבל זה לא עובד לי. זה משהו לאומי וצריך שמישהו יכוון ויחזיק בהגה.

גיא, מה זה האיחורים האלה?
גיא אטיאס
סליחה.
היו"ר יעקב מרגי
ברוך הבא.
מירב ישראלי
ועדת מחקר: המועצה תמנה ועדת מחקר. אתם צריכים להגיד לי כמה חברים יהיו בוועדת המחקר. לא סגרנו את זה. מה קורה היום במכון? איך זה עובד?
אמוץ בכר
המחקרים?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
אמוץ בכר
אני מנכ"ל מכון וינגייט.

יש ועדת מחקר.
מירב ישראלי
כמה אנשים יש בה? אתה יודע?
אמוץ בכר
אני לא זוכר את המספר המדויק.
מירב ישראלי
בערך?
אמוץ בכר
יש ועדת מחקר שמונה כארבעה או חמישה אנשים, שאליה מגיעות כל הבקשות.
מירב ישראלי
כמה נראה לכם הגיוני שוועדת המחקר תהיה? חמישה זה הגיוני?
אמוץ בכר
כן.
מירב ישראלי
אוקיי.

ועדת מחקר
30.

(א) המועצה תמנה ועדת מחקר שתורכב מחמישה חברים, שהם בעלי מעמד בתחומי המחקר וההוראה בתחומי רפואת ספורט ומדעי ספורט במוסדות מוכרים בארץ.

(ב) ועדת המחקר תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו.

(ג) יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה; הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.

(ד) ועדת המחקר תקבע עבור המרכז לרפואת ספורט ומחקר יישומי כמשמעותו בסעיף 5(ב)(1)(ב) סדר עדיפות לנושאי מחקר ואמות מידה מקצועיות לעריכת המחקרים.
היו"ר יעקב מרגי
התייחסויות? אין התייחסויות.
מירב ישראלי
תקציב המכון ומימון
31.

(א) המועצה תגיש לשר ולשר האוצר, לאישורם, לא יאוחר מיום 31 ביולי בכל שנה, את הצעת התקציב של המכון לשנת התקציב הבאה; התקציב השוטף של המכון ותקציב הפיתוח שלו הנכללים בהצעת התקציב כאמור לא יהיו גירעוניים.

(ב) התקציב השנתי של המכון ימומן מתקציב המדינה וכן מהכנסות שיהיו למכון מפעילותו לפי חוק זה.

(ג) חלקו של התקציב השנתי של המכון מתוך תקציב המדינה ייקבע בחוק התקציב השנתי בסעיף תקציב משרד התרבות והספורט.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי המכון לקבל תרומות, עיזבונות ומענקים מעבר לאומדן שנקבע להכנסות אלה בתקציב השנתי (בסעיף קטן זה – הכנסות נוספות), והכול בהתאם לנוהל שתקבע המועצה, באישור השר ושר האוצר, ושיפורסם באתר האינטרנט של המכון; קיבל המכון הכנסות כאמור, יהיה רשאי לשלם ולהתחייב גם מתוך סכומים אלה, לאחר שאושרו כדין כתקציב נוסף; קיבל המכון הכנסות נוספות מגוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(1), (2), (4) ו-(5) לחוק מבקר המדינה, יהיה המכון רשאי לשלם ולהתחייב כאמור, אם ההוצאה אושרה כדין בתקציב הגוף המבוקר וניתנה על כך הודעה לשר ולשר האוצר.

(ה) שיעור הוצאות הנהלה וכלליות של המכון לא יעלה על שיעור ההוצאות כאמור של מוסד ציבור בעל מחזור הכנסות שנתי דומה, כפי שקבע שר האוצר, מעת לעת, בנוהל לפי סעיף 3א(ו) לחוק יסודות התקציב.

(ו) התקציב הכולל של הפעילויות שמקיים המכון לפי סעיף 5(ג), בשנת תקציב, לא יעלה על 2.5% מתקציב המכון באותה שנה, אלא אם כן ניתן לכך אישור השר ושר האוצר, מנימוקים מיוחדים שירשמו.
(ז) בסעיף זה – "חוק תקציב שנתי – כהגדרתו בחוק יסודות התקציב;
"סעיף תקציב" – כהגדרתו בחוק תקציב שנתי.
מירב ישראלי
כאן אתם רוצים להכניס את העניין שדיברנו עליו קודם?
לימור תוסייה כהן
כן.
מירב ישראלי
איפה? אתם רוצים שנחשוב על זה אחר כך?
לימור תוסייה כהן
אישור התקציב ייעשה בשים לב לתכנית העבודה של המכון.
מירב ישראלי
אני רק רושמת את הנושא: "אישור התקציב ייעשה בשים לב לתכנית העבודה של המכון". בסדר גמור.
היו"ר יעקב מרגי
מישהו יכול להתייחס למשמעות של ההגבלה בסעיף ו' של 2.5%?
מירב ישראלי
נדמה לי שהעברנו את זה.
היו"ר יעקב מרגי
גיא, לא שמעת את השאלה שלי.
מירב ישראלי
5ג. זה שיתופי הפעולה המקצועיים והענקת סיוע מקצועי לאיגודי ספורט ולהתאחדויות ספורט.
גיא אטיאס
זאת הסוגיה של התמיכה.
היו"ר יעקב מרגי
אה. רק מתוכן לא יותר מ-2.5%.
מירב ישראלי
זה כל הפעולות השיוריות האלה – במירכאות – שהן לא חובה.
לימור תוסייה כהן
אני רוצה להעלות שאלה – האם צריך להבהיר שהתרומות לא יכולות לממן פעילות עסקית? הרי למכון יש אפשרות לבצע גם את הפעולות שלו לצורך 5 וגם פעילויות אחרות שיש בהן סממנים עסקיים. זה סעיף 6 בהצעת החוק. השאלה אם צריך לקבוע במפורש. זה נכון שלכסף אין צבע, והוא מנויד ממקום למקום, השאלה האם יש צורך להתייחס לעניין הזה.
היו"ר יעקב מרגי
מה ייעוד התרומות? האם יש מגבלה לייעוד התרומות רק למחקר?
גיא אטיאס
רק למחקר.
אמוץ בכר
לא, לא. התרומות הן לא רק למחקר.
מירב ישראלי
למה בעצם?
גיא אטיאס
מחקר וספורט. מה אתה רוצה, לתקורות?
אמוץ בכר
לא. לבינוי, להשקעות.
גיא אטיאס
גם לבינוי. סליחה.
אמוץ בכר
להשקעות. בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
אז תמעט תקורות. למה אתה מגביל?
גיא אטיאס
אתה צודק.
היו"ר יעקב מרגי
תמעט לצורך הגדלה - -
לימור תוסייה כהן
השאלה אם לומר שהתרומות הן למילוי תפקידי המכון לפי סעיף 5.
מירב ישראלי
אבל למה בעצם? תרומות זה משהו שאפשר לגייס גם בפעילות אחרת שלו.
לימור תוסייה כהן
לפעילות העסקית? זאת השאלה. יש פה פעילויות משני סוגים בתאגיד הזה.
מירב ישראלי
אבל אם נגיד יש תורם שמייעד את התרומה שלו לפרויקט שהוא לא ב-5, למה לא לאפשר להם את זה?
לימור תוסייה כהן
החשש שלי הוא לא שהתורם יידע שזה מיועד לפעילות עסקית, אלא שהוא יתרום למכון לצורך פעילות ציבורית.
מירב ישראלי
אז שיהיה נוהל.
לימור תוסייה כהן
ואז ייקחו את הכסף וישתמשו בו לצורך פעילות עסקית. לא לכך הוא כיוון, להערכתי.
היו"ר יעקב מרגי
פעילות עסקית של המכון חורגת במהות מהתכלית? אם את שואלת אותי ההגבלה צריכה להיות על התקורות. לא להגדיל מנגנונים - -
גיא אטיאס
את רוצה שהתרומות לא יחולו רק על התקורות? כי התקורות משולמות על-ידי - - -
היו"ר יעקב מרגי
אם הפעילות העסקית לא נוגדת את התכלית הראויה של - -
גיא אטיאס
שאר הפעילויות אין בעיה שתהיה.
אמוץ בכר
נכון מאוד.
היו"ר יעקב מרגי
יוסי, היום אתם בקשב וריכוז נמוך, ומפריעים לי.
מירב ישראלי
אם הכול שקוף - -
לימור תוסייה כהן
בהנחה שהכול שקוף.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה בהנחה? אוי ואבוי. אנחנו מחוקקים - -
לימור תוסייה כהן
בהנחה שהכול שקוף, וכשבאים לגייס את התרומה אומרים לתורם לאיזו מטרה היא הולכת.
מירב ישראלי
אז שיהיה נוהל גיוס תרומות.
לימור תוסייה כהן
לעיתים כשאתה מגייס תרומה אתה אומר, אני לוקח תרומה למכון. ואז המכון - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא צריך לעגן את זה בחוק. כשאני תורם אני מייעד את התרומה שלי. אני אומר, זה בשביל השעון שיעמוד בפינה, ואתם תזיזו לצד שמאל.
קריאה
זה בין המכון לבין התורם.
היו"ר יעקב מרגי
כמחוקק צריך לוודא שהתרומות ילכו לאדם באופן כללי. אם אפשרנו פעילות עסקית במכון הלאומי היא לא נוגדת את התכלית של החקיקה. אם אני רוצה לוודא החשש הוא שאני לא מנצל את התרומות האלה להגדיל מנגנונים ותקורות שאנחנו לא חפצים בכך. זה החשש, אלא אם תגידו לי אחרת.
לימור תוסייה כהן
בסוף לכסף אין צבע.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. אבל תקורות מופיעות בדוח. עם כל הכבוד, אני חושב הפוך – יש להם צבע. הם מופיעים בדוח. יש מבקר פנים, ואוי ואבוי אם לא נדע לזהות מדוחות.
לימור תוסייה כהן
הכוונה היא שברגע שהמכון יגייס כסף אז יש לו כסף, ועכשיו הוא משתמש בכסף הזה לפעילות הציבורית שלו, ובתקציב שהוא מקבל מהאוצר הוא משתמש להגדלת תקורות - -
מירב ישראלי
אז תמנעי את זה.
לימור תוסייה כהן
- - הסבסוד הצולב הוא תמיד אופציה.
היו"ר יעקב מרגי
הרי בסעיף התרומות עצמו - -
לימור תוסייה כהן
אני רוצה להציף את הקושי, ואם תאמרו לי שאין פה קושי - -
היו"ר יעקב מרגי
ברור. הרי בסעיף עצמו גם אם הוא גייס תרומה הוא לא יכול להשתמש בה, אלא אם כן הוא אישר הגדלת תקציב באותם סעיפים. יש כאן הליך של שקיפות מלאה מתחילתו ועד סופו. אני מסכים אתך לאור הערתך שצריך לשים מגבלה לגבי כספי התרומות שלא יהוו עילה להגדלת תקורות.
מירב ישראלי
ננסה דרך לנסח את זה.
גיא אטיאס
הסוגיה זה רק התקורה.
מירב ישראלי
ורק לגבי תרומות.
גיא אטיאס
יש תרומות מיועדות, ויש תרומות שאינן מיועדות.
מירב ישראלי
זה תרומות, עיזבונות ומענקים או רק תרומות?
לימור תוסייה כהן
הכול.
גיא אטיאס
אנחנו רוצים שגם התרומות הלא מיועדות לא ילכו לתקורות.
היו"ר יעקב מרגי
סיימנו?
מירב ישראלי
אמרנו שאישור התקציב ייעשה בשים לב לתכניות העבודה; תרומות, עיזבונות ומענקים לא ייועדו לתקורות. נראה איך ננסח את זה.

ההערות של האוצר יורדות, תמיר?
תמיר כהן
כן.
היו"ר יעקב מרגי
יש לכם פה הערות על הסעיף הזה?
לימור תוסייה כהן
ביקשנו לדעת מה המשמעות של הסיפא של סעיף קטן (ד). לפי מה שאני מבינה, אפשר למחוק את הסיפא.
היו"ר יעקב מרגי
מה הסיפא מבחינתך?
לימור תוסייה כהן
"קיבל המכון הכנסות נוספות מגוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(1), (2), (4), (5) לחוק מבקר המדינה יהיה המכון רשאי לשלם ולהתחייב כאמור אם ההוצאה אושרה כדין בתקציב הגוף המבוקר, וניתנה על כך הודעה לשר ולשר האוצר".
היו"ר יעקב מרגי
זה חוזר על עצמו.
לימור תוסייה כהן
זה סוג של חזרה.
היו"ר יעקב מרגי
זה חוזר על עצמו. אני שמתי לב לזה בהקראה.
לימור תוסייה כהן
לכן זאת לא הערה של - - - אם הוועדה תסמיך אותנו לסכם מול האוצר - -
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי.
מירב ישראלי
אני שמה את זה בסוגריים. נבדוק.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, אמוץ.
אמוץ בכר
אני לא הבנתי מה קורה עם 2.5% בסעיף 31(ו). זה נראה מעט מדי. אני רוצה להבין מה זה כולל.
גיא אטיאס
התקציב של פעילות המכון – 5(ג)? אתה מדבר על 2.5% מגבלה?
היו"ר יעקב מרגי
כן. מה ששאלתי.
גיא אטיאס
אמרנו שיש אפשרות להגביל בכל הסוגיות של שיתופי פעולה ל-2.5% בשיקול דעת שלך. מעל 2.5% תצטרך את אישור השרים.
מירב ישראלי
תסתכל רגע על 5(ג). 1, 2 זה שיתופי פעולה וסיוע מקצועי. אנחנו פשוט שינינו את הסדר של הדברים. 3 זה פעילות אחרת שהיא לא למטרות רווח. כלומר לא שיתופי פעולה. היא לא - - -
גיא אטיאס
את זה אנחנו לא רוצים להגביל ל-2.5%.
מירב ישראלי
אז נוציא את (ג)(1), (2).
קריאה
זה בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
איפה תשימי אותו?
יוסי שרעבי
זה לא ג רבתי. זה 5(ג)(1), ו(2), נכון? גם סיוע מקצועי.
גיא אטיאס
כן, גם סיוע מקצועי להגביל ב-2.5%.
מירב ישראלי
(ג)(1), (2). (3) אתם לא מוגבלים. רק (1), (2).
אמוץ בכר
מאה אחוז.
היו"ר יעקב מרגי
יש עוד התייחסות חוץ מאמוץ?
מירב ישראלי
אוצר, זה סגור?
היו"ר יעקב מרגי
כן, הוא כבר אמר.
תמיר כהן
זה אומר ש-(3) – לקיים פעילות אחרת שהמועצה החליטה עליה ועל דרך ביצועה ובלבד שמתקיימים לגביה שניים אלה" – לשר האוצר אין say פה? אז אני מבקש להוסיף ב-(א): "השר ושר האוצר".
היו"ר יעקב מרגי
איפה אתה?
מירב ישראלי
ב-(3)(א) הוא רוצה גם "שר האוצר".
היו"ר יעקב מרגי
על איזו פעילות? על (3)? כשאת מעבירה את זה תעבירי את זה עם השר. אין בעיה.
מירב ישראלי
השר ושר האוצר?
היו"ר יעקב מרגי
יש לך בעיה עם זה?
גיא אטיאס
כן. הסוגיה זה התנהלות שוטפת של התאגיד. אתה מחלק את זה לפעילות סטטוטורית ולפעילות פרויקטאלית. בפעילות הפרויקטאלית בעצם הגבלת את סוגי הפעילות שיכולים להיות מאושרים. שמת קריטריונים מאוד ברורים איזה סוגים של פעילות פרויקטאלית המכון יכול לבצע עם אישור המועצה. אתה לא צריך את האישור הזה. אתה צריך לוודא שאם הוא נותן סובסידיה או שיתופי פעולה שמו 2.5% לשיקולו, ומעל זה, זה באישור שלנו. זאת הפעילות השוטפת של המכון.
היו"ר יעקב מרגי
אתה סתם נכנס ללחץ בקטע הזה.
גיא אטיאס
זאת הפעילות השוטפת.
מירב ישראלי
זה במסגרת התקציב. הוא לא חורג מהתקציב.
גיא אטיאס
לא.
היו"ר יעקב מרגי
התקציב מאושר על-ידי השר והשרה בתכנית העבודה. אז התקציב בשים לב - - -
מירב ישראלי
זאת בירוקרטיה מאוד מסובכת.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה לסבך? אתם לא תרצו את זה.
יוסי שרעבי
אתה עושה - - - מיום יום של התאגיד.
גיא אטיאס
זאת פעילות פרויקטאלית שמסומנת לספורט, והיא צריכה להיות רווחית. שמת לה הגדרה שהיא צריכה להיות רווחית.
היו"ר יעקב מרגי
הלאה.
מירב ישראלי
גמרנו את סעיף התקציב?
קריאה
כן.
מירב ישראלי
ניסוחים נסגור אחרי זה.

מחיר שירות

32.

המכון יגבה בעד כל שירות שהוא מספק בתשלום, מחיר המשקף את השווי הכלכלי של השירות לפי אמות מידה שוויוניות.
מירב ישראלי
כאן המחיר הסביר לא נראה לא מספיק ברור. הכוונה היא שהוא לא יפלה בין גופים שונים ומחיר שהוא לוקח. יש אמות המידה השוויוניות שזה דבר אחד, ואין בעיה אתו. הנושא של השווי הכלכלי או מחיר סביר – כאן קצת התלבטנו - -
היו"ר יעקב מרגי
לא עומדת למכון לתת אותו שירות לגוף הזה במחיר - - -
מירב ישראלי
זה בסדר, זה הסיפא. אבל הנושא של מחיר סביר שזה שווי כלכלי, אני לא הייתי בטוחה לגמרי מה זה אומר. זה משהו שצריך להסדיר.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה. מי הדובר?
אמיר שרף
אני עורך דין אמיר שרף, מכון וינגייט. אני חושש שיש קושי עם המונח "שווי כלכלי". אמות מידה זה כמובן מובן ומקובל, אבל שווי כלכלי יכול לגרור טענה שאנחנו לא יכולים לגבות תקורות שנבנות על העלויות. לכן כדאי למקד את הסעיף באמות מידה שוויוניות ולהתעלם - -
היו"ר יעקב מרגי
גם את ה"סביר" וגם את ה"כלכלי"?
מירב בן ארי (כולנו)
לא. תוריד את השווי הכלכלי, ותשאיר רק אמות מידה.
אמיר שרף
אנחנו צריכים להשאיר רק את אמות המידה השוויוניות.
מירב בן ארי (כולנו)
מה זה שווי כלכלי? מישהו יודע?
גיא אטיאס
כן. שווי כלכלי זה שעות - -
מירב בן ארי (כולנו)
אבל אתה יכול להעריך את זה?
מירב ישראלי
איך הוא יחשב את זה?
היו"ר יעקב מרגי
למה אתה רוצה להיכנס לנישה - - -
גיא אטיאס
לי אין בעיה.
מירב בן ארי (כולנו)
המכון יגבה בעד כל שירות שהוא מספק בתשלום על-פי אמות מידה שוויוניות.
גיא אטיאס
אתה קובע לה - - - באמות מידה שוויוניות.
תמיר כהן
אני לא רוצה שהוא ייתן שירות במחיר נמוך מהמחיר שהוא אמור לקבל.
גיא אטיאס
אני מסכים.
תמיר כהן
מירב, אם הנוסח הזה עונה על זה - -
מתי שטיינר
אם אתה שואל אותי - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, אני לא שאלתי אותך. הרי מה אמרת – אם אני שואל אותך.
מתי שטיינר
אז תשאל אותי.
היו"ר יעקב מרגי
כשאני אסיים להבין אני אתחיל לשאול שאלות. אני מאלה שלא שואלים שאלות לפני שאני מבין היטב.
מירב ישראלי
השאלה – אתה מדבר כאן כאילו אתה לא סומך עליהם. איזו סיבה יש להם - -
היו"ר יעקב מרגי
אם אני זוכר טוב בתחילת ההקראה נאמר שהמכון כפוף לזה שהוא עושה פעולות לא גירעוניות.
מירב ישראלי
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אז אי אפשר כל פעם לחזק את זה. זה מסרבל את החקיקה, ואני אומר לך – אנחנו נקשור להם את הידיים ככה - -
גיא אטיאס
אין בעיה. אנחנו נבקש להשאיר את זה.
היו"ר יעקב מרגי
כלכלי?
גיא אטיאס
כן.
היו"ר יעקב מרגי
למה?
מירב ישראלי
על כל מחיר הם יצטרכו לתת חוות דעת מה זה שווי כלכלי.
קריאה
- - -
גיא אטיאס
אני מבין.
היו"ר יעקב מרגי
גיא, אתה רוצה להכריע?
גיא אטיאס
אני מקבל את עמדת האוצר. אבל לא הייתי עושה את זה על כל מחיר.
מירב בן ארי (כולנו)
אבל אתה עושה את זה על כל מחיר.
תמיר כהן
מתחת ל - - -
גיא אטיאס
בדיוק. בוא נקבע תקרה.
אמיר שרף
אולי אפשר "שלא יפחת ממחיר כלכלי".
מירב ישראלי
אבל איך תחשב מה זה המחיר הכלכלי הזה?
היו"ר יעקב מרגי
לא גירעוני. מה זה כלכלי?
תמיר כהן
יש פעולות כמו למשל שאתה משכיר מתקן מסוים לשימוש מסוים.
גיא אטיאס
תמיר, אם נרשום "פעילות לא גירעונית" זה מכסה את זה, לא?
תמיר כהן
או "רווחית".
גיא אטיאס
או רווחית.
היו"ר יעקב מרגי
אבל יש לך קודם הגנות על זה.
מירב ישראלי
- - - הכי בטוחה שיש.
גיא אטיאס
תבין, אתה כגוף אתה יכול לבוא למכון ולקבל מחיר שהוא בעצם לא מתאים לעלות המחיר של שימוש במתקן. תמיר אומר שהם רוצה לוודא את הסוגיה הזאת של עלות שימוש במתקן. הרי לכל מן ומתקן יש עלויות שונות.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי. תודה.

בבקשה, אדוני.
אריק קפלן
אני מייצג את הספורט.
היו"ר יעקב מרגי
מה אנחנו מייצגים? תגדיר מה.
אריק קפלן
אני משמש נשיא איל"ת. אני רוצה להבין – "אמות מידה שוויוניות", האם הכוונה לגופים כלכליים ולגופי הספורט אותו דבר? זאת אומרת אם כגוף ספורט אני אבוא לוינגייט ואבקש לשכור מתקן, אני אצליח לשלם כמו גוף עסקי שיבוא?
מירב ישראלי
משפטית אמות מידה זה לעשות הבחנה בין שונים. אם אתה עושה הבחנה היא צריכה להיות מוצדקת.
אריק קפלן
- - - היקף פעילות.
היו"ר יעקב מרגי
אם תתקבל החלטה במכון שכל גופי הספורט כמו איל"ת ודומיהם יהיו לפי תעריף כזה בשיקול דעת כזה וכזה וגופים מסחריים בשיקול דעת כזה, אתה נכנס לשיקול הדעת הזה. אם הבהרתי נכון.

מתי שטיינר, בבקשה.
מתי שטיינר
אנחנו כל הזמן מדברים על מונופול, וככל שאנחנו נכנסים יותר ואני רואה את החרדות הגדולות מהצד השני אני מבין עד כמה אני צודק, כנראה.
היו"ר יעקב מרגי
לא הבנתי. תסביר לי למה אתה צודק.
מתי שטיינר
אני אתחיל מההתחלה. אני מדבר בשם הספורט, ואחר כך תשאל מאיפה אני. אני מניח שכבר יודעים. מה שמעניין אותי זה הספורט - -
היו"ר יעקב מרגי
בטירונות המ"כ שקלט שם ביום הראשון הוא הולך אתו עד הסוף. אותך, שטיינר, נתקעת לי. כך את זה כמו המ"כ בטירונות.
מתי שטיינר
אז היה לי מ"כ בטירונות שהיה לי אתו אותו דבר.

מכל מלמדי השכלתי. בסעיף 5(א) כשדובר שיש איגודי ספורט, וראינו איך הולכים להלאים את הספורט באמצעות המכון שאלת את הנוגעים בדבר, ואמרת, אתם רוצים להעביר כסף לאיגודים דרך המכון? אמרו לך, לא, אנחנו רק רוצים לעשות הנחות. אתה זוכר?
היו"ר יעקב מרגי
אני הבנתי אותך. אמרת הרצאה מעלפת, ולא נגעת במהות.
מתי שטיינר
אני אגע. מכיוון שאנחנו לא רוצים שהדבר הזה ייהפך למונופול, גם המשרד לא רוצה שהם יהפכו למונופול - -
היו"ר יעקב מרגי
גם אני לא. וגם הצהירו את זה לפרוטוקול.
מתי שטיינר
במונופול אתה יכול לתת מחירים נמוכים ממחירי שוק, אז הם ישברו גם אותי. לא הייתי רוצה שזה יקרה בשום פנים ואופן - -
היו"ר יעקב מרגי
לכן השארנו את העלות הכלכלית.
מתי שטיינר
- - ומצד שני יש איגודי הספורט שאדון אריק קפלן אמר שהם לא יכולים לקבל במחיר של הגורמים העסקיים. אני מציע לפרט כי גם עסקית בסוף הוא יכול – נגיד, שאני עסקי - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. עכשיו דיברת עברית נכונה.

תגידו לי, אנחנו אמנם הלכנו לקטע של ההבחנה, אבל מה ההבדל בין גופים עסקיים לגופי ספורט? מה זה עסקי מבחינתך?
גיא אטיאס
אני אסביר. החוק מחלק את הפעולות של המכון לשניים. הוא מחלק את זה לפעילות סטטוטורית שהחוק מחייב את וינגייט לבצע, והוא מחלק את זה לפעילות פרויקטאלית שהחוק לא מחייב את וינגייט לבצע. מה שהמכון לא מחויב לבצע הוא יהיה מחויב לעשות משיקולים עסקיים כלכליים נטו. יותר מזה, הוא יצטרך להביא רווח שאמור לסבסד את הפעילות הסטטוטורית.
היו"ר יעקב מרגי
אבל הסעיף הזה גם אומר לך שווי כלכלי גם לגופי הספורט.
מירב ישראלי
אולי צריך כל שירות שהוא מספק - -
היו"ר יעקב מרגי
ניתן לגיא. הוא יודע כשהוא רוצה - - -
גיא אטיאס
אני אסביר. יש הסוגיה השנייה שזה הפעילות הסטטוטורית. בפעילות הזאת שאני מחייב את המכון לבצע יש פעילות של גופי ספורט. גם גופי ספורט יכולים להיות פעילות עסקית - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה רשאי להפסיד שם?
גיא אטיאס
רשאי ובלבד שאני עושה את זה בקריטריונים מסודרים, ואני קובע איך אני מסבסד את כלל הגופים.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי. שכנעת אותי.
גיא אטיאס
יותר מזה, חלק מהתקציב שהמדינה נותנת לפעילות הסטטוטורית הוא כדי שוינגייט יסבסד את הספורט. אחרת למה אני צריך מכון לאומי?
היו"ר יעקב מרגי
תודה. שמעת, שטיינר? לא הסכמת, אבל שמעת. אין ברירה, ההיגיון מנצח.

אורה חכם, בבקשה.
אורה חכם
אני הבנתי. לא צריך.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מתקדמים.
מירב ישראלי
המילה "כל שירות שהוא מספק", אני לא בטוחה שזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
"המשקף את השווי הכלכלי של השירות", אני מקבל. הכרענו.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, זה בדיוק מה שהוא אמר.
אמיר שרף
אני הבנתי מגיא שיכולה להיות סיטואציה שזה יהיה מתחת לעלות.
היו"ר יעקב מרגי
"לפי אמות מידה שוויוניות" עונה לחלק השני.
אמיר שרף
"אמות מידה חשובות".
היו"ר יעקב מרגי
גם וגם. תודה.

היועצת המשפטית, בבקשה.
מירב ישראלי
אני לא בטוחה שהנוסח בסעיף הזה אומר את מה שאתה אמרת, גיא.
מתי שטיינר
נכון מאוד. יפה מאוד.
מירב ישראלי
כל שירות שהוא מספק – אין פה ההבחנה שאתה אמרת עכשיו. אז השאלה היא איך אתה רוצה לנסח את הסעיף הזה בצורה שזה יחול רק על הפעילויות שרצית שזה יחול עליהן?
הדס פרבר
אני מצטערת, אני לא מבינה מה הבעיה בדיוק. הרי אנחנו רוצים שגם אם הגוף הזה מלכ"רי וגם אם המדינה מסבסדת אותו שהוא יתנהל כך שלפחות יידע מה ההפסד הכלכלי שלו.
מירב ישראלי
אבל אם הוא יודע מה ההפסד הכלכלי שלו זה לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
הסעיף אומר: "המכון יגבה בעד כל שירות שהוא מספק בתשלום מחיר המשקף את השווי הכלכלי", הוא לא מאפשר לו לספק שירות מסובסד.
הדס פרבר
לא נכון. אני לא חושבת. השווי הכלכלי כולל גם את סובסידיית המדינה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. לפי אמות מידה שוויוניות. אתם רואים שאני אדם גמיש? אם הוא קבע אמות מידה שוויוניות שגופי ספורט בשיקול הכלכלי יהיו שם - - -
גיא אטיאס
הרי לא יכול להיות שוינגייט תהיה גירעונית. כלומר הוא צריך לקחת את השווי של השימוש עם התקציב של המדינה, ואת היתרה לגבות מהגופים בהליך שוויוני. כלומר אסור שוינגייט תהיה גירעונית. זה מה שהסעיף אומר פה.
מתי שטיינר
זה לא מה שכתוב בחוק.
גיא אטיאס
זה מה שזה אומר. ככה זה עובד היום במבחני התמיכה.
מתי שטיינר
ממש לא נכון.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, שטיינר. עכשיו מספורט עברת לייעוץ משפטי?
מתי שטיינר
- - - שיכסו את כל הגירעון כל שנה.
מירב ישראלי
אין ויכוח על המהות. הוויכוח הוא על הניסוח, והאם הניסוח הזה אומר מה שאתה רוצה. עקרונית אם אתה אומר "בעד כל שירות שהוא מספק בתשלום", לפעמים יכול להיות שהוא יגבה מהגופים, למשל בשיתופי פעולה, תשלום מסוים אבל מופחת - -
גיא אטיאס
אני חושב שזה עונה.
מירב ישראלי
דבר שני זה לא מאפשר את מה שנאמר פה – לגבות מעבר לשווי הכלכלי.
היו"ר יעקב מרגי
גבירותי, תסדירו את זה בישיבות הניסוח שלכם.
גיא אטיאס
בדברים מסוימים כן.
מירב ישראלי
אז צריך להגיד את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מבינים את הרציונל. בישיבות הניסוח הסופיים תנסחו את זה.
אורה חכם
אני יכולה להוסיף?
היו"ר יעקב מרגי
מיד, אורה. אני תמיד הולך מימין לשמאל.
שלמה בן גל
אני מהמכללה האקדמית בוינגייט. אני רוצה להעלות נקודה של הנושא של המתקנים. אנחנו רוכשים מתקנים מהמכון, ואני מבקש לעשות החרגה כי עד 99' כל המתקנים נבנו עבור המכללה והמכון. המכללה והמכון היו תחת משרד החינוך, ולא הייתה הצדקה לבנות אצטדיון אתלטיקה למכון ואצטדיון אתלטיקה למכללה. מחר המחירים יכולים לעלות, והמכללה עלולה - - -
היו"ר יעקב מרגי
הבנו. התייחסות לטענה שהמתקנים נבנו - -
אמוץ בכר
הכסף שהועבר הוא אכן לטובת המכון. המתקנים האלה נבנו, והנכסים האלה הם נכסים של המכון גם נכון להיום. הראיה לכך היא שהמכללה משלמת כל חודש דמי שימוש במתקנים האלה, והמכון מתחזק אותם.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.

בבקשה, אורה.
אורה חכם
אני רוצה לתת דוגמה ותבהירו לי כל מה שנאמר פה על חלוקה כלכלית ועל שוויון. נניח שהמכון רוצה לתת שירותים לעיריות פושטות רגל, ויש להם שם תלמידים מצטיינים, והוא רוצה לתת גם לעיריות שאינן פושטות רגל. תגיד לי האם אתה מגביל את זה לסכום שהתקציב הכללי של המכון- -
היו"ר יעקב מרגי
הבנו את השאלה.
אורה חכם
איך אתה מחלק?
היו"ר יעקב מרגי
גיא, יש לך תשובה לשאלה הזאת?
גיא אטיאס
קודם כול אנחנו לא עובדים עם הרשויות, אלא עם גופי ספורט. שנית אנחנו מתייחסים לכלל התקציב. הוא לא יכול לחרוג מהתקציב. זה אומר שאם הוא מממן פעילות מסוימת סך התקציב לא יכול להיות גירעוני. דבר נוסף, יש אמות מידה שקובעות מי זכאי למי וכמה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. שלמה בן גל, בבקשה.
שלמה בן גל
לא קיבלתי תשובה. משרד החינוך מימן - -
היו"ר יעקב מרגי
יש לך הוכחה?
שלמה בן גל
אנחנו נביא לכם דוקומנטים בעניין הזה. נציג משרד החינוך לא הגיע היום כי הוא נמצא במקום אחר. אנחנו נתבע את המתקנים שהמכון והמכללה יהיו שותפים לעניין הזה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, אדוני.
רוני לידור
אני נשיא המכללה האקדמית בוינגייט. צריך להבין, חבר הכנסת מרגי, אנחנו לא סתם חוששים מהנושא של מונופול ושל ניצול לרעה של מתקנים גם בסעיף הזה. המכללה שממוקמת במכון לא יכולה להתקיים בלי המתקנים במכון. אין לנו אפשרות אחרת לקיים פעילות.
היו"ר יעקב מרגי
היום אתה משלם דמי שימוש?
רוני לידור
היום אני משלם, אבל אני חושש מאוד שעם התקנות האלה והחוק הזה המתקנים יופנו לפעילת של גופים שיכניסו למכון יותר כסף, והמכללה האקדמית שהיא גוף אקדמי – לא גוף עסקי ולא גוף ספורטיבי – אנחנו חוששים שהמתקנים לא יעמדו לרשותנו. כבר היום – סליחה שאני אומר את זה – יש ניצול במכון וינגייט - -
היו"ר יעקב מרגי
הבנו את החשש.
רוני לידור
- - ויש השכרה של המתקנים - - - בפעילות האקדמית.
היו"ר יעקב מרגי
הבנו את החשש.
רוני לידור
עוד משפט, ברשותך. הסטטוס קוו ששלמה דיבר עליו זאת נקודה מאוד משמעותית בפוליטיקה הישראלית של הספורט. בעבר מנהל הספורט היה ת"פ של משרד החינוך. בגלל הרצון להגדיל את מספר השרים ולהוסיף משרדי ממשלה – שאני מכבד את התהליך הזה – הוקם משרד הספורט. מרגע זה מכון וינגייט הוא ת"פ של משרד הספורט, ואנחנו נשארנו במשרד החינוך. לכן יש מתחים בין שני הגופים האלה, ואת זה צריך לפתור.
היו"ר יעקב מרגי
החשש ברור ומובן.

בבקשה, מר שטיינר.
מתי שטיינר
כנראה, אין כאן נציג משרד הביטחון, אז אני אייצג את הצבא שנמצא באותו מתחם. מכון וינגייט הוא הספק היחיד. פנו אלי כי המחירים לא נעמו להם, אז הם פנו גם אלי. צריך להגן על כולם כי ביום שאתה נהפך למונופול אתה יודע מה קורה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
אמוץ בכר
להערתו של רוני לידור, לדעתי החשש שלו לגיטימי מבחינתו, אבל עובדתית אם מסתכלים על המספרים בשלוש השנים האחרונות, לפי נתוני המל"ג, יש גידול במספר הסטודנטים מאלף שלושים ושניים בשנת 2013 לאלף מאתיים ותשע עשרה, כולל תואר שני. זה אומר גידול של 18%. המכון הגדיל את שעות השימוש במתקני המכון. זאת אומרת לכאורה החשש שלו בפועל לא בא לידי ביטוי. הוא הגדיל ב-16% - -
היו"ר יעקב מרגי
כלומר עד היום אידיליה.
אמוץ בכר
אני אגיד לך למה. אני מכיר את המכון, אני חי שם יום יום וגם החברים שלי.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אמוץ, אני אתן לך.
אמוץ בכר
לא רק שהסטטוס קוו הזה נשמר. הוא נשמר בקפדנות, והגידול במספר הסטודנטים בא לידי ביטוי בגידול במספר השעות שהן בשימוש.
היו"ר יעקב מרגי
אתה פסקת בתחילת דבריך שהחשש לגיטימי.
אמוץ בכר
אני אמרתי שהוא לגיטימי, אבל בפועל הוא לא קורה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה הבאת נתונים שתומכים את העבר. דווקא מכוח העבר בגלל - - - הוא חושש. בהסדרה הזאת בחקיקה הפיכת המכון למכון לאומי יכול לצמצם את הפעילות.
אמוץ בכר
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
לזה תתייחס.
אמוץ בכר
עוד דבר אחד. שטח המכללה בפועל הוא על 6.2 דונם שניתנו לו בשני טקטים - -
גיא אטיאס
לא, עזוב רגע.
אמוץ בכר
אני רוצה להבין. אני אומר את זה בכוונה.
יוסי שרעבי
אמוץ, תתייחס לשאלה.
אמוץ בכר
רגע, רגע.
יוסי שרעבי
אבל תקשיב קודם מה יושב-ראש הוועדה אומר לך. הם רוצים לדעת שבעתיד בגלל שיקולים כלכליים ושיקולים אחרים החלק היחסי שלהם הוא שמירה של הסטטוס קוו, להבטיח שלא יהיה שינוי במצב הקיים, שהם לא ייפגעו בגלל שיקולים כלכליים.
אמוץ בכר
גם בלי חקיקה, ורואים את זה עובדתית. החבר'ה מכירים את זה.
היו"ר יעקב מרגי
רוני, בבקשה. משהו שלא אמרת?
רוני לידור
ראשית אני רוצה להגיד תודה ליוסי על ההערה. תודה רבה, יוסי, על ההערה שלך. אבל עם זאת המכללה מקיימת לא רק פעילויות שאמוץ מדבר עליו – ואני רוצה שתבינו – יש פגיעה בשימוש במתקנים לתכניות האקדמיות שלנו במכללה. הפעילויות שאנחנו עושים הן גם חוץ אקדמיות היום. הגידול הזה לא קשור לתכניות האקדמיות. זה נכון שיש גידול כי אנחנו גדלים, מתפתחים ועובדים קשה. אבל עדיין אנחנו חוששים שבשעות היום הרלוונטיות מ-8:00 עד 15:00 שהמכללה האקדמית זקוקה למתקנים כדי לקיים תכניות לימודים – פה הופר הסטטוס קוו.
היו"ר יעקב מרגי
תהליך העבודה שלך היום מול מכון וינגייט הוא לא ערטילאי ובהפתעה. אתה לא מפתיע אותו, והוא לא מפתיע אותך. יש הזמנה מראש, יש שעות, יש ימים, יש תכניות. אני לא מבין למה זה יימשך.
רוני לידור
חבר הכנסת מרגי, יש כרסום בהקצאת המתקנים.
היו"ר יעקב מרגי
אז מה? תהיו אתי כי אני הולך לומר דברים מאוד חדים שצריך שייאמרו. עזוב את הדעה שלי. מה שקורה עכשיו סביב השולחן ותהליך החקיקה של החוק הזה – אתה הופך להיות, כפי שהיית עד היום, שכן של המכון הלאומי. יכול להיות שמחר או מחרתיים ההתקשרות הזאת לא תסתדר בגלל המציאות. הוא רואה בך בדיוק כמו איל"ת או מכוני ספורט אחרים שבאים לקנות שירות. בוא לא נייפה את זה, זה המצב. תקנו אותי אם לא.
רות דיין מדר
אבל המתקנים נבנו.
קריאה
המתקנים לא נבנו עבורם. האיגוד נמצא מחוץ למכון.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, הערה טכנית.

אני חייב לשים את זה על השולחן, אני לא מייפה את זה.
רוני לידור
זה כספי מדינה ממשרד החינוך. עובדה שאתה שם את זה. אני שמח שאתה שם את זה על המפה.
גיא אטיאס
אנחנו מקימים מכון לאומי כדי שייתן שירות לספורט. בנוסף המתקנים לא יאוישו עשרים וארבע שעות. אנחנו רוצים להצהיר לפרוטוקול כמשרד שאנחנו ניתן זכות ראשונים לאחר השימוש של גופי הספורט לרוני לידור, למכללה. היא תהיה הספק במחירי השוק שייקבע על-ידי המכון שאנחנו יודעים שהוא רווחי. לנו תהיה זכות הראשונים. אם הם לא ירצו - -
היו"ר יעקב מרגי
אחרי מי?
גיא אטיאס
אחרי הספורט.
רוני לידור
רגע, גיא.
גיא אטיאס
תן לי, ברשותך. אנחנו באים לפה עם דברים כדי להוריד את החשש שלך, ולהגיד לך שהמדינה לא אומרת לך, רוני, אנחנו רוצים להוציא אותך מהגבעה. רוני, אנחנו נותנים עדיפות לספורט. לכן הקמנו את המכון הלאומי. אחרי הספורט תעמוד המכללה במחירי שוק ובמחירים שיהיו רווחיים גם לך וגם לנו.
היו"ר יעקב מרגי
מה לא ברור?
רוני לידור
אני אגיד לך מה לא ברור. קודם כול אני שמח לשמוע את זה מגיא כי לא שמעתי את זה ממנו עד היום, רק בצורה בלתי פורמלית. אז תודה.

דבר שני, גיא, תבין, הפעילות של המכללה היא מ-8:00 עד 16:00. אם עכשיו אתה לוקח את המתקן ונותן אותו לנבחרת מסוימת או – תאמין או לא – נותן אותו לקרקס שזה לא ספורט ולא חינוך - -
גיא אטיאס
לפני הקרקס אתה תהיה. דבר רק על גופי הספורט, בבקשה.
רוני לידור
אבל שוב אני אומר - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה להסדיר את מערכת יחסי העבודה ביניכם? לא, לא.
רוני לידור
אני רוצה שזה יהיה מוסדר בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא.
רוני לידור
אבל הגוף הזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
החלטתי שלא. זה לא שייך. אי אפשר לשים על החוק הזה גם פרנויות וגם תסכולים וגם עבר, הווה ועתיד.

בבקשה, דודו מלכא.
דודו מלכא
אני סגן ראש מנהל הספורט במשרד החינוך. רציתי להתייחס לאמירה של שלמה בן גל לגבי משרד החינוך ומשרד הספורט. נכון שעד שנת 2000 המשרד שלנו היה במשרד החינוך. אבל אין לזה שום קשר לזה שהיינו ביחד כיוון שהתקציב של המכללה הוא בסעיף נפרד לגמרי, וכל יתר הבנייה והתקצוב שהיה למכון היה בסעיפים של הספורט - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
דודו מלכא
- - וכשהתפצלנו פשוט העברנו את זה למשרד האחר.
שלמה בן גל
אני רוצה לתקן כמה דברים. אגיד כמה מתקנים נבנו על-ידי משרד החינוך כשהיינו תחת אותו משרד - -
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך, התרבות והספורט.
שלמה בן גל
בריכה לימודית, אולם פלדמן, אולם - - - כל הדברים האלה הוקמו על-ידי משרד החינוך לטובת המכללה.
היו"ר יעקב מרגי
סגן ראש מנהל הספורט דודו מלכא אומר לך שגם כשזה במטריה של משרד החינוך דאז – אם אתה יודע להגיד – אם היית מכין שיעורי בית תכין - -
שלמה בן גל
העברנו אליכם מסמכים.
היו"ר יעקב מרגי
- - תקנה תקציבית שהיא ייעודית לחינוך ולא ספורט.
שלמה בן גל
אנחנו נמציא.
היו"ר יעקב מרגי
תודה - -
שלמה בן גל
עבור - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מיצינו.
שלמה בן גל
אנחנו נעביר את המסמכים.
היו"ר יעקב מרגי
תקנה תקציבית שנוכל להתמודד איתה. כשמגיע נציג משרד ממשלתי ומצהיר שיעמוד מאחורי זה.

בבקשה, אנחנו ממשיכים.
מירב ישראלי
סיימנו את סעיף התקציב?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
מירב ישראלי
אנחנו נבדוק בניסוח האם זה עונה על מה שנאמר פה מבחינת המהות.
היו"ר יעקב מרגי
למרות שאמרתי מההתחלה – תגמרו את כל סוגיות הניסוחים, נבוא לוועדה ונקריא אותם. לא יהיה דיון, אלא אם כן ברחתם מהמהות.
אמיר שרף
כשעובדים על הניסוח הזה, בבקשה, שלא ימנע מהמכון להרוויח.
גיא אטיאס
אל תדאג.
יוסי שרעבי
לכן מדובר כל הזמן על שווי שוק.
מירב ישראלי
יכול להיות שצריך את אמות המידה - -
גיא אטיאס
ההנחה היא ששווי שוק כולל גם רווח. בסדר, נסדר את הנוסח.
מירב ישראלי
אמות המידה נקבעות על-ידי מי, והאם הן מפורסמות? אולי שם הפתרון.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. תתקדמו.
מירב ישראלי
גמול והחזר הוצאות
33.

(א) חבר המועצה או חבר ועדת משנה לא יקבל מהמכון שכר בעד שירותיו, אך יהיה זכאי לקבל מהמכון גמול בעבור השתתפותו בישיבות המועצה או ועדת המשנה, לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו אחד מאלה: עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או גוף נתמך, מי שמכהן כנציג של גוף אחר במועצה או בוועדת המשנה מי שזכאי לקבל גמול עבור השתתפות בישיבות המועצה או ועדת המשנה ממקור אחר.

(ב) חבר המועצה או ועדת משנה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל מהמכון החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה או ועדת המשנה, לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות כאמור ממקור אחר.

(ג) שר האוצר, בהתייעצות עם השר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולם גמול או החזר הוצאות לחבר המועצה או חבר ועדת משנה, בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), ואת שיעוריהם.

(ד) בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך"– כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.
מירב ישראלי
זה נוסח שהעביר הממונה על השכר. השאלה היחידה שלי פה היא האם הכוונה ב"מי שמכהן כנציג של גוף אחר במועצה או בוועדת המשנה", למעשה זה רק הוועד האולימפי ואיל"ת. נכון?
קריאה
נכון.
מירב ישראלי
אז אולי צריך להגיד את זה כי זה לא ברור. הכוונה היא שהם לא יהיו זכאים לגמול גם אם הם לא מקבלים גמול מהוועד האולימפי או מאיל"ת. כי אחרת זה מכוסה באופציה האחרונה. זה מקובל?
קריאה
הממונה על השכר פה.
מירב ישראלי
אה, שלום לך.
אבי פרידמן
אני לא הממונה על השכר. אני נציג האגף לשכר ולהסכמי עבודה במשרד האוצר. קודם כול יש פה כמה שינויי נוסח קטנים. מהותית אין לנו בעיה להכניס את ההערה שלכם כדי שלא יהיה בלבול - -
מירב ישראלי
הכוונה היא לא לנציגי הציבור הכלליים, אלא לוועד האולימפי ולאיל"ת.
אבי פרידמן
לפרוטוקול אנחנו גם רוצים להגיד שיש הסכמה שיושב-ראש לא מקבל גמול אחר מחברי המועצה.
היו"ר יעקב מרגי
לא הבנתי.
מירב ישראלי
משרד הספורט חשב שאולי היושב-ראש יקבל שכר, אבל בסופו של דבר זה ירד.
היו"ר יעקב מרגי
נפתח את זה לדיון?
אבי פרידמן
לא. רק רציתי להגיד את זה.
היו"ר יעקב מרגי
סיכמנו את הסוגיה הזאת?

מה השאלה?
יאיר אברהם אלגאוי
לגבי הסעיף הקודם בנושא השכר - -
היו"ר יעקב מרגי
שכר למי?
יאיר אברהם אלגאוי
שכר העובדים.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה הסעיף הקודם?
יאיר אברהם אלגאוי
סעיף התקציב. רצינו לשאול מה ביחס לכל נושא השכר? האם הוא חלק מהתקציב? מהי ההתייחסות?
היו"ר יעקב מרגי
מה נראה לך? תהיה רציני.
יאיר אברהם אלגאוי
בסעיף ה כתוב: "שיעור הוצאות ההנהלה וכלליות של המכון לא יעלה על שיעור ההוצאות". יש הסכמי שכר מעת לעת - -
היו"ר יעקב מרגי
אני שואל אותך שאלה. המכון מכין הצעת תקציב באישור השרה והשר, והם לא ייתנו דעתם שזה לא כולל – אנחנו לא במדינת חלם. על כל צעד ושעל אתה יכול להכניס את סוגית העובדים. גם כשתרצה לרכוש ובלבד שזה לא יפגע כלכלית. אי אפשר.
מירב ישראלי
סעיף 23(ב) מטפל בזה בעיקרון.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי.
גיא אטיאס
רק לסוגיית הוועד המנהל. יש התנגדות שלנו - -
לימור תוסייה כהן
אמרנו שנחזור לזה, לא?
מירב ישראלי
על מה אנחנו מדברים?
לימור תוסייה כהן
יש סוגיה שנשארה פתוחה מהדיון הקודם על העובדים.
היו"ר יעקב מרגי
האוצר יציג בהמשך את ההתנגדות שלו ונתייחס אליה. לא בטוח שנקבל אותה, אבל נראה.
אמיר שרף
אתה מדבר על השכר?
מירב ישראלי
על המועצה.
לימור תוסייה כהן
על המועצה.
היו"ר יעקב מרגי
נמשיך, בבקשה, את ההקראה.
מירב ישראלי
מקרקעין
34.

המדינה תעמיד לרשות המכון את המקרקעין הדרושים לפעילותו כפי שתקבע הממשלה או שר שהממשלה תסמיך לכך.
מירב ישראלי
למשרד האוצר הייתה פה הערה.
היו"ר יעקב מרגי
מה ההערה?
תמיר כהן
שלשר האוצר תהיה אמירה בהינתן ההקצאה של המקרקעין. מבחינתנו אפשר גם להוסיף "לפי התחשבות - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה מעודכן שהעברנו את רמ"י למשרד האוצר? אנחנו הוצאנו את שרת התרבות דהיום ובעתיד מכל "השר, השר, השר". אני לא מבין אתכם. אתם רוצים להכניס שר אוצר, אין לי בעיה שיהיה שר אוצר.
תמיר כהן
רצינו להוסיף כדי לענות על חששות שעלו ממשרד התרבות והספורט שההקצאה תהיה בהתאם להתחשבות בהיקף הפעילות במטרות ובתפקידים של המכון.
היו"ר יעקב מרגי
"המדינה תעמיד לרשות המכון את המקרקעין הדרושים לפעילותו".
גיא אטיאס
בהינתן המצב הקיים.
היו"ר יעקב מרגי
"כפי שתקבע הממשלה או שר שהממשלה תסמיך לכך". למה אני צריך עכשיו לרדת לרזולוציות? בוא נקבע כבר עכשיו. אתה רוצה לחנוק את זה?
תמיר כהן
לא.
היו"ר יעקב מרגי
אולי הפעילות שלו תהיה מצומצמת? אני חושב שההגדרה פה ראויה ונכונה. ממשלה כוללת את שר האוצר. נכון?
תמיר כהן
- - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
אמיר שרף
אני עורך דין אמיר שרף ממכון וינגייט. מצד המכון אנחנו מוטרדים מאוד מהנוסח של הסעיף הזה. אנחנו חוששים שכיום המכון יושב במתקנים שלו, אבל הסעיף הזה לא מבטיח לו את המשך הקיום ויכולת התכנון והעבודה במקרקעין הקיימים. בנוסחים קודמים של החוק ששונו בעקבות הערות ממשרדי הממשלה השונים נכתב בצורה מפורשת שהמכון ימשיך לשבת בשטח שהוא יושב בו היום. בתפריט שצורף להצעת החוק חשבנו שזה פתרון נכון וראוי להבטיח את הקיום של המכון וכדי למנוע לחצים עתידיים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. הבנתי. התייחסות אחר כך. בבקשה, אדוני.
ערן מוטרו
אני עורך דין ערן מוטרו מהסוכנות היהודית. כידוע, קרקעות וינגייט הן רובן קרקעות מדינה.
היו"ר יעקב מרגי
הסוכנות עדיין קיימת, נושמת, חיה, בועטת?
ערן מוטרו
הסוכנות עדיין קיימת. חיה, בהחלטה.
היו"ר יעקב מרגי
עיצבתם את דמותו של הישראלי הבא, היהודי הבא, הדורות הבאים.
ערן מוטרו
תודה רבה.

חוזי החכירה החתומים היחידים בוינגייט הם של הסוכנות היהודית שהיא בעצם חברת האם של המכללה.
אמיר שרף
על שישה דונם בלבד.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, תן לו. אני מבקש.
ערן מוטרו
כיוון ששני הגופים חיים יחד ויש צורך בגידול טבעי וכן הלאה, מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף: "זאת בתיאום עם הסוכנות היהודית". נראה לי מקובל לאור כל מה שדיברנו פה על המונופול ועל הכרסום וכן הלאה.
היו"ר יעקב מרגי
כמה אתם באחוזים בשטח שם?
ערן מוטרו
באחוזים אני לא זוכר. זה שישה דונם ומעלה.
גיא אטיאס
שישה דונם מתוך ארבע מאות שלושים ושניים.
ערן מוטרו
לגיטימי. אז אתה רק מחזק אותי.
היו"ר יעקב מרגי
לפי כללי הדינים והבעלויות, יש מישהו שיכול להקצות שטח שהוא שלך?
ערן מוטרו
לא. אבל ברגע שלא יהיה שום אזכור של הסוכנות אי אפשר יהיה להגדיל את השטח שלהם לעולם.
היו"ר יעקב מרגי
למה?
ערן מוטרו
כי תהיה בעיה. כל השטח, לפי הסעיף, יכול להיות מוקצה רק למכללה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. שמעתי את החשש.
מירב ישראלי
זה רק לחוק הזה. זה לא קשור לדברים אחרים.
ערן מוטרו
החוק הזה קשור רק למקרקעין.
מירב ישראלי
אנחנו לא מסתירים - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. השאלה שלך ברורה.

בבקשה, שלמה.
שלמה בן גל
אותו דבר על מה שדיברנו בנושא המתקנים. האדמות הופקעו עבור שני הגופים. אנחנו העברנו מסמכים בדיון הראשון, ונעביר שוב את המסמכים.
היו"ר יעקב מרגי
מי הפקיע?
שלמה בן גל
משרד החינוך הפקיע בשלוש הפקעות.
היו"ר יעקב מרגי
מי זה משרד החינוך? המדינה, נכון?
שלמה בן גל
בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
בחוק הזה כתוב שהממשלה תחליט לגבי הקרקעות.
שלמה בן גל
בסדר, הממשלה תחליט.
היו"ר יעקב מרגי
הממשלה זה גם משרד החינוך.
שלמה בן גל
בסדר גמור.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
שלמה בן גל
רק דקה, בבקשה. יש לנו גם מכתב מראש מנהל הספורט שאם נרצה להתפתח יוקצו אדמות למכללה.
היו"ר יעקב מרגי
מי זה ראש מנהל הספורט?
שלמה בן גל
ד"ר אורי שפר. יש לנו מסמכים, נעביר אותם. יש לנו גם מסמך ממנהל מקרקעי ישראל שבמידה שנרצה לבנות מעונות יקצו לנו מעונות. אני מבקש – מתוך ארבע מאות שלושים דונם שלא מוסדרים עדיין בחוק למכון, שמתוכם שמונים יוקצו להתפתחותה של המכללה.
היו"ר יעקב מרגי
לו יצויר שהסמכות בידי – למה שמונים ולא שישים?
שלמה בן גל
כי הוועדה תחליט מה הצרכים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. אז הממשלה מחליטה.
שלמה בן גל
אנחנו מעריכים שמונים, תגידו שישים – בוא נלך לרב.

אני רק רוצה לציין שבמכללה יש כשמונת אלפים תלמידים; כאלף שש מאות לתואר ראשון ושני, והשאר ללימודי תעודה והסבה מקצועית. צריך להתחשב בגוף הגדול הזה.
היו"ר יעקב מרגי
מר בן-גל, זה שאני נחרץ זה לא אומר שאני חולק עליך ולא צריך לעשות כל מה שביקשת. אבל תבין שכשאנחנו מחוקקים חוק אני לא יכול להיכנס לזה עכשיו וגם לא ראוי להיכנס לזה. ברגע שכתוב שהממשלה החליטה ולא מנכ"ל או שר או יושב-ראש, זה אומר שהממשלה עושה את צעדיה בשקיפות. כשהממשלה תתכנס ותקבל החלטה בסוגיה הזאת תהיה לכם אפשרות לומר את מה שאתם רוצים לומר. זאת לא האכסניה, עם כל הכבוד.
רוני לידור
זאת בדיוק הנקודה. אתה מבין, חבר הכנסת מרגי? אנחנו פה כי אנחנו צריכים סיוע. אם לא היינו צריכים את הסיוע הזה היינו בבית או בעבודה. יש לנו מה לעשות. בכל נקודה שהמכללה האקדמית בוינגייט מעלה: 1. ענייני מחקר 2. הכשרת מאמנים 3. קרקעות לפיתוח - -
היו"ר יעקב מרגי
תעצור, תעצור.
רוני לידור
- - שום התייחסות לגוף הזה - -
היו"ר יעקב מרגי
אדוני נשיא המכללה - -
רוני לידור
- - שמ-59' נמצא במכון. איך אפשר להתעלם מזה?
היו"ר יעקב מרגי
אמרת זאת מתחילת הדיונים, וחבל לחזור על זה כל פעם.

יש פה חשש שמא יש התנהלות או הקצאת קרקעות שתחנוק אותם ולא תיתן להם אופק שירות ולא התפתחות ולא כלום. איך אנחנו מעגנים את זה שהחלטה לגבי הקצאת הקרקע תתייחס לתנאי הסביבה שם - -

בבקשה, אמוץ.
אמוץ בכר
רק נתון שאני לא בטוח שכל המליאה הזאת יודעת אותו, ואני מניח שאנשי המכללה כן יודעים אותו. למרות מה שנאמר קודם לגבי 6.2 דונם בטאבו של הסוכנות היהודית שהיא חברת האם, 11.2 דונם, בפועל, על-פי מודד מוסמך שהוזמן ב-2011 ותואם עם המכללה לצורך אותם סכסוכים שהיו בעבר, היא יושבת על 11.2 דונם. רצוי שנדע את זה.
היו"ר יעקב מרגי
11 מעוגנים ובהסכמה?
אמוץ בכר
לא. אלה אדמות שניתנו על-ידי הסוכנות היהודית כשהמכון נבנה. רצוי שנדע את זה.
רוני לידור
לא מחלקים מתנות חינם.
היו"ר יעקב מרגי
גיא, אתה יכול להתייחס לחשש של ההקצאה?
רוני לידור
ארבע מאות שמונים דונם מול שישה דונם.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה שאני אפסיק לעזור לך או להתייחס לחששות שלך? תאמין לי, יהיה לי יותר קל. - - - בזמן הדיונים – ואני לא מתנצל על כך – שני שליש זה המכללה.

בבקשה, גיא.
גיא אטיאס
סוגית הקרקעות זה דיונים מאוד ארוכים שקיימנו אותם עם האוצר. בואו נשים את הדברים בצורה מאוד בהירה. דבר ראשון התחייבנו למכללה לכל נושא המעונות. ההתחייבות שלנו מסודרת מול אגף תקציבים. לנושא המעונות אנחנו מחויבים לתת - -
היו"ר יעקב מרגי
איפה זה מעוגן? גיא, מחר-מחרתיים - - -
גיא אטיאס
זה לא גיא, זה סיכומים חתומים בין משרד האוצר לבין משרד התרבות והספורט. החשש הזה בהם עלה פעם אחר פעם על-ידי המכללה. אנחנו נותנים בו הסדר לכל נושא המעונות שהוא מעבר לדונמים או להקצאה שדוברה פה. בנוסף התחייבנו מול משרד האוצר שנסדיר את המצב הקיים אף על פי שהמצב החוקתי יש 6.2, הם יושבים על 11.2 - -
קריאה
זה לא מדויק.
גיא אטיאס
יכול להיות שאני לא מדייק. אשמח לקבל תיקונים.

אנחנו הולכים להסדיר את המצב הקיים. זה גם בין הסיכומים שלנו מול אגף תקציבים. אם הייתה צריכה להיות התפתחות של המכללה רק בנושא לימוד – ואני מדגיש: לא מתקנים, לא מתקני ספורט, לא כפי שהם עושים היום ובונים חדרי כושר. אני שואל שאלה, אם אתם כל כך כמהים - -
היו"ר יעקב מרגי
כיכר ת'חריר. כולם שואפים - -
גיא אטיאס
כבוד היושב-ראש, צריך לשים את הדברים בצורה ברורה. היום המכללה בונה חדר כושר, והיא מתלוננת כל היום על כך שאנחנו מקימים ועושים כפילויות, והיא עושה בדיוק אותו דבר מאה מטר ליד, ואז הם באים ואומרים - -
רוני לידור
- - - חדר הכושר?
גיא אטיאס
רגע, רוני.
רוני לידור
אני רק מצביע.
היו"ר יעקב מרגי
ראיתי. אתה יכול להוריד את היד.
גיא אטיאס
לכן אמרנו שמתוך 432 דונם אנחנו מורידים 11.2 דונם. שאר הקרקע תהיה למכון, ואנחנו ניתן מענה מלא לסוגית הסטודנטים.
היו"ר יעקב מרגי
האוצר מכיר את ההבנה וההתחשבות?
תמיר כהן
אני מגבה את כל מה שגיא אמר. לי חשוב להדגיש שהמדינה לא מתחייבת ל-432, אלא היא מתחייבת - -
היו"ר יעקב מרגי
זה מול גיא, מול המכון. הממשלה תחליט.
גיא אטיאס
אם זזים מהמקום כן, אבל במסגרת הקיים יש סיכום תקציבי שאנחנו חתומים על 432 ומגובה איך אנחנו הולכים להסדיר את ההפקעה - -
מתי שטיינר
לא שמעתי מה אמרו.
היו"ר יעקב מרגי
אני אסביר לך. גיא הבהיר שהם מחויבים למכללה ב-11.2 דונם. יש הסדרה. על הדרך הוא אמר ש-432 מיועדים למכון. משרד האוצר אומר שזה סותר כי הממשלה צריכה להחליט כמה המכון יקבל. הוא ניסה לשים את זה על הדרך. הוא היה ערני. אף על פי שהוא דיבר אני חידדתי. נכון?
גיא אטיאס
כן.
מתי שטיינר
זה יכול להיות 50 דונם.
היו"ר יעקב מרגי
מה שצריך לפעילות.

מי המצביע?
אורן שדמי
אני עורך דין אורן שדמי, היועץ המשפטי של המכללה. לגבי סעיף 34: "המדינה תעמיד לרשות המכון את המקרקעין הדרושים לפעילותו". למה לא להוסיף שם: "תוך התחשבות בגוף או בגופים אחרים הפועלים במקום"? פשוט.
היו"ר יעקב מרגי
אני מוכן להביא פשרה מהבית שלי. אנחנו קבענו שזה יהיה כפי שתקבע הממשלה או שר שהממשלה תסמיך לכך. אני רוצה להשאיר את זה לממשלה.
אורן שדמי
תוך התחשבות.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, זה אתה ביקשת. קח בחשבון שלא כל מה שתבקש תקבל.
אמוץ בכר
אני רוצה לומר משהו לגבי הקרקעות – דעתי לא נחה בנוגע לסיכום שיש שהמדינה תקצה לפי הצרכים. לכאורה נראה שלמכון יש הרבה מאוד קרקעות. אנחנו מדברים על 432 דונם - -
היו"ר יעקב מרגי
אולי אתה צריך 600? הממשלה צריכה לקבל החלטה על 600.
אמוץ בכר
אין 600.
היו"ר יעקב מרגי
יהיו. ימציאו לך. אתה יודע, שר התחבורה בונה - -
יוסי שרעבי
כל מה שנאמר כאן זה שבסופו של דבר כל החלטה לגבי הקצאה עתידית וחלוקת הדונמים בין הגופים השונים תיעשה על ידי הממשלה. אז בשביל מה הדיון הזה עכשיו?
אמוץ בכר
אז שזה ייכתב ככה, שחלוקה תיעשה תוך התחשבות בגופים - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה, אמוץ.
גיא אטיאס
11.2 זה הסיכום.
היו"ר יעקב מרגי
זאת המחויבות למכללה.
גיא אטיאס
מעבר לזה אין שום מחויבות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. הבהרת.
אמיר שרף
- - -
גיא אטיאס
11.2 כולל 6.2, ואין מעבר לזה שום דונם.
אמיר שרף
זאת מחויבות, זה לא שיש הגבלה.
גיא אטיאס
בסיכומים שיש מול אגף תקציבים 11.2 זה מספר הדונמים שיש למכללה. היתרה הולכת למכון, אלא אם כן הממשלה תחליט אחרת, ותכנית הממשלה יכולה להחליט אחרת.
היו"ר יעקב מרגי
בגלל החקיקה מה שהיה לכם במחלוקת הולך להיות מוסדר. אז יש תמורה בעד האגרה.
שלמה בן גל
אני רוצה לתקן את גיא לגבי חדר הכושר.
היו"ר יעקב מרגי
לא רוצה.
שלמה בן גל
זה חדר כושר של נכים - -
היו"ר יעקב מרגי
די, אני נוזף בך שהעלית את הנושא. לא נזפתי בכם שלא שמתם את זה כגילוי נאות ולא כלום בחששות שלכם לצמצום ולחניקה. אל תעלה את זה. על הדרך קיבלת נזיפה. זה שאלות קיטבג.
שלמה בן גל
לא שאלות קיטבג.
היו"ר יעקב מרגי
אורה, בבקשה.
אורה חכם
אני שואלת בלשון מאוד בוטה: האם מישהו בממשלה ניכס את השטח הזה למכון הלאומי?
היו"ר יעקב מרגי
לא.
הדס פרבר
כן, כן.
גיא אטיאס
כן, כן. חברים, כן.
היו"ר יעקב מרגי
אורה, שאלת שאלה חשובה. את רואה איזה עניין זה עשה פה.
גיא אטיאס
כן, אנחנו מנכסים את השטח.
היו"ר יעקב מרגי
הממשלה תנכס. תודה.
קריאות
- - -
גיא אטיאס
אני אומר את זה לפרוטוקול.
הדס פרבר
השטח הופקע לטובת המכון.
גיא אטיאס
אני יודע שהשטח הופקע לטובת המכון.
נורית קורן (הליכוד)
אז זה לא אומר שהממשלה תחליט.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע.
נורית קורן (הליכוד)
אדוני היושב-ראש.
היו"ר יעקב מרגי
נורית, את חברת כנסת. אני אתן לך. מהיום והלאה לא אקבל - - -

אין יותר התפרצויות בדיון. מי שלא הבין או חדש בזה – כפי שאמרתי לגבי המכללה, כנראה מה שהיה במחלוקת הולך להיות מוסדר. גם בגלל שהמדינה לא בהרבה תחומים יודעת לעבוד ומושכת הרבה זמן והולכת להסדיר את הקרקע מול המכון זה בהליך של החלטת הממשלה. אני לא פותח את זה לדיון.
נורית קורן (הליכוד)
אתם אומרים כל הזמן ש-432 דונם הופקעו לטובת המכון, כלומר המכללה נשארת רק עם 11.2 דונם שכוללים שישה דונם של הסוכנות היהודית. אבל לסוכנות היהודית בעצם נשמרת הזכות שלה כי זה שייך לה כמו כל דין אחר. אבל אני אומרת שצריך לתת למכללה את האפשרות להתפתח.
היו"ר יעקב מרגי
שתבוא לממשלה ותבקש.
קריאה
אז לא להגביל אותם פה.
נורית קורן (הליכוד)
אין פה הגבלה.
היו"ר יעקב מרגי
הסברתי לכם שאני לא הולך לשים לכם את כל התסכולים ואת כל הפרנויות של ההווה, עבר ועתיד על החוק הזה. יש הליך מסודר איך מדינה מקצה, איך מבקשים קרקע, איך מדינה מקצה קרקע. זה אמנם ויה דה לרוזה, אמנם התעללו בכם, אבל זה לא בחוק הזה. זה לא כאן.
רוני לידור
אתה צודק מאה אחוז, אבל שלא יוגבל מראש.
היו"ר יעקב מרגי
לא נותנים את זה לדייר הפשוט שקונה קוטג', ואחרי שנתיים וחצי העירייה מרימה לו שמונה קומות, חוסמת לו את האוויר, את הרוח, את השמש, את האבק ואת החנייה ומתעללת בו. לא מעגנים את זה בשום חוק. אתה רוצה שאני אגן לך עכשיו על העתיד? לא הולך כאן. לא נוגע בזה יותר.
מירב ישראלי
אני מוחקת את הסיפא.
היו"ר יעקב מרגי
הממשלה.
רוני לידור
אני מבקש רק הבהרה אחת.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מהמר על זה.
רוני לידור
אני לא מהמר, אני שואל שאלה. הדיון הזה בוועדת החינוך של הכנסת שמנוהל בצורה יוצאת מן הכלל, ואין לי שום טענות. אין לי שום תלונות לגבי מהות ולגבי אופי הדיונים. אני מכבד אותך ואת הדיון. אבל איך זה יכול להיות שטענות מוצדקות לא נשמעות בוועדת החינוך של הכנסת, ואין שום התייחסות בכתב בחוק ובהסדריו, והוועדה שולחת אותי לממשלה?
היו"ר יעקב מרגי
אתה מבין שבחוק הזה מי שצריך היה לצעוק "געוואלד" זה יותר המכון מאשר אתה?
רוני לידור
לא.
היו"ר יעקב מרגי
אני אגיד לך למה. לגביך נאמר מפורשות שיש הסכמה עם האוצר והולכים להציל לך 11.2 דונם. המכון עוד לא יודע על איזה שטח הוא הולך לשבת. הממשלה תחליט או שני שרים שהממשלה תסמיך.
יוסי שרעבי
שר האוצר ושר הספורט.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה להגדיר את זה – שר האוצר ושר הספורט.
מירב ישראלי
אז הממשלה או אם היא תסמיך?
היו"ר יעקב מרגי
לא. הממשלה או שני שרים יחד.
אורה חכם
אדוני היושב-ראש, אין רישום בעלויות על הקרקע?
היו"ר יעקב מרגי
יש. הממשלה תסדיר את זה בהחלטה שלה.

בבקשה, גברתי.
רות דיין מדר
אדוני היושב-ראש, אני עורכת דין מהשלטון המקומי. אני מבקשת לעדכן את הוועדה ולשאול לפרוטוקול גם את המכון וגם את המשרד. אנחנו קיימנו אתמול ישיבה עם מנכ"ל משרד התרבות והספורט לעניין נציגות שלטון מקומי בהרכב המועצה. המשרד אמר שהוא לא רואה לנכון, והוא לא מוצא שנציג שלטון מקומי צריך להיות בהרכב המועצה. השאלה שלי לפרוטוקול היא האם כיום מתקיימים שיתופי פעולה עם הרשויות המקומיות במכון, והאם בהצעת החוק החדשה והמדיניות שתתקיים מהחוק עצמו, האם הולך להיות שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות?
היו"ר יעקב מרגי
הוא אמר לך לא. בהתייחסות לשאלה קודמת – רק עם גופי ספורט.
רות דיין מדר
זה לפרוטוקול?
היו"ר יעקב מרגי
זה לפרוטוקול. אמרת את זה, גיא, נכון? המכון מחויב לעיריות מקומיות.
גיא אטיאס
המוטו הוא לגבי ספורט.
רות דיין מדר
השאלה שלי היא לא סתם.
גיא אטיאס
המוטו הוא לגופי ספורט. יש אפשרות אם עירייה מסוימת, למשל עיריית נתניה, תרצה לעשות פעילות במכון שהיא במסגרת הפעילות הרווחית אז אפשר.
יוסי שרעבי
זאת לא ליבת העבודה של המכון.
גיא אטיאס
ליבת העבודה היא גופי ספורט איגודיים.
רות דיין מדר
אז המכון לא זקוק לרשויות המקומיות כדי לקיים שיתופי פעולה ולהגיע למצוינות בספורט.
גיא אטיאס
זה לא מה שנאמר.

לפעילות הרווחית כן.
רות דיין מדר
רק כדי להבין למה אנחנו לא צריכים את הרכב המועצה. בשביל לקחת מאתנו כסף, כן? רק כדי להבין. אנחנו גוף עסקי שאנחנו מקיימים אתו שיתוף פעולה כדי להרוויח יותר כסף לא בשביל מצוינות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, גברתי. השאלה שלך הייתה במקום. קיבלת הבהרה. זה לא מונע מהמכון לשתף פעולה עם רשות מקומית. אני לא רואה לנכון מקום למרות האמפתיה ושיתוף הפעולה והחשיבות של המרכז לשלטון מקומי כגוף שלטוני וגוף מבצע. במקרה הזה לא שייך במועצת המנהל נציג שלטון. אם הייתם בעלי מניות, אז אולי, אבל ככה לא.
מירב ישראלי
כרגע הנוסח זה הממשלה או שהיא רשאית להסמיך את שר האוצר ושר הספורט.
היו"ר יעקב מרגי
נמשיך בהקראה.
מירב ישראלי
איסור העברת
נכסים

35.

(א) המכון לא יהיה רשאי למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו, למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושוויים, נקבעו בידי השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר.

(ב) המכון לא יהא רשאי למשכן נכס שברשותו או להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור השר ושר האוצר; לעניין זה, "להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים" – לרבות שכירות המקנה זכות לחדשה או להאריכה, או שכירות לתקופה נוספת, שבהצטרפותן לתקופות השכירות הקודמות עולות יחד על עשר שנים.
היו"ר יעקב מרגי
ה"אלא" הזה מגביל? זאת אומרת שהוא רשאי להשכיר לשנתיים?
מירב ישראלי
כן. עד עשר שנים.
היו"ר יעקב מרגי
עד עשר שנים ללא אישור שר האוצר?
מירב ישראלי
זאת ההתנהלות שלו.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא יודע אם הזכות הזאת קיימת לכל הגופים הסטטוטוריים האחרים.
מירב ישראלי
הסעיף הזה הוא סעיף סטנדרטי לפחות בתאגידים הסטטוטוריים בשנים האחרונות.
לימור תוסייה כהן
הסעיף קיים. אנחנו חושבים שצריך לעדכן אותו בכל מיני היבטים שיבהירו שאם למכון יש למשל שולחנות, והוא רוצה להחליף אותם, בוודאי לא צריך לקבוע את זה בתקנות בשביל לאפשר לו את זה. לכן יכול להיות שמקובל עליכם - -
היו"ר יעקב מרגי
לו יצויר שהוא ירצה לפתוח גן אירועים בגן של המקום?
מירב ישראלי
במרכז בגין יש.
לימור תוסייה כהן
הסעיף הזה קיים בחקיקה. הוא קצת תופס דברים מעבר למה שיש כוונה לתפוס. זאת אומרת שהכוונה שכל מכירה מהותית, קנייה מהותית או השכרה.
היו"ר יעקב מרגי
נכסים.
לימור תוסייה כהן
נכסים מהותיים.
היו"ר יעקב מרגי
ריהוט נכנס בהגדרה של נכסים?
לימור תוסייה כהן
נכס זה נכס. משפטית כן. לכן אם מקובל על יושב-ראש הוועדה נציע ליועצת המשפטית להבהיר את הדברים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
זה רק מסרבל. תמצאו את הנוסח.
מירב ישראלי
לימור, את צריכה לחשוב האם בחוק הזה ולא בתזכיר את רוצה לעשות שינוי.
לימור תוסייה כהן
אני אציע לך נוסח, ואם יהיה - - -
מירב ישראלי
בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
הלאה, נמשיך בהקראה.
מירב ישראלי
(ג) המכון לא ייטול הלוואה בסכום העולה על סכום שקבע השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר.
מירב ישראלי
זה סעיף סטנדרטי.

פטור ממסים

36.

(א) יראו את המכון כמוסד ציבורי לעניין סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה‏, וסעיף 39(6) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א–1961‏, ונכסי המקרקעין שלו ועסקאותיו בנכסים האלה יהיו פטורים מכל מס, אגרה ותשלום חובה אחר המשתלמים למדינה.

(ב) פטור ממסים לפי סעיף זה לא יחול על נכסים המשמשים למטרות מסחריות.
אמיר שרף
אני מבקש רק להבהיר שזה חל גם על ארנונה כפי שזה מופיע בחוקים אחרים. לכן אני מבקש להוסיף אחרי "אגרה" את המילה "ארנונה", ובסוף המשפט "למדינה או לרשות מקומית".
מירב ישראלי
יש חוקים שבהם מדובר על סעיף נפרד, סעיף קטן (ב) בחוקים אחרים, כשיש פטור מאגרה בין למדינה ובין לרשות מקומית.
אמיר שרף
יש לי פה דוגמאות רבות: חובת - - -
מירב ישראלי
זה בסדר. זה לא בכל חוקי התאגידים.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה להבין. המכון הוא מלכ"ר בעיקרון. אם המכון מפעיל קפיטריה - -
אמיר שרף
אני לא מדבר על הפעילות המסחרית, אלא על הסעיף הראשי.
היו"ר יעקב מרגי
לא, עזוב מה ששאלת. אני שואל לגבי (ב): "פטור ממסים לפי סעיף זה לא יחול על נכסים המשמשים למטרות מסחריות". מה נהוג בדרך כלל?
מירב ישראלי
יש חוקים שאין פטור ממסים, ויש חוקים שיש פטור ממסים שזה מוסד פטור כמו פה ב-(א), ויש חוקים שהפטור הוא רחב יותר וחל על כל אגרה, מס וכולי בין למדינה ובין לרשות המקומית. צריך להכריע.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא הולך להיות יותר נדיב ממה שהמדינה הסכימה.
אמיר שרף
אפשר לתת כמה דוגמות?
היו"ר יעקב מרגי
למה? למה אתה רוצה להגיע?
אמיר שרף
בהרבה גופים סטטוטוריים דומים יש פטור מארנונה - - -
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע. זה לא יכול להיכנס לחוק הארנונה, אלא אם האוצר - -
יוסי שרעבי
לא רק האוצר, גם לא אנחנו. אנחנו דנו בזה - -
היו"ר יעקב מרגי
את רוצה שמרים פיירברג תבוא לכאן בטיל?
יוסי שרעבי
- - אתם תשלמו ארנונה נתניה כמו שאתם משלמים היום. לא תהיו פטורים מזה.
היו"ר יעקב מרגי
איך הוא נבהל, רק שמע אותי אומר "מרים פיירברג".
יוסי שרעבי
לא תהיו פטורים מתשלום ארנונה לרשות המקומית.
אמיר שרף
הסעיפים המקבילים - -
היו"ר יעקב מרגי
ניסית, לא הצלחת.
יוסי שרעבי
אתם תשלמו. אתם גם לא משלמים מלא, אתם משלמים שליש.
קריאה
שני שליש.
יוסי שרעבי
לא, הם פטורים. הם משלמים רק שליש.
אמיר שרף
זה הרבה כסף.
אורה חכם
אתה מונופול?
מתי שטיינר
אם לא הבנת, אורה, הוא מונופול, והוא מכריז עכשיו בקול רם שהוא מונופול.
היו"ר יעקב מרגי
שטיינר, תודה. ראית שלא נתנו למרות עייפות החומר.
מתי שטיינר
כמה שנתת לו – על זה הוא כבר מוותר. וגם זה שליש, שלא תתבלבל. הוא משלם שליש - -
יוסי שרעבי
גם אתה משלם שליש, מתי.
מתי שטיינר
אני לא משלם שליש.
יוסי שרעבי
אתה לא משלם בכלל. נכון, סליחה.
מתי שטיינר
אני משלם 50% מהשותף שלי. אני משלם לו ארנונה. חצי מהתקציב שלי.
היו"ר יעקב מרגי
שטיינר, תודה.

סיכמנו. נשאר ככה.
מירב ישראלי
דין וחשבון שנתי

37.

המנהל הכללי יערוך דין וחשבון שנתי על פעולות המכון בכל אחד מתחומי הפעילות המתקיימת במסגרתו, ובכלל זה במסגרת היחידות שהוא מפעיל או משתתף בהפעלתן, ולאחר אישור המועצה, תגיש המועצה את הדוח לשר לא יאוחר מיום 31 במרס בכל שנה; השר רשאי להורות על המתכונת לעריכת הדוח ולהגשתו לפי סעיף זה.
היו"ר יעקב מרגי
התייחסויות?
מירב ישראלי
לסעיף 38 שמדבר על אישורים העברנו כל מיני סעיפים מקודם.

אישורים

38.

(א) הקמה של מיתקן ספורט או מיתקן עזר בעלות של 7.5 מליון שקלים חדשים או יותר לפי סעיף 5(ב)(3) טעונה את אישור השר ושר האוצר.

(ב) החלטות המכון בנושאים אלו יהיו טעונות את אישור המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט:

(1) שיתוף פעולה מקצועי שעלותו למכון עולה על שני מליון שקלים חדשים לפי סעיף 5(ג)(1);

(2) סיוע מקצועי שעלותו למכון עולה על שני מליון שקלים חדשים לפי סעיף 5(ג)(2);

(3) קביעת אמות מידה לעניין מכסות ותנאי קבלה למרכז לספורטאים מחוננים צעירים כאמור בסעיף 5(ב)(1)(ה).
מירב ישראלי
כאן העלינו את האישור לרמת מנכ"ל.
היו"ר יעקב מרגי
יש הערות?
אמוץ בכר
מה זה שני מיליון? זה ברמה שנתית, זאת השקעה? חד פעמי?
היו"ר יעקב מרגי
הוא מתייחס לסעיף 5, לא?
מירב ישראלי
זאת פעולה אחת.
יוסי שרעבי
מדובר על פעולה אחת שעולה שני מיליון. לא תקציב שנתי. לא פעילות שוטפת.
מירב ישראלי
אם צריך חידוד בניסוח אנחנו נחדד את זה. הכוונה לפעולה ספציפית שמאושרת.
קריאה
צריך לחדד את זה שיהיה ברור.
מירב ישראלי
נראה אם צריך. עוד יש עבודת נוסח על החוק הזה.
היו"ר יעקב מרגי
לפי סעיף 5(ג)(2).
מירב ישראלי
אנחנו נבחן את זה.

ביצוע ותקנות

39.

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו לרבות לעניין סדרי העבודה של המועצה.
מירב ישראלי
מכאן זה כבר תיקונים עקיפים.

תיקון חוק להסדר ההימורים בספורט

40.

בחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967, בסעיף 9(ב1) -

(1) בפסקה (6), אחרי "מיתקני ספורט" יבוא "למעט מיתקנים כאמור בפסקה (6א)";

(2) אחרי פיסקה (6) יבוא:

"(6א) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בהקמה או שדרוג של מיתקני ספורט או מיתקני עזר במכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), לפי סעיף 5(ב)(3) לחוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), התשע"ו-2016".
מירב ישראלי
הדס, אתם רוצים להסביר את הקשר לחוק הסדר הימורים?
הדס פרבר
כן. המטרה היא שהמימון להקמה או לשדרוג של המתקנים יהיה מכוח כספי המועצה להסדר ההימורים בספורט. כיוון שזה תאגיד לפי חוק, ולא אחד הגורמים הנתמכים צריך לציין את זה במפורש בחוק המועצה.
רות דיין מדר
המדינה רוצה על חשבון - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה, גברתי. אני עוד לא הבנתי, ולך כבר יש הערה. תני לי להבין.
רות דיין מדר
קודם רצו להוריד משחקים, ועכשיו רוצים לבנות מתקנים על חשבון המהמרים.
היו"ר יעקב מרגי
חבל. אם היית מעירה אחרי שהבנתי הייתי מייחס חשיבות. אני באמת לא הבנתי, אני לא ציני.
רות דיין מדר
הסברתי.
היו"ר יעקב מרגי
לא הסברת.
הדס פרבר
אחת המטרות היא שהמימון של הקמה או של שדרוג מתקני ספורט ייעשה באמצעות כספי המועצה להסדר ההימורים בספורט.
גיא אטיאס
תכנית המתקנים.
הדס פרבר
לשם כך צריך לכתוב את זה במפורש כי תאגיד לפי חוק הוא לא אחד הגופים הסטנדרטיים שמקבלים את כספי המועצה להסדר ההימורים.
היו"ר יעקב מרגי
אם לא יהיה כתוב המכון הלאומי לא יהיה זכאי.
הדס פרבר
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
מה ההערה שלך?
רות דיין מדר
היינו פה לפני כמה חודשים, והאוצר הסביר לנו שצריך לקצץ בתקציבים של ההימורים בספורט מאחר שאנחנו נגד הימורים. אז האוצר אומר, אני נגד הימורים, אבל עכשיו אני אנגוס בתקציב שכבר ממילא הורדתי ממנו עבור הרשויות ועבור הגופים הנוספים שמתוקצבים בספורט. אני אקח את זה עבורי למכון להלאמה. אז זאת הלאמה על הלאמה. אז עכשיו מלאימים כספי מימון.
היו"ר יעקב מרגי
בוועדת הרפורמות לא הייתי שותף, אבל שם דיברו על קרן לגמילה לאלה שהתמכרו על-ידי האוצר. הכריעו את זה?
קריאה
רק שאלה. הסעיף הזה לא מונע מהמדינה להשקיע שם כספים?
גיא אטיאס
ברור שלא. זה תוספתי.
אורה חכם
היה נהוג שמפעל הפיס שמנהל את העניינים האלה מקבל לצורכי מתנ"סים ומפעלי תרבות מהכסף שאת רוצה לייעד אותו להצטיינות בספורט. לא שאני נגד הצטיינות בספורט - -
היו"ר יעקב מרגי
זה לא פיס, אורה. הסדר ההימורים בספורט, אלה שעשו לנו מרוצי סוסים ווינר ומתמכרים.
אורה חכם
לא הולך למפעל הפיס?
היו"ר יעקב מרגי
לא. זה לא פיס. תודה.

נמשיך בהקראה, בבקשה.
מירב ישראלי
תיקון חוק הספורט

41.

בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, בסעיף 1, בהגדרה "תעודת הסמכה", בפסקה (1), בסופה יבוא "הכרה כאמור יכול שתהיה אף לגבי בית ספר המתנהל לפי חיקוק".
מירב ישראלי
אני מזכירה שבישיבות הקודמות דובר על הנושא של בתי ספר למאמנים. הנושא של הסדרה של בתי ספר למאמנים מופיעה בחוק הספורט. כל בית ספר למאמנים נדרש לאישור משר הספורט. סיכמנו בישיבות הקודמות שמכיוון שאנחנו הופכים את וינגייט לתאגיד סטטוטורי נעשה תיקון דומה לחוק המוזיאונים ונגיד שבעצם השר רשאי לדרוש אישור לבית ספר למאמנים גם לבית ספר שמתנהל לפי חיקוק, שזה וינגייט.
היו"ר יעקב מרגי
אבל לא אוטומטית. לא עומדת לו הזכות.
מירב ישראלי
לא. הוא רשאי. השר יכול.
מתי שטיינר
עצוב לי מאוד. חבר הכנסת מרגי, אני צריך את שיתוף הפעולה שלך כי אולי הפעם – אתה מבין מהר.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אולי הפעם אני אבין מהר?
מתי שטיינר
לא, אתה מבין מהר. גם את זה תבין מהר, ופה יש הסכמה גם של היועצת המשפטית של הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
אז תאמר לנו.
מתי שטיינר
מכיוון שאני מדבר על מונופול ואני רואה שבחדר הכושר של מכללת וינגייט כבר מתאמנים, ולא נותנים, ורשויות לא צריך, ואני קצת שנים בספורט, ובלי רשויות מקומיות אין ספורט, אנחנו מחבקים את כולם ורוצים את כולם אנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן שלא יוסדר בחוק - -
היו"ר יעקב מרגי
שמה?
מתי שטיינר
- - שלא יהיה מונופול למכון וינגייט. אם אני לא יכול בחוק אני אשנה את חוק הספורט, ולזה יש לי הסכמה לפחות עם שתי נשים שמבינות קצת במשפטים - -
היו"ר יעקב מרגי
מצדיע לך.
מתי שטיינר
- -אחת זאת היועצת המשפטית של הוועדה, והשנייה של משרד הספורט. אני אקריא את השינוי שאנחנו רוצים, ואני מקווה שהפעם תתמוך בי.
התיקון המועצה
"הוא רשאי לקבוע סכום לחלוקת תמיכה בתשתיות יסוד בספורט ובמטרות נוספות כתמיכה בהתאחדויות, באיגודים במרכזי ספורט אולימפיים". אני פעם הייתי - - - ספורט לאומי, ואני חייב להיות אולימפי. אתה יודע, אפילו בית הספר למאמנים ביקש להיות אולימפי כי אני הייתי אולימפי - -
היו"ר יעקב מרגי
מה אתה דרמטי כזה? תגיד מה אתה רוצה.
מתי שטיינר
אני מבקש מרכזי ספורט אולימפיים, אגודות ספורט - - -
היו"ר יעקב מרגי
איפה אתה אוחז?
מתי שטיינר
ב-5.
היו"ר יעקב מרגי
זה התיקון המוצע שלך?
מתי שטיינר
נכון. היא תגיד לך איפה זה. היא יודעת, דיברתי איתה.
מירב ישראלי
אתם הגשתם תיקון מוצע לסעיף 17(י), נכון?
היו"ר יעקב מרגי
אתה מבקש תיקון עקיף לחוק הספורט. מה הוא אומר?
מתי שטיינר
הוא אומר שהקצבות יוכלו לקבל גם גופי ספורט אחרים ולא רק המכון הלאומי.
היו"ר יעקב מרגי
היינו בסרט הזה.
מתי שטיינר
אני יודע שהיינו בסרט הזה. אתה מבין שלא תהיה אפשרות קיום לאף אחד? הם גם מונופול, הם ייקחו כמה כסף שהם רוצים.
היו"ר יעקב מרגי
תעצור, הבנתי.
מתי שטיינר
יש הסכמה. רק שלהם אין הסכמה.
היו"ר יעקב מרגי
אני בא לקראתך בכך שאני מבטל את דעתי. אני הולך ללמוד עכשיו.

משרד התרבות, התיקון המוצע מקובל עליכם?
יוסי שרעבי
חברים, אמרנו גם בוועדות הקודמות – כל מה שקשור בהקצאה לגופי ספורט וכל מה שקשור לקרן המתקנים בכלל לא בא בחוק הזה. הוא מתנהל בדרך אחרת לחלוטין, הוא נעשה באמצעות חוק הספורט, המועצה הלאומית לספורט, ההקצאה לגופים השונים. זה לא רלוונטי לכאן בכלל.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.

היועצת המשפטית של משרד התרבות, בבקשה.
הדס פרבר
אנחנו מתנגדים לזה. זה לא פוגע בזכות של הדר יוסף או כל גוף אחר לקבל תמיכה- - -
היו"ר יעקב מרגי
- - - שזה בגלל זה.
מתי שטיינר
ברור שהיא תתנגד. היא היחידה שמתנגדת לדבר - - -
היו"ר יעקב מרגי
שטיינר, תודה.
מתי שטיינר
מה הם מתנגדים כל כך?
היו"ר יעקב מרגי
בוא אני אגיד לך – אמרתי לך שאני מבטא את דעתי כדי שנשמע עוד דעות. יכולתי לענות לך מראש.
מתי שטיינר
על דעתן של שתי המלומדות.
היו"ר יעקב מרגי
שאלנו. בבקשה. אני יודע את דעתה של היועצת המשפטית ממשרד המשפטים. למשרד המשפטים יש דעה?
לימור תוסייה כהן
אני בדקתי את זה בבית עם החבר'ה אצלנו במשרד שאמונים על חוק הספורט ועל מבחני התמיכה, והם חשבו שהתיקון מיותר ואין צורך בכך כי החוק הזה ממילא לא מונע מהמדינה תמיכה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני שמח שאותה אישה שרצית שתבוא כתנא דמסייע אמרה לך בדיוק את המציאות המשפטית הנכונה.
מתי שטיינר
היא ביטלה את דעתה. אני לא מבטל את דעתה.
היו"ר יעקב מרגי
היא מייצגת את משרד המשפטים. אני אומר לך – עומדת לך הזכות לפעול מול חברי הכנסת דרך חקיקה פרטית לתיקון חוק הספורט. זה כל מה שאתה מבקש. תודה.

נמשיך בהקראה, בבקשה.
מירב ישראלי
פרק ז': תחילה והוראות מעבר

תחילה

42.

(א) תחילתו של חוק זה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018) (להלן – יום התחילה).

(ב) עד יום התחילה ימונו המועצה ויושב ראש המועצה, לפי הוראות סעיף 8.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתם של סעיפים 7, 9 עד 11, 16, 19, 20, 21(ב) ו-(ג), 31 ו-33 ביום פרסום הודעה לפי סעיף 42(ה).
מירב ישראלי
הכוונה איך להקריא את הוראת המעבר – צריך בעצם לפרק את העמותה לפני שהתאגיד מתחיל לפעול. לכן סעיפים מסוימים ייכנסו לתוקף רק אחרי פרסום הודעה שהעמותה פורקה. זאת המשמעות בגדול. הוראת המעבר מתייחסת לנושא של פירוק העמותה והתחלת פעילות התאגיד.
היו"ר יעקב מרגי
עשרה חודשים לפרוצדורות האלה שנדרשות זה מספיק?
מירב ישראלי
זאת שאלה.
היו"ר יעקב מרגי
נשאל את משרד התרבות, בבקשה.

לעזור לכם?
הדס פרבר
יש לנו ויכוח פה בבית אם זה מספיק.
היו"ר יעקב מרגי
מניסיוני להניע גוף כזה בעשרה חודשים עם כל הבירוקרטיה והפרוצדורות - -
הדס פרבר
אני חושבת שאדוני צודק.
היו"ר יעקב מרגי
צריך לתת לזה נחיתה רכה, מוסדרת ומסודרת. לכן עשרה חודשים זה לא זמן סביר.
יוסי שרעבי
לדעתי שנה.
היו"ר יעקב מרגי
שנה?
קריאה
עד שנה.
יוסי שרעבי
שנה זה תמיד עד שנה.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא אומר עד שנה.
לימור תוסייה כהן
אדוני, נציע הצעה לעניין הזה גם אחרי שנבין. יש לנו ויכוח עם החברות. ברגע שנדע מה החברות בנות ומה הכוונה לעשות אתן - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע מה, בוא נשים את זה על השולחן. סוגיית חברות בנות, בבקשה, משרד התרבות.
יוסי שרעבי
בוינגייט יש שתי חברות בנות: חברה אחת היא בבעלות של מאה אחוז של המכון וחברה שנייה היא החברה שמנהלת את בית הנבחרות שזה גם המלון. 80% בבעלות המכון, 12% בבעלות הוועד האולימפי ו-8% בבעלות של ההתאחדות לכדורגל. זה נבנה בזמנו על-ידם. הם בעלי מניות מכוח זה שהם רוצים להבטיח שהמקום יהיה פעיל ותוסס. יש שם פעילות. לפני כמה ימים האוצר ביקש לדון בזה דיון יותר עמוק.
היו"ר יעקב מרגי
מה ההצעה?
יוסי שרעבי
אנחנו חושבים שחובה לייצר שם חברה בת שהיא חברה כלכלית. יש המקום הזה, ויש הסכמה. משרד האוצר טוען שהוא רוצה לאחד לחברה בת אחת כי אין מקום לשתי חברות, אבל בכל מקרה - -
היו"ר יעקב מרגי
ואז יהיה שקלול של המניות?
תמיר כהן
בסוף אתייחס לדברים האלה.
יוסי שרעבי
בכל מקרה האוצר מבקש לעשות את ההצבעה על הסעיף הזה בשבוע הבא. אנחנו מבקשים להתכנס לדיון מואץ בימים הקרובים. אנחנו לא רואים דרך שאנחנו לא יכולים להיענות לבקשה שלהם.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא רוצה להצביע היום.
יוסי שרעבי
אני מאוד רוצה להצביע - -
היו"ר יעקב מרגי
אין "רוצה". אתה מגיש את החוק.
יוסי שרעבי
מהסיבות האלה לאור ההודעה של האוצר ולאור העמדה של משרד המשפטים אין מנוס מלדחות את ההצבעה עד שהסוגיה הזאת תלובן. ממש לצערי.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נשלים את ההקראה כדי שבדיון הבא הדיון יתייחס להצבעות, אלא אם כן יהיו שינויי נוסח שמשנים את ההבנות ואת התכלית הראויה שנאמרה כאן. אם אלה שינויים מוסכמים במסגרת גבולות שיקול הדעת שלכם אז לא יהיה דיון על זה.
אמיר שרף
אם כך אני מבקש לגבי הוראות המעבר להעיר הערה.
יוסי שרעבי
עוד לא עברנו עליהן.
היו"ר יעקב מרגי
עוד לא סיימנו.
אמיר שרף
אני מבקש להעיר הערה.
היו"ר יעקב מרגי
מה ההערה?
אמיר שרף
אני חושש שהדיון הנוכחי לא יאפשר העברה חלקה ומהירה מהעמותה לתאגיד הסטטוטורי. הסיבה לכך היא בשני מוקדים: א', כתוב כאן שהעמותה תצטרך לפעול לפירוקה מרצון. הליך של פירוק מרצון זה הליך שבו חברי הוועד המנהל של העמותה צריכים לבוא ולחתום על הצהרה בפני עורך דין שאומרת שהעמותה יכולה לפרוע את כל חובותיה בתוך שנה. זה דבר שאף אחד מחברי הוועד המנהל לא יוכל לחתום עליו כי העמותה גירעונית בצורה משמעותית. לכן אני חושש שאם נלך להליך של פירוק מרצון ההליך יגרום למצב שלא נוכל להתקדם בו; האלמנט השני הוא שיש - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה שהכתפיים הצרות שלי יהפכו כל דין?
אמיר שרף
לא, יש פתרון. אני אגיע לבעיה השנייה, ואז אציע את הפתרון.

הבעיה השנייה היא שלמכון יש מאות התקשרויות עם ספקים, עם לקוחות. יש המון הסכמים. במנגנון הנוכחי נצטרך ללכת על כל הסכם והסכם ובעצם להידיין ולעשות הסכם חדש בשם התאגיד הסטטוטורי שזה הליך שמצריך - -
היו"ר יעקב מרגי
כמה זמן אתה צריך?
אמיר שרף
אני חושב שיש פתרון הרבה יותר טוב - -
מתי שטיינר
תמחק את החובות.
אמיר שרף
יש מנגנון חוקי אחר שנעשה בו גם שימוש – קובעים תאריך חתך שבאותו יום כל הזכויות, החובות, הנכסים עוברים לתאגיד הסטטוטורי, וכל הנכסים - - - של המכון, ואז זה מייתר - - -
היו"ר יעקב מרגי
כולל החובות.
אמיר שרף
הכול – נכסים, חוזים, התחייבות. ואז יש cut off אחד, ולא צריך להצהיר - -
היו"ר יעקב מרגי
הבנו. למה לסבך את מה שפשוט ומובן?
תמיר כהן
ברור שיש לנו הסתייגות על זה. אנחנו רוצים לקבל נתונים ולהבין את המצב של החברות האלה. אנחנו לא מוכנים לקבל חברות - -
אמיר שרף
לא מדובר על החברות.
גיא אטיאס
תמיר, בוא נפריד בין חברות הבנות לבין המכון. במכון יש הסדר, יש תכנית הבראה. האוצר מכיר אותה ומלווה אותה. אנחנו יודעים להעתיק את כל ההתחייבויות של העמותה לתאגיד.
היו"ר יעקב מרגי
כשאתה אומר "עמותה", מה זה?
גיא אטיאס
זה המכון.
היו"ר יעקב מרגי
יש תכנית הבראה מוסדרת האוצר?
גיא אטיאס
יש תכנית הבראה מוסדרת האוצר. כולנו שותפים לה. אנחנו מגדירים וסוגרים את הגירעון. אפשר להעתיק את כל ההתחייבויות של העמותה בתאריך.
היו"ר יעקב מרגי
ועד אז מי ערב לאוצר או לי כשומר כספי הציבור שלא יהיה תהליך מואץ?
גיא אטיאס
כמשרד אחת לתקופה אנחנו יושבים עם הנהלת המכון ומכירים כל פרט בתוך המכון.
היו"ר יעקב מרגי
מתי מפרק נכנס לפעולה?
גיא אטיאס
אין מפרק. זה פירוק מרצון.
אמיר שרף
זה לא פירוק מרצון. אנחנו מדברים על מנגנון אחר, לא של פירוק מרצון.
גיא אטיאס
חשב מלווה מטעם החשב הכללי.
מירב ישראלי
צריך להגיד בחוק איך זה יהיה.
לימור תוסייה כהן
זה שינוי מהותי של כל סעיף התחילה, אדוני. מדובר בכך שהעמותה אמנם תחוסל כי לא יהיה בה צורך. היא תישאר המעטפת התאגידית ואותה יהיה צריך לחסל. אבל להבדיל ממצב שבו העמותה הזאת מחליטה שהיא מחסלת את ענייניה, פורעת את כל החובות וההתחייבויות שלה כלפי נושים, ההצעה פה היא שהמדינה תיכנס לנעליה של העמותה על כל מה שיש לה.
היו"ר יעקב מרגי
מוסכם.
אמיר שרף
יש גם נוסח משנת 2013 שאומר בדיוק את זה. זה נוסח מוצלח מאוד.
לימור תוסייה כהן
זה עניין של הסכמה מהותית. השאלה אם משרד האוצר - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. להקריא את הוראות המעבר.
מירב ישראלי
יש טעם להקריא? כי זה פירוק מרצון.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נקריא.
מירב ישראלי
נקריא ואז נחליט.
היו"ר יעקב מרגי
נציג ההסתדרות, בבקשה. הם לפני בחירות. יכול להיות שתעמוד להם הטענה שעד אחרי הבחירות לא לעשות שום דבר.
יאיר אברהם אלגאוי
דיברו פה על הרבה נושאים, ואתה גם העלית את הנושא שאתה רוצה להגיע להצבעות, אבל נושא העובדים לא נסגר בשום היבט. אתה דיברת פה על תקופה של שנה גם בהוראות המעבר. אנחנו מבקשים שכל עוד לא יוסדרו הנושאים של העובדים עם הסכם קיבוצי לא ייכנס לתוקף.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא.
יאיר אברהם אלגאוי
אני אסביר גם למה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא מבין ערבית. הייתי אומר לך שיש מסמר תקוע בקיר – איך קוראים לו?
יאיר אברהם אלגאוי
לא, אל תדאג.

יש פה מצב שיפרקו פה - -
היו"ר יעקב מרגי
הנה, אני עונה לך. הממונה על השכר באוצר, אני רוצה שתאמר את זה. האם קווי היסוד הכלליים של מעבר העובדים למכון הלאומי כפי שהצהרת בדיון הקודם עדיין בתוקף?
אבי פרידמן
הייתה לנו ישיבה מאוד פורה עם ההסתדרות הכללית. אנחנו הגענו לכמה הבנות עקרוניות, אבל ההבנות העקרוניות שהגענו אליהן עוד לא הבשילו לגמרי לידי הסכם קיבוצי. אנחנו רוצים לכתוב את ההסכם ולחתום עליו כמה שיותר מהר. טיוטה ראשונית פנימית כבר נכתבה. אני מקווה שטיוטה מתקדמת יותר תועבר כבר במהלך השבוע הקרוב להסתדרות. אבל על הקווים הכלליים אנחנו כבר מדברים.
היו"ר יעקב מרגי
אין נסיגה אחורה.
גיא אטיאס
להפך, יש שיפור.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
יאיר אברהם אלגאוי
צריך להבין, יש לנו דיבורים, אבל העקרונות המוסכמים - -
היו"ר יעקב מרגי
מר אלגאווי היקר, לא תקבל תאריך תחולה שהוא תלוי הבנות אתך. זה הפרס הכי טוב שכולם היו רוצים.
יאיר אברהם אלגאוי
עלה פה עוד נושא שלא הופיע בכלל בניירת – חברות הבת. זאת אומרת נוצר מצב שהולכים להקים תאגידים פנימיים בתוך המכון, והיום העובדים שמועסקים בבית הנבחרות ובבית המלון - -
היו"ר יעקב מרגי
המצב לא משתנה גם היום.
יאיר אברהם אלגאוי
אנחנו מקווים מאוד שלא יהיה מצב שמחר תנאי העבודה של חברות הבת יהיו תנאים פחותים כי אז תהיה מוטיבציה להניע עובדים מהמכון בהעסקה בהסכם קיבוצי לחברות בת. לזה אנחנו מתנגדים. אנחנו מבקשים שגם ישמעו את דעתנו בעניין הזה. זה רק מחזק את הצורך שלנו בנציג עובדים במועצה. אתה אמרת, אדוני היושב-ראש, לגבי השלטון המקומי שאין להם מניות. לנו יש מניות במכון. העובדים במכון הם המושפעים הכי גדולים.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי. תודה. האם יש כוונה בתאגיד חברות הבת שתקימו לנייד עובדים מהסכמה כללית של כל העובדים במכון?
לימור תוסייה כהן
אדוני, אני לא רוצה להתחייב על שום פתרון על הבנות. אנחנו ננסה לייצר מנגנון שיאפשר את קיום החוק הזה בהתחשב במצב שיש תאגידי בת. לא הייתה שום כוונה - -
גיא אטיאס
כבוד היושב-ראש, אנחנו התחייבנו שכל העובדים עוברים, ולקחתי בחשבון גם את העובדים שנמצאים בחברות הבת. כל הפעילות של עובדים הולכת לעבור בצורה מלאה. כל העובדים יועברו בצורה מלאה. גם העובדים של חברות הבת יעברו לתאגיד. אם יקום תאגיד העובדים שנשארים בתאגיד יישארו בתאגיד. לא יעברו. זה רק אם יהיה תאגיד.
יאיר אברהם אלגאוי
מה זה תאגיד? לא הבנתי.
גיא אטיאס
חברה בת. היום יש שתי חברות בנות שהולכות לפירוק: חברת בית הנבחרות והחברה הכלכלית. אחת במאה אחוז בעלות של וינגייט, והיא מפורקת, ובשנייה 20% ממנה לא בבעלות של המכון. אנחנו כרגע בהידיינות, ולכן אין הצבעות. המנכ"ל אמר את זה. אם תהיה חברה בת עובדים של חברות הבת יישארו בחברות הבת. אם לא תהיה חברה בת העובדים של החברה בת יועברו לתאגיד. סיימנו את הסוגיה הזאת.

עוד סוגיה לגבי הוועד המנהל. אנחנו אומרים את זה, וזאת בדיוק הנקודה. יושבים פה גם ממשרד המשפטים וגם ממשרד האוצר. אנחנו מתנגדים התנגדות נחרצת שוועד העובדים יהיה משקיף חבר בוועד המנהל. אני מבקש, כבוד היושב-ראש, לשמוע גם את משרד המשפטים וגם את משרד האוצר, ולהוריד את הסוגיה הזאת כדי להגיע לעבודה בצורה נקייה.
היו"ר יעקב מרגי
בזמנו הסכמתם למשקיף.
לימור תוסייה כהן
לא, אנחנו לא הסכמנו.
גיא אטיאס
לא הסכמנו.
היו"ר יעקב מרגי
אני הבנתי שהסכמתם למשקיף.
לימור תוסייה כהן
לא הסכמנו, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
זה היה פתוח?

בבקשה, התייחסות.
לימור תוסייה כהן
משרד המשפטים מתנגד.
היו"ר יעקב מרגי
לפעמים כדי לייעל את התהליך צריך לשאול מתי אתם מסכימים.
לימור תוסייה כהן
אנחנו דווקא מאוד משתדלים להיות קואופרטיביים ולתת מענים.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר את זה בצחוק.
לימור תוסייה כהן
עד עכשיו לא שמענו שום הצדקה - -
היו"ר יעקב מרגי
זה קיים בגופים אחרים?
לימור תוסייה כהן
- - מה הוא מביא לשולחן המועצה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. משרד האוצר, בבקשה.
תמיר כהן
אנחנו שותפים פה לעמדת הגורמים הממשלתיים.
היו"ר יעקב מרגי
אין לכם עמדה משלכם?
תמיר כהן
להפך.
היו"ר יעקב מרגי
מי צחק פה? לא סיפרתי בדיחה.
תמיר כהן
אנחנו מחזקים את מה שאמרה כרגע לימור. אנחנו לא חושבים שנציג עובדים מביא ערך מוסף.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי. תודה.

משרד התרבות, בבקשה.
גיא אטיאס
מתנגדים.
היו"ר יעקב מרגי
מר אלגאווי, בבקשה.
יאיר אברהם אלגאוי
נראה שהדמוקרטיה מתפוגגת בכניסה למכון. נציג לאוצר יש, נציג למשרד התרבות והספורט יש, נציג לארגוני הספורט יש. רק לעובדים לא מגיע - -
היו"ר יעקב מרגי
אלגאווי, לימדו אותי כשהייתי קטן – תספר בלוף, אבל אל תאמין בו בהמשך הדרך. ניסיתי לעזור לך לגנוב. הרי אני יודע איך מקימים תאגיד.
יאיר אברהם אלגאוי
בחברת חשמל – תן לי להקריא לך מקומות עבודה שיש. תן לי להקריא לך רשימה ארוכה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה צועק עלי?
יאיר אברהם אלגאוי
חס וחלילה.
היו"ר יעקב מרגי
אז תן לי לדבר. אני ניסיתי ניסיון שלא צלח, מה לעשות. תנסה להביא לי דוגמות מגופים דומים - -
יאיר אברהם אלגאוי
החברה לחינוך ימי.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, תקשיב.
לימור תוסייה כהן
זאת חברה.
גיא אטיאס
זה לא תאגיד, זאת חברה.
היו"ר יעקב מרגי
תשתדל לא להביא לי דוגמות לא שליליות. התחלת להביא לי דוגמה מסוימת.
יאיר אברהם אלגאוי
מכון התקנים, מקווה ישראל.
לימור תוסייה כהן
מקווה ישראל היא חברה.
יאיר אברהם אלגאוי
מכון התקנים.
לימור תוסייה כהן
מכון התקנים זה דוגמה חריגה ביותר - -
יאיר אברהם אלגאוי
הנה, יש.
היו"ר יעקב מרגי
רגע. אין לי זמן להיות מנומס.
לימור תוסייה כהן
מכון התקנים זאת דוגמה חריגה ביותר לתאגיד ציבורי שיש בו נציג עובדים. אני יודעת לאבחן בדיוק את הסיבות למה יש נציג עובדים – בראש ובראשונה מכיוון שמכון התקנים שעוסק בתקנים, המומחים לתקנים הם עובדי המכון. זה האינטרס שהם מביאים לשולחן. זה משהו שקיים - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. גברתי, מיציתי.
יאיר אברהם אלגאוי
רגע, שאלה קטנה.
היו"ר יעקב מרגי
שאלה.
יאיר אברהם אלגאוי
עובדי המכון מומחים לספורט? הם עובדי המכון. הם הכי מומחים לספורט. יש שם אנשים שהובילו את הספורט בישראל.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. גם הטבח וגם העובד - - - ? תהיה מאוזן. תודה.

רבותי, אני הכרעתי בסוגיה. ניסיתי לגנוב אותם, ולא הצלחתי. תודה לי על זה, לפחות.

אני מסכם. אני מבהיר: בדיון הבא בפתיחה – סעיפים שלא היו סגורים סגרנו?
גיא אטיאס
סגרנו.
היו"ר יעקב מרגי
ניסוחים. רק ניסוחים שחורגים מהסבירות ומהמהות.
לימור תוסייה כהן
עוד שתי דקות - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא. יש לי ישיבה חשובה.
לימור תוסייה כהן
אז אם אפשר, ברשותך, שתי דקות בישיבה הבאה.
היו"ר יעקב מרגי
בפתח הישיבה הבאה. על מה? שלא תביאי לי משהו אחר.
לימור תוסייה כהן
תיקונים קלים לגבי כהונה ומינויים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. הישיבה הבאה תיוחד כולה לסיכומים ולהצבעות. תודה.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים