ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/12/2016

דווח על הרפורמה בחברת החשמל, צו משק החשמל (דחיית מועדים לפי סעיף 60 (ד11) לחוק), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
mni

2016-12-22mni[pic]

צו משק החשמל (דחיית מועדים לפי סעיף 60(ד11) לחוק), התשע"ז - 2016

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 60(ד11) לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996

(להלן- החוק), בהתייעצות עם רשות החשמל ועם רשות החברות הממשלתיות, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ולאחר שנוכחנו לדעת כי הדבר חיוני לקידום מטרות החוק, אנו מצווים לאמור:

דחיית מועדים

1.

בסעיף 60(ד4)(2) ו-(4), (ד8)(1) ו-(2), (ד10) ו-(ד12) לחוק, במקום "ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017)" יבוא "י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018)".

יובל שטייניץ

משה כחלון

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

שר האוצר

_______________ התשע"ז

(__________________2016)

(חמ 3-3193-ת1)

קוד המקור של הנתונים