ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/01/2017

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 51), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
äöòú çå÷ äâðú äöøëï (úé÷åï - äöáú îëùéø ù÷éìä áîëø èåáéï ìôé îù÷ì), äúùò"å-2016

äöòú çå÷ äâðú äöøëï (úé÷åï - äöáú îëùéø ù÷éìä áîëø èåáéï ìôé îù÷ì), äúùò"å-2016

îé÷ä öåø

2017-01-09Knessetנוסח לדיון בוועדה ב-10.1.17

מספר פנימי: 2003890

הכנסת העשרים

יוזמים: חברי הכנסת יעקב אשר משה גפני אורי מקלב

______________________________________________ פ/3144/20

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הצבת מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל), התשע"ו–2016

הוספת סעיף 14ט

1.

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981

, אחרי סעיף 17ז יבוא:

"הצבת מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל

17ח.

(א) עוסק המוכר טובין לפי משקל, שלא ניתן לגביהם שירות הכולל שקילה, לפני התשלום עבור הטובין יציב במקום עסקו, באופן גלוי ונגיש לצרכן ובסמוך לטובין המוצעים למכירה לפי משקל, מכשיר שקילה תקין; סעיף זה יחול על חנות ששטח הרצפה שלה עולה על 2,500 מטר מרובע.

(ב) השר רשאי לקבוע בתקנות חובת הצבת מכשירי שקילה בכמות שונה וכן לשנות את שטח הרצפה שסעיף זה יחול לגביו "

דברי הסבר

בתי עסק שונים בוחרים, על פי מדיניות משתנה, להציב משקל (מכני או אלקטרוני) בסמוך לדוכני טובין הנמכרים לפי משקל, כגון דוכנים של פירות וירקות. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן – החוק), מסמיך את שר הכלכלה והתעשייה לקבוע סוגי טובין שלגביהם תהיה חובה להציג, נוסף על מחירם הכולל של הטובין, גם את המחיר ליחידת מידה, משקל או נפח. תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי משקל של מוצר), התשע"ה–2015, שתוקנו מכוח החוק, מחייבות עוסק להעמיד את מכשיר השקילה באופן שיאפשר לצרכן לראות את פעולת השקילה ואת תוצאותיה. עם זאת, החוק, כנוסחו היום, אינו מחייב את העוסקים להציב בסמוך לטובין מכשיר שקילה. אשר על כן, בפועל בבתי עסק שונים אין לצרכן כל דרך לבדוק את משקל הטובין שבחר "בזמן אמת", והוא מגלה זאת רק בזמן התשלום בקופה.

כדי להקל על הצרכן בבואו לכלכל את צעדיו כשהוא רוכש טובין לפי משקל, מוצע לחייב את בתי העסק להציב מכשיר שקילה בסמוך לטובין שמוצעים למכירה לפי משקל. מאחר שבמצבים מסוימים תהיה הצדקה לפטור עוסקים מהחובה האמורה, מוצע להסמיך את שר הכלכלה והתעשייה לעשות כן, בהתאם לאמות מידה שיקבע, בהתחשב, בין היתר, בשטח העסק, בסוג העיסוק ובסוג הטובין המוצעים למכירה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע עשרה על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי כנסת (פ/1763/19).

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ה' בתמוז התשע"ו – 11.7.16

קוד המקור של הנתונים