ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/12/2016

פרק י"ב (שונות), סעיפים 177 ו-178 (מימון בחירות ברשויות המקומיות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 316

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, י"ג בכסלו התשע"ז (13 בדצמבר 2016), שעה 12:00
סדר היום
פרק י"ב (שונות), סעיפים 177 ו-178 (מימון בחירות ברשויות המקומיות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

טלב אבו עראר

יעקב אשר

יואב בן צור

חמד עמאר
חברי הכנסת
אוסמה סעדי
מוזמנים
רון אלמוג - לשכה משפטית, משרד הפנים

עמי ברקוביץ - ממונה חקיקה, משרד המשפטים

נדב שינברגר - משרד האוצר

יוסי עדס - רפרנט פנים באגף תקציבים, משרד האוצר

אריאל יוצר - רכז פנים ושלטון מקומי, משרד האוצר

אביעד נימקובסקי - משרד האוצר

יצחק בקר - עוזר בכיר ליועצת המשפטית, משרד מבקר המדינה

חנה רותם - מנהלת אגף לביקורת מימון מפלגות, משרד מבקר המדינה
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר, גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון

פרק י"ב (שונות), סעיפים 177 ו-178 (מימון בחירות ברשויות המקומיות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
היו"ר דוד אמסלם
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון בנושא - פרק י"ב (שונות), סעיפים 177 ו-178 (מימון בחירות ברשויות המקומיות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016. הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
תומר רוזנר
בדיון הקודם עשינו הקראה של הסעיפים השונים והצגנו את ההסדר החדש המוצע. אני לא אחזור על ההסדר, אני אדבר רק על השינויים שהגענו אליהם מהדיון הקודם. לבקשת הוועדה אנחנו באנו בדברים עם נציגי האוצר ושאר נציגי הממשלה לגבי ההצעה, ולהלן השינויים שמוצעים: יחידת המימון תעמוד על סך 55 שקלים. המימון יינתן רק לסיעות שזכאיות למימון ממילא, כלומר – למעשה, המשמעות האופרטיבית היא שהם השיגו חצי מנדט בבחירות לרשימות. המימון יינתן רק למועמד לראשות עיר שהשיג 25% מהקולות, לפחות. בכל מקרה, מועמד שקיבל 80% ומעלה מהקולות הכשרים יקבל לא יותר מ-80%.

הנקודה האחרונה היא בנושא מועד התשלום. כפי שסוכם בוועדה, המועד שנקבע הוא 31 בינואר, 2019 אבל בעקבות ההערה שקיבלנו המועד יהיה 31 בינואר, 2019 או המועד שבו הוכרע ערעור הבחירות באותה רשות מקומית, לפי המאוחר. אלה השינויים.
היו"ר דוד אמסלם
מה עמדת האוצר בעניין?
אריאל יוצר
עמדת האוצר היתה שאנחנו הבאנו את הנוסח בכחול שקבע שגובה יחידת המימון יעמוד על 42 שקל, קרי – בדיוק מה שהיה בשנת 2013. הטעמים לעניין הזה נבעו משתי סיבות. סיבה ראשונה שלשיטתנו, ולשיטת העובדות, כאשר יחידת המימון עומדת על 42 – אין פגיעה ביחס למה שהיה בשנת 2013. שתיים – מה לעשות, אתם ואנחנו צריכים לכנס תקציב וכדי לכנס את התקציב אנחנו צריכים לתת תוספות במקום אחד ותוספות במקום אחר, ואת התפקיד שלנו בנינו על קיצוץ בסך כ-250 מיליון שקל מהאירוע הזה. זו עמדת האוצר, זו עמדת הממשלה, זה הנוסח.

כמו שיו"ר הוועדה אמר – בדיון הקודם היה דין ודברים בינינו ובין יו"ר הוועדה, וההצעה - - - על ידו. אני מאוד לא מאושר ממנה. היא מייצרת חור בתקציב, ונוסח הממשלה הוא הנוסח הכחול.
היו"ר דוד אמסלם
הטיעונים שלך בעצם שזה עבר בהחלטת ממשלה שכל השרים אישרו אותה?
אריאל יוצר
כל השרים תמכו בעניין הזה פה אחד.
היו"ר דוד אמסלם
כולל כל השרים של כל המפלגות? כולל ישראל ביתנו? שר הביטחון תמך בזה?
אריאל יוצר
כולם הצביעו בעד ההחלטה הזו בממשלה, וגם בקריאה הראשונה.
דוד ביטן (הליכוד)
ואנחנו פה שיפרנו את ההצעה.
אריאל יוצר
תלוי לשיטת מי.
היו"ר דוד אמסלם
לא משנה. כמה זמן אני יושב אתכם על הנושא הזה?
דוד ביטן (הליכוד)
יחד אתי.
אריאל יוצר
כן, כמובן. לפחות 3 שבועות. כל ההצעות שהוצעו באופן עקרוני לא היו מקובלות עלינו.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, רבותי. בואו תקראו את החוק.
גלעד קורן
פרק י"ב: שונות

תיקון חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) 177. בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג–1993‏ (בפרק זה – חוק הרשויות המקומיות) –

(1) בסעיף 3, במקום 33 שקלים חדשים" יבוא "55 שקלים חדשים";
קריאות
- - -
גלעד קורן
(2) (א) בסעיף 4(א), בהגדרה "המדד היסודי", במקום "תחילתו של חוק זה" יבוא "יום ג' בטבת, התשע"ז (1 בינואר 2017), ואם החליטה הוועדה הציבורית כאמור בסעיף 4א להגדיל את הסכום של יחידת החישוב לפי הסעיף האמור – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום קבלת ההחלטה";

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "השתנה" יבוא: "עלה".

(3) בסעיף 4א, במקום "הודעה על כך תפורסם ברשומות" יבוא "בלי לגרוע מכלליות הסמכות הנתונה לה כאמור, לקראת מועד עריכתן של בחירות כלליות כאמור בסעיף 4 לחוק הבחירות ולא יאוחר משנה לפני אותו מועד, תבחן הוועדה הציבורית ותחליט אם להגדיל את הסכום של יחידת החישוב ובכמה; החליטה הוועדה הציבורית להגדיל את סכום יחידת החישוב לפי סעיף זה, תפרסם הודעה ברשומות על סכום יחידת החישוב המוגדל".

(4) בסעיף 7

(א) בסעיף (א) –

(1) ברישה, במקום "אחד מאלה" יבוא – "אחד מסכומי המימון כמפורט בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, ואם היתה זכאית למימון כאמור למועמד מטעמה או מועמד לראש הרשות לפי סעיף 3 לחוק הבחירה הישירה תהיה זכאית לקבל סכום מימון באחד מסכומי המימון כמפורט בפסקאות (4) עד (7)".
קריאות
- - -
גלעד קורן
במקום פסקה (3) יבוא:

"(4) נבחר מועמד לראש הרשות, 10% מסכום המימון על פי סעיף 6 , אך אם קיבל המועמד שנבחר בלמעלה מ-60% מהקולות הכשרים, 1/6 מהסכום שהיה חסר לסכום המימון על-פי סעיף (6) וביחס למספר הקולות הכשרים שקיבל למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש הרשות, אך לא יותר מהסכום שהיתה זכאית לקבל אילו קיבל המועמד 80% מהקולות הכשרים.

(5) זכה מועמד בלא פחות מ-25% מהקולות הכשרים של הבוחרים, 1/6 מהסכום שהיה חסר לסכום המימון על פי סעיף (6) וכיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל המועמד למספר כלל הקולות הכשרים שקיבלו המועמדים לראש הרשות".

(6) מועמד יחיד – 10% מסכום המימון על פי סעיף 6.

(ב) בסעיף קטן (ב)(1), במקום סעיף קטן (א)(1) ו-(2) יבוא: "(א) למעט (א)(3)."

"178. חוק הרשויות המקומיות סייג לתחולה לעניין בחירות שהיום הקובע לעניינן חל לפני יום התחילה.

הוראות סעיפים 3, 4, 4(א) ו-7 לחוק הרשויות המקומיות כנוסחן בסעיף 177 לחוק זה לא יחולו על בחירות שהיום הקובע לעניינן כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות, חל לפני יום תחילתו של חוק זה. על בחירות כאמור ימשיכו לחול הוראות חוק הרשויות המקומיות כנוסחן ערב יום תחילתו של חוק זה.

179. חוק הרשויות המקומיות – הוראת שעה

על אף האמור בחוק הרשויות המקומיות לעניין בחירות כהגדרתן בחוק האמור, שייערכו בשנת 2018 יקראו את החוק האמור כך:

(1) בסעיף 7ב(א) בפסקה (1) במקום "85%" יבוא "70%".

(2) אחרי פסקה (1) יבוא:

"1)(א) סכום בשווי של 15% מן המגיע לפי סעיף (א) למעט (א)(1)(3) ישולם עד יום כ"ה בשבט, התשע"ט (31 בינואר, 2019)..."

וכאן, זה לא מופיע בנוסח אבל - - - הציג: "...או המועד שבו היה צריך להשתלם לפי המועד שבו הוכרע אירוע הבחירות"
יעקב אשר (יהדות התורה)
לגבי המספר, קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על בקשות או לא בקשות , או מחשבות שלנו, אחרות. יש כאן ויכוח. בהצעת החוק כפי שהיא מונחת עכשיו זה מופיע כ-55 שקלים ליחידת המימון. אני מדבר על הסעיף הראשון. לפי החישובים שנעשו ע0 גזברי המפלגות, כולל מאור שישב עם נציגי האוצר- - -
אריאל יוצר
לא, לא ישבנו אתו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא ישב, או שאתם לא רוצים לשבת אתו, אני לא יודע.
אריאל יוצר
לא יכולים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
למה לא יכולים? אוקיי, יש פה ויכוח, במחשב שלו זה יוצא 57 נקודה משהו, וכאן זה כתוב – 55.
היו"ר דוד אמסלם
שב אתם 5 דקות, תגמרו את העניין.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הדבר הזה הוא קריטי בבסיס.
אריאל יוצר
קודם כל אני מוכן להסביר - - - ישבתי עם תומר. אתה יודע שהבן אדם גאון. הוא בדק אותי.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש שתעשו עוד פעם בחינה עכשיו. אני אנסח את זה אחרת.
אריאל יוצר
הנה, הבאנו את המומחה למימון בחירות שלנו. תסביר, יוסי.
יוסי עדס
עלות המימון ב-2013 היתה כ-280 מיליון שקל לרשויות. זה היה לפי מספר בוחרים, זה הרי נגזר מתוך מספר בעלי זכות הבחירה בכלל הרשויות – ש כ-6.1 מיליון בוחרים. בשנת 2018 הצפי הוא 6.5 מיליון בוחרים, קצת יותר – בהתאם לצפי גידול האוכלוסייה, מתוך זה עשינו את החישוב של החלוקה של הסכום החדש שסוכם עם יו"ר הוועדה ותוספת של 90 מיליון למפלגות, מתוך זה נגזר לנו הסכום – אם אנחנו מחלקים את הסכום הכולל, החדש, במספר הבוחרים החדש – אנחנו מקבלים את הסכום של 55 שקלים.
תומר רוזנר
הוויכוח בין נציגי המפלגות שדיברו אתי לפני הדיון – הם טוענים שהמימון בשנת 2013 היה 240, אתם אומרים – 280. פייסו את דעתם שבדקתם שוב וזה המימון, 280.
יוסי עדס
240 היה הסכום בשנת 2013, ועל זה 85% מהסכום. שנה אחרי זה היתה ההשלמה ש - - -
קריאה
זה העובדות. אפשר לפתוח את ספר התקציב ולראות את הביצוע.
היו"ר דוד אמסלם
בגדול, אנחנו באים מההיבט התקציבי, אבל בסופו של דבר – אני לא נכנס לאריתמטיקה, אבל בסופו של דבר – אם יש איזו טעות הם יתקנו אותה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל אתה קובע עכשיו בחוק מספר.
קריאות
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא מטיל ספק ביושרה. בואו נעשה 5 דקות הפסקה, שיישבו ביניהם.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. בגלל שאני לא יכול להכניס סעיף בחוק כדי שאתם אחרי זה תתקנו אותו – נעשה הפסקה.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:10 ונתחדשה בשעה 12:20)
היו"ר דוד אמסלם
אני מחדש את הישיבה. תסביר, בבקשה.
אריאל יוצר
אנחנו קבענו רף שאני ביקשתי 30 ולא הצלחתי לשכנע את היועץ המשפטי שלך, לכן הוא הוא כתב 25. אתה אומר – אני מתחיל לשלם מ-25%, ומעלה. אני בדקי מה קרה ב-2013, את ההתפלגות.
היו"ר דוד אמסלם
בגדול, אתה לקחת את מה שהיה בעבר, על זה עשית בעצם את ההשלכה. זה אומר שאתה בעצם בכל מקרה יכול לעשות תיקונים תקציביים, הרי אם, למשל, יהיו שלושה שיקבלו 40,30,30. נניח שכל המדינה הולכת פתאום לתסריט הזה, אז יש לך בעיה עם המודל.
אריאל יוצר
זו החשיפה שלקחתי.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אז גם פה אנחנו נשאיר את זה ככה – נוריד ל-20% - - -
קריאות
- - -
אריאל יוצר
מה פתאום. אני כבר עכשיו במודל שאתה מציע של 20% רואה שיש לי חור.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
מה שאתה אומר זה שאם אנחנו משנים אנחנו בעצם משנים את החשיפה שלכם יחסית לממוצעים של השנים קודמות.
אריאל יוצר
וזה כסף.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אבל זו אותה חלוקה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני אגיד לך איפה הבעיה. מה הבעיה בחוק הזה? שאנחנו קובעים תעריף. אנחנו לא אומרים תקציב. אם היינו אומרים תקציב, אז מה שייכנס לתקציב ייכנס. הוא לוקח את התקציב הזה, הוא עכשיו מפרק אותו לתעריף. תיאורטית, אם הבחירות הבאות לרשויות יהיו 40,30,3, נניח. אחד יקבל 40% - הוא יהיה ראש העיר, ונניח עוד שתי רשימות של 30 ו-30. הוא פורס את התקציב, זה כבר מעבר לתקציב שלו. אני אגיד לך מה הוא עשה, הוא הסביר: הוא אמר שהוא לוקח את מה שהיה בעבר ועושה ממוצעים. ברגע שאנחנו פותחים לו את הממוצע המשמעות היא כסף.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא, אני חושב שלא. נניח שיתמודדו 300 אנשים. הגיעו 30 ו-25%. אתה את אותו כסף תחלק - - - זה מתמטיקה, תיקח 100 ותחלק.
קריאה
זו לא הנוסחה.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, זה לא החוק, זה מה שאני מסביר. הוא יכול לעשות שני דברים: אחד, להגיד שהוא מעמיס את זה פר מצביע, וזה לא טוב לנו כי מי שלא עבר את אחוז החסימה זה הולך אליו ישר, באוטומט. הוא לקח ממוצע. הוא לקח את הממוצע שהיה קודם. חלק היו 20%, חלק 15%, חלק 30% - אז הוא לקח את הממוצע ועל הבסיס הזה הוא אמר – אם לוקחים את הממוצע הזה ולפי זה מחלקים את הכסף, אז זה יוצא 30 שקלים למצביע. אם אנחנו מורידים לו את הממוצע אז הוא יצטרך להוריד גם - - - אז הוא יגיד – אם זה ככה, אני אתן למצביע 25 שקלים כי הכנסת יותר אנשים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה למצביעים, אבל לרשות - - -
היו"ר דוד אמסלם
גם לרשות הוא מקבל פר מצביע.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אבל במקום ש - - - 5 ראשי רשויות קיבלו 25% מהקולות או 30. הם יקבלו את הכסף או לא? אם יהיו עוד 10 שקיבלו 20% אז יחלקו את הכסף ביניהם, מה הבעיה?
היו"ר דוד אמסלם
לא, התעריף הוא תעריף שכתוב בחוק, קבוע. אם ייכנסו עוד אנשים – מאיפה הוא יביא להם? כתוב 20 שקלים. כשלקחנו את ה-60, חילקנו. אתה מבין?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מסתכל על זה מזווית ראייה אחרת – אני חושב שאנחנו חוסכים לאוצר. אני מנסה למצוא דרך להתקרב למה שאמרתי – 60, ואז - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל הסברתי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז יש לי הצעה, שהעניין של מועמד יחיד – להוריד את זה. להוריד את זה מהחוק, לא יקבל.
אריאל יוצר
לא יקבל בכלל?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, הוא יקבל ברשימות, כי אם זה מועמד יחיד אז - - -
קריאה
אבל הוא חייב לעשות בחירות, אם - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אם הוא מועמד יחיד הוא נתמך על ידי כולם, אז הוא יקבל, מה הבעיה?
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
מועמד יחיד צריך לקבל 50%. הוא צריך להניע אותם, הרי אם יש מועמד יחיד, אין מוטיבציה להצביע. אני, דרך אגב, אדיש בעניין, אבל אני אומר. זה בשוליים, אין לך כמעט - - -
קריאה
אפשר שמועמד יחיד יקבל פחות?
היו"ר דוד אמסלם
כן, אנחנו עשינו את זה, הוא מקבל פחות. אנחנו עשינו את זה - - - הורדנו את זה.

אני רוצה להביא את הצעת החוק להצבעה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
יש לי הסתייגות: שבמקום 55 שקלים זה יהיה 59 שקלים.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא רוצה את ההסתייגות, נצביע על ההסתייגות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הערה, לא בהכרח הסתייגות. יש נתון אחד שכרגע הוא נבדק ואם זה חופף או לא חופף, יכול להיות שזה ישנה את התמונה. לכן, אולי אני אבקש רביזיה, אבל אני חושב שכרגע, אם הנתון הזה – לא יתברר שהיתה שגיאה תחת ידיהם בלי כוונה, כמובן, אז אני, בעמדה שלנו – כן, הרב בן צור? ללכת על הפשרה שדובר עליה בבוקר.
היו"ר דוד אמסלם
פנו אלי עכשיו. אני לא אוהב את השיטה, אנחנו פה לא שוק מחנה-יהודה, אבל אני הקדשתי לזה המון שעות, אבל אני אדיש לעניין. בכל זאת מרגיז אותי הרעיון. אני ניסיתי לאזן בגלל שיש ראשי עיר שאני רואה אותם כקודקודים של כל הסיפור הזה, זה בעצם הקטר של כל העגלה של המוניציפאלי. אנחנו לא ממנים אותם, אנחנו ממנים רשימות. האינטרסים פה לא מה טוב למדינה. כל אחד בא מהזווית שלו. מי שאין לו ראש עיר – רוצה את הרשימה, ומצדו תשים את הכל רק על הרשימה, הוא רוצה יותר כסף. אנחנו מתכוונים להפריד את זה - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
הרי ראש עיר מחויב לרשימה. אם אנחנו נותנים יותר לרשימות, בסופו של דבר זה הולך לראש העיר, אנחנו לא גורעים מראש העיר.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מבין לבד שאני לא טיפש כשאני אומר את זה, ואני יודע שלראש העיר יש רשימה. גם בזמנו כשהיו בחירות לראשות הממשלה בשני פתקים, לראש הממשלה היתה גם רשימה. תקצבנו ראש ממשלה ותקצבנו גם רשימה. כך צריך להיות. אבל מה? אני בא מהזווית הציבורית י ותר. אני חושב שראשי עיר צריכים מימון כי הם מביאים את זה ממקורות אחרים שאני חושב שהם לא - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אף אחד לא מתווכח אתך. אנחנו הולכים אתך בנושא הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אל תפריע לי, אני רוצה להסביר את הכל. אני בדקתי את הסכומים. דרך אגב, אני אומר לכם – המאבק מול ראשי הערים, ההוצאה שלהם היא הרבה יותר גדולה מאשר הרשימה, אבל נעזוב את זה. ראשי הערים הם מקוששים לפי חוק תרומות. בסדר, אבל אנחנו רוצים לצמצם את זה, כדי שזה יהיה כסף ציבורי והוא פחות יהיה זקוק לכסף פרטי. עכשיו אני מחבר את שני האלמנטים ואני אומר: יש לנו 280 מיליון שקל ברשימות, היום. האוצר, כמו שהוא אמר – רצה לתת אפס. למה אפס? כי ככה הם כבר דחו שתי מערכות בחירות, ועכשיו זו השלישית רוב ראשי המפלגות כאן – גם בעבר הם דחו, הם ישבו בקואליציה. גם זה עבר ועדת ממשלה, ועבר כבר הצבעה בכנסת על הבסיס הזה, וועדת שרים, כאשר כל שר פה – שר הפנים, שר הביטחון – הצביעו בעד. מי שבעצם לא הסכים לאירוע הזה זה ביטן ואני.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם גפני לא.
היו"ר דוד אמסלם
לא משנה. ולמה? כי אנחנו באנו מהזווית האזרחית האמיתית. חשבנו שצריך לעשות שני דברים: קודם כל לצמצם את הכסף הפרטי במערכות הבחירות. הלוואי והיינו נפטרים ממנו במאה אחוז. אני לא מכיר אבל יכול להיות שיש – מי שהוא שיש לו אינטרסים בטבריה שבא לתרום למישהו בירוחם, לראש עיר שהוא לא מכיר, בגלל שהוא חושב שצריך לחזק אותו. בדרך כלל התורם – תורם, ויש לו גם עניין בתרומה, אבל החוק מאפשר את זה. אני חושב שהשידוך הזה לא טוב. אמרתי אוצר – בואו, נגדיל את זה, וזה יעלה לכם יותר זול כי פחות תצטרכו לממן את יח"א בעניין. יח"א עולה יותר.

אז בסוף התחלנו מ-240 שזה החוק, זה המקסימום. הם רצו אפס כי ככה הממשלה החליטה. חבר הכנסת דוד ביטן ואני כבר שלושה שבועות רבים אתם מהבוקר ועד הלילה. תבינו, זה התחיל פה באמת מריטת עצבים, עד שבסוף – שמעתם שהאוצר מתנגד לזה גם היום. אם הוא יצליח גם עכשיו לא לעשות את זה הוא לא יעשה. אז לפני 3 ימים איכשהו סגרנו את זה. הלכנו, שיתפנו את שר האוצר לפני יומיים, הלכנו וישבנו אתם, בגלל שיש להם בעיה. בסוף הגענו לאיזושהי הבנה. אז אתם עכשיו מביאים לי את ה - - - האחרון – תן לנו עוד קצת? בסדר, קחו עוד קצת. יופי, אז יהיה לכם עכשיו לרשימות, אני לא יודע מה זה ייתן לכם בקצה, יהיה לראשי הערים.

חבר הכנסת ביטן ואני התייעצנו עם הרבה אנשים, חשבנו שאם יש 280 לרשימה ונוסיף עוד 90 מיליון, שיהיה בסך הכל 370 מיליון ולראשי הערים יהיה 60 מיליון – חשבנו שזו פרופורציה מעוותת לרעת ראשי הערים. אמרנו שבסדר, ידענו שחבר הכנסת חמד עמאר יהיה פה וידאג לרשימה. ידענו. אבל אתם רוצים לעוות את זה עוד קצת? בסדר, זה יעשה לכם טוב על הנשמה? כמה זה החלוקה של 55 מיליון ו-95 מיליון - - -
קריאה
מועמד יחיד.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא קשור למועמד יחיד.
אריאל יוצר
זה מעמיד את יחידת המימון על 56 ומעלה את הרף לזכאות ל-30.
היו"ר דוד אמסלם
זה המודל. זה המחירים.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
זה כמו עלה ורד. זה אומר - - -
קריאות
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
רגע, עם כל הכבוד. - - - קח את זה ביחידת מימון, קח את זה בכסף. - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה יכול לבוא או מפה או מפה, זה לא משנה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז שזה יהיה משם.
היו"ר דוד אמסלם
למה זה חשוב לך שיהיה משם?
יעקב אשר (יהדות התורה)
משום שזה פוגע בעיקרון שלך. אתה רצית שגם מי שעובר את ה-20% יהיה לו - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אנחנו דיברנו על 25%.
יעקב אשר (יהדות התורה)
25, אוקיי. אז אל תעלה את זה ל-30. אל תפגע בעקרונות שלך.
היו"ר דוד אמסלם
אל תגן על העקרונות שלי, זה אותו עיקרון. דרך אגב, זו בדיוק הסיבה שהעלו פה את אחוז החסימה. אבל לא משנה, אני אדיש לעניין. אני נוטה לקבל את מה שאתה אומר – אני חשבתי שלשם אתה תלך.
אריאל יוצר
אבל אז אני צריך לשנות את הנוסחה עצמה. תומר אמר לי – תיצמד למה שכתוב.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אם אתה מעלה את זה עכשיו, נניח שנעביר 5 מיליון מכאן לכאן – הרי אנחנו צריכים עכשיו להביא את זה בתעריף. אז בתעריף, לגבי הרשימות – אמרת. לגבי הנושא של ראשי הערים, כמו שאומר יעקב אשר, אפשר להביא את זה משני הצדדים, או שאתה מעלה את רף הזכאות או שאתה מוריד את התעריף.
אריאל יוצר
מה זה התעריף? הרי הנוסחה איך שראש העיר מקבל – קבענו מדרגות. אמרנו שהוא מתחיל לקבל מ-25, עכשיו הצעתי – 30. אחרי זה אמרנו – עד מדרגה מסוימת הוא מקבל - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה אתה לקחת, מהעבר?
אריאל יוצר
כן, אני הרי צריך לגעת איפה שהוא בנוסחה. חשבתי שהכי פשוט לגעת בנוסחה ברף הכניסה. אני יכול לגעת במשהו אחר, אבל - - -
היו"ר דוד אמסלם
הרי רף הכניסה – אנחנו לקחנו מודל שאנחנו יודעים בעצם מה מספר המצביעים הפוטנציאליים, שאנחנו חושבים. אז אנחנו יכולים או להעלות את זה מפה או לקחת את הסכום ולחלק אותו לאותו רף רק בסכום יותר קטן. קחו את ה-55 מיליון, תשאירו את המודל בדיוק כמו שהוא, תעמיסו אותו על פר מצביע. פשוט.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
איך לקחת - - -
דוד ביטן (הליכוד)
בעלי זכות הצבעה.
היו"ר דוד אמסלם
לא לקחת את בעלי זכות ההצבעה, כי אם לקחת את זה זה חמור. אתה לקחת לפי מה הצביעו בפועל.
קריאות
לא.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, לא. זה בעלי זכות הצבעה.
אריאל יוצר
רגע, אני אסביר. תראה, יש שתי אפשרויות – או ללכת לפי שיעור המצביעים בפועל, או ללכת לפי פוטנציאל ההצבעה. אנחנו התלבטנו. אני, דרך אגב, בהתחלה שמתי גם על השולחן – מצביעים בפועל. אמר תומר, במידה מסוימת של צדק שני טיעונים. הטיעון הראשון – הוא אמר: אל תמציא את הגלגל מחדש. במועצות האזוריות הולכים לפי פוטנציאל כי צריך - - - אחד. שניים, הוא אמר: אני רוצה לייצר למועמד ודאות. כשאתה אומר לו מה העוגה הקבועה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רק שואל – הרי מה המודל לקח? אני מניח שלקחת את הממוצעים בעבר. אמרת – אם אני לוקח את הסכום, 55 מיליון ומחלק אותו בבעלי זכות ההצבעה, הרי אני יודע מראש שבאים להצביע רק 60%. ברשויות אפילו יש ממוצע של 50%. אז 50% החזרת לכיס.
אריאל יוצר
לא החזרתי, כי הלכתי על פוטנציאל.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אומר – אם תיקח את הפוטנציאל, לקחת את המדרגות ואמרת – מ-25% ועד 70% כך וכך היה לנו, אחוז מהפוטנציאל. לקחת את האחוז הזה, תרגמת להלכה למעשה, היום, ולקחת את ה-55 מיליון שקל וחילקת. אז אני אומר – במקום 60 מיליון שקל תיקח 55 - - -
אריאל יוצר
אין בעיה. אז אני יכול לשנות פנימה את הנוסחה, אין לי בעיה לעשות את זה.
היו"ר דוד אמסלם
תעשה את זה.
אריאל יוצר
אז תן לי 10 דקות.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
תראה, זו בעיה. הסכום הוא קטן - - -
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא לקח פוטנציאל בפועל. הרי 60% לא באים להצביע – הוא לקח את זה בחשבון. מועמד יחיד מקבל ממילא 70%, אז הוא לקח את זה בחשבון. אז הכל נשאר בקופה. זה לא שהוא ניכה בקצוות - - -
דוד ביטן (הליכוד)
בואו נתקדם.
היו"ר דוד אמסלם
אני אדיש לעניין.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אדיש לעניין, זה לא חשוב.
קריאות
- - -
דוד ביטן (הליכוד)
את הנושא של הסכום צריך לבדוק. אנחנו נעביר את החוק, ונעשה רביזיה. אם יש בעיה עם הסכום - - -
נדב שינברג
אני מציע משהו אחר. ההצעה של הוועדה, מה שסיכמתם בבוקר – תהיה עכשיו לבחירות הקרובות. אנחנו נגיד לפרוטוקול שעד הבחירות הבאות אנחנו נביא את הנוסחה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אי אפשר, אי אפשר.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נצביע על זה ככה, כמו שזה. זה יהיה התיקון שעכשיו דיברנו, אלא מאי? השאלה היא רק האם - - - בראשות העיר, אני מתייחס רק לפרק הזה, שלא מעניין אתכם כל כך, אבל לא משנה. אני אעשה את ה-fine tuning אחרי זה, או שנביא את זה מלמעלה או מלמטה, אחרי זה נחליט, אבל זה היינו הך.
אריאל יוצר
אז עכשיו רק להבין- אתה כותב במקום 10% - 9.5?
היו"ר דוד אמסלם
לא. מה שסיכמנו עכשיו: אנחנו מעלים את המדרגה ל-30. אני עושה רביזיה ונחשוב אתכם על המספרים. או שנוריד את המדרגה ונוריד את התעריף - - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא, זה לא יילך ככה.
קריאות
- - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אנחנו אמרנו – נשאיר 25% ומועמד יחיד לא יהיה מועמד, זה הכל.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, מועמד יחיד, אם הוא לא מביא 50% הוא לא יכול להיבחר. הוא חייב לעשות תעמולה כדי שאנשים יבואו להצביע בשבילו. דרך אגב, יש מועמדים יחידים שלא מצביעים בשבילם.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
דוד, מועמד יחיד – אתה מדבר על 70%, נכון?
היו"ר דוד אמסלם
מורידים לו. 60% הוא מקבל.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, אני רוצה לעשות סדר בהצעה עכשיו: בעקבות מה שביקש דוד ביטן אחרי שהוא דיבר עם החברים, והסכמתי – חילקנו בהתחלה 90-60. 90 לרשימות. 60 לראשי עיר. שינינו הרגע את התקציב: 95-55. העברנו 5 מיליון מראשי העיר לרשימות, לפי מה שאתה, בעיקר, דחפת. על בסיס זה המודל הזה שונה. הוא כבר העלה את התעריף. עוד מעט הוא יגיד אותו. כרגע, מה שנשאר, ה-55 מיליון שקל לראשות עיר, איך הם מתחלקים? האם אנחנו מרימים את הרף התחתון, ואז מאזנים? הרי בסוף זה צריך להיכנס לתך ה-55 מיליון. או שאנחנו משאירים את הרף אותו רף ומורידים את התעריף. אחרי זה אני אעשה את זה אתם. אז אנחנו נעשה את זה כמו שזה עכשיו, אני אעשה את ה-fine tuning, אני אבקש רביזיה.

כרגע זה יהיה 30, כי אני חייב לאזן את התעריף.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
יש לי הסתייגות על ה-55 מיליון שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת חמד עמאר?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות של חבר הכנסת חמד עמאר לא התקבלה.
תומר רוזנר
זו הסתייגות תקציבית, אני מניח.
אריאל יוצר
אבל היא לא התקבלה.
תומר רוזנר
אבל היא תגיע למליאה.
אריאל יוצר
כן, כן, מן הסתם היא הסתייגות תקציבית.
קריאות
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
כשישבנו בישיבה הקודמת ודיברנו עם ראשי הרשויות התברר שיש נוסחה. בגלל הנוסחה הזו, של ראשי רשויות, שזה חדש, מאוד יכול לקרות שבסופו של דבר, בגלל המציאות שתהיה – יישאר כסף באותם - - -
היו"ר דוד אמסלם
כשאני אבקש רביזיה אני אסגור גם את הפינה הזו. אני לא רוצה לפתוח דיון. מה שאומר חבר הכנסת יעקב אשר, וזה בתוכנית שלי לשבת אתכם - - -
קריאה
השאלה אם היה בניסיון המצטבר מקרה כזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אדאג אתכם שכל הסכום של 55 מיליון שקל מתחלק לכל ראשי הרשויות, אין דבר כזה שנשאר כסף בקופה.
אריאל יוצר
ואם יש חריגה?
היו"ר דוד אמסלם
אז נדבר עליה.
קריאות
- - -
קריאה
לפני שאתה מצביע – זה 25% או 30?
היו"ר דוד אמסלם
30.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא סיימתי את המשפט בסוף – אם באמת יתברר שבגלל אריתמטיקה, ככה זה נשאר, ככה גם דיבר על זה כשהיה פה ראש עירית לוד. ההצעה שלו היתה, ואני מצטרף אליה, שאם זה נשאר זה יילך לטובת המפלגות, בתוך התקציב הזה. אם זה לא קיים - - -
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להביא את זה להצבעה. אני מסביר: אנחנו עכשיו נשארים עם 55 מיליון שקל לראשי עיר. עכשיו החלוקה יכולה להיות כך: יש לנו, הרי, תקרת מינימום כרגע שהיא 25% ויש לנו תעריף שהוא - - -
אריאל יוצר
55 ו-25 או 55 ו-30.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני מדבר מה התעריף לראש העיר.
אריאל יוצר
מתחיל מ-10%.
היו"ר דוד אמסלם
אבל כמה הוא מקבל פר ראש?
תומר רוזנר
זה נוסחה.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
לקחו נוסחה ושמו אותה. אנחנו צריכים לקחת את ה-55 מיליון, לבדוק שהם ייכנסו פנימה. יש שתי אופציות - - -
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
חברים, אני צריך להביא את זה להצבעה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
שתהיה שוב הבהרה, בנושא של התקציב, כי בחלוקה שאנחנו עשינו זה יצא יותר מ-55 שקלים. אז אנחנו רוצים שהנושא הזה גם ייבדק עוד פעם.
דוד ביטן (הליכוד)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של 25%? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים –אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד החוק כפי שהוא הוקרא? 55 שקלים ו-30%?

הצבעה

בעד – 11

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

החוק התקבל.
היו"ר דוד אמסלם
החוק התקבל. אני מבקש רביזיה, ואני אשב אתכם.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:10

קוד המקור של הנתונים