ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/12/2016

סעיפים 11(1), (3), (4), (6) (7) וסעיף 12 לפרק ו' (רישוי עסקים), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 312

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ב בכסלו התשע"ז (12 בדצמבר 2016), שעה 12:45
סדר-היום
פרק ו' כולו (רישוי עסקים), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

אכרם חסון – מ"מ היו"ר

טלב אבו עראר

יעקב אשר

זאב בנימין בגין

זוהיר בהלול

נאוה בוקר

יעל גרמן
חברי הכנסת
דוד ביטן

שרן השכל

יעל כהן-פארן

יוליה מלינובסקי

מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
אינה טבק - מרכזת בכירה, תכנון מתארי ארצי, משרד הבינוי והשיכון

אריאל יוצר - רכז פנים ושלטון מקומי, משרד האוצר

אפרת ברנד - לשכה משפטית, מינהל התכנון, משרד האוצר

אביעד נימקובסקי - עוזר ראשי, מח' משפטית, משרד האוצר

עמרי איתן בן-צבי - עו"ד, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אריאל צבי - עו"ד, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

סיון להבי - ממונה מחלקת תקציבים, משרד הפנים

חוה מונדרוביץ - ראש אגף רישוי עסקים, משרד הפנים

יהודה זמרת - יועמ"ש, משרד הפנים

שחר פרלמוטר - עו"ד, לשכה משפטית, משרד הפנים

יצחק שמעוני - אגף בטיחות אש וחקירות, המשרד לביטחון פנים

בר לוי - ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

ליאורה עפרי - עו"ד, המשרד להגנת הסביבה

טליה לוי - עוזרת ראשית לשכה משפטית, משרד הכלכלה

אריק טייב - מנהל תחום רישוי והסמכות במינהל הבטיחות, משרד הרווחה

מיכל גולדברג - מנהלת מחלקה בכירה, בריאות הציבור, משרד הבריאות

איתן אטיה - מנכ"ל, פורום הערים הגדולות, מרכז שלטון מקומי

מירה סלומון - מנהלת מח' משפט, מרכז השלטון המקומי

איילת וסרמן - מנהלת אגף לרישוי עסקים, עיריית תל אביב-יפו

נתנאל היימן - מנהל תחום אנרגיה ותשתיות, התאחדות התעשיינים

אלעד נצר - כלכלן אנרגיה ותשתיות, התאחדות התעשיינים

איתי בוימן - כלכלן, איגוד לשכות המסחר

ארנון פנץ - סמנכ"ל, איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל

ד״ר יונתן אייקנבאום - מומחה לפוליטיקה סביבתית, גרינפיס ישראל
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

רוני טיסר

לירון אדלר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

פרק ו' כולו (רישוי עסקים), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, אני מתכבד לפתוח את הישיבה בדיון בנושא של רישוי עסקים.
תומר רוזנר
לא, זה לא החוק, זו רוויזיה על מה שעשינו.
היו"ר דוד אמסלם
הרוויזיה של רישוי העסקים.
אריאל יוצר
איזה מהן?
היו"ר דוד אמסלם
נתחיל הצבעה על הרוויזיה.
תומר רוזנר
יש לנו קודם כול בקשה לרוויזיה. יש לנו שני נושאים שכבר אושרו בוועדה: אחד, הנושא של רישוי בדרך של הצהרה עצמית; והנושא השני זה תיקונים בחוק התכנון והבנייה שנועדו לאפשר שינוי שימוש שלא במסלול של שימוש חורג, ושינויים בהיטל השבחה לגבי שימוש חורג מתוכנית או מהיתר, שנועדו לאפשר עסקים.

במסגרת הדיון נוסף גם סעיף שעניינו פטור בתנאים מסוימים למתקנים פוטו-וולטאים, והסיכום היה שבעצם הנושא הזה יבוא לרוויזיה. אם יש הסתייגויות למשרדי הממשלה בנושאים האלה נשמע אותם, ואז הוועדה תחליט אם היא עומדת על הנוסח כפי שהיא אישרה אותו קודם או משנה משהו.
היו"ר דוד אמסלם
מה הרוויזיה?
תומר רוזנר
הרוויזיה היא רוויזיה כללית על הצעת החוק. ביקשתם שהממשלה תשקול את השינויים שהוועדה הכניסה, נתתם להם הזדמנות נוספת.
היו"ר דוד אמסלם
מה עמדת הממשלה?
אריאל יוצר
עמדת הממשלה, אני עובר נושא נושא, בסדר? עמדת הממשלה על עניין היטל ההשבחה על השימוש החורג על סוגיו - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה היה השבחה או ארנונה?
תומר רוזנר
השבחה.
אריאל יוצר
השבחה. עמדת הממשלה המקורית כמו שהצביעו עליה בהצעת החוק אמרה: אין התניה בין תשלום היטל השבחה למתן שימוש חורג, ומוסיפים את פקודת מסים גבייה. במהלך הדיונים כאן לאור בקשת הוועדה, עמדת הוועדה, התקדמנו עוד צעד וקבענו שבשימוש חורג מהיתר ישולם בתחילת הדרך 25% ויחול פקודת מסים גבייה על היתר, ו-40% בשימוש חורג מתוכנית עם פקודת מסים גבייה. בעינינו זו פשרה מספקת, ואנחנו מבקשים לשמור עליה ככה.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, בעצם מה? אתם מתנגדים לעניין?
תומר רוזנר
לא, הם מתנגדים לשינוי ממה שהוועדה החליטה.
אריאל יוצר
לא מתנגדים, רוצים לשמור על ההצעה כמו שהוועדה הציעה אותה ולא לשנות.
היו"ר דוד אמסלם
אתם תומכים במה שסיכמנו?
אריאל יוצר
כן, 25%, 40% עם פקודת מסים גבייה.
תומר רוזנר
ולגבי הפוטו-וולטאי מה?
אריאל יוצר
זה לעניין הזה. לגבי הפוטו-וולטאי, מה שנדון בוועדה – ואני חושב שהם בחדר הצדדי דנים על זה עוד פעם – זה שיהיה פטור מהיטל השבחה עד 200 מטר על גג במגורים ושימוש נלווה לעסק. כממשלה אנחנו עומדים מאחורי העניין הזה. אני חושב שלמגישת ההסתייגות יש הסתייגות על ההסתייגות, והם נמצאים שם.
היו"ר דוד אמסלם
אתם בעצם מסכימים לקטע של המלצה עם מטר?
אריאל יוצר
במגורים ושימוש לעסק על גג.
סיון להבי
גגות.
היו"ר דוד אמסלם
על גג, על מגורים, ועל גגות של עסקים עד 200 מטר.
אריאל יוצר
ומגורים.
היו"ר דוד אמסלם
ומה קורה למפעלים בשימוש עצמי, למשל?
סיון להבי
כל מתקן שהוא על גג - - -
היו"ר דוד אמסלם
דקה, אסביר למה הכוונה. תראה, אנחנו בעצם מדברים על ארנונה עכשיו.
אריאל יוצר
לא, על היטל השבחה.
היו"ר דוד אמסלם
אה, גם השבחה?
תומר רוזנר
רק השבחה. על ארנונה יש להם כבר פטור היום עד 200 מטר.
אריאל יוצר
יש להם אגורה.
סיון להבי
עד 200 מטר יש פטור לפי פקודת - - -
תומר רוזנר
אבל שם זה לא מוגבל.
סיון להבי
רק על גג.
תומר רוזנר
רק על גג, אבל לא מוגבל בייעוד כשזה למגורים או לעסק.
סיון להבי
אנחנו רוצים להיות מתואמים להצעה החוק.
תומר רוזנר
שם זה לא מוגבל, אם אינני טועה. סיון, שם זה מוגבל?
היו"ר דוד אמסלם
בעצם עד 200 מטר אנחנו אומרים בעצם שיש פטור מהשבחה.
אריאל יוצר
אמת.
היו"ר דוד אמסלם
וזה על בתי מגורים.
אריאל יוצר
ושימוש נלווה לעסק, זה לא השימוש העיקרי.
תומר רוזנר
מה שאמרת, שימוש עצמי של מפעל.
היו"ר דוד אמסלם
שימוש נלווה לעסק זה שימוש של מפעל? נניח שמפעל רוצה אספקה עצמית.
אריאל יוצר
בדרך כלל כל מה שנמצא על גג - - -
היו"ר דוד אמסלם
דקה, יוצר. זה לא במגבלת ה-200 מטר, נכון?
אריאל יוצר
כן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
זה שני דברים שמצטברים?
תומר רוזנר
כן, מצטברים.
היו"ר דוד אמסלם
שני תנאים מצטברים.
אריאל יוצר
200 מטר בשימוש נלווה.
היו"ר דוד אמסלם
ואם יש לך עסק שבעצם רוצה, ויש לנו עניין במדינה לעודד אותו לפחות לתצרוכת העצמית שלו, למה שניתן לו היטל השבחה? הוא משתמש בזה לעצמו, הוא לא מוכר, זה לא עסק.
תומר רוזנר
מה זאת אומרת? זה חוסך כסף.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, אבל יש לנו גם אינטרס בעניין הזה.
תומר רוזנר
כל עסק יש לו אינטרס.
אריאל יוצר
רק תסביר את השאלה.
היו"ר דוד אמסלם
אם נניח הוא נהיה סוחר ונהיה לי עכשיו מוכר חשמל אז זה משהו אחר. אם למשל יש עסק, מאפייה שהחליטה שהיא שמה על הגג - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אפשר להיות מפיק חשמל גג של 1,000 מטרים גם.
היו"ר דוד אמסלם
דקה, יש לך איזו רפת והוא לוקח את החשמל לטובת הרפת, לא יודע, אז יש לו רפת 400 מטר גג.
תומר רוזנר
אבל המערכת לא עובדת ככה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני שואל שאלה, למה שלא נעשה את זה כתנאי מספיק, זאת אומרת, עד 200 מטר כולל כל הבניינים, מבנים ועסק ונלווה לעסק, ואם זו צריכה אישית של העסק שהוא לא מוכר את החשמל, אלא הוא פשוט מאוד צורך פחות או יותר את הצריכה שלו.
אריאל יוצר
מה שנקרא מונה נטו.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אז לא אכפת לנו, שיעשה.
סיון להבי
יש קושי גדול מאוד לפקח על זה.
אריאל יוצר
בלי מגבלת 200 מטר.
היו"ר דוד אמסלם
כן, נראה לי הגיוני.
תומר רוזנר
לדעתי זה לא עובד ככה מבחינה טכנולוגית, אבל את זה אני לא יודע.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה עובד, זה עובד. תומר, יש הסדרות שונות.
היו"ר דוד אמסלם
למשל, יש לך מפעל שבעצם צורך הרבה חשמל, נניח שהוא צרכן חשמל גדול, מפעל טקסטיל, לא יודע מה, ויש לו גג של 500 מטר, והוא אומר: תשמע - - -
תומר רוזנר
אני לא מספיק יודע, אבל לדעתי הוא מחובר בכל מקרה לרשת, בכל מקרה.
היו"ר דוד אמסלם
הוא יהיה מחובר לרשת.
אריאל יוצר
אבל הוא לא מוכר חשמל.
היו"ר דוד אמסלם
אבל הוא לא מוכר, הוא בעצם מתאזן עם חברת החשמל על הצריכה שלו.
תומר רוזנר
לפי מה שאני יודע, אבל אני לא מספיק יודע, זה - - -
אריאל יוצר
זה הסדרת מונה נטו.
היו"ר דוד אמסלם
כן, בדיוק. אז מה?
סיון להבי
יהיה מאוד קשה לפקח על זה.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
סיון להבי
כי במטרז' זה יותר פשוט. ולעקוב אחרי שיטת ההתחשבנות מול חברת החשמל - - -
היו"ר דוד אמסלם
יש מה שנקרא מונה נטו. אם הוא יביא את זה - - -
איתן אטיה
ו-200 מטר זה לא מספיק לצריכה של עסק של מוסך.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מבין? אם הוא יגיד: רבותי, אביא לכם אישור מחברת חשמל שאני צורך את החשמל - - -
דוד ביטן (הליכוד)
רוצים אותך.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. אני צורך את החשמל, אז איפה הבעיה?
תומר רוזנר
כי היום אתה תביא אישור ומחר לא. אתה הרי רוצה פטור חד-פעמי.
סיון להבי
יש קושי לעשות את ההבחנה בין המערכות השונות איך הן מתחשבנות עם חברת החשמל.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי מה שאתה אומר.
חיים ביבס
זה לא ארנונה, זה השבחה.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:02 ונתחדשה בשעה 13:04.)
היו"ר דוד אמסלם
לחברת הכנסת שרן שעשתה דיון בחוץ במקום להיות פה בדיון ולשמוע, בגדול הייתי מבקש שתסבירו לה. תומר, בקטע המזוקק אני מקבל את הגישה שאם יש מפעל שצורך חשמל לצריכה אישית שלו ומייצר אותו זה האינטרס שלנו להגיד לו: תשמע, אחי, בכיף, לא להכביד עליו. אז מה אמרת לי לגבי הנושא הזה?
תומר רוזנר
שסיון יסביר את זה.
היו"ר דוד אמסלם
סיון, בבקשה.
סיון להבי
אני אומר, לקבוע תנאי כזה בחקיקה יכול להיות מורכב כי זה מצריך בעצם מהרשויות ללכת לראות בדיוק מה החוזה של אותו מפעל מול חברת חשמל ולהתחיל להיכנס לחברת החשמל.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא מפריע לי, שיבוא ויבדוק לפני שהוא נותן את האישור.
שרן השכל (הליכוד)
הוא יכול גם להראות שחברת חשמל לא משלמת לעסק.
היו"ר דוד אמסלם
רק דקה, הנקודה שתומר אמר לי זה יותר מעניין אותי.
תומר רוזנר
זו נקודה מאוד פשוטה. הנקודה היא כזאת, הפטור מהיטל השבחה הוא פטור חד-פעמי שניתן מראש ברגע שעושים את המערכת בין אם כבר התקינו אותה או לא התקינו אותה. המשתמש מן הסתם יכול אחרי שנה לשנות את השימוש, ולא תהיה שום בקרה על זה או אפשרות לבדוק אם הוא - - -
היו"ר דוד אמסלם
זו הבעיה היותר מורכבת שאני לא יודע איך ללכת אתה.
מירה סלומון
נכון, בהחלט.
עופר מסינג
לכן אני חושב שההצעה שהצענו, הגענו אליה, ש-200 מטר הם בגדול יכולים לשמש - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנו, את ה-200 מטר שמנו בצד.
עופר מסינג
רגע, הבנתי.
איתן אטיה
אדוני, יש פתרון לזה.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. אומר איתן, 200 מטר סך הכול זה בקושי למוסך קטן זה בסדר, שמנו בצד. אבל יותר מעניין אותי – עשיתי יום עיון בנושא אנרגיות מתחלפות, איתן היה שותף, זה אינטרס של המדינה. אני רואה את זה כאינטרס מובהק שלנו לעודד אנשים לייצר חשמל. לא לקחו מהרשויות משהו, זו לא בנייה או משהו, למישהו בא רעיון והוא שם, כמו שאנחנו לא לוקחים על דודי השמש וכו'. אבל אני רוצה להתקדם.

אם זה משהו מסחרי, מובן לי, אחלה, בא בן-אדם פתח לעצמו מפעל חשמל, מייצר, תשלם. תשלם ארנונה, תשלם הכול כמו כל מפעל. אבל אם זה לתצרוכת אישית שלו וזה רק חוסך לו בחשמל בעלויות – הרי גם הפנלים עולים לו, תזכור, אנחנו הרי מעודדים אותם לשם, המדינה אפילו ב-cash flow נתנה להם עידוד כשהייתה בתעריפים, בהבדלים, יש לנו עניין שהעסק הזה יתפתח.
תומר רוזנר
סבסוד.
היו"ר דוד אמסלם
סבסוד. למה לנו בסוף לקנות דלקים, לייצר תחנות כוח. תחשוב שכל זה רק של בן-אדם אחד, שאנחנו יכולים לקחת את זה מהאנרגיה שיש לנו פה, אז אנחנו רוצים להקל עליו, לא להכביד. אלו לא הכנסות שאנחנו לוקחים מהרשויות, אלא עוד אפילו הן לא שם בכלל. לכן מעניין אותי איך אנחנו מסדירים את זה שזה לתצרוכת האישית ולא לאיזשהו משהו מסחרי.
איתן אטיה
אדוני, יש לזה פתרון.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
איתן אטיה
בוא לא ניתמם, אי-אפשר לחבר לרשת שום דבר בלי אישור של רשות החשמל וחברת החשמל, ואין הסדרות. יש הסדרת אחת, הסדרת מונה נטו, וקוראים לה מונה נטו, וההסכם עם חברת חשמל הוא מונה נטו.
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, איתן, הבנתי. ברגע שיש לנו מונה - - -
שרן השכל (הליכוד)
חברת חשמל משלמת בעצם לעסק.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מכירים את הכול. אני שואל, אם יש לך חוזה בחברת חשמל אתה לא יכול להמיר אותו אחרי זה לחוזה אחר?
איתן אטיה
אתה לא יכול לעבור בין הסדרות. זה כתוב באמות המידה של רשות החשמל, אי-אפשר לעבור בין הסדרה להסדרה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אז זה עונה לנו על העניין.
אריאל יוצר
כן, אם זה ככה, זה עונה.
שרן השכל (הליכוד)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אם זה ככה זה עונה לנו על העניין. בבקשה, חיים.
חיים ביבס
אפשר לתת פטור לשנתיים. בתום שנתיים כהוראת שעה - - -
תומר רוזנר
איך אפשר? היטל השבחה הוא משלם פעם אחת.
היו"ר דוד אמסלם
הוא רוצה שנעשה את זה כהוראת שעה לשנתיים ונבחן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בלי הגבלת מטרים?
שרן השכל (הליכוד)
אבל, דודי, בלי הגבלה של מטרים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הוראת שעה בלי הגבלת מטרים.
היו"ר דוד אמסלם
מקבל. הלו, שנייה.
איתן אטיה
אבל לא רק על מונה נטו, אני אסביר. אני יכול להסביר, אדוני?
היו"ר דוד אמסלם
כן, בבקשה.
איתן אטיה
אנחנו נמצאים לפני גל של מכרזים, 1,000 מגה-ואט שרובם ילכו לקרקעות למושבים ולקיבוצים.
תומר רוזנר
זה לא רלוונטי כאן.
איתן אטיה
אני מציע לשלטון המקומי, פספסתם את התחום הזה ב-2010 כי לא יכולתם לעמוד בתור של המכסות, תפתחו את השערים עכשיו, שנתיים תנו לתחום הזה פטור מהיטל השבחה כדי שנוכל להתמודד במכרזים גם בערים.
עופר מסינג
אז זה לא שימוש עצמי.
איתן אטיה
תראו מה יקרה עוד שנתיים, יהיה לכם תחום, כרגע אין תחום, זה תינוק ששמים עליו משקולת, לא פחות מזה. אני מציע לאדוני, ביבס מהשלטון המקומי, התחום הזה לא קיים כרגע.
היו"ר דוד אמסלם
איתן, זה לא עומד לפתחנו כרגע, גם לא במסגרת הצעת החוק הזו. דרך אגב, אני טוען, בגלל שרן, זו הצעת חוק שלא נדונה לפנינו בכלל. אני כרגע מנסה לסדר אותה פה גם כשהיא לא קשורה. לכן אני רוצה לעשות איזשהו compromise קטן ולהציע את ההצעה הבאה, ואם משהו לא בסדר - - -
תומר רוזנר
אז תפתח את הרוויזיה.
היו"ר דוד אמסלם
אני פותח את הרוויזיה.
תומר רוזנר
אז תצביע.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, אני פותח את הרוויזיה.
תומר רוזנר
אז בעצם אתה פותח את הרוויזיה בשני עניינים: הנושא האחד זה הנושא של הפוטו-וולטאי, והנושא השני זו איזושהי טעות שיש לנו בנושא של הגדרה של ועדת הערר שתכף אני אסביר. זה שני הנושאים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
אז בוא נישאר בפוטו-ווטלאי.
תומר רוזנר
ותצביע על זה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד פתיחת הרוויזיה?

הצבעה

בעד – 8

נגד – אין

נמנעים – אין

פתיחת הרוויזיה אושרה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אנחנו פותחים את זה לדיון. תראו, אני רוצה להישאר במתכונת שהצעתי. אני חושב שבואו נלך על ה-200 מטר בגגות של הבתים, בתי-עסק בלי קשר למה שהוא עושה עם זה. דרך אגב, לרוב זה צריכה אישית.
חיים ביבס
צריך גם 200 מטר לכולם.
אריאל יוצר
מקובל.
היו"ר דוד אמסלם
כן, לכולם.
איתן אטיה
יש לנו גם יותר מזה היום, אדוני, בחוות דעת של משרד הפנים משפטית אפשר לעשות בזה שימוש עצמי.
היו"ר דוד אמסלם
איתן, תן לי להתקדם.
חיים ביבס
אם יש אז למה אתה צריך את החוק?
שרן השכל (הליכוד)
אנחנו מחוקקים את זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
מעבר לזה, כל מפעל או מישהו שצריך את זה לתצרוכת עצמית ובעצם הוא מוכיח לנו שזה לתצרוכת עצמית באמצעות הסכם ההתקשרות שלו עם חברת חשמל, אז אנחנו לא צריכים הגבלה בסך הכול מבחינת המטרז'.
שרן השכל (הליכוד)
נכון, נכון מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
סך הכול שייצר כמה חשמל שהוא רוצה וצריך, ויחסוך לנו את זה בקצה בכל מיני זיהומים ודלקים אחרים ועלויות אחרות.
עופר מסינג
זה בתנאי שהוא לא משנה את ההסכם עם חברת החשמל.
היו"ר דוד אמסלם
ברור. דרך אגב, ההסכם הוא חד-פעמי. בבקשה.
חיים ביבס
אני חייב לומר משהו. תראו, בדקתי, מרבית הרשויות, כולל העיר שאני עומד בראשה, בכלל לא לוקחת השבחה בנושא של - -
תומר רוזנר
פוטו-וולטאי.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.
חיים ביבס
יש רשויות בודדות. עכשיו, מה שאתם עושים בעל כורחכם, גם שרן וגם אדון פרנס, שאתם תביאו את הרעיון לגזברים, כל הגזברים יבדקו אתכם עכשיו כדי לראות בדיוק למה צריך לגבות, כי זה מה שעשיתם על משהו שהייתם יכולים לקחת בחוק הקיים ולהמשיך להוביל אותו ולעשות בלי לעשות מזה איזשהו דגל שאחר כך ייקחו. ומה שיקרה בהכרח, שכל הגזברים יישרו קו, כולם מחר בבוקר ייגבו. ולא רק זה, מה שאתם עושים, אתם גורמים נזק לתחום הירוק יותר מאשר תועלת.
שרן השכל (הליכוד)
דודי, אני רק רוצה לענות לו.
חיים ביבס
אצלי כל בתי-הספר, ל-24 בתי-ספר מתוך 40 יש גגות סולריים שכל התקציב הולך לתוך המערכת עצמה, אבל זה סתם, אתם עושים לעצמכם נזק, ובסדר גמור.
היו"ר דוד אמסלם
אכרם, תחליף אותי בבקשה.

(היו"ר אכרם חסון, 13:11)
שרן השכל (הליכוד)
חיים, תשובה למה שאמרת. היום בשמונה שנים 12,000 גגות סולריים. אנשים לא באים - - -
תומר רוזנר
וכמה גבו מאז? מכמה מהם גבו היטל השבחה?
חיים ביבס
12,000 גגות סולריים כי השוק הפרטי - - -
שרן השכל (הליכוד)
אנשים לא באים לבקש אותם בגלל הביורוקרטיה - -
חיים ביבס
לא, לא נכון.
שרן השכל (הליכוד)
- - ובגלל שהם פוחדים שהם עלולים - - -
חיים ביבס
לא נכון.
שרן השכל (הליכוד)
אז אתה טועה.
עופר מסינג
אבל השבחה זה לא לב לבה של הבירוקרטיה.
קריאות
- - -
שרן השכל (הליכוד)
יזמים ובעלי עסקים לא באים לבנות את הגגות הסולריים האלו בגלל הביורוקרטיה הזו.
חיים ביבס
ועל ה-12,000 כמה היטל השבחה גבו?
היו"ר אכרם חסון
בוא נשמע אותה, בבקשה.
שרן השכל (הליכוד)
עכשיו סוף כל סוף נוכל לפתוח את זה בפניהם ויהיו יותר עסקים ירוקים בשביל כולנו, בשביל האוויר של כולנו.
היו"ר אכרם חסון
בוא נשמע את יעל, בבקשה.
חיים ביבס
אין לכם מושג מה אתם אומרים אפילו.
קריאות
- - -
היו"ר אכרם חסון
חברים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני חושבת שאנחנו הולכים ממדינת חלם למדינת עוד יותר חלם. יש פה בעיה, אנחנו רוצים לעודד את הפנלים הסולריים על גגות קודם כול, זה אינטרס של כולם, שעל כמה שיותר גגות יהיו פנלים סולריים. היום תעבור בקריאות שנייה ושלישית הצעת החוק שהגשתי, היום היא עוברת אחרי הצהריים לפטור ממס הכנסה וממע"מ לגגות פרטיים. ומה שנותר כחסם – זה היה חסם והוא יוסר היום – מה שנותר כחסם זה היטל השבחה שרשויות – אתה צודק, ביבס, שבסוף הרשויות מוותרות עליו, אבל מתי? אחרי ויה-דולורוזה, אחרי שכל יזם הולך לבתי-משפט ומראה חוות דעת של שמאי שאין לו כאן רווחים, ובסוף אחד אחרי השני, וזה מתי מעט, כי מי יש לו כוח לדבר הזה?

מה שאני אומרת זה שבואו עשה פה משהו עם שכל, לא נגביל במטרז'. אני אפילו אגיד יותר מזה, מאחר שגם אני הגשתי את ההסתייגות שהתקבלה בפעם שעברה, ואני פונה כאן לשרן להצטרף אלי, שאם מגבילים במטרז' אנחנו מסירות את כל הסעיף הזה מהחוק.
שרן השכל (הליכוד)
לא, דודי אמר שלא מגבילים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל עכשיו הוא כן אמר שמגבילים.
שרן השכל (הליכוד)
לא.
אריאל יוצר
בצריכה העצמית לא.
שרן השכל (הליכוד)
הוא אמר שעד 200 מטר אין שום הגבלה. אם זה מעל 200 מטר אתה רק צריך להראות אישור מחברת חשמל שאתה לא מקבל על זה רווחים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שזה מונה נטו.
שרן השכל (הליכוד)
בדיוק.
חיים ביבס
והוראת שעה לשנתיים.
תומר רוזנר
על זה עוד לא החליטו.
חיים ביבס
שיבדקו את הדברים, לא מדובר בביזנס.
אריאל יוצר
בקיצור, שזה לצריכה עצמית.
שרן השכל (הליכוד)
שזה לצריכה עצמית, ואז הוא מקבל פטור מהיטל השבחה, זה הכול.
חיים ביבס
והוראת שעה לשנתיים. ופטור כדי שיבדקו את הדברים שבדיוק אומרים עליהם שלא מדובר בבזניס, אלא באמת לשימוש עצמי. אם בן-אדם עושה ביזנס צריך לשלם עליו, מה לעשות. אני יודע שבן-אדם לוקח - - -
שרן השכל (הליכוד)
נכון, אנחנו בעד זה, אבל גם היום לצריכה עצמית אתם מונעים, זו הבעיה.
עופר מסינג
לא מונעים אף אחד, שרן, באמת.
קריאות
- - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר אכרם חסון
סליחה, חברים. יעל, שנייה.
שרן השכל (הליכוד)
ביורוקרטיה בכספים ובהיטלים אלו חסמים שמונעים מאנשים לעשות את זה. אתם לא יכולים להתעלם מהעובדה הזו. בואו נשחרר את זה.
חיים ביבס
אל תתעלמי מהעובדה - - -
קריאות
- - -
היו"ר אכרם חסון
חברים, בואו נעצור כאן.
חיים ביבס
זה לא קשור.
היו"ר אכרם חסון
סליחה, חברים, בואו נעצור כאן. ניתן לתומר, יש עוד נושא אחר שהוא צריך להציג וזמננו קצר.
תומר רוזנר
הנושא השני הוא חלק הצעת החוק העוסק בבקשה לשינוי שימוש שלגביה הוסף בחוק, כפי שאושר בוועדה, נושא של אפשרות ערר. בנוסח שהוועדה אישרה נאמר שכל הרואה עצמו נפגע מהחלטה בנושא של שינוי שימוש יוכל להגיש ערר על העניין הזה. כפי שאתם זוכרים, מדובר בשימוש למטרות עסק שאין עמו בנייה וכו'.

הובע חשש בקרב נציגי הממשלה שזה פותח פתח רחב מדי לזכות הערר באופן כזה שבעצם יהפוך את המנגנון הזה למנגנון לא יעיל, ולכן יש מקום לעשות שינוי בנוסח לדעתנו, אם הוועדה תקבל את העמדה, ולהגביל את זכות הערר לאותם אנשים שבעצם הם יכולים להגיש התנגדות. זאת אומרת, זה אלה שאו מי שמבקש שינוי שימוש ודחו לו את הבקשה, או מתנגד מקרב הבניין שלו עצמו, או המקרקעין שלו עצמם שבעצם התנגדותו נדחתה. אז אני אציע שרוני תקרא את הנוסח.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבל זה לא נכון, יש גם שכנים שמתנגדים.
קריאות
- - -
אריאל יוצר
שכנים לא יכולים להתנגד במנגנון שנמצא פה בשינוי שימוש.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני יודעת על מה אתה מדבר.
סיון להבי
בשינוי שימוש.
תומר רוזנר
לא, זה משהו חדש.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אם אתה עושה גן-ילדים זה שינוי שימוש. ואז באותו בניין, למשל, מסכימים אבל שכן שליד מתנגד, אז אתה מונע ממנו - - -
תומר רוזנר
אבל בהצעה הממשלתית במצב הזה לא יהיה לאותו שכן מעמד.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבל זה פוגע בזכויות של האנשים, סליחה. אתה פוגע בחופש - - -
תומר רוזנר
יכול להיות, אבל זה מה שהוועדה אישרה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
סליחה, יש מנגנון בתחום תכנון ובנייה על נושא ערר, קודם כול מגישים התנגדויות, אז אתה יכול - - -
תומר רוזנר
במקרה הזה אין התנגדות של שכנים, זה בדיוק העניין.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבל אם הייתה התנגדות של שכנים - - -
תומר רוזנר
אין. לא נותנים להם אפשרות.
קריאה
אין. זה בדיוק העניין.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אתה פשוט מונע משכנים להתנגד רק מאותו בניין?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
איזו התנגדות יכולה להיות?
תומר רוזנר
זאת הצעת הממשלה שהתקבלה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
איזה התנגדות יכולה להיות? איזה נזק יכול להיות לאדם שאדם אחר שם סולרי על הגג שלו?
תומר רוזנר
אנחנו לא מדברים על זה בכלל.
היו"ר אכרם חסון
לא על זה.
אריאל יוצר
איזה סלט.
קריאה
גן-ילדים על הגג סולרי.
היו"ר אכרם חסון
חברים.
מירה סלומון
מדברים על רישוי עסק.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
סליחה, אני רוצה להגיד. יש לי בית פרטי, השכרתי את זה לגן-ילדים, גן-ילדים מבקש שינוי בשימוש, נכון? כי ככה זה צריך להיות, זה לצורך רישוי העסקים. שכנים מצד שמאל ומימין לא רוצים שזה יהיה גן ילדים, כולם רוצים גני-ילדים אבל לא בשכנות, זאת אומרת, איפשהו במקום אחר. לאותם שכנים יש היום זכות - - -
עופר מסינג
השאלה אם זה שינוי מתב"ע או שינוי מהיתר.
אריאל יוצר
אני יכול להסביר?
היו"ר אכרם חסון
רק שנייה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
שינוי תב"ע זה משהו אחר.
עופר מסינג
בשינוי תב"ע אין בעיה, יש להם את המסלול שהם יכולים להתנגד. בשינוי מהיתר - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבל אני מדברת אתך על שימוש חורג, בדרך כלל זה לחמש שנים, נכון? אתה מונע מהם את הזכות.
היו"ר אכרם חסון
חברים, בואו נשמע תשובות.
תומר רוזנר
הנושא הזה לא נפתח ברוויזיה הזאת.
היו"ר אכרם חסון
אני יודע, אבל מאחר שהעלית את הנושא, בוא נשמע מה אומר נציג האוצר, בבקשה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבל איך אתה קשור לזה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
- - - את לא יודעת?
אריאל יוצר
ממש בקצרה, כי באופן עקרוני - - -
תומר רוזנר
זה לא נפתח לרוויזיה.
אריאל יוצר
בדיוק. הוועדה כבר הכריעה בסוגיה הזו ולא זה מה שמונח על השולחן, אבל אני בכל זאת מסביר. הבאנו לכאן לאישור הוועדה הליך חדש שנקרא שינוי שימוש, שחל בתנאים מאוד מגבילים כשהשימוש תואם תב"ע, וכשההיתר ניתן בשנת 1992 ואילך, וכשאין עבודות - - -
קריאות
- - -
קריאה
כבר לא.
אריאל יוצר
סליחה, בסדר, סליחה. וכשאין עבודות טעונות היתר בנייה, כמה תנאים מגבילים שקובעים מהו הליך של שינוי שימוש, לא שימוש חורג מהיתר. ובהליך הזה קבענו שקיימת זכות התנגדות רק למי שגר באותו בניין ולא לגובלים.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
תן דוגמה, מה אתם מציעים?
אריאל יוצר
דוגמה, הייתה שם דירה, לצורך העניין, והיא עמדה בכל הכללים ועכשיו שינו את זה מדירה למשרד עורכי-דין, נניח.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
זה שימוש חורג, סליחה.
אריאל יוצר
אז עכשיו הוועדה כבר קיבלה הכרעה שזה לא שימוש חורג אלא שינוי שימוש בתנאים מאוד מגבילים.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הייתה דירה, הפכה לגן-ילדים, זה שינוי שימוש.
אריאל יוצר
לא אמרתי גן.
תומר רוזנר
זה מותר בתב"ע.
אפרת ברנד
התוכנית אפשרה לעשות גם משרד עורכי-דין וגם מגורים.
אריאל יוצר
בהתאם לתוכנית.
אפרת ברנד
ההיתר הראשון הוצא רק למגורים. עכשיו בא מבקש ואומר: אני רוצה גם לעשות את השימוש הזה שניתן בתוכנית בתנאים שלא צריך שום היתר בנייה, כלומר, לא נדרשות עבודות שטעונות היתר בנייה. זה משהו מאוד מצומצם.
אריאל יוצר
נכון. אמת.
אפרת ברנד
במנגנון המיוחד הזה נקבע שההתנגדות ניתנת רק למחזיקים בבניין עצמו, ולכן לא סביר שלא תינתן להם התנגדות, אבל תינתן להם זכות ערר, וזה בהמשך למה שתומר הסביר.
תומר רוזנר
רוני, תציגי בבקשה את הנוסח החדש.

(היו"ר דוד אמסלם, 13:19)
רוני טיסר
אני אקריא את הרישה של סעיף קטן (ד), היא נמצאת אצלכם בעמוד 2 בנוסח שנמצא בטאבלטים, שהיא הרישה שאנחנו משנים: סעיף קטן (ד) "הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות הרישוי המקומית לסרב לבקשה לפי סעיף זה או לדחות הערה שהוגשה לפי סעיף זה רשאי לערור בפני ועדת הערר בתוך 15 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה".
תומר רוזנר
אדוני, זהו, הדיון הסתיים בשני הנושאים, אפשר לגשת להצבעה.
היו"ר דוד אמסלם
אני יכול להצביע על שניהם?
תומר רוזנר
אני רק אסכם את מה שהחלטתם.
לגבי הפוטו-וולטאי השינוי יהיה כך
ההגבלה של 200 מטר תחול על שימוש למגורים, על גג בניין המשמש למגורים או נלווה לעסק ללא הגבלת שימוש בתוצרי האנרגיה. ולגבי שימוש עצמי לא תחול המגבלה הזאת של ה-200 מטר או שימוש למגורים או לעסק. אדם המתקין פוטו-וולטאי - -
חיים ביבס
הוראת שעה.
תומר רוזנר
- - לשימוש עצמו, לצריכה עצמית מה שנקרא, לא תחול המגבלה הזאת.
עופר מסינג
להוראת שעה.
תומר רוזנר
על הוראת שעה עוד לא החלטנו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אפשר לבקש התייעצות סיעתית?
היו"ר דוד אמסלם
את תמיד יכולה לבקש, זה בסדר. את רוצה?
עופר מסינג
תומר, חובת ההוכחה על עסק. זאת אומרת, העסק צריך לבוא ולהציג את הכול.
תומר רוזנר
והנושא השני כפי שהציגה אותו רוני, שינוי בנוסח לגבי הערר.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. את רוצה התייעצות סיעתית? חמש דקות התייעצות סיעתית.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:20 ונתחדשה בשעה 13:24.)
היו"ר דוד אמסלם
אני מחדש את הדיון. כן, מה אתם אומרים?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תודה. אני רוצה לבקש הבהרה.
היו"ר דוד אמסלם
מה יצא בהתייעצות?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רציתי לבקש הבהרה. לגבי הוראת שעה לשנתיים, תומר, כמובן שאין כוונה שבעוד שנתיים יוטלו איזשהם היטלים על מי שיתקין גג סולרי - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני אסביר מה הכוונה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
- - אלא שאולי ההוראה הזאת תייצר בעוד שנתיים?
היו"ר דוד אמסלם
אני אחדד את העניין. הרי אין מחלוקת על הרעיון, אלא מאי? יש פה שאלה טכנית, האם אתה יכול לעבור מחוזה כזה לכזה. הרי אין לנו גם מחלוקת על זה שיצרן חשמל שמוכר חשמל שישלם את כל הדברים כמו כל מפעל רגיל. הוא הופך להיות מפעל, לא יצרן.
תומר רוזנר
הוא יצרן.
היו"ר דוד אמסלם
לכן יש פה שאלה טכנית, האם באמת אתה יכול לעבור מחוזה לחוזה, כן או לא. מצד שני, לי זה ברור שאם אתה מפעל, אהלן וסהלן, להפך, יש לנו עניין לעודד אותך לצריכה עצמית, בוודאי. היות שאנחנו לא מצויים בעניין, והיות שבעצם אני לא יודע מה יקרה, אמרתי: בוא נעשה את זה לשנתיים.

עכשיו, מה תהיה המשמעות בשנתיים? מי שאושר לו אושר לו שנתיים, ואז נבדוק. אחרי שנתיים נעשה כאן דיון מחדש, מי שישב כאן יגיד: רק שנייה, יבוא השלטון המקומי ויגיד: אתם יודעים מה, חבר'ה, בדקנו במשך שנתיים והסתבר לנו שגונבים אותנו. ויכול להיות שהוא יגיד הפוך: חבר'ה, אתם יודעים מה, הכול בסדר, בוא נרחיב את זה בכלל על כל המדינה. אבל זאת נקודה למחשבה.
חיים ביבס
יש גם אופציה שלישית, אדוני היושב-ראש.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אנחנו יוצאים לאיזשהו טסט, לא יודעים לאן הוא הולך, אנחנו רוצים להרחיב אותו, לפחות לפי תפיסתי, להרחיב אותו במקסימום שאפשרי.

מצד שני, ברגע שזה הופך להיות ביזנס זה כבר ביזנס, לכן אנחנו מנסים לאזן אותו. זה לא בא בהליך חקיקה רגיל. אני יכול להגיד: רבותי, זה לא קשור לדיון שלנו, זה כבר נושא חדש.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר גמור.
היו"ר דוד אמסלם
בגלל שהנושא חשוב לי, בגלל זה אני רוצה גם באמת, חברת הכנסת שרן, זה בדם שלה, והיא ככה דוחפת את זה, ואני לא רוצה גם, לכן החלטתי, יאללה, בוא, נעשה טוב לעם ישראל, אמיתי. אבל יש להם פה חשש שאני לא מבטל אותו ובואו נעשה את זה לשנתיים, ובעוד שנתיים נבדוק את עצמנו. אם לא, יכול להיות שנרחיב אותו, יכול להיות שנצמצם. בואו נראה עוד שנתיים, אלוהים גדול.
חיים ביבס
יש גם אופציה שלישית, אדוני היושב-ראש, שאנחנו בכלל נעשה את זה בעצמנו עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא קשור. תעשו בעצמכם.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אדרבה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, גם הם יכנסו לאירוע, אני מצפה שכל אחד גם גג פוטנציאלי שיעשה.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
כן.
יונתן אייקנבאום
קודם כול אני מברך על המהלך. יש שני דברים חשובים: אחד, שלא כל עירייה תעשה מה שהיא רוצה כי זה מייצר בלגן ואי יציבות לתחום כולו. נקודה ראשונה.

נקודה שנייה לגבי צריכה עצמית. מבחינת הרשות וגם מבחינת רשות המסים, צריכה עצמית זה מנותק מהרשת. אנחנו מדברים כאן על פטור למה שנקרא מונה נטו. זאת אומרת, כמו שהסברת, אדוני היושב-ראש, אתה בעצם צורך מה שאתה צורך ומה שאתה לא משתמש אתה מזרים לגריד ומושך אותו בזמן שאתה צריך אותו, זה נקרא מונה נטו וחשוב שככה זה יופיע, כי אחרת שוב נתווכח מה זה צריכה עצמית.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט אסביר לך.
תומר רוזנר
הבנתי מה שזה אומר, אבל זה אומר שאפשר לשנות את זה מחר.
היו"ר דוד אמסלם
תומר, כל חשמל מחובר לרשת, הוא מייצר עודפים ולוקח בלילה. אבל לא משנה, אני לא - - -
תומר רוזנר
לצריכה עצמית.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס לנושא. הבנתי, זאת הכוונה שלנו, תודה. אני רוצה בעצם להביא את - - -
תומר רוזנר
את שני הנושאים להצבעה.
היו"ר דוד אמסלם
את שני הנושאים להצבעה אז אנחנו נשים אותם בקומפלט או אחד אחד?
תומר רוזנר
איך שאתה רוצה. אם יש מניעה מצד מישהו מחברי הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
יש מניעה מצד מישהו שנביא את שניהם להצבעה באופן מה שנקרא מאוחד?
תומר רוזנר
ואתם מבקשים הוראת שעה לשנתיים.
היו"ר דוד אמסלם
כן. אז מי בעד בעצם השינויים כפי - - -
עופר מסינג
ובאחריות היזם להביא את האישור לשימוש עצמי.
תומר רוזנר
כמו בכל דבר.
היו"ר דוד אמסלם
כמו בכל דבר, זה בסדר.
תומר רוזנר
אז אתה רוצה שאחזור?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תומר רוזנר
למען הסר ספק, השינוי האחד הוא השינוי לגבי נוסח הערר כפי שרוני הקריאה אותו קודם, והשינוי השני לגבי הפוטו-וולטאי הוא כדלקמן: הוראת שעה לשנתיים, 200 מטר גג למטרות מגורים או נלווה לעסק וללא הגבלת מטרז' לצריכה עצמית.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד השינויים כפי שהוקראו? שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 8

נגד – אין

נמנעים – אין

השינויים אושרו.
היו"ר דוד אמסלם
השינויים אושרו. תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:28.

קוד המקור של הנתונים