ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/12/2016

פרק ז' כולו (מים וביוב), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 307

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום חמישי, ח' בכסלו התשע"ז (08 בדצמבר 2016), שעה 12:00
סדר היום
פרק ז' כולו (מים וביוב), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – מ"מ היו"ר

יעל גרמן
מוזמנים
ששי דקל - מנהל תחום בקרה תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות, משרד הפנים

ליאור שחר - משרד הפנים

יעל דקל שפריר - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

זמר בלונדהיים - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שירה ברגמן - רכזת מים וחקלאות באגף התקציבים, משרד האוצר

אביעד נימקובסקי - עוזר ראשי, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

נעמי ברנפלד בן יוסף - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

דודי קופל - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

רועי גולדשטיין - ממונה ייעוץ משפטי רגולציה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

מעיין פורת גנץ - הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

דוד וינברג - מהנדס ארצי תכנון וקולחין, משרד הבריאות

לאוניד מריאכין - מנהל המילת"ב בפועל, רשות המים

ניר יצחק וילנר - סגן בכיר ליועמ"ש, רשות המים

שלמה דולברג - מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי

איתי חוטר - סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי

ציון נקאש - כלכלן, מרכז השלטון המקומי

מירה סלומון - מנהלת המחלקה המשפטית, מרכז השלטון המקומי

ארנון פנץ - סמנכ"ל, איגוד חברות אנרגיה ירוקה

יגאל אכטנברג - שדלן/ית (חברת גורן עמיר)
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

רוני טיסר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

פרק ז' כולו (מים וביוב), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
היו"ר יעקב אשר
אני פותח את הישיבה. על סדר היום פרק ז' כולו (מים וביוב), מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.
תומר רוזנר
אדוני היושב-ראש, בישיבה הקודמת התגלעו פערים ניכרים בין עמדת הממשלה לעמדת השלטון המקומי. יושב-ראש הוועדה ביקש מנציגי הצדדים להידבר ולהציג בפנינו בישיבה זו את ההתפתחויות, ככל שחלו, במגעים ביניהם.
היו"ר יעקב אשר
אכן הישיבה ביניהם התקיימה ואכן שמעתי שחלו התפתחויות. נשמח לשמוע את זה מכם. נתחיל עם השלטון המקומי.
שלמה דולברג
תודה, אדוני. נפגשנו אתמול בערב עם אנשי משרד האוצר ודנו על כל הנקודות שמופיעות בטבלת ההשגות שלנו שהצגנו לוועדה. למעשה הגענו להסכמות ברוב הנושאים. עדיין לא ראיתי את הנוסח. אנחנו מצפים לראות את נוסח ההסכמות, אבל אנחנו מאמינים שההסכמות כבר מתוקנות בנוסח.

יש שני נושאים שלא הגענו בהם להסכמות ונבקש בהמשך את הכרעת יושב-ראש הוועדה.
תומר רוזנר
אתה מתכוון להכרעת הוועדה.
היו"ר יעקב אשר
הוא אומר את זה כי פרט ליושב-ראש אף אחד לא נמצא. גם אני חשבתי לרגע שהוא רוצה לרומם אותי ולשבח אותי, אבל בסוף הוא דיבר רק על המציאות, זה הכול.

מה עמדת הממשלה? בבקשה.
שירה ברגמן
התיאור מדויק. אני אגיד את הדברים ויתקנו אותי חבריי. השלטון המקומי העביר מסמך עם 12 או 13 נקודות שעליהן דנו אתמול בלילה. כפי שאמר שלמה דולברג, פתרנו את הסוגיות, למעט אחת. האחת הזאת היא סוגיית האכיפה והסנקציות הפליליות. בנוסף, הנושא שנאמר שעדיין נמצא במחלוקת הוא נושא שנדון כאן בוועדה לראשונה אתמול בבוקר, והוא סוגיית הפרישה מן ההסדר.
היו"ר יעקב אשר
לגבי הכניסה יש הבנות, לגבי היציאה אין, עדיין.
שירה ברגמן
גם אתמול דיברנו על ההבדלים המהותיים בין אשכולות ובין זה, אבל כאמור יש חוסר הסכמה כרגע בין הצדדים.
היו"ר יעקב אשר
בסדר גמור. נגיע לנקודות הללו תוך כדי הדיון. אני לא חושב שנפתח על זה כרגע דיון.
תומר רוזנר
רצינו רק לשמוע סטטוס.

אחזור על הערה מקדימה שאמרתי אתמול כי היא חשובה לנו באופן אישי. אני מבקש לומר שהצעת החוק מורכבת מאוד, מבחינה משפטית היא מנוסחת בצורה מורכבת מאוד. בצוק העתים ובלוח הזמנים הכמעט בלתי אפשרי שנכפה על הכנסת ועל הצוות המקצועי שמלווה את חברי הכנסת לא עלה בידינו לטפל בצורה יסודית ואיכותית בהצעה הזו, למרבה הצער. כפי שאמרתי גם בישיבה הקודמת, לא נוכל להעיר הערות מעמיקות לעניין, כפי שאנחנו נוהגים בדרך כלל, ועל כך אני מתנצל. יחד עם זאת, נעשה כמיטב יכולתנו לסייע לוועדה במהלך הדיון בסוגיות שמתגלות על פני הדברים, אבל אין לראות בכך איזו אמירה מצדנו לגבי הפרטים והדברים לעומקם. אני מתנצל על כך שוב.
היו"ר יעקב אשר
דיברנו על כך לפני הדיון וחשוב שאתה אומר את זה כדי שלא יהיו אחר-כך טענות. אנחנו נתקדם ויעלו טענות. חשוב שיעלו הדברים העיקריים מטעמכם, אנשי המקצוע. אם יש הערות שלכם אז נעשה את זה עכשיו. כל הדברים שאחר-כך יצטרכו ניסוחים יותר מעמיקים יובאו בדיון הבא. אני מקווה שתעמדו במשימה הזאת, זה הרצון של כולם.
תומר רוזנר
נשתדל כמיטב יכולתנו.
היו"ר יעקב אשר
יש מישהו שרוצה לומר משהו באופן כללי או שנתחיל ישר בהקראה?
שלמה דולברג
עדיין לא קיבלנו את הנוסח המתוקן עם ההסכמות אז נא להתחשב בנו. כמובן נלווה את הדיון.
היו"ר יעקב אשר
הנוסח מגיע. נתייחס לזה במהלך ההקראה. הטמעתם את זה בתוך הנוסח?
שירה ברגמן
כן.
היו"ר יעקב אשר
אתם רוצים הפסקה של 5 דקות כדי לעבור על הנוסח?
שלמה דולברג
כן, בבקשה, אם אפשר.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:05 ונתחדשה בשעה 12:10.)
היו"ר יעקב אשר
חברים, חזרנו לדיון, אני מחדש את הישיבה. מי יקרא את הצעת החוק? כאשר אתם מקריאים אנא תציינו בפנינו איפה היו התיקונים שהוכנסו אתמול כדי שנדע את ההבדל מן הנוסח המקורי.
דודי קופל
אני מהלשכה המשפטית במשרד האוצר.
פרק י"ג
מים וביוב

"תיקון חוק תאגידי מיום וביוב

בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (בפרק זה – חוק תאגידי מים וביוב) –

בסעיף 2 –

בהגדרה "הצטרפות לחברה", בסופה יבוא "וכן, לעניין חברת ביוב משותפת – הקצאה של מניות בחברת ביוב משותפת עקב הצטרפות של ספק שרותי ביוב לחברת הביוב המשותפת לפי סעיף 6א1";"
תומר רוזנר
אעצור אותך ואשאל כמה שאלות הבהרה. אני מניח שיש תשובות. ההתאגדות יכולה להיות רק בצורה של חברה?
דודי קופל
כן.
תומר רוזנר
יש לנו למשל את איגוד ערים "דן".
דודי קופל
אנחנו מדברים כרגע על חברה משותפת, שזה גוף חדש שמוקם בידי מספר ספקי שירותי ביוב. הוא יכול להיות אך ורק חברה.
תומר רוזנר
ההצטרפות יכולה להיות רק בדרך של הקצאת מניות?
דודי קופל
כן.
תומר רוזנר
לא ניתן לאפשר לו הצטרפות בדרך אחרת?
דודי קופל
לא.
היו"ר יעקב אשר
אין מגבלות לרשויות מקומיות בדבר כזה? בחנתם את זה לפי הפסיקה הנוכחית?
דודי קופל
מוצע כאן שספק שירותי ביוב במרחב שיבחר להצטרף לחברת ביוב משותפת, ככל שזו חברת הביוב שנמצאת במרחב, יוכל גם להצטרף אליה בדרך של העברת הנכסים לחברת הביוב המשותפת, מחד, והקצאת מניות, מאידך.
תומר רוזנר
כלומר, דרך ההצטרפות היחידה היא הקצאת מניות. בסדר גמור.
היו"ר יעקב אשר
זה קצת שינוי בתפיסה של משרד הפנים. לגבי תאגידי מים למשל זה לא עבד בצורה הזאת.
זמר בלונדהיים
בדיוק בצורה הזאת. אם היום הוקם תאגיד רב-רשותי אז הזיקה ביניהם בפועל- - -
היו"ר יעקב אשר
החלק של אותה רשות, זה כאילו חברה-בת של הרשות?
זמר בלונדהיים
זה לא חברה-בת של הרשות. הרשות היא בעלת השליטה. בתאגיד מים וביוב הרשות היא הרי בעלת שליטה בתאגיד. אם היא בעלת שליטה יחידה אז היא מחזיקה ב-100% ממניות התאגיד. אם זה תאגיד רב-רשותי שכולל 11 רשויות- - -
היו"ר יעקב אשר
אז יש את החלוקה ביניהן.
דודי קופל
זה אותה טרמינולוגיה.
מירה סלומון
הייתה לי הערה לגבי ספק שירותי ביוב. אעיר אותה כאשר נגיע לשם.
דודי קופל
"
במקום ההגדרה "חברה" יבוא
""חברה – כל אחת מאלה: חברה למתן שירותי מים וביוב שהוקמה לפי סימן א' לפרק ב', והתאגדה בישראל לפי חוק החברות;

חברת ביוב, למעט לעניין סעיפים 2, 3(א), 4, 5, 6 עד 6ט, 8(ב), 9, 10(א), 11 עד 13, 26(ג), 29(א) ו-(א1)," – שזה תיקון שהכנסנו עכשיו בעקבות תיקון שנראה בהמשך – "30 עד 32, 51, 68(א) ו-(א1), 69, 111(2) ו-139, ולעניין חברת ביוב שהיא איגוד ערים – גם למעט לעניין סעיף 28 והוראות פרקים ד' ו-ה' וסימן ב' לפרק ח';

חברה אזורית, למעט לעניין סעיפים 2, 3, 5, 6, 6א(ב) ו-(ג) ו-6ב עד 6ט;";"

השתמשנו כאן במודל שכבר היה לגבי ההגדרה "חברה". לאורך החוק "חברה" נקראת באופן שונה ביחס לסעיפים שונים. משמעותה לעתים אך ורק תאגיד מים וביוב, לעתים משמעותה גם חברה אזורית, ולעתים גם או רק חברת ביוב.
תומר רוזנר
יש לי הצעת ייעול. מכיוון שמה שאתם קוראים לו "חברת ביוב" הוא לא רק חברה, כפי שאנחנו יודעים, למה שלא נקרא לזה "תאגיד ביוב" ואז רק במקומות שצריך להפנות גם לתאגיד ביוב נפנה באותם סעיפים שצריך? זה הרבה יותר אלגנטי והרבה יותר נכון.
דודי קופל
אני חייב להגיד שלאורך העבודה על הצעת החוק בחנו גם את האפשרות הזאת. הייתה התלבטות. בסופו של דבר זה יוצר בהרבה סעיפים סרבול רב. שוב, זה לא עניין עקרוני.
תומר רוזנר
אני רק רוצה שתסביר לי את המהות מבחינת הסעיפים שמיעטתם. מה העיקרון שעמד מאחורי המיעוט של אותם סעיפים?
דודי קופל
הסעיפים שמיעטנו הם סעיפים שאינם רלוונטיים.
מירה סלומון
לא נכון.
דודי קופל
אני אסיים ואז תגידי לא נכון. למשל יש סעיפים שמתייחסים לחברה במשמעות של חברה אזורית. בוודאי סעיפים אלה לא רלוונטיים לחברת ביוב. זאת הדרך, כלומר יש סעיפים רבים שהם ספציפיים ושנוגעים אך ורק לתאגידים, שאין צורך להחיל אותם גם לגבי חברות ביוב. זה היה העיקרון: הוראות רלוונטיות לחוק.
תומר רוזנר
זה שאלה של טכניקה חקיקתית. אני באמת ממליץ שוב לקרוא לזה תאגיד ביוב ולא חברת ביוב, כי זה אפילו מטעה.
היו"ר יעקב אשר
זאת הייתה השאלה הראשונה שלנו מן ההתחלה.
תומר רוזנר
כי יש פה גם גופים שאינם חברות, יש איגוד ערים. החוק גם נקרא "חוק תאגידי מים וביוב" אז אין בעיה לקרוא לזה "תאגיד ביוב". לגבי השמטת הסעיפים אכן צריך לבדוק. אני ממליץ לבדוק את האופציה השנייה, אבל זה עניין של ניסוח.
היו"ר יעקב אשר
לגבי ההערה הזאת תענו לנו תשובה אחר-כך, אבל תבדקו את זה שוב. אני מרגיש שאתה גם לא כל-כך יודע להסביר לנו למה לא. תבדקו את זה ותקבלו החלטה.
תומר רוזנר
אגיד לך למה זה נראה לנו קצת בעייתי. יש פה הוראה שאומרת שההגדרה הזאת לא תחול לגבי סעיף 2, שזה הסעיף שאנחנו נמצאים בו. כלומר יש פה את הפרדוקס הידוע של השקרן מכרתים. הפרדוקס הולך כדלקמן: אני כרתי וכל הכרתים שקרנים... אז זה אותו דבר פה.
דודי קופל
אבל את זה אפשר לפתור ברמת הניסוח בלבד.
תומר רוזנר
היא אמרה שיש לה הערה לגבי הסעיפים.
מירה סלומון
זה לא הערה אלא פשוט כאשר עברנו על הצעת החוק, אנחנו יכולים לנחש מה עלה בראש המחוקק כשהוא כתב את הדברים כך- - -
תומר רוזנר
בראש המציע.
מירה סלומון
נכון, בראש מציע ההצעה.
היו"ר יעקב אשר
המחוקק עוד לא אמר את דברו.
מירה סלומון
תודה לך על הדיוק. כאשר מדובר בחברה, אפשר לראות את זה לאורך סעיפי חוק תאגידי מים וביוב, אז ההוראות שמתייחסות לחברה יחולו גם על חברת הביוב.
תומר רוזנר
למעט אותה רשימה ארוכה.
מירה סלומון
למעט סעיפים שבהם יש התייחסות ספציפית לחברת ביוב. אם אנחנו רואים למשל את סעיף 2, שמגדיר חברת ביוב, יש בו התייחסות ספציפית לחברת הביוב באופן שההוראות הרגילות שחלות על חברה לא חלות על חברת הביוב שם.
היו"ר יעקב אשר
אם נקרא לזה "תאגיד" יכול להיות שנחסוך את כל ההתאמות הללו.
מירה סלומון
לגבי המעטת סעיף 2, באמת יש בעיה טאוטולוגית כאן.
היו"ר יעקב אשר
לכם יש העדפה אם זה יופיע בצורה כזאת או בצורה אחרת?
מירה סלומון
לא.
תומר רוזנר
גברת סלומון, אם אתם חושבים שיש סעיפים שהוחרגו או נכללו בטעות או בשגגה אז תפנו את תשומת לבנו. אם לא, נתקדם הלאה.
מירה סלומון
למעט הבעיה בהחרגת סעיף 2, הבעיה שהצפת, לא ראינו בעיה בהפניות.
דודי קופל
"
אחרי ההגדרה "חברה מנהלת" יבוא
""חברת ביוב" – מי שקיבל רישיון חברת ביוב;"

זה גם מופיע בנוסח המתוקן.
היו"ר יעקב אשר
בנוסח המתוקן שלכם?
דודי קופל
סליחה, את זה לא הספקנו עדיין לתקן.
תומר רוזנר
איפה בא לידי ביטוי מה שאמרתם, שזה יכול להיות או תאגיד חברה או איגוד ערים?
דודי קופל
לזה נגיד בסעיף עצמו.
היו"ר יעקב אשר
אפילו רק כדי שתומר רוזנר יידע, אתם צריכים להגיד. ההגדרה הקודמת הייתה "מי שקיבל רישיון הולכה וטיפול במרחב ביוב", זה נקרא "חברת ביוב", ועכשיו איך אתם קוראים לזה?
דודי קופל
"מי שקיבל רישיון חברת ביוב". הייעוץ המשפטי של הוועדה הפנה את תשומת לבנו למעגליות בהגדרות.

""חברת ביוב משותפת" – חברת ביוב כאמור בסעיף 15(ג1)(1)(ג);";

בהגדרה "מערכת ביוב", בסופה יבוא "ולעניין ספק שירותי ביוב – תשתית הולכה וטיפול";
אחרי ההגדרה "מקרקעין ציבוריים" יבוא
""מרחב ביוב" – כמשמעותו בסעיף 6א1(א);

"ספק שירותי ביוב" – חברה, חברה אזורית, חברת ביוב ורשות מקומית, שמספקים שירותי ביוב;";

בהגדרה "פעילות חיונית", אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) לגבי חברת ביוב – מתן שירותי הולכה וטיפול לצרכנים;";"
היו"ר יעקב אשר
אני מבקש שתקרא את זה קצת יותר לאט כי פשוט נחסוך עבודה אחר-כך.
מירה סלומון
אם אפשר לחכות רגע עם ההגדרה "ספק שירותי ביוב". אסביר מה בדקתי. תבינו אותנו, גם היועץ המשפטי לוועדה, גם מנהלת המחלקה המשפטית של מרכז השלטון המקומי קצת "הרוסים" אז הדברים האלה מגיעים ממש ברגע האחרון, אני מתנצלת על כך שהמתנתם. הדבר שבדקנו, "ספק שירותי ביוב" כתוב שהוא "חברה, חברה אזורית, חברת ביוב ורשות מקומית". על-פי חוק הפרשנות "רשות מקומית" כוללת גם איגוד ערים אז לכאורה לא הייתה בעיה. וידאתי שבחוק תאגידי מים וביוב "איגוד ערים" גם הוא מוגדר כרשות מקומית. זו הסיבה שביקשתי לוודא.
היו"ר יעקב אשר
השאלה אם רשות מקומית כוללת את הכול.
מירה סלומון
גם איגודי ערים שעוסקים בשירותי ביוב.
דודי קופל
"

(ו) בהגדרה "פעילות חיונית", אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) לגבי חברת ביוב – מתן שירותי הולכה וטיפול לצרכנים;";

בהגדרה "צרכן", לפני "לרבות רשות מקומית" יבוא "לעניין חברה או חברה אזורית –" ובסופה יבוא "ולעניין חברת ביוב – מי שביקש ממנה לקבל שירותי הולכה וטיפול או להצטרף לחברת ביוב משותפת לפי סעיף 6א1(ב) וכן מי שזכאי לבקש כאמור";"
רוני טיסר
כאן הייתה לנו שאלה. השאלה הראשונה, ביקשנו לשנות את "ביקש ממנה או ביקש להצטרף" ל: "מקבל שירותי הולכה וטיפול או הצטרף כבר", על מנת שנדבר על הסטטוס האמיתי, שהוא כבר חלק מהחברה או מקבל ממנה שירותי הולכה וטיפול.

השאלה השנייה, שהיא יותר מהותית, יש הוראה מהותית שקובעת שמי שמבקש לקבל שירותי הולכה וטיפול מחברת הביוב, חברת הביוב מחויבת לספק לו אותם. לכן נשאלת השאלה למה צריך להוסיף את המילים "וכן מי שזכאי לבקש כאמור". אם הוא לא ביקש לקבל שירותים מן החברה- - -
דודי קופל
אנחנו מסכימים עם הערת הוועדה.
תומר רוזנר
עכשיו יש לנו את השאלה הבאה שהיא פלפול. אתה אוהב פלפולים. החברה הזאת עשוי שהיא תספק שירותי הולכה וטיפול גם לעצמה מכיוון שהיא יכולה להיות גם תאגיד קיים. נכון? אז היא צרכן של עצמה כאילו?
דודי קופל
אפשר להגיד בהקשר הזה, יש כאן בעצם כמה- - -
קריאה
אפשר לשאול את זה גם לגבי מה שקיים היום, זה לא דבר חדש.
תומר רוזנר
הם צופים מצב שתאגיד קיים גדול במרחב מסוים יהפוך להיות גם חברת ביוב אזורית. זאת אומרת, הוא ימשיך לספק לעצמו ולאיפה שהוא צריך לספק.
היו"ר יעקב אשר
ויהיה חייב לצרף אליו.
תומר רוזנר
ויהיה חייב לצרף אליו. לגבי השירותים שהוא נותן לעצמו, מה הסטטוס שלו?
היו"ר יעקב אשר
כשהם יצטרפו, מה יהיה הסטטוס שלהם?
תומר רוזנר
הם יהיו צרכנים.
היו"ר יעקב אשר
הם יהיו צרכנים ואיך הוא ייקרא?
תומר רוזנר
אני לא יודע איך הוא ייקרא. זה הפלפול.
זמר בלונדהיים
אני לא בטוח שהבנתי את השאלה. המצב של חברה וחברה-בת, ואז יש מערכת יחסים ביניהן, לפעמים חוזים ביניהן ודברים כאלה, זה קורה.
תומר רוזנר
לא, זה בסדר. אני שואל מה מעמדו.
היו"ר יעקב אשר
יהיה מעמד לא שווה בעצם לחלק מן השותפים.
תומר רוזנר
אם הוא מספק שירותים לעצמו- - -
היו"ר יעקב אשר
כשאתה מקים מחדש במקום שלא היה תאגיד אז אין בעיה. היכן שיש תאגיד, אתה מרחיב אותו עכשיו, כל הסטטוס משתנה.
דודי קופל
הוא מקים את זה כדי לספק שירותי הולכה וטיפול כתאגיד עצמו. הוא עדיין נותר תאגיד אם אנחנו מדברים על גוף קיים.
תומר רוזנר
כן. אז הוא צרכן של עצמו?
דודי קופל
בתאגיד, הרשות המקומית היא הצרכן שלו.
תומר רוזנר
בתאגיד קיים, למשל תאגיד יקנעם, נגיד שהוא תאגיד חזק והוא ייתן את השירותים באזור שלו, הוא ייתן שירותי ביוב לעצמו ולאחרים, הוא יהיה תאגיד קיים. זאת אומרת, מה מעמדו כלפי עצמו?
דודי קופל
מעמדו כלפי עצמו מכוח היותו עדיין תאגיד מים וביוב, הרשות המקומית מעמדה כצרכן.
תומר רוזנר
לא הרשות המקומית.
דודי קופל
אבל זה העניין.
היו"ר יעקב אשר
התאגיד הוא כביכול הרשות המקומית.
תומר רוזנר
התאגיד הוא שעכשיו אוסף את הביוב מהצרכנים, לא הרשות המקומית.
דודי קופל
חברה-בת שלו.
תומר רוזנר
הוא חייב להיות בחברה-בת? חייבת להיות הפרדה מבנית?
דודי קופל
כן.
תומר רוזנר
אז אין בעיה, אז הוא צרכן.
דודי קופל
"

בהגדרה "רשות מקומית", אחרי "או מועצה מקומית," יבוא "לעניין חברת ביוב – גם איגוד ערים ומועצה אזורית";"
מירה סלומון
לזה ביקשתי קודם להתייחס.
דודי קופל
"
אחרי ההגדרה "רישיון" יבוא
""רישיון הולכה וטיפול" – רישיון למתן שירותי הולכה וטיפול שניתן לפי סעיף 15;

"רישיון חברת ביוב" – רישיון הולכה וטיפול שניתן לפי סעיף 15(ג1)(1);";"
תומר רוזנר
אתה לא יכול להגדיר את ההגדרה באמצעות עצמה. "רישיון למתן שירותי הולכה וטיפול".
דודי קופל
אבל יש הגדרה של "רישיון הולכה וטיפול".
תומר רוזנר
זה מה שאתה מגדיר עכשיו.
דודי קופל
לא, עכשיו אני מגדיר "רישיון חברת ביוב".
תומר רוזנר
בסדר. סליחה.
דודי קופל
"
אחרי ההגדרה "שירותי ביוב" יבוא
""שירותי הולכה וטיפול" – שירותי ביוב הכוללים את אלה: הולכת שפכים, טיהורם, סילוקם וטיפול בבוצה וסילוקה באמצעות תשתית הולכה וטיפול, לרבות הקמה, שדרוג, הרחבה, שיקום ותחזוקה של תשתיות ההולכה והטיפול;";"
היו"ר יעקב אשר
היא לא יכולה להתעסק בדברים נוספים שהם נגזרת מזה?
דודי קופל
אלה הם תפקידיה. אנחנו נגיע מאוחר יותר לסעיף 29.
היו"ר יעקב אשר
אני מדבר למשל על ייצור חשמל. אתה רוצה שזה יהיה רווחי, נכון? אנחנו לוקחים ערים ומשקמים אותן, לוקחים תאגידים ומשקמים אותם.
קריאה
צריכה להיות גם אופציה ליזמות.
היו"ר יעקב אשר
קחו את זה בחשבון. אם אתם לא מגבילים את זה אז זה בסדר. אני לא אומר שהם יפתחו קיוסקים או חנות פלאפל, אבל דבר שהוא בתחום הזה.
תומר רוזנר
של ניצול התוצרים של הביוב. זה הערה חשובה. אבל הנקודה שאני רוצה לשאול עליה שוב, גם מתוך חוסר ידיעה- - -
היו"ר יעקב אשר
תפסיק להתנצל. זה לוקח כך יותר זמן...
תומר רוזנר
אתם מגדירים שירותי הולכה. זה נקודה מרכזית בכל העניין הזה. צריכה להיות הפרדה ברורה, הפרדה שקיימת בחקיקה אחרת שמתייחסת לשירותי תשתית אחרים, מה הם שירותי חלוקה, או במקרה הזה איסוף, מה הם שירותי הולכה ואיפה עובר הגבול במובן העקרוני. במובן הפרקטי בוודאי יצטרכו בכל מקרה לגופו לראות איפה עובר קו הגבול במובן הפיזי, אבל במובן של ההגדרה צריך להגדיר בצורה ברורה, גם מטעמי אחריות פלילית וגם מטעמים אחרים, איפה עובר קו הגבול. זאת אומרת, איפה השירות שאותו תאגיד יכול לעשות ואיפה לא. אציג דוגמה. יש לנו מפעל גדול שנמצא בשולי עיר והוא מזרים ישירות למט"ש. יש מקרים כאלה. ממי הוא יקבל את השירותים? מחברת הביוב העירונית, או חברת האיסוף נקרא לה, או מחברת ההולכה?
דוד וינברג
אחזור על ההפרדה שעשינו פה. גם בחוק הקיים שמדבר על אינוונטר שמתחיל מהביוב הציבורי, פה הוא נקרא איסוף, ועד המט"ש בסילוק. החלוקה שנעשתה פה, אחרי האיסוף "חתכנו" לשירותי הולכה וטיפול. אותה שאלה קיימת גם היום, איפה האיסוף ואיפה ההולכה. אין לנו נו"ן-צדי"ק וגם בחוק אי אפשר לקבוע נו"ן-צדי"ק כי כל מקום שונה.
היו"ר יעקב אשר
אני לא מדבר על זה.
דוד וינברג
עכשיו לגבי הצרכן – הצרכן שקיבל שירותים מהתאגיד, לפי הדוגמה שלך למשל, גם אם הוא יכול להיות בתחום של חברת הביוב הוא לא הצרכן שלה. הוא נשאר הצרכן של התאגיד שלו. אם צריך בסוף להתחשבן כי הוא "זורק" ישירות לקו, מסיבות הנדסיות, זה התחשבנות בין חברת הביוב ובין החברה הרגילה. בסדר?
תומר רוזנר
שוב אני מסביר. צריכה להיות הגדרה ברורה. לא במובן הפיזי, כי במובן הפיזי זה משתנה ממקום למקום, זה ברור. אבל צריכה להיות הגדרה ברורה לא בנו"ן-צדי"ק הגיאוגרפי.
דוד וינברג
הגדרה ברורה היא מהאיסוף והלאה.
תומר רוזנר
איפה נגמר האיסוף ואיפה מתחילה ההולכה?
דוד וינברג
אני לא יכול להגיד נו"ן-צדי"ק.
תומר רוזנר
לא איפה פיזית זה מתחיל, איפה במובן של ההגדרה.
דודי קופל
יש כאן שני נדבכים בעצם. יש פעם אחת שהגדרנו מה הן הפעולות: הולכת שפכים, טיהורם, סילוקם וכולי.
תומר רוזנר
אני מתרכז בנדבך השני, לא בהולכה.
דודי קופל
הנדבך השני הוא באמצעות תשתית הולכה וטיפול. כלומר, כדי שהפעולות הללו ייכללו במסגרת של שירותי הולכה וטיפול זה צריך להיות באמצעות תשתית ההולכה והטיפול.
תומר רוזנר
אתה מדבר על משהו אחר. אני מנצל את זה שנמצא כאן מר בלונדהיים שמכיר את הדברים היטב. גם בחשמל וגם בגז יש הפרדה בהגדרות בחוק בין שירותי הולכה לשירותי חלוקה. כאן צריכה להיות הפרדה בהגדרה בין שירותי הולכה לשירותי איסוף, גם כדי שלא יהיו ויכוחים מי הם הצרכנים של מי וגם כדי שיהיה ברור איפה עובר גבול האחריות.
מירה סלומון
אמש דיברנו על זה. סיכמנו שתיקבע הגדרה שמדברת על הפרדה, וההפרדה הזאת תיקבע ברישיון עצמו, איפה מתחילה הפעילות שלו ואיפה מסתיימת הפעילות של תאגיד המים והביוב שלפני כן. לא ראיתי את הסיכום הזה מנוסח כפי שצריך כאן בהצעת החוק. ההפרדה הזאת היא בין התחום הפנים-עירוני לתחום החוץ-עירוני.
היו"ר יעקב אשר
היועץ המשפטי של הוועדה אומר: פיזית – נכון, זה באמת אסור ברישיון וכל אחד יידע את גבולות הגזרה.
מירה סלומון
לכן צריך הגדרה. באמת לא ראינו את זה. לכן בתחילת הדיון קראתי להם ואמרתי שאנחנו לא רואים את זה בהגדרה. אנחנו לא רואים הגדרה שאומרת: תחום פנים-עירוני כך, ואז כמפורט ברישיון, תחום חוץ-עירוני כך, ואז כמפורט ברישיון.
תומר רוזנר
ברור שיש זיקת גומלין ואפילו שינויים קונצפטואליים בין מערכת הולכה למערכת חלוקה, במקרה הזה מערכת איסוף. כדי שלא יהיו ויכוחים בעתיד בשאלה מי צרכן של מי, מי הולך למי, ברור שברישיון אתם תאמרו את זה בפועל, אבל גם צריך להגדיר ברמה הקונצפטואלית מה זה שירותי הולכה, כפי שמופיע בחוקי תשתית אחרים.
דודי קופל
אבל כאן הגדרנו את שירותי ההולכה.
תומר רוזנר
איפה מתחילה ההולכה. לא ברמה הפיזית אלא ברמה הקונצפטואלית.
דוד וינברג
בסוף האיסוף הציבורי.
תומר רוזנר
מה זה אומר?
דוד וינברג
תראה איך מוגדרת מערכת ביוב: "כל מערכות הביוב הציבורי ובכלל זה ביוב מאסף וביוב ראשי, על כל מתקניהם, תחנות שאיבה וקווי סליקה, על כל מתקניהם, מתקנים לטיהור שפכים, מתקנים לטיפול בבוצה וכן מתקנים לסילוק שפכים מטוהרים". הוספנו שלגבי תשתית הולכה וטיפול זה רק החלקים שאינם מערכת הביוב הציבורי, זה בעצם מתחיל עם הביב המאסף. זה מה שאנחנו אומרים. אין לי הגדרה טובה יותר מזאת.
תומר רוזנר
חייבים להגדיר את הדבר הזה. זה גם תוחם את גבולות האחריות.
היו"ר יעקב אשר
זה יכול להיות שונה במקרים שונים.
תומר רוזנר
במקרה הפרטני, בוודאי.
היו"ר יעקב אשר
לאותה חברה יכולות להיות כמה אפשרויות במקומות שונים. אם אתה "סוגר" את זה בהגדרה- - -
תומר רוזנר
אסביר. ההגדרה צריכה להיות כדי ליצור את ההפרדה הברורה בין מה שהתאגיד המקומי אחראי לו, נקרא לו לצורך העניין: הרשות המקומית. הרשות המקומית אחראית לאסוף מן הצרכנים, והתאגיד הזה אחראי להולכה מנקודה מסוימת למט"ש או לאן ששופכים את השפכים האלה. לכן צריך איזה תיחום, גם שיהיה ברור שלא יכול להיות שיש לנו צרכן סופי שמתחבר לחברה הזאת, כי אז אנחנו יוצרים איזו זליגה בין תחומי האחריות, וגם שיהיה ברור איפה עובר קו האחריות ברמה המשפטית, לא ברמה הפיזית. את הרמה הפיזית אתם תגדירו ברישיון, זה ברור.
מירה סלומון
כפי שהסבירו לנו אתמול, והבנו את הבעייתיות שיש בזה, יש מתקנים של טיפול בקולחין, כאשר מתקנים כאלה בבירור צריכים להיות חלק משירותי ההולכה והטיפול, ויש את צינורות ההולכה, את כל המנגנון של ההולכה, שבו אין יכולת לבצע הפרדה ברורה בין מה שנמצא בתחום הפנים-עירוני לבין מה שנמצא בתחום החוץ-עירוני. לגביו ספציפית בתיחום של צינורות ההולכה הללו – ושוב, המנכ"ל שלנו שמכיר את התחום הזה מקרוב מאוד יכול להסביר – יש חלק שבפירוש צריך להיות שייך לתאגיד המים והביוב וחלק שצריך להיות למי שעוסק בהולכה וטיפול. להבחין בצנרת בדיוק איפה נמצא החלק הזה והחלק הזה – אי אפשר.
תומר רוזנר
ברור שאת זה אנחנו לא עושים בחוק.
מירה סלומון
את זה הסבירו לנו אתמול והבנו.
תומר רוזנר
זה בסדר, אבל עדיין צריך להיות איזה תיחום ברור. כשרוצים להקים חברת ביוב – אגב, מה מנחה? אנחנו הרי לא רוצים ליצור ויכוחים אין-סופיים בשאלה- - -
היו"ר יעקב אשר
אם אתה מדבר על הוויכוחים אז אתה מדבר על הפיזי. אז אתה מגיע לפיזי.
תומר רוזנר
נכון, אבל הפיזי צריך להיות מונחה על-פי איזה עיקרון.
היו"ר יעקב אשר
למה מונחה? תן אפשרות שזה יכול להיות כך וכך וכך, והכול לפי המצב הקיים, לפי הנו"ן-צדי"קים בשטח.
תומר רוזנר
אבל עדיין צריך להנחות באיזה עיקרון.
שלמה דולברג
אני מבקש להציע משהו. כל מעבר של פעילות ואחריות מלווה גם במעבר של הנכסים עצמם. נכסים זה הצנרת וכמובן האיכון של הצנרת ואיפה היא נמצאת ומה הכתרים השונים שלה.
היו"ר יעקב אשר
בוודאי אם יש שם גם מט"ש.
שלמה דולברג
זה מלווה גם במִפקד נכסים כזה או אחר. מתוך מִפקד הנכסים או מתוך מצבת הנכסים ניתן לבצע הפרדה כפי שאתה מבקש. היא בדרך כלל ניתנת ברישיון אבל אפשר למצוא לזה פתרון.
דודי קופל
יש לי שני דברים. אחד, בהתייחס לדברים שמר דולברג אמר, כאן כברירת מחדל לפחות ספק שירותי ביוב שיקבל שירותים מחברת ביוב, ברירת המחדל היא שלא תהיה העברת נכסים ביום הראשון, לכן אני לא בטוח שזה נותן פתרון. אפשר אולי להציע שנגדיר את השירותים שניתנים באמצעות תשתיות ההולכה והטיפול. אז אפשר להגיד: "לרבות", וכולי וכולי.
תומר רוזנר
מעולה. זאת הייתה הכוונה.
איתי חוטר
אני סמנכ"ל כלכלה במרכז השלטון המקומי. באותו עניין, בהגדרת "שירותי הולכה וטיפול" נעדרת לדעתנו ההגדרה "פעילות נוספת" שכן מופיעה בחוק תאגידי מים וביוב, בכל אופן לעניין פסקאות (3) ו-(4) המדברות על השבה, הולכה או מכירה של קולחין לשימושים חקלאיים ואחרים וניצול בוצה ומכירתה. זה צריך להיכנס לאותה במסגרת.
תומר רוזנר
הוא צודק, צריך להכניס את זה, בוודאי.
היו"ר יעקב אשר
אז תמצאו הגדרה לעניין הזה. אם לא פה אז תחפשו להכניס את זה בהגדרה אחרת. תבינו דבר אחד, פרט להגדרות יש גם חוק ויש מהות. יש מחר חברה שצריכה לטפל בזה ויש מאחוריה רשויות מקומיות שעלולות לקרוס. אם אנחנו רוצים שהחברות הללו יתנו שירות – הממשלה אתי? הממשלה שומעת? – אז אנחנו בוודאי לא רוצים לתת להם אפשרות לפתוח עכשיו קניון או חנויות פלאפל, אבל יש דברים, זה אל"ף-בי"ת של מי שמקים חברות מסוג כזה, וזה גם התקווה היחידה לרשויות מקומיות שיודעות לעשות כך, לייצר הכנסות. אם מהבוצה הזאת אפשר לייצר מחר חשמל, לייצר אנרגיה כזו או אחרת ולהרוויח כסף – ואגב בהגדרה צריך להבהיר שההכנסות חייב ללכת רק לתחום הזה – אני לא רוצה שכל האפשרויות שלהם יהיו רק להוליך, לנקות, לסדר ולעשות ולא להעצים את זה.
דודי קופל
זה קיים בתוך החוק. מאחר והגדרת "החברה" בסעיף 15 כוללת בתוכה גם חברת ביוב, ממילא ניתן לתת להם גם רישיון לפעילות נוספת, כפי שניתן היום.
איתי חוטר
למה זה צריך להיות כך?
היו"ר יעקב אשר
זה צריך להיות בתוך זה. אנחנו רוצים לייעל.
דוד וינברג
אנחנו בסעיף ההגדרות. הסעיף המהותי קובע שהממונה נותן רישיון, וברישיון מותר לתת לפעילות נוספת. הרישיון לפעילות נוספת חל על כל סוגי החברות, גם על חברות ביוב וגם על חברות אזוריות וגם על החברות הרגילות. לכן זה מכיל ממילא את הכול. אל תשכחו שאנחנו בסעיף ההגדרות.
איתי חוטר
בנקודה הקודמת הסכמנו אתכם שזה יכול להיות במסגרת הרישיון, גבולות האחריות וכולי. כאן זה חייב להיות חלק מובנה. זה לא יכול להיות מותנה בהסכמת הממונה.
קריאה
זה חלק משירותי הולכה וטיפול.
דוד וינברג
זה כחלק מתנאי הרישיון.
איתי חוטר
לא, זה צריך להיות בחוק.
שירה ברגמן
היום כשתאגיד מים וביוב רוצה לעשות פעולה נוספת הוא נדרש לקבל רישיון פרטני מהממונה על התאגידים לעשייה הזאת.
היו"ר יעקב אשר
בואו נשאיר את המצב שקיים היום. למה לעשות תאגידים? מה הרעיון? אם אנחנו לא נוגעים בכלום אז בואו נשאיר את זה כך וגמרנו את הסיפור. תחשבו קצת בראייה של קידמה.
שירה ברגמן
לחלוטין קידמה, אבל עדיין האחריות שלנו להבטיח שהחברה תעשה את תפקידה המהותי, והוא ביוב. לכן צריך בכל זאת לעשות איזו רגולציה.
היו"ר יעקב אשר
בסדר, אבל אפשר לקבוע תנאים בסיסיים שצריך בשביל לעשות את זה. זה בסדר גמור. אבל אני רוצה שבהגדרה "שירותי הולכה וטיפול" ייכלל גם זה, כמו בחוק, כפי שצריך.
שירה ברגמן
הולכה וטיפול זה גם אנרגיה סולרית? לא.
דודי קופל
אציג דוגמה. כיום אחת מהוראות החוק, סעיף 15(ג) אומר שהממונה רשאי להתנות את מתן הרישיון לפעילות נוספת במתן רישיון לחברה-בת של התאגיד.
תומר רוזנר
אז עוד חברה? אנחנו מדברים עכשיו כבר על חברה-שלישונית?
דודי קופל
תלוי באיזה מקרה. יש כאן רציונל מסוים של הפרדה תאגידית שהחוק קובע, אז עכשיו נבטל את זה?
תומר רוזנר
בהקשר הספציפי הזה – כן. אנחנו עושים את ההפרדה כבר ברמה- - -
איתי חוטר
זה לא בהכרח נכון. מה זה רלוונטי? איפה היעילות הכלכלית? למה זה צריך להיות מותנה במשהו?
שירה ברגמן
לצורך העניין, אם רוצים להקים קניון, האם זה נחשב בהגדרה כהולכה וטיפול?
היו"ר יעקב אשר
לא.
איתי חוטר
אמרנו לקחת את פסקאות (3) ו-(4) על פעילות נוספת ולהכניס אותן באופן מובנה להגדרה "שירותי הולכה וטיפול".
דוד וינברג
כל העניין של פעילות נוספת זה פעילות שקשורה איכשהו לתחום המים והביוב אבל היא לא מים וביוב פר-אקסלנס.
איתי חוטר
אולי בתאגיד מים וביוב אתה צודק, אבל ברגע שאתה מקים חברה שזה מה שהיא עושה, מה אתה רוצה שהיא תעשה עם הבוצה ועם המים?
היו"ר יעקב אשר
סליחה, אני לא צריך עזרה, אני רוצה לסכם. נציגי הממשלה, אני מבקש שבתוך הגדרת "שירותי הולכה וטיפול" יהיו גם אותם 3-4 דברים מוגדרים. לא קניון ולא משהו אחר.
מירה סלומון
אמרנו: פסקאות (3) ו-(4). לא אמרנו כל פעילות נוספת.
דוד וינברג
אם צריך לפעול לפי פסקאות (3) ו-(4) אז יבקשו בקשה לפעילות נוספת. המטרה היא טיפול בכשל בביוב.
מירה סלומון
מה המשמעות של טיפול?
תומר רוזנר
מה יעשה התאגיד החדש עם הביוב?
היו"ר יעקב אשר
רבותי, סיכמנו. אבקש שזה יוטמע בתוך התיקונים. הלאה.
יעל גרמן (יש עתיד)
ביקשתי לומר שני דברים. אני מבקשת לדעת מה מטרת הפרק הזה.
שירה ברגמן
אסביר. נעשה תקציר של הישיבה של אתמול, ממש בקצרה, כי הצגנו את זה.
תומר רוזנר
אבל אציע לשירה ברגמן, ברשותך, אם תוכלי להעביר לחברת הכנסת גרמן את המצגת שהצגתם אתמול.
שירה ברגמן
אשלח לה את המצגת וגם נעביר אותה לוועדה.
היו"ר יעקב אשר
3 דקות לתמצות.
שירה ברגמן
המטרה של תיקון החוק המוצע היא לטפל בכשל עמוק מאוד שיש לנו בתחום הביוב. לא אציג כאן את כל ההסבר לגבי כל הכשלים. אפיינו את הכשלים. בגדול, הרעיון הוא להעביר את הטיפול בביוב שהוא מעבר לתחום העירוני, כלומר ההולכה והטיפול, טיהור הביוב, מט"שים וקווי ההולכה הגדולים, להעביר את זה לחברה או לגוף שיש לו יתרונות לגודל בחלוקה מרחבית במדינת ישראל.
היו"ר יעקב אשר
את בהרצליה היית מחוברת לאיגוד "דן"?
תומר רוזנר
לא, יש להם מט"ש משלהם.
היו"ר יעקב אשר
זה לעשות איגודים כמו איגוד "דן" בכל הארץ, אבל לעשות את זה בצורה- -
קריאה
וולונטריים לכאורה.
יעל גרמן (יש עתיד)
יעקב אשר, נכשלנו עם כל תאגידי המים. אנחנו רוצים להיכשל גם עם תאגיד ביוב? אני שואלת אותך.
היו"ר יעקב אשר
זאת שאלה שעלתה.
יעל גרמן (יש עתיד)
לכן אני שואלת מה המטרה.
היו"ר יעקב אשר
אבל אני חושב שיש הבדל גדול בדברים האלה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא יודעת. אני שומעת את אותו דבר.
היו"ר יעקב אשר
איגודי המים מטפלים בבעיות. "נכשלנו" – זה גם שאלה סובייקטיבית. יש מקומות שזה הצליח. אבל גם כאן, וגם לדעת השלטון המקומי, אם אני מבין נכון, זה לא כמו העמדה שלהם בעניין תאגידי המים. נכון? שלמה דולברג, אולי בשתי מילים תסביר למה. אני כראש עיריית בני-ברק לשעבר מכיר את איגוד המים, ובביוב הייתי באיגוד "דן".
שלמה דולברג
עכשיו אסביר את משרד האוצר...
היו"ר יעקב אשר
בכוונה "גלגלתי" את זה אליו.
יעל גרמן (יש עתיד)
למה הרשויות המקומיות צריכות את החוק? זאת השאלה, בגדול.
שלמה דולברג
מה שהמדינה רוצה לעשות כאן הוא בעצם ליצור פעילות טיפול בביוב שהיא אזורית חוץ-עירונית במקומות שבהם היא איננה מוסדרת. זאת אומרת, היכן שיש את איגוד "דן" או היכן שיש מט"שים מסודרים או היכן שיש איגודי ערים שמנקזים ומטפלים – למדינה אין בעיה. המדינה רק אומרת: באותם ישובים שלא מסודרים במערכות איסוף וטיפול חוץ-עירוניות מסודרות אני רוצה להסדיר את זה בסוג של חברות דומות לתאגידי מים. אנחנו הסדרנו והסכמנו שלא יכריחו אף רשות מקומית לעשות את זה, זה יהיה וולונטרי לגמרי. כלומר, זה אמור לפתור איים שלא מסודרים ברמת הביוב האזורי.
היו"ר יעקב אשר
שלא מסודרים ואין להם כדאיות כלכלית לעשות את זה לבד.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה רק אם רשות מקומית רוצה להתחבר?
היו"ר יעקב אשר
זה ממש לטובת הרשויות.
שלמה דולברג
נכון, רק אם רשות מקומית רוצה להצטרף.
תומר רוזנר
או תאגיד.
יעל גרמן (יש עתיד)
למעשה היום כל תאגיד מים הוא גם תאגיד ביוב.
שלמה דולברג
נכון מאוד. הוא מזרים לאיזשהו מקום ומקבל שירותי מט"ש ממישהו, או ממט"ש של עצמו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אם רשות מקומית רוצה להצטרף לתאגיד גדול יותר – זה מה שמסדיר.
שלמה דולברג
נכון, ברמת טיפול והולכה אזורית, לא פנים-עירונית.
תומר רוזנר
היא יכולה גם לקבל שירותים.
יעל גרמן (יש עתיד)
בסדר, זאת הייתה שאלה אחת, וכמובן אלמד ואראה. הבנתי משהו שונה לחלוטין.
קריאה
לא בכדִי.
מירה סלומון
זה התחיל קצת אחרת.
איתי חוטר
היו פה קצת חששות לכוונות נסתרות כאלה ואחרות.
היו"ר יעקב אשר
אני מבקש שבפעם הבאה תעדכנו את חברי הכנסת, אל תשאירו אותנו במתח...
יעל גרמן (יש עתיד)
חברי הכנסת צריכים להיות כאן כדי שיעדכנו אותם...
היו"ר יעקב אשר
לחברי הכנסת יש חסינות...
יעל גרמן (יש עתיד)
השאלה השנייה שלי טכנית מאוד. אנחנו מצביעים היום?
היו"ר יעקב אשר
לא. הייתה הקדמה של היועץ המשפטי של הוועדה. בגלל עומס הדברים שמונחים על השולחן תומר רוזנר לא הצליח לעבור עדיין על הכול.
יעל גרמן (יש עתיד)
ההערה השלישית שלי היא האם למרכז השלטון המקומי, שאני מאמינה בו, יש הערות ובקשה להסתייגויות. אם לא תשכנעו את חברי, שלדעתי נמצא ביחד אתי באותו צד, ביחד אתכם, אם לא תצליחו לשכנע אותו אנא העבירו את זה אליי כדי שאעלה את זה כהסתייגויות. עד מתי אפשר להעביר הסתייגויות?
תומר רוזנר
עד ליום ראשון.
היו"ר יעקב אשר
אבל חסר לך עוד חלק שאני אשלים.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה המון זמן... אתה מרשה שאני אעבוד בשישי-שבת?...
היו"ר יעקב אשר
קודם כול, אני בוודאי לא מרשה לך, אבל אף פעם בעניין הזה לא שמעת בקולי... חוץ מאשר בדברים הציבוריים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז היום יסתיימו כל הדיונים בהצעת החוק?
היו"ר יעקב אשר
לא יסתיימו הדיונים היום.
יעל גרמן (יש עתיד)
איך אפשר להגיש הסתייגויות ביום ראשון?
היו"ר יעקב אשר
יהיה נוסח.
תומר רוזנר
את יכולה להגיש גם ביום שלישי אבל זה יהיה כבר אחרי ההצבעות...
יעל גרמן (יש עתיד)
ההערה שלך עכשיו דמתה להערות של היושב-ראש הקודם.
היו"ר יעקב אשר
מאחר וביקשת הסתייגויות מן השלטון המקומי אז אני צריך לעדכן אותך שהשלטון המקומי אתמול נפגש עם נציגי הממשלה והם ישבו זמן רב מאוד והגיעו להבנות בכל הדברים כמעט.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז אם אין הסתייגויות- - -
היו"ר יעקב אשר
במקרה חירום תקבלי אולי הסתייגות אחת.
שלמה דולברג
אבל אולי נדבר על זה בהזדמנות הזאת, על הנושא היחיד שנשאר פתוח?
היו"ר יעקב אשר
עזוב, תדבר איתה בטלפון, ולא בשבת.
יעל גרמן (יש עתיד)
למה לא?
היו"ר יעקב אשר
לא עכשיו, כי דנו בזה כבר. נגיע גם לפתרון. אם לא יהיה פתרון אני מרשה לך מראש להסתייג מזה, תסתייגי על תנאי. פשוט אנחנו רוצים להתקדם כדי שהוועדה תעמוד בהתחייבויות שלה. אשמח אם תישארי פה.
תומר רוזנר
לסיכום הנקודה הקודמת שאדוני היושב-ראש סיכם, הגדרת "שירותי הולכה וטיפול" תכלול גם את השירותים הנוספים שמופיעים בפרטים 3 ו-4 בסעיף המגדיר היום פעילות נוספת, ותהיה הפרדה בתוך ההגדרה בין הפעילות הזאת לפעילות חיונית. כלומר, זו לא תהיה פעילות חיונית.
דוד וינברג
זה פעילות נוספת, אז מה ההבדל?
תומר רוזנר
זה לא פעילות נוספת וזה לא פעילות חיונית. זה פעילות לא חיונית אך לא נוספת.
מירה סלומון
היא "שירותי הולכה וטיפול"- - -
תומר רוזנר
"שאינה פעילות חיונית".
היו"ר יעקב אשר
חבר'ה, שמעתם, זה הסיכום. תפנימו את זה. אם עדיין יש לכם הערות תגידו אותן אחר-כך, אבל בעיקרון זה כרגע הסיכום של הוועדה. אם תרצו, תגישו הסתייגות.
איתי חוטר
זה חלק מפעולות הליבה.
דוד וינברג
לא, הוא אמר שזה לא חלק מפעילות חיונית.
היו"ר יעקב אשר
כי היא לא חיונית. היא חלק בסיסי, היא עוד פעילות.
איתי חוטר
היא בליבה של העשייה.
היו"ר יעקב אשר
אם תאמר "חיונית" מחר יתווכחו אתך אם זה באמת חיוני או לא. אתה יודע למה זה לא חיוני? כי גם בלי זה אפשר לתפעל.
דוד וינברג
זה בדיוק העמדה שלנו.
היו"ר יעקב אשר
אבל תחשבו קצת קדימה. אם אתם רוצים שאנשים יפעילו דברים כאלה, הם צריכים להפעיל את זה.
דוד וינברג
גם אנחנו רוצים שהם יפעילו. איפה שזה יעיל אנחנו רוצים שיפעילו, איפה שזה לא יעיל שלא יפעילו.
היו"ר יעקב אשר
אם זה לא יעיל – לא יעשו את זה.
דוד וינברג
כל החוק הזה בא לעודד יעילות. איפה שזה יעיל אנחנו ראשונים שנוביל כדי שיעשו את זה. לכן אני לא מבין למה אתם צריכים להוסיף את זה.
תומר רוזנר
זה לא שירות חיוני.
היו"ר יעקב אשר
אני לא מחייב אותו. אני מאפשר לו. אם אתה לא סומך עליו כלכלית אז תסגרו את כל ה"באסטה" של הסיפור הזה עכשיו.
שירה ברגמן
אני מציעה שנתקדם.
היו"ר יעקב אשר
אני מודה לך על המעשיוּת.
רוני טיסר
הערה נוספת לעניין ההגדרה הזאת, מכיוון שלפי מה שהבנו היא נגזרת מהגדרת "מערכות שירותי ביוב" ויש כאן אלמנטים שאינם נמצאים ב"שירותי ביוב" צריך להסדיר את ההגדרות, זאת אומרת, להוסיף אותן להגדרה "שירותי ביוב".
דודי קופל
אין לנו התנגדות.
דוד וינברג
לא שהם לא נמצאים אלא זה פשוט הרחבה.
דודי קופל
מקובל.

"

בהגדרה "תחום החברה" –(1) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) לגבי חברת ביוב – כל השטח שבתחום מרחב הביוב שבו רשאית חברת הביוב לפעול לפי הרישיון שניתן לה לפי סעיף 15ג(1);";

(2) בסיפה, במקום "והכול בשינויים" יבוא "והכול בהתאמות ה נובעות מהוראות הממונה לפי סעיף 6א1(ו) ובשינויים";"

אולי אסביר את העיקרון שעומד מאחורי התיקון הזה ואז אם יהיו שאלות נשמח להשיב. יש לנו את מרחב הביוב ויש לנו את השטח שבו רשאית לפעול, שאנחנו נראה בהמשך בהגדרה של "תשתית הולכה וטיפול". כלומר, זה בעצם המט"שים שנמצאים בתוך מרחב הביוב ולא משנה היכן מיקומם בתוך מרחב הביוב, ומערכת ביוב שנמצאת, אומר באופן מכליל, מחוץ לקו הכחול. אחר-כך נראה את זה באופן מדויק יותר בהגדרה.

בנוסף לכך, נתנו לממונה שיקול דעת לקבוע שתשתיות נוספות שנמצאות בתוך הקו הכחול גם כן ייכללו בתוך תשתיות ההולכה והטיפול. למשל, אם יש קו איסוף שעובר בתוך עיר מסוימת, ככל הנראה הממונה יקבע שהוא ייכלל בתוך תשתיות ההולכה והטיפול.
תומר רוזנר
קו איסוף או קו הולכה?
דודי קופל
קו הולכה. ממילא תחום החברה וכל התחום שמחוץ לקו הכחול, וכן המט"שים, ולא משנה כרגע היכן הם נמצאים- - -
תומר רוזנר
לשם מה נדרשת ההגדרה הזאת?
דודי קופל
אנחנו עושים בה שימוש במספר מקומות.
דוד וינברג
ברמת העיקרון, חברה רשאית לפעול בתחום שלה. מוגדרים 12 מרחבי ביוב, אז כל חברה פועלת בתחום שלה ולא בתחום של אחר, זה ברמה העקרונית. ברמה הספציפית, בגלל שהפרדנו בין פנים-העיר, בין הקו הכחול, לבין חוץ-העיר אז זה המקום שבו היא אמורה לפעול, לא להיכנס לתחום העירוני אלא במקרים שדודי קופל ציין, כאשר תשתיות ההולכה שלה עוברות בתוך העיר.
תומר רוזנר
אני לא מבין את הצורך.
דוד וינברג
זה משתרשר לכול כי בתחום שלה היא יכולה לפעול, בתחום שלה היא יכולה להיכנס.
תומר רוזנר
היא תמיד בתחום קו כחול כלשהו, אם היא לא ברשות עירונית אז היא בתחום מועצה אזורית.
דוד וינברג
או בתחומים פתוחים.
דודי קופל
לגבי מועצות אזורית- - -
תומר רוזנר
זה לא קיים, ואם זה בתחום עירייה, למשל בראשון-לציון- - -
היו"ר יעקב אשר
יש גם שטחים גליליים.
דוד וינברג
לגבי מועצות אזוריות מחוץ לתחומי הישובים, לא תחום המועצה האזורית אלא מחוץ לתחום הישובים שבמועצה האזורית.
שירה ברגמן
מה נכלל פרט למה שבתוך עיר?
דוד וינברג
רוב רובו של שטח המועצה האזורית כלול בתחום החברה ולא נחשב כקו כחול לעניין הזה.
תומר רוזנר
זה חוזר על אותה הערה שאמרנו קודם, זה בדיוק אותו דבר. ברגע שתגדיר את שירותי ההולכה בצורה נכונה, מה הם שירותי ההולכה, כך אתה לא צריך להגדיר – ברור שיש תחום מסגרת שהוא מרחב הביוב, זה בסדר, זה המסגרת, אבל בתוכו אתה אומר שהיא לא תוכל לפעול בכל מקום אלא היכן שיש שירותי הולכה, ולא משנה אם גיאוגרפית זה נמצא. למשל בראשון-לציון המט"ש נמצא בתחום המוניציפלי של ראשון-לציון, בתוך הקו הכחול של ראשון-לציון.
דוד וינברג
זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, כלומר ההגדרה הבסיסית כאן היא בעצם "תשתיות הולכה וטיפול", שעדיין לא הגענו אליה. אותה אנחנו מגדירים בצורה מדויקת. לכן זה ישמש כבסיס טוב גם להגדרה הזאת.
שירה ברגמן
זה מופיע בסעיף הבא, אולי נקרא אותו.
היו"ר יעקב אשר
יש ביניהם השלכה הדדית.
דודי קופל
אני ממשיך להגדרה הבאה.

"
אחרי ההגדרה "תשלומים אחרים" יבוא
""תשתית הולכה וטיפול – מערכת ביוב, שהיא אחד או יותר מאלה, והכול בהתאמות הנובעות מהוראות הממונה לפי סעיף 6א1(ו):
מיתקנים לטיהור שפכים ולסילוקם ומיתקנים לטיפול בבוצה;

מערכת ביוב שמצויה מחוץ לתחום החברה כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "תחום החברה"" – הכוונה כאן לחברה, לתאגיד מים וביוב, לא לחברה במובן הרחב – "או מחוץ לתחום הרשות המקומית, ולעניין מועצה אזורית – מחוץ לתחום ישוב המצוי בתחום המועצה האזורית, והכול לפי העניין;";"
תומר רוזנר
זה לא נכון כי זה יכול להיות גם בתחום רשות מקומית.
שירה ברגמן
אבל אז יש את "מיתקנים לטיהור שפכים".
דוד וינברג
אבל אז יש את הוראות הממונה. זה מה שאמרנו ברישה.
דודי קופל
אם זה מתקן לטיפול בשפכים אז הוא מתקן מוגדר, לא משנה איפה הוא נמצא הוא בתחום.
תומר רוזנר
למשל משאבה.
דודי קופל
משאבה בדרך כלל עומדת ליד קו.
שירה ברגמן
האבחנה היא בין מתקן טיהור שפכים לבין- - -
דוד וינברג
זה מתקן איפה שהוא מתקן, על זה אין שאלה. עכשיו השאלה בעצם מה התחום שלו כלפי קווי ההולכה.
תומר רוזנר
לא בדיוק, לא נכון מה שאתה אומר כי יכול להיות שיצטרכו להקים את מפעל ייצור האנרגיה שרוצים לעשות, זה יהיה חלק מתחום החברה, נכון? הוא יכול להיות ליד המט"ש.
דוד וינברג
דיברנו על מתקנים, מתקן לטיפול בשפכים.
איתי חוטר
אבל למה התייחסת לשטח? ברגע שאמרת "שטח" נכנסת לבעיה.
מירה סלומון
מערכת הביוב לא מוגדרת היטב. מילא המתקנים לטיהור שפכים, שאתם אומרים שזה יהיה שייך לתשתית הולכה וטיפול, אבל במערכת הביוב, כל מה שעשינו לפני כן כשדיברנו על שירותי הולכה וטיפול, דיברנו על כך שיש צינור שמתחיל בפנים-עירוני ויוצא אולי מהמתחם החוץ-עירוני, ויש צינורות שאמורים להיות אזוריים במתחם החוץ-עירוני אבל עוברים דרך שטח השיפוט ודרך התחומים של הרשות המקומית. פסקה (2), שמדברת על מערכת ביוב, לא מגדירה את זה כפי שצריך. כאן היה צריך לדבר על הרישיון.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו מטילים עליכם עד לישיבה הבאה לטייב את ההגדרות לפי רוח הדברים שנאמרו פה, כי אם אנחנו טועים בדבר הזה יש לכך השלכות רחבות.
שירה ברגמן
בואו באמת נדבר על שתי ההגדרות האלה מייד בתום הדיון.
היו"ר יעקב אשר
קחו בחשבון שזה הגדרות רוחב פר-אקסלנס.
שירה ברגמן
ברור לחלוטין.
דודי קופל
"

אחרי סעיף 6א יבוא:

"חברת ביוב ומתן שירותי הולכה וטיפול במרחב ביוב

6א1.

מועצת הרשות, בהמלצת הממונה, תקבע בהודעה ברשומות חלוקה של שטח המדינה למרחבים שבכל אחד מהם ניתן יהיה לתת רישיון חברת ביוב לחברת ביוב אחת בלבד; חלוקה כאמור תיקבע בהתחשב במטרות חוק זה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 124יח(ד) לחוק המים, בשינויים המחויבים."
היו"ר יעקב אשר
יכול להיות שגם פה הקראתם משהו שלא מופיע בנוסח? תאמרו את זה.
דודי קופל
קיבלנו הערות מכל מיני כיוונים ואני מתנצל שלא את כל השינויים ציינו.
תומר רוזנר
אמרתי, אני חוזר ואומר לגורמי הממשלה – לא שזה יעזור לי הרבה – שאנחנו חוזרים ורואים שנוסח הצעת החוק לא "מבושל" כדבעי ואנחנו עלולים ליצור פה טעויות שחבל שיצטרכו עוד פעם להביא הצעת חוק. זה לא בלתי הפיך, כמובן.
דוד וינברג
התוספת הזאת נולדה לאחר שישבנו לפני הישיבה אתכם וביקשתם תוספות.
היו"ר יעקב אשר
זה היה בסדר מול השלטון המקומי?
דוד וינברג
זה תוספות שהוועדה ביקשה לגבי חובת השימוע כשמקימים חברת ביוב.
היו"ר יעקב אשר
היועץ המשפטי של הוועדה אמר את זה לפרוטוקול. הוא אמר את זה גם בישיבה הקודמת ולכן זיכית אותי גם במצווה הזאת. אנחנו נמשיך הלאה.
שלמה דולברג
רציתי להזכיר את הסיכום החשוב שלנו עם משרד האוצר ומשרד התשתיות, שמי שעוסק היום דה פקטו בהולכה ובטיפול, גם אם הוא איגוד ערים וגם אם הוא סוג אחר של התאגדות, יקבל רישיון באופן אוטומטי.
מירה סלומון
זה לא מה שנאמר. זה בהוראת המעבר. סיכמנו אתמול שאפשר יהיה שאיגודי ערים יוכלו לשתף ביניהם פעולה, יוכלו לעשות מיזמים משותפים ויפעלו בהולכה וטיפול, כלומר במה שבדרך כלל מסוּר לחברת ביוב, והם יוכלו לקבל את הרישיון. הם לא יהיו חברת ביוב. הם יקבלו רישיון הולכה וטיפול ולא רישיון חברת ביוב.
דודי קופל
זה לא כאן.
מירה סלומון
אנחנו לא רואים את ההבהרה שביקשנו להוסיף.
דוד וינברג
נגיע למקום הרלוונטי. בוודאי לא כאן.
מירה סלומון
לדעתנו זה דווקא כן רלוונטי כאן, אבל לא ראיתי את ההבהרה שעליה דיברתי גם בהמשך.
דוד וינברג
זה סעיף חלוקה למרחבים. איך זה רלוונטי כאן?
מירה סלומון
כתוב שיש רישיון חברת ביוב לחברת ביוב אחת.
שירה ברגמן
יש שתי הבהרות שביקשתם ואנחנו נבהיר אותן כשנגיע למקומות הרלוונטיים.
מירה סלומון
פשוט לא ראיתי את זה. אם תוכלי להפנות אותי לסעיף אז אדע.
שירה ברגמן
זה לא סעיף, זה הבהרה בעל-פה.
היו"ר יעקב אשר
מירה סלומון, כדי להפיס את דעתך, אנחנו לא הולכים להצביע היום. כאשר נגיע לחלק הרלוונטי, אם זה לא יהיו מובהר מספיק או לא תהיה קורלציה בינו לבין חלקים מסוימים תמיד תישאר לך הזכות לומר את הטענה. אנחנו מדברים כרגע על ההבנה שהולכים פה בהסכמה. טרחתם על כך שעות רבות והוועדה הולכת עם העניין הזה. זה אחד הדברים החיוביים כאן. אם לא, יש לך תמיד אפשרות להעיר.
תומר רוזנר
אני מבקש לברך את הממשלה. לפני קביעת אותם מרחבים הם הוסיפו לבקשתנו שיהיה הליך של שימוע ופרסום לציבור כדי שיוכל להעיר הערות. על כך יש לברך.

השאלה שלי מהותית יותר. אתם כותבים שקביעת מרחבי הביוב תהא בהתחשב במטרות חוק זה, וכולי. אני לא רואה פה את הקורלציה, שהיא לדעתי חשובה, לתחום התכנון. כלומר, איך זה בא בהתחשבות עם תוכניות מתאר ארציות לביוב? זה קריטי מאוד במובן הזה. אני חושב שצריך להבהיר בצורה ברורה שתהיה קורלציה לתכנון. מעבר לשיקולים הכלכליים וההידרולוגיים והטכנו-כלכליים, כפי שקראתם להם, צריכה להיות קורלציה לתכנון.
שלמה דולברג
זו הערה נכונה מאוד.
שירה ברגמן
אגיד קודם כול שבצוות שהמליץ למועצת רשות המים על החלוקה ל-12 אזורים, מינהל התכנון היה שותף, לכן זה בוודאי חלק מן השיקולים שנלקחו בחשבון בחלוקה של הארץ ל-12 אזורים.
תומר רוזנר
אני חושב שזה צריך לבוא לידי ביטוי בנוסח עצמו.
שירה ברגמן
מלכתחילה אנחנו מסכימים כי הרי הכנסנו אותם אל תוך הצוות. לתת לזה ביטוי גם בחוק – אני חושבת שאין שום בעיה.
תומר רוזנר
"בהתחשב בתכנון הארצי".
קריאה
זה נקרא "תוכנית מתאר ארצית לביוב".
תומר רוזנר
אני לא רוצה להגיד תוכנית מתאר ספציפית כי יש כמה.
שירה ברגמן
בואו נאמר משהו קצת יותר רחב. בסדר גמור.
מירה סלומון
זאת אומרת, "חלוקה כאמור תיקבע בהתחשב במטרות חוק זה ובמטרות תכנוניות כאלה ואחרות".
תומר רוזנר
"ובתוכניות רלוונטיות לפי חוק התכנון והבנייה".
דודי קופל
"

ספק שירותי ביוב שאינו חברת ביוב רשאי לבקש מחברת ביוב שבמרחב הביוב שבו הוא נמצא לקבל ממנה שירותי הולכה וטיפול או להצטרף לחברת ביוב משותפת; בקשה כאמור טעונה –

לעניין ספק שירותי ביוב שהוא רשות מקומית – אישור מועצת הרשות המקומית;

לעניין ספק שירותי ביוב שהוא חברה – אישור דירקטוריון החברה," – ובעקבות ההסכמות עם השלטון המקומי הוספנו גם: "ולעניין חברה שמוחזקת בידי רשות מקומית אחת – גם אישור מועצת הרשות המקומית."
שלמה דולברג
כאן העדפנו החלטה של מועצת הרשות המקומית על דירקטוריון התאגיד כי מבטאים בזה את הסמכות של בעלים להכריע בנושאים. היום זה נקרא אספה כללית. זה אותו דבר.
מירה סלומון
מועצת הרשות המקומית זו האספה הכללית של המועצה.
היו"ר יעקב אשר
נאפשר שיהיה כתוב "מועצת הרשות המקומית". זה יותר ברור. למרות שאספה כללית זה בדיוק אותו פורום.
תומר רוזנר
מה אתם רוצים להגיד בסעיף הזה?
דודי קופל
אנחנו בעצם אומרים שברגע שיש חברת ביוב אז ספק שירותי ביוב שנמצא בתחום המרחב רשאי לבקש ממנה לקבל שירותי הולכה וטיפול, ואם זו חברת ביוב משותפת הוא רשאי גם לבקש ממנה לקבל שירותי הולכה וטיפול או להצטרף אליה. אלה שתי האפשרויות.
תומר רוזנר
ואם הוא לא רוצה?
דודי קופל
אז הוא לא רוצה.
תומר רוזנר
מה הוא עושה?
דודי קופל
שום דבר.
היו"ר יעקב אשר
מה שהוא עשה עד היום.
תומר רוזנר
לא, בסעיף הבא, שתיכף תגיעו אליו, סעיף 15, אתם כותבים "לא ייתן אדם שירותי הולכה וטיפול מבלי שיש לו רישיון".
דוד וינברג
זה משהו אחר.
תומר רוזנר
זה לא משהו אחר.
קריאה
זה המרחבי. בתוך התחום שלו ממשיך מה שהיה.
היו"ר יעקב אשר
זה השתנה בגלל הסכמות נוספות.
מירה סלומון
אם אפשר להסביר, כבר עכשיו להציף, אפילו שנקרא את זה מאוחר יותר. הסכמנו שתאגידי מים וביוב שהיום פועלים בתחום ההולכה והטיפול יקבלו רישיון הולכה וטיפול ואז הם לא יהיו חברת ביוב, הם לא יהיו האחת המרחבית האפשרית, אלא הם יהיו בעלי רישיון הולכה וטיפול.
תומר רוזנר
אבל זה לא מה שכתוב בסעיף הקודם. בסעיף קטן (א) כתוב שתהיה חברת ביוב אחת.
מירה סלומון
בדיוק. יש לנו רישיון הולכה וטיפול, ויש לנו רישיון לחברת ביוב. רישיון חברת ביוב יינתן אחד.
תומר רוזנר
רגע, אתם מדברים רק על תאגידי המים. יש לנו גם רשויות מקומיות שאינן מאוגדות ונותנות את השירותים האלה.
מירה סלומון
נכון, בהוראת המעבר שמדובר בה יתייחסו גם לאיגודי ערים וגם למועצות אזוריות.
תומר רוזנר
לא רק איגודי ערים. כל רשות מקומית.
היו"ר יעקב אשר
רשות מקומית שעושה את זה בלי איגוד ערים ובלי תאגיד.
תומר רוזנר
צריך להבהיר שהמצב הקיים נשמר כל עוד הוא לא השתנה. כלומר, מי שנותן היום שירותי ביוב כאלה, שירותי הולכה וטיפול, ימשיך לתת אותם גם לאחר החוק.
דוד וינברג
אבל הוא מקבל רישיון.
תומר רוזנר
הוא מקבל אוטומטית רישיון. זה לא כל-כך פשוט כי זה מה שהטריד את השלטון המקומי וזאת השאלה.
דוד וינברג
בסדר, הגענו שם להסכמות. אנחנו נקרא אותן.
תומר רוזנר
בואו נדבר עליהן עכשיו כי זה חשוב.
מירה סלומון
הגענו להסכמות על המהות.
תומר רוזנר
יש לנו היום איגוד ערים שנותן שירותי הולכה וטיפול. יש לנו גם רשויות מקומיות, שאתם קוראים להן מרדניות, שעוסקות בנושא הזה.
שלמה דולברג
לא, החוק מאפשר להן את זה היום, אתה יודע, עד 2018.
דוד וינברג
הוא לא מאפשר להן, אבל אנחנו לא קוראים להן "מרדניות".
מירה סלומון
היועץ המשפטי של הוועדה אומר דבר פשוט מאוד.
תומר רוזנר
רגע, עוד לא אמרתי כלום, אני עוד באמצע השאלה. אתם אומרים שהעיקרון הוא שיקבלו רישיון. זה לא כל-כך פשוט כי הם עובדים לפי תנאים מסוימים שהם עובדים לפיהם היום. אני לא רואה מצב, וזה צריך להיות ברור, שעכשיו יתחילו להטיל עליהם תנאים חדשים. הרישיון יהיה מותנה בתנאים חדשים, יהיו פתאום הוראות חדשות. לא. המצב הקיים צריך להישמר גם לפרטיו, לא רק לגבי עצם זה שהם יקבלו רישיון.
דוד וינברג
זה לא ההסדר שלנו.
תומר רוזנר
אז השלטון המקומי יגיד את דעתו.
דוד וינברג
השלטון המקומי אמר את דעתו.
מירה סלומון
אנחנו דיברנו על המהות. לא דיברנו על הנוסח.
היו"ר יעקב אשר
גם הוא לא מדבר על נוסח. אולי תציגו את ההסכמות שאליהן הגעתם.
תומר רוזנר
אם הם מסכימים – סבבה.
מירה סלומון
אמרנו אתמול, אקרא במדויק את ההסכמה שאליה הגענו, שמי שפעל בתחום הולכה וטיפול ערב הפעלת החוק יקבל אוטומטית רישיון הולכה וטיפול. בנוסח שהועבר, שטוענים שהסכמנו לו ושהכול בסדר, מדובר על כך שמי שקיבל רישיון ערב החוק יקבל את הרישיון באופן אוטומטי.
תומר רוזנר
זה לא מתאים.
מירה סלומון
הפער שעמד עליו היועץ המשפטי של הוועדה בין מה שסיכמנו עליו לבין מה שמנוסח, קיים. אנחנו צריכים לקבל לגביו החלטה.
שלמה דולברג
אני לא מבין את ההערה של תומר רוזנר.
תומר רוזנר
אני אומר שאיגוד ערים "דן" לא עובד לפי רישיון הולכה וטיפול. מחר יגידו לו: נכון שניתן לך אוטומטית רישיון הולכה וטיפול אבל יש לנו כל מיני תנאים.
שלמה דולברג
אתה אומר: הוא לא עובד לפי כללי הרישיון, לכאורה. אני אומר: כל מי שעובד על-פי החוק הקיים היום, על-פי החוק, לא על-פי כללי הרישיון- - -
תומר רוזנר
או לא לפי החוק.
מירה סלומון
לא לפי החוק. זה מה שסיכמנו: מי שפעל בתחום שירותי הולכה וטיפול ערב החוק. יש מי שלא קיבלו רישיון.
שלמה דולברג
אני לא מבין את הטענה.
תומר רוזנר
שגם הם צריכים להמשיך.
שירה ברגמן
לתקופת מעבר מסוימת זה סביר.
תומר רוזנר
תחליטו אם זה וולונטרי או לא וולונטרי. אתם לא יכולים לאחוז בחבל בשני קצותיו.
שירה ברגמן
זה וולונטרי לחלוטין. הרישיון יינתן לו, אבל להגיד שאי אפשר אי-פעם לשנות תנאים ברישיון לנצח? זה נראה לי לא סביר. איך אנחנו מקדמים את המשק הזה? זה יהיה לתקופת מעבר.
תומר רוזנר
זה בסדר, אבל הם צריכים לדעת שזה ההסדר עכשיו. זה תקופת מעבר.
היו"ר יעקב אשר
אם זה מתוחם בתקופת מה, בסעיף מעבר, אין לנו שום בעיה.
תומר רוזנר
אני ממקד את השאלה. יש לנו סוגים שונים של גופים שפועלים היום בתחום ההולכה והטיפול. אתם רוצים שהגופים האלה ימשיכו לעסוק באותם תחומים כפי שהם עסקו עד היום ולכן אתם רוצים שהם יקבלו רישיון. עלתה השאלה, ברור שתנאי הרישיון יכולים להיקבע עכשיו מחדש, ואת זה אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שהם ימשיכו לתפקד באותם תנאים שהם תפקדו קודם. אבל אומרים נציגי הממשלה, ובצדק, שלא מתקבל על הדעת שנכבול אותם עכשיו לנצח באותם תנאים שהיו היום.
היו"ר יעקב אשר
בעוד שנים יהיו התפתחויות אחרות.
דוד וינברג
אחרת, לשם מה הרישיון בעצם?
תומר רוזנר
כי אתם קבעתם הוראה שלא יפעל אדם בתחום הזה ללא רישיון.
שלמה דולברג
לכן הצעתי כאן בסיס, כי חקיקה ראשית קיימת רלוונטית לטיפול בביוב צריכה להיות ה-benchmark לעניין הזה. זאת אומרת, יש כללי טיפול בביוב. מי שמטפל בביוב עובד לפי כללים מסוימים שנקבעים בחקיקה הראשית.
שירה ברגמן
החקיקה הראשית על הביוב היא משנות החמישים, היא מאוד ארכאית.
היו"ר יעקב אשר
אתה רוצה להשאיר את התנאים לרישיון לנצח?
דוד וינברג
יש את ועדת ענבר שמחייבת טיפול מסוים, מט"שים מסוימים.
היו"ר יעקב אשר
אבל אם תקום מחר ועדה אחרת שתשנה את תנאי הרישיון לסוגים כאלה?
דוד וינברג
אם המדינה תקבע חקיקה ראשית חדשה זה מחייב את כל מי שמטפל.
תומר רוזנר
הרעיון הוא שהמשטר הקיים יימשך כל עוד לא מקימים חברות ביוב.
דוד וינברג
אסביר את הרעיון ומה חידדנו עם השלטון המקומי. השלטון המקומי אמר: אני לא רוצה שמרגע שייכנס החוק לתוקף ותהיה חובת רישוי פתאום – למרות שכפי שאמרת החברות הקיימות לא פועלות על-פי החוק – הן לא יפעלו גם על-פי החוק וגם על-פי הרישיון.
קריאה
לא נכון. הם פועלים על-פי החוק. הכנסת נתנה להם ארכה עד 2018.
דוד וינברג
היא לא נתנה להם ארכה לגבי הנושא הזה. היא נתנה לגבי הצטרפות לחברה אזורית. לגבי איסור הפעלה הם לא פועלים לפי החוק.
תומר רוזנר
סעיף 6.
דוד וינברג
אבל בואו נתקדם.
היו"ר יעקב אשר
זה לא משנה כרגע.
דוד וינברג
לא תיקנו את זה וזה לא משנה כרגע. אבל אנחנו לא רוצים שהם לא יפעלו גם לפי זה וגם לפי הרישיון. לכן אמרנו: מי שפעל בתחום הזה ערב תחילת החוק יקבל רישיון.
מירה סלומון
זה לא מה שכתבתם.
דוד וינברג
רגע, אני מנסה להסביר.
תומר רוזנר
עזבי את הנוסח. בואו נדבר על המהות.
דוד וינברג
להגיד מראש שהתנאים שלו יישארו אותו דבר לנצח אז בעצם לשם מה נתת לו רישיון? שימשיך לפעול. ההסכמה הייתה שלא תיהפך פתאום לעבריין יום אחרי שנחקק החוק כי לא קיבלת רישיון, אין כוונה לעשות את זה.
תומר רוזנר
העיקרון שעליו השלטון המקומי עומד על רגליו האחוריות בכל העסק הזה הוא העיקרון הוולונטרי. אתם אומרים שהכניסה וולונטרית. אי אפשר עכשיו לומר: אמנם ניתן לך רישיון אבל כתנאי לרישיון תפקיד לנו ערבות של 50 מיליון דולר. זה תנאי, אם אתה לא רוצה אז לא יהיה לך רישיון.
זמר בלונדהיים
זה לא סביר ברישיון בהקשר הזה.
תומר רוזנר
משיקולים סבירים.
היו"ר יעקב אשר
אשאל שאלה אחרת. היום המדינה יכולה להחליט לשנות כללי רישיון, בלי קשר לחוק הזה?
תומר רוזנר
מי שרשאי לשנות ימשיך להיות רשאי לשנות, בוודאי, אותו גוף שרשאי לשנות. אני לא סתם עושה פרשנות.
היו"ר יעקב אשר
אם אתה כותב שהוא יפעל כפי שהוא פעל עד היום- - -
דוד וינברג
בשביל שיפעל כפי שפעל עד היום לא צריך לעשות שום דבר, שימשיך לפעול.
תומר רוזנר
אתה רוצה ליצור תשתית לשינויים בהסכמתו.
דוד וינברג
לא.
שירה ברגמן
יש הבדל בין שינוי למודל הוולונטרי.
היו"ר יעקב אשר
אתם לא מדברים על אותו דבר. אלה שני דברים שונים.
שירה ברגמן
בוודאי שכן. אין כוונה להפוך. חברת הביוב תהיה חברת ביוב ומי שירצה להצטרף אליה יוכל להצטרף אליה כך או כך. הרישיון יינתן גם לתאגידי מים וביוב שהחליטו לא להצטרף למנגנון הוולונטרי, על זה הסכמנו. הבקשה שעלתה עכשיו היא גם שלעולם לא ניגע ברישיון הזה.
תומר רוזנר
לא, בוודאי שלא. האמירה שלי פשוטה מאוד: המשטר הקיים נמשך.
דוד וינברג
אנחנו לא רוצים בזה.
היו"ר יעקב אשר
תנו לתומר רוזנר לסיים, הוא בדרך כלל מבהיר את עצמו.
תומר רוזנר
למר בלונדהיים אשיב, אין הסתמכות על רגולציה, ואם הממשלה רוצה לכפות דבר כזה או אחר היא יכולה לעשות את זה, בוודאי, אבל השאלה אם זו ההסכמה עם השלטון המקומי. אני חושב שלא.
שירה ברגמן
אנחנו מבינים את הדאגה של השלטון המקומי לכך שמי שהיום מקיים הולכה וטיפול לא פתאום יהיה עבריין כי לא קיבל את הרישיון כפי שנדרש ממנו. לכן אמרנו אתמול ואנחנו אומרים שוב היום, אנחנו מבינים שבאופן אוטומטי כל מי שעושה היום צריך לקבל רישיון. הבקשה כאן לפחות לטעמי קצת מרחיקת-לכת מכיוון שבוודאי בתור רגולטור רשות המים יכולה לשנות רישיונות, כפי שהיא יכולה תמיד לשנות רישיונות. לכן צריך לייצר איזה מנגנון של הוראת מעבר.
תומר רוזנר
אני מסכים, אבל השאלה היא אחרת. אני חושש מן המצב שבו ישתמשו בתנאי הרישיון כדי לגרום את מה שאנחנו קוראים לו בתחום אחר "עיקרון העזיבה מרצון".
היו"ר יעקב אשר
הם יכולים לעשות את זה גם היום.
שירה ברגמן
היום אנחנו גם יכולים לעשות את זה. אני מקווה שאנחנו מוכיחים כאן, גם בכוונה המקורית, שהגענו מלכתחילה עם מהלך שהוא וולונטרי, וגם בתיקונים שהסכמנו לעשות, וגם לא כופפו לנו את היד, דיברנו והסכמנו, שאנחנו באמת רוצים במהלך וולונטרי.
היו"ר יעקב אשר
אין מחלוקת על כך שיקבעו תקופת מעבר. השאלה לכמה זמן. תגידו: 5 שנים, 7 שנים, נסגור על 3 שנים? תגידו. כל-כך נחמד לכם פה בבניין הזה? בסדר.
שירה ברגמן
ננסח הוראת מעבר.
היו"ר יעקב אשר
תנסחו הוראת מעבר. מקובל גם על השלטון המקומי? תגידו תודה לתומר רוזנר על הייעוץ בחינם.
דודי קופל
"

ביקש ספק שירותי ביוב שאינו חברת ביוב לקבל שירותי הולכה וטיפול מחברת הביוב כאמור בסעיף קטן (ב), תהיה חברת הביוב חייבת לספק לו את השירותים האמורים לפי הוראות חוק זה."
תומר רוזנר
למה "שאינו חברת ביוב"? יכול להיות ספק שירותי ביוב שהוא חברת ביוב?
דודי קופל
זה פשוט ברמת ההגדרה. "ספק שירותי ביוב" בהגדרה כולל גם חברת ביוב.
דודי קופל
"

ביקש ספק שירותי ביוב שאינו חברת ביוב להצטרף לחברת ביוב משותפת כאמור בסעיף קטן (ב), תצרף אותו חברת הביוב המשותפת, לפי הוראות חוק זה.

המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין אספקת שירותי הולכה וטיפול כאמור בסעיף קטן (ג) ולעניין הצטרפות ספק שירותי ביוב שאינו חברת ביוב לחברת ביוב משותפת כאמור בסעיף קטן (ד)."
תומר רוזנר
פה השאלה היא זאת, האם יש הסדר בחוק לגבי השאלה איך עושים את הצירוף הזה? אתה אומר: "לפי הוראות חוק זה".
דוד וינברג
כן, נראה את זה בהמשך.
תומר רוזנר
כלומר מבחינת איך מחלקים את המניות. ואם המועצה לא קובעת כללים? אז צריך אישור של המועצה באופן פרטני. אני מבקש שכך ייקבע.
דוד וינברג
אתה מבקש לרשום: "בהיעדר כללים – באישור מועצה".
שירה ברגמן
נוסיף את זה. כלומר, אם המועצה לא קובעת כללים אז אפשר באופן פרטני באישור המועצה לקבוע.
דודי קופל
"

ביקש ספק שירותי ביוב שאינו חברת ביוב, מחברת ביוב, לקבל ממנה שירותי הולכה וטיפול או להצטרף לחברת ביוב משותפת כאמור בסעיף קטן (ב) (בסעיף קטן זה – הספק המבקש), רשאי הממונה להורות כי תשתית ההולכה והטיפול שבאמצעותה תיתן חברת הביוב את שירותי ההולכה והטיפול לספק המבקש –

תכלול מרכיבים ממערכת הביוב של הספק המבקש, שנמצאים בתחומו ומשמשים להולכת ביוב או מרכיבים של מערכת ביוב שיותקנו בידי חברת הביוב;

לא תכלול מרכיבים מתשתית ההולכה והטיפול של הספק המבקש;

הורה הממונה כאמור בפסקה (1), יראו את השטח שבו נמצאים המרכיבים כאמור באותה פסקה, כתחומה של חברת הביוב לעניין חוק זה."
תומר רוזנר
זה שוב מחזק את הצורך בהגדרת "שירותי הולכה וטיפול".
דודי קופל
נדבר על זה אחר-כך. אני רק מעיר שההגדרה מפנה גם לסעיף הזה ומביאה אותו בחשבון.
תומר רוזנר
לכן אני אומר – זה קצת מעגלי, אבל לא משנה, לא על זה נדבר.
היו"ר יעקב אשר
ברגע שזה יהיה אתם תטמיעו את זה.
תומר רוזנר
מכיוון שכאן בדיוק זה מה שמגדיר את גדרי סמכותו של הממונה, צריך להגדיר בצורה מפורשת אילו מרכיבים הוא יכול להעביר ואילו מרכיבים הוא לא יכול להעביר. ברור שהוא יכול לעשות את זה, אין על כך ויכוח, רק צריך להגדיר מה גדרי סמכותו.
היו"ר יעקב אשר
את זה כבר סיכמנו ואתם צריכים להטמיע את זה בתוך הצעת החוק.
דודי קופל
"

לעניין חברת ביוב שהיא איגוד ערים, יראו ספק שירותי ביוב שהוא רשות מקומית שבתחום אותו איגוד הערים, וכן ספק שירותי ביוב שהוא חברה שאמצעי השליטה בה מוחזקים בידי רשות מקומית כאמור, כמי שביקשו לקבל שירותי הולכה וטיפול מחברת הביוב כאמור, בהתאם להוראות סעיף קטן (ב).";"
תומר רוזנר
מה אתם רוצים להגיד כאן?
דודי קופל
אנחנו רוצים להגיד כאן שאם יש רשות מקומית שנמצאת בתחום של איגוד ערים, או שיש חברה, תאגיד שמוחזק בידי רשות מקומית שנמצאת בתוך איגוד הערים, יראו אותה כמי שביקשה מחברת ביוב שהיא איגוד ערים לקבל ממנה שירותים. כלומר, לא תהיה כאן במובן הזה, מכיוון שהם בתחום אותו איגוד ערים הם יצטרכו בכל מקרה לקבל ממנו את שירותי ההולכה והטיפול.
דוד וינברג
כלומר, תל-אביב, שהיום נמצאת בתוך איגוד ערים "דן", לא תצטרך הסכמה נוספת לגבי איגוד "דן".
תומר רוזנר
הסכמה של מי?
דוד וינברג
לא של בעלי המניות ולא של החברה.
תומר רוזנר
קודם כול, לא כל מקבלי השירותים מאיגוד "דן"- - -
דודי קופל
מי שרק מקבל שירותים יצטרכו את ההסכמה שלו.
תומר רוזנר
מה ההבדל?
דוד וינברג
מי שהם האורגנים שלו, שזה הרשויות המקומיות, כלפיהם לא צריך הסכמה. כלפי אלה שבהסכמים או מקבלים שירותי טיפול כן צריך את ההסכמה, זה פשוט מאוד. היום מחזיקות באיגוד "דן" 7 חברות, הן מרכיבות את האיגוד.
תומר רוזנר
מה קורה איתן?
דוד וינברג
כלפיהן לא צריך לבקש עכשיו לקבל שירותי הולכה וטיפול כי הן בעצם האיגוד, לא צריך הסכמה נוספת לטפל באיגוד, לא של החברה ולא של הרשות.
דודי קופל
של הרשויות שהן בתחום האיגוד, או של התאגידים.
מירה סלומון
אסביר את הסעיף. הסעיף אומר שאם יש איגוד ערים קיים שביקש להיות חברת ביוב, ממילא מעצם קיומו של איגוד הערים כבר יש בו את ההסכמה של הרשות המקומית, כי אחרת הוא לא היה מוקם כאיגוד, לכן לא צריך את ההסכמה הזאת שוב. זה מה שאומר הסעיף.
תומר רוזנר
אם אתם מתייחסים לאיגוד ערים קיים, ואנחנו יודעים במי מדובר, אז זו צריכה להיות הוראת מעבר בסוף החוק ולא פה כי זה משהו ספציפי.
דוד וינברג
כל איגוד ערים, לא רק איגוד ערים "דן", גם איגוד ערים חיפה, איגוד ערים כרמיאל.
היו"ר יעקב אשר
שקיים היום. הוא לא אמר איגוד "דן".
דוד וינברג
הכול זה רק מה שקיים היום, אין חדשים.
היו"ר יעקב אשר
אם הכול זה מה שקיים היום, אז הוא אומר לך: תעביר את זה להוראת מעבר.
תומר רוזנר
זה מה שאתה רוצה להגיד.
היו"ר יעקב אשר
זה אותו דבר, זה בסדר, אתם מקבלים אותו דבר. אחרת, זה כאילו סעיף שעומד בפני עצמו, אבל הוא לא עומד בפני עצמו. לא ברור איך הוא הגיע לפה.
דוד וינברג
בסדר, הבנו.
היו"ר יעקב אשר
חבר'ה, יש לנו לפעמים ויכוחים מהותיים, אבל יש כאן גם הרבה שאלות של ניסוח והבנת הנקרא. אין פה אגו אז תהיו רגועים.
תומר רוזנר
אתם אומרים בעצם שאיגודי הערים הקיימים, אם הם יהיו חברת ביוב אנחנו רואים אותם כבר באופן אוטומטי כאילו קיבלו הסכמה.
היו"ר יעקב אשר
לא "נטרטר" אותה לאישורים מחדש.
תומר רוזנר
למה לגבי חברות אחרות אתם לא אומרים אותו דבר? אם יש לנו תאגיד קיים, לא איגוד ערים, שהיום עושה שירותי הולכה וטיפול לעצמו ולאחרים, הוא כבר עושה אותם היום. למה הם צריכים לבקש עכשיו עוד פעם?
דודי קופל
לעצמו – בוודאי אין צורך לבקש גם כיום. לאחרים – לא נכנסנו כאן לעולם ההסכמים.
איתי חוטר
כי הם מקימים חברה-בת.
דודי קופל
יכול להיות שבעולם ההסכמים זה מתאים למי שרוצה לקבל שירותים ובעולם הזה זה יהיה פחות מתאים. אנחנו לא נכנסים לדבר הזה.
תומר רוזנר
יש היום מצב קיים.
איתי חוטר
הם מקימים חברה-בת, זו הסיבה.
דוד וינברג
זה לא קשור. שואל תומר רוזנר למה גבעת שמואל, שלא חברה באיגוד "דן", למה גם היא לא נכנסת.
תומר רוזנר
לא זה מה ששאלתי. היום צורת ההתאגדות של מי שמספק שירותי מט"שים גדולים היא מקרית, או אולי נגיד שהיא היסטורית. חלקם איגודי ערים, חלקם תאגידים חזקים, כמו למשל חברת "הגיחון". חברת "הגיחון" מספקת היום שירותים, למיטב ידיעתי, גם למספר רשויות מקומיות אחרות, כמו מבשרת.
דודי קופל
מבשרת נמצאת בתוכה, היא חלק ממנה.
תומר רוזנר
בסדר, לא משנה, אבל יש עוד כמה רשויות. למה אתם לא עושים אותה פרוצדורה גם שם?
דודי קופל
זה בדיוק מה שהסברתי. אנחנו לא נכנסים כאן לעולם ההסכמי. זה בדיוק העולם ההסכמי. כיום יש הסכם, שהם מספקים עבור המועצה האזורית מטה יהודה, למשל. אנחנו לא רוצים להיכנס למקום הזה ולהגיד שאם יש ביניהם הסכם זה אומר בהכרח שאתה גם קובע לעצמך את כל הרגולציה שעכשיו קבענו במסגרת הזאת. אם אתה רוצה – תבוא ותבקש. זה גם לא כל-כך מסובך, בסך הכול אתה תבוא לבקש. זה שונה לגמרי מאיגוד ערים שנמצא בתחומו וכולל בתוכו כבר כיום את מתן כל שירותי ההולכה והטיפול לכל מי שנמצא בתוכו.
תומר רוזנר
מה השוני בין איגוד ערים לבין תאגיד אחר?
איתי חוטר
שאיגוד ערים זה הייעוד שלו מלכתחילה, ותאגיד מים וביוב רוצים שיקים חברה-בת שזה יהיה העיסוק שלה.
מירה סלומון
ואז צריך אישור כי זה מטרה חדשה.

אם אפשר לשאול על משהו שלא הוזכר לדעתנו, או שאנחנו לא מצויים מספיק בפרטים. באיגוד ערים מי בדיוק מקבל את ההחלטה שתבקש להפוך להיות חברת ביוב?
דודי קופל
זה נמצא בהגדרה.
תומר רוזנר
סליחה, זה דיני התאגיד. אנחנו לא צריכים להיכנס לזה עכשיו.
מירה סלומון
אני שואלת, אם ההחלטה של איגוד ערים לבקש שתהפוך להיות חברת ביוב היא של מועצת האיגוד אז למה אנחנו מוותרים בעצם על הרשויות המקומיות כאן? זה גם שינוי חשוב. מאיגוד ערים שנותן שירותים לרשויות החברות בי אני הופך לאיגוד ערים מרחבי, לחברה המרחבית. למה כאן אנחנו מוכנים לוותר על ההחלטה של מועצת הרשויות המקומיות החברות באיגוד?
קריאה
קצת הקדמת את המאוחר אז הם לא יודעים על מה את מדברת.
מירה סלומון
הם דווקא יודעים מה אנחנו אומרים.
דודי קופל
זה לא מה שדובר וזה גם נוגד את ההסכמה.
מירה סלומון
לא הייתה הסכמה או אי-הסכמה, לא דובר על זה בכלל. אנחנו שואלים.
היו"ר יעקב אשר
לא הבנתי לשם מה מירה סלומון צריכה את זה.
מירה סלומון
אם לפני כן אמרנו שהסעיף הזה לוקח בחשבון שאיגוד ערים שהוא חברת ביוב, מעצם ההקמה שלו כאיגוד ערים עבר כבר את האישורים של הרשויות המקומיות ולכן לא צריך את זה פעמיים, זה נכון כאשר מדובר באיגוד ערים. אבל שאלנו מי באיגוד הערים מחליט לבקש להפוך להיות חברת ביוב, כי חברת ביוב כבר לא נותנת אך ורק לרשויות המקומיות החברות בה.
דוד וינברג
מועצת האיגוד, והיא מורכבת מהרשויות המקומיות.
מירה סלומון
אז למה אנחנו מוותרים על האישור של הרשויות המקומיות? הרי אנחנו כרשויות מקומיות הפכנו לאיגוד כדי לתת שירות לרשויות שחברות באיגוד, לא כדי להפוך להיות חברת ביוב שנותנת שירות לכל המרחב. למה מוותרים עליהם?
היו"ר יעקב אשר
אבל אתם יושבים בחברה הזאת.
מירה סלומון
אבל יש באיגודי ערים גם מועצה ובמקרים מסוימים מועצת האיגוד לא מייצגת את הרשויות המקומיות החברות בה, לא תמיד היא מייצגת את הרשויות המקומיות.
שירה ברגמן
אם רשות מקומית אחת מתנגדת שהם יהיו חברה-בת.
איתי חוטר
יש איגודים שבהם אין ייצוג לכל הרשויות.
תומר רוזנר
יש משהו בדברים.
איתי חוטר
אם אין ייצוג, אם מישהו מקבל החלטה מקומית- - -
דודי קופל
אני חוזר למה שדובר עליו קודם. אישור המועצה המקומית במקרה של תאגיד הוא רק כאשר התאגיד מוחזק בידי מועצה אחת. במובן זה, זה הרבה יותר דומה לתאגיד שמוחזק בידי מספר מועצות. כפי שהדירקטוריון מאשר במקרה של חברה שמוחזקת בידי מספר מועצות, כך גם באיגוד ערים זה צריך להיות מועצת האיגוד.
תומר רוזנר
לזה הם הסכימו, נכון?
דודי קופל
נכון, זה מה שהוסכם.
מירה סלומון
זה לא הוסכם.
דודי קופל
מה שאמרתי קודם הוסכם. אמרתי קודם שכאשר מדובר בתאגיד שמוחזק בידי מספר רשויות יהיה אישור של הדירקטוריון. זה לא שונה מהותית- - -
מירה סלומון
זה שונה מהותית.
דוד וינברג
יש את איגוד ערים "דן" של תל-אביב ורמת-גן וכולם, כל 7 הרשויות המקומיות. אז הם לא יחליטו אם הם לא רוצים.
מירה סלומון
לא תמיד הם יכולים לקבל החלטה. החלטה של מועצת האיגוד לא תמיד מייצגת את הרשויות המקומיות.
היו"ר יעקב אשר
ישבתם כל-כך הרבה ואנחנו לא כל-כך מבינים.
דוד וינברג
מעלים את זה עכשיו.
איתי חוטר
דיברנו על התאגידים. על איגודי ערים לא דיברנו.
היו"ר יעקב אשר
חברים, אנחנו עוברים הלאה.
איתי חוטר
בייחוד שבאיגוד ערים נציגי הרשויות המקומיות שחברים באיגוד הערים חבים נאמנות קודם כול לאיגוד הערים, כמו בתאגידי המים והביוב.
היו"ר יעקב אשר
תדברו אחר-כך על כוס קפה. לא קיבלנו את ההערה. נתקדם הלאה.
דודי קופל
"

בסעיף 6ט –

בכותרת השוליים, אחרי "נושי חברה מתמזגת" יבוא "ונושי ספק שירותי ביוב";

אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ה1) הוראות סעיף זה יחולו לעניין חברת ביוב, בשינויים אלה:

בסעיף קטן (א), במקום "חברות אזוריות" יקראו "חברות ביוב" ובמקום "החברות המתמזגות" יקראו "ספקי שירותי הביוב";

בסעיף קטן (ב), במקום "חברה אזורית" יקראו "חברת ביוב", במקום "מחברה מתמזגת" יקראו "מספק שירותי ביוב" ובמקום "נושי חברה מתמזגת" יקראו "נושי ספק שירותי ביוב";

בסעיף קטן (ג), במקום "נושה חברה מתמזגת" יקראו "נושה ספק שירותי ביוב" ובמקום "לחברה האזורית" יקראו "לחברת הביוב";

בסעיף קטן (ד), במקום "החברה האזורית" יקראו "חברת הביוב" ובמקום "מהמיזוג" יקראו "מצירוף ספק שירותי הביוב";

בסעיף קטן (ה), במקום "לנושה החברה המתמזגת" יקראו "לנושה ספק שירותי ביוב" ובמקום "לבין החברה המתמזגת" יקראו "לבין חברת הביוב";

בסעיף קטן (ו), בסופו יקראו:

""נושה ספק שירותי ביוב" – נושה שהתקשר עם ספק שירותי ביוב טרם הצטרפותו של ספק שירותי הביוב לחברת ביוב, לעניין תשתית הולכה וטיפול.";"

אסביר את המהות. אנחנו מאמצים כאן הסדר שקיים היום לגבי הצטרפות של תאגיד לחברה אזורית. בהסדר הזה ניתן מענה לקושי, שבו כאשר תאגיד מצטרף לחברה אזורית עלולה להיווצר פגיעה בנושים של אותו תאגיד מצטרף. הם אומרים: אנחנו נתנו הלוואה לתאגיד פלוני, עכשיו הוא נמצא בתוך חברה אזורית. מה עשינו רע? ואז יכול להיווצר מצב שהחברה האזורית, במקרה הזה חברת הביוב, לא מצליחה לעמוד בתשלומים. לפיכך נוצר כאן הסדר שבו המדינה בעצם נותנת גיבוי. במובן מסוים המדינה לוקחת על עצמה את האחריות על אותו חוב שבמקרה הזה חברת הביוב לא מצליחה לעמוד בהשבה שלו.
תומר רוזנר
יש לי הערה על המהות. על הנוסחים אני לא מתווכח. לדעתי עירבתם כאן מין בשאינו מינו. ההסדר הזה היה נחוץ בחברה אזורית כאשר כפו על תאגיד פלוני, או התכוונו לכפות על תאגידים פלוניים להעביר את עסקיהם לחברה.
קריאה
זה בתאגוד האזורי.
היו"ר יעקב אשר
אבל כאן רוצים למנוע, שזה לא יהיה בשיקול שלך, שלא תקבל אותם לחברה בגלל שיש שינוי בחוק.
תומר רוזנר
זה בדיוק העניין, שהם הגנו על הספק המקורי ולא על החברה החדשה. צריך לעשות את הסעיף הפוך.
איתי חוטר
נכון, כי פה מדובר על כך שהחברה המרחבית בכלל לא יכולה לסרב לקבל.
תומר רוזנר
כאשר אני חייב לקבל אותך לחברה שלך, על מי צריך להגן? עליי, כי אני חייב לקבל אותך.
דוד וינברג
עליך אני מגן באמת.
תומר רוזנר
לא, אתה מגן על הספק, לא על החברה.
דוד וינברג
אני מגן על הנושה.
תומר רוזנר
על הנושה של הספק, לא של החברה.
היו"ר יעקב אשר
הנושה של הספק שהיום הוא נושה של החברה, אז אתה מגן על החברה. אם המדינה לוקחת אחריות- - -
שירה ברגמן
כאשר הספק מעביר את האחריות לחברה האזורית הוא גם מעביר אליה את הבעיות ולכן אנחנו מגנים על החברה.
היו"ר יעקב אשר
המדינה אומרת: שם אני עוזרת לך.
קריאה
זה אותו רציונל של התאגוד האזורי, בדיוק אותו דבר.
שירה ברגמן
אימצנו את הרציונל?
תומר רוזנר
אתם לא רואים כאן בעיה?
היו"ר יעקב אשר
אתה עדיין רואה בעיה?
תומר רוזנר
אני חושב שזה צריך להיות הפוך, אבל בסדר.
שירה ברגמן
אני מבינה את הרציונל של מה שאמרת, שבמהות ההסדר כאן לכאורה מגן על הנושה של הספק, אבל הנושה של הספק עכשיו בא לדפוק על הדלת לא של הספק אלא של חברת הביוב.
איתי חוטר
חברת הביוב נכנסה בנעליו של הספק.
תומר רוזנר
נכון, אבל הגנה על הנושה זה לא מה שאתם רוצים. אתם רוצים להסיר את המכשלה של הנושים מפני המהלך הזה.
דוד וינברג
לא מכשלה. הגנה על הנושים.
תומר רוזנר
אנחנו רוצים שהנושים לא יהוו מכשלה. לכן צריך להסדיר את הנושא הזה כי לפחות בהסכמי שעבוד שאני מכיר, ברובם נכללת הוראה שאסור להעביר למישהו אחר בלא הסכמת הנושה. אנחנו לא רוצים שתהיה הסכמת נושים. אנחנו אומרים: תמורת זה שאנחנו מוותרים על הסכמת נושים – ואת זה צריך להגיד, שלא תידרש הסכמת נושים להעברה, אלא אם כן זה נאמר ואני לא יודע- - -
שירה ברגמן
לדעתי זה ההסדר.
תומר רוזנר
אם זה ההסדר אז זה בסדר.
שירה ברגמן
זה מהות ההסדר אבל אני לא בטוחה שזה נאמר.
היו"ר יעקב אשר
זה צריך להיאמר.
תומר רוזנר
השוני בין המהלך הזה למהלך התאגוד האזורי הוא שמהלך התאגוד האזורי כפוי על שני הצדדים. כאן הצד האחד הוא וולונטרי, זה שצריך לבקש. הוא לא יוכל לבקש בלא הסכמת הנושים לפי ההסדרים שנהוגים במשק. זאת אומרת, אם יש לי שעבוד של בנק, הוא יגיד לי: אתה צריך את הסכמתי לבקש לעבור לחברה.
דוד וינברג
זה מעבר, זה גם לא במתמזגת.
היו"ר יעקב אשר
זה לא רק במצטרף.
דוד וינברג
אתה אומר: על אף דיני הנחיות חיובים- - -
תומר רוזנר
אני לא יודע, אתם צריכים לחשוב מה אתם רוצים.
היו"ר יעקב אשר
אבל זה לא רק במקרה שמישהו מצטרף לתאגיד אלא גם כאשר מקימים את התאגיד ביחד ובאים כמה וכל אחד בא עם הצרות שלו.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר יעקב אשר
כאשר אתה מתייחס לספק כביכול אתה אומר: אני הולך עם הצרה שלך עד הסוף.
איתי חוטר
תומר רוזנר, בואו נאמר שאם עלית על בעיה אז היא קיימת גם בחקיקה של התאגוד האזורי.
מירה סלומון
זה בטוח נכון.
תומר רוזנר
יכול להיות אבל מכיוון שלא טיפלתי בעניין התאגוד האזורי- - -
זמר בלונדהיים
תומר רוזנר, לא נמצאים פה אנשי המחאת חיובים. אני מציע שתיתנו לנו לבדוק את זה ונעדכן.
תומר רוזנר
כל הדברים שאנחנו אומרים כפופים לבדיקתכם.
איתי חוטר
הנה עוד סיבה לדחות את התאגוד האזורי...
קריאה
להיפך, עכשיו פתרנו את הבעיה.
קריאה
שולחים אותך לתיקוני חקיקה.
תומר רוזנר
ההבדל בין שם לכאן הוא ששם המהלך היה כפוי על שני הצדדים. פה חייב אחד ליזום אותו ולבקש אותו. שם לא הייתה לו ברירה, הבנק לא יכול היה להגיד לו: "אתה לא מתמזג" כי החוק אומר שאתה מתמזג. לכן גם עשיתם את ההגנה על הנושים כי הם איבדו את הזכות שלהם לווטו.
דודי קופל
כאן אנחנו רוצים להוסיף חסם מבחינה זו.
שירה ברגמן
השאלה אם הוא צריך להגיד באופן מפורש שהוא יכול לעשות את זה בלי הסכמת הנושים, או להגיד: אתה עושה את זה ואנחנו מגנים עליך מפני מה שקורה אם הנושים שלך לא מסכימים.
תומר רוזנר
הנושים יגידו לו: אתה לא יכול לבקש. הנושה יגיד: אסור לך להגיש בקשה כזאת, אני לא מסכים.
שירה ברגמן
נבדוק את זה.
דודי קופל
"

בסעיף 8, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1) הוראות סעיף קטן (א) יחולו לעניין ספק שירותי ביוב שהצטרף לחברת ביוב משותפת, וחברת ביוב משותפת, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:"
רוני טיסר
יש כאן כפל? או שאנחנו לא מבינים את הנוסח?
דודי קופל
תיכף נסביר.

"

בכל מקום, במקום "הרשות המקומית" יקראו "ספק שירותי ביוב";

במקום "והחברה" יקראו "וחברת הביוב המשותפת" ובכל מקום, במקום "החברה" יקראו "חברת הביוב המשותפת";

ברישה, אחרי "המספר הגדול ביותר של עובדי הרשות המקומית" יקראו "ואם לא היה ארגון מייצג לעובדי ספק שירותי הביוב – ביניהן לבין עובד ספק שירותי הביוב.";"

סעיף 8 המקורי עסק בעולם של התאגוד ובאפשרות להעברת עובדים מהרשות המקומית לתאגיד.
איתי חוטר
זה העברה או השאלה?
דודי קופל
העברה, לא השאלה.
היו"ר יעקב אשר
את זה לא רצו לעשות בתאגידי מים.
מירה סלומון
בתאגידי מים אין לנו הרי את העניין של הוולונטריות. אם אמרנו "יציאה וולונטרית" אז אפשר גם לייצר הסדר של השאלה כדי שזה לא יהיה חקוק בסלע.
תומר רוזנר
זה לא קושי.
איתי חוטר
אם אני זוכר נכון, בתאגידי המים העירייה השאילה עובדים לתאגיד.
היו"ר יעקב אשר
זה מה שאני אומר, בתאגידי מים כן, אז למה לא לאפשר את זה פה?
דודי קופל
אנחנו כרגע מדברים על העברה. השאלה – זה דיון אחר.
תומר רוזנר
הממשלה רוצה שתהיה אפשרות גם להעברה וגם להשאלה. זה המצב היום. הסעיף הזה עוסק בהעברה.
היו"ר יעקב אשר
יש סעיף שעוסק בהשאלה?
תומר רוזנר
יש בהמשך, קבלת שירותים מהרשות המקומית.
איתי חוטר
קבלת שירותים זה השאלת עובדים?
קריאה
כן, יש סעיף ספציפי, סעיף 26(ג).
דודי קופל
אנחנו רוצים לאמץ הסדר דומה ולהחיל אותו על מקרה שבו תאגיד קיים הצטרף לחברת ביוב משותפת, אפשרות להעברת עובדים מאותו תאגיד לחברת הביוב המשותפת.
תומר רוזנר
מה באשר לשאלה של רוני טיסר על הרישה של הסעיף?
איתי חוטר
הוציאו את העניין של השאלת עובדים.
רוני טיסר
אולי התכוונתם "חברת ביוב וחברת ביוב משותפת"?
איתי חוטר
החרגתם השאלת עובדים.
דודי קופל
השאלת עובדים הוחרגה. כתוב "למעט".
מירה סלומון
בהגדרה "חברה", ב"למעט", 26(ג) הוא אחד מן הסעיפים שהוחרגו.
דודי קופל
בואו נסיים את הדיון בסעיף הזה.
תומר רוזנר
גברת סלומון, אמרנו כבר קודם שאתם תעברו על הסעיפים שמוחרגים ושלא מוחרגים ואם תהיה לכם התייחסות תדברו שם.
איתי חוטר
נתקשר לחברת הכנסת גרמן...
היו"ר יעקב אשר
אני מבקש ממך לא לאיים עליי ולהתקשר לחברת הכנסת גרמן, הלב שלי חלש...
דוד וינברג
הסעיף המקורי דיבר על יחסים בין- - -. ההקבלה של זה היא מערכת היחסים בין ספק שירותי הביוב לבין חברת הביוב המשותפת. לכן התייחסנו לשניהם בסעיף (א1). לכן אנחנו אומרים שההוראות יחולו לעניין ספק שירותי ביוב שהצטרף לחברת ביוב משותפת, ויחולו גם על חברת ביוב משותפת, כי זה מערכת היחסים ביניהם.
רוני טיסר
הבנו.
דודי קופל
"

אחרי סעיף 9 יבוא:"העברת נכסים לחברת ביוב

9א.

ספק שירותי ביוב המצטרף לחברת ביוב משותפת יעביר לחברת הביוב המשותפת את כל זכויותיו בתשתית ההולכה והטיפול שלו."

אנחנו מדברים על חברת הביוב המשותפת ומי שמצטרף אליה מעביר את הזכויות בתשתיות ההולכה והטיפול שלו.

"

ביקש ספק שירותי ביוב במרחב ביוב לקבל שירותי הולכה וטיפול מחברת הביוב שבאותו מרחב ביוב –

יעביר הספק לחברת הביוב זכויות בתשתית ההולכה והטיפול ששימשה למתן שירותי הולכה וטיפול על ידו, ערב יום המעבר כמשמעותו בסעיף 11(ג), תמורת כל השקעה חדשה שתבצע חברת הביוב בתשתית ההולכה והטיפול שמשמשת למתן שירותי הולכה וטיפול לספק האמור, בהתאם לכללים שקבעה המועצה לפי סעיף 11(א)(4), ועד לקביעת כללים כאמור – בהתאם להוראות שייתן הממונה לשם יישום פסקה זו.";"
תומר רוזנר
לא, בשום פנים ואופן. חייבים את אישור המועצה. זה דברים מהותיים ביותר.
היו"ר יעקב אשר
אפשר לקבל הסבר?
מירה סלומון
בעצם מהמילים "ועד לקביעת כללים כאמור" ועד סוף הפסקה צריך למחוק לדעתך?
תומר רוזנר
לא.
מירה סלומון
זה בהתאם לכללים שקבעה המועצה. עד לקביעת כללים זה צריך להיות בהתאם להוראות שנותנת המועצה?
דודי קופל
אמרנו שאם יש כללים אז הם כמובן רוחביים ולכן הם חלים על כל ספקי הביוב. זו הוראה כללית ולכן צריך כללים. פה מדובר על מקרה בודד שבו צריך אישור פרטני ולכן זה מתאים יותר לממונה מאשר למועצה. זה הרעיון שעמד מאחורי הסעיף.
תומר רוזנר
אתה רוצה שהממונה ימליץ למועצה? בסדר, אבל זה דבר מהותי. תקבעו כללים.
שירה ברגמן
"עד שייקבעו כללים, תיתן המועצה". בסדר.
תומר רוזנר
אתם רוצים "בהמלצת הממונה"? בבקשה.
דודי קופל
לא.

"

רשאי הספק להעביר לחברת הביוב התחייבויות בהתאם להלוואות שנלקחו על ידו, תמורת זכויות בתשתית ההולכה והטיפול שלו, כפי שייקבע בהסכם ההעברה לפי סעיף 11(ב) בין ספק שירותי הביוב לבין חברת הביוב, באישור הממונה."
רוני טיסר
יש לי שאלה. הגדרתם "תשתית הולכה וטיפול" כתשתית שנמצאת מחוץ לתחום הרשות המקומית, אבל לפי ההסבר שנתתם לנו קודם לפעמים יש תשתיות הולכה וטיפול שנמצאות בתוך הרשות המקומית. אתם לא רוצים אפשרות- - -
דודי קופל
היא כוללת בתוכה גם את התשתיות שנמצאות בתוך תחום הרשות המקומית לפי החלטת הממונה.
איתי חוטר
כתבתם פה: "התחייבויות בהתאם להלוואות". יש התחייבויות רק בהתאם להלוואות? מה דינם של הסכמים והתקשרויות?
דוד וינברג
מדברים על הסכמי הלוואה.
איתי חוטר
לא רק הלוואה.
דוד וינברג
שירותים זה במקום אחר. תיכף נגיע.
איתי חוטר
פה אתם מתייחסים רק להתחייבויות מסוג הלוואות?
דודי קופל
חשבתי שהסעיף מדבר בעד עצמו אבל אם לא, אנחנו נסביר.
היו"ר יעקב אשר
הוא מדבר בעד עצמו, אבל עד לרגע זה הוא לא מדבר אלינו, אז יש כאן איזו בעיה. זה שהוא מדבר עם עצמו, זה לא רע...
דודי קופל
אז בכל זאת אדבר בעדו. סעיף קטן (א) מדבר על עולם של הצטרפות לחברת ביוב משותפת. בסעיף קטן (ב) אנחנו מדברים על מקרה שבו ספק שירותי הביוב ביקש לקבל שירותים מחברת הביוב.
תומר רוזנר
בואו נתחיל בסעיף קטן (א). האם יש הסדר בחוק לגבי איך התהליך הזה מתבצע? אולי זה מופיע כבר בחוק הקיים, אני לא זוכר. פה אתה קובע חובה קומפולסורית של העברת זכויות. ראשית, אני לא יודע מה זה "זכויות", אלא אם כן יש הגדרה שאני לא מכיר, זה יעזור לי מאוד. שנית, האם יש הסדר שקיים כבר – אני מניח שזה הסדר ששאוב מההסדר של התאגוד המקורי, שהרשות המקומית צריכה להעביר את הזכויות.
היו"ר יעקב אשר
למה צריך להמציא את הגלגל מחדש? כבר יש לנו את זה בתאגידי מים.
דודי קופל
לא המצאנו את הגלגל. בסעיף 11 נתייחס לזה. יש התאמות לסעיף 11, שזה ההסדר הקיים, ויש התאמות גם לעניין הזה.
תומר רוזנר
זאת אומרת, יש הסדר מפורט בהמשך.
דודי קופל
נכון.
תומר רוזנר
עכשיו לגבי סעיף קטן (ב).
דודי קופל
בסעיף קטן (ב) אנחנו מדברים על מקרה שבו ספק שירותי ביוב מבקש לקבל שירותים מחברת ביוב, בין אם היא חברת ביוב משותפת ובין אם היא חברת ביוב שאינה חברה משותפת. ברירת המחדל שאנחנו מדברים עליה היא שאין העברת נכסים, אנחנו לא מתייחסים לכך. מתי נעשית העברת זכויות? כנגד כל השקעה חדשה שתעשה לאורך הזמן חברת הביוב בתשתיות ההולכה והטיפול, שנשארות בשלב ראשון כזכויותיו של ספק שירותי הביוב, יירשמו זכויות לטובת חברת הביוב. זה ההסדר הראשון.
תומר רוזנר
אחר-כך נשמע את אנשי הכלכלה שיסבירו את ההיגיון.
דודי קופל
אפשרות שנייה, אנחנו נותנים כאן אפשרות להעברת חוב מספק שירותי הביוב לחברת הביוב כנגד זכויות בתשתיות ההולכה והטיפול שלו.
תומר רוזנר
ומה מעמד הנושה?
דודי קופל
לא נכנסנו לעניין הזה.
תומר רוזנר
אני שואל.
דודי קופל
ככל שיש מניעה בהקשר הזה מצד הנושה אנחנו לא מתערבים, אנחנו לא נכנסים להיבט הזה, לא מתערבים ביחסים בין הנושה לבין החייב.
תומר רוזנר
זה מצריך הסכמה של שני הצדדים?
דודי קופל
כן.
תומר רוזנר
כלומר גם של החייב וגם של הנמחה.
שירה ברגמן
הרעיון, כפי שהסברנו כבר גם אתמול לנציגי השלטון המקומי- - -
תומר רוזנר
אז למה צריך להגיד את מה שנכתב בפסקה (2) בהצעת החוק, שהוא יכול להעביר את ההלוואות שלו? אם זה בהסכמת שני הצדדים, למה צריך להגיד את זה בחוק?
היו"ר יעקב אשר
בכל מקרה צריך את ההסכמות.
דודי קופל
נכון שאפשר לעשות את זה, כפי שניתן גם להעביר סתם כך זכויות בתשתיות ההולכה והטיפול ואנחנו לא מתערבים בזה. אבל בהקשר הזה כן חשוב לנו שיהיה אישור הממונה על המהלך.
שירה ברגמן
לוודא שהאיתנות מספקת וחברת הביוב יכולה לקלוט.
תומר רוזנר
עכשיו תסבירו את המהות. למה אנחנו עושים את המהלך בצורה הזאת?
שירה ברגמן
הרי מה זה אומר? האופציה החלופית הרי היא להעביר נכס במלואו ולשלם בעבורו את מלוא העלות שלו. באקט של עולם התאגוד הדבר נעשה פחות או יותר כך: תשתית קיימת נמכרה למעשה מן הרשות המקומית לתאגיד בכל מיני הסדרים של הלוואות וכדומה. מה זה אומר? זה אומר שהתאגיד החדש שקם נושא על עצמו את החובה לממן את אותן תשתיות שנקנו. התשתיות האלה כבר מומנו על-ידי הציבור. לתאגיד אין כסף פרט לגבייה של תעריפים מן הציבור. אז בעצם הציבור מממן את המעבר בין הרשות המקומית לבין התאגיד, בעוד שהציבור כבר מימן את זה פעם ראשונה גם כשהרשות המקומית הקימה את הנכס הספציפי. לכן אמרנו: זה נעשה פעם אחת, זה היה כנראה מחויב בשעתו, הפעם צריך לייצר הסדר שלא גורם לקנייה שלישית של אותו נכס. לכן ההצעה היא זאת: התאגיד שמוסר לחברת הביוב – הוא לא מוסר את הנכס אלא מוסר את הזכויות. הנכס עצמו נשמר בספרים שלו. הוא מקבל גם הכרה בהון בעבור הנכס שנשאר אצלו בספרים כי לצורך העניין הוא השקיע את ההון הזה. החלקים הנוספים, השדרוגים וההשקעות נעשים על-ידי חברת הביוב, כי זה הרי כל הרעיון, וזה נרשם בספרים של חברת הביוב.
היו"ר יעקב אשר
כלומר, הדלתא הולכת לשם.
שירה ברגמן
מי שעושה את ההשקעה מקבל את זה.
מירה סלומון
יש לנו הערה, בבקשה, אדוני. ההסברים שנתנה נציגת משרד האוצר היו מקובלים עלינו, זה בסדר. הבעיה היא שבנוסח לא ברורה לגמרי האבחנה, ההסבר, המהות שדובר עליה, ואסביר את הכוונה שלי. כתוב: "יעביר הספק לחברת הביוב זכויות בתשתית ההולכה והטיפול ששימשה למתן שירותי הולכה וטיפול על ידו, ערב יום המעבר, תמורת כל השקעה חדשה שתבצע חברת הביוב בתשתית ההולכה והטיפול...". לכאורה אפשר לפרש את המשפט המורכב מאוד שהרגע אמרתי בשני אופנים. האופן האחד, אני מעבירה את הכול עכשיו תמורת השקעות חדשות שאני יודעת שאני הולכת לקבל. האופן השני הוא העברה זוחלת.
תומר רוזנר
העברה כנגד השקעות.
מירה סלומון
אנחנו הסכמנו להעברה זוחלת.
תומר רוזנר
נשנה את הנוסח ל"כנגד".
שירה ברגמן
אנחנו מקבלים את ההערה של היועץ המשפטי של הוועדה, שזה יהיה "כנגד" במקום "תמורת".
היו"ר יעקב אשר
נסיים את פסקה (5) ואז נסיים את הישיבה.
דודי קופל
"

אישר הממונה את הסכם ההעברה לפי סעיף 11(ב), תבוא חברת הביוב לעניין הזכויות בנכסים שהועברו בהסכם, מיום המעבר כמשמעותו בסעיף 11(ג), במקום ספק שירותי הביוב לכל דבר, על אף האמור בכל דין ובכל חוזה, לרבות חוזה בדבר שעבוד הנכסים; זכויות בעל השעבוד יהיו כלפי חברת הביוב, ואולם אם קבע בית המשפט, לבקשת בעל השעבוד, כי ההעברה פוגעת פגיעה מהותית בזכויותיו, רשאי הוא לצוות כי ספק שירותי הביוב ימשיך להיות חייב כלפי בעל השעבוד יחד עם חברת הביוב.

רישיונות שניתנו לפי חוק המים, לספק שירותי ביוב, וכן חובות שהוטלו עליו בהוראות לפי אותו חוק, יועברו לחברת הביוב החל מיום המעבר כמשמעותו בסעיף 11(ג); אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויותיהם של מנהל הרשות ומועצת הרשות לפי החוק האמור.";"
היו"ר יעקב אשר
יש הערות?
שירה ברגמן
התחלנו באיחור של שעה, בשעה 13:00 במקום ב-12:00. יכול להיות שאנחנו רוצים להתקדם בעוד סעיף או שניים או שאנחנו עוצרים עכשיו?
היו"ר יעקב אשר
זה קצת בעייתי. גם ממני ביקשו "תוך כדי תנועה" שאנהל את הדיון אבל אמרתי שאוכל לנהל אותו עד שעה 15:00 כי אני צריך לצאת, וגם לתומר רוזנר יש ישיבה פנימית כדי לקדם הצעת חוק אחרת אז כנראה נסתפק בזה.

הדברים שנאמרו כאן וסוכמו יבואו כבר בנוסח המתוקן.
מירה סלומון
הייתה לנו הערה על סעיף קטן (ד). זה בדומה לסמכות ההאצלה אל מול סמכות ההעברה שדיברנו עליה בעניין האשכולות. כאשר יש לנו את הרישיונות לספק שירותי ביוב שמועברים לחברת הביוב אז קיים חשש כלשהו שיום אחד אם ספק הביוב ירצה לצאת מחברת הביוב הוא יצטרך לפתח את כל הרישיונות בחזרה, ואולי גם לא יקבל אותם. לכן זה מזכיר מאוד את הנושא של האצלה אל מול העברה, כלומר אני יכול גם לשמור לעצמי אולי את הרישיון. זה אחת הנקודות שאנחנו עוד צריכים ללבן בעניין הוולונטריות ביציאה. נדבר על זה בהמשך אבל אני מציפה שזה אחד הדברים שאנחנו צריכים לעסוק בו.
תומר רוזנר
זה קשור לאותו פער.
מירה סלומון
זה קשור לפער שדיברנו עליו לגבי וולונטריות ביציאה. אני פועלת בהתאם להנחיית אדוני.
היו"ר יעקב אשר
זה נרשם לפרוטוקול, למרות שבסוף זה יגיע לידי פתרון כזה או אחר. אני רוצה להזכיר לכם שהיו שני דברים עיקריים ואנחנו נטפל בשניהם, ויכול להיות שזה ייגמר בתיקו.

משרדי הממשלה, אני רוצה לנעול את הדיון. לפני כן, שוב אני מבקש כבר להטמיע את הדברים הללו בנוסח, כמובן לא בשבת, ולהעביר את זה ללשכה המשפטית של הוועדה וכמובן גם לשלטון המקומי.

אני מדגיש שוב את מה שנאמר בתחילת הדיון, כהמשך לדיון הקודם, אתם נשלחתם לעשות שיעורי בית, הגעתם להבנות בכל הנושאים למעט שניים שיש לגביהם מחלוקת, שמשיג עליהם השלטון המקומי, ואנחנו נגיע בהמשך הדרך לפתרונות של הדברים הללו.
תומר רוזנר
ברשותך, אדוני, אבקש עוד בקשה מנציגי הממשלה והשלטון המקומי. כדי לחסוך את הדיונים בפרטים במהלך העבודה תשתדלו את אותם דברים שבהם יש הערות פרטניות על הנוסחים וכולי להעביר לממשלה ואולי גם אלינו אם תרצו ולא לחכות לדיון בוועדה.
איתי חוטר
אתה לא אוהב את ההפתעה? יש בזה משהו נחמד...
היו"ר יעקב אשר
אין לנו זמן להפתעות. ועוד דבר, הבוסים שלכם לוחצים עלינו מאוד.
איתי חוטר
יושב-ראש הוועדה הקבוע אינו כה סבלני כמו אדוני.
היו"ר יעקב אשר
גם בהמשך, לגבי הנוסח, יש דברים שעליהם החלטנו היום, תטמיעו אותם כבר הלאה ואז נחסוך עבודה, כי אחרת זה פינג-פונג של עבר, הווה, עתיד וזה לא יסתיים. זו הערה טכנית שיושב-ראש לא צריך להיכנס אליה, אבל אני דואג פה לתומר רוזנר.

תודה רבה. שבת שלום לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:05.

קוד המקור של הנתונים