ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/12/2016

תקנות המועצה לענף הלול (אגרת שירותים) (תיקון), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
àñúø æðæåøé ôøéàì[Ester Zanzuri-Priel]

2016-12-08MOJתקנות המועצה לענף הלול (אגרת שירותים) (תיקון), התשע"ז - 2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 50א(א) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד - 1963

, באישור שר האוצר לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985

, ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 2

1.

בתקנה 2 לתקנות המועצה לענף הלול (אגרת שירותים), התשע"ד - 2014

(להלן- התקנות העיקריות) -

(1)

בפרט (3), בטור א', במקום "(influenza Real time PCR)" יבוא "או נגיף הברונכיט (Influenza, IBV Real time PCR)";

(2)

בפרט (7), בטור א', בסופו יבוא "לבדיקה כללית או לבדיקה של כל סרוטיפ בנפרד";

(3)

בפרט (12), בטור ב', במקום "158" יבוא "175";

(4)

פרט (26) - בטל;

(5)

בפרט (27), בטור א', במקום "עד 5 דגימות" יבוא "עד 25 דגימות";

(6)

בפרט (35), בטור א', במקום "מיקרופלסמה גליספטיקום (MG) (ELISA MG)" יבוא: "מיקופלסמה גליספטיקום (MG) או מיקופלסמה סינוביה (MS) (ELISA MS + ELISA MG)";

(7)

בפרט (39), בטור ב', במקום "658" יבוא "745";

(8)

אחרי פרט (39) יבוא:

טור א'
השירות

טור ב'
סכום בשקלים חדשים

"(40)

בדיקת תגובת שרשרת של פולימראז בזמן אמת לגילוי חיידקי נזלת מדבקת Avibacterium Real Time PCR ))

276
(41)

בדיקת תגובת שרשרת של פולימראז בזמן אמת (Real Time PCR) לזיהוי כל אחד מהחיידקים מיקופלסמה (Mycoplasma), מלאגרידיס (MM), מיקופלסמה סינוביה (MS), מיקופלסמה גליספטיקום (MG)

260

(42)

בדיקת תגובת שרשרת של פולימראז בזמן אמת (Real time PCR)

276".

תיקון התוספת
2.

בתוספת לתקנות העיקריות -

(1)

בפרט (1), אגרה חודשית -

(א)

בפסקה (1), במקום "46,391" יבוא "47,563";

(ב)

בפסקה (2), במקום "30.67" יבוא "31.45";

(ג)

בפסקה (3), במקום "107.37" יבוא "110.10";

(2)

בפרט (2), אגרה בעד שעות עבודה נוספות -

(א)

בפסקה (1), במקום "92.03" יבוא "94.35";

(ב)

בפסקה (2), במקום "138.08" יבוא "141.55".

תחילה

3.

תחילתן של תקנות אלה ביום __________ התשע"ז (__________2016).

__________ התשע"ז (__________ 2016)
(חמ 4010 – 3)

_______________
אורי יהודה אריאל הכהן
שר החקלאות ופיתוח הכפר

קוד המקור של הנתונים