ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/12/2016

פרק ה' כולו (אנרגיה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
Naama David

2016-12-01MOJנוסח לדיון בוועדה ביום 5.12.16

פרק ה אנרגיה מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2-17 ו-2018 - סעיפים 7-10 שעניינם בהגברת התחרות במשק הגפ"מ

תיקון חוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף)

בחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ"א-1991

-

בשם החוק, במקום "(החלפת ספק גז בבית משותף)" יבוא "(החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית)";

בסעיף 1 -
לפני ההגדרה "חוק המקרקעין" יבוא:
"אסיפה" – אסיפה שבמסגרתה יתקבלו החלטות לעניין החלפת ספק גז בלבד.

אחרי סעיף 1 יבוא:

"החלטה על החלפת ספק גז בבית משותף

1א.

בבית משותף שבו קיימת מערכת גז מרכזית, רשאים בעלי הדירות המחוברות לאותה מערכת להחליט על סיום כל החוזים שנחתמו עם ספק הגז או באמצעותו ולהתקשר עם ספק גז אחר כדי לרכוש גז ממנו או באמצעותו; החלטה כאמור יכול שתתקבל באחת מאלה:

הסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות המחוברות לאותה מערכת גז מרכזית;

החלטת אסיפה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות המחוברות לאותה מערכת גז מרכזית, שהשתתפו באסיפה, ובלבד שהתקיימו הוראות סעיף זה.

היו שני בתים משותפים או יותר מחוברים לאותה מערכת גז מרכזית, תתקבל החלטה על סיום כל החוזים שנחתמו עם ספק הגז או באמצעותו והתקשרות עם ספק גז אחר, כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (2), בכל אחד מהבתים המשותפים, בנפרד, או בהסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות המחוברות לאותה מערכת גז מרכזית בכל הבתים המשותפים המחוברים לאותה מערכת גז מרכזית יחד.";

החלטה כאמור בסעיף (א)(2), תתקבל רק אם התקיימו התנאים הבאים:

שבעה ימים לפני מועד קיום האסיפה נתלתה בכל דלת כניסה לבניין או בלוח המודעות הודעה על קיום אסיפה כאמור, ובה יפורט נושא האסיפה והאפשרות לקבל את ההחלטה בשעה אחרת שתירשם בהודעה, אם לא יהיה נוכח מניין כאמור בפסקה (2) ונמסרה הודעה לכל אחד מבעלי הדירות המחוברות לאותה מערכת גז מרכזית כאמור לפחות בשתיים מהדרכים הבאות ויראו הודעה לפי פסקאות אלה כאילו נמסרה לכל בעל דירה יום אחד לאחר מכן:

הנחת הודעה בתיבת הדואר של הדירה;

הנחת הודעה בפתח הדלת של הדירה;

משלוח הודעה באמצעים אלקטרוניים.

השתתפו באסיפה מחצית מבעלי הדירות המחוברות לאותה מערכת גז מרכזית באותו בית משותף.

על אף האמור בפסקה (2), אם לא נכח מנין בעלי דירות כאמור בפסקה (2) בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה, יכול שתתקיים האסיפה בשעה אחרת באותו יום לפחות שעה אחת לאחר שעת הכינוס שנקבעה, ומשנקבע כן, ניתן יהיה לקבל את ההחלטה במניין שלא יפחת מהאמור להלן:

בבית משותף בו מספר הדירות המחוברות לאותה מערכת גז מרכזית אינו עולה על עשר - לפחות שלושה מבעלי הדירות כאמור;

בבית משותף בו מספר הדירות המחוברות לאותה מערכת גז מרכזית עולה על עשר ואינו עולה על שלושים – 20% מבעלי הדירות המחוברות לאותה מערכת גז מרכזית;

בבית משותף בו מספר הדירות המחוברות לאותה מערכת גז מרכזית עולה על שלושים – 15% מבעלי הדירות המחוברות לאותה מערכת גז מרכזית.

במשך שישה חודשים ממועד קבלת החלטה על החלפת ספק גז לפי סעיף קטן (א) לא תתקבל החלטה על החלפת ספק גז באותה מערכת גז מרכזית אלא בהסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות המחוברות לאותה מערכת גז מרכזית;

זימון אסיפה כאמור בסעיף קטן (א)(2) יכול שיעשה על-ידי כל אחד מבעלי הדירות המחוברים לאותה מערכת גז מרכזית ובכלל זה על ידי נציגות הבית המשותף כהגדרתה בחוק המקרקעין.

אסיפה כאמור בסעיף (א)(2) תבחר יושב ראש ומזכיר לאסיפה, כאשר יושב ראש האסיפה רשאי, בהסכמת האסיפה, לדחות את המשכה לתאריך שייראה לו, והוא חייב לדחותה אם דרשו זאת רוב הנוכחים באסיפה.

ההצבעה באסיפה תהייה בהרמת ידיים, אך לפי דרישת רבע לפחות מבעלי הדירות הנוכחים תתקיים הצבעה בקלפי.

בהצבעה באסיפה זכאי בעליה של כל דירה המחוברת למערכת הגז המרכזית לדעה אחת; היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש האסיפה.

בעל דירה שהוא תאגיד ישתתף באסיפה ובהצבעה על ידי בא–כוח שנתמנה בהתאם לתקנותיו; תעודה חתומה בידי המנהל או המזכיר של התאגיד, והמאשרת שבא-כוחו נתמנה בהתאם לתקנותיו, תשתמש ראיה חותכת לכך.

היה לדירה יותר מבעלים אחד, ימנו הבעלים אחד מהם, או אדם אחר, כבא כוחם באסיפה.

במקרה של סתירה בין הוראות סעיף זה לבין הוראות התקנון המוסכם או התקנון המצוי, כמשמעותם בחוק המקרקעין, יחולו הוראות סעיף זה.

בסעיף זה -

"בעל דירה" – לרבות מי שבעל הדירה אישר לו בכתב לפעול בשמו לעניין זה, לרבות אישור באמצעים אלקטרוניים.;

בתוספת -

בסעיף 1, במקום "בסעיף 59ד(ב) לחוק המקרקעין" יבוא "בסעיף 1א לחוק זה";

בסעיף 1א -

ברישה, אחרי "בעלי הדירות בבית משותף" יבוא "או הודעת בעלי מקרקעין שאינם בית משותף (בתוספת זו – בעלי מקרקעין), אשר מיתקני הגז השייכים להם מחוברים למערכת גז מרכזית, על סיום החוזה להספקת גז עם ספק הגז ";

בסעיף 2 -

בסעיף קטן (א), במקום "לבעלי הדירות כאמור בסעיף 59ה לחוק המקרקעין" יבוא "לבעלי המקרקעין, , ולעניין בית משותף – את המיתקנים כאמור שאינם שייכים לבעלי הדירות לפי הוראות סעיף 59ה", ואחרי "שיודיע לבעלי הדירות" יבוא "או לבעלי המקרקעין לפי העניין";

בסעיף קטן (ג), אחרי "בעלי הדירות" יבוא "או בעלי המקרקעין".

תיקון חוק המקרקעין

בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

-

סעיף 59ד - בטל;

בסעיף 59ה -

בסעיף קטן (ב), במקום המילים "למעט מכל, מונה או וסת הניתנים לפירוק" יבוא: "למעט מכל מיטלטל או נייח, מונה או וסת";

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) בסעיף זה -

"מכל מיטלטל" – כהגדרתו בסעיף 17ה(א) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989;

"מכל נייח" – כהגדרתו בסעיף 14 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989;

"מערכת גז מרכזית" - מערכת להספקת גז שבאמצעותה מסופק גז לשתי דירות או יותר.";

בסעיף 72(א), במקום "59א עד 59ח" יבוא "59א עד 59ג ו-59ה עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ"א-1991";

בסעיף 77ב, במקום "59א עד 59ז" יבוא "59א עד 59ג ו-59ה עד 59ז" ואחרי "ו-72 עד 77" יבוא "וכן סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ"א-1991 והתוספת לו".

תיקון חוק בתי משפט לענינים מינהליים

בחוק בתי משפט לענינים מינהליים

, בתוספת הראשונה, בפרט 32(6), במקום "(החלפת ספק גז בבית משותף)" יבוא "(החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית)".

קוד המקור של הנתונים